Yanvarın 28-də Bö yük Elmi Şuranın


“Möcüzə Xaş”ın istifadəsinə göstərişYüklə 8,83 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix21.01.2017
ölçüsü8,83 Mb.
1   2   3   4

“Möcüzə Xaş”ın istifadəsinə göstəriş:

-  Oynaqların  qığırdaq  toxumasını 

bərpa edir;

- Oynaqları parçalanmaqdan qoru yur;Oynaqlardakı  iltihabı  tez  aradan 

qaldırır;

- Oynaqlardakı və onurğalardakı ağrı-

nı sakitləşdirir;

- Qocalmış, “yeyilmiş” oynaq qığır da-

ğının parçalanmasının qarşısını alır;

- Oynağın hamar  səthini təzələyir;

- Oynaq qığırdağının şəffaf maye qişa-

sını qidalandırır və bərpa edir;

-  Oynaqarası  mayenin  (sinovial  ma-

ye)  əmələ  gəlməsini  sürətləndirir, 

onun  yapışqanlığını  artırır;  (şəffaf 

(sinovial)  maye:  qarşılıqlı  yeyilməni 

azaldır, üstünün yapışıqlığını artırır, 

onların  dinamikliyini  (hərəkiliyini) 

yüksəldir, oynaq qığırdağını qidalan-

dı rır, əlavə amartization olur);

-Sümüklərin durumunu yaxşılaşdırır;

- Oynaqların hərəkiliyini çoxaldır;

- Oynaq bağlarını artırır və möhkəm-

ləndirir;

-  Zədələnmiş  oynaqların  əzələ  toxu-

malarını sürətlə bərpa edir;

- Əzələ liflərini qalınlaşdırır;

-  Oynaq  bağları  və  əzələlərinin  elas-

tik liyini (yığılma qabiliyyətini) yax-

şılaşdırır;

-  Oynaqətrafı  əzələ  topasında  (şəbə-

kəsində) olan hovu, hematomanı, şişi 

aradan qaldırır;

-  Onurğanın  və  oynaqların  kompleks 

müalicəsində  (əgər  qığırdağın  oy-

naqət  rafı birləşdirici toxuma və bağ-

larının parçalanmasından törə miş sə)  

də məsləhət görülür;

-  Mübadilə  mənşəli  artrit  və 

poliartritlərdə,  revmatik  art ritdə, 

revmatizmdə, 

revmatik 

poliar-

tritlərdə,  osteoxondrozda,  artrozda, 

osteoart rozda,  osteoparozda,  sko-

liozda, bel-sağrı radikulitində, defor-

masiyalı spondilo-artrozda;

- Onurğanın, oynaqların uclarında baş 

verən  yaş  dəyişikləri  ilə  bağlı  ağrı-

larda,  bel-sağrı  kələfinin  zədəsində, 

nevralgiyalarda, lyumbaqa və oturaq 

sinirinin iltihabında; 

-  Sınıqların,  çıxıqların  və  dartılma-

ların  sağalmasını  sürətləndirmək 

üçün də məsləhət görülür.

Tərkibindəki fəal (əsas) maddələr.

Xondroitin (Chondroitin sulfate) - İri buy-

nuzlu  heyvanın  qığırdağından  çıxan  maddə; 

oynaq qığırdağı üçün vacib tikinti elementi;

Qarışqa spirti (Spiritus formicicus) - güc-

lü  iltihab  əleyhinə  təsir  göstərir,  fəal  (əsas) 

maddələri tez və dərindən daxilə yeridir, qan 

dövranını yaxşılaşdırır;Kollagen - birləşdirici toxumalar üçün “ti-

kinti” materialıdır;Gördəvər (sabelnik bolotnıy – Comarum 

polustre) - iltihabı götürür, qan dövranını yax-

şılaşdırır, hovu azaldır, ağrını sakitləşdirir.Əks  göstərici:  komponentlərə  qarşı  fərdi 

əksreaksiya.İstifadəsi: ovma (massaj) hərəkəti ilə təmiz 

dəriyə  sürtmək;  gündə  3-4  dəfə;  Kurs:  3-4 

həftə, arada 2 həftə fasilə verməklə.

 Çevirəni:   A.MİRİYEV,

dosent

 Möcüzə xaş

(Oynaqlar üçün gel – balzam)

Naturalistin qeydləri.

(XX əsrin əvvəllərinə aid qəzet məqaləsindən parça)


http://www.amu.edu.az

31 yanvar 2014-ъц ил

Stomatologiya fakültəsinin IV kurs, 703

b

 qrup tələbəsi Şəğayeq Parsaei Şəhram qızının adına verilmiş tələbə bileti və 

qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə profilaktika  fakültəsinin II kurs, 303

a

 qrup tələbəsi Qulizadə Sevinc Nofəl qızının adına verilmiş tələbə 

bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïüòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, ñÿùè-

ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ ÷àï 

îëóíóð

.      


Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 3500

Ñèôàðèø: 125

 

 Professor imtahan verən tələbədən soruşur:

- Xəstəni tərlətmək lazım gələrsə, siz nə edərsiniz?

- Ona moruqlu çay verərəm.

- Kömək eləməsə?

- Aspirin verərəm, ayaqlarına isitqaç qoyaram.

- Kömək eləməsə?Hirslənmiş tələbə:

- Göndərərəm sizin yanınıza, imtahana!-deyə cavab verir.

v v v

Bir nəfər küçədə həkimə rast gəlir, ondan pulsuz məsləhət almaq 

niyyəti ilə:

- Doktor, siz soyuqlayanda nə edirsiniz?-deyə soruşur.Həkim:

- Asqırıram,-deyir.

v v v

Xəstəni əməliyyat otağından palataya gətirirlər.

Allaha şükür, hər şey qurtardı,-deyə xəstə dillənir.Qonşu çarpayıda uzanmış xəstə:

- Hələ bilmək olmaz,-deyir. –Məni əməliyyat eləyəndən sonra məlum 

oldu ki, içəridə tampon qalıb, odur ki, yenidən əmliyyat eləməli oldular.

- Məndə isə alət qalmışdı,-deyə o biri xəstə söhbətə qarışır.Bu vaxt cərrah içəri girib soruşur:

-Mənim papağımı görən olmayıb?

v v v

-  Bütün  həkimlik  təcrübəm  zamanı  mən  yalnız  bir  dəfə  səhvə  yol vermişəm.

- O hansı səhvdir elə?

- Xəstələrimdən birini iki gəlişə sağaltmışam, sonra isə öyrənmişəm ki, 

o, milyonçu imiş.

v v v

- Doktor, mən hər şeyi unuduram. Deyin görüm, nə edim?- Tez olun gəlişinizin pulunu verin.

v v v


Həkim həmkarına:

Təsəvvür  edirsinizmi,  bu  gecə  saat  3-də  telefon  zəng  çaldı. Dəstəyi götürəndə bir kişi bildirdi ki, elə bu saat onun yanına gəlməsəm 

bağrı çatlayacaq. Mən xəstədən ünvanını soruşanda arvadım dedi ki, 

zəngi deyəsən ona edirlər...

v v v


Arvad ərinə:

- Əzizim, həkim mənə səyahətə çıxmağı məsləhət görür. Hara getsək 

yaxşıdır?

- Ayrı həkimin yanına,-deyə əri cavab verir.Hazırladı:  

 

 

 

Vəfa KƏLBİQIZI

u    Yaponiyada  70 milyon  il  əvvəl  yaşamış 

dəniz 

tısbağasının 

daşlamış başı tapılmışlar. 

Cüzi  dəyişikliyə  uğramış 

baş,  dünyada  ilk  belə 

tapıntı hesab olunur.

   

Yaponiyanın  qərbində 

yerləşən  daşlamış  ərazidə  axtarış  aparan  həvəskar 

tədqiqatçı  tısbağa  başını  Hyoqo  prefekturasının  Sumoto 

şəhərində beş il bundan əvvəl aşkar etmişdir. O, tapıntının 

tabaşir dövrünə aid qatda tapdığını bildirmişdir.

Alimlər  başın  qalın  dərili  tısbağaya  məxsus  olduğunu 

müəyyən etmişlər.

Yaponiya  Vaseda  Universitetinin  professoru  Ren 

Hirayama bildirmişdir ki, bu qiymətli tapıntı alimlərə dəniz 

tısbağalarının yaşayış tərzini, nə ilə qidalandığını müəyyən 

etməyə  kömək  edəcəkdir.  Başın  daşlaşması  isə  təkamül 

prosesini öyrənmək baxımından faydalı ola bilər.

u  Qəzəb  hər  bir  kəsə  xas  olan xüsusiyyətdir. Amma siz daha çox sakit 

vəziyyətdə  deyil,  aqressiv  vəziyyətdə 

olursunuzsa, bu barədə düşünməlisiniz. 

Aqressiya  vəziyyəti  heç  də  təkcə 

psixoloji pozğunluqlardan irəli gəlmir, o 

həm  də  müxtəlif  xəstəliklərdən  xəbər 

verir. 

Məsələn,  hipertireoz,  yəni  qalxana-

bənzər  vəzinin  hiperaktivliyi  insanda 

qəzəb doğura bilər. Bu, qalxanabənzər 

vəzinin  normadan  artıq  tiroid  hormonu  ifraz  etməsi  səbəbindən 

qadınlarda da ha çox müşahidə edilir.

Diabet  qəflətən  qəzəblənmə  hallarının  artmasına  kömək  edə 

bilər,  belə  ki,  qanda  şəkərin  səviyyəsi  orqanizmin  və  beynin 

müxtəlif toxumalarına güclü təsir göstərir ki, bu da bütün kimyəvi 

maddələrin,  o  cümlədən  də  serotoninin  tarazsızlığına  gətirib 

çıxarır.

Depressiya əsəbilik, narahatlıq və qəzəb doğurur.

Altsgeymer  xəstəliyi  ona  görə  belə  vəziyyətə  gətirib  çıxarır  ki, 

beynin müxtəlif sahələrinə, xüsusən də şəxsiyyət xarakteristikası 

üçün cavabdeh olan alın hissəsinə təsir göstərir.

Qaraciyərlə  bağlı  bəzi  xəstəliklər,  məsələn,  hepatit  və  ya 

sirroz qaraciyər ensefalopatiyasına səbəb olur, bu isə sonradan 

xarakterdə qəzəb və deyingənlik kimi dəyişikliklər yarada bilər.

İnsult  zamanı  beynin  bütün  emosiyalara  nəzarət  edən  alın 

hissəsi zədələnirsə, bu da aqressiyaya gətirib çıxara bilər.GÜLÜŞ DÜNYASI

Yaponiyada 70 milyon il 

əvvəl yaşamış tısbağa 

başı tapılmışdır

Tibb işçiləri qəzəbin 

səbəblərini müəyyən etmişlər

 

 Kafedraların professorları 

 (elmləri doktorları, professorlar): 

- Onkologiya kafedrası  - 1 yer

- Terapevtik və pediatrik propedevtikası kafedrası  - 1 yer

 

  Kafedraların dosentləri  (tibb  üzrə fəlsəfə doktorları): 

- Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası  - 1 yer

- İnsan anatomiyası kafedrası  - 1 yer

- Normal fiziologiya kafedrası - 2 yer

- Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası  - 1 yer

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası  - 1 yer

- Azərbaycan dilli kafedrası  - 1 yer

- Tibbi biologiya və genetika kafedrası  - 1 yer

 

 Kafedranın baş müəllimi:

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası  - 1 yer  Kafedraların assistentləri:

- III daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

- III daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası  - 1 yer

- II cərrahi xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,25 vahid )

- II cərrahi xəstəliklər kafedrası - 1 yer

- Ailə təbabəti kafedrası  - 1 yer

- Patoloji fiziologiya kafedrası  - 1 yer

- Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası  - 1 yer

- Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

- Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

- Operativ cərrahlıq və topoqrafiq anatomiya kafedrası - 1 yer

- Ortopedik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Ortopedik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- I uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma 

müddəti elan qəzetdə («Təbib» qəzeti 31 yanvar 2014-cü il) dərc 

olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına ya-

zılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir: 

Bakı şəhəri- Az 1022, Bakıxanov küçəsi 23. Telefon: 597-10-08

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR ÜZRƏ 

ÀŞÀ ĞÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËƏRİ ÒÓÒÌÀà Ü×ÜN 

ÌÜÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

m

 

Bu  cinsin  dünya  florasının  tərkibində  25 

növü yayılmışdır. Bunlara, əsasən yer kürəsinin 

mülayim iqlim zonasında rast gəlmək olar. Belə 

ki, Qafqazda 8, о cümlədən Azərbaycanda isə 

4  növü  vardır.  Su  yarpızı,  uzunyarpaq  yarpız, 

istiot  yarpızı,  pulqar  yarpızı.  Yarpızın  yabanı 

növlərinə «yarpız nanəsi» də deyilir.

Su yarpızı.

 Bu, sürünən, uzun zoğlara ma-

lik  çoxillik  ot  bitkisidir.  Gövdəsinin  hündürlüyü 

30-40 (80) sm olub, düz və yaxud budaqlanan-

dır. Yarpaqları saplaqlı, uzunsov və xud ellips-

varı, uc bissəsi küt, sivri kənarları mişarşəkilli 

yaşıl  rəngdədir.  Çiçəkləri  çoxsaylı  olub,  2-3 

ədəd  şar  formasında  gövdənin  qurtaracağın-

da  hamaşçiçəkdə  toplanır.  Çiçək  tacı  çəhrayı 

rəngdədir.Uzunyarpaq  yarpız

  özünəməxsus  xoş  iyə, 

ətirli efır yağına malik bitki sayılıır. Çiçək və yar-

paqlarının tərkibində 1,43 -3,33%-ə qədər efir 

yağı  vardır.  Efir  yağından  ətriyyat-kosmetika 

sənayəsində  müxtəlif  diş  pastalarının,  sa-

bunların,  şipr  ətir  növünün  və  s.  hazırlanma-

sında  istifadə  edilir.  Ədviyyə  kimi  müxtəlif 

konserv  məhsullarına,  xörəklərə,  qənnadı 

məmulatlarına qatqı kimi əlavə olunur.

Bunun  efır  yağı  şəffaf,  açıq  sarı  rəngli,  xoş 

ətirlidir. Əsas tərkib hissəsini mentol, konuper, 

puleqon,  karvakrol,  limonen  və  s.  təşkil  edir. 

Yarpaqlarının tərkibindən 81,2-147,4 mq % C vi-

tamini tapılmışdır. Efir yağından hazırlanmış bir 

çox preparatlardan ağrıkəsici, qıcolma, qızdır-

ma  xəstəliklərində  istifadə  edilir,  sərinləşdirici 

və təravətgətirici kimi də işlədilir.

Xalq  təbabətində  isə  istiot  yarpızından 

sakitləşdirici,  ödqovucu,  ürək  sancısı,  rev-

matizm,  vəba  və  s.  xəstəliklərin  müalicəsində 

istifadə  edilir.  Cövhəri  ağızda  əmələ  gələn 

iylərin 

aradan 


qaldırılmasında 

işlədilir. 

Göstərdiklərimizdən  başqa,  cövhərindən  he-

moroid,  kəskin  başağrıları,  təzə  yarpaqlarını 

ağrıyan  nahiyəyə  düzməklə,  ürəkbulanma, 

qusma, raxit, xənazir, sarılıq və s. xəstəliklərin 

müalicəsində  istifadə  edilir.  Yarpağından  ha-

zırlanan  cövhərindən  və  çaylardan  mədə  tur-

şuluğunun artırılmasında, öd kisəsi ağrılarının 

qarşısının  alınmasında  işlədilir.  Efır  yağından 

dezinfeksiyaedici,  təravətgətirici,  müalicəvi 

çay, ətirli su, şirə və s. hazırlanır.

Dəmləməsi  böyrəklərdə,  oynaqlarda,  sidik 

yolunda duz, kirəc, daş olan xəstələrə, mədə-

bağırsaq, sinə nahiyəsi ağrılarına yaxşı kömək 

edir,  qan  dövranını  tənzimləyir.  Yuxusuzluq 

zamanı  10-15  gün  (əgər  müalicə  yaxşı  təsir 

edibsə) yatmazdan əvvəl yarpızı qaynadıb su-

yunda vanna qəbul etmək məsləhətdir.

Özünəməxsus  ətri  və  təravəti  ilə  məşhur 

sayılan  istiot  yarpızının  yağından  qənnadı 

fabrikində,  ətriyyat,  kosmetika  sahəsində,  diş 

pastalarının və eləcə də müxtəlif növ ətirli sa-

bunların hazırlanmasında geniş istifadə edilir. İstiot  nanəsinin  yağı  isə  “Zelenin 

damçısı”,  “Validol”,  “Valokardin” 

kimi  ürək  dərmanlarının  tərkibinə 

daxildir.  Onun  cövhəri  (tink-turası) 

mədə  ağrılarını  sakirləşdirən  ən 

yaxşı dərmandır.

  

 Tərtib edəni:  Nübar Həkimova,

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Yarpız

Xalq təbabəti

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib

Yüklə 8,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə