Vozolip genericonYüklə 258,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.02.2017
ölçüsü258,66 Kb.

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

VOZOLİP GENERİKON   20 mq, 40 mq, 80 mq örtüklü tabletlər VOZOLIP GENERICON 

 

 

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Atorvastatin 

 

Tərkibi 

Vozolip Generikon 20 mq örtüklü tabletlər 

Təsiredici maddə: hər örtüklü tabletin tərkibində 20 mq atorvastatinə ekvivalent olan 20,72 mq atorvastatin 

kalsium vardır. Köməkçi maddələr: mannitol 60, mikrokristallik sellüloza (Avisel PH 102), poliplasdon XL, susuz natrium 

karbonat, povidon (K29/32), L-metionin, maqnezium stearat. Örtük: ağ opadray 03F28446 (hipromelloza 6cP, titan 4-oksid (E171), makroqol 6000). 

 

Vozolip Generikon 40 mq örtüklü tabletlər Təsiredici maddə: hər örtüklü tabletin tərkibində 40 mq atorvastatinə ekvivalent olan 41,44 mq atorvastatin 

kalsium vardır. Köməkçi maddələr: mannitol 60, mikrokristallik sellüloza (Avisel PH 102), poliplasdon XL, susuz natrium 

karbonat, povidon (K29/32), L-metionin, maqnezium stearat. Örtük: ağ opadray 03F28446 (hipromelloza 6cP, titan 4-oksid (E171), makroqol 6000). 

 

Vozolip Generikon 80 mq örtüklü tabletlər Təsiredici maddə: hər örtüklü tabletin tərkibində 80 mq atorvastatinə ekvivalent olan 86,60 mq atorvastatin 

kalsium trihidrat vardır. Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, krospovidon A tipi, susuz natrium karbonat, povidon, qliserol 

dibehenat, maqnezium stearat. Örtük: ağ opadray 03F28446 (hipromelloza 6cP, titan 4-oksid (E171), makroqol 6000). 

 

Təsviri Vozolip Generikon 20 mq örtüklü tabletlər 

Ağ rəngli, oval formalı, iki tərəfi qabarıq, bir tərəfinə "A" və digər tərəfinə "20" həkk olunmuş örtüklü tabletlər. Vozolip Generikon 40 mq örtüklü tabletlər 

Ağ rəngli, oval formalı, iki tərəfi qabarıq, bir tərəfinə "A" və digər tərəfinə "40" həkk olunmuş örtüklü tabletlər. Vozolip Generikon 80 mq örtüklü tabletlər 

Ağ rəngli, oval formalı, iki tərəfi qabarıq, bir tərəfinə "A" və digər tərəfinə "80" həkk olunmuş örtüklü tabletlər. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Hipolipidemik dərman vasitələri. HMQ-KoA-reduktazanın inhibitorları. ATC kodu: C10AA05 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri Farmakodinamikası 

Atorvastatin 3-hidroksi-3-metilqlutaril-koenzim A-nı sterinlərin, o cümlədən xolesterinin sələfi olan 

mevalonata çevirən HMQ-KoA reduktazanın rəqabət zəminli seçici inhibitorudur. 

Triqliseridlər (TQ) və xolesterin qaraciyərdə çox aşağı  sıxlıqlı lipoproteinlərin (ÇASLP) tərkibinə daxil olur, 

qan plazmasına keçir və periferik toxumalara nəql olunur. Aşağı  sıxlıqlı lipoproteinlər (ASLP) ASLP 

reseptorları ilə qarşılıqlı təsir nəticəsində ÇASLP-dən əmələ gəlir. 

Atorvastatin HMQ-KoA reduktazanı  və  nəticədə xolesterinin qaraciyərdə biosintezini inhibə etməklə 

xolesterinin plazmada və lipoproteinlərin qan zərdabında qatılığını  aşağı salır. ASLP-lərin udulmasını  və 

katabolizmini gücləndirmək üçün hüceyrə səthində qaraciyər ASLP reseptorlarının miqdarını artırır. 

Atorvastatin ASLP-nin əmələ  gəlməsini və ASLP hissəciklərinin sayını  aşağı salır. Atorvastatin dövr edən 

ASLP hissəciklərinin keyfiyyətinin faydalı  dəyişikliyi ilə birlikdə ASLP reseptorlarının fəallığının  əsaslı  və 

davamlı yüksəlməsinə səbəb olur. Atorvastatin homoziqot irsi hiperxolesterinemiyalı xəstələrdə, o insanlar ki, 

digər hipolipidemik dərman vasitələrinə rezistent olurlar, ASLP-X-ni aşağı salmaqda effektivdir. 

Qaraciyər onun əsas təsir yeridir. Atorvastatin homoziqot və heteroziqot irsi hiperxolesterinemiyalı, qeyri-irsi 

hiperxolesterinemiyalı və qarışıq dislipidemiyalı xəstələrdə ümumi xolesterini (X), ASLP-X və apolipoprotein 

B-ni azaldır. Atorvastatin həmçinin çox aşağı  sıxlıqlı lipoproteini (ÇASLP-X) və triqliseridləri (TQ) azaldır, 

YSLP-X və apolipoprotein А-1-in dəyişkən artımına səbəb olur. Preparatın dozasının fərdiliyi terapevtik 

cavaba əsaslanmalıdır. Farmakokinetikası 

Sorulması 

Atorvastatin daxilə qəbuldan sonra sürətlə sorulur: 1-2 saat müddətində plazmada maksimal qatılığa (C

maxçatır. Sorulmanın dərəcəsi atorvastatinin dozasına müvafiq olaraq artır. Atorvastatinin mütləq biomənimsənilməsi təxminən 14%, HMQ-KoA-reduktaza inhibitorlarının fəallığının sistem mənimsənilməsi 

isə təxminən 30% təşkil edir. Aşağı sistem mənimsənilmə mədə-bağırsaq traktının selikli qişasının presistem 

metabolizmi və/və ya qaraciyərdən "birinci keçid" ilə  əlaqədardır. Qida preparatın sorulmasının sürət və 

dərəcəsini müvafiq olaraq 25% və 9% azaldır, bu da Сmax

  və AUC (“konsentrasiya-zaman” əyrisi altındakı 

sahə) ilə müəyyən olunur, lakin ASL-X-nin səviyyəsi atorvastatinin acqarına və yemək vaxtı qəbulu zamanı 

demək olar ki, eyni dərəcədə azalır. Baxmayaraq ki, atorvastatinin səhər qəbulu ilə müqayisədə axşam 

qəbulundan sonra onun plazmadakı  səviyyəsi (С

max

  və AUC üçün təxminən 30%) aşağıdır, ASL-X-nin 

enməsi preparatın qəbul olunma vaxtından asılı deyildir. 

Paylanması 

Atorvastatinin orta paylanma həcmi təxminən 381 litr təşkil edir. Atorvastatinin 98%-i plazma zülalları ilə 

birləşir. 

Metabolizmi 

Atorvastatin sitoxrom P450 3A4 təsiri ilə əhəmiyyətli dərəcədə orto- və parahidroksidləşmə törəmələrinə və 

beta-oksidləşmənin müxtəlif məhsullarına metabolizə olunur. Digər yollarla yanaşı bu məhsullar daha sonra 

qaraciyərdə qlükuronidləşmə yolu ilə metabolizmə  uğrayırlar. In vitro orto- və parahidroksidləşmiş 

metabolitlər HMQ-KoA reduktazaya qarşı atorvastatinə ekvivalent ingibəedici təsir göstərirlər. HMQ-KoA 

reduktazanın ingibəedici fəallığının təxminən 70%-i fəal dövr edən metabolitlərin təsiri hesabına baş verir. Xaric olunması 

Atorvastatin və onun metabolitləri əsas etibarı ilə ödlə xaric olunur. Bununla belə, atorvastatin nəzərə çarpan 

bağırsaq-qaraciyər resirkulyasiyasına məruz qalmır. Plazmadan atorvastatinin orta yarımçıxma dövrü 

təxminən 14 saat təşkil edir. HMQ-KoA reduktazanın ingibəedici fəallığının yarımparçalanma dövrü fəal 

metabolitlərin iştirakı hesabına təxminən 20-30 saat təşkil edir. 

Atorvastatin dozasının 2%-ə qədəri sidiklə xaric olunur. Xüsusi qrup pasiyentlər 

Geriatrik 

Sağlam yaşlı  şəxslərdə (65 yaşdan yuxarı) cavan pasiyentlərlə müqayisədə atorvastatinin və onun fəal 

metabolitlərinin qan plazmasında qatılığı (С

max 

üçün təxminən 40% və AUC üçün təxminən 30%) yüksəkdir. Pediatrik 

Pediatrik populyasiya üçün farmakokinetik məlumatlar mövcud deyildir. Cins 

Qadınlarda atorvastatin və onun fəal metabolitlərinin plazmada qatılığı kişilərdə plazma qatılığından fərqlənir 

max 


üçün təxminən 20% yuxarı və AUC üçün təxminən 10% aşağı), lakin preparatın kişilərdə və qadınlarda 

lipid mübadiləsinə təsirinin klinik əhəmiyyətli fərqləri müəyyən edilməmişdir. Böyrək çatışmazlığı 

Böyrəklərin zədələnməsi atorvastatinin qan plazmasındakı qatılığına və ya onun lipid mübadiləsi 

göstəricilərinə effektinə təsir etmir. Buna görə də, böyrək funksiyalarının pozğunluğu olan xəstələrdə dozanın 

dəyişilməsi tələb olunmur. Qaraciyər çatışmazlığı 

Qaraciyərin xroniki alkoqol xəstəliyi (Çayld-Pyu şkalası B sinfi üzrə) olan xəstələrdə atorvastatinin 

plazmadakı qatılığı xeyli dərəcədə (C

max


 və AUC müvafiq olaraq təxminən 16 və 11 dəfə) artır. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Hiperxolesterinemiya 

Vozolip Generikon ümumi xolesterinin (ümumi XS), ASLP-xolesterinin (ASLP-X), apolipoprotein B-nin və 

triqliseridlərin (TQ) yüksəlmiş səviyyəsinin azaldılması üçün pəhrizə əlavə kimi aşağıdakı xəstəliklərdə təyin 

olunur: 

- birincili hiperxolesterinemiya (irsi və qeyri-irsi heteroziqot); 

- kombinəolunmuş (qarışıq) hiperlipidemiya (Fredrikson təsnifatının IIa və IIb tiplərinə müvafiq olaraq); 

- homoziqot irsi hiperxolesterinemiyada digər hipolipidemik müalicələrə əlavə kimi (məs. ASLP aferezi) və ya 

bu müalicəni aparmaq mümkün olmadıqda. 

Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası 

Birincili ürək-damar xəstəliklərinin yaranma riski yüksək olan xəstələrdə ürək-damar xəstəliklərinin 

profilaktikası. 

 

Əks göstərişlər 

- atorvastatinə və ya preparatın istənilən digər komponentinə qarşı yüksək həssaslıq; 

- qaraciyərin aktiv xəstəlikləri və ya qan zərdabında transaminazaların fəallığının izah olunmayan davamlı 

artımı (normanın yuxarı sərhədi ilə müqayisədə 3 dəfədən çox); 

- hamiləlik və laktasiya dövrü; 


- 18 yaşa kimi yaş dövrü (bu yaş qrupu üçün effektivliyi və  təhlükəsizliyi üzrə klinik məlumatların kifayət 

qədər olmamasına görə). 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

CYP3A4 inhibitorları 

Atorvastatin sitoxrom Р450 3А4 (CYP3A4) təsirilə metabolizmə  uğrayır və  nəqledici zülallar üçün substrat 

rolunu oynayır. CYP3A4 və ya nəqledici zülalların inhibitorları olan dərman vasitələrinin birgə  qəbulu 

atorvastatinin plazmadakı qatılığının artmasına və miopatiya riskinin yüksəlməsinə  gətirib çıxara bilər. Bu 

sinfin digər dərman vasitələri ilə müalicə zamanı  miopatiya riski həmçinin  siklosporin,  fibroy turşusu 

törəmələri, niasin (nikotin turşusu), eritromisin, göbələk  əleyhinə azolla eyni zamanda qəbul zamanı 

artır. 


Bu preparatların eyni zamanda istifadəsindən mümkün qədər uzaq olmaq lazımdır. Bu dərman vasitələrinin 

atorvastatinlə eyni zamanda qəbulu qaçınılmaz olduğu hallarda atorvastatinin aşağı başlanğıc və maksimal 

dozaları nəzərdən keçirilməli və xəstənin vəziyyətinə müvafiq klinik müşahidə aparmaq məsləhət görülür. 

Mülayim təsirli CYP3A4 inhibitorları (məs. eritromisin, diltiazem, verapamil və flukonazol) atorvastatinin 

plazmadakı qatılığını artıra bilər. 

CYP3A4 induktorları 

Atorvastatinin sitoxrom CYP3A4 izofermenti induktorları (məsələn, efavirens, rifampisin, dazı otu) ilə eyni 

zamanda qəbulu atorvastatinin plazmadakı qatılığının enməsinə  gətirib çıxara bilər. Rifampisinin ikili 

qarşılıqlı  təsir mexanizminə görə (sitoxrom CYP3A4 izofermenti induktorları  və hepatositlərin OATP1B1 

nəqliyyat zülalının inhibitoru) atorvastatinin və rifampisinin eyni zamanda qəbulu məsləhət görülür, belə ki, 

rifampisinin qəbulundan sonra atorvastatinin gecikmiş  qəbulu qan plazmasında atorvastatinin qatılığının 

əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. 

Antasidlər: Atorvastatinin maqnezium- və alüminium-hidroksid tərkibli antasid suspenziya ilə eyni zamanda 

qəbulu vaxtı atorvastatinin plazmadakı qatılığı təxminən 35% aşağı düşür. Kolestipol: Atorvastatin kolestipol ilə eyni zamanda qəbul edildikdə atorvastatinin və onun fəal 

metabolitlərinin plazmadakı qatılığı təxminən 25% azalır. Lakin, atorvastatin və kolestipol kombinasiyasının 

hipolipidemik təsiri hər preparatın ayrılıqda qəbulundan daha çox olur. 

Diqoksin: Atorvastatinin və diqoksinin çoxdəfəli dozaları eyni zamanda qəbul edildikdə diqoksinin 

plazmadakı qatılığı  təxminən 20% artır. Diqoksin qəbul edən xəstələr lazımi  şəkildə  nəzarətdə 

saxlanılmalıdır. 

Eritromisin: Atorvastatin və sitoxrom Р4503А4 inhibitoru olan eritromisinin eyni zamanda qəbulu vaxtı 

atorvastatinin plazmadakı qatılığı təxminən 40% artır. Oral kontraseptivlər: Atorvastatinin və oral kontraseptiv vasitələrin eyni zamanda qəbulu vaxtı noretindron 

və etinilestradiol üçün AUC müvafiq olaraq təxminən 30% və 20% artır. Bu təsiri atorvastatin qəbul edən 

qadınlarda oral kontraseptiv vasitələrin seçimi zamanı nəzərə almaq lazımdır. 

Varfarin: Uzun müddət varfarinlə müalicə qəbul edən xəstələrdə atorvastatin protrombin vaxtına əhəmiyyətli 

klinik təsir göstərmir. Pediatriyada istifadəsi 

Pediatrik populyasiyada müalicə təcrübəsi məhduddur. Geriatriyada istifadəsi 

Atorvastatinin bu populyasiyada təhlükəsizliyi və effektivliyi <70 yaşında olan xəstələrdəki kimidir. 

 

Xüsusi göstərişlər 

Qaraciyərə təsiri 

Həmin sinfin digər hipolipidemik vasitələrinin istifadəsi kimi, Vozolip Generikon ilə müalicədən sonra AST və 

ALT-nin zərdab fəallığının mülayim (normanın yuxarı sərhədi ilə müqayisədə 3 dəfədən çox) artımı müşahidə 

olunmuşdur. Qaraciyərin funksional sınaqlarını müalicədən  əvvəl və sonra vaxtaşırı aparmaq lazımdır. 

Qaraciyər transaminazalarının səviyyəsinin artması hallarında, onların fəallığını normallaşana kimi nəzarətdə 

saxlamaq lazımdır.  Əgər AST və ya ALT-nin fəallığının artması (NYS ilə müqayisədə 3 dəfədən çox) 

saxlanılarsa, Vozolip Generikonun dozasını azaltmaq və ya qəbulunu dayandırmaq məsləhət olunur. 

Vozolip Generikonu kifayət miqdarda alkoqol qəbul edən və/və ya qaraciyər xəstəliyi tarixi olan xəstələrə 

ehtiyatla təyin etmək lazımdır. Skelet əzələlərinə təsiri 

Atorvastatin digər HMQ-KoA reduktaza inhibitorları kimi nadir hallarda skelet əzələlərinə təsir edib mialgiya, 

miozit və miopatiyaya səbəb ola bilər ki, bunlar da kreatinkinaza (KK) səviyyəsinin nəzərəçarpan yüksəlməsi, 

mioqlobinemiya və mioqlobinuriya ilə xarakterizə olunan, həyat üçün potensial təhlükəli xəstəliyə - 

rabdomiolizə kimi inkişaf edə və böyrək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. 

Qreypfrut şirəsi 

Vozolip Generikonun qəbulu zamanı qreypfrut şirəsinin qəbulundan uzaq olmaq lazımdır, çünki qreypfrut 

şirəsi atorvastatinin metabolizminə təsir edə və onun qanda miqdarını artıra bilər. Alkoqol 

Vozolip Generikonun qəbulu zamanı həddindən artıq miqdarda alkoqol qəbulundan uzaq olmaq məsləhət 

görülür.  

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

HMQ-KoA-reduktaza inhibitorları hamiləlik və laktasiya dövründə  əks göstərişdir. Reproduktiv yaşda olan 

qadınlar müalicə zamanı müvafiq kontraseptiv üsullardan istifadə etməlidirlər. Atorvastatini reproduktiv yaşda 

olan qadınlara yalnız o halda təyin etmək olar ki, onların hamilə olmaq ehtimalı az olsun və onlar müalicə 

zamanı dölə mümkün risk haqqında məlumatlandırılmış olsunlar. Əgər pasiyent bu preparatı  qəbul edən 

zaman hamiləlik baş verərsə, müalicə dayandırılmalıdır. 

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Vozolip Generikon  nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə 

əhəmiyyətsiz təsirə malikdir. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Vozolip Generikonun  qəbuluna başlamazdan  əvvəl xəstələrə standart xolesterinazaldıcı  pəhriz məsləhət 

olunmalı və bu pəhriz müalicə müddətində davam etdirilməlidir. 

Fərdi dozanın seçimi müvafiq olaraq ASLP-X-nin ilkin səviyyəsinə, terapiyanın məqsədinə  və  xəstənin 

reaksiyasına əsasən aparılmalıdır. 

Preparat qida qəbulundan asılı olmayaraq günün istənilən vaxtında qəbul edilir. Preparatın dozası gündə bir 

dəfə olmaqla 10 mq-dan 80 mq-a kimi dəyişir. Maksimal doza – gündə bir dəfə 80 mq. Hiperxolesterinemiya (irsi və qeyri-irsi heteroziqot) və qarışıq hiperlipidemiya (Fredrikson IIa və IIb 

tipləri) 

Vozolip Generikonun məsləhət olunan başlanğıc dozası gündə bir dəfə 10 mq təşkil edir. 

Terapevtik təsir 2 həftə müddətində meydana çıxır və adətən 4 həftə müddətində maksimum terapevtik 

effekt əldə olunur. Uzunmüddətli müalicə zamanı təsir saxlanılır. 

Homoziqot irsi hiperxolesterinemiya 

Homoziqot irsi hiperxolesterinemiyalı pasiyentlərdə atorvastatinin dozası gündə bir dəfə 10-80 mq təşkil edir. Vozolip Generikonu bu pasiyentlərdə digər hipolipidemik müalicələrə əlavə kimi (məs. ASLP aferezi) və ya 

bu müalicəni aparmaq mümkün olmadıqda istifadə etmək lazımdır. Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası 

Birincili profilaktika zamanı doza gündə bir dəfə 10 mq təşkil edir. ASLP-X-nin hədəf səviyyəsinə nail olmaq 

üçün dozanın artırılması tələb oluna bilər. 

 

Əlavə təsirləri 

Ümumilikdə atorvastatin orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul olunur. Mədə-bağırsaq pozğunluqları 

Çox rast gələn: qəbizlik, meteorizm, dispepsiya, ürəkbulanma, ishal. 

Az rast gələn: qusma, qarında ağrı, gəyirmə, pankreatit. 

Sinir sisteminə 

Çox rast gələn: baş ağrısı. 

Az rast gələn: başgicəllənmə, paresteziya, hipoesteziya, amneziya. 

Nadir hallarda: periferik nevropatiya. Tənəffüs sisteminə 

Çox rast gələn: bronxit, rinit, pnevmoniya, təngənəfəslik, astma, burun qanaxması. Sümük-əzələ sisteminə 

Çox rast gələn: mialgiya, artralgiya, ətraflarda ağrılar, əzələ spazmları, oynaqların ödemi, beldə ağrılar. 

Az rast gələn: boyunda ağrı, əzələ yorğunluğu. 

Nadir hallarda: miopatiya, miozit, rabdomioliz, tendopatiya. Metabolizm və qidalanma pozğunluqları 

Çox rast gələn: hiperqlikemiya. 

Az rast gələn: hipoqlikemiya, bədən kütləsinin artması, anoreksiya, kreatinfosfokinazanın artması. 

Dəri və dərialtı toxumaya 

Az rast gələn: övrə, dəri səpgisi, qaşınma, alopesiya. Allergik reaksiyalar 

Nadir hallarda: angionevrotik ödem, multiformalı eritema, Stivens-Conson sindromu və toksik epidermal 

nekroliz daxil olmaqla bullyoz dermatit. 

Qan və limfa sisteminə 

Nadir hallarda: trombositopeniya. Hissiyyatın xüsusi növləri 

Az rast gələn: bulanıq görmə, qulaqlarda küy, dadbilmənin dəyişməsi. 

Nadir hallarda: görmənin pozulması, karlıq, dadbilmənin itməsi. 

 


Doza həddinin aşılması 

Vozolip Generikon ilə doza həddinin aşılmasının spesifik müalicəsi yoxdur.  Doza həddinin aşılması 

hallarında simptomatik və  dəstəkləyici müalicə aparmaq lazımdır. Atorvastatin plazma zülalları ilə yüksək 

dərəcədə birləşir, buna görə də hemodializ effektiv deyil. 

 

Buraxılış forması Vozolip Generikon 20 mq, 40 mq, 80 mq örtüklü tabletlər 

10 tablet Al/Al blisterdə. 3 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.  

Saxlanma şəraiti 

Bu dərman vasitəsi xüsusi saxlanma şəraiti tələb etmir. Rütubətdən qorumaq məqsədi ilə orijinal qutusunda 

saxlamaq lazımdır. 

Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.  

Yararlılıq müddəti 

2 il. 


Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Rеsеpt əsasında buraxılır. 

 

 İstehsalçı 

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. 

A-8054, Qras, Avstriya 

E-mail: genericon@genericon.at 

 

                           Azərbaycanda rəsmi distribyutor                            «TETRADA» MMC - dir. 

 AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

 Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

 Faks: (+994 12) 430-80-51 

                           Е-mail: info@tetrada-az.com 

                           www.tetrada-az.com 
Yüklə 258,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə