Ümumi daxili məYüklə 165,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.06.2017
ölçüsü165,54 Kb.

 

C

ə

dv

ə

l 1 

Ümumi daxili mə

hsulda k

ə

nd tə

s

ərrüfatının xüsusi çəkisi 

Göstə


ricil

ə2013 

2014 


2015 

M

əbl

əği


 

Mln 


manat 

Xüsusi


 

çə

kisi M

ə

bləği

 

Mln manat 

Xüsusi


 

çə

kisi M

ə

bləği

 

Mln manat 

Xüsusi


 

çə

kisi Ümumi daxili mə

hsul 


58182,0 

100 


59014,1 

100 


54352,1 

100 


K

ə

nd tə

s

ərrüfatı, meşə 

t

əs

ərrüfatı və

 

balıqçılıq 

3122,2 


5,4 

3139,2 


5,3 

3385,3 


6,2 

 

 C

ə

dv

ə

l 2 

K

ənd t

ə

sərrüfatının ümumi mə

hsulu 


Göstə

ricil


ə

2013 2014 

2015 


M

ə

bləği

 

Mln manat 

Xüsusi


 

çə

kisi M

ə

bləği

 

Mln manat 

Xüsusi


 

çə

kisi M

ə

bləği

 

Mln manat 

Xüsusi


 

çə

kisi K

ə

nd tə

s

ərrüfatı 

5244,6 


100 

5225,8 


100 

5635,3 


100 

Bitkiçilik məhsulları

 

2629,6 


50,14 

2449,4 


46,88 

2761,1 


49,00 

Heyvandarlıq məhsulları

 

2615,0 


49,86 

2776,4 


53,13 

2874,2 


51,01 

 

 C

ə

dv

ə

l 3 

K

ənd t

ə

sərrüfatı məhsullarının 

iqtisadi rayonlar 

üzrə

 

istehsalı,  

1000t 


Göstə

ricil


ə

Meyvə

 v

ə gil

ə

 meyvə

 

Tə

r

əv

əKartof 

2013 


2014 

2015 


2013 

2014 


2015 

2013 


2014 

2015 


Respub

lika  üzrə

 

c

əmi 

853,7 

850,8 

888,4  1236,3 

1187,7 

1275,992,8 

819,3 

839,8 

Bakı şə


h

ə

ri 7,0 

7,1 


6,0 

23,8 


7,6 

8,7 


0,1 

0,04 


0,05 

Abşeron 


 

1,6 


1,4 

1,7 


8,4 

9,3 


9,4 

0,3 


0,3 

0,4 


G

ə

ncə

-Qazax 


141,0 

134,1 


136,0 

204,1 


199,2 

203,1 


587,0 

453,7 


426,5 

Şə

ki-Zaqatala 107,6 

104,6 


106,8 

78,3 


78,8 

87,1 


45,5 

45,8 


57,0 

L

ənk

ə

ran 65,1 

57,1 


63,3 

247,9 


240,0 

236,8 


156,4 

127,5 


146,3 

Quba-


Xaçmaz

 

233,9 247,5 

252,2 


160,7 

149,3 


164,1 

40,1 


41,4 

49,5 


Aran 

225,3 


230,1 

236,4 


364,4 

352,6 


394,6 

90,4 


77,5 

84,2 


Yuxarı Qarabağ

 

10,5 12,3 

14,0 


65,7 

67,9 


71,9 

18,3 


18,5 

17,6 


K

ə

lbə

c

ər-

Laçın


 0,03 


0,05 

0,04 


0,001 

0,001 


0,001 

Dağlıq Şirvan

 

18,5 


20,4 

21,0 


16,3 

16,3 


17,4 

13,3 


13,2 

13,3 


Naxçınan MR

 

43,3 36,2 

51,1 


66,5 

66,7 


82,0 

41,3 


41,4 

45,0 


 

C

ə

dv

ə

l 4 

2016-


cı ilin yanvar

-

sentyabr ayları ərzind

ə

 ə

sas k


ə

nd t


ə

s

ərrüfatı məhsulları ixracının ötən ilin eyni dövrü ilə

 

müqayisəsi. 

Göstə

ricil

əH

ə

cmi, ton 

2016/ 

2015,% 

D

ə

y

ə

ri, min USD 

2016/ 

2015,% 

2015 

Yanvar- 

sentyabr 

2016 

Yanvar- 

sentyabr 

2015 

Yanvar- 

sentyabr 

2016 

Yanvar- 

sentyabr 

Kartof  


36552,4 

38203,1 


104,5 

20873,6 


15781,2 

75,6 


Pomidor 

55342,7 


88316,1 

159,6 


47922,1 

80795,8 


168,8 

Soğan 


 

8858,0 


1883,4 

21,3 


4148,9 

948,0 


22,8 

Xiyar v


ə

 

korişonlar 

893,0 


2340,6 

2,6.d. 


759,6 

2417,1 


3,2 d 

Yerkökü, sağlam, 

salat, şuğunduru

 

918,3 1632,2 

177,7 


367,2 

723,5 


197,0 

Dig


ə

r t


ə

r

əv

ə1323,3 

2752,2 


2,1 d 

1276,4 


2742,2 

2,1d 


C

ə

mi t

ə

r

ə

v

ə

103887,7  135127,5 

130,1 

75347,6  103407,8 137,2 

Qoz-


fındıq

 

5851,7 9278,6 

158,6 


46581,5 

60672,1 


130,2 

Üzüm


 

1064,5 


2983,3 

2,8 d 


829,8 

1939,9 


2,3 d 

Qonun (qarpız)

 

24,0 


987,5 

41,2 d 


9,4 

261,6 


27,8 d 

Almalar, armudlar v

ə

 

heyvalar 17736,3 

23702,0 


133,6 

7351,3 


9051,1 

123,1 


Ə

rik


, albalı, gilas, 

şaftalı (nektarlar 

daxil olmaqla), gavalı 

v

ə 

göyə


m, t

ə

zə

 

17108,0 23109,3 

135,1 


24016,5 

28955,4 


120,6 

Dig


ə

r meyv


ə

l

ə11452,2 


13285,0 

116,0 


8385,5 

12376,1 


147,6 

C

ə

mi meyv

ə

 

53236,7 


73345,7 

137,8 


87173,9  113256,2 

129,9 


C

ə

mi meyv

ə

-

t

ə

r

ə

v

ə

157124,4  208473,2 

132,7 

162521,6  216664,0 133,3 

Arpa  


0,0 

16565,9 


100,0 

0,0 


2570,9 

100,0 


Tütün xammalı 

 

1273,5 1630,7 

128,0 


4797,9 

6404,8 


133,5 

Pambıq


 

9443,0 


10924,9 

115,7 


13792,8 

18072,6 


131,0 

Gön


-d

ə

ri xammal (min 

ə

də

d) 


6704,3 

8993,9 


134,2 

9750,2 


8144,9 

83,5 


Yekun  190862,5  251857,2 

132,0 

 

  

 

  

 


C

ə

dv

ə

l 5 

Rusiya Federasiyasına 2014

-2015-ci ill

ə

rdə

 ixrac olunan k

ə

nd t


ə

s

ərrüfatı  m

əhsulları

 

Göstə


ricil

ə2014 

2015 


2014-

cü ilə


 

nisb


ə

t

ən 2015-

ci ild


ə

 

Miqdarı

 

ton M

ə

bləği 

min ABŞ 


dolları

 

Miqdarı

 

ton M

ə

bləği 

min ABŞ 


dolları

 Kartof 


48968,2 

31811,4 


36692,2 

20945,2 


74,9 

65,85 


T

ə

zə

 t

ər

ə

və

76341,7 66729,5 

82928,3 


70593,3 

108,6 


105,8 

T

əz

ə

 meyvə

 

142542,2  145033,5  154059,2  143517,9  108,1 98,9 

Çay 


 

1212,4 


6103,3 

808,1 


3674,8 

66,7 


60,2 

Makaron m

əmulatları

 

20,0 13,2 

55,4 


45,6 

2,8 


d

ə

fə

 

3,4 d

ə

fə

 

Meyvə

 v

ə t

ə

rə

v

əkonservl


ə

ri 


3120,5 

3341,2 


1624,5 

1378,3 


52,0 

41,3 


Meyv

ə

 və

 t

ər

ə

və

şirəl

ə

ri 4301,7 

4208,7 


3262,7 

3377,4 


75,8 

80,2 


Üzüm şərabı 

 dkl 


332,6 

5700,9 


183,3 

3254,8 


55,1 

57,1 


Tütün 

 

1428,3 3102,1 

396,0 


898,2 

27,7 


29,0 

 

  

C

ə

dv

ə

l 6 

Örtülü sahə

 t

ə

r

ə

v

əzinin inkişaf dinamikası

 

İlləÜmum

i sah

ə

 

M

ə

hsul 

yığılmışdıondan 

xiyar 

pomidor 

sair 

ə

kin 

sah

ə

sM

ə

hsul 

istehsalıton 

ə

kin 

sah

ə

si

, ha 

M

ə

hsul 

istehsalı

, ton 

ə

kin 

sah

ə

si

, ha 

M

ə

hsul 

istehsalı

, ton 

201

1384 


46981 

553 


21435 

802 


24055 

29 


1491 

201

1531 


53342 

551 


18616 

946 


30831 

35 


3895 

201

1574 


56801 

569 


19480 

968 


34290 

37 


3031 

201

1633 


51409 

720 


20478 

905 


30709 

223  

 

C

ə

dv

ə

l 7 

Göstə


ricil

ə2015 

2016 


İndeks %

 

Qiymə

ti 


2015-ci 

ild


ə

 2014-


cü ilə

 

nisbə

t

ən  

D

əy

ə

ri Min ABŞ 

dolları


 

Miqdarı


 

ton 


bir 

 tonun 


qiym

ə

ti ABŞ 

dolları


 

D

əy

ə

ri Min ABŞ 

dolları


 

Miqdarı


 

ton 


bir 

tonun 


qiym

ə

ti ABŞ 

dolları


 

D

əy

ə

ri miqdarı

 

Qiymə

ti 


 

 

  

 

  

 

  

 

Kartof  20873,6 

36552,4 


571,1 

15781,2 


38203,1 

413,1 


75,6 

 

  

Pomidor 


47922,1 

55342,7 


865,9 

80795,8 


88316,1 

914,8 


 

 

  

Soğan 


 

4148,9 


8858,0 

468,4 


948,0 

1883,4 


503,3 

 

  

 

Xiyar və

 

korişonlar 

759,6 


893,0 

850,6 


2417,1 

2340,6 


 

 

  

 

Yerkökü, sağlam, salat, 

şuğunduru

 

367,2 


918,3 

399,9 


723,5 

1632,2 


 

 

  

 

Digə

r t


ə

r

əv

ə1276,4 

1323,3 


964,5 

2742,2 


2752,2 

 

  

 

 C

ə

mi t

ə

r

ə

v

ə

75347,6 


103887,

725,3 103407,

135127, 

  

 

 Qoz-

fındıq


 

46581,5 


5851,7 

7960,3 


60672,1 

9278,6 


 

 

  

 

Üzüm 

829,8 


1064,5 

779,2 


1939,9 

2983,3 


 

 

  

 

Qonun (qarpız) 

9,4 


24,0 

391,7 


261,6 

987,5 


 

 

  

 

Almalar, armudlar v

ə

 heyvalar 

7351,3 


17736,3 

414,5 


9051,1 

23702,0 


 

 

  

 

Ərik, albalı, gilas, şaftalı 

(nektarlar daxil 

olmaqla), gavalı 

v

ə 

göyə


m, t

ə

zə

 

24016,5 17108,0 

1403,8 


28955,4 

23109,3 


 

 

  

 

Digə

r meyv


ə

l

ə8385,5 


11452,2 

732,2 


12376,1 

13285,0 


 

 

  

 

Cə

mi meyv

ə

 

87173,9 


53236,7 

1637,5 


113256,

73345,7  

 

  

 

Cə

mi meyv

ə

-

t

ə

r

ə

v

ə

162521,


157124,


1034,3 


216664,

208473, 

  

 

 Arpa  

0,0 


0,0 

2570,9 16565,9 

 

  

 

 Tütün xammalı 

 

4797,9 1273,5 

3767,5 


6404,8 

1630,7 


 

 

  

 

Pambıq 

13792,8 


9443,0 

1460,6 


18072,6 

10924,9 


 

 

  

 

Gön-d

ə

ri xammal (min 

ə

də

d) 


9750,2 

6704,3 


1454,3 

8144,9 


8993,9 

 

  

 

 Yekun  

190862, 

251857,

 

  

 

  


Yüklə 165,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə