Ümumi fizika kursunun “Mexanika” bölməsi Fiziklər üçün Maddi nöqtənin kinematikasıYüklə 64 Kb.
tarix09.05.2017
ölçüsü64 Kb.
Ümumi fizika kursunun “Mexanika” bölməsi

Fiziklər üçün
Maddi nöqtənin kinematikası. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət və təcil. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Bərabərdəyişən hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Mərkəzəqaçma (normal) və tangensial təcil. Bucaq sürəti və bucaq təcili. Bucaq kəmiyyətləri və xətti kəmiyyətlər arasında əlaqə.

Dinamika. Nyuton qanunları. Kütlə və qüvvə. Ağırlıq qüvvəsi və çəki. Hərəkət miqdarının (impulsun) saxlanma qanunu. Qapalı və açıq sistemlər. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti (Meşşerski tənliyi). Siolkovski düsturu. Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi. Kütlə mərkəzinin hərəkəti. Iki cisim məsələsi. Gətirilmiş kütlə.

Mexaniki qüvvələr. Fundamental qüvvələr. Sürtünmə qüvvəsi. Sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi, diyirlənmə sürtünməsi. Elastiki qüvvə. Qüvvə ilə deformasiya arasında əlaqə. Huk qanunu. Deformasiya. Deformasiyanın növləri: elastik və plastik deformasiya. Dartılma, sürüşmə və burulma deformasiyaları. Yunq modulu və Puasson əmsalı.

İş, enerji və güc. Konservativ və qeyri-konservativ qüvvələr. İş. Ağırlıq qüvvəsinin işi. Elastikliki qüvvənin işi. Sürtünmə qüvvəsinin işi. Güc. Iş və güc vahidləri. Enerji. Potensial və kinetik enerji. Yer səthindən müəyyən hündürlükdə olan cismin potensial enerjisi. Elastik yayın potensial enerjisi. Enerjinin saxlanma qanunu. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə.kürələrin elastik və qeyri-elastiki toqquşması.

Cazibə qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti. Ağırlıq qüvvəsi təcili. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin məsafədən asılılığı. Qravitasiya sahəsində görülən iş. Qravitasiya sahəsində potensial enerji. Kosmik sürətlər. Kepler qanunları.Qeyri-ətalət hesablama sistemində hərəkət. Düzxətli hərəkət edən qeyri-ətalət hesablama sistemi. Fırlanan hesablama sistemi. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi. Ətalət qüvvələrinin bəzi tətbiqləri. Ağırlıq qüvvəsinin coğrafi en dairəsindən asılılığı. Koriolis qüvvəsi. Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə baş verən hadisələr. Fuko rəqqası.

Bərk cismin hərəkəti. Bərk cismin irəliləmə və fırlanma hərəkəti. Kütlə mərkəzi. Ətalət kütləsi. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyi. Qüvvə momenti və ətalət momenti. Tərpənməz oxa və nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti. Cüt qüvvə momenti. Ətalət momenti. Cisimlərin ətalət momentinin hesablanması (bircins diskin ətalət mərkəzindən keçən olan oxa nəzərən ətalət momenti, bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, nazik divarlı bircins silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, fırlanan cisminin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti, kürənin ətalət momenti, konusun ətalət momenti). Hüygens-Şteyner teoremi. Mürəkkəb hərəkət edən bərk cismin kinetik enerjisi. Hərəkət miqdarı momenti. Hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunu. Jiroskop. Jiroskopik effekt. Jiroskopun presessiyası.

Maye və qazların mexanikası. Təzyiq. Arximed qanunu. Axın xətti və cərəyan borusu. Axının kəsilməzlik qanunu. Bernulli tənliyi. Real maye axını. Laminar və turbulent axın. Reynolds ədədi, onun fiziki mənası. Puazeyl düsturu. Cisimlərin maye və qaz daxilində hərəkəti. Maqnus effekti.

Rəqslər. Harmonik rəqs. Harmonik rəqsi hərəkətin sürəti, təcili və enerjisi. Riyazi rəqqas, burulma rəqqası və fiziki rəqqas. Sönən rəqslər. Avtorəqslər. Məcburi rəqslər. Rezonans. Superpozisiya prinsipi. Parametrik rezonans. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması. Harmonik rəqsin qrafik təsvir olunması (vektor diaqramı). Döyünmə. Qarşılıqlı perpendikulyar rəqslərin toplanması. Əlaqəli rəqslər.

Dalğalar. Səs. Dalğaların elastik mühitdə yayılması. Eninə və uzununa dalğalar. Dalğa cəbhəsi və dalğa səthi. Müstəvi və sferik dalğalar. Dalğa tənliyi. Elastik mühitdə dalğaların yayılma sürəti. Dalğa enerjisi. Dalğaların interferensiyası. Durğun dalğalar. Dopler effekti.

Nisbilik nəzəriyyəsi. Qalileyin nisbilik nəzəriyyəsi. Qaliley çevirmələri. Lorens çevirmələri. Fidjeraldo qısalması. Zaman fasiləsi.
Ümumi fizika kursunun “Mexanika” bölməsi

Fizika müəllimliyi üçün
Maddi nöqtənin kinematikası. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət və təcil. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Bərabərdəyişən hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Mərkəzəqaçma (normal) və tangensial təcil. Bucaq sürəti və bucaq təcili. Bucaq kəmiyyətləri və xətti kəmiyyətlər arasında əlaqə.

Dinamika. Nyutonun I qanunu (ətalət qanunu). Nyutonun II qanunu. Kütlə və qüvvə. Ağırlıq qüvvəsi. Çəki və kütlənin təyini. Qalileyin nisbilik nəzəriyyəsi. Nyutonun III qanunu. Hərəkət miqdarının (impulsun) saxlanma qanunu. Qapalı və açıq sistemlər. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti (Meşşerski tənliyi). Siolkovski düsturu.

Mexaniki qüvvələr. Fundamental qüvvələr. Sürtünmə qüvvəsi. Sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi, diyirlənmə sürtünməsi. Elastiki qüvvə. Qüvvə ilə deformasiya arasında əlaqə. Huk qanunu. Deformasiya. Deformasiyanın növləri: elastik və plastik deformasiya. Dartılma, sürüşmə və burulma deformasiyaları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Kepler qanunları.Qravitasiya və ətalət kütləsi. Qravitasiya sabiti. Ağırlıq qüvvəsi təcili. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin məsafədən asılılığı.

İş, enerji və güc. Konservativ və qeyri-konservativ qüvvələr. Ağırlıq qüvvəsinin işi. Elastikliki qüvvənin işi. Sürtünmə qüvvəsinin işi. Güc. Iş və güc vahidləri. Enerji. Potensial və kinetik enerji. Yer səthindən müəyyən hündürlükdə olan cismin potensial enerjisi. Elastik yayın potensial enerjisi. Enerjinin saxlanma qanunu. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə. Kürələrin elastik və qeyri-elastiki toqquşması. Ağırlıq qüvvəsi sahəsində iş. Qravitasiya sahəsində potensial enerji. Kosmik sürətlər.

Qeyri-ətalət hesablama sistemində hərəkət. Düzxətli hərəkət edən qeyri-ətalət hesablama sistemi. Fırlanan qeyri-ətalət hesablama sistemi. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi. Koriolis qüvvəsi.

Bərk cismin hərəkəti. Bərk cismin irəliləmə və fırlanma hərəkəti. Kütlə mərkəzi. . Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyi. Qüvvə momenti və ətalət momenti. Tərpənməz oxa və nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti. Ətalət momenti. Cisimlərin ətalət momentinin hesablanması (bircins diskin ətalət mərkəzindən keçən olan oxa nəzərən ətalət momenti, bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, nazik divarlı bircins silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, fırlanan cisminin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti, kürənin ətalət momenti, konusun ətalət momenti). Hüygens-Şteyner teoremi. Mürəkkəb hərəkət edən bərk cismin kinetik enerjisi. Hərəkət miqdarı momenti. Hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunu.

Maye və qazların mexanikası. Təzyiq. Arximed qanunu. Axın xətti və cərəyan borusu. Axının kəsilməzlik qanunu. Bernulli tənliyi. Hərəkət miqdarının saxlanma qanununun axan mayeyə tətbiqi. Real maye axını. Laminar və turbulent axın. Reynolds ədədi. Real mayenin laminar axını. Puazeyl düsturu.

Rəqslər. Harmonik rəqs. Harmonik rəqsi hərəkətin sürəti, təcili və enerjisi. Riyazi rəqqas, burulma rəqqası və fiziki rəqqas. Sönən rəqslər. Avtorəqslər. Məcburi rəqslər. Rezonans. Superpozisiya prinsipi. Parametrik rezonans. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması.
Раздел «Механика» курса общей физики

для физиков
Кинематика материальной точки. Равномерное прямолинейное движение. Скорость и ускорение. Прямолинейное неравномерное движение. Равнопеременное движение. Криволинейное движение. Центростремительное (нормальное) и тангенциальное ускорение. Угловая скорость и угловое ускорение. Соотношение между линейными и угловыми величинами.

Динамика. Законы Ньютона. Масса, сила. Сила тяжести и веса.

Закон сохранения импульса. Замкнутая и незамкнутая системы. Движение тела с переменной массой (уравнение Мещерского). Формула Циолковского.

Центр масс системы. Движение центра масс материальных точек. Задача двух тел. Приведенная масса.

Механические силы. Фундаментальные силы. Силы трения: сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения. Силы упругости. Связь между силой и деформацией. Закон Гука. Деформация. Виды деформации: упругая и неупругая деформация. Деформация растяжения, сдвига и кручения. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

Работа, энергия и мощность. Консервативные и неконсервативные силы. Работа. Работа силы тяжести. Работа упругой силы. Работа силы трения. Мощность. Единицы работы и мощности. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела в поле Земного тяготения. Потенциальная энергия растянутой пружины. Закон сохранения энергии. Связь между потенциальной энергией и силой. Упругий и неупругий удары шаров.

Сила притяжения. Закон всемирного тяготения.Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения. Зависимость ускорения свободного падения от расстояния. Работа в гравитационном поле Земли. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Космические скорости. Законы Кеплера.Движение в неинерциальных системах отсчета. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила инерции Некоторые применения сил инерции. Сила Кориолиса. События происходящие под действием сил Кориолиса. Зависимость силы тяжести от географической широты. Маятник Фуко.

Движение твердого тела. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Центр масс. Инертная масса. Основное уравнение динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы относительно неподвижной оси и точки. Момент пары сил. Момент инерции. Вычисление моментов инерции (момент инерции относительно оси проходящего через центр инерции однородного диска, момент инерции шара, момент инерции конуса, момент инерции тонкостенного кругового цилиндра относительно его оси, момент инерции сплошного однородного кругового цилиндра относительно его оси. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

Кинетическая энергия твердого тела, совершающего вращательное движение. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. Гироскопический эффект. Прецессия гироскопа.Механика жидкостей и газов. Давление. Закон Архимеда. Линии и трубки тока. Теорема о неразрывности струи. Уравнение Бернулли. Движение реальной жидкости. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса, его физический смысл. Формула Пуазейля для определения вязкости жидкости и газа. Движение тела в жидкости и газе. Эффект Магнуса.

Колебания. Гармонические колебания. Скорость, ускорение и энергия гармонических колебаний. Математический, физический и крутильный маятники. Затухающие колебания. Автоколебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Принцип суперпозиции. Параметрический резонанс. Сложение двух колебаний одного направления. Графическое представление гармонических колебаний (векторные диаграммы). Биение. Сложение двух взаимно перпендикулярных колебаний. Колебания связанных систем. Связанные системы.

Волны. Звук. Распространение колебаний в упругой среде. Плоские и поперечные волны. Фронт волны и волновая поверхность. Плоские и сферические волны. Волновое уравнение. Скорость распространения волн в упругой среде. Энергия волны. Интерференция волны. Стоячие волны. Эффект Доплера.

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Преобразования Лоренца. Фицджеральдово сокращение. Промежуток собственного времени.
Раздел «Механика» курса общей физики

для физиков-учителей
Кинематика материальной точки. Равномерное прямолинейное движение. Скорость и ускорение. Прямолинейное неравномерное движение. Равнопеременное движение. Криволинейное движение. Центростремительное (нормальное) и тангенциальное ускорение. Угловая скорость и угловое ускорение. Соотношение между угловой скоростью и ускорением.

Динамика.I закон Ньютона (закон инерции).II закон Ньютона. Масса. Сила. Сила тяжести. Определение веса и массы. Принцип относительности Галилея. III закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Замкнутая и незамкнутая системы. Движение тела с переменной массой.(уравнение Мещерского). Формула Циалковского.

Механические силы. Фундаментальные силы. Силы трения: сила трения покоя, сила трения скольжения. Сила трения качения. Силы упругости. Связь между деформацией и силой. Закон Гука. Деформация. Виды деформации: упругая и неупругая деформация. Деформация растяжения, изгиб, сдвиг, кручение. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Гравитационная и инертная массы. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения. Зависимость ускорения свободного падения от расстояния.

Работа, энергия и мощность.Консервативные и неконсервативные силы. Работа силы тяжести. Работа упругой силы. Работа силы трения. Мощность. Единицы работы и мощности. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела в однородном поле тяготения. Потенциальная энергия растянутой пружины. Закон сохранения энергии. Связь между потенциальной энергией и силой. Абсолютно упругий и неупругий удары шаров. Работа в поле силы тяжести. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Космические скорости.

Движение в неинерциальных системах отсчета. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно. Вращающиеся неинерциальные системы отсчета. Центробежная сила инерции. Силы Кориолиса.

Движение абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Центр масс. Основное уравнение вращательного движения. Момент силы и момент инерции. Момент силы относительно неподвижной оси и точки. Момент инерции. Вычисление моментов инерции некоторых тел (момент инерции однородного диска относительно оси, перпендикулярной к плоскости диска и проходящей через центр масс, момент инерции шара, момент инерции конуса, момент инерции тонкостенного кругового цилиндра относительно его оси, момент инерции сплошного однородного кругового цилиндра относительно его оси. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Закон сохранения импульса и момента импульса.

Механика жидкостей и газов. Давление. Сила Архимеда. Линии и трубки тока. Теорема о неразрывности струи. Уравнение Бернулли. Применение закона сохранения количества движения к жидкостям. Движение реальной жидкости. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. Ламинарное течение реальной жидкости. Закон Пуазейля.

Колебания. Гармоническое колебательное движение. Физические величины, характеризующие гармонические колебания: скорость, ускорение и энергия. Математический, физический и крутильный маятники. Затухающие колебания. Автоколебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Принцип суперпозиции. Параметрический резонанс. Сложение двух колебаний одного направления.
Kataloq: w10
w10 -> Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasının
w10 -> АзягЬаусап Respublikasımn Təhsil Nazirliyi tərəfindən Universitetlər üçün dəvslik kimi təsdiq edilmişdir
w10 -> Изучение электро-физических параметров, электронной структуры и механизмов переноса носителей заряда кмп с различными металлическими пленками
w10 -> Nanoquruluşların fizikası və nanotexnologiya ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan suallrı
w10 -> Fizika fakültəsinin dekanı
w10 -> Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ” kursunun proqramı (30 saat) Mexanika
w10 -> R. C. Qasımova, R.Ə. Kərəməliyev
w10 -> Plazma fizikasında hələ bir çox məsələlər öz lazımi şərh və izahını tapmamışdır

Yüklə 64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə