Torpaqşünaslıq kafedrasının “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə «Ümumi torpaqşünaslıq»Yüklə 148,35 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.07.2017
ölçüsü148,35 Kb.

Torpaqşünaslıq kafedrasının “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə  

«Ümumi torpaqşünaslıq» fənnindən 2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Dövlət  İmtahanı sualları 

 

 

Asan 

1.

 Тorpaqşünaslığın inkişaf tarixi 

2.

 Torpaq profilinin morfoloji əlamətləri 

3.

 Torpaq mikroelementləri və torpağın radioaktivliyi 

4.

 Torpağın strukturu, onun itirliməsi və bərpası 

5.

 Torpağın ümumi fiziki xassələri 

6.

 Torpağın fiziki-mexaniki xassələri 

7.

 Torpaq suyu, torpağın su xassələri və su rejimi 

8.

 Torpağın istilik xassələri və istilik rejimi 

9.

 Torpaq havası və torpağın hava rejimi 

10.


 

Torpağın münbitlyi 

 

 

Orta  

 

11. 

Torpağın yaranması və təkamülü 

12.

 

Torpaqəmələgətirən amillər 13.

 

Torpaqəmələgətirən süxurlar 14.

 

Aşınma və onun növləri 15.

 

İqlim və relyef torpaqəməlgətirən amil kimi 16.

 

Canlı orqanizmlər və onların torpaqəmələgəlmədə və torpaq münbitliyinin formalaşmasında rolu 17.

 

Torpaqda kimyəvi elementlərin miqdarı, formaları və onların bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi 18.

 

Torpağın uduculuq qabliyyətinin növləri və kolloidlər torpağın sorbsion xassələrinin daşıyıcıları kimi 

19.


 

Torpağın turşuluğu və onun növləri 

20.

 

Torpağın qələviliyi və buferliyi   

 

Çətin 

 

21. 

Torpaqəmələgəlmənin mərhələləri və ümümi sxemi  

22.

 

Torpağın və torpaqəmələgətirən süxurların mineraloji və qranulometrik tərkibi 23.

 

Torpaq məhlulu və torpaqda oksidləşmə-reduksiya prosesləri 24.

 

Torpağın üzvi hissəsi 25.

 

Torpaqlarının təsnifatı, nomenklaturası və diaqnostikası 26.

 

Alp və subalp çəmənlərin və çəmən-bozqırların torpaqları 27.

 

Rütubətli və yarımrütubətli subtropiklərin torpaqları 28.

 

Mezofil meşələrin torpaqları 29.

 

Kserofil meşələrin, quru subtropik bozqırların və yarımsəhraların torpaqları 30.

 

Subasarların (çay vadilərinin) torpaqları  

 

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                                              prof. N.T.Şəmilov 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri:                                                           dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Torpaqşünaslıq kafedrasının  

müdiri:                                                                                     akademik  Q.Ş.Məmmədov 

Torpaqşünaslıq kafedrası “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə «Aqrokimyanın əsasları » 

fənnindən 2015/2016-cı tədris ilində keçiriləcək Dövlət  İmtahanı sualları 

 

Asan 

1.

 Aqrokimya elminin məqsəd və vəzifələri 

2.

 Aqrokimya elminin inkişaf tarixi 

3.

 Bitkilərin havadan və köklər vasitəsi ilə qidalanması 

4.

 Bitkilərin qidalanmasında  torpaq mikroorqanizmlərin rolu 

5.

 Superfosfat gübrəsinin alınma üsulu və tətbiqi 

6.

 Kalium gübrələrinin növləri və alınma üsulları 

7.

 Üzvi gübrələrin torpaq xassələrinin yaxşılaşmasında və bitkilərin qidalanmasında 

əhəmiyyəti 

8.

 

Yaşıl gübrələrin torpaq xassələrinə və bitkilərin məhsuldarlığına təsiri 9.

 

Turş torpaqların yaxşılaşdırma üsulları 10.

 

Şorakət torpaqların yaxşılaşdırma üsulları  

 

Orta 

11.


 

Bitkilərin kimyəvi tərkibi 

12.

 

Torpağın mineral tərkibi  və bitkilərin həyatında rolu 13.

 

Torpağın üzvi maddəsi və onun bitki üçün əhəmiyyəti 14.

 

Bitkilərin qidalanmasında azotun rolu 15.

 

Peyinin tərkibi və tətbiqi 16.

 

Bitkilərin həyatında kalsium və magneziumun rolu 17.

 

Bitkilərin qidalanmasının diaqnostikası 18.

 

Bitkilərin qidalanmasında kaliumun rolu 19.

 

Torpaqların kimyəvi meliorasiya üsulları 20.

 

Kompostlar, onların hazırlanması və tətbiqi  

 

 

Çətin 

       

      21. Fosfor gübrələrinin növləri və alınma üsulları 

22.

 

Mikroelementlərin (bor, kobalt, molibden) bitkilərin böyümə və məhsuldarlığında rolu 23.

 

Bitkilərin qidalanmasında fosforun rolu 24.

 

Torpağın mühit reaksiyasının bitkilərin qidalanmasına təsiri 25.

 

Ammonium-nitrat gübrəsi  və onun bitkilərin həyatında rolu 26.

 

Mikrogübrələr və onların tətbiqi 27.

 

Azot gübrələrinin növləri və alınma üsülları 28.

 

Karbamid gübrəsinin alınma üsulu və xassəsi 29.

 

Ammoniumlu gübrələr və onların növləri 30.

 

Üzvi gübrələr və onların növləri  

 

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                                          prof. N.T.Şəmilov 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri:                                                      dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Torpaqşünaslıq kafedrasının  

müdiri:                                                                                               akademik  Q.Ş.Məmmədov 

Torpaqşünaslıq kafedrası “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə «Ümumi əkinçilik» 

fənnindən 2015/2016-cı tədris ilində keçiriləcək Dövlət  İmtahanının sualları 

 

Asan 

21.


 

Əkinçilik elminin predmeti, məqsədi və başqa elmlərlə əlaqəsi 

22.

 

Əkinçiliyin tarixi-təsərrüfat formaları 23.

 

Əkinçilik elminin inkişaf tarixi 24.

 

İşıq, istilik və suyun bitkilərin həyatında əhəmiyyəti 25.

 

Qida elementlərinin bitki üçün əhəmiyyəti 26.

 

Alaq otlarının vurduğu ziyan və bioloji xüsusiyyətləri 27.

 

Vavilovun bitkilərin mədəniləşdirilməsi mərkəzləri konsepsiyası 28.

 

Primitiv əkinçilik sistemləri 29.

 

Ekstensiv əkinçilik sistemləri 30.

 

Alaq otları ilə mübarizə tədbirləri  

 

Orta 

31.


 

Torpaq münbitliyinin növləri 

32.

 

Torpaq amilinin bitkilərin həyatında əhəmiyyəti 33.

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərin zərərvericiləri 34.

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri  35.

 

Keçid və intensiv əkinçilik sistemləri 36.

 

Zərərvericilər və xəstəliklərlə mübarizə tədbirləri 37.

 

Toxumların səpin keyfiyyəti 38.

 

Toxumların səpinə hazırlanması 39.

 

Əkinçiliyin qanunları 40.

 

Meliorasiyanın növləri  

 

 

Çətin 

       

      21. Növbəli əkin anlayışı və onun mahiyyəti 

31.

 

Növbəli əkinlərin təsnifatı 32.

 

Torpağın becərilmə məsələləri və onun nəzəri əsasları 33.

 

Becərmədə texnoloji proseslər 34.

 

Torpağın becərilmə üsulları 35.

 

Səpin üsulları və toxumların basdırılma dərinliyi 36.

 

Əkinçilik sistemlərinin mahiyyəti və inkişafi                                                                                    37.

 

Müasir əkinçilik sistemlərində əsas həlqələr  38.

 

Bioloji xüsusiyyətlərinə görə alaq otlarının  təsnifatı 39.

 

Parazit olmayan alaqlar  

 

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                                          prof. N.T.Şəmilov 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri:                                                      dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Torpaqşünaslıq kafedrasının  

müdiri:                                                                                               akademik  Q.Ş.Məmmədov 

Torpaqşünaslıq kafedrası “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə 

   “


Meyvəçilik, , tərəvəzçilik 

və  üzümçülük”  fənnindən 2015/2016-cı tədris ilində keçiriləcək Dövlət  İmtahanı sualları 

 

 Asan 

1. Meyvəçiliyin predmeti, məqsəd və vəzifələri. 

2. Meyvəçiliyin bölmələri və elmlərarası əlaqəsi 

3. Meyvəçiliyin xalq təsərrüfatı və sənaye əhəmiyyəti 

4. Meyvə bitkilərinin ontogenezində xarici mühit şəraitinin rolu 

5. Meyvə bitkilərində dövri qocalma və cavanlaşma 

6. Meyvə bitkilərində ontogenezin mərhələləri və böyümə ilə inkişafın əlaqəsi 

7. Tərəvəzçiliyin inkişaf tarixi və tərkib hissələri 

8  Tərəvəzçiliyin xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti və tərəvəzçilik zonaları 

9. Üzümçülüyün inkişaf tarixi və üzümün mədəniləşdirilməsi 

10. Üzümün xalq təsərrüfatı və tibbi əhəmiyyəti 

 

Orta 

11. Tumlu meyvə bitkilərinin ümumi səciyyəsi 

12. Çəyirdəkli meyvə bitkilərinin xarakterik xüsusiyyətləri 

13. Qərzəkli meyvə bitkilərinin ümumi səciyyəsi 

14. Subtropik meyvə bitkilərinin xarakterik xüsusiyyətləri 

15. Sitrus meyvə bitkilərinin ümumi səciyyəsi 

16. Giləmeyvə meyvə bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri 

17. Birillik və çoxillik səbzə bitkilərinin aqrobioloji xüsusiyyətləri 

18. Soğanların bioekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti 

19. Kələmin növmüxtəlifliklərinin bioekoloji xüsusiyyətləri 

20.Tərəvəz bitkilərinin kimyəvi tərkibi 

 

 

 Çətin 

21. Meyvə bitkilərində çiçək,meyvəcik və meyvələrin tökülmə səbəbləri 

22. Meyvə bitkilərinin ontogenezində edofik və biotik amilllərin rolu 

23.Səbzə bitkilərinin tibbi və qida əhəmiyyəti 

24.Meyvəli tərəvəz bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri  

25. Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin tibbi və qida əhəmiyyəti  

26. Meyvə bitkilərinin ontogenezində antropogen və oroqrafik amillərin rolu 

27. Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin botaniki qrupları və mənşə mərkəzləri 

28. Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin virus mənşəli xəstəlikləri 

29. Xarici mühit şəraitinin təsirindən üzümdə əmələ gələn xəstəliklər və onlara qarşı mübarizə 

30. Üzümdə çiçəklərin tökülmə xəstəliyi və mübarizə tədbirləri 

 

 Ekologiya və torpaqşünaslıq 

fakültəsinin dekanı:                                                                          prof. N.T.Şəmilov 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri:                                                      dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Torpaqşünaslıq kafedrasının  

müdiri:                                                                                               akademik  Q.Ş.Məmmədov

   


                Torpaqşünaslıq kafedrasının “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə  

«Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi, keyfiyyət monitorinqi və ekoloji nəzarət» fənnindən 

2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Dövlət  İmtahanı sualları 

                                       Asan 

1.

 Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirməsinin elmi-nəzəri və metodoloji əsasları 

2.

 Torpaqların biogeosenotik funksiyaları  

3.

 Torpaqların qlobal funksiyaları 

4.

 Torpaq proseslərin və rejimlərin ekoloji əhəmiyyəti 

5.

 Torpaqların aqroekoloji qruplaşdırılması 

6.

 Bərkimə nəticəsində torpaqlrın deqradasiyası 

7.

 Aqroekosistemlərdə gübrələrin təsirinin mənfi nəticələri 

8.

 Aqroekosistemlərdə pestisidlərdən istifadə risk amili kimi 

9.

 Torpaqların ekoloji monirtorinqinin növləri 

10.


 

Torpaqların ekoloji monirtorinqinin perspektivləri 

 

Orta 

11.


 

Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi torpaqların ekologiyası və bonitirovkasının 

birləşməsinın nəticəsi kimi  

12.


 

Aqroekosistemlərdə torpaqların ekoloji davamlılığı 

13.

 

Eroziya nəticəsində torpaqların deqradasiyası  14.

 

Şorlaşma və şorakənləşmə nəticəsində torparqların deqradasiyası 15.

 

Torpaqların suvarılması nəticəsində aqroekosistemlərin pozulması 16.

 

Torpaqların səhralaşma səbəbləri 17.

 

Torpaqlarda qida elementlərinin itirilməsi onların deqradasiya amili kimi 18.

 

Aqroekosistemlərdə xəstəlik və zərərvericilərin inkişafı və onların kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə təsiri 

19.


 

Torpaqların ekoloji monitorinqi – torpaqların mühafizəsi sahəsinin mühüm tərkib hissəsi kimi  

20.

 

Torpaqların ekoloji monitorinqinin tədqiqat metodları  

Çətin 

21.


 

Torpaqların bonitirovkasının elmi-nəzəri əsasları, məqsəd və metodları  

22.

 

Meyarların seçilməsi və torpaqların əsas bonitet şkalasının qurulması 23.

 

Təshih əmsallarından istifadə etməklə torpaqların açıq bonitet şkalasının tərtibi 24.

 

Aqroekologiyanın qanunları 25.

 

Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş şkalalarının və xəritələrinin tərtibi  

26.


 

Torpaqların ağır metallarla çirklənməsi  

27.

 

Torpaqların gigiyenik əhəmiyyəti və onların vəziyyətinə nəzarətin təşkili   28.

 

Torpaqların mühafizəsi və onun həyata keçirilmə yolları 29.

 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının monitorinqi 30.

 

Torpaqların keyfiyyətinin normalaşdırılması və beynəlxalq standartlar  

Ekologiya və torpaqşünaslıq 

fakültəsinin dekanı:                                                                              prof. N.T.Şəmilov 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri:                                                           dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Torpaqşünaslıq kafedrasının  

müdiri:                                                                                     akademik  Q.Ş.Məmmədov 

                       

 

  


Yüklə 148,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə