TÜrk silahli kuvvetleri sağlik yeteneğİ YÖnetmeliĞİnde değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmelik madde 1Yüklə 282,5 Kb.
səhifə1/3
tarix07.01.2017
ölçüsü282,5 Kb.
#4696
  1   2   3
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin başlığı “Sağlık muayenesi” şeklinde, birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (2) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.”

“2) Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızası ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler, şayet aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşunda görevli tek tabip tarafından muayene edilmiş ise en yakın asker hastanesine gönderilir. Yükümlü asker hastanesinde tek tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzmana yönlendirilir.

3) Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bu kurul resmi iki sivil tabipçe de oluşturulabilir. Geçici sağlık kurulunca haklarında karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince en yakın asker hastanesine sevk edilir.”MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.”


MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yoklama dışında yapılan sağlık muayeneleri

MADDE 7- Yoklamada arıza veya hastalıkları gözden kaçanların, sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenlerin, yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde bulunan tek tabip tarafından yapılır. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- Yurtdışında yaşayan askerlikle yükümlü vatandaşlardan herhangi bir hastalık veya arızası olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından veya konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek yoklama formları doğrudan vatandaşın kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarına gönderilir. Yurtdışında yoklaması yapılanlar için Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenmez. Ancak, bu yükümlülerden üçüncü fıkranın (d) bendi kapsamına girenler ile haklarında Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar sonucunda yurtiçindeki asker hastanelerine sevki gerekenler için sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir.

Askerlik yükümlülüğünü fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri ile yerine getirecek olanların yoklamaları yaptırılmaz.

Fiilen silah altına alınacak olsun ya da olmasın, askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden hastalık veya arızası olduğu anlaşılanların muayeneleri konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve iki tabip tarafından imzalanan muayene ve tetkik sonuçları, Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluklarca onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenir ve aşağıdaki kararlardan biri ile onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir:

a) Askerliğe Elverişlidir.

b) Askerliğe Elverişli Değildir.

c) Ertesi Yıla Bırakma.

ç) Sevk Geciktirmesi.

d) Yurtiçinde Bir Asker Hastanesinde Muayenesi Uygundur.

Ancak, fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri için başvuruda bulunmuş olanlar hakkında “Sevk Geciktirmesi” kararı verilmez. Sehven bu şekilde karar verilmiş olanların raporlarına “Ertesi Yıla Bırakma” kararı verilmiş gibi işlem yapılır.

Bu kararlara karşı yapılan itirazlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek yurtiçindeki asker hastanelerinde yapılacak kontrol muayenelerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “son yoklamaya” ibaresi “yoklamaya” ve “doldurtulur” ibaresi “doldurulur” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler askere alınmazlar. Bu yükümlüler hakkında yerli askerlik şubesince işlem yapılıyor ise üç nüsha, yabancı askerlik şubesince işlem yapılıyor ise dört nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir ve onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, biri onay makamınca, diğeri ise yerli ve yabancı askerlik şubesi başkanlığınca muhafaza edilir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici hastalık ve arızalarından dolayı ertesi yıla bırakılanların veya sevki geciktirilenlerin askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporları, Askerlik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulları tarafından tanzim edilen “Ertesi Yıla Bırakma” ve “Sevk Geciktirmesi” kararlı sağlık raporları askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığı, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporları ise Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmayı müteakip kesinleşir.”


MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan “165” ibaresi “160” şeklinde değiştirilmiş, (19) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yurtdışına gönderilecek uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erlere asker hastanelerinden sağlık raporu aldırılır. Bu rapora göre sınıfı görevini yapacak sağlık niteliğini taşıyanlar yurtdışına gönderilir.”


MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Son yoklamada” ibaresi “Yoklamada”, “son yoklamadan” ibaresi “yoklamadan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları ile (6) numaralı tablodan sonra yer alan NOT’un (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Askerî öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri; tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır.”

“Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksek okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar referans değerinin üst sınırının bir buçuk katına kadar olan (bir buçuk katı dahil) konjenital indirekt hiperbilurubinemiler bu okullara girmeye engel değildir.

Her askerî öğrenci ve uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adayına, aşağıdaki laboratuvar muayeneleri yapılır.

1) Postero anterior akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi,

2) HBsAg, Anti-HCV,

3) Kan sayımı ve sedimantasyon,

4) Tam idrar muayenesi,

5) Kanda üre ve kreatinin, SGOT ve SGPT, bilirubinler,

6) Açlık kan şekeri,

7) Ultrasonografi,

8) Ekokardiografi,

9) Lüzum görülen diğer laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri.”

“2. Vücut Kitle İndeksi= Ağırlık/Boy(Kg/m2) formülü üzerinden hesaplanmıştır.”

“Kraniumun görünümü bozmayan direkt bakıda hemen fark edilmeyen minimal şekil bozuklukları askeri öğrenci olmaya engel teşkil etmez.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Askeri öğrencilerin sağlık kurulu muayeneleri tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır. Askeri öğrencilerden, kara havacılık sınıfına ayrılacakların sağlık kurulu muayeneleri ise geçici veya daimi hava sağlık muayene merkezlerinde yapılır.”


MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beklenilmeden okuldan çıkarılırlar” ibaresi “beklenilmeksizin haklarında “Askeri Öğrenciliğe Devam Edemez” kararı verilir” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Deniz ve Hava Harp Okulunu bitirecek olan öğrencilere ayrıca kendi bölümlerindeki sağlık işlemleri uygulanır.”


MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil öğrenci adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve bu adaylar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından “tam sağlam” olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve refraksiyon değerleri ile tashihli görmeleri (A) diliminde olmalıdır. Adayların boy/ağırlık değerleri için 25 inci maddedeki ölçüler esas alınır.

Birinci fıkradaki şartları taşıyan adayların sağlık yetenekleri asker hastanelerinin sağlık kurullarınca bu Yönetmelikte yer alan Hastalık ve Arızalar Listesinin ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenir. Adaylardan sağlam olanlar ile rapor kararları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde yer alan personel sınıfının “SB.ASTSB.” sütunundaki karşılığı (A) diliminde (+) olanlar okula alınır, (A) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar okula alınmazlar.

Sivil öğrencilerin hastalıkları veya tedavi sonrası geriye kalan hastalık sekelleri (A) ve (B) dilimlerine uyuyorsa ve bunların Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde yer alan personel sınıfının “SB.ASTSB.” sütununda karşılığı (+) olanlar öğrenimlerine devam ederler, (-) ya da (x) olanlar veya (D) diliminde olanların okulla ilişikleri kesilir.”


MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yıllık zorunlu tazeleme atlayışlarına katılacak paraşütçü personel, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanan yönergelerdeki esaslara göre her yıl birliklerinde iki uçuş tabibi ve bir diş tabibi tarafından muayene ve kontrol edilir.

Paraşütçü personel, hastalık, ameliyat veya kazadan sonra veya birlik tabibinin gerekli gördüğü hallerde en yakın tam teşekküllü asker hastanesine gönderilir.”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan “Kararları” ibaresi “Kararlı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Komando ve dağ kursu gibi ağır şartlı kurslara ayrılanlar,”

“9) Paraşütçü personel; periyodik muayenelere ilave olarak beş yılda bir, paraşüt atlayışına iki yıl ve daha uzun süre ara vermiş olanlar ile sağlık sebebiyle “Sınıf Değişikliği” raporu alanlar ise paraşüt atlayışlarından önce yeniden tam teşekküllü askeri bir hastaneden “Paraşütle Atlar” ibareli sağlık raporu almak zorundadır.”
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk sınıflandırma muayeneleri sırasında veya daha sonra diskromatopsi tespit edilen askeri öğrenciler aşağıda (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde gösterilen sınıf ve branşlara ayrılamazlar.”

“1) Kara Kuvvetleri: Piyade, Süvari, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihbarat, Kara Havacılık, İstihkam, Muhabere, Jandarma, Ulaştırma, Harita.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yurtdışına eğitim amacıyla gidecekler, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca raporları onaylandıktan sonra gönderilirler.”


MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Son yoklama” ibaresi “Yoklama” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en çok dört yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ruh sağlığı ve hastalıkları için en çok iki yıl)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en çok dört yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ruh sağlığı ve hastalıkları için en çok iki yıl)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Görme: Bu sınıfa ayrılacak bütün personelin görme kuvveti tam olmalıdır. Denizaltı sınıfına girdikten sonra bu hizmete devam için gözlükle düzeltmeden önce bir gözde görme 5/10 iken diğerinde 5/10’dan aşağı görmesi bulunanlar, her iki gözde tashihli görme tam olsa bile denizaltı hizmetinde çalıştırılamazlar. Bunlar denizüstü gemilerinde veya Deniz Kuvvetlerinin kara teşkillerinde görevlendirilirler.”


MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Son yoklama” ibaresi “Yoklama” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paraşütçü” ibaresi “serbest paraşütçü” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “600 Yataklı Hava Hastanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi” ibaresi “Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (A) alt bendinin (d) bölümü ve (B) alt bendinin (a) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bende aşağıdaki (d) bölümü eklenmiştir.

“(d) Herhangi bir nedenle muharip jet pilotu statüsündeki personelin sağlık niteliklerinin azaldığı durumlarda uçucunun halihazırdaki sağlık verilerine göre, bunlara Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki ulaştırma uçağı pilotu, başlangıç eğitim uçağı ve helikopter pilotu sağlık nitelikleri uygulanabilir. Uçuş ekibi personeline ise seyrüsefer sınıfı personelinin sağlık nitelikleri uygulanır.”

“(a) Periyodik ağız ve diş muayenesi: Yetişmiş uçucu ve uçuş ekibi personeli altı ayda bir kendi birlik sağlık ünitelerinde ağız ve diş sağlığı muayenesine tabi tutulur. Bu muayeneler varsa uçuş diş tabiplerince, uçuş diş tabiplerinin bulunmadığı hallerde diğer diş tabiplerince yapılır.”

“(d) Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığında görevli silahçı, uçak makinisti, uçuş operatörü ve benzeri uçuş ekibi personeline, bu Yönetmeliğin kara havacılık uçak ve helikopter teknisyeni sınıfının sağlık yetenekleri ile ilgili hükümleri uygulanır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki uçuş ekibi personelinden “Uçuşa Elverişli Değildir” raporu alanlar, Kara Kuvvetleri Havacılığı ile ilgili ikmal, bakım, onarım ve yer hizmetlerinde istihdam edilir. Bunlardan “Sınıfı Görevini Yapamaz” raporu alanlara, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınıflandırma çizelgelerine göre işlem yapılır.”
MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paraşütçü” ibaresi “serbest paraşütçü” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu personel; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerdeki esaslara göre, her yıl birliklerinde iki uçuş tabibi ve bir diş tabibi tarafından muayene ve kontrol edilir, beş yılda bir ise Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerince muayene ve kontrol edilir. İlk muayenelerinde ve beş yılda bir yapılacak muayenelerde fizyolojik eğitime de tabi tutulur.”


MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin Sekizinci Bölümünün başlığı “Yedek Subay Aday Adayları, Yedek Subay Adayları ve Yedek Subayların Sağlık Yetenekleri” şeklinde, 78 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yedek subay aday adaylarının sağlık yetenekleri

MADDE 78 - Yedek subay aday adaylarının sağlık muayenelerinde yükümlülerin tabi olduğu bu Yönetmelik esasları uygulanır.”
MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yedek subay adaylarının (yedek subay öğrencilerinin) sağlık yetenekleri ve sıhhi izin süreleri

MADDE 80- Yedek subay adayları hastalanmaları veya arızaları sonrasında sağlık yetenekleri bakımından aşağıdaki şekilde gruplandırılır.

a) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimlerine girenlerdir.

b) Askerliğe elverişli olmayanlar: Sağlık yetenekleri bakımından Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde gösterilen hastalık ve arızaları bulunan yedek subay adaylarıdır.

Askerliğe elverişli olmayan adaylar okuldan çıkarılır ve “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı ile terhis edilirler.

Yedek subay adaylarının, hastalık ve arızaları nedeni ile alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı okul döneminin 1/3'ünden fazla olması halinde haklarında geçici terhis işlemi yapılır. Bir sonraki dönemde hastalık ve arızalarının devam etmediği sağlık kurulu raporu ile saptananlar yeni dönemin tamamına katılırlar. Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde yalnız devam edilmeyen süre tamamlatılır. Geçici terhisi gerekenler, hastalık ve arızaları kronik değilse, istekleri halinde tedavileri sonuna kadar askeri hastanelerde kalabilirler.”
MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yedek subaylara uygulanacak sağlık işlemleri

MADDE 81- Yedek subayların hastalanmaları veya arızaları hâlinde aşağıdaki işlemlerden biri yapılır:

a) Sağlık nitelikleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası kalmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimine girenler görevlerine devam ederler.

b) Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerine girenler “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı ile terhis edilirler.”
MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 82– Yedek subay aday adayları ile yedek subay adayları ve yedek subayların kesin işlem kararlı raporları Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır.

Askerliğe Elverişli Değildir kararlı rapor alan yedek subay aday adayları ile yedek subay adayı ve yedek subaylar, gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeniden muayeneye sevk edilir ve alacakları raporlara göre işlem görürler.”
MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri adına yetiştirilenler hariç olmak üzere fakülte veya yüksekokul mezunlarından yahut yedek subaylardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli veya muvazzaf subay veya astsubay olarak istihdam edileceklerin Hepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından “tam sağlam” olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askeri sağlık muayene merkezi veya heyetlerince tanzim edilecek raporlarda sağlam olanlar ile istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin “SB.ASTSB.” sütununda arızasının karşılığı (A) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (A) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar göreve alınmazlar. Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır. Bu özellikleri haiz olmakla birlikte hamile olmayan bayanlar sağlık kurulu muayenesi yapılarak alınırlar.”


MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85- Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetlerine naklen atanacak sivil personelde Hepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından “tam sağlam” olmalıdır. Refraksiyon değerleri ve tashihli görmeleri (A) diliminde bulunmalıdır.

Birinci fıkradaki şartları taşıyan adayların sağlık yetenekleri asker hastaneleri veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi sağlık muayene merkezi veya heyetlerince Hastalık ve Arızalar Listesinin ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenir. Sivil personelin rapor kararları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde yer alan personel sınıfının “SB.ASTSB.” sütununa göre değerlendirilir. Buna göre sağlam olanlar ile arızasının karşılığı bu sınıfta (A) ve (B) dilimlerine girip artı işareti olanlar göreve alınır. (B) diliminde (-) ve (x) işareti olanlar ile (D) dilimine girenler göreve alınmazlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil engelli memurlara, 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, bu Yönetmeliğe göre alınacak engelli sivil memurların özür oranlarının tespiti, 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilecek Devlet memuru aday adaylarının hamile olmaları durumunda, sağlık muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonra doksan gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir.

Milli Savunma Bakanlığı karargâhı ve bağlılarına girecek sivil personelin raporları Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca, diğer Türk Silahlı Kuvvetleri kurum ve kuruluşlarına girecek adayların raporları Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı tarafından onaylanır.”Yüklə 282,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə