TƏSDİq ediRƏMYüklə 414,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.01.2017
ölçüsü414,67 Kb.
#6771

TƏSDİQ EDİRƏM:

 

 

 

 

S.SURƏ                                                                    

Tədris işləri uzrə prorektor,                                                                                                         

filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru

 

  

 

 

 

NAXÇIVAN  DÖVLƏT  UNİVERSİTETİ MEMARLIQ və MÜHƏNDİSLİK fakültəsinin əyani 

şöbəsinin   

2016-2017

-ci tədris ilinin  

I

  yarimili üçün  

 

 

 

 

D    Ə    R    S        C    Ə    D    V    Ə    L    İ 

 

    

 

 

 

                                

Qrup 

   

 lar 

 

 

 

 

 

 

 

S

 a

 a

 t

 

 

I-NÖVBƏ

 

                                                         II    kurs

 

IV kurs

 

  

Gün 

  

lər

 

Elektroen 

Mühəndisliyi 

Mel.su təs.və 

tikintisi 

MühəndisliyDəmir yol 

nəq. 

və tikintisi 

Mühən-yi 

Yerüstü 

nəqliyyat 

vasitələri 

Mühən-yi 

İnform. tex. 

və sistemləri 

Mühəndisliyi 

Ekologiya 

Muhəndisliyi  

Memarlıq  

Elektroener. 

Mühəndisliyi 

Mel.su təs.və 

    tikintisi 

Mühəndisliyi 

Dəmir yol nəq. 

və tikintisi 

Mühən-yi 

İnform. tex. 

və sistemləri 

Mühəndisliy  

 

Mem A 

 

Memarlıq B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnformatika.ə

sasları (m) 

K.Məmməd 

ova 

205

 

Nəzəri 


mexanika 

(m) 


A.Həsənov 

108

 

Materialşünaslıq (m) 

S.Allahverdiyev 

 

203 

İnformasiya 

tex. və sis.-02 

(m) 


S.Zeynalova 

114

 

Ətraf mühitin 

kimyası  (m) 

S.Bağırova 113

 

Layihələndirmənin əsas.-

01(m) 

H.Əhmədov 204

 

Ekologiya 

(m/s) 

F.Mirişli Kaf. 

 

Nasos stansiyalar və trubinlər (m) 

V.Salmanov 109

 

Ekologiya 

(m/s) 

C.Nəcəfov 214

 

Telekomunikasi

ya sis-də və 

informasiya tex. 

(m) 

Q.Bağırov 106

 

Bina və yaş.mən.müh.sis.(m) 

A.Sadıxova 

 

206 

 

Tətbiqi 


riyaziyyat (s) 

Z.Səfərova 205

 

Riyaziyyat 

(s) 

A.Səfərova 214

 

Materialşü

naslıq (s) 

S.Allahver

diyev 

208

 

  

 

  

 

Tərsimi həndəsə və 

MQ(s) 


M.Rəcəb 

ov 


209

 

Müasir proq. 

Dilləri (m) 

H.Qasımov kab

 

İnformatika,eko 

loji proseslərin 

komp.analizi 

(m) 

S.Zeynalova 114 

 

Müasir memarlıq tarixi(m/s) 

S.Hacıyeva 202 

 

Energetikan

ın iqt.(m) 

B.Hacıyeva kaf

 

Hidrotexniki 

meliorasiya (m) 

S.Nəsirov 

109

 

MDKEƏ (m) 

V.Əsgərov 

203

 

Kompüter 

şəbəkə 

avadanlıqları (m) 

İ.Süleymanov 106

 

Müasir 


metal 

kons.(s) 

A.Sadıxova 

206

 

Tarixi 


mühitin 

qorunması və 

bərpası (s) 

H.Gülməmmə

dova 

215 

  

 

Texniki 


xarici dil (s) 

R.Məmməd 

ova 

kaf

 

Aqrometrol

ogiya (m) 

Y.Hüseyn 

ov 

108

 

Riyaziyyat 

(s) 

A.Səfərova 208

 

Materialla

müqavimə


ti 

(s) 


F.Əliyev 

209

 

 

Ekologiya mühəndisliyinə 

giriş (m) 

L.İbrahimova 

113

 

 

Alternativ Enerji mən. 

(m) 


B.Hacıyeva 

kaf

 

  

 

Vizual proq. (s) H.Qasımov 

Kab.

 

Tarixi müh.qorun.

və bərpası 

(s) 

H.Gülməm


mədova 

202

 

Bina və 


yaş.mən.müh.

sis.(s) 


A.Sadıxova 

215

 

İnfor.tex. və 

sis. Element 

bazası (s) 

Q.Bağırov 

106 

 

 İnformatika(s) 

K.Məmmədova Kab.

 

Memarlıq(s) 

H.Əhmədov 

204

 

Şəhərsalmanı

n əsasları(s) 

A.Tarvediyev II 

 

Mülki müdafiə(m) P.Allahverdiyev 

203 

 

 İnformatika(s) 

K.Məmmədova 205 

 

 

Energetik sis.avto.qu

r.element. 

(m) 

V.Hacıyev

kaf 

 

İnşaat konstruksiyaları-

01 (m) 


K.Əliyev 

108

 

Avtomatlaşdır

manın əsas.(s) 

Q.Bağırov 214

 

İnformasiya sis. 

Təh. təmini (m) 

T.Nadirova 106

 

 

Bina və yaş.mən.müh.

sis.(m) 


A.Sadıxova 

206

 

Əməyin 


mühafizəsi (s) 

S.Nəsirov 214

 

Müasir metal konstruksiyalar 

(m) 

A.Sadıxova 206

 

 

 Elektrotexnik

anın əsas.(s) 

S.Novruzova Kab. 

 

  

Hidrologiya+ 

(m) 

K.Əliyev 205

 

İstilik texnikası(m) 

M.Nuriyev 

203

 

Elektronika 

nın əsasları(m) 

V.Hacıyeva 114

 

Hidrologiya+ 

(m) 

K.Əliyev 205

 

Layihələndirmənin 

əsas.(s) 

H.Əhmədov 204

 

Azərbaycan 

müasir 

energetika sis. (m) 

B.Hacıyeva kaf

 

Hidrotexniki 

meliorasiya (s) 

S.Nəsirov 109

 

Lokomotivlər

in kons.və 

hesabatı(m) 

V.Hüseynov 

214

 

Sistemli analiz 

və komp. Mod. 

(m) 


T.Nadirova 

106

 

Ornomental nəzəriyyə (m) 

Q.Əliyev 

206

 

İnformatikanı

n əsasları (l) 

K.Məmmədo

Hidrotexniki 

meliorasiya 

(s) 

Nəzəri 


mexanika 

(s) 


 

 

  

 

  

 

 Layihələndirmənin 

əsas.(s) 

H.Əhmədov 

Elektrik 

stans.lay.əs. 

B.Hacıyeva 

 

Lokomotivlərin kons.və 

hesabatı(s) 

Verilənlərin və 

bilik. Struk və 

model-2 

Şəhərsalma

nın əsasları 

(s) 


Müasir metal 

kons.(s) 

A.Sadıxova 


va 

kab

 

K.Əliyev 108

 

A.Həsən


ov 

213

 

Nəzəri 


mexanik(

s) 


A.Həsəno213 

Müasir proq. 

dilləri (s) 

H.Qasımov kab.

 

Mülki müdafiə (s) 

P.Allahverdiyev111

 

204 

kaf

 

V.Hüseynov 214

 

(m)S.Mahmdov114

 

A.Tarverdi

yev 

102

 

215 

 

  

III 

 

 

Tətbiqi 


riyaziyyat  

(m) 


Z.Səfərova 

205

 

Metrologiya 

və stan.(m) 

S.Allahverdiy

ev 

111

 

Nəzəri  mexanika  (m) 

A.Həsənov 

203

 

İnformasiya 

tex. və sis.-02 

(s) 


S.Zeynalova 

106

 

Riyaziyyat (m) 

K.Həsənli 

113

 

Memarlıq lay.-01(m) 

A.İsayev 

206

 

Energetikanın 

iqt.(s) 

B.Hacıyeva 

İnşaat 

konstruksiyaları (m) 

K.Əliyev 108

 

Vaqonlara 

texniki 

xidmət və 

təm. (s) 

Y.Həziyev 109

 

Hesablama təc.avtomat. 

(s) 


S.Mahmud 

ova 


114 

 

 Naxçıvan memar. (m) 

G.Qənbərova 202

 

  

 

Mülki müdafiə(s) 

P.Allahverdiye203 

 

 Energetik 

sis.avto.qur.ele

ment.(m) 

V.Hacıyeva Kaf

 

Şəhərsalmanın əsasları 

(s) 


A.Tarverdi

yev 


206

 

 

 Naxçıvan 

memarlığı 

(s) 

G.Qənbər


ova 

202

 

 

  

Sənaye 


elektrik 

təchizatı (m) 

B.Hacıyeva 

109

 

Riyaziyyat (m) 

A.Səfərova 

203 

 

  

Elektronikanın 

əsasları(s) 

V.Hacıyeva 108

 

İnformatika,ekol

oji proseslərin 

komp.analizi (s) 

S.Zeynalova 

kab 

 

Memarlıq lay.-01 

(s) 

A.İsayev 

204

 

Uzaq 


elek.ötr.(m) 

S.Novruzova k

af

 

Memarlıq(m) 

H.Əhmədov 

215 

 

Dəmir yolu stans. və qov. 

(s) 


Y.Həziyev 

208

 

Verilənlərin və 

bilik.Struk. və 

model-2 


(s)S.Mahmudov

Naxçıvan memarlığı 

(s) 


G.Qənbər 

ova 


202 

 

Ornomental nəzəriyyə (s) 

Q.Əliyev 205

 

Kompüter 

şəbəkə 

avadanlıqları (m) 

İ.Süleymanov 114

 

 

 

Elektronikanı

n əsas.(m) 

S.Novruzova kaf 

 

Nəzəri mexanika (s) 

A.Həsənov 113

 

Tərsimi 


hən. Və 

MQ 


(s) 

M.Rəcəb


ov 

209

 

Materialşünaslıq(s) 

S.Allahver

diyev 

109

 

İnformasiya 

nəzəriyyə. (m) 

S.Mahmud 

ova 

114

Ekologiya 

mühəndisliyinə 

giriş (s) 

L.İbrahimova 

108

 

 

Elektrik 

stan.avtomat. 

id.sis.(s) 

B.Hacıyeva kaf

 

 

Dəmiryol maşınları.ist. 

və 


təm.texnologi

yası (m) 

F.Qocayev 

214

 

İnformasiya sis. 

Təh. Təmini (s) 

T.Nadirova 106

 

 

  

Şəhərsalma 

nın əsasları 

(s) 


A.Tarverdiy 

ev 


206

 

Heykəltaraşlıq(m) 

C.İsmayilov 

k

ab

 

Naxçıvan 

memarlığı 

(s) 


G.Qənbər 

ova 


202

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

  

 

Hidrologiya (s) 

Y.Hüseynov 109

 

 

Fəlsəfə (s) 

B.Bala 


yev 

208

 

Mülki 


müdafiə 

P.Allahver

diyev 

213

 

 

 İnfor.tex. və 

sis. element 

bazası (m) 

Q.Bağırov 106

 

 

Riyaziyyat(s) K.Həsənli 

113

 

 

Memarlıq lay.-01 (s) 

A.İsayev 

204

 

Alternativ enerji 

mən.(s) 

B.Hacıyeva kaf

 

Nasos stansiyalar 

və trubinlər (s) 

V.Salmanov 108 

 

Əməyin mühafizəsi 

(m) 


S.Nəsirov 

214

 

Vizual proq. 

(m) 

H.Qasımov kab

 

Ornomental 

nəzəriyyə 

(s) 


Q.Əliyev 

205 

 

 

Naxçıvan 

memarlığı (s) 

G.Qənbərova      202

 

  

 

Ətraf mühitin 

kimyası  (s) 

S.Bağırova 113 

 

 Mülki 

müdafiə 


P.Allah 

verdiyev 

Fəlsəfə(s) 

B.Balayev 213

 

 

 

 

Ölçmə 


texnikasının 

əsasları(s) 

S.Novruzov 

114

 

Fəlsəfə (m)+ 

B.Balayev 

203

 

İstilik 


texnikası 

(s) 


T.Oruc 

ov 


208

 

Riyaziyyat 

(s) 

A.Səfərov

213

 

Riyaziyyat 

(m) 

M.Eminov 113 

 

Fəlsəfə(m) B.Babayev 

203

 

Azərbaycanın 

müasir 

energetika sis.(s) 

B.Hacıyeva Kaf.

 

Qurğuların sınağa 

və zəlzələyə 

davam. (m) 

Y.Hüseynov 

108

 

Avtomatlaşdır

manın əsas. 

(m) 


Q.Bağırov 

209

 

Sistemli analiz 

və komp.model. 

(s) 


T.Nadirova 

106

 

Tarixi 


mühitin 

qorunması 

və bərpası 

(m) 


H.Gülməm

mədova 


206

 

 

 


 

 Fəlsəfə (s) 

B.Balayev 

203

 

Metrologiya 

sertifikat.və 

stan.(s) 

S.Allahyverdi

yev 


Tərsimi hən.və 

müh.MQ(m) 

M.Rəcəbov 

205

 

Riyaziyyat(m) 

M.Eminov 

113 

 

Hidrologiya (s) K.Əliyev 

111

 

Memarlıq tarixi 

(m) 

 

 Eelektrik 

stsn.lay.əsas. 

(s) 

B.Hacıyeva kaf

 

 

Dəmiryol maşınları.ist. 

və 


təm.texnologi

yası (s) 

F.Qocayev 

209

 

Vizual proq.(m) 

H.Qasımov 

kab

 

Müasir metal kons.(m) 

A.Sadıxova 

206

 

 

Fəlsəfə (s) 

B.Balayev 

211

 

Bina və 


yaş.mən. 

müh.sis.(s) 

A.Sadıx 

ova 


 

  

206

 

  

 

 

Fəlsəfə+ (m) 

B.Babayev 

203

 

Aqrometrolo 

giya (s) 

Y.Hüseynov 109

 

Fəlsəfə(m) 

B.Balayev 

203 

 

İnformatika,eko loji proseslərin 

komp.analizi 

(s/m) 

S.Zeynalova 113 

 

Heykəltaraşlıq(s) C.İsmayılov 

Kab.

 

 

Uzaq elek.ö

tr. 


(s) 

S.Nov


ruzovKaf. 

Hidrotexniki 

qurğular (s) 

K.Əliyev 108

 

Dəmir yolu 

stans. Və qov. 

(m) 


Y.Həziyev 

208

 

Hesablama 

təc. 

Avtomat(m/s) S.Mahmud 

ova 


114

 

Şəhərsalmanın əsasları (m) 

A.Tarverdiyev 

202

 

Mülki 


müdafiə (s) 

P.Allahverdi 

yev 

211

 

Qurğuların sınağa 

və zəlzələyə davam. 

(s) 


Y.Hüseynov 

108

 

 Ölçmə 


texnikasının 

əsasları (m) 

S.Novruzova 

203

 

Hidrotexniki 

meliorasiya 

(m) 


Y.Hüseynov 

1

09

 

Materiallar 

müqaviməti(m) 

F.Əliyev 205 

 

İnformasiya nəzəriyyə. 

(m) 


S.Mahmud 

ova 


114 

Fəlsəfə(s) 

B.Babayev 

Memarlıq tarixi (s) 202

 

Eelektrik 

stsn.lay.əsas.(m

B.Hacıyeva kaf

 

Hidrotexniki 

qurğular (s) 

K.Əliyev 108 

 

MDKEƏ (s) V.Əsgərov 

206

 

Telekomunik

asiya 

informasiya tex. (s) 

Q.Bağırov 106

 

 

Tarixi mühitin 

qorunması və 

bərpası (s) 

H.Gülməmmə

dova 

 

Fəlsəfə(s) B.Babayev 

215

 

Vaqonlara 

texniki xid və 

təm. (s) 

Y.Həziyev 

205

 

Tətbiqi 


proqramlar 

(ACCESS) 

(s) 

H.Qasımov Kab.

 

Tarixi 


mühitin 

qorunması 

və bərpası 

(s) 


H.Gülməm

mədova 


215

 

Şəhərsalmanı

n əsasları (s) 

A.Tarverdiy 

ev 

202

 

Sənaye 


elektrik 

təchizatı (s) 

B.Hacıyeva 

111

 

 

  

Material 

lar 

müqavi


məti (s) 

F.Əliyev 208

 

İstilik 


texnikası(s) 

T.Orucov 206

 

Riyaziyyat(s) 

M.Eminov 

 

 

Müasir incəsənət 

tarixi (m/s) 

S.Hacıyeva 

202

 

 

 

 

Tətbiqi proqramlar 

(ACCESS) 

H.Qasımov 

Kab.

 

 

  

 

Fəlsəfə(s) B.Balayev 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                

Qrup 

   lar

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün 

 

 lər

 

S

 a

 a

 t

 

iş 

 

II-NÖVBƏ

 

 

I  kurs 

 

 

III kurs 

ElektroenerMühən-yi 

Melorasi

ya. 

su təs.və 

tikintisi 

mühən-

yi 

Dəmir yol 

nəq.və tikin. 

mühən-yi 

Yerüstü nəql 

vasitələri 

mühən-yi 

İnform. tex. 

və sistemləri 

Mühən-yi 

Ekologiya 

mühən-yi 

 

Memarlıq  

Elektroene 

mühən-yi 

Mel.su təsər  və 

tikintisi 

Mühən-yi 

Dəmir yol 

nəq.və 

tikint. 

Mühən-yi 

Yerüstü nəql 

vasitələri mühən-

yi 

İnform. tex. 

və sistemləri 

Mühən-yi 

Memarlıq - A 

Memarlıq -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbay 

can dili və 

nitq məd. 

(m)+ 

Mehriban.

Q.203 

Xarici 

dil (s) 

S.Paşay

eva 

211 

Azərbay 

can dili və nitq 

məd. 

(s)Q.Mətanət 

111 

 

Azərbaycan dili və nitq məd.+ 

(m) 

Mehriban .Q. 

203

 

Kimya(m) 

İ.Mehdiyev 

214

 

Riyaziyy


at(m) 

F.Hacıye


va 

213

 

Yüksək 


gərginlik 

texnikası (s) 

V.Salmanov 

kaf

 

Su 


ehtiyatlarından 

kompleks 

ist.ol.-01(m) 

S.Nəsirov 109

 

Maşın mexanizmlər 

nəzəriyyəsi (m) 

V.Əsgərov 205

 

Multimedia 

tex. (m) 

E.Əhmədov 114

 

Layihələndirmənin əsas. (m) 

H.Əhmədov 

204

 

Memarlıq konstruk.(m) 

A.Sadıxova 

206

 

 

 

 

 

 

 

 Xarici dil 

(s) 

R.Məmməd

ova 

109

 

Riyaziyyat (m) 

A.Səfərova 

203

 

Azərbaycan dili 

və nitq məd. (s) 

Mehriban .Q. 

113

 

Xarici dil (s) İ.Nərmin 

214

 

Materialş

ünaslıq 

(m) 

A.Sadıxo

va 

206

 

Avtomatlaşdır

ma tex.əsas. 

(m) 

İ.Süleymanov 

106

 

İnşaat 

matrialları (m) 

Y.Hüseynov 

           109

 

Konstruksiya materialları 

texnologiyası (m) 

S.Allahverdiyev 

205

 

İntelıektual 

sis. (m) 

Q.Bağırov 106

 

Memarlıq lay.-03 (m) 

H.Əhmədov 

204

 

Multimedia 

tex. (m) 

E.Əhmədov 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riyaziyyatı

əsasları(m) Kimya 

(l) 


İ.Mehdi

yev 


211

 

Riyaziyyat (s) 

A.Səfərova 

209


 

Xüsusiləşm

iş hər. 

Tər.(s) 


A.Abbasov 

209

 

Xarici dil (s) 

R.Məmmədova 

113

 

Riyaziyyat (s) 

K.Həsənli 114

 

 

 İnşaat maşınları 

(m) 


V.Əsgərov 

109

 

Metrologi 

ya stan. Və 

sertifikasi 

ya (s) 

S.Allahver diyev 

108

 

Nəqliyyat 

mühərrikləri 

(s) 


T.Orucov 

209

 

İntelektual 

sis. (s) 

Q.Bağırov 106

 

Memarlıq 

lay.-03 (s) 

H.Əhmədov 204

 

Memarlıq 

konstruk.(s) 

A.Sadıxova 206

 

Fizika (l) 

F.Mirişli 

kaf

 

Riyaziyyat 

(s) 

A.Səfərova 208

 

Bina və qurğuların mem 

.tipologiyası (m) 

A.Tarverdiyev 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan 

dili və nitq 

məd. (s)+ 

Mehriban.106

 

Azərbaycan dili və nitq 

məd. (m) 

Mətanət .Q. 

203

 

Kimya (l) 

İ.Mehdiyev 

205

 

 

Azərbaycan dili və nitq məd. (m) 

Mətanət .Q. 

203

 

Elektrik 

maşınlarının 

əsasları (m) 

V.Haciyev 

113

 

Materiallar 

müqavimət-

02(s) 


V.Mazanov   

Dəmir 


yolunda 

suni 


qurğular 

(m) 


M.Əliyev 

208

 

Nəqliyyat 

mühərrikləri 

(m) 


T.Orucov 

209

 

 

Memarlıq fizikası (m) Q.Əliyev 

206

 

 

Su 


ehtiyatlarından 

kompleks 

ist.ol.-01(s) 

S.Nəsirov 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikanın 

əsas.(l) 

F.Mirişli kaf

 

 

Fizika (m) V.Hacıyeva 

203

 

İnformasiya 

texnologiyalarına 

giriş(m) 

S.Mahmudova 

114 


 

Xarici dil (s) 

İ.Nərmin 

214

 

Riyaziyy


at(s) 

F.Hacıye


va 

213

 

Güc 


elektronikası 

və intq. idarə 

ed. (m) 

G.Məmməd 

ova 

113

 

Mühəndis 

geologiyası və 

quruntular 

mexanikası (m) 

Y.Hüseynov 109

 

Geodeziyan

ın əsas. Və 

dəmir yol. 

Lay. (m) 

M.Əliyev 208

 

Konstruk. 

Mat.tex. (s) 

S.Allahverdiy

ev 

209

 

Rəqəmsal 

sistemlər(m) 

Ə.Mikayılov 

106

 

Memarlıq 

kons.(s) 

A.Sadıxova 206

 

Memar. 


Lay-03(s) 

H.Əhməd 


ov 

204

 

 

 

 

Xarici dil 

(s) 

R.Məm 


mədov 

109

 

Tərsimi 

həndəsə 

və MQ 

(m) 

Q.Əli 

yev 

214

 

Xarici dil (s) 

Q.Röya 

113

 

Xarici dil 

(s) 

İ.Nərmin 215

 

Fizika (m) 

V.Hacıyeva 

203

 

Materialş

ünaslıq 

(s) 


A.Sadıxo

va 


213 

 

Güc elektronikası 

və intq. Idarə 

ed. (m) 

G.Məmmədov113

 

             

 

Verilənlərin strukturu,veri

lənlər bazalar 

sis..-01(m) 

S.Mahmud 

ova 

114

 

Bərpa və 

konservasiya 

(s) 


R.Həziyev 

206 


 

Mem


ar. 

Lay-


03(s) 

H. 


Əhm

ədov 


214 

 

 Nəqliyyat 

vasitələri 

nin təh. Və 

eks. (s) 

M.Əliyev 

208

 

Fizika (l) 

Hacıyeva 

Kaf.

 

 

Əməyin mühafizəsi 

(s) 


111

 

Xarici dil 

(s) 

Cavid 


215

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarici dil 

(s) 

R.Məm 


mədov 

215

 

 

Riyaziyyat (s) 

A.Səfərova 

111

 

Xüsusiləşm

iş hər. 

Tər.(m) 


A.Abbasov 

214

 

Fizika (m) 

Hacıyeva 

203 

 

Xarici dil 

(s) 

Cavid 


211

 

Energetik qur. 

Və istilik 

ener.(m) 

S.Novruzova  

Kaf. 

 

Materiallar müqaviməti -02 

(m) 


V.Mazanov  

213

 

 

 Avtomobil 

daşımaları,va

hid nəqliyyat 

sis.(m) 


S.Vəliyev 

205 

 

İntelektual sis. (m) 

Q.Bağırov 

107

 

 Lay.əsas.(s) 

H.Əhmə 


Dov 

204

 

Bina və 


qurğuların 

memarlıq 

tip.(s) 

A.Tarverdi 

yev 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Fizikanın 

əsas.(l) 

F.Mirişli Kaf.

 

Riyaziyy


at (s) 

A.Səfər 


Ova 

111

 

Xarici dil (s) 

Q.Röya 

111

 

Xarici dil 

(s) 

İ.Nərmin 214

 

Xarici dil (s) 

R.Məmmə 

Dov 


113

 

Kimya (l) 

İ.Mehdiyev 

213

 

Tərsimi 


həndəsə 

(m) 


Q.Əliyev 

206


 

Elektrik 

maşınları 

nın əsasları 

(s) 

V.Haciyeva Kaf.

 

İnşaat 


materialları (s) 

Y.Hüseynov 109

 

Dəmir 


yolunun 

elek. Və 

elek. 

Təchizatı (m) 

F.Qocayev 

209

 

Şəhər nəqliyyatının 

planlaşdırılma

sı (m) 

S.Vəliyev 205

 

Sistemli 

analiz və 

komp. 


Modelləşdir 

mə (m) 


T.Nadirova 

203 

 

Bərpa və konversiya (m) R.Həziyev 

206

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarici dil (s) 

S.Paşay 


eva 

211


 

Dəmiryol maş 

ist.və 

təm.tex.(s) F.Qocayev 

208


 

Azərbaycan 

dili və nitq 

məd. (s) 

Mehriban.203

 

Fizika (l) V.Hacıyeva 

Kaf.

 

Xarici dil (s) 

İ.Nərmin 

213

 

 

Avtomatlaşdırma tex.əsas. 

(s) 


İ.Süleyman 

ov 


114 

 

İnşaat maşınları(m) 

V.Əsgərov 108

 

Konstruksi

ya 

materialları tex.(s) 

S.Allahver 

      diyev 

109 

 

 Nəqliyyat 

mühərrikləri 

(m) 

T.Orucov 209

 

 

  

Tərsimi 

həndəsə 

(s) 

Q.Əliyev

205

 

  

Fizikanın 

əsas.(l) 

F.Mirişli  

Kimya (m) 

İ.Mehdiyev 

203

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riyaziyya 

tın əsas. 

(m) 


213

 

Riyaziy


yat(s) 

A.Səfər 


Ova 

107


 

Fizika(l) 

F.Mirişli 

kaf


 

Fizika (l) 

V.Hacıyeva 

kaf

 

İnformasiya texnologiyaların

a giriş (m) 

S.Mahmudova  

209 

 

 Azərbayc

an dili və 

nitq məd. 

(m) 

Mətanət 

.Q. 

215

 

Energetik qur. və istilik 

ener.(m) 

S.Novruzova 

108

 

İnşaat 

matrialları 

(m/s) 

Y.Hüseynov 

109

 

Nəqliyyat 

vasitələri 

nin təh. Və 

eks. (m) 

M.Əliyev 208

 

Avtomobil 

daşımaları 

,vahid 


nəqliyyat 

sis.(s) 


S.Vəliyev 

114

 

Sistemli 

analiz və 

komp. 


Modelləşdir 

mə (s) 


T.Nadirova 

106 

 

Memarlıq fizikası(s) 

Q.Əliyev 

214

 

Lay.əsas(s) H.Əhməd 

ov  


204 

 

Riyaziyyat(m) A.Səfərova 

203


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroener

getikanın  

əsas. (m) 

G.Məm 

mədova 


113

 

Xarici dil 

(s) 

S.Paşayeva 211

 

Dəmiryol maş ist.və 

təm.tex. 

F.Qocayev 

(m) 


205 

kab


 

Riyaziyyat 

(s) 

A.Səfərova 214

 

Riyaziyyat (s) M.Eminov 

114


 

Azərbaycan 

dili və nitq 

məd. (s) 

Mətanət .Q. 

213

 

Xarici dil (s) 

Cavid 


215

 

Əməyin mühafizəsi 

(m) 


S.Novruzov 

111


 

Mühəndis 

geologiyası və 

quruntular 

mexanikası (s) 

Y.Hüseynov 

109

 

Dəmir yolunda 

süni 


qurğular (s) 

M.Əliyev 

Metrologiya 

stan. Və 

sertifikasiya 

(s) 


S.Allahverdi 

Yev 


108

 

Rəqəmsal sistemlər(s) 

Ə.Mikayılov 

106

 

Memarlıq kosn.(s) 

A.Sadıxova 

206

 

Memarlıq fizika.(s) 

Q.Əliyev 

205

 

Memarlıq layihələndiril

məsi -03 (s) 

H.Əhmədov 

204


 

Geodeziyan

ın əsasları 

və dəmir 

yol. Lay.(s) 


M.Əliyev 

209


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riyaziyyatı

əsasları(m)114

 

Fizika(l) F.Miriş 

li 


kaf

 

. Azərbaycan 

dili və nitq 

məd. (s) 

Mehriban  

.Q 

213

 

Xarici dil (s) R.Məmmədov 

113

 

Əməyin 


mühafizəsi 

(m) 


F.Əliyev 

108 

 

Rəsm(s) C.İsmayıl

ov 


kab

 

Yüksək 


gərginlik 

texnikası (m) 

V.Salmanov  

kaf 

 

Hidravlika və HM (s) 

S.Allahverdiyev 109

 

Dəmir 


yolunun 

elek. Və 

elek. 

təchizatı (s) F.Qocayev

208

 

  

Memarlıq 

layihələndiril

məsi -03 (s) 

H.Əhmədov 

204


 

Memarlıq 

kons.(s) 

A.Sadıx 


ova 

206


 

 

 

 

 

 

1

Mülki 


müdafiə 

(m)+ 


P.Allah 

Verdiyev 203

 

Azərbay 

can dili və 

nitq məd. 

(s)Mətanət 

109

 

 

Kimya (l) İ.Mehdiyev 

213

 

Xarici dil 

(s) 

İ.Nərmin 214

 

  

Fizika(l) 

F.Mirişli 

kaf


 

Mülki 


müdafiə 

(m)+ 


P.Allahve

rdiyeva 


203

 

Energetik qur. Və istilik 

ener.(m) 

S.Novruzova 

215

 

Hidravlika və HM (m) 

S.Allahverdi 

Yev 

108


 

MMN (s) 


V.Əsgərov 

205


 

Şəhər 


nəqliyyatının 

planlaşdırılma

sı (s) 

S.Vəliyev 114

 

, 

Multimedia 

tex. (s) 

   E.Əhmədov 

205


 

Lay.əsas.(s) 

H.Əhmədov 

204

 

Bina və qur. 

Meme. 


Tipologiya

sı (s) 


A.Tarverdi

yev 


202

 

Riyaziyyat (s) M.Eminov 

106


 

 

MMN (s) V.Əsgərov 

114


 

 

 

Mülki 

müdafiə (s) 

P.Allah 

verdiyev 

Kimya (m) 

İ.Mehdiyev 

203


 

Riyaziyyat (s) 

M.Eminov 

106


 

Riyaziyyat 

(m) 

K.Həsənli 109

 

Riyaziyyat (m) 

F.Hacı 


yeva

209


 

Elektroenerge

tik qur.və ist 

ener. (s) 

S.Novruzova 

215


 

 

Metrologiya stan. və sertifikasiya (m) 

S.Allahverdiyev 

205

 

Verilənlər bazalar sis..-

01 (s) 

S.Mahmud 

ova 

114

 

Lay.əsas.(s) H.Əhmədov 

204

 

Bərpa və konservasi

ya (s) 


R.Həziyev 

202  


 

Elektroener

getika 

nın əsas.(s) 

G.Məm 

mədova 

113

 

Mülki 


müdafiə 

(s) 


P.Allah 

Verdiyev


208


 

Əməyin 


mühafizəsi (s) 

S.Novruzova 

215

 

 

 

Tərsimi 

həndəsə 

(s) 

Q.Əliy 

ev 

206

 

  

İnformasiya 

texnologiyalarına 

giriş(m) 

S.Mahmudova 

114  


 

 

Rəsm(m) C.İsmayıl

ov 


208

 

  

 

  

 

  

 

                                            Dekan:                           C. İ. ZEYNALOV 

                            

Dispetçer:                  Ç.Orucov     

                 

 

 


Yüklə 414,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə