Turkish Journal of Life SciencesYüklə 0,7 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix02.07.2017
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3

 

 

  

 

Turkish Journal of Life Sciences  

    

 

 

 

 

 

 

 

   Turk J Life Sci 

Türk Yaşam Bilimleri Dergisi 

  

 

 

 

 

 

 

 

           (2016)1/2:075-085 

http://dergipark.gov.tr/tjls 

 

  

  

 

                                    e-ISSN: 2536-4472 

 

Received / 

Geliş: 

13.11.2016                                               Accepted / Kabul: 21.12.2016                                         Research Article / Araştırma Makalesi

 

 Türkiye G

ypsophila L. (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Hagenia A. BraunSeksiyonunun Revizyonu 

Revision of Hagenia A. Braun. Section Belonging to Genus Gypsophila L. (Caryophyllaceae) in Turkey 

 

 

Mehmet FİDAN

Siirt 

Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat 

FakültesiBiyoloji Bölümü, Siirt, 

Türkiye

 

E-mail:

 

mfidan7384@hotmail.com  

Fevzi ÖZGÖKÇE

 

Tuşba Belediyesi, Belediye

 

Başkanlığı, Van, Türkiye

 

E-mail:

 

fevzi65@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 *Corresponding author / Sorumlu yazar 

 Handling Editor: M.

C. Karaismailoğlu

 

Öz

 

 

Bu  çalışmada Gypsophila  L.  (Caryophyllaceae)  cinsine  ait  Hagenia  A.  Braun

seksiyonunda  yer  alan  4  tür

  (G.  hispida  Boiss.,  G.  pilosa  Hudson.,  G.  nodiflora 

(Boiss.) Barkoudah ve G. venusta 

Fenzl.) araştırılmıştır. 2008 

2010 yılları arasında gerçekleştirilen  arazi  çalışmaları  ile 

Hagenia 

seksiyona  ait  13  farklı  istasyondan 

toplam 400 bitki örneği toplanmıştır. Bu materyaller üzerinde yapılan araştırmalar ile 

taksonların  morfolojik,  anatomik,  ekolojik,  palinolojik,  tohum  yüzeyi,  doğal  yayılış, 

tehdit  faktörleri  ile  habitat  özellikleri  araştırılmış,  taksonomik  problemleri  çözülmeye 

çalışılmıştır.  Her  bir  türün  ayrıntılı  deskripsiyonu  hazırlanmıştır.  Türler  arasındaki 

diagnostik  karakterler  belirlenmiş  ve  bu  karakterler  kullanılarak  yeni  teşhis  anahtarı 

hazırlanmıştır. 

 

 

Anahtar  Kelimeler: Anatomi,  Gypsophila,  Hagenia,  Palinoloji,  Revizyon

Türkiye 


Florası

 

 Abstract  

 

In  this  study,  four  species  which  belong  to  Gypsophila  L.  (Caryophyllaceae)  genera including  Hagenia  A.  Braun section called  (G. hispida  Boiss.,  G.  pilosa  Hudson.,  G. 

nodiflora (Boiss.) Barkoudah and G. venusta Fenzl.) were examined. 400 specimens 

from  13  different  station  belonging  to  Hagenia  section  were  collected  with  land 

surveys that took place between 2008 and 2010. With these surveys carried on these 

materials  the  morphological,  anatomical,  ecological,  palinological,  seed  surfaces, 

natural  spread,  threat factors and  habitat  features of  taxa  have  been  examined  and 

the taxonomical problems were solved. The detailed description of the each species 

has prepared. Important  diagnostic and stable  characters were  determined,  species 

separation key was prepared by using these characters.   

Keywords

Anatomy, GypsophilaHagenia, Palynology, Revision, Flora of Turkey  

1. 

Giriş

 

 

Gypsophila  L. 

cinsinin  ait  olduğu 

Caryophyllaceae 

(Karanfilgiller)  familyası,  tek  yıllık  ve  çok  yıllık  otsu, 

çalımsı  bitkileri  kapsayan  tohumlu  bitkiler  şubesine 

dâhildir. 

Caryophyllaceae 

familyası,  başlıca  Akdeniz 

merkezli olmak üzere ılıman bölgelerde yayılış gösteren, 

yaklaşık 89 cins ve 2200 taksonla temsil edilen büyük bir 

çiçekli

 

bitkiler familyasıdır (Heywood 1993; Bittrich 1993; 

Hickey  ve 

King  1997).  Türkiye'de  ise  37  cins  ve  561

 

taksonla  temsil  edilmektedir  (Güner 

vd. 


2012;  Armağan 

2016).  Dünyada  100'e  yakın  türü  bulunan Gypsophila 

cinsi  esas  itibariyle  Akdeniz  ve  İran

-

Turan  bölgelerinde 

yayılış gösterir. Bunun yanı sıra eski dünya’nın kuzey ve 

sıcak bölgelerinde de yayılışı vardır 

(Williams 1989). Bu 

cinse  Türkiye  Florası’ndan  sonra  taksonomik  katkı 

amacıyla  yapılmış  6  çalışma  bulunmaktadır  (Özçelik  ve 

Özgökçe 1995; Özgökçe ve Özçelik 1999; Ataşlar 1999; 

Ataşlar 


vd.  2

009;  Fırat  2015;  Armağan  2016). Gypsophila

'nın Türkiye'de 60 

taksonu 

bulunmaktadır 

 

 

  

(Güner 


vd. 

2012;  Fırat  2015;  Armağan  2016).

  Bu 

araştırmada,  Türkiye’de  yayılış  gösteren Gypsophila 

cinsine 


ait 

Hagenia 

seksiyonunun 

revizyonu 

gerçekleştirilmiştir.  Bu  doğrultuda  fenolojik

 

periyotlarına bağlı  olarak  yayılış  alanlarından  toplanan  örneklerin 

morfolojik,  anatomik,  ekolojik,  palinolojik,  tohum  yüzey 

incelemesi,  yayılış,  tehdit  faktörleri  ile  habitat  özellikleri 

araştırılmış, 

taksonomik 

problemleri 

çözülmeye 

çalışılmış  ve Hagenia 

seksiyonunun  teşhis  anahtarı 

oluşturulmuştur.

 

 2. Materyal ve Metot 

 

Çalışmanın  materyalini  Türkiye’nin  farklı  bölgelerinde 

yayılış  gösteren,  2008

-

2010  yılları  arasında  toplanan Gypsophila  cinsi  Hagenia  seksiyonuna  ait  taksonlar  ve 

bu  taksonlara  ait  anatomik,  morfolojik,  palinolojik, 

ekolojik ve tohum yüzeyi özellikleri oluşturmaktadır. 

 


Fidan M, 

Özgökçe F

. 2016.                                                                                                                                                                                           ~ 76 ~

 

 

 

Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Hagenia A. BraunSeksiyonunun Revizyonu. Turk J Life Sci, 1/2:075-085 

 

 2.1. Morfolojik 

İ

ncelemeler 

  

Morfolojik  karakterlerin  ölçümleri  küçük  olan  yapılarda 

stereo mikroskop 

altında milimetrik cetvelle, daha büyük 

yapılarda ise cetvelle yapılmıştır. 

 

 2.2. Anatomik 

İncelemeler 

 

 

Doğal  popülasyonlarından  toplanan  örnekler  arazide %70 

’lik  alkol  içerisine  konulmuştur.  Üzerinde  çalışılan 

her  bir  türün  anatomik  özelliklerinin  incelenmesi  için 

bitkilerin kök, gövde ve yapraklarından 

el veya mikrotom 

ile alınan ince kesitler boyanarak fotoğrafları çekilmiş ve 

yorumlanmıştır

 (Algan 1981).  

2.3. 

Ekolojik Çalışmalar 

 

 

Taksonların  doğal  yaşam  alanları  içinde  popülasyonun 

en  iyi  geliştiği  alanlarda  açılan  toprak  profillerinden 

toprak  örnekleri  alınarak  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri 

araştırılmıştır.  Toprak  horizonları  genel  olarak  0

-30  cm 

alınarak  laboratuvar  ortamında  toprak  numuneleri 

kurutulup,  eleklerden  geçirildikten  sonra  aşağıdak

analizler uygulanmıştır.  

Toprak  tekstürü;  alınan  toprak  örneklerinin  kum,  kil  ve 

silt  franksiyonları  Bouyoucous  (1951)  tarafından 

belirtildiği 

şekilde 

hidrometre 

yöntemine 

göre 


belirlenmiştir.  Toprak  tekstür  üçgeninden  yararlanılarak 

yorumları  yapılmıştır.  Toprak  reaksiyonu;  Jakson 

(1962)’un  belirttiği  şekilde  pH  değerleri  saf  su  ile  1:2:5 

oranında  sulandırılarak  tespit  edilmiştir.  Tuz  analizi; 

Richards  (1954)’ın  belirttiği  gibi,  saturasyon  çamurunda 

elektriksel  iletkenlik  elektrikli  kondaktivite  aleti  ile 

ölçülerek eriyebilir tuz içeriği saptanmıştır. Kireç; Çağlar 

(1949)  tarafından  belirtildiği  gibi  Scheibler  kalsimetresi 

kullanılarak  belirlendi.  Organik  madde;  Modifiye  edilmiş 

Walkley-


Black  yöntemine  (Walkley  1947)  göre  tespit 

edildi.  Aydeniz  1985’teki

  veriler  dahilin 

de  yorumları 

yapılmıştır.  Fosfor;  Sodyum  bikarbonat  yöntemine 

(Olsen  vd. 

1954) göre belirlenmiştir. Değişebilir bazların 

analizi; Thomas (1982)’a göre 1 N (Normalite) Amonyum 

asetat 

ile 


çalkalanarak 

atomik 


absorsiyon 

spektrofotometresinde 

belirlenmiştir.  Mikro  elemetler; 

toprak  örnekleri  DTPA  ile  eksrakte  edilerek  Kacar 

(1994)'e göre atomik absorbsiyon spektrofotometresinde 

ölçülmüştür. 

 

 

2.4. Palinolojik 

İncelemeler 

 

 

Çalışılan  örneklerin  polen  preparatları  Yoshinori vd. 

(1991)’na 

göre 

hazırlanarak Taramalı 

Elektron 

Mikroskobu  (TEM)  ile  görüntüleri  elde  edilmiştir.  Stereo 

mikroskopta  polen  fotoğrafları

 

CX31  ışık  mikroskobu, Olympus  SC30  kamera  ve  Stream  Start  yazılım 

programı ile çekilerek incelenmiştir. 

 

 

2.5. Tohum 

Yüzeyi İncelemeleri 

 

 

Tohum  örnekleri, Gypsophila 

türlerinin  olgun  meyveli 

döneminde toplanan kapsüllerden elde edilmiştir. Tohum 

ölçü  işlemlerinde  her  bir  takson  için  5  bireyden  elde 

edilen 20 adet tohumun eni ve boyu milimetrik cetvel ile 

ölçülerek, en küçük ve en büyük değerleri belirlenmiştir.

 

 

3. Bulgular  

3.1. Hagenia A. Braun Seksiyonu 

 

Tek  yıllık  veya  çok  yıllık,  infloresens  panikulat

-dikazyal, 

Kaliks yaklaşık tüpsü, geniş zarımsı kenarlı, kapsül uzun 

ovoidden küresele kadar, ovül sayısı 4

-20.  


 

3.1.1.  Gypsophila  hispida  Boiss.  Diagn.  Ser.  1(1):  11 

(1843). 


Sinonim:  G.  ixodes  Rausskn.  ex  Bornm.  in  Beih.  Bot. 

Centro  28  (2):  137  (1911).  G.  xanthina  Bornm.  ve 

Woron. in Monit. Jard. Bot. Tiflis 32: 1 (1914).  

Tip: 

[Türkiye] Kapadokya Fırat Aucher 549 

 

Çok yıllık, gövde birkaç tane, dik ve dallanma sadece üst tarafta  görülür.  Alt  tarafları  tüysüz,  yukarısı  gland

ular-


hispid tüylü, 20

-

50 cm (32,525±1,563) boyunda ve taban 

kalınlığı 2

-

4 mm (2,745±0,046)’dir.  Alt  yapraklar oblong-

lanseolat,  2-

7  cm  (4,307±1,

3

91)  uzunluğunda  ve  5-17 

mm  (9,800±0,551)  genişliğinde,  1

-

3  damarlı,  akuminat, tüysüz.  Üst  taraftaki  yapraklar  daha  küçük  lanseolat

tan 


linear-lanseolat

a  kadar  değişen  şekillerde  glandular

-

hispid  tüylü.  İnfloresans  glandular-

hispid  tüylü,  çok 

çiçekli ve gevş

ek. Brakteler 4-6 mm boyunda, lanseolat-

akuminat,  yeşil  renkli  ve  kenarları  zarımsı  yapıda, 

glandu


lar  tüylü.  Pedisel  10

-

20  mm  (14,025±0,443) 

boyunda, 

yoğun 

glandular-

hispid 


tüylü. 

Kaliks 


kampanulat-t

ubular  şekilde,  4

-

6  mm  (6,975±0,254) boyunda  ve  2,5-3,5  m

m  genişliğinde,  yoğun  glandular

-

hispid  tüylü,  dişli  ve  dişleri  ovat  ya  da  apikulat.  Petaller 

obovat-kuneat,  8-

12  mm  (9,13±0,

186)  boyunda,  beyaz 

ya  da  nadiren  sarımtrak  renkli,  emerginat.  Meyve;  bi

kapsül ve küremsi yapıda, 3-3,5  mm  boyunda  ve  3  mm 

genişliğinde,  4  yarıkla  açılır  ve  3

-8  tohum  ta

şır. 


Tohumlar  1,5-

2  mm  (1,612±0,033)  boyunda  ve  1,

5-2 

mm  genişliğinde,  akut  tuberküllü.  Stamen  10.  Ovaryum üst durumlu, ovoid. Stiller 2 adet ve 4

-

5 mm. Ovüller 8-

12. 


Çiçeklenme 

6-7.  aylar, 

Fitocoğrafik  Bölgesi 

Ir.-Tur. 

element.  

 

3.1.2. Gypsophila pilosa Hudson Phil. Trans. Roy. Soc. 

Lond. (B) 56: 252 (1767). Sinonim:  Hagenia  filiformis  Moench,  Meth.  61  (1794). 

G. porrigens (Gouan ex L.) Boiss., Fl. Or. 1: 557 (1867).  

 

Tek  yıllık, 

gövde  tek  ve  dik  10

-

100  cm  (55,654±2,439) 

boy


unda,  taban  kalınlığı  2

-

6  mm  (4,133±0,091), 

gövdenin  alt  tarafları  genellikle  tüysüz,  üst  tarafları 

glandular,  hispid  tüylü.  Dallanma  üst  tarafta  görülür. 

Yapraklar 10-

140 mm (60,875±0,

242) boyunda ve 10-35 

mm 

(1,846±0,054) genişliğinde  lanseolat,  akuminat, 3-5 

damarlı  glandular,  hispid  tüylü  ya  da  bazen  tüysüz 

olabilir.  İnfloresans  hispid  tüylü,  çok  çiçekli  ve  gevşek. 

Brakteler  linear-

lanseolat,  glandular,  hispid  tüylü, 

yapraksı. Pediseller 1

-4 cm (3

,31±0,


334) boyunda ipliksi 

ve  özellikle  meyva  döneminde  geriye  doğru  dönmüş ve 

tüysüzdür. 

Kal


iks 

kampanulat-tubular, 

2-10 


Fidan M, 

Özgökçe F

. 2016.                                                                                                                                                                                           ~ 77 ~

 

 

 

Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Hagenia A. BraunSeksiyonunun Revizyonu. Turk J Life Sci, 1/2:075-085 

 

 (4,350±0,

095)  mm  boyunda  ve  1-

6  mm  genişliğinde, 

glandular hispid tüylü,  dişler kısa, obtustan  akuta doğru 

değişen  şekillerde.  Petalle

r  5  serbest  ve  8-12  mm 

(9,195±0,187)  boyunda,  beyazdan  açık  pembeye  doğru 

değişen  renklerde,  linear

-

oblong  şekilde  emarginat. Meyve bir kapsül, küremsi yapıda, 3

-7 mm boyunda, 3-5 

mm  genişliğinde,  4  yarıkla  açılır 

ve  5-


16  tohum  taşır. 

Tohumlar  1,5-2  mm  (1,6

12±0,033)  boyunda,  1,5

-2  mm 


(1,683±0,022)  genişliğinde,  akut  tuberküllü.  Stamen  10. 

Ovaryum üst durumlu, küremsi. Stiller 2 tane ve 3

-4 mm. 

Ovüller  16-20.   

Çiçeklenme

  5-7.  aylar, 

Fitocoğrafik 

Bölgesi

Ir.-Tur. element.   

3.1.3. Gypsophila nodiflora (Boiss.) Barkoudah Wentia 

9: 153, t. 17 f. 23-30 (1962) Sinonim:  Saponaria  nodiflora  Boiss.,  Diagn.  Ser.  1(1): 

15 (1843).  Tip: 

[Türkiye  C6  Malatya]  Besni  Malatya  arası,  1835, Aucher 636 

 

Çok  yıllık,  gövde  tek  veya  birden  fazla,  dik,  30-120  cm 

(62,200±4,

246)  boyunda,  taban  3-

12 mm (5,660±0,

382) 

ka

lınlığında, açık mor renkli, 4 köşeli, aşağısı tüysüz üst tarafları  glandular  tüylü.  Dallanma  üst  tarafta  olur. 

Yaprakların  büyük  çoğunluğu  tabanda  yoğunlaşmış  ve 

spatulat  şeklind

e,  3-


5  damarlı,  2

-

8  cm  (3,892±0,154) 

boyunda  ve  1-

3  cm  (1,940±0,106)  genişliğinde,  üstteki 

yapraklar  daha  küçük  ve  oblong

-

lanseolat.  İnfloresans ±gevşek, dikazyum, kapitat, sapsız, yaprak koltuğundan 

çıkar,  yarı  vertisillat.  Brakteler  lanseolat,  akuminat, 

glandular tüylü. Pedisel yok. Kaliks tüp 20 şek

linde, 6-10 

mm  (6,825±0,

162)  boyunda,  2-

3  mm  genişliğinde, 

glandular  tüylü,  ovat,  obtus  ya  da  apikulat  dişli,  kaliksin 

zarsı ve yeşil kısımları aynı genişlikte

. Petaller linear, 12-

17 mm (13,662±0,221) boyunda, emerginat, açık pembe 

renkli.  M

eyve  bir  kapsül,  küremsi  yapıda,  5

-6  mm 


boyunda  ve  4-4,

5 mm genişliğnde, 4  yarıkla açılır ve 5

-

13 


tohum taşır. Olgun tohumlar 2

-

2,5 mm (2,125±0,034) 

boyunda  ve  2-

2,5  mm  (2,075±0,028)  genişliğinde,  akut 

tuberküllü.  Stamen  10.  Ovaryum  üst  durumlu,  silindirik

 

ya  da  küremsi.  Ovüller  16.  Stiller  2  tane  ve  5-8  mm. 

Çiçeklenme 

5-6. 

aylar, 


Fitocoğrafik  Bölge

Ir.-Tur. 

element.  

 

3.1.4. Gypsophila venusta Fenzl Pug. 9 (1842). 

Sinonim: G. wiedemanni Boiss., Fl. Or. 1: 541 (1867).  

Tip: Suriye Halep Kotschy 221 

 

Çok  yıllık,  gövde  birkaç  tane,  yükselici,  tüysüz,  üst taraftan  d

allanma  gösterir,  50

-

100  cm  (66,771±0,943) 

boyunda  ve  ta

ban  kalınlığı  2,5

-

4  mm  (3,114±0,034). 

Yapraklar lanseolat 2-

6 cm (3,415±0,077) boyunda ve 5

-

15 mm (9,377±0,255) genişliğinde, 3-

5 damarlı, a

kut ya 

da  akuminat,  tüysüz.  İnfloresans  gevşek,  dikazyum, tüysüz.  Brakteler  l

anseolat,  akuminat.  Pedisel  1-2,5  cm 

(1,736±0,

037) 


b

oyunda.  Kaliks  tüpsü,  3

-5 

mm 


(3,355±0,

050)  boyunda,  2-

3  mm  genişliğinde,  dişler 

semi  sirküler,  yeşil  renkli  kısım  ile  zarsı  olan  kısımlar 

aynı  genişl

ikte.  Petaller  8-

12  mm  (8,834±0,

102), 


emerginat,  beyaz,  kırmızı  damarlı.  Meyve  kapsül, 

küremsi  yapıda,  4

-4,5  mm  boyunda  ve  3-3,5  mm 

genişliğinde

, 3-

12 tohum taşır. Tohumlar 2 mm boyunda ve  2  mm  genişliğinde,  akut  tuberküllü.  Stamen  10

Ovaryum üst durumlu, küremsi yapıda. Stiller 2 adet, 2-

2,

5 mm. Ovüller 12.  Çiçeklenme 5-7.  aylar, 

Fitocoğrafîk 

Bölgesi 

Ir.-Tur. element.  

 

3.2. Anatomik 

Ö

zellikler  

 

3.2.1. Gypsophila hispida'nın Anatomik Yapısı

 

 

Kökten alınan enine kesitlerde en dışta parçalanmış, 4-7 

tabakalı  mantar  dokunun  bulunduğu  tespit  edilmiştir. 

Kalın  ve  sıkışık  olan  hücrelerden  oluşan  mantar 

dokunun hemen altında 20

-

23 hücre sırasından oluşmuş ve ortalama 300-

375 μm kalınlığa sahip korteks tabakası 

yer  alır.  Korteks  hücreleri  arasında  boşluk  fazla  olup 

düzensiz  bir  yapıya  sahiptirler.  Korteks  tabakası 

arasında  daha  küçük  hücrelerden  oluşmuş  ve  daha 

düzenli olan ışınsal kollar yer almaktadır. Korteksin en iç 

tabakasında 

endodermis 

tabakası 

bulunur 


ve 

endodermis  hücreleri  korteks  hücrelerine  göre  daha 

küçük  bir  yapıya  sahiptirler.  Endodermis  tabakasının 

hemen  altından  merkezi  silindir  başlar.  Merkezi  silindir 

içerisinde  dört  kollu  iletim  demetleri  yer  almaktadır. 

Merkezi  silindirin  ortasında 

trakeleri  belirgin  ksilem  yer 

alır.  Ksilem  kollarının  arasında  bağlayıcı  doku  ve 

bağlayıcı  dokunun  hemen  üstünde  elekli  borular  ve 

arkadaş  hücrelerinden  oluşan  floem  bölgesi  yer  alır. 

Korteks  ve  merkezi  silindirde  seyrek  druz  kristalleri 

vardır  (Şekil  1).  Kökünün  enine  kesitinde  sekonder 

kalınlaşma tespit edilmiş olmasına rağmen gövde enine 

kesitlerinde  sekonder  kalınlaşmaya  rastlanmamıştır.  En 

dışta  tek  sıralı  dikdörtgenimsiden  ovale  doğru  değişen 

şekillere  sahip  hücrelerden  oluşmuş  epidermis  bulunur. 

Epid

ermisten  dışa  doğru  çok  hücreli  salgı  tüyleri  çıkar. Korteks  epidermis  altında  başlar  ve  çokgen  şekildeki 

hücrelere sahiptir. Korteks hücreleri arasında daha koyu 

boyanmış  olan  sklerenkima  hücreleri  yer  almaktadır. 

Korteks hücreleri arasında druz kristalleri bulunmaktadır. 

Endodermis  belirgin  bir  şekilde  ayırt  edilmemektedir. 

Floem 3-


7 tabakalı olarak görünmekte ve floemin hemen 

altında  3

-

4  sıralı  kambiyum  hücreleri  yer  almaktadır. Ksilem 4-

10 tabakalı ve hücreleri floem hücrelerine göre 

daha büyük bir yapıya sahiptir. Öz bölgesi hücreleri ince 

çeperli  olup  aralarında  boşluklar  vardır  (Şekil  1). 

Yaprakların  üst  yüzeyinden  alınan  yüzeysel  kesitte 

stomaların amaryllis tipi 

Caryophyllaceae 

familyasına ait 

formu  görülmüştür  (Şekil  1).  Enine  kesitte  en  dışta 

dikdörtgenimsi  bir  yapıya  sahip  olan  ve  bir  hücre 

sırasından  meydana  gelen  epidermis  bulunmaktadır. 

Mezofil  tabakasında  parankima  ayrımı  yoktur.  Mezofil 

tabakası üst epidermisten alt epide

rmise kadar 7

–10 sıra 

hücreden 

meydana 

gelmiştir. 

Bu 

hücrelerde kloroplasttan  başka  bol  miktarda  druz  kristali 

bulunmaktadır.  Yaprakta  damarlanma  paraleldir.  Orta 

damar  diğerlerine  nazaran  daha  büyüktür.  Epidermisin 

farklılaşmasıyla  oluşmuş  çok  hücreli  salgı  tüyleri 

bulunmaktadır (Şekil 1).

 Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə