Testin çətlikYüklə 300,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix26.12.2016
ölçüsü300,21 Kb.
  1   2   3

Sıra

№si


TESTLƏR

Testin çətlik 

dərəcəsi 

(asan (A); 

orta (O) və 

çətin (Ç)) 

olmaqla hər 

bir testin 

İstifadə 

edilmiş 


ədəbiyyat

1.

Döş qəfəsi xəstəliklərində ən çox istifadə olunan kəsiklər hansıdır?  A) Ön-yan torakotomiya B)Arxa-

yan torakotomiya C)Orta-yan torakotomiya D) Orta 

sternotomiya  E)Vertikal kəsiklər

A

1, səh.  365

2

Ağciyər arteriyaları hansı arteriyalarla qidalanır?  A)Qarın aortası B) Qalça arteriyası  C)yuxu arteriyası 

D) Bazu arteriyası E) ağciyər və kinci qan 

dövranından başlayan arteriyalar

A

2, səh1463

Köks qəfəsi orqanarı xəstəliklərində mütləq aparılan 

müayinə metodudur?  A) Tomoqtafiya B) Kompüter 

tomoqrafiya C)MRT D) Traxeobronxoskopiya 

E)Rentgenoloji müayinə

O

2, səh146     FƏNN: CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR-01        Test - Tibb fakültəsinin IV kurs MÜALİCƏ İŞİ                        

ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

E)Rentgenoloji müayinə

4

Ağciyər hansı arteriyalarla qidalanır?  A)Qarın aortası B) Qalça arteriyası  C)Yuxu arteriyası D) 

Bazu arteriyası E) Ağciyər və kböyük qan 

dövranından başlayan arteriyalar

Ç

2. səhifə 5

Ağciyər tromboemboliyasında aparılam müayinə 

üsulu hansıdır? A) Torakoskopiya  B) Ultrasəs 

müayinəsi C) Bronxoqrafiya D) 

Angiopulmonoqrafiya  E)tomoqrafiya 

O

2. səhifə  147

6

Traxeyanın ınkişaf qüsurlarına aid deyil? A) Traxeyanın atreziyası B) Traxeyanın daralması C) 

Traxeya-bronxial fistul D) Traxeyanın anadangəlmə 

yoxluğu. E)Traxeyanın yatrogen zədələnməsi

O

2. səhifə  148

7

Traxeyanın anadangəlmə fistunun diaqnostikası hansı üsulla yerinə yetirilir ? A) Bronxoqrafiya B) 

Tomoqrafiya C) Pnevmomediastinoqrafiya D) 

Torakoskopiya E) Fistuloqrafiya 

A

2, səh. 1488

Traxeyanın travmatik zədələnmələrində əsas müayinə 

üsulu hansı üsuldur? A) Fistuloqrafiya B) Döş 

qəfəsinin icmal rentgenoskopiyası C) Kompüter 

tomoqrafiya D) Döş qəfəsinin perkusiyası E) 

Traxeobronxoskopiya

  Ç

2. səhifə  148

Traxeobronxoskopiya9

Travmalar zamanı mediastinitlərin qaşısını almaq 

üçün hansı üsulun tətbiq olunması 

məqsədəuyğundur? A) Traxeya yarasının tikilməsi B) 

traxeya yarasının tikilməsi və Kanşin üsulu ilə drenaj 

olunması C) Mədə zondunul salınması D) Bronxial 

lavajın həyata keçirilməsi E) Postural drenajın tətbiqi

Ç

2. səhifə 148

10

Traxeyanın travmatik zədələnmələrində müalicə üsulunun hansı tətbiq olunmalıdır ? A) Konservativ 

müalicə üsulu B) Parenteral qidalandırma C) Qan 

preparatlarının tətbiqi D) Divararalığının 

drenajlanması E) Döş qəfəsinin masaj olunması

A

2. səh 14811

Traxeyanın qazanılmış stenozlarının birincili olması 

səbəbləri hansı patologiyadan ola bilər? A) Yad 

cisimlərin qida borusunda olması B) Qida borusunun 

deşılmələri zamanı C)İltihabi proseslər zamanı D) 

Divararalığı törəmələr E) Mədənin xərçəngi zamanı 

  Ç

2. 


səhifə148 

Divararalığı törəmələr E) Mədənin xərçəngi zamanı 

12

Traxeyanın qazanılmış stenozlarının səbəbləri hansı ola bilər ? A) Hipersalıvasıyanın olması B) Yüksək 

temperaturanın qeyd edilməsi C) Arıqlama D) Qurd 

aclığı E) Divararalığı şişlərinin təsiri

Ç

2. səhifə  148

13

Traxeyanın qazanılmış stenozlarının müalicəsinə aid deyildir? A)Traxeoskopiya B) Antibiotilərin təyini 

C)Vitamonoterapiya D) Balonlarla genişləndirmə E) 

Cərrahi operasiya 

 Ç

2. səhifə  149

14

Ağciyərlərin inkişaf qüsurları hansıdır? A) Ağciyərlərin kollapsı B) Bronxopnevmoniya C) 

Botal axacağının açıq qalması D)Miliar vərəm E) 

Ağciyərin ageneziyası

A

2. səhifə  149

15

Fəqərələrin anadangəlmə deformasiyasına aiddir? A) Ürəyin torakoabdominal ektopiyası B) Ön pilləli 

əzələnin displaziyası C) Polden sindromu D)Döş 

sümüyünün ikiləşməsi E) Kifoskoliyoz

A

3. səhifə  151

sümüyünün ikiləşməsi E) Kifoskoliyoz16

Fəqərələrin deformasiyasında mütləq diaqnostika 

üsulu hansıdır? A) Anamnezin toplanması B) 

Auskultasiya üsulunun tətbiqi C) 

Elektrokardioqramma  D) Rentgenoqrafiya  E) 

Fibroduodenoskopiya 

Ç

23 səhifə 151

17 Neçə faiz köks qəfəsi zədələnmələri cərrahi müalicə tələb 

etmir? A) 100%  B) 75%  C) 40%  D) 10%   E) 21% 

Ç

23 səhifə 151

18

Döş qəfəsinin xoş xassəli şişjərinə aid deyil? A) Döş əzələlərinin karsinoması  B) Döş qəfəsinin lipoması  

C) Döş qəfəsinin fibroadenoması  D) döş qəfəsinin 

xondroması  E) Döş qəfəsinin osteoxondroması 

A

3. səhifə  151

19

Döş qəfəsinin dəlib keçən yaralanmalarına aiddir?  A) Qabırğaların sınığı B) Dərialtı emfizema C) Döş 

qəfəsi dəri örtüyünün cırılmış yarası D) Döş 

Ç

3.səhifə  153.

qəfəsi dəri örtüyünün cırılmış yarası D) Döş 

qəfəsinin dəlib keçən yarası döşqəfəsinin fistulu ilə  

E) Plevradaxili qansızmz   

20

Ağciyərlərin inkişaf qüsurlarının müalicəsi hansı üsuldan ibarətdir? A) Süni tənəffüsün aparılması  B) 

Traxeostomiyanın icra edilməsi C) Cərrahi üsulla 

lazım olan payın və seqmqntin kəsilib götürülməsi D) 

Bronxlara tikişlərin qoyulması E ) Konservativ 

müalicənin tətbiqi 

O

2. səhifə 149

21

Açıq pnevmotoraklar zamanı ilk həkim yardımı nədən ibarətdir ? A) Xəstəyə kordiaminin vurulması 

B) döş qəfəsinə germetik sarğının qoyulması C) Döş 

qəfəsinə tikişlərin qoyulması D) Xəstənin təcili 

evakuasiyasının təşkil olunması E ) Gözləmə 

taktikasının seçılməsi 

Ç

2. səhifə 117

22

Qapaqlı pnevmotorak zamanı ilk həkim yardımı nədən ibarətdir? A) İynə ilə punksyanın və 8-9 cu 

qabırğaarasında tüpün yerləşdirilməsi B) Yara 

nahiyəsinə sarğı qoyulması C) Yaraya tikişlərin 

qoyulması D) Xəstəyə oksigenin verilməsi  E) 

 O

2. səhifə 118

qoyulması D) Xəstəyə oksigenin verilməsi  E) 

Xəstəyə antibiotiklərin yeridilməsi 

29

Ç2. səhifə 

23

Ağciyərlərin və plevranın zədələnmələrinin əsas 

əlamətləri  A) Xəstənin hərarətinin yüksəlməsi 

B)Mədə-bağırsaq qanaxmalarının olması C) 

 Ürək 

döyüntülərinin artması D) 

Qahayxırma, dərialtı 

emfizema , hemotoraks , pnevmotoraks E) Huşun 

itirilməsi 

O

2. səhifə 150

24

Ağciyər və plevra zədələnmələrində diaqnozun dəqiqləşdirilməsi üsullarının hansı etibarlıdır? 

A)Bronxoqrafiya B) Qastroskopiya C) Auskultasiya 

metodu D)Rentgenoskopiya və rentgenoqrafiya E) 

EKQ


A

2. səhifə  

151

25

 İrinli  plevritlərinəsas səbəbləri hansılardır? A) travmatik zədələnmələrə infeksiyanın qoşulması 

B)Xəstədə diarreyanın olması C) Travmatik 

osteomiyelit D) Mədə xorası E) Böyrək daşı 

xəstəliyinin olması 

A

2. səhifə 157

Ağciyər absesinin  dianotika üsulu hansıdır ? A) 

26

Ağciyər absesinin  dianotika üsulu hansıdır ? A) Fizikal müayinə üsulları B) Ağciyərlərin 

Rentgenoskopiya və qrafiyası C) Plevranın 

punksiyası D) Xəstənin temperaturasının ölçülməsi 

E) Laborator analizlərin aparılması 

O

2. səhifə 163

27

Ağciyərin qanqrenasının  

ağciyərin absesin bir-

birindən rentgenoloji fərqi nədən ibarətdir ? A) 

Rentgenoloji kölgəliyin üçbucaq formasında olması 

B) rentgen şəklinin dairəvi olması C) Heç bir 

görünüşün olmaması D) Atektazlı ağciyər şəklinin 

olması E) Döş qəfəsinin deformasiya olması 

Ç

2. səhifə 164

28

Ağciyər xərçəngi əmələ gətirən səbəblərin hansı daha inanımlıdır A) Ağır fiziki işlə məşğul ilmaq B) Zehni 

əməklə çalışan insanlarda C) Siqaret çəkənlər və 

alkoqol qəbul edənlər arasında D) Atmosfer 

təzyiqinin  dəniz səviyyəsindən aşağı olması  E) 

Yağlı qidaları qəbul edənlər arasında 

Ç

2. səhifə 218

Ağciyər xərçənginin beynəlxalq nomenklatura 

2. səhifə 

29

Ağciyər xərçənginin beynəlxalq nomenklatura bölgüsünün hansı daha düzgündür? A) TN  B) NTV  

C) TND  D) NBC  E) TNM 

Ç

2. səhifə 168

30

Ağciyər xərçənginin diaqnostikasında  əsas 

diaqnostik üsul sayılır A) Obyektiv müayinə üsulları 

B) Laborator müayinə üsulları C) Onkomarkerlər D) 

Pentgenoloji və KT üsulları E) Anamnezin 

toplanması 

O

2. səhifə 171

31

Ağciyər xərçənginin Radikal müalicə si bu üsullardan hansıdır? A) Pnevmotomiya B) Döş 

boşluğunun drenaj olunması C) Pulmonektomiya və 

ya lobektomiya D) Dekortikasiya E) Pnevmopeksiya 

O

2. səhifə 173

32

Ağciyərinexinokokkozu neçə faiz hallarda rast gəlir? A) 100%  B) 13 % C) 40% D) 25% E) !)%

O

2. səhifə 177

33

Ağciyər exinokokkozunun diaqnostikasında əsas üsuldur? A) EEQ B) USM C) Reovazoqrafiya D) 

Pekusiyon metod E) Rentgenoloji metod

O

2. səhifə 179

Ağciyər exinokokkunun müalicəsində əsas üsul 

2. səhifə 

34

Ağciyər exinokokkunun müalicəsində əsas üsul sayılır? A) Exinokokk sistinin punksiyası B) 

Lobektomiya C) Pnevmonektomiya D) 

Exinokokkektomiya E) Pnevmotomiya 

O

2. səhifə 180

35

Ürəyin anadangəlmə xəstəliklərinə aid deyil A) Qapaq çatmazlığı B) Oval dəliyin açıq qalması C) 

Botal axarının obliterasiya olmaması D)Fallo 

tetradası E) Koranar damarların trombozu

O

2. səhifə 187

36

Ürəyin anadangəlmə xəstəliklərinin diaqnostikasında əsas üsul sayılır? A) USM B) Rentgenoskopiya  C) 

Angioqrafiya D) Ürəyin zondlanması  

E)Renrgenoskopiya 

O

2. səhifə 189

37

Trombozun əmələgəlmə səbəbləri A) Damarların anomaliyaları B) Aşağı ətrafların ödemi C) Ürəyin 

revmatik xəstəliyi  D) Damar divarının zədələnməsi 

E) Mədə bağırsaq qanaxmaları

O

1. səhifə 460

38

Emboliyanın əmələgəlmə səbəbi hansıdır? A) Xəstənin hərəkətsiz yanması B) Əməliyyarın az 

müddətdə yerinə yetirilməsi C) Qarıb boşluğu 

A

1. səhifə 465

müddətdə yerinə yetirilməsi C) Qarıb boşluğu 

təzyiqinin  artması D)Temperaturanın yüksəlməsi  E) 

Nəbzin sürətlənməsi 39

Yırtığın əmələgəlmə səbəblərinə aiddir A)İnadlı 

öskürəyin olması B) Oturaq həyat tərzi  C) Aşağı 

ətrafların endarteriiti D) Aşağı ətrafların varikoz 

genişlənməsi E) Stenokardiyanın olması

O

3.  səhifə 284 

40. 


Nadir təsadüf edən yırtıq formaları hansıdır ? A) 

Qaıq yırtığı B) Göbək yırtığı C) Boğulmuş bud yırtığı 

D)Littre yırtığı E) Stranqulyasion keçməzlik

O

3.  səhifə 1285

41

Yırtığın ağırlaşması deyil A) Boğulma B) koprostaz C) keçməzlik D) qanaxma E) iltihab

O

3.  səhifə 288

42

Littre yırtığı nədir? A) nəcis boğulması B) retroqrad boğulma C) elastiki boğulma D) bağırsağın sərbəst 

divarının  boğulması E)Mekkel divertikulunun 

boğulması 

Ç

3. səhifə 289

43

Yırtıq kisəsini təşkil edir? A) Pariyetal periton B) Viseral periton C) böyük piylik hissəsi D) dəri E) 

dərialtı piy təbəqəsi 

A

3. səhifə 290

44

Mədə və 12. bb xorasının əmələgəlmə səbəblərinə aid deyil A) Sarılığın olması B) helikobakterin olması C) 

hidrogen xlorid turşusu D)strelər E) Pis adətlərin 

istifadə edilməsi 

O

3.  səhifə 325

45

Xora xəstəliyinin ağırlaşmalarına aid deyil A) Ürək nahiyəsində küylərin eşidilməsi B) qanaxmalar C) 

peritonitin olması D) Xəncərəbənzər ağrıların 

olmasıE) taxtaqarın simptomunun olması

A

3. səhifə 340

46

Mədə xorası üçün daha xarekterik smptomdur? A) ishal B) qaraciyərin böyüməsi C) hipersalivasıya D) 

qəbizlik E)epiqastral nahiyədə ağrı 

Ç

3. səhifə 341

47

Mədə və 12 bb xoralarının klinik əlamətlərinə aid deyil? A) ağrı B) qusma C) dizuriya D) gəyirmə E) 

qıcqırma 

Ç

3.  səhifə 343

48

Qasroduodenal anastomoz yaradılır? A) Ru 

əməliyyatı zamanı B) Hofmeyster- Finsterer 

əməliyatı zamanı C) bilrot -1 əməliyyatı zamanı D) 

Finney əməliyyatı zamanı E) Bilrot 11 əməliyyatı 

zamanı


O

3.  səhifə 

345

49

Mədə operasiyalarından sonrakı ağırlaşmalara aid deyil ? A) Peptiki xoraların olması B) mədə-bağırsaq 

qanaxmaları C) qüsurlu dövranın olması D) Varikoz 

genəlmələrin əmələ gəlməsi E) Dempinq sinrdomun 

olması 


O

3. səhifə 

345

50

Mədə xorasının müalicəsində istifadə olunmur? A) steroid preparatları B) antibiotiklər C) antasidlər D) 

H2 blokatorlar E) proton nasosu ingibitorları 

O

3.  səhifə 348

51

Qastroduodenal anastomoz yaradılır?  A) Ru əməliyyatı zamanı B) Hofmeyster-Finsterer 

əməliyyatı zamanı C) Bilrot-1 əməliyyatı zamanı D) 

Finney əməliyyatı zamanı E Bilrot11 əməliyyatı 

O

3. səhifə 340

Finney əməliyyatı zamanı E Bilrot11 əməliyyatı 

zamanı 

52

Mədənin daha böyük hissəsi rezeksiya olunur? A) Antrumektomiya B) Subtotal rezeksiya zamanı C) 

Proksimal rezeksiya zamanı D) Vaqotomiya zamanı 

E) Piloroplastika zamanı 

Ç

3. səhifə 345

53

Acqarına daha xarakterikdir? A) Pilorik nahiyənin xoraları üçün V) Kardial nahiyənin xoraları üçün C) 

Kiçik əyriliyin xoraları üçün D) Mədə divarının 

xoraları üçün E) Böyük əyriliyin xoraları üçün 

A

3. səhifə 348

54

Gətirici ilgək sindromunun inkişaf etməsi? A) Biırot 1 əməliyyatından sonra olur B) B11 əməliyyatından 

sonra olur C) Finney əməliyyatından sonra olur D) 

Toupet əməliyyatından sonra olur E) Ru 

əməliyyatından sonra olur 

O

3. səhifə 346

55

Bilrot 11 əməliyyatı zamanı qastroenteroanastomozun qoyulması səbəb 

olacaqdır? A) Gətirici ilgək sindromu B) xoranın 

residivi C) anastomozun pepik xorası D) aparıcı ilgək 

sindromu E) Dempinq sindromu 

O

3. səhifə 346

sindromu E) Dempinq sindromu 56

Mövcud olmayan piloroplastika üsulu? A) Cabuley 

üsulu B) Finney üsulu C) Cadd üsulu D) Ru üsulu E) 

Heyneke-Mikuliç üsulları 

A

3. səhifə 330

57

Mədənin bağ aparatına aid deyil ? A) Hepatoduodenal bağ B) qastrokolikum  

C)qastropankreatik  D)hepatoqastikum 

E)qastroliyenalis 

O

2. səhifə 252

58

Mədəni qidalandıran atreriyaya aid deyil ? A)Yuxarı çöz arteriyası B) qasrtoduodenal superiyor C) 

qastroepiploiça sinistra D) qastroepiploiça dekstra E) 

qastroliyenalis 

A

2. səhifə 252

59

Oniki barmaq bağırsağın qidalanmasına aid deyil? A) Aşağı çöz arteriyası B) Pankreatoduodenal superior 

C) pankreatoduodenal inferior Trunkus çöliakus D) 

qastroepiploiça dekstra E)Çanaq arteriyası

A

2. səhifə 116

Bezoarların diaqnostikası üçün daha əhəmiyyətlidir? 

2. səhifə 

60

Bezoarların diaqnostikası üçün daha əhəmiyyətlidir? A) EEQ  B) Torakoskopiya C) Qastroskopiya D) KT  

E) angioqrafiya 

O

2. səhifə 257

61

Radikal əməliyyatlara aid deyil ?  A)Bilrot- 1 üsulu B) Bilrot- 11 üsulu C) Qofmeyster-Finsterer üsulu D) 

RU üsulu E) Qastroenterostomiyalar

O

2. səhifə 266

62

Deşilmiş mədə xoraların müalicəsində cərrahi üsul  sayılmır ? A) Poliya reyxal üsulu B) Tomada 

əməliyyatı C) Bilrot -11 üsulu D) 

Qastroenteroanastomoz E) Teylorun təklif etdiyi 

aspirasion üsul

A

2. səhifə 278

63

Hemobiliyaya aid deyil ?  A)Varikoz damar qanaxmaları B) Xoledox qanaxmaları  C)Duodenal 

məməcikdən olan qanaxmalar D) qaraciyərdən öd 

yollarına gələn qanaxmalar E) Öd yolları 

qanaxmaları 

A

2. səhifə 282

64

Piloroduodenal stenozda tətbiq edilən əməlyat ? A) 

Varikoz damarların tikilməsi B) papillosfikterotom-

ya C) duodenotomiya D) Qastrostomiya E)Veber-

Ramştet 

A

2. səhifə 288

65

Mədə xorasının əmələ gəlməsində əsas rol oynayır? A)Su-duz mübadiləsinin pozulması B) Mədə-

bağırsaq qanaxmaları C) Mexaniki sarılıq D) 

Koprostaz E) Helikobakterin olması 

O

2. səhifə 300

66

Mədədə olan şişlərin neçə faizi xərçəng təşkil edi? A) 100% B) 1%  C) 50%  D) 98% "% 

O

2. səhifə 303

67

Beynəlxalq nomenklaturaya görə hansı düz ifadə olunub? A) TNK B) TCK  C) TTK D) TNMP E) 

TRD


A

2. səhifə - 

308

Mədə xərçəngində əsas radikal operasiya sayılır? Şişin kəsilib götürülməsi B) Şişin koaqulyasiya 

2.səhifə - 

68

Şişin kəsilib götürülməsi B) Şişin koaqulyasiya edilməsi C) Regionar limfa vəzilərinin çıxarılması D) 

Peritoneal dializ E)Qastroektomiya  

A

2.səhifə - 311

69

Hansı xərçəng xəstəliyində palliativ əməliyyat sayılır? A) Bilrot1 əməliyyatı B) Bilrot 11 əməliyyatı 

C) Pankreatoduodenal rezeksiya D)Qastroektomiya 

E) Qasroenterostomiyalar 

A

2. səhifə - 313

70

 Düz bağırsağın zədələnməsi nə vaxt  yatrogen zədələnmə adlanır ?  Düz bağırsağın avtomobil 

qəzası zamanı zədələnməsi B) Düz bağırsağa yad 

cisimlərin yeridilməsi halları C) Bərk əşyalar üzərinə 

yıxılarkən alınan zədələnmələr D) Rektoskopla 

A

2. səhifə - 310

71

Düz bağırsaq zədələnmələrində etibarlı müdaxilə? A) bağırsaqların rezeksiyasə B) Bağırsaq divarının 

tikilməsi C) Piyliyin rezeksiyası D) rezeksiya və 

kolostomanın qoyulması E) Damarların tikilməsi  

A

2. səhifə - 594

72

Düz bağırsağın zədələnmələrində operasiya vaxtının seçilməsi ? A) xəstələr təcili operasiya olunmalıdır 

B) Gözləmə taktikası seçilməlidir C) İntensiv 

Ç

2. səhifə - 595

72

B) Gözləmə taktikası seçilməlidir C) İntensiv müalicə aparılmalıdır D) İkietaplı operasiya 

aparılmalıdır E) Total bağırsaq intubasiyası icra 

olunmalıdır

Ç

59573

Yoğun bağırsağın uzunluğu neçə metirdir? A) 4-metr 

B) 3,5 metr C) 6  metr D) 1 metr E) 1,2- 1,5 metr

A

2. səhifə - 470

74

Yoğun bağırsağın qidalanması A) Böyrək arteriyasının şaxəsi ilə B) Çanaq arteriyası ilə C) 

Mədə arteriyasının şaxəsi ilə D) Arteriya kolika 

media ilə E) Bir hissə art.mez. Super, bir hissə isə art. 

Mez. Inferş vasitəsi ilə  

  A

2. səhifə -471

75

Yoğun bağırsağın divarı neçə təbəqədən ibarətdir? A) 4 təbəqə B) 5 təbəqə C) 6 təbəqə D) 3 təbərə E) 2 

təbəqə


A

2. səhifə - 

471

76

Yoğun bağırsaq venoz sistemi hara axır? A) Aşağı boş venaya B) Çanaq venasına C) Yuxarı boş venaya 

D) mədə venalarına E) Qapı venasına 

 A

2. səhifə - 471

77

Yoğun bağırsaq hansı sinirlərlə inervasiya olunur ? A) Boyun sinirləri B) Nervus toraçis lonqus-la C) 

qenitofemoralislə D) Hipoqastral sinirlə E)Yuxarı və 

aşağı çöz kələfi ilə 

  A


2. səhifə - 

471


78

Yoğun bağırsaqların müayinəsində daha əlverişli 

üsuldur? A) Rentgenoskopiya B) 

Rentgenomanoskopiya C) kolonoqrafiya D) İcmal 

rentgen müayinəsi E)Pnevmoperitoneum

O

2. səhifə - 472

79

Hişprunq xəstəliyinin etiologiyası nədən ibarətdir? A) Yoğun bağırsağın uzun olması B) Dolixosiqma 

C)yoğun bağırsağın divertikulu D) Yoğun bağırsağın 

ikiləşməsi E) Meysner və Auerbax kələflərində 

qanqlionar toxumanın inkişaf etməməsi 

 A

2. səhifə - 473

80

Hişpruq xəstəliyinin müalicəsi nədən ibarətdir? A) Bağırsaqların yuyulması B) bağırsaq işlədici 

A

2. səhifə - 474

80

Bağırsaqların yuyulması B) bağırsaq işlədici dərmanların tətbiqi C) Mədənin zondlanması D) 

Aqanqlionar zonanın kəsilib götürülməsi E) 

Bağırsağa kontrast maddələrin yeridilməsi

A

2. səhifə - 474Yüklə 300,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə