Verilmiş hansı fikir yalnışdır?Yüklə 144,35 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix07.01.2017
ölçüsü144,35 Kb.
#4535
  1   2   3

s

sual


1)

Verilmiş hansı fikir yalnışdır?

2)

Verilmiş hansı bənddə bronxeogen vəzlər göstərilməmişdir?3)

Verilmiş hansı bənddə ektoderma mənşəli simpatik sinir sistemi vəzləri 

göst

ərilmişdir?4)

Verilmiş hansı bənddə mezoderma mənşəli  vəzlər göstərilmişdir?

5)

Verilmiş hansı bənddə bağırsaq borusu epitelindən inkişaf edən vəzlər göst

ərilmişdir?

6)

Qalxanab


ənzər vəz haqqında söylənilən hansı fikir yanlışdır?

7)

Söylənilənlərdən hansı triomorfokompleksə aid edilə bilməz?

8)

Qalxanabənzər vəzin embrional inkişaf dövründə mövcud olan,ductus 

thyroglossusun qapanmaması nəticəsində aşağıdakı hansı patalogiya 

inkişaf edər?

9)

Aşağıdakılardan hansı ductus thyroglossusun üst uc hissəsinin qalığıdır?10)

Söyl


ənilənlərdən hansı qalxanabənzər vəzin C-hüceyrələrinin sintez etdiyi 

hormonun funksiyasına aid edilə bilməz?

11)

Göst


ərilmiş hansı vəz daxili sekresiya vəzi olmaqla bərabər,həm də 

"İmmun sistemin"mərkəzi orqanıdır?

12)

Aşağıdakı hansı pataloji hal epifizin hipofunksiyası zamanı baş verir?13)

V

əzi elementləri tədricən məhv olur,onun yerini birləşdirici toxuma və əhəng duzları çöküntüləri tutur)Bu çöküntülər "beyin qumu 

"adlanır)Söylənilənlər hansı vəzin involiyasiyası prosesini göstərir?

14)

Progesteron haqqında hansı fikir yanlışdır?15)

Timus haqqında söylənilənlərdən hansı yalnışdır?

16)

Vücudun 


ən böyük simpatik qanqlionu hansı daxili sekresiya vəzisi hesab 

edilir?


17)

Aşağıdakı hansı hüceyrələr qrupu testosteron və androgenin sintezindən 

sorumludur?

18)


Aşağıdakı daxili sekresiya vəzlərindən hansı oqanizmin "3-cü gözü"sayılır?

19)


Böyr

əküstü vəz haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?

20)

Follikulların elminasiyası prosesini aşağıdakı hansı bənd izah edə bilər?21)

Qalxanab


ənzər vəzin uşaq yaşlarında hipofunksiyası hansı xəstəliyin 

inkişafına səbəb olar?

22)

Veril


ənlərdən hansı endokrin vəzlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid edilə 

bilm


əz?

23)


Verilmiş daxili sekresiya vəzlərindən hansı həm də vücudun vitamin 

deposu sayılır?

24)

B

əlli yaşlardan sonra epifizin kalsifikasiyası nəticəsində "beyin qumunun"

əmələ gəlmə səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

25)

Qalxanab


ənzərvəzin morfofunksional vahidi aşağıdakılardan hansı hesab 

edilir?


26)

Rathke kis

əsindən formalaşan endokrin orqan aşağıdakılardan hansıdır?

27)


İşıqla əlaqədar siqnalları endokrin siqnallara çeirən daxili sekresiya vəzi 

aşağıdakılardan hansıdır?

28)

Verilmiş hansı bənd"osteoparoz"u izah edir?29)

Orqanizimd

ə baş verən hansı prosesə tiroksin səbəb olmaz?

30)


Hansı bəndə parafollikulyar hüceyrələrin sekresiya məhsulu düzgün 

göst


ərilmişdir?

31)


Qida v

ə suda yodun çatışmamazlığı nəticəsində tiroksin hormonunun 

ifrazı azalır və orqanizmin kompensator imkanları sayəsində vəzdə 

hipertrofiya hadis

əsi izlənir)Söhbət qalxanabənzər vəzin hansı 

x

əstəliyindən gedir?32)

Söyl


ənilənlərdən hansı yodlu hormonlarının funksiyası haqqında yanlış 

fikirdir?

33)

Qalxanab


ənzər vəzin C-hüceyrələrinə harada təsadüf edilə bilər?

34)


Qalxanab

ənzər vəzin kütləsinin birincili sürətlə artma mərhələsi hansı yaş 

dövrün

ə təsadüf edir?35)

Gl)pinealis"t

ə melatoninin hipersekresiyasının səbəbi aşağıdakılardan 

hansı ola bilər?

36)

Hamil


əliyin 4-cü ayından sonra progesteron harada sintez olunur?

37)


Leydiq hüceyr

ələri harada yerləşir?

38)

Aşağıdakı vəzlərdən hansının parenximasında"Hassal"cisimcikləri adlanan spesfik tör

əmələr yerləşir?

39)

Qanda qanda kalsiumun miqdarı artır,osteoparoz və pataloji sınıqlar müşahidə edilir)Verilmiş hansı bənd bu patalogiyanın səbəbi ola bilər?

40)


Daxili sekresiya v

əzlərindən ən böyüyü hansıdır?41)

Endokrin pankreasın DELTA hüceyrələri hansı hormonu ifraz edər?

42)

Ür

ək tərəfindən sintez edilən hormon hansıdır?43)

İnkretor üzvlər nədir?

44)

Aşağıdakı əzələlərdən hansı gl)thyreoidea"nı ön tərəfdən örtməz?45)

Böyr


əküstü vəzin qabıq maddəsinin embrional dövrdə hiperfunksiyası 

aşağıdakı hansı patalogiyaya səbəb olar?

46)

Böyr


əküstü vəzin qabıq maddəsinin inkişfdan qalması hansı patalogiyanın 

inkişafına səbəb olar?

47)

Piqment mübadiləsi pozulur,dəri quru və bürünc rəngdə olur)zəiflik,qan 

t

əzyiqinin azalması,həzm və qan dövranı pozğunluğu müşahidə olunur)X

əstədə ciddi ürək zəifliyi aşkar olunur)Söhbət hansı hormonal 

patalogiyadan gedir?

48)


Aşağıdakılardan hansı hormonların daşınmasında iştirak etməz?

49)


Endokrin v

əzlərin sekretinin həddindən çox artmasını hansı bənddə 

verilmiş termin doğru əks etdirir?

50)


Aşağıdakı hansı iki hormon biri-birinin antoqonistidir?

51)


Aşağıdakı hansı törəməyə timus vəzinin arxasında rast gəlinməz?

52)


Damardaraldıcı və antidiuretik hormondur(böyrəklərin distal 

borucuqlarından suyun reabsorbsiyasını tənzimləyərək su itkisini 

önl

ər))Çatışmamazlığı şəkərsiz diabetə səbəb olur)Söhbət hansı hormondan gedir?

53)


Xayalarda testesteron sintezi n

ə zaman başlar?

54)

Hemoqlobulin  sintezini və sümük iliyində eritdoblastları stimule edərək 

eritrositl

ərin sintezini artırar)Söhbət hansı hormondan gedir?

55)


1,25 hidroksixolekalsiferol harda sintez olunur?

56)


Arxa pay hipofizin neç

ə fazini təşkil edir?

57)

Hipofizin arxa payında bilavasitə hansı hormon hazırlanır?58)

Biri hipofizin ön payında sintez olunmur?

59)

Aldesteron harda sintez olunur?60)

Epifizin ixtisaslaşmış hüceyrəlri necı adlanır

61)

Aşağıdakılardan hansı neyronun kompanentlərinə aid edilə bilməz?62)

Neyrit v


ə dentrit bir çıxıntı ilə başlayır,sonra hüceyrə cismi yaxınlığında “T” 

şəkilli çıxıntıya ayrılır)Söhbət hansı növ sinir hüceyrəsindən gedir?63)

Embrional inkişaf dövründə onurğa beyinin ön və arxa ciyələri onun hansı 

hiss

ələrindən formalaşır?64)

Embrional h

əyatın V həftəsində sinir borusunun divarında formalaşan 

spongioblastlar aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?

65)

Silindrik oxları nədir?66)

Aşağıdakılardan hansı bənd sinir toxumasının istinad və trofiki funksiya 

daşıyan hissəsidir?

67)


Aşağıdakılardan hansı bənd ən çox müşahidə edilən sinir hüceyrəsinin 

formasıdır?

68)

Çıxıntılarının miqdarına görə sinir hüceyrələri quruplarına aşağıdakı hansı b

ənd aid edilə bilməz?

69)

Periferik sinir sistemində hansı növ sinir liflərinə təsadüf edilir?

70)


Aşağıdakılardan hansı sinaptik aparatı təşkil etməz?

71)


Bir neyronun neyriti dig

ər neyronun cismi ilə rabitədə olub  sinaps əmələ 

g

ətirərsə bu necə adlanar?72)

Aşağıdakılardan hansı periferik sinir sisteminə aid edilə bilməz?

73)

Onurğa beyinin torba(kista)formasında yırtığı tibbdə necə adlanır?A) Meninqosele

B) Mielosel

74)

B

ətindaxili inkişafın neçənci həftəsində ependim hüceyrələri differensasiya etm

əyə başlayır?

75)

Anastomatozlar nədir?

76)


Nüv

ələri MSS-də yerləşir,neyritləri işçil orqanlara,əzələləri və ya vəzlərə 

istiqam

ətlənir)Söhbət hansı qurup neyronlardan gedir?77)

Aşağıdakılardan hansı bənd qliyanın funksiyasına aid edilə bilməz?

78)

T

əkamül prosesində sinir hüceyrələrinin baş nahiyyəsində toplanması tibbd

ə necə adlanır?

79)

Sapab


ənzər  sinir sisteminə hansı qrup canlılarda təsadüf edilər?

80)


Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun mənfəzi baş beyində nəyə 

çevrilir?

81)

Aşağıdakı sinir liflərindən hansına beyin qabığında təsadüf edilir?82)

Sinir sisteminin morfo-funksional vahidini n

ə təşkil etməz?

83)


Üz

əri Şvann qişa ilə örtülür və simpatik sinir sisitemində rast gəlinir)Söhbət 

hansı növ sinir liflərindən gedir?

84)


Silindirik sinir oxlarına harad təsadüf edilir?

85)

Bir sinir hüceyr

əsinin neyriti digər sinir hüceyrəsinin dentriti ilə əlaqəyə 

gir


ərsə,bu necə əlaqə adlanar?

86)


Verilmiş hansı bənd konduktor neyronları işarə edir ?

87)


Aşağıdakılardan hansı beyni  xaricdən örtən beyin qabığını təşkil edər?

88)


Kiçik sinir d

əstələri biri-biri ilə birləşərək böyük sinir dəstələrini əmələ 

g

ətirir və onları xaricdən hansı təbəqə örtür?89)

Verilmiş hansı bənd sinir kələfinin əmələ gəlməsini doğru göstərir?

90)

Buğumayaqlılarda sinir sisteminin təkamülünün göstərən hansı formasına t

əsadüf edilir?

91)

Sinir hüceyrələri toplaşaraq sinir lifləri ilə birlikdə kəmər əmələ gətirir)Bu 

tör


əmə bir tərəfdən qıcığı qəbul edən reseptorlarla,digər tərəfdən isə 

miositl


ərlə əlaqəlidir)Söhbət sinir sisteminin təkamül ünün hansı 

formasından gedir?

92)

Verilmiş hansı bənd"Subordinasiya"prosesini izah edir?93)

Söyl


ənilənərdən hansı nevromeri təşkil edən  hissələrə aid edilə bilməz?

94)


B

ətin daxili inkişafın neçənci həftəsindən ehtibarən sinir borusunun 

divarını təşkil edən hüceyrələr spongioblastlar və neyroblastlara 

differensasiya edir?

95)

Verilmiş hansı bənd onurğa beyinin variasiya və anomaliyalarına aid patalogiyalara aid edil

ə bilməz?

96)

Verilmiş hansı bənddə sekretor neyronlar qrupu göstərilmişdir?97)

Beyin qovuqcuqları öndən arxaya doğru hansı ardıcıllıqla yerləşir?

1) Mesencephalon

2) Myelencephalon

3) Diencephalon

4) Telenchephalon

5) Metencephalon

98)


Beyin qovuqluqları inkişaf etdikcə sagital istiqamətdə üç əyrilik əmələ 

g

ətirir)Bunlardan hansı uzunsov beyinin onurğa beyinə gedən yerində əmələ gəlir?

99)


Aşağıdakılardan hansı IV mədəciyi digər hissələrlə birləşdirməz?

100)


Aşağıdakılardan hansı beyin qovuqcuğu inkişaf edərək uzunsov beyinə 

çevrilir?

101)

Majandi dəliyi IV mədəciyi hansı hissələrlə birləşdirər?

102)


Aşağıdakılardan hansı rombabənzər beyin boğazından inkişaf etməz?

103)

Beyinin bu qovuqcuğu mənşə,quruluş və funksional baxımdan görmə 

orqanı ilə sıx əlaqədardır)Onun yan divarının ön hissəsindən bir cüt görmə 

qovuqcuğu inkişaf edir)Söhbət hansı beyin qovuqcuğundan gedir?

104)

III m


ədəcik hansı beyin qovuğunun daxilində əmələ gəlir?

105)


Yan m

ədəciklər hansı beyin qovuğundan əmələ gəlir?

106)

Aşağıdakılardan hansı görmə sinirini əmələ gətirir?107)

Monroi d


əliyi hansı mədəcikləri biri-biri ilə birləşdirir?

108)


Aşağıdakılardan hansı bənd hipotalamusa aid deyil?

109)


Aşağıdakılardan hansı uc beyin kötüyünə aid edilə bilməz?

110)


IV m

ədəciyin yan dəliyi necə adlanır?

111)

Aşağıdakılardan hansı ara beyin qovuğunun dorsal hissəsindən inkişaf ed

ən törəmədir?

112)

Silvi su kəməri hansı beyin qovuğundan inkişaf edər?

113)


Aşağıdakılardan hansı epitalamusu təşkil etməz?

114)


Beyincik hansı beyin qovuğundan inkişaf edir?

115)


Üçüncülü şırımlar nə zaman meydana çıxır?

116)


Aşağıdakılardan hansı bənd qoxu beynindən(rhinencephalon)inkişaf 

etm


əz?

117)


Aşağıdakılardan hansı onurğa beyninin rudumenti hesab olunur?

118)


Verilmiş hansı bənddə filum terminale(hüdudi sapın)aşağı hüdudunu 

doğru göstərir?

119)

Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək olmaz?

120)


Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək 

olmaz?


121)

Dal ciy


ə boyun və yuxarı döş seqmentləri nahiyyəsində nazik bir şırımla iki 

d

əstəyə ayrılır)Bunlardan bayırdakı dəstə necə adlanır?122)

Aşağıdakılardan hansı bənd onurğa beyininin seqmentlərini biri-biri ilə 

birl

əşdirər?


A) Onurğa beyininin afferent yolları

B) Onurğa beyninin  efferent yolları

C) Filum terminale

D) Assosiativ lifl

ər

E) Ağ bitişmə(commissura alba) 123)

Aşağıdakılardan hansını onurğa beyninin seqmentar aparatına aid etmək 

olmaz?

124)


Aşağıdakılardan hansı bəndi onurğa beyinin aparıcı yollarına aid etmək 

olmaz?


A) Onurğa beyininin afferent yolları

B) Onurğa beyninin  efferent yolları

C) Assosiativ lifl

ər

D) Ağ bitişmə(commissura alba) E) Bütün b

əndlər doğrudur

125)

Onurğa beynin yuxarı hüdudunu aşağıdakı hansı bənd doğru göstərir?126)

Onurğa beyninin  aşağı hissəsi nazikləşərək necə adlanır?

127)

Aşağıdakı bəndlərdən hansı medulla spinalisin(onurğa beyninin)yuxarı hüdudunu t

əşkil edər?

128)

Onurğa beyninin fəaliyyətini aşağıdakılardan hansı tənzim edər?129)

Onurğa beynin aşağı hüdudu  hansı fəqərə  səviyəsində qurtarır?

130)

Aşağıdakilardan hansi onurğa beynini ön ortadan iki hissəyə ayirir131)

Hansı seqment səviyyəsində onurğa beyinin arxa ciyəsində pazabənzər 

d

əstəyə təsadüf edilmir?132)

M

ərkəzi  kanal  yuxarida nə ilə  birləşir?133)

M

ərkəzi kanalin aşağı hissəsini təşkil edir 134)

Boyun nahiy

ədən nə qədər onurğa beyni siniri çixir?

135)


İlk qişa rüşeymin boyu 20 mm olanda hansı səhfələrə ayrılır?

136)


Xarici v

ə daxili qatlar arasında qalan sahə kəllədə nə adlanır?

137)

Xarici v


ə daxili qatlar arasında qalan sahə onurğa kanalında nə adlanır?

138)


Hansı qişa xarici və daxili qatlara malikdir?

139)


Yan ciy

ərdə olan aparıcı yolarda hansı ağrı və temperature hisini daşıyır? 

140)

Ön ciy


ədə olan aparıcı yolardan hansı onurğa beyinin seqmentlərini 

birl


əşdirir?

141)


Ön ciy

ədə olan aparıcı yolardan hansı VIII kələ sinirinin uzunsov beynində 

yerl

əşən nüvəsindən başlayir?142)

Onur beyninin s

ərt qişası ilə hörümçək torunabənzər qişasının arasında 

aşağıdakılardan hansı mövcuddur?

143)

Onurğa beyinin ön yan şırımından aşağıdakılardan hansı  xaric olunur?144)

Aşağıdakı yollardan hansı decussatio pyramidium"u əmələ gətirər?

145)

Fasciculus cuneatus üçün hansı ifadə doğru deyil?146)

Embrional inkişaf dövründə xarici qat onurğa kanalında aşağıdakılardan 

hansını əmələ gətirir?

147)


Embrional inkişaf dövründə xarici qat kəllə boşluğunda aşağıdakılardan 

hansını əmələ gətirir?

148)

Aşağıdakılardan hansı perivaskulyar limfa sahəsi adlanır?149)

Epidural v

ə subdural boşluqların möhtəviyyatının onurğa beyin üçün 

əhəmiyyətini hansı bənd doğru əks etdirir?

150)

Medulla spinalis hansı əyrilikləri əmələ gətirir?151)

Söyl


ənilənlərdən hansını onurğa beyinə aid etmək omaz?

152)


Lig denticulata(dişli bağ)harada yerləşir?

A) S


ərt qişa ilə onurğa beyin kanalı arasında)

B) S


ərt qişa ilə hörümçək torunabənzər qi

153)


Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən 

hüceyr


ələrin cismindən söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

A) Substantia grisea)

B) Dura mater)

C) Pia mater)

D) Substantia alba)

E) Onurğa beyin sinirləri)

154)

Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən hüceyr

ələrin çıxıntılarından söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

A) Substantia grisea)

B) Dura mater)

C) Pia mater)

D) Substantia alba)

E) Onurğa beyin

155)


Söyl

ənilənərdən hansı nevromeri təşkil edən  hissələrə aid edilə bilməz?

156)

B

ətin daxili inkişafın neçənci həftəsindən ehtibarən sinir borusunun divarını təşkil edən hüceyrələr spongioblastlar və neyroblastlara 

differensasiya edir?

157)

Söyl


ənilənlərdən hansı spongioblastlardan törəyir?

A) Neyronlar)

B) Linkvor)

C) Beyin qişaları)

D) Qliya)

E) Ependim hüceyr

ələr)

158)


Neyroblastların törəyib artması təxminən neçə yaşına kimi davam edir?

159)


Onurğa beyninin və qişalarının xaricə çıxması necə adlanır?

160)

Onurğa beyninin maye ilə dolu sistlər şəklində xaricə çıxması necə 

adlanır?

A) Meningocele)

B) Meningocystocele

C) Myelocele)

D) Myelomeningocele)

E)Dermoid kista)

161)

Onurğa beyində intumescentia cervicalis(boyun qalınlaşması)hansı nahiyy

ələrdə əmələ gəlir?

162)

 İntumescentia lumbalis hansı nahiyyələrdə əmələ gəlir?163)

Dal ciy


ə boyun və yuxarı döş seqmentləri nahiyyəsində nazik bir şırımla iki 

d

əstəyə ayrılır)Bunlardan içəridəki dəstə necə adlanır?164)

Onurğa beyin qanqlionunun əmələ gəlməsində söylənilənlərdən hansı 

iştirak edər?

165)


Ventriculis terminalisin(Krausi m

ədəciyi)harada lokalizasiya olunur?

166)

Beyin v


ə onurğa beyin qişaları hansı rüşeyim vərəqindən inkişaf edirlər?

167)


N

ə üçün onurğa beyin boyun və bel qalınlaşması əmələ gətirir?

168)

Ön ciy


ədə olan aparıcı yollara söylənilənlərdən hansı aid edilə bilməz?

169)


D

əhliz sinirinin körpüdəki Deyters nüvəsindən başlayır,ön buynuzlarda 

seqmentl

ər üzrə tam olur)Müvazinət aparatında meydana çıxan 

oyanmaları onurğa beyninə və oradanda əzələlərə daşıyır)Söhbət hansı 

yoldan gedir?

170)

Orta beyindəki Darkşeviç nüvəsindən başlayır,yuxarı döş seqmentlərinə 

q

ədər uzanır)Bu yol göz əzələlərinin sinirlərini biri-biri ilə və ənsə siniri ilə birl

əşdirir)Beləliklə həmin əzələlərin işini kordinasiya edir)Söhbət hansı 

onurğa beyin yolundan gedir?

171)


Dal ciy

ədə olan aparıcı yollara hansı aid edilə bilməz?

172)

Söyl


ənilənlərdən hansını onurğa beyninin yan ciyəsində olan qalxan 

yollara aid etm

ək olmaz?

173)


Qırmızı nüvə onurğa beyin yolu başqa adla necə adlanır?

174)


Ön onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

175)


Dal onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

176)


Nucleus proprius cornus posteriordan başlayır,görmə qabarında tam 

olur)Bu yol d

əridən hərarət,ağrı və qismən toxunma impuluslarını 

daşıyır)Söhbət hansı onurğa beyini yolundan gedə bilər?

177)

Nucleus thoracicusdan başlayır və lifləri çarpazlaşmır,yuxarı qalxaraq beyinciyin soxulcanında tam olur)Bu hansı yoldur?

178)

Ara m


əntəqənin içəri nüvəsindən başlayır,qismən çarpazlaşıb,beyinciyin 

soxulcanında tam olur)Bu hansı yoldur?

179)

Ekstrapramid sistemi onurğa beyni ilə birləşdirir)Qeyri-şüuru hərəki impulusları əzələlərə daşıyır)Söhbət hansı yoldan gedir?

180)


Forel çarpazını onurğa beyinin hansı yolu əmələ gətirir?

181)


Xüsusi ön d

əstə başqa adla necə adlanır?

182)

Söyl


ənilənlərdən hansı yolu onurğa beyninin yan ciyəsində olan enən 

yollara aid etm

ək olar?

183)


Hansı bənddə onurğa beyinin seqment və sinir sayı doğru olaraq 

verilmişdir?

184)

Lig)denticularisin sayı hansı bənddə doğru verilmişdir?185)

Onurğa beyinin seqmentar aparatına söylənilənlərdən hansı aid edilə 

bilm

əz?


186)

Onurğa beyinin seqmentar aparatının funksiyalarına söylənilənlərdən 

hansı aid edilə bilər?

187)


Önd

ən sərt qişa lig)anteriora durae matris adlanan lifli bağ vasitəsi ilə hara 

il

ə birləşir?A) Onurğanın sümüküstlüyü və dal boylama bağına)

B) Onurğanın sümüküstlüyü və ön boylama bağına)

C) Ön boylama bağına)

D) Dişli bağa)

E) Ver

188)


Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək 

olmaz?


189)

Medulla spinalis haqqında göstərilənlərdən hansı bənd doğru deyil?

190)

Aşağıdakılardan hansı bəndi beyin kötüyünə(truncus encephalicus)aid Yüklə 144,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə