Tibbi Cİhaz teslimlerinde uygulanacak kdv oranlariYüklə 41 Kb.
tarix25.12.2016
ölçüsü41 Kb.
TIBBİ CİHAZ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’nci maddesinde genel vergi oranı vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı KDV oranlarını tespit etmeye yetkili kılınmıştır.
Bakanlar Kurulu tarafından Kanunla kendisine verilen yetkiye istinaden katma değer vergisi oranlarını tespit eden 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde birçok defa düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin sonuncusu 29.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif gıda ürünleri, öğrenci taşıma servisi hizmetleri ve öğrenci yurtlarında verilen hizmetler, muhtelif kırtasiye malzemeleri, belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri teslimlerinin tabi olduğu katma değer vergisi oranlarında indirime gidilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin % 8 oranında vergiye tabi tutulmasında aranan ‘reçete ile satılma’ koşulu kaldırılmıştır.
Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri, tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri vergiye tabi malların vergi oranlarının gösterildiği (II) sayılı listenin ‘’ B-Diğer mal ve hizmetler ‘’ başlığı altında eklenerek % 8 oranında katma değer vergisine tabi kılınmıştır. Ancak yapılan bu değişiklikte, ürün bazında uygulanacak KDV oranlarına yer verilmemiş olduğundan, tıbbi cihazlar ile ilgili olarak ürün bazında uygulanması gereken KDV oranlarına ilişkin tereddütler hasıl olmuştur.
Bunun üzerine Maliye Bakanlığı yayınladığı 25 no’lu KDV Sirküleri ile de konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş olup, söz konusu düzenlemeler kapsamında %8 KDV oranına tabi hale getirilen tıbbi cihaz teslimleri bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Cihazlar
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”nde tıbbi cihazın tanımı;
“İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler (veterinerlikte kullanılanlar dahil) şeklinde yapılmıştır.
Ancak,


  • Tıbbi ürünler,

  • Kozmetik ürünler,

  • İnsan kanı türevleri hariç olmak üzere; insan kanı, kan ürünleri, insan kaynaklı plazma veya kan hücreleri ile insan hücresi, dokusu, nakil organları veya bunlardan üretilen ürünler,

  • Cansız hayvan dokuları ve cansız hayvan dokularından üretilen ürünleri içeren cihazla hariç olmak üzere, hayvan kökenli doku ve hücreler,

  • Ürünün esas kullanım amacına bağlı olarak kişisel koruma cihazları,

bu Yönetmelik kapsamında bulunmamaktadır.


Yönetmelikte, aksesuarın tanımı ise; “kendi başına cihaz sayılmayan ancak cihaz ile birlikte kullanılmak amacıyla üretilen parça veya parçalar” şeklinde ifade edilmiştir.
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Cihazlar
Yönetmelikte “vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbî cihaz”;tamamı veya bir kısmı, tıbbî veya cerrahi bir müdahale ile insan vücuduna, doğal bir vücut girişine veya boşluğuna yerleştirilen ve yerleştirildiği yerde kalması gereken aktif tıbbî cihazlar, aktif tıbbî cihaz ise; insan vücudunun doğal olarak oluşturduğu enerji veya yerçekimi kuvvetinden doğan güç haricindeki herhangi bir enerji kaynağı veya bir elektrik enerjisi kaynağından güç alarak çalışan tıbbi cihazlar olarak tanımlanmıştır.
Vücut dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamındaki Cihazlar
İlgili Yönetmelikte “vücut dışında (in-vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazlar” tanımı;
Üretici tarafından esas olarak, fizyolojik veya patolojik durum, veya konjenital anomalilerle ilgili bilgi edinmek, muhtemel alıcılar için uygunluk ve güvenliği belirlemek, tedaviyi izlemek amacıyla, tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, kan ve doku bağışları da dahil olmak üzere insan vücudundan alınan numunelerin incelenmesi için tasarlanan vücut dışında (in-vitro) kullanılan, reaktif, reaktif ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbî cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, vücut dışında (in-vitro) kullanılan tıbbî tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kapları olarak ifade edilmiştir.
Ayrıca söz konusu Yönetmelikte, üreticileri tarafından özellikle vücut dışı tanı incelemesi yapmak üzere tasarlanmayan ve genel laboratuar kullanımına yönelik cihazlar kapsam dışında bırakılmıştır.
Konu ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı her üç Yönetmelikte yer verilen açıklamalar kapsamında, tıbbi cihazın işlevini yerine getirebilmek için başka bir tıbbi ürün ile birlikte kullanılıyor olması durumunda, tıbbi cihazın bahsi geçen Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.
Ayrıca tıbbi cihazın, tıbbi ürün veya ilaç ile kombine halde tek bir ürün olarak kullanılıyor olması ve tek kullanımlık niteliği taşıması durumunda ise, cihazın tıbbi ürün veya ilaç kabul edilerek ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.

SONUÇ
Yukarıda detaylarına yer verilen Yönetmeliklerde yapılan açıklamalara paralel olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan indirimli oranda katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınan tıbbi cihazlar ve tıbbi malzemelerden bazıları şu şekildedir.
Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil), cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar, protez organlar, sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X- ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (Yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanılanlar için), X-ışınlı tüpler veya diğer X- ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar), muayene veya tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri, şırıngalar, cerrahi dikiş iğneleri, kateterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar, idrar ve aseptik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan radyoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları.
Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise KDV indirimi kapsamında bulunmamaktadır.
Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararında belirtilenler dışında yer alan tıbbi cihaz ve aletlerin söz konusu Yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığından, bu cihaz ve aletlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda ise Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınmasında fayda bulunmaktadır.

Yüklə 41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə