Umumiy embriologiya asoslariYüklə 418 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü418 Kb.
#4198
V BOB

UMUMIY EMBRIOLOGIYA ASOSLARI
Embriologiya yunon. embryon - homila va logia - ta’limot demakdir. Ammo bu nom shu fanning mazmunini to`la ta’riflay olmaydi. Embriologiya fani tuxum hujayralarining otalanishidan tortib, tuxum qo`yuvchilarda homilaning tuxum qobig`idan chiqquncha, tirik tu-g`uvchilarda esa homilaning tug`ilguncha bo`lgan davridagi hamma jarayonlarni ta’riflab beradi. Shuningdek, embriologiya fani pushtdan oldingi, ya’ni j i n s i y hujayralarning rivojlanishi hamda homila tug`ilganidan keyingi dastlabki davrni ham o`rganadi. Chunki taraqqiyoti mutlaqo tuxum qobig`ida yoki tug`ilguncha tugallanib, so`ngra rivojlanmaydigan birorta organizm yo`q. Sut emizuvchilarda organlarning tuzilishi va funksiyasy voyaga yetgan organizmning a’zolari holatini tug`ilgandan so`ng ma’lum vaqt o`tgandan keyingina egallaydi.

Embriologiya organizmning normal individual taraqqiyoti va patologik holatlarda embrion rivojlanishinyng buzilishsabablarini va ularning oldini olish yo`llarini o`rganadi. Shuning uchun embriologiya organizmlarning individual taraqqiyoti - ontogenezning bir qismi hisoblanadi. Embriologiya hamma hujayrali organizmlar rivojlanishining umumiy qonuniyatlaridan tortib, alohida tip, sinf va tur vakillari uchun xarakterli bo`lgan xususiy rivojlanish jarayonlarini ham o`rganadi. Shuning uchun ham embriologiya fani individual rivojlanishniig keng masalalarini o`rganuvchi u m u m i y va ayrim gruppa hayvonlar taraqqiyotini tekshiruvchi x u s u s i y embriologiyaga bo`linadi. Xususiy embriologiyaning muhim bo`limlaridan biri odam embriologiyasidir.

Embrional taraqqiyotni o`rganish usullari turlichadir. Oddiy va qadimiy usul bo`lgan tasviriy embriologiya pusht taraqqiyotining qanday o`tganini ta’riflab beradi. Turli xil hayvonlar taraqqiyoti jarayonini qiyoslab o`rganuvchi ta’limot kiyosiy embriologiyadir. A. O. Kovalevskiy, I. I. Mechnikov, E. Gekkel va boshqalarning izlanishlari natijasida qiyosiy embriologiya evolyutsion mazmunga ega bo`ldi. Evolyutsion nazariyani asoslashda muhim rol o`ynagan evolyutsion embriologiya dastlab qiyosiy-tasviriy embriologiyadan kelib chiqdi. Keyinchalik tajriba usuli embriologiyaning asosiy usuli bo`lib qoldi.

K. F. Volf, X. I. Pander va K. M. Ber zamonaviy embriologiyaning asoschilaridan hisoblanadi. Darvinning evolyutsion targ`iboti embriologiya masalalariga materialistik yondoshish uchun zamin yaratdi. Rus olimlaridan I. I. Mechnikov (1845-1916) va A. O. Kovalevskiy (1840-1901) Darvinning evolyutsion nazariyasi bilan qurollanib embriologiyaga ko`pgina yangiliklar kiritdilar. Ular umurtqasiz va sodda umurtqali hayvonlarni o`rganib, turli sinf hayvonlar embrional takomil davomida o`xshash davrlarni boshdan kechirishlarini (masalan, embrional varaqlarni) ko`rsatib berdilar. Bu bilan hayvonot dunyosining birligi yana bir bor tasdiqlandi. I. I. Mechnikov va A. O. Kovalevskiyning bu tadqiqotlari evolyutsion gistologiya va embriologiyaga asos bo`ldi. Hayvon organizmi individual taraqqiyotining hamma jarayonlarini 3 davrga bo`lish mumkin.

1. Taraqqiyotning homiladan oldingi davri - bu jinsiy hujayralarning rivojlanishi va yetilishini o`z ichiga oladi.

2. Urug`lanish jarayonidan boshlab tug`ilguncha davom etadigan homilaning rivojlanish davri.

3. Taraqqiyotning homiladan keyingi davri - tug`ilgandan to jinsiy balog`atga yetguncha bo`lgan o`zgarishlar davri.

Homiladan avvalgi davr, yuqorida aytganimizdek, jinsiy hujayralarning taraqqiyoti va yetilishini o`z ichiga oladi.


JINSIY HUJAYRALAR (GAMETALAR)

Jinsiy hujayralarning yoki gametalarning 2 xil turi tafovut etiladi - erkaklar va ayollar jinsiy hujayralari. Ular bir-birlaridan ham morfologik, ham fiziologik xususiyatlari bilan farq qiladi.


ERKAKLAR JINSIY HUJAYRASI-SPERMATOZOIDNING TUZILISHI
Spermatozoidning boshchasi, bo`yni, tana qismi va dumchasi tafovut qilinadi (31-rasm). Spermatozoidning boshchasi uncha katta bo`lmagan zich yadro va sitoplazmaning yupqa qavatidan tashkil topgan. Boshchaning oldingi yarmida g`ilofcha (akroblast) joylashib, uning ichida bevosita boshchaning oldingi uchida akrosoma (yunon. acron - ustki, soma - tanacha) zich tanacha shaklida yotadi (32-rasm). Akrosoma urug`lanish uchun zarur tuzilma bo`lib, u o`zida ko`p miqdorda tuxum hujayra qobig`ini yemiradigan gialuro nidaza fermentini saqlaydi. Spermatozoidning bo`yin qismida, yadroning orqa qutbi sohasida proksimal sentriola joylashib, u silindrsimon shaklga ega. Urug`lanish vaqtida proksimal sentriola tuxum hujayraga o`tadi va urug`langan tuxum hujayraning yoki zigotaning bo`linishida ishtirok etadi. Yadrodan birmuncha uzoqda bo`lgan distal sentriola ikki bo`lakdan iborat. Uning tayoqchasimon ko`rinishga ega bo`lgan birinchi yarmi bo`yin chegara sini hosil qiladi va undan spermatozoidning tanasi orqali dumchasiga o`tuvchi o`q ip boshlanadi. Distal sentriolaning halqasimon shaklga ega bo`lgan ikkinchi bo`lagi esa tana oxirida joylashadi. Shunday qilib, spermatozoidning tanasi distal sent-riolaning tayoqchasimon va halqasimon bo`laklari orasida joylashgan tuzilmalardan iborat. Bu yerda o`q ip atrofida spiral holatda mitoxondriyalar joylashadi. Spermatozoidning tana qismida oksidlanish fermentlarining yuqori aktivligi aniqlangan. Bu qismda glikogen, fosfatlar, shuningdek, ko`p miqdorda ATF saqlanadi. ATFning bo`lishi va mitoxondriyalarning ko`pligi tana qismining spermatozoidni energiya bilan ta’minlab turishidan dalolat beradi.

31-rasm. Erkak jinsiy hujayralari- spermatozoidlar. Sperma suyuqlig`ining surtmasi.

0b. 40, ok. 10. 1-boshcha; 2-dum qismi .
Spermatozoidning dumchasi asos va oxirgi bo`laklarga bo`linadi. Dumchaning asosi faqatgina o`q iplardan va uni o`rab turuvchi adenozintrifosfataza (ATF-aza) fermentini tutuvchi sitoplazmadan iborat. Bu ferment mitoxondriyalarda sintezlangan ATF ni parchalaydi va shu yo`l bilan energiya ajralishini ta’minlaydi. Sitoplazmada o`q ip atrofida spiralsimon ko`rinishda nozik nplar joylashib, ularni kortikal spiral deb nomlashadi. Uq ip kiprikchalarning o`q ipiga o`xshash bo`lib, klassik tuzilishga ega. U gomogen matriksda joylashgan, 10 juft mikro-naychadan iborat bo`lgan tutamdir. Bunda 9 juft mikronaychalar o`q ipning periferiyasida yotsa, 1 jufti markazda joylashadi. Dumchaning oxirgi bo`limi asta-sekin to`g`ri joylanishini yo`qo tib boruvchi juda ingichka o`q ipchadan tashkil topgan. Oxirgi bo`limning o`q ipi tashqi tomondan faqatgina plazmalemma bilan o`ralgan. Urug`lanish jarayonida spermatozoidlar 3 asosiy vazi-fani bajaradi: 1) bo`lg`usi organizmga otalik genlarini uzatadi; 2) o`zining maxsus harakat apparati yordamida tuxum hujayra bilan to`qnashishni ta’minlaydi va tarkibidagi gialuronidaza fermenti yordamida tuxum hujayraga spermatozoidning boshchasi va bo`yin qismining kirishini yengillashtiradi; 3) tuxum hujayraga urug`langan tuxum hujayraning bo`linishi uchun zarur bo`lgan sentrosomani olib kiradi.

32- rasm. Spermatozoid tuzilishi. 33-22. Elektron mikrofotogramma. 33 - 19. O`rta qismining ko`ndalang kesmasi. X54.000. 33-20. Tana qismining turli sohalaridan olingan ko`ndalang kesmalar. X40.000 33- 21. Dum qismining ko`ndalang kesmasi, X36.000. 33-32. Boshcha old qismining bo`ylama kesmasi. X35.000. 33-23. Boshcha-bo`yin va tananing old qismining bo`ylama kesmasi. X25.500 33-24. Tana qismining bo`ylama kesmasi X32.090. 33-25. Tananing dum qismiga yaqin sohasining bo`ylama kesmasi. x48.000. 1-hujayra qobig`i; 2-akrosoma; 3-akrosoma qalpoqchasi; 4-subakrosomal bo’shlik; 5 - yadro; 6- yadro qobigi; 7-yadroning orqa qismi; 8- o’zgargan proksimal sevtriola; 9- distal sentriola; 13 - markaziy mikro-naychalar; 11-periferik mikronaychalar; 12-tashqi zich firillalar; 13-bo`ylama o`q; 14-tolali plastinkaning cheti; 15-mitoxondriyalar (Rodindan).


Turli hayvonlarning spermatozoidlari bir-biridan kattaligi va asosan boshchasining tuzilishi bilan farq qiladi. Odam spermatozoidining uzunlgi 60 mkm ga teng.

Spermatozoidning siljishi uning dum harakati bilan bajariladi. Odam spermatozoidn minutiga 1-2 mm tezlik bilan harakat qiladi. Bachadon bo`ynidan to tuxum yo`lining oxirigacha bo`lgan oraliqni spermatozoid taxminan 3 soat mobaynida bosib o`tadi. Spermatozoid yashashga o`ta chidamliligi bilan ajralib turadi. Urug`donda va uning ortig`ida ular oylab tirik saqlanadi, murdada esa ular o`zining harakatchanligini 2-3 kungacha saqlab qoladi. Tanadan tashqarida, ya’ni termostatda urug`lantirishga qobiliyatli holatda bir haftadan ortiq saqlash mumkin. Ularning uzoq muddat yashashi muhitning pHiga, temperaturaga, urug` suyuqlig`idagi spermatozoidlarning kontsentratsiyasiga va boshqa shu kabi faktorlarga bog`liq.


AYOLLAR JINSIY HUJAYRASI-TUXUM HUJAYRANING TUZILISHI
Tuxum hujayra hamma hujayralar uchun umumiy belgilardan tashqari, bir qator o`ziga xos xususiyatlarga ega. Bularga quyidagilar kiradi.

1. Yangi organizmning taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan oziqa moddalarning ko`p yoki kam miqdorda bo`lishi.

2. Sitoplazma (tuxum hujayrada ooplazma)ning periferik kismida yuzaki yoki kortikal (cortex - po`st) qavatni va tuxum hujayrani qoplab turuvchi va uni tashqi muhit zararli ta’si-rotlaridan himoya qiluvchi o`ziga xos qobiqlarning bo`lishi.

3. Hujayraning qutbli tuzilganligi, ya’ni har xil tuzilishdagi qutblarning mavjudligi.

Tuxum hujayra ko`pincha dumaloq shaklga ega (33-rasm). Uning kattaligi sitoplazmadagi oziqa modda - sariqlikning miqdoriga bog`liq. Hujayraning yadrosi anchagina katta bo`lib, ekstsentrik joylashadi va markazida katta yadrocha tutadi. Yetilgan tuxum hujayrada elektron mikroskop ostida kuchsiz rivojlangan sitoplazmatik to`r, erkin ribosomalar, sitoplazmada teng tarqalgan mitoxondriyalar borligi aniqlangan.

33- rasm. Sut emizuvchilarning yetilgan tuxum hujayrasi. Gematoksilin-eozin bilan bo`yalgan. 0b. 40. ok. 10. 1-yadro; 2-sitoplazma; 3-yaltiroq qavat; 4-follikulyar hujayralardan hosil bo`lgan «nurli toj», 5 -follikul epiteliysi
Tuxum hujayra takomilining ilk bosqichlarida Golji kompleksi yadro atrofida joylashadi. Tuxum hujayra yetilgan sari plastinkasimon kompleks sitoplazmaning chekka qismiga suriladi. Sitoplazmaning shu qismida kislotali glikozaminoglikanlarga boy bo`lgan donachalar joylashib, ular po`stloq (kortikal) qavatni hosil qiladi. Tuxum hujayra urug`langandan so`ng kortikal granulalar urug`lanish qobig`ini hosil qilishga sarf bo`lishi natijasida po`stloq qavat yo`qoladi.

Turli hayvon tuxum hujayralari sitoplazmasida sariqlik bo`lib, uning miqdori turlicha. Ularning joylashishi va miqdori embrional rivojlanish yo`llarini belgilaydi. Sariqlik sitop-lazmadagi har xil oziqa moddalardan tashkil topgan kiritmalardir. Tarkibiga ko`ra sariqlik - uglevodli, yog`li va oqsilli bo`lishi mumkin. Oqsilli sariqlik ayniqsa katta ahamiyatga ega, chunki uning miqdoriga qarab tuxum hujayralar klassifikatsiyalanadi. Sariqlik ayrim hollarda tuxumda ko`p miqdorda to`planuvchi oqsil donachalaridan yoki plastinkalaridan tashkil topadi.

Ovotsit tashqi tarafdan hujayra qobig`i bilan o`ralgan bo`lib, u ko`p miqdorda mikrovorsinkalar hosil qiladi. Sut emizuvchilarda tuxum hujayraning o`sishi tuxumdonda, yetilishi esa bachadon naylarida kechadi. Tuxumdondagi ovogoniy hujayralarining o`sish davrida ularni o`rab turgan hujayralar ko`payib ko`p qavatli bo`lib qoladi. Bu hujayralar follikulyar suyuqlikni sekretsiya qilishi natijasida follikulyar hujayralar orasida bo`shliq hosil bo`ladi (34-rasm). Bu bo`shliqning kengayishi davomida tuxum hujayra bir qavat follikulyar hujayralar (nurli toj) bilan o`ralgan holatda qoladi. Hujayralar yassi yoki kubsimon shaklga ega bo`lib, ularning uzun o`simtalari tuxum hujayra mikrovorsinkalarining orasiga kirib, ozuqa moddalarning tuxum hujayraga o`tishiga sharoit yaratadi. Tuxum hujayra qobig`i va follikulyar hujayralar oralig`ida, shu hujayraning mahsuloti bo`lgan glikozaminoglikanga boy yaltiroq qavat joylashadi. Suv hayvonlarida uni dirildoq qobiq deb ham yuritiladi.

34- rasm. Yetilgan ovotsit hujayrasining bir qismi. Elektron mikrofotogramma.

1-yadrocha; 2-yadro; 3-kortikal tanachalar; 4-ovotsit yuzasi; 5-yaltiroq qavat; 6-follikul-yar hujayralarning yadrolari; 7 - yaltiroq qavat orqali o’tuvchi nurli toj hujayralari va ovotsitning kichik o`siqchalari; 8-follikulyar suyuqliq bilan to’lgan follikulyar bo’shliq (Rodindan).


Tuxum hujayralar oziq moddasining miqdori va joylashishi bo`yicha klassifikatsiyasi. Tuxum hujayralarning klassifikatsiyasi ooplazma tarkibidagi sariqlik miqdoriga asoslangan. Sariqlik miqdori esa homilaning hayot sharoitiga bog`liq. Tuxum hu-jayraning o`lchamlari oziq moddasining miqdoriga bog`liq, shuning uchun ham turli hayvonlarda tuxum hujayralarning kattaligi turlichadir. Masalan, tarkibida kam oziqa modda tutuvchi sut emizuvchilarning tuxum hujayrasi diametri 100-150 mkm ga teng. Tovuq tuxum hujayrasi esa 3,5 sm gacha boradi. Sariqlikning sitoplazmada tarqalishiga qarab tuxum hujayralarda 2 ta qutb farq qiladi. Sof sitoplazma bilan yadrodan tashkil top gan yuqori yoki animal qutb va oziqa kiritmalarini saqlovchi pastki yoki vegetativ qutb. Qutblarga ajralish sariqlikka boy bo`lgan tuxum hujayralarda, ayniqsa yaxshi ko`rinadi. Tuxum hujayralarini sariqlik moddasining miqdoriga qarab va sariqlik moddasining joylashishiga qarab klassifikatsiya qilish mumkin. Sariqlik moddasining miqdoriga qarab: a) sariqlik moddasini kam saqlovchi oligoletsital (oligos - kam, lekythos- sariqlik) tuxum hujayralar; b) sariqlik moddasi o`rtacha miqdordagi tuxum hujayralar - mezoletsital (meros - o`rtacha) hujayralar; v) sariqlik miqdori ko`p - poliletsital (poly - ko`p) tuxum hujayralarga bo`linadi. Oligoletsital hujayralar birlamchi va ikkilamchi turlarga bo`linadi. Birlamchi turlarga lantsetnikning tuxum hujayrasi misol bo`la oladi. Ikkilamchi turga sut emizuvchilarning tuxum hujayrasi misol bo`lib, bu tuxum hujayralar filogenetik taraqqiyot davomida politsetsital tuxum hujayralar o`rnida hosil bo`lgan. Embrion rivojlanishining ona qorniga o`tishi ko`p sariqlik moddasi bo`lishiga hojat qoldirmaydi. Sariqlik moddasining tarqalishiga (joylashishiga) qarab: a) i z o l e t s i t a l (isos - bir xil), ya’ni sariqlik moddasi kam va taxminan bir xil tarqalgan tuxum hujayralar; b) o`rta teloletsital (telos - chet, oxiri), ya’ni sariqlik moddasi miqdori o`rtacha, boshqa qismlarida ham bor, lekin ko`proq tuxum hujayraning vegetativ qutbida joylashgan va v) k e s k i n t e l o l e t s i t a l - sariqlik moddasi ko`p va asosan vegetativ qutbda joylashgan tuxum hujayralar tafovut qilinadi. Bu hujayralarda animal qutb tor bo`lib, u o`zida sariqlik tutmaydigan sitoplazma va yadrodan iborat. Bunday tuxum hujayralar qushlar (tuxum hujayralarning bu qutbi pushti hosil qilishda ishtirok etadi va uni pusht gardishi deb ataladi) va reptiliylarga xosdir (35-rasm).


35- rasm. Tuxum hujayra turlari (sxema).

1-lantsetnik izoletsital tuxum hujayrasi; 2-amfibiylarning o`rta teloletsital tuxum hu-jayrasi; 3-qushlarning keskin teloletsital tuxum hujayrasi.


URUG’LANISH
Hayvonlarda va odamlarda embrional taraqqiyotni 4 davrga bo`lib o`rganiladi:

1. Urug`lanish davri - zigotaning hosil bo`lishi bilan tugaydi.

2. Maydalanish davri - blastula yoki homila pufagining hosil bo`lishi bilan tugaydi.

3. Gastrulyatsiya davri.

4. Organogenez va gistogenez. To`qima va organlarni, shuningdek, homila qobiqlari yoki muvaqqat organlarning hosil bo`lishi.

Urug`lanchsh erkak va ayol jinsiy hujayralari - gametalarning qo`shilishidan iborat. Urug`lanishi 2 xil bo`ladi: tashqi va ichki. Ko`pchilik suv hayvonlari o`zlarining tuxum va urug`larini suvga tashlaydi va jinsiy gametalar suvda qo`shiladi. Gametalarning bunday sodda qo`shilish usuliga tashqi urug`lanish deyiladi. Jinsiy gametalarning urg`ochi hayvonning jinsiy yo`llar-da qo`shilishiga ichki urug`lanish deyiladi. Tuxum hujayraning bitta spermatozoid bilan urug`lanishiga monospermiya, ko`p spermatozoidlar bilan urug`lanishiga polispermiya deyiladi.

Polispermiya teloletsital tuxum hujayrali hayvonlarda uchraydi. Lekin polispermiya ro`y bergan taqdirda ham tuxum hujayra bilan faqat bitta spermatozoid qo`shiladi, qolganlari esa teloletsital tuxumning vegatativ qutbiga o`tib, sariqlikning qayta so`rilishida (rezorbsiyada) va sariqlik entodermasining hosil bo`lishida ishtirok etadigan merotsit hujayralarga aylanadi.

Urug`lanish jarayonida 2 ta faza farq qilinadi: 1) urug`lanishning tashqi fazasi; 2) urug`lanishning ichki fazasi. Urug`lanishning tashqi fazasi spermatozoidlarning tuxum hujayraga intilishi va tuxum hujayrada qabul qiluvchi do`mboqchalarning hosil bo`lishi bilan ifodalanadi. Effektiv (chaqqon) spermatozoidlarning bittasi bu do`mboqchaga yetib borib, unga yopishib oladi. Spermatozoid tuxum hujayraga tekkan zahoti spermatozoid boshchasnning akrosomasidagi gialuronidaza fermenti ta’sirida follikulyar hujayralar orasidagi va tuxum hujayra qobig`idagi glikozaminoglikan erib ketadi. Spermatozoid boshchasi, bo`yni va tanasi tuxum hujayraga kirib, dumi tashqarida qoladi (36-rasm). Spermatozoid tuxum hujayraga kirgach, kortikal granulalar boshqa spermatozoidlarning kirishiga to`sqinlik qiluvchi urug`lanish qobig`ini hosil qiladi. Polispermiyada esa sariqlik pardasi bilan tuxum hujayra qobig`i orasida sariqlik bo`shlig`i hosil bo`lib, bu yerda sariqlik membranasidan o`tgan spermatozoidlarning bir qismi halok bo`ladi. Shu davrdan boshlab urug`lanishning ichki fazasi boshlanadi va quyidagicha ta’riflanadi: hujayraning yadrosidan iborat bo`lgan spermatozoidning boshchasi sitoplazmaga kirganidan so`ng shishadi va tuxum hujay-raning yadrosiga nisbatan 180° ga buriladi. Natijada, spermatozoidning sentrosomadan iborat bo`lgan bo`yni oldinda bo`lib qoladi va tuxum hujayrasining yadrosi tomon harakatlanadi. Sentrosoma atrofida axromatin to`ri hosil bo`ladi. Tuxum hujayraning yadrosi ham shishadi va spermatozoidning yadrosi tomon harakatlanadi, ikki ,yadro birlashib, zigota deb ataluvchi urug`langan tuxum hujayra hosil bo`ladi. Shunday qilib, urug`-lanish jarayonida spermatozoid tuxum hujayraga ota organizmi-ning irsiy belgilarini saqlovchi yadrodan tashqari sentrosoma va m i t o x o n d i y a l a r n i ham olib kiradi. Shundan so`ng embrional taraqqiyotning ikkinchi bosqichi - maydalanish bosh-lanadi.36- rasm. Urug`lanishning ketma-ket bosqichlarining sxematik tasviri.

1_ tuxum hujayra sitoplazmasi; 2-asl pronukleusi; 3-erkak pronukleusi 4-sentriolalar (hujayra markazi); 5-sinkarion.


MAYDALANISH
Maydalanish oddiy hujayra bo`linishidan shu bilan farq qiladiki, bu jarayonda hujayralar faqatgina bo`linadi, lekin o`smaydi. Buning natijasida ularning umumiy hajmi zigota hajmidan katta bo`lmay, ko`p hujayralardan tashkil topgan maydalangan shar hosil bo`ladi. Maydalanayotgan bu hujayralar blastomerlar deb ataladi (yunon. blastos - kurtak, meros - bo`-lak). Maydalanish maydalanish egatlari hosil bo`lishi bilan boshlanadi. Maydalanish egatining 4 turi tafovut qilinadi:

1) meridional egat - zigotaning meridional chizig`idan o`tadi;

2) ekvatorial egat zigotaning ekvator chizig`idan o`tadi; 3) longitudinal egat - zigotaning ekvatoriga parallel o`tadi; 4) tangentsial egat - tangentsial yo`nalishda o`tadi.

Zigotaning maydalanish jarayoni tuxum hujayraning sitoplazmasidagi oziqa miqdoriga bog`liq, negaki, oziqa moddaning ko`pligi maydalanishni qiyinlashtiradi yoki unga qarshilik ko`rsatadi. Shunga ko`ra umurtqali hayvonlarda tuxum hujayra maydalanishining 2 turi farqlanadi.

1. Goloblastik yoki to`liq maydalanish. Bunda tuxumning hammasi maydalanadi va maydalanish egati ham animal, ham vegetativ qutblardan o`tadi. Goloblastik maydalanish o`z navbatida 2 turga bo`linadi: a) to`liq, tekis maydalanish (37-rasm, a). Bunday maydalanish natijasida hosil bo`layotgan blastomerlarning hammasi taxminan bir xil kattalikka ega bo`ladi. Bunday maydalanish lansetnikning izoletsital tuxumiga xosdir; b) to`liq notekis maydalanishda (37-rasm, b) tuxum hujayraning hammasi maydalanadi. Lekin vegetativ qutbda sariqlik moddasi ko`p bo`lganligi sababli bu qutbdagi maydalanish animal qutbning maydalanishidan orqada qoladi. Animal qutb blastomerlari tezroq bo`linganligi sababli sariqlikka boy bo`lgan vegetativ qutb blastomerlaridan maydaroq bo`ladi. Bunday maydalapish amfibiylardagi mezoletsital tuxumlarga xosdir.

37- rasm. MaydalaniiGturlari.

A - to`liq maydalanish; B - to`liq notekis maydalanish; V - qisman maydalanish .
Bundan tashqari, goloblastik maydalanish sinxron va asinxron bo`lishi mumkin. Sinxron maydalanish natijasida hosil bo`lgan blastomerlar sonining o`sishi to`g`ri geometrik progressiya usulida boradi (2, 4, 8, 32, 64, 128). Bunday maydalanish lansetniklarda kuzatiladi. Asinxron maydalanishda esa blasto-merlar sonining to`g`ri geometrik progressiya bo`yicha borishi bu-ziladi. Masalan, 3, 5, 6, 10 sonli blastomerlar hosil bo`ladi. To`liq asinxron maydalanish sut emizuvchilar va odamning izoletsital tuxum hujayralarida kuzatiladi.

2. Meroblastik yoki qisman maydalnish. Bu usulda tuxum hujayraning pusht gardishidan iborat animal qutbigina maydalanishda ishtirok etib, buni diskoidal maydalanish ham deyiladi. Tuxum hujayraning oziq moddadan iborat bo`lgan vegetativ qutbi esa maydalanmaydi.

Bu yo`l bilan baliqlar, qushlar va reptiliylarning poliletsital tuxumlari maydalanadi (37-rasm, v).

Maydalanish homila pufagi yoki blastulaning hosil bo`lishi bilan tugaydi. Lansetnikda va amfibiylarda kuzatiladigan tipik blastulalarda blastoderma deb ataluvchi devori va bo`shliq - blastotsel farqlanadi (38-rasm, a). Bundan tashqari, blastulaning tomi, tubi va qirg`oq zonalari farqlanadi. Lansetniklarda maydalanish faqat uch xil egatlar (meridional, ekvatorial, longitudinal egatlar) orqali o`tgani uchun blastoderma bir qavatli bo`ladi. Amfibiylarda maydalanish jarayonida yana tangensial egat ham o`tganligi uchun blastoderma ko`p q avatli bo`ladi (38-rasm, b). Notekis maydalanish natijasida blastulaning tomi va qirg`oq zonalari mayda, tubi esa blastotselga bo`rtib chiquvchi sariqlikka boy bo`lgan (davom etuvchi) yirik blastomerlardan iborat.38-rasm. Blastula turlari.

a-lantsetnikning bir qavatli blastulasi; b-amfibiyalarnining ko`p qavatli blastulasi; v- skatning disk shaklidagi blastulasi; g - sut emizuvchilarning zich blastulasi - sterroblastula.


Lantsetnik va amfibiyalarda belgilash (markirovka) usuli bilan blastula davridayoq pusht varaqlari va organlarning kurtaklari borligi aniqlangan. Blastulaning tomi bo`lajak ektoderma kurtagidir. Blastula tubi bo`lajak endoterma, qirg`oq zonalari esa bo`lajak xorda va mezodermaning kurtagidir. Baliqlar, qushlar va reptiliylarda meroblastik maydalanish natijasida faqat tomi va qirg`oq zonalari farq qilinadigan blastomerlardan iborat diskoblastula hosil bo`ladi (38-rasm,v). Blastulaning tubini esa maydalanmagan sariqlik tashkil etadi. Blastula bo`shlig`i - blastotsel kichik. Bu yerda sariqlik bilan bog`liq bo`lmagan markaziy blastomerlar va sariqlikda yotuvchi qirg`oq blastomerlari farqlanadi. Qirg`oq blastomerlarining bir qismi sariqlik entodermasini hosil qilishda, qolganlari esa ortiqcha spermatozoidlar kabi merotsitlarga aylanib sariqlikning rezorbtsiyasida ishtirok etadi.

Sut emizuvchilarda va odamda maydalanishning boshidayoq bir xil bo`lmagan oqish va qoramtir blastomerlar hosil bo`ladi (38-rasm, g). Maydalanish natijasida blastotsel hosil bo`lmay, balki zich blastula yoki sterroblastula shakllanadi. Unda trofoblast deb nomlanuvchi bir qavat bo`lib joylashgan periferik oqish blastomerlar va embrioblast deb nomlanuvchi markaziy qoramtir blastomerlar farqlanadi. Trofoblastlar pushtni oziqlantirishda, embrioblastlar esa pusht rivojlanishida ishtirok etadi.

Sterroblastula bosqichida pusht bachadonga o`tib, uning shilliq qavatiga yopishadi (implantatsiya). Bachadonning shilliq qavatidan sterroblastulaga suyuqlik kiradi va hujayra elementlarini ikki tomonga suradi. Natijada sterroblastula homila pufagiga aylanadi. Uning devori bir qavat trofoblast hujayralaridan tuzilgan bo`lib, ichida, qutblardan birida, embrioblast - homila tuguni joylashadi. Blastulaning hosil bo`lishi bilan homila taraqqiyotining ikkinchi davri tugallanadi va 3-davr - gastrulyatsiya boshlanadi.
GASTRULYATSIYA VA O’Q ORGANLARNING HOSIL BO’LISHI
Gastrulyatsiya mobaynida homila varaqlari va o`q organlarining boshlang`ich kurtagi hosil bo`ladi. Gastrulyatsiya umurtqali hayvonlarda tuxum hujayralardagi oziqa moddasining miqdoriga qarab turlicha kechadi. Gastrulyatsiyaning 4 turi farqlanadi (39-rasm): 1) invaginatsiya; 2) immigratsiya; 3) epiboliya; 4) delyaminatsiya.

Invaginatsiya (lat in - ichkariga, vagina - qin) da blastula devorining bir qismi blastula ichiga botib kiradi. M i g r a t s i y a d a blastula devorini hosil qilgan blastomerlarning bir qismi blastula ichiga (immigratsiya) yoki tashqarisiga (emigratsiya) ko`chib ikkinchi qavatni hosil qi-ladi. Epiboliya (yunon. epibole qoplash) - blastula devorining sekin bo`linayotgan qism hujayra-larining tez bo`linayotgan qism hujayralari bilan qoplanishi. Delyaminatsiya (lat. de - ajralish, lamina - plastinka) blastula devorini hosil qilgan blastomerlarning tangentsial bo`linishi natija-sida blastula devorining ikki qavatli bo`lib qolishi. Xordali hayvonlar rivojlanishida gastrulyatsiyaning bir yo`la bir necha turini kuzatish mumkin, lekin shulardan ma’lum bir turi asosiy o`rin tutadi.

Lansetniklarda gastrulyatsiya invaginatsiya turi bo`yicha kechadi. Blastulaning tubi ichkariga botib kirib ustki devorigacha borib yetadi. Natijada blastotsel torayib, tashqi parda - ektoderma, ichki varaq - entodermadan iborat ikki qavat devorli qadah hosil bo`ladi. Qadahning bo`shlig`i birlamchi ichak yoki gast rotsel deyiladi. Bo`shliqqa kirish yeri birlamchi og`iz yoki blastopora deb nomlanadi. Birlamchi og`iz 4 ta lab bilan chegaralangan: homilaning orqa tomoniga to`g`ri keluvchi dorsal lab, old tomoniga to`g`ri keluvchi v e n t r a l lab va ular orasidagi 2 yon lablar. Lab hujayralarini blastula qirg`oq zonasining mayda hujayralari hosil qiladi. Homila bo`yiga o`sadi va blastopora lablari bir-biriga yaqinlashadi. Tashqi varaq hisobiga dorsal labdan boshlanuvchi hujayralar tortmasi hosil bo`lib, bu tortmani nerv plastinkasi deb yuritiladi. Keyinchalik undan nerv naychasi hosil bo`ladi. Uning ostida, lekin ichki varaq hisobiga hujayralar tortmasi hosil bo`lib, uni hordal plastinka deb ataladi. Undan hayvonning o`q skeleti hosil bo`ladi. Ikkala kurtakning hosil bo`lishida blastoporaning dorsal lab materiali ishtirok etadi. Ikki devorli homila hosil bo`lgach, o`q organlarining hosil bo`lishi boshlanadi. Nerv plastinkasi homilaning bo`yi bo`yicha nerv ariqchasi holida tashqi varaqdan ajralib chiqadi. Tashqi varaqning uchlari bir-biriga qarab o`sadi va birlashadi. Shunday qilib, tashqi varaq – ektoderma shakllanadi. Nerv ariqchasi chetlari buralib, ektoderma ostida yotuvchi nerv naychasi hosil bo`ladi. Shu yo`l bilan ichki varaq hisobiga xordal plastinkadan xordal trubka, undan esa xordal tortma hosil bo`ladi (40-rasm, a b).

39- rasm. Gastrulyatsiya turlari.

A-invaginatsiya; B-epiboliya; V-migratsiya; G-delyamiiatsiya (V. G. Yeliseev va boshqalar, 1972).
Shu vaqtning o`zida ichki varaq tarkibidagi qirg`oq zonasining hujayralari xordal tortma atrofida ichki va tashqi varaq orasiga o`sib kiruvchi ikkita cho`ntak hosil qilady. Bu cho`ntaklar gastrotseldan ajralib, gastrula bo`yi bo`yicha joylashuvchi mezodermani hosil qiladi. Mezoderma xaltacha shaklida o`sib, unda pariyetal va visseral varaqlarni farq qilish mumkin. Mezoderma tortmalarining barcha qismi bir xil bo`lmay, dorzal qismi segmentlarga - somitlarga ajralgan. Ular segment oyoqchalariga davom etadi. Ventral qismi segmentlarga ajralmaydi. Bu qism splanxnotom deb yuritiladi. Xorda va mezoderma birlamchi ichki varaqdan ajralgandan so`ng ichki homila varag`i - entoderma shakllanadi.

Amfibiyalarda gastrulyatsiya i n v a g i n a t s i y a va e p i b o l i y a turida o`tadi. Amfibiylar blastulasining tubi sariqlikka boy bo`lib, ularning maydalanishi juda sekin ro`y beradi. Gastrulyatsiya jarayoni qirg`oq zona sohasida boshlanadi. Bu yerda o`roqsimon egat hosil bo`ladi. O’roqsimon egat chuqurlashishi natijasida gastrotsel bo`shlig`i, blastopora, dorsal va yon lablar hosil bo`ladi. Ventral lab esa hali vujudga kelmagan bo`ladi. Uning o`rnida esa sariqlikka boy blastomerlar joylashadi. Invaginatsiya bilan bir vaqtning o`zida blastula vegetativ qutbining yirik hujayralarini animal qutbning tez ko`payayotgan mayda hujayralari bosib ketib, epiboliya ham boshlanadi. Invaginatsiya va epiboliya natijasida ektoderma va entoderma, shuningdek ventral lab hosil bo`ladi. Dorsal lab sohasida bo`linayotgan mayda hujayralar gastrula ichiga o`sib kirib, mezodermani hosil qiladi. Mezoderma hosil bo`lgach ilk ichki qavat hisobiga entoderma va xorda, keyinroq esa ektodermadan nerv naychasi rivojlanadi. Nerv naychasining hosil bo`lishi va mezodermaning somitlarga bo`linishi lansetnikdagi kabi sodir bo`ladi.40- rasm. A, B - Lansetnikda o`q organlarining hosil bo`lishi.

1-nerv plastinkasi; 2-ektoderma; 3-xordal plastinka; 4-mezoderma; 5-entoderma, 6-xorda; 7- oxirgi ichak (A. A. Zavarzindan).


Baliqlarda gastrulyatsiya invaginatsiya va delyaminatsiya yo`li bilan kechadi. Maydalangan pusht gardishi sariqlikda birmuncha cho`ziladi; uning ustidan ko`tariladi va orqa qirg`og`ida burila boshlaydi. Buning natijasida qirg`oq kertigi hosil bo`ladi. Bu kertik uzunlashadi, chuqurlashadi, natijada, homila gardishi ikki qavat bo`lib qoladi. Tashqi qavati ektodermani, ichki qavati esa entodermani tashkil qiladi. Birlamchi ichak bo`shlig`idan gastrotsel hosil bo`ladi va u lansetniklarning, amfibiylarning birlamchi ichagidan tubining bo`lmasligi bilan farq qiladi. Ularda tub bo`lib parchalanmagan sariqlik hisoblanadi. Bu yerda ham lablar bilan chegaralangan blastopor bo`lib, lantsetnik, amfibriylarnikidan orqa labning bo`lmasligi bilap farqlanadi, orqa lab o`rnida esa sariqlik bo`ladi. Invaginatsiya va qirg`oq kertigining hosil bo`lishi bilan bir vaqtda delyaminatsiya ham ro`y beradi, ya’ni sariqlik ustida yotuvchi qirg`oq bla-stomerlarining ajralishi natijasida ham entoderma hosil bo`ladi. Shunday qilib, baliqlarda 2 ta entoderma farqlanadi. Biri-invaginatsiya yo`li bilan hosil bo`lgan g a s t r a l e n t od e r m a va ikkinchisi delyaminatsiya natijasida hosil bo`lgan sariqlik entodermasi. Bir vaqtning o`zida lablar sohasidasida mayda hujayra materialining ajralishn hisobiga xor-domezodermal kurtak hosil bo`ladi va ular gastrulyatsiyaning boshlanishidayoq ekto-va entodermaning orasiga suqilib kirib, alohida o`sa boshlaydi. Ektodermaning tarkibida oldingi labdan nerv plastinkasi o`sadi.

Qushlarda gastrulyatsiya d e l a m i n a t s i y a bo`yicha kechadi. Maydalangan homila gardishi 2 varaqqa ajraladi. Entoderma ostida uncha katta bo`lmagan gastrotsel deb yuritiluvchi tirqish hosil bo`ladi, uning tubi sariqlik hisoblanadi. Qushlar tuxumini bosib yotmaguncha pusht gardishida o`zgarishlar bo`lmaydi. Pusht gardishining markazida bo`linayotgan mayda hujayralar pusht qalqonchasi deb ataluvchi to`plam hosil qiladi. Uning atrofidagi blastomerlar sariqlik ustidan birmuncha ko`tarilib oqish maydonni (area pellucida) hosil qiladi. Uning orqasida esa qoramtir maydonni (area opaca) hosil qiluvchi sariqlikka zich yopishib yotgan blastomerlar yotadi. Unda qon tomirlar rivojlanadi. Pusht qalqonchasining orqa chekkasida bo`linayotgan mayda hujayrali materialning konsentratsiyalanishi natijasida birlamchi tasma hosil bo`ladi. Uning oldingi uchi qalinlashib birlamchi (Genzen) tugunni hosil qiladi. Mana shu tugundan old tomonga xordal o`simta o`sib chiqadi. Birlamchi tasma sohasida mayda hujayrali material zo’r berib bo`linishda davom etadi va ekto-hamda entodermaning orasiga o`sib kiruvchi mezodermani beradi. Shunday qilib, qushlarda invaginatsiya bo`lmasligi sababli blastopora hosil bo`lmaydi. Uning analogi birlamchi tasma hisoblanadi, chunki u yerda birlamchi kurtak va o`q organlarining kompleksi hosil bo`ladi.

Sut emizuvchilarda gastrulyatsiya - d e l a m i n a t s i y a va i m m i g r a t s i y a turida boradi. Trofoblast tagida joylashgan embrional tuguncha birmuncha yoziladi va 2 varaqqa ajraladi. Ektoderma ustida joylashgan trofoblast hujayralari erib ketadi, buning natijasida ektodermaning chetlari trofoblast bilan qo`shilib ketadi. Embrional tugunchaning markazida birlamchi tasmali pusht qalqonchasi (Genzen tuguni) va xordali o`simta hosil bo`ladi. Birlamchi tasma sohasida mayda hujayra materiali ichkariga o`sib kirib ekto-va entoderma orasida taqsimlanadi va mezodermani hosil qiladi. Shuning bilan bir vaqtda embrional tugundan hujayra elementlari migratsiyaga uchrab, ekto- va entodermaning orasiga o`sib kiradi. U ham trofoblastning ichki yuzasini o`rab o`sa boshlaydi va pushtdan tashqari mezodermani beradi.

Homila varaqlari va o`q organlarining kurtaklari hosil bo`lishi bilan gastrulyatsiya davri tugaydi va embrional taraqqiyotning to`rtinchi davri - gistogenez va organogenez boshlanadi.

To`qima va organlarning taraqqiyoti hamma umurtqali hayvonlarda bir xilda o`tadi. Ektodermadan nerv plastinkasi ajraladi, u avval bukilib nerv tarnovchasini, keyinchalik tutashib, nerv nayini hosil qiladi, ustini esa ektoderma qoplab oladi (41-rasm).

Xordal plastinka nerv naychasining tagida xordani hosil qiladi. Mezoderma segmentlarga (dermatom, sklerotom, miotom), segment oyoqchalari (nefrotom) splanxnotomlarga differentsiyalanadi.

Splanxnotomlar entodermaga tutashuvchi vistseral va ektodermaga tutashuvchi pariyetal varaqlarga ajraladi. Ularning orasida ikkilamchi bo`shliq - selom hosil bo`ladi. Entoderma tuta-shib bitib ketadi va doimiy ichak shakllanadi. Embrional taraqqiyot davomida turli to`qima va organlarning hosil bo`lishi shu a’zolar ta’rifida keltiriladi.

Homila varaqlari hosil bo`lishining ilk davrlaridayoq mezenxima yoki embrional biriktiruvchi to`qima shakllanadi. Mezenxima asosan mezodermadan ko`chib chiqqan o`simtali hujayralar bo`lib, ular guruh-guruh bo`lib homila varaqlari orasida joylashadi. Qisman mezenxima boshqa varaqlardan ko`chgan hujayralardan, xususan, ektodermadan rivojlanadi. Mezenximadan qon va limfa, qon yaratuvchi a’zolar, biriktiruvchi to`qima, qon tomirlar va silliq mushak to`qimasi rivojlanadi.
41-rasm. Tovuq embrionida o`q organlarming hosil bo`lishi.

1-nerv naychasi; 2-ganglioz plastinka; 3-xorda; 4- mezoderma; 5 - somitlar; 6-mushak hujayra; 7-mezoderma; 8-nefrotomlar; 9-splanxnotom; vistseral varag`i; 13-splanxnotom pariyetal varag`i; 11-ichak entodermasi; 12 - qon hujayralari; 13-ektoderma. (Z. D. Zemtsovdan)


PROVIZOR ORGANLARNING HOSIL BO’LISHI

Xordali hayvonlar tuzilishining murakkablashishi bilan homila rivojlanishini ta’minlovchi provizor (muvaqqat) organlar hosil bo`ladi. Ular definitiv a’zolardan farqli ra-vishda homila mustaqil hayot kechirguncha yoki tug`ilguncha bo`lib, so`ngra yo`qolib ketadi.

Provizor organlarga quyidagilar kiradi: 1) sariqlik xaltasi; 2) amnion; 3) seroz parda; 4) allantios; 5) xorion; 6)yo`ldosh; 7) kindik kanalchasi;

Provizor organlar baliqlarda dastlab sariqlik xaltasi ko`rinishida hosil bo`la boshlaydi. Ma’lumki, gastrulyatsiyaning ilk bosqichlaridayoq pusht va sariqlik entodermasi hosil bo`ladi. Sariqlik entodermasining erkin qirg`oqlari o`sib sariqlikni o`rab oladi. Xordo-mezodermal kurtak hosil bo`lgach, ekto-va entoderma oralig`iga mezodermaning pariyetal va vistseral varag`i ham o`sib kiradi. Shunday qilib, sariqlik qopining devori ektodermadan, mezodermaning pariyetal hamda visseral varag`idan va entodermadan tashkil topgan. Rivojlanish davomida homila sariqlikdan ko`tariladi va faqat tana burmasi orqali sariqlik xaltasi bilan bog`lanadi. Sariqlik xalta bo`shlig`ining oziq moddasi sariqlik bilan to`lgan bo`lib, u sariqlik poyachasi orqali homila ichagiga tushadi. Shunday qilib, sariqlik xaltasi oziqlantirish vazifasini o`taydi. Sariqlikning hammasi homilaning oziqlanishiga sarf bo`lgandan keyin sariqlik xaltasi quriydi va tushib ketadi, uning o`rnida esa teri va ichak kindigi qoladi. Sut emizuvchilarda sariqlik xaltasi embrioblastdan amnion bilan bir vaqtda hosil bo`ladi, lekin unda oziqa modda sariqlik bo`lmaganligi sababli unchalik rivojlanmaydi. Lekin u muhim vazifani o`taydi, chunki uning devorida, ya’ni mezodermaning visseral varag`ida dastlabki qon orolchalari hosil bo`la boshlaydi.Amnion va seroz parda. U qushlarda, reptiliy va sut emizuvchilarda bo`ladi. Tana burmasi va sariqlik xaltasi shakllanishi bilan homilaning ust tomoniga o`suvchi ektoderma va mezodermaning pariyetal varag`idan hosil bo`lgan ikkinchi burma- amnion burma yuzaga keladi. Amion burma hamma tarafdan homilani o`rab oladi va bir-biri bilan birlashib ketib, bevosita homilani o`raydigan amnion va seroz pardani ho sil qiladi. (42-rasm). Amnion o`sish davomida suyuqlik bilan to`ladi. Uning bo`shlig`ida homila taraqqiy etadi. Sut emizuvchilarda ham uning taraqqiyoti aynan shu yo`l bilan sodir bo`ladi. Amnionning devori homilaning teri yopqichiga o`tuvchi ektoderma va mezodermaning pariyetal varag`idan tashkil topadi. Amnionning vazifasi homila taraqqiyoti uchun suyuq suv muh i t i n i hosil qilish, shuningdek uni har xil tashqi ta’si-rotlardan himoya qilish bilan belgilanadi. Seroz parda reptiliy va qushlarda muvaqqat nafas olish organi vazifasini bajaradi.

42- rasm. Sut emizuvchilarda muvaqqat ( provizor) organlarning rivojlanish sxemasi. A, B, V - uch ketma-ket bosqich. 1- embrion tanasi; 2-tana burmalari; 3- amnion burmalari; 4- amnion qobuq; 5- sariqlik xaltacha; 6- allantois; 7-xorion. Yaxlit yo’g`on chiziq - trofoblast va ektoderma; yaxlit ingichka chiziq-entoderma; uzuq chiziq - mezoderma (V. G. Yeliseev va boshqalar, 1972).


Allantois yoki siydik qopi. Qushlarda, reptiliy va sut emizuvchilarda bo`ladi. Sariqlik xaltasi va amnionning taraqqiyoti bilan bir vaqtda ichak devoridan siydik qopi yoki allantoisdan iborat o`siq paydo bo’ladi va u homiladan tashqariga qarab o`sadi. Qushlarda u sezilarli o`sib, seroz pardaga zich tutashadi va 3 xil vazifani (oziqlantirish, nafas, ajratish vazifasini) bajaradi.

Allantoisning devori seroz parda bilan birga oqsil atrofida vorsinkalar bilan qoplanadi va ular oqsilning rezorbtsiyasida (so`rilishida) ishtirok etadi.

Havo kamerasi atrofida allantois devori va seroz pardaga qon tomirlar o`sib kiradi va homilaning nafas olishini ta’minlaydi. Allantois bo`shlig`ini to`ldirib turuvchi suyuqlikda siydikning turli xil tuzlarining bo`lishi uning ajratish vazifasi normal bajarilayotganligidan dalolat beradi.

Sut emizuvchilarda allantois xoriongacha o`sib borib tortma holida qoladi. Uning devori bo`ylab homiladan ona organizmiga qon tomirlar o`tadi, ya’ni u mexanik vazifani o`taydi.

Xorion yoki vorsinkali qobiq faqatgina sut emizuvchilarda rivojlanadi (42-rasmga q.). Uning devori trofoblastdan, homiladan tashqari mezenximadan tashkil topgan bo`lib, vorsinka-lar bilan qoplangan. Dastlab vorsinkalar faqat trofoblast hujayralaridan tashkil topgan bo`ladi. Bular birlamchi vorsinkalar bo`lib, xorionni hamma tarafdan qoplaydi. Keyinchalik homiladan tashqari mezenxima tomirlar bilan birgalikda birlamchi vorsinkalar orasiga suqilib kiradi va ular ikkilamchi vorsinkalarga aylanadi. Ikkilamchi vorsinkalar xorionni hamma yuzasida emas, balki bachadon devorining shilliqpardasi xorionga tegib turgan yeridagina hosil bo`ladi va xorionning bu qismi vorsinkali xorion (chorion frondosum) deb yuritiladi. Xorionning boshqa hamma yuzalaridagi vorsinkalar yo`qoladi va xorionning bu yerlari silliq xorion - chorion laeve deb ataladi. Vorsinkali xorion yo`ldoshning hosil bo`lishida ishtyrok etadi. Bundan tashqari, yo`ldoshning hosil bo`lishida bachadonning shilliq pardasi ham ishtirok etadi. Ona organizmining vorsinkali xorion epiteliysi bilan bevosita tutashuvchi to`qimasining xarakteriga qarab sut emizuvchilarda 4 xil yo`ldosh farq qilinadi.

1. Epitelioxorial (43-rasm, a). Bunda homilaning xorion epiteliysi bevosita bachadon shilliq parda epiteliysi bilan aloqada bo`lsa ham bachadon shilliq qavatining epiteliysi hamma yerda butunligini saqlab qoladi. Xorionning vorsinkalari bachadon kriptalarining ichiga kiradi va tug`ilish paytida barmoqlar qo`lqopdan chiqqani kabi ajralib chiqadi. Bunday yo`ldoshning vorsinkalari bachadon bezlari epiteliysining sekret mahsulotlarini aktiv ravishda qayta ishlaydi (barchadon suti). Bularni diffuz yo`ldoshlar deb ham yuritila di va ular ayrim tuyoqli sut emizuvchilarda (ot, cho`chqalarda) uchraydi.

2. Desmoxorial yo`ldosh (43-rasm, b). Bu yo`ldosh xorionining vorsinkalari birmuncha masofada bachadon shilliq parda epiteliysini yemiradi va xorial epiteliy bachadon biriktiruvchi to`qimasi bilan bevosita birikadi. Biriktiruvchi to`qimaning to`kima suyuqlig`idan xorionning vorsinkalari oziqa moddalarni so`rib, moddalarni keyinchalik homilaning qon tomir sistemasiga o`tishini ta’minlaydi. Bunday yo`ldosh kovish Qaytaruvchi hayvonlarda uchraydi.

3. Endotelioxorial yo`ldosh (43-rasm, v). Bu yo`ldoshning ona organizmi bilan aloqasi juda yaqin. Xorionning vorsinkalari bachadon biriktiruvchi to`qimasini ham yemirib, bachadon qon tomirlar devorini qoplab turgan endoteliyga yetib boradi. Ular ona qonidan oziqa moddalarni qon tomirlar endoteliysi orkali oladi. Bunday yo`ldosh yirtqich hayvonlarda bo`ladi.

4. G e m o x o r i a l y o` l d o sh (43-rasm, g). Bu tur yo`ldoshlar murakkab tuzilgan va u primatlarda va odamda uchraydi. Bu yerda xorion bachadon shilliq parda biriktiruvchi to`qimasinigina yemirib qolmasdan qon tomir devorlarini ham yemiradi va yemirilgan qismlar o`rniga qon quyiladi, keyinchalik esa bo`shliqlar (lakunalar) hosil bo`ladi. Yo`ldoshning bu turida homila o`zining taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan moddalarni bevosita ona qonidan oladi.

43- rasm. Yo`ldosh turlari (sxema). A - epitelioxorial yo`ldosh (cho`chqa, otda); B - desmoxorial yo`ldosh (kovush qaytaruvchilarda); V - endotelioxorial yo`ldosh (yirtqichlarda); G - gemoxorial yo`ldosh (maymun va odamda).

1-trofoblast; 2-embrional bigiktiruvchi to’qima; 3-bachadon epiteliysi; 4-bachadon-shilliq qavatinitsg biriktiruvchi to’qimasi; 5-qon lakunalari. (V. G. Yeliseev va boshqalar, 1972).
Turli umurtqali hayvonlarda provizor organlar (a’zolarning) tuzilishini o`rganish ularning evolyutsiya davomida murakkablashishini ko`rsatadi. Agar baliqlarda provizor a’zolar faqatgina sariqlik xaltachasndan iborat bo`lsa (asosan trofik funksiyani bajarea), sudralib yuruvchilarda va qushlarda nafas olish va chiqaruv funksiyalarini bajaruvchi boshqa tuzilmalar ham hosil bo`ladi. Sut emizuvchilarda yangi a’zo - xorion hosil bo`lib, u orqali homila ona organizmi bilan aloqa o`rnatadi. Umuman sut emizuvchilarda provizor a’zolar homila rivojlanishining ilk davrida hosil bo`ladi. Bu esa sut emizuvchilarning rivojlaiish davrida ko`p miqdorda oziqa modda va kislorod iste’mol qilishiga bog`liq.
HOMILA TURLI QISMLARINING UZARO TA’SIRI
Embrionning rivojlanish davrida homilaniig bir butunligini, bir-biriga mutanosib bo`lgan turli sistemalarning (turli hujayralar orasidagi o`zaro ta’sirlar, yagona qon aylanish sistemasi, gormonlar va asab sistemasining) mavjudligini yodda tutish kerak. Homila a’zolarining o`zaro ta’siri maydalanishning birinchi bosqichlarida paydo bo`ladi. Birinchi maydalanish natijasida paydo bo`lgan ikki blastomerlar bir-biriga ta’sir qiladi. Agar shu ikki blastomerlarni qizdirilgan igna bilan o`ldirib (Vilgelm Ru tajribalari), o`z joyida qoldirsak, bu holda sog` qolgan blastomerdan faqat organizmning yarimi hosil bo`ladi, xolos. Demak, halok bo`lgan blastomer bo`lishining o`zigina sog` qolgan blastomer taqdirini belgilar ekan.

Homila o`sgan sari homila qismlarining o`zaro ta’siri kuchliroq seziladi. Butun embrioial rivojlanishni o`zaro ta’sirlarinimg murakkab zanjiri deb aytish mumkin. Bir kurtakning hosil bo`lishi ikkinchi bir kurtakning rivojlanishini, u esa uchinchi kurtakning hosil bo`lishini belgilaydi va hokazo. Turli qismlarning o`zaro ta’siri nerv naychasining hosil bo`lishida yorkin ko`zga tashlanadi. Normal holatda nerv naychasining hosil bo`lishi xorda kurtagi tomonidan tormozlansa, somitlar esa stimullovchi ta’sir ko`rsatadi. Shuning uchun xorda sohasida nerv naychasi ingichka bo`lsa, somitlar sohasida ancha yo`g`on bo`ladi. Agar xorda kurtagi rivojlanishini xlorli litiy bilan susaytirilsa, bu sohadagi nerv naychasi nonormal yo`g`onlashadi.

Organizmdan tashqarida joylashgan to`qimalarni ham induktsiyalash (ta’sirlash) mumkin. Buning uchun oziqlantiruvchi muhitga induktordan ajratib olingan makromolekulalarni (asosan nukleotidlarni) qo`shish kerak. Masalan, tovuq embrionining orqa miyasining ventral qismidan tayyorlangan massa mezoderma hujayralarining buyrak naychalariga aylanishini tezlashtiradi.

Tabiiy holatda organizm ichidagi to`qimalarning o`zaro munosabatini sun’iy yo`l bilan erishiladigan induktsiya bilan aralashtirmaslik kerak. Normal holatda homila turli qismlaridagi moddalar almashinuvi farq qiladi, shuning uchun eksperimental embriologiyada metabolik gradiyentlarni o`rganishga katta ahamiyat beriladi.

Ma’lumki, ba’zi hollarda odam yoki hayvon tanasida o`smasimon tuzilmalar - teratomalar (yunon. teras - mayib-mayriq) hosil bo`ladi. U asosan betartib joylashgan turli a’zo kurtaklaridan (ko`z, tish va boshqalardan) iborat. Bu holat embrional rivojlanishning buzilishi natijasida, bir a’zo boshqa a’zolar rivojlanishidan ajralgan holda, o`z holicha takomillashishi natijasida hosil bo`ladi.

Yuqorida keltirilgan tajribalar homilaning har bir hujayrasi butun organizmniig o`zaro ta’sir doirasiga tushib, uni boshqaruvchi mexanizmlari ta’sirida rivojlanadi, degan xulosaga olib keladi. Homilaning bir qismi shu ta’sir doirasidan chiqsa, u o`zicha nonormal rivojlanishga yuz tutadi.Yüklə 418 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin