TİNNİtuslu hastaya yaklaşim gazi ÜNİversitesi tip faküLtesi kbb a. DYüklə 187,5 Kb.
tarix04.01.2017
ölçüsü187,5 Kb.
#4480


TİNNİTUSLU HASTAYA YAKLAŞIM

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB A.D.

 • Dr.ALPER YÜKSEL

 • Doç.Dr.YUSUF KEMALOĞLU

 • MART-2003


TİNNİTUS:

 • Herhangi bir ses uyaranı olmadan algılanan sese ya da seslere denir.

 • İkiye ayrılır:

 • Bizzat işitme sistemi içindeki nedenlerden doğan tinnituslar

 • İşitme sistemi dışındaki nedenlerden doğan tinnituslarOBJEKTİF TİNNİTUS NEDENLERİVASKÜLER TÜMÖRLER

 • Tinnutusun karakteri pulsatildir.

 • Tinnitusların yaklaşık %10’u vasküler tümörlerle ilişkilidir.

 • Tedavi cerrahidir.ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR

 • Büyük çoğunluğu konjenitaldir.

 • Pulsatil tinnitus ve boyunda yumuşak bir kitleyle ortaya çıkar.

 • Akkiz AVM’ler arasında en önemlileri glomus jugulare veya glomus timpanicumdur.

 • Tedavi cerrahi eksizyondur.SUBJEKTİF TİNNİTUS

 • Objektif tinnituslara göre daha sıktır.

 • Halkın %35-45’i çeşitli zamanlarda tinnitustan şikayet etmişlerdir.

 • Bunların %6’sı uykularını bozacak derecede tinnitustan yakınmaktadır.

 • %0,5’inde ise tinnitus hayatlarının en büyük sorunudur.

 • Sensorinöral tinnitusun incelenmesindeki en büyük zorluk nedeninin saptanamamasıdır.TİNNİTUSUN PATOGENEZİ

 • Her sinir lifinde istirahat halinde bile elektiriki deşarj vardır.Buna o sinirin spontan aktivitesi denir.

 • Tinnituslu hastalarda spontan aktivitede artış vardır.

 • Tonndorf’a göre hiperaktif titrek tüyler veya hiperaktif sinir lifleri ortaya çıkar.Tinnitus nedeni bu olabilir.PATOGENEZ-2

 • Kiang’a göre anormal titrek tüyler vardır.Bunlar arasındaki geçişte normal hücrelerin birbirine yaptığı supresyon ortadan kalkar.

 • Eggermond titrek tüylerde bir hipersensitivite olduğunu, bunun da duyulmayacak seslerin algılanmasına sebep olduğunu belirtmiştir.SUBJEKTİF TİNNİTUS NEDENLERİ

 • OTOLOJİK NEDENLER

 • Presbicusis

 • Gürültüye bağlı işitme kaybı

 • Meniere hastalığı

 • Otoskleroz

 • METABOLİK FONKSİYON

 • Hipotroidi

 • Hipertroidi

 • Hiperlipidemi

 • Çinko eksikliği

 • Vitamin eksikliğiPRESBYCUSİS-1

 • Sensorinöral tinnituslar yaşla birlikte artar.

 • Yaşla birlikte ortaya çıkma oranı %14,2

 • Gürültüye maruz kalanlarda daha sık görülür.

 • Otosklerozlu hastaların en önemli yakınmalarından biridir.(%45)

 • Uzun süreli kronik otitlerde, labirentitlerde tinnitus sıklığı %2 dir.

 • Meniere hastalığında da tinnitus hastalığın seyrine bağlı olarak artar veya azalır.

 • Dizzinesı olan hastaların yaklaşık %35’inde tinnitusa rastlanır.PRESBYCUSİS-2

 • Bazı metabolik bozukluklarda da tinnitusa sık rastlanır.

 • Hipertroidizm,taşikardi ve kardiak debiyi arttırmak yoluyla tinnitusa neden olur.

 • Hipotiroidizmde de tinnitusa rastlanmaktadır.

 • Kan lipidleri ile tinnitus arasında da yakın bir ilişki vardır.

 • A ve B vitamini eksiklikleri de tinnitusa neden olabilir.

 • Kafa travmaları ve menenjitlerden sonra da tinnitusa rastlanabilir.

 • Bazı ilaçların kullanılmasından sonra da tinnitus ortaya çıkabilir.TİNNİTUSA NEDEN OLAN İLAÇLAR

 • Aspirin ve aspirin içeren bileşikler

 • Percodan

 • Darvon

 • Bufferin

 • Ecotrin

 • Aminoglikozid antibiyotikler

 • Gentamisin

 • Kanamisin

 • Amikasin

 • Non steroid antiinflamatuar ilaçlar

 • Fenoprpfen

 • İbuprofen

 • İndometazin

 • Ketoprofen

 • Naproksen

 • FenilbutazonTİNNİTUSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Tinnitusun karakterinin saptanması henüz emekleme safhasındadır.

 • Tinnitusun incelenebilmesi için çeşitli parametrelerin ölçülebilmesi lazımdır.

 • Üzerinde çalışılan parametreler pitch ve loudness yani tinnitusun ton ve şiddetidir.

 • Dobrowski ve arkadaşları tinnitusun değerlendirilmesi için objektif metodlar araştırmışlar,900 hasta üzerinde çalışmışlar,tanı için kullanılan testleri objektif(BERA,OAE,timpanometri,stapes refleksi) ve subjektif (Pure tone odiometry,speech odiometry) diye ikiye ayırmışlardır.TiNNiTUSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Mc Kee tinnitusu olan 18 hasta ile kontrol grubunun OAE’larını karşılaştırdı ve tinnitusu olan hastalarda OAE sonuçlarının daha kötü olduğunu buldu.

 • Seabra ve arkadaşları vestibuler semptomlar göstermeyen tinnitus hastalarında yapılan vestibuler testlerde bozukluklar saptadılar ve tinnitusun değerlendirilmesinde vestibuler testlerin de yapılması gerektiğini belirttilerLOKALİZASYON

 • Tyler ve arkadaşlarının 1990 yılında yaptıkları bir araştırmaya göre hastalar tinnitusun %52 vakada iki taraflı %37 vakada tek taraflı ve %10 vakada kulak yerine kafa içinde lokalize olduğunu bildirmişler ancak %1 vakada başın dışından geldiğini söylemişlerdir.

 • Tinnitusun lokalizasyonunun tanı için bir değer taşımadığı kabul edilmektedir.TİNNİTUSUN TONU(PITCH)

 • Pür ton sesler iki karakteri ile bellidir:frekansı ve şiddeti

 • Tinnitus pür ton bir ses değildir onun için frekans yerine pitch terimi kullanılır ki türkçede buna perde diyebiliriz.

 • Hastaya birbirinden farklı iki ton dinletilir ve çınlamanın hangisine yakın olduğu sorularak hastanın tinnitusuna en yakın ton saptanır

 • Penner’e göre pitch 4000 frekansına çok yakındır.

 • Vernon’a göre vakaların %83’ünde pitch 3000 frekans olarak bulunmuştur.LOUDNESS’İN ÖLÇÜLMESİ

 • Hastaya değişik şiddette sesler verilerek tinnitusa en yakın ses şiddeti belirlenmeye çalışılır.

 • Tinnitus şiddeti işitme kaybı olmayanlarda işitme kaybı olan kişilere göre daha yüksektir.

 • Bunun nedeni sensorinöral koklear kaybı olan kişilerde rekruitmanın bulunmasıdır.MASKELEME

 • Bazı hastalarda pür ton bir sesle ya da gürültü ile tinnitus tamamıyla ortadan kaldırılabilir veya maskelenebilir

 • Vernon’a göre hastaların %91’inde tinnitusu maskelemek mümkün olmuştur.OTOAKUSTİK EMİSYONLAR VE TİNNİTUS

 • OAE’lar kulak tarafından yayınlanan seslerdir,spontan olarak meydana gelirler ve dış kulak yoluna konan mikrofonlarla saptanabilirler.

 • Zurek 1981 yılında 6 hastada spontan OAE’leri araştırdı ve 3 hastada spontan OAE’ları saptadı

 • Tyler ve arkadaşları 25 hastanın ancak bir tanesinde OAE saptadı ve OAE ile tinnitus pitch ve loudness’i arasında hiçbir ilişki bulunmadığını belirtti.

 • Penner yaptığı üç çalışmada spontan OAE ile çakışan üç tinnitus vakası yayınladı.

 • Nortan’a göre ancak normal işitmesi olanlarda OAE’lar tinnitusun kaynağı olarak düşünülebilir.

 • Sonuç olarak OAE’lar ile tinnitus arasındaki ilişki net değildir.SEKİZİNCİ SİNİR

 • Schreiner ve Synder kedilerde salisilat vererek meydana getirdikleri tinnitus sonrası yuvarlak pencere yoluyla 8.sinir elektriki aktivitesini araştırdılar ve 200 frekansta spontan elektriki aktivitede bir pik meydana geldiğini saptadılar.

 • Bu tinnitus tanısında şimdiye kadar saptanan tek objektif bulgudur.BEYİN SAPININ TİNNİTUSLU HASTALARDA ARAŞTIRILMASI

 • Bunun için beyin sapı odyometrisi kullanılmıştır.

 • ABR ile yapılan denemeler tinnitusu olan ve tinnitusu olmayan kişilerin ABR ölçümlerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır.

 • Moller ve Barnera’nın yaptıkları çalışmalarda tinnitusu olan ve olmayan kişilerin ABR’lerinde önemli bir fark bulunamamıştır.TİNNİTUSTA MEDİKALTEDAVİ-1

 • LİDOKAİN

 • Barany ve Fowler’ın çalışmalarından iv lidokainin tinnitus üzerine etkili olduğu bilinmektedir.

 • 1-2 mg/kg dozunda kullanılması ile hastaların 2/3’ünde tinnitus şiddetinde bir azalma saptanmıştır.

 • Bu konuyla ilgili yapılan iki randomize çalışmada tinnituslu hastalarda lidokainin saline karşı bir üstünlüğünün olmadığı bildirilmiştir.MEDİKAL TEDAVİ-2

 • NİKOTİNİK ASİT

 • Nikotinik asit ani sağırlık ve meniere hastalığında kullanılmış olan bir periferik vazodilatatördür.

 • Tinnitus için de kullanılmıştır ancak sonuçlar yüz güldürücü değildir.

 • KARBAMAZEPİN

 • Antikonvulsif bir ilaçtır ve epilepside kullanılmaktadır.

 • Günlük 600-1000 mg karbamazepinin tinnitus şiddetini azalttığı,ilaç kesilince tinnitusun eski şiddetine döndüğü belirtilmiştir.

 • Uzun dönemde kemik iliği supresyon riski vardır.MEDİKAL TEDAVİ-3

 • AMİNOOKSİASETİK ASİT

 • Antikonvülzan bir ilaç olan aminooksiasetik asit hiçbir zaman genel kullanıma açılmadı ancak iki RCT’de tinnitus hissini azalttığı bildirilmiştir.

 • BENZODİAZEPİNLER

 • Son yıllarda oksazepam ve klonazepam gibi antikonvülzanlar da tinnitus tedavisinde denendi.

 • Yayınlara göre hastaların yarısı ile üçte ikisi arasında değişen miktarı ilaçlardan yarar gördüler.

 • Johnson’un yaptığı çalışmada alprozolamın tinnitusu iyileştirmede plaseboya karşı üstün olduğunu bildirilmiştir.MEDİKAL TEDAVİ-4

 • TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR

 • Mihasi,trimipramin (150mg/gün) kullanarak bir çalışma yapmış ve plasebo ile arasında anlamlı bir fark olmadığını görmüştür.

 • GİNKO

 • Von Wedek iv ginko ekstreleriyle iv salini karşılaştırdı ve sonuçta hiçbir fark bulamadı.

 • Holgers de aynı şekilde fark olmadığını rapor etti.MEDİKAL TEDAVİ-5

 • KARIŞIK İLAÇLAR

 • Bir barbitürat olan amiloborbiton,GABA agonisti olan baklofen,bir antikonvülzan olan lamotrijin,bir prostoglandin analoğu olan misopristol,çinko,nikotinamid,betahistidin,bir antihistaminik olan cinnarizin de tinnitus tedavisinde denenmiş olan ilaçlardır.Yapılan çalışmalarda bu ilaçların plaseboya üstünlüğü saptanmamıştır.

 • Bir kalsiyum kanal blokörü olan flunarizinin hem tinnitusu hem de baş dönmesi olan hastalarda iyi sonuçlar verdiğine dair çalışmalar vardır.MEDİKAL TEDAVİ-6

 • Melatonin diet katkısı olarak satılan bir pineal bez ürünüdür.

 • Rosenberg’in yaptığı çalışmada tinnituslu hastalar melatoninden (7/15),plaseboya (3/15) göre daha fazla yarar görmüştür.CERRAHİ TEDAVİ-1

 • Meniere hastalığı,otoskleroz,akustik norinom ve glomus jugulare gibi vakalarda cerrahi müdahalenin tinnitus üstüne etkisi kesin değildir.

 • Aynı şekilde vestibuler nörektomi,8. sinirin toptan kesilmesi ya da labirentektomi vakalarında tinnitusu ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır.

 • Tinnitus tedavisinde timpanik pleksus tahribatı,vestibulofasial anastomozların kesilmesi,stellate ganglion blokajı gibi yöntemler kullanılmıştır.CERRAHİ TEDAVİ-2

 • Pulec, intractable tinnitus vakalarında kohlear sinir kesilmesinin başarılı sonuçlar verdiğini rapor etmiştir.151 hastanın 101 tanesinde tam iyileşme sağlanmıştır.

 • Moller ve arkadaşları 72 şiddetli tinnitusu olan hastada işitme sinirinin intrakranial parçasının mikrovasküler dekompresyonunu denediler ve13 (%18) hastada tam düzelme,16 (%22) hastada bariz düzelme,8 (%11.1) hastada hafif düzelme sağladılar.CERRAHİ TEDAVİ-3

 • Ayache ve arkadaşları otoskleroz hastalarında stapes cerrahisi sonunda tinnitusun özelliklerini incelemişler.

 • Hastaların %55.9’unda tinnitus ortadan kalkmış,%32.4’ünde azalmış,%8.8’inde aynı kalmış,%2.9’unda artmıştır.TİNNİTUS TEDAVİ PROGRAMI

 • Tinnitusun dört karakteri belirlenmelidir

 • Tinnitusun pitch’i ölçülmelidir

 • Tinnitusun loudness’ı ölçülmelidir

 • Tinnitusu maskeleyen en alçak ses saptanmalıdır

 • Tinnitus maskelendikten sonra tinnituun durumu saptanmalıdır.MASKELEME

 • Maskeleme dışarıdan verilen sesin işitme sistemi içinde doğan sesi tinnitusu işitilmez hale getirmesidir.

 • Tinnituslu hastaların %20’si maskeleme isteyebilir ve bunların %60’ı maskelemeden yarar sağlar.

 • Maskeleme için işitme cihazları,tinnitus cihazları ve maskerlar kullanılmıştır.PSiKOTERAPİ

 • Tinnitus şiddetiyle hastaların yakınmaları arasında bir korelasyon bulunmamaktadır.

 • Psikoterapinin tinnitus tedavisinde etkili olduğunu bildiren yayınlar vardır.

 • Psikoterapi yoga ile karşılaştırılmış,ortaya çıkan veriler fark olmadığını göstermiş ama psikoterapi alan grup tedaviden daha fazla tatmin olmuştur.AKUPUNKTUR

 • Plasebo akupunktur ile uygun teknikle yapılan akupunkturun karşılaştırıldığı dört çalışma var.

 • Gürültü ve çınlamaya ikisinin de faydası yokHİPNOZ

 • Mason yaptığı çalışmada hipnozun tavsiye edilecek üstünlüğünü bulmuş.(%46’ya %14 oranlarıyla)

 • Hipnozla beraber gürültülü çınlamalarda ve uykudan uyanmalarda %20 azalma olduğu belirtilmiştir.ELEKTRİK STİMÜLASYON

 • KOKLEA DIŞI DENEMELER

 • 1960’de Hatton direkt elektrik kullanarak 33 hastanın 15’inde iyileşme sağladı

 • 1983’de Portman yuvarlak pencereye direkt akım vererek 72 hastanın %66’sında tinnitus şiddetini azalttı.

 • Daha sonra alternatif akımla yapılan denemelerde de tinnitus şiddetinin %15-58 arasında azaldığı saptandı.ELEKTRİK STİMÜLASYON

 • İNTRAKOKLEAR ELEKTRİKİ UYARIMLAR

 • Bu çalışmalar kohlear implant uygulanan hastalarda denendi ve bunların konuşma esnasında tinnituslarını ortadan kaldırma amacını gütmekteydi

 • Bu çalışmalardan başarılı sonuçlar alınamamıştır.MAGNETİK STİMÜLASYON

 • Roland mastoide elektromanyetik stimülasyon vermiş ve aktif gruptaki hastaların inaktif plasebo aletlerin kullanıldığı gruptan daha fazla iyileşme gösterdiğini bulmuş.Aktif grup (%24) plasebo(%13)ULTRASON

 • Carrik mastoide 10 dk’lık düşük güçte ultrason uygulamış,aktif alet sonuçlarının (%40),plasebo aletlerine kıyasla (%7) daha iyi olduğunu görmüştürÇEŞİTLİ İLAÇSIZ TEDAVİLER

 • Nakashima ve arkadaşları mastoide düşük doz lazer uygulamış,sonuçta hiçbir yararının olmadığını bildirmişlerdir.

 • Greimel ve arkadaşları S/N işitme kaybı olan tinnitus hastalarında kohlear implantasyon sonrası tinnitus karakterini araştırmışlar.

 • 26 hastanın 13(%50) tanesinde tinnitus şiddeti değişmemiş,7(%26.7) tanesinde azalmış,4 (%15.4) tanesinde tamamen kaybolmuştur.2 hastada tinnitus şiddeti artmıştır.TRT

 • Wang ve arkadaşları tinnitus retraining therapy üzerinde durmuşlardır.TRT dört kısımdan oluşmaktadır:

 • 1-Düşük düzeyde gürültü ile tinnitusun maskelenmesi

 • 2-Tüm vücüdun relaksasyonu

 • 3-Dikkatin başka şeylere yönlendirilmesi

 • 4-Psikolojik tedavi

 • Sonuçta TRT tinnitus tedavisi için oldukça etkili bulunmuşturTİNNİTUS

 • Sonuç olarak tinnitus hastanın hayatını etkileyen can sıkıcı bir belirtidir.

 • Çeşitli hastalıkların bir belirtisidir.

 • Kulak çınlamasın karşı spesifik bir tedavi bulunamamıştır.Ancak non spesifik destek ve tavsiyeler yardımcı olabilir.Yüklə 187,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə