Te definieren wat Intelligent ontwerp is ?Yüklə 0,9 Mb.
səhifə1/11
tarix04.08.2017
ölçüsü0,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
WAT IS ID ?

Elke ID-er aan wie ik de vraag heb gesteld , "te definieren wat Intelligent ontwerp is ?"(of wiens boeken /artikels ik heb gelezen ) : antwoorde iets in de zin van" De ID theorie zegt dat het leven en de levende dingen telkens weer sporen van ontwerp tonen.( en ontwerper ) ....
Het primaire argument van ID t is dat het leven te complex is om zomaar gebeurd te zijn".

Wat betekent dat precies ? Ik lees de woorden, begrijp de individuele woorden, maar wat betekenen ze in hemelsnaam en hoe kan het als wetenschappelijk worden beschouwd?

Filter de wetenschappelijk klinkende woorden en de "double talk " eruit en je krijgt

: "Ik weet niet hoe het gebeurde, god deed het."

Michael behe weet zelfs hoe


Quote:

_" in a puff of smoke "

De "Magische Man in de Hemel maakte alles met " Magische" theorie.

Zeer wetenschappelijk.
Zet het maar in het school-leerplan samen met

Wetenschappelijke Astrologie
Phlogiston theorie ,


Alchemie en

gebedsgenezing

tsjok45

May 31, '11, edited on Jun 23

(Free downloads of these articles available at the bottom of this page).
Coyne, J. A. 1996. God In the Details. (Review of Darwin’s Black Box, by M. Behe). Nature 383:227-228.

Coyne, J. A. 2007. The Great Mutator (Review of The Edge of Evolution, by Michael J. Behe). The New Republic, June 18, 2007, pp. 38-44.

Wat is intelligent ontwerp (Intelligent Design)? Auteur: Johan Braeckman - Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit GentIntelligent Ontwerp: wetenschappelijk steriel, filosofisch futiel

Intelligent Design, in het Nederlands Intelligent Ontwerp, is een geloofsovertuiging die wortelt in de eeuwenoude natuurtheologische traditie. De natuurtheologie gaat terug tot het werk van Plato, Aristoteles, de middeleeuwse kerkvaders en talrijke auteurs die in de loop van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw het ontwerpsargument telkens weer herhaalden. Vaak schreven ze ook hele passages letterlijk van elkaar over, zonder bronvermelding. In de hedendaagse literatuur verwijst men vaak naar het boek Natural Theology van William Paley, voor het eerst gepubliceerd in 1802 en nog steeds in druk (in de Oxford World’s Classics reeks). Reeds in de eerste regels van zijn boek brengt Paley het basisargument van de natuurtheologie naar voren. Veronderstel, zo schrijft hij, dat we tijdens een wandeling een kei aantreffen. Als we de kei nader bestuderen, stellen we vast dat deze geen duidelijke functionaliteit bezit. De vorm die hij heeft is meer dan waarschijnlijk door strikt natuurlijke krachten ontstaan. Maar stel dat we tijdens diezelfde wandeling ook een horloge vinden, dan is het meteen duidelijk dat hiervoor een volstrekt andere verklaring nodig is. Ook als je helemaal niet weet wat een horloge is, zie je meteen dat het naar alle waarschijnlijkheid functioneel is. De radertjes, wijzers en andere onderdelen zijn niet door louter natuurlijke krachten op dergelijke manier met elkaar verbonden. Wie aan ‘omgekeerd ingenieursdenken’ doet, kan het horloge ontleden en achterhalen waar het voor dient. Men zal, aldus Paley, tot de conclusie komen dat het horloge is ontworpen om de tijd aan te duiden. Met andere woorden: anders dan de kei, kan het horloge een bepaald doel realiseren, en alle onderdelen werken hiertoe samen. Hoe groot is de kans dat zoiets vanzelfs, dat wil zeggen door strikt natuurlijke krachten, ontstaat? Die kans is zo goed als nihil, redeneert Paley. Het is alsof je alle onderdelen van het horloge in een doos stopt en vervolgens schudt met de doos tot de onderdelen samenvallen en een werkend horloge vormen. Strikt genomen is dit niet onmogelijk, maar het is uiteraard buitengewoon onwaarschijnlijk. De conclusie is onontkoombaar. Iets of iemand heeft het horloge bedacht, ontworpen, geconstrueerd. Paley heeft hier uiteraard gelijk. Met name de horlogemaker is verantwoordelijk voor het ontwerp en het bestaan van het horloge. Een alternatief, even plausibel en aanvaardbaar antwoord op de vraag hoe het horloge is ontstaan, is ondenkbaar. Vervolgens maakt Paley een analogie. Als we accepteren dat het horloge een horlogemaker veronderstelt, ja, het bestaan ervan zelfs zo goed als bewijst, moeten we dan ook niet aanvaarden dat het bestaan van pakweg het menselijk oog een oog-maker aantoont? Een oog is zeer complex en uitermate functioneel. Net zoals het horloge kan het daarom niet, aldus Paley, door blinde natuurkrachten zijn ontstaan. Het enige alternatief is een intelligente ontwerper, die het oog bedacht, ontwierp, construeerde. Hetzelfde geldt voor mijn kniegewricht, mijn nieren, mijn longen, mijn brein, enzovoort. Wie er een beetje over nadenkt, vervolgt Paley, begrijpt al gauw dat de redenering opgaat voor miljoenen, zelfs honderden miljoenen structuren in de natuur.
De redenering van Paley was voor nagenoeg al zijn lezers, en voor de meesten - maar niet voor iedereen - die zich vertrouwd maakten met de logica van de argumentatie, zeer overtuigend. Ze was dat reeds eeuwen lang. Velen hadden ze voor Paley al even uitvoerig uiteengezet. De hierboven beschreven passage over de kei en het horloge bijvoorbeeld, vinden we nagenoeg letterlijk terug in Het Recht Gebruik der Wereltbeschouwing van Bernard Nieuwentyt, een lijvig boek dat voor het eerst vroeg in de achttiende eeuw werd gepubliceerd in Amsterdam. Nieuwentyts boek, net als dat van Paley en van andere beroemde natuurtheologen zoals William Derham en John Ray, is één lange poging om het bestaan van god af te leiden uit de talloze natuurlijke structuren die wijzen op intelligent ontwerp.
Een centraal onderdeel van de natuurtheologische, of intelligent ontwerp-redenering is dat men de werking van natuurlijke krachten identificeert met ‘het toeval’. Als iets tot stand is gekomen zonder vooraf bepaald doel, zonder dat het als het ware ‘van boven af’ is bedacht, dan is het, aldus Paley & co., toevallig ontstaan. Deze redenering strookt met de menselijke intuïtieve psychologie. Het is immers niet eenvoudig om te begrijpen dat functionele, adaptieve structuren kunnen ontstaan door toedoen van blindwerkende krachten; dat wat er uitziet als intelligent ontworpen, met een doel voor ogen, in werkelijkheid een soort schijnontwerp is, ontwikkeld zonder dat het de bedoeling was. Aantonen hoe dit in zijn werk gaat, waarbij wat er uitziet als ‘van bovenaf’ ontworpen in werkelijkheid is ontstaan zonder dat er bewust, intelligent ontwerp aan te pas kwam, is de grootste verdienste van de negentiende-eeuwse bioloog Charles Darwin.
Darwin en selectie
Er bestaan talloze complexe, functionele structuren in de natuur die er uitzien alsof ze zijn ontworpen, aldus Darwin, maar in werkelijkheid kwam er geen ontwerp aan te pas. Die structuren zijn het resultaat van natuurlijke of seksuele selectie, de door Darwin ontdekte en zeer diepgaand geanalyseerde mechanismen die noch gelijk te schakelen zijn met intelligent ontwerp, noch met het toeval. Darwinistische selectie is een derde, alternatieve mogelijkheid om het bestaan van functionaliteit in de natuur te verklaren. Iedereen die vertrouwd is met de geschiedenis van de evolutionaire biologie weet dat Darwins kerninzicht, het bestaan van selectie en de aard van de werking ervan, buitengewoon succesvol is. Selectie is centraal bij zowel het verklaren van adaptaties – dat wil zeggen functionele eigenschappen van organismen – als bij het het proces van de evolutie van soorten op zich.
Dat betekent niet dat momenteel reeds een volledige consensus bestaat over alle aspecten ervan. Selectie is een mechanisme dat er op het eerste zicht zeer eenvoudig uitziet, maar in werkelijkheid erg lastig te doorgronden is. Er kan nog veel wetenschappelijk onderzoek gebeuren over de snelheid van selectie; over de verhouding tussen natuurlijke en seksuele selectie; over het niveau waarop selectie inwerkt (genen? organismen? populaties? soorten?); over de toepassingsmogelijkheden van selectie in de cultuur- en gedragswetenschappen, enzovoort. In zijn boek Darwins Gevaarlijke Idee schreef de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett het volgende: “Als ik een onderscheiding moest geven voor het beste denkbeeld dat iemand ooit heeft gehad, dan zou ik die aan Darwin geven en niet aan Newton, Einstein of iemand anders. In één klap verenigt het denkbeeld van evolutie door natuurlijke selectie het rijk van leven, zin en doel met het rijk van ruimte en tijd, oorzaak en gevolg, mechanisme en natuurwet. Maar het is niet alleen maar een prachtig wetenschappelijk denkbeeld. Het is een gevaarlijk denkbeeld.” (Contact, 1995, 2006, pag. 8). De stelling die ik in het vervolg van dit artikel ontwikkel, houdt in dat de moderne versie van de natuurtheologie, de geloofsovertuiging die men Intelligent Ontwerp noemt, haar maatschappelijk succes te danken heeft aan de mogelijke filosofische implicaties van darwinistische selectie waar Dennett het over heeft, en niet aan intrinsiek wetenschappelijke factoren.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is Intelligent Ontwerp volkomen steriel. Dit standpunt is niet ongenuanceerd, het is een strikt empirische vaststelling. Er is nog geen enkel zinvol onderzoeksproject vanuit Intelligent Ontwerp-kringen naar voren gebracht. Er is nog geen enkel betekenisvol wetenschappelijk resultaat gepubliceerd. Er is nog geen enkel experiment uitgevoerd. Er is nog geen enkele testbare hypothese voorgelegd. Er is geen enkel aanknopingspunt met om het even welke wetenschappelijke discipline, theorie, wetmatigheden, of feiten. Intelligent Ontwerp, kortom, is een pseudo-wetenschap, of misschien beter, een geloofsovertuiging die inspeelt op al dan niet reële filosofische, morele en politieke aspecten van Darwins kerninzichten, maar met de wetenschappelijke geldigheid ervan niets te maken heeft. Het is dan ook niet meer dan normaal dat rechter John E. Jones III aan het einde van het belangrijke proces Kitzmiller versus Dover Area School District, in Dover, Pennsylvania, V.S. (december 2005) oordeelde dat het onderwijzen van Intelligent Design in de lessen biologie van het openbaar onderwijs ongrondwettelijk is. Intelligent Design, aldus rechter Jones, is in strijd met de scheiding tussen kerk en staat. Het is een geloofsovertuiging, geen wetenschappelijke theorie, die zich niet kan loskoppelen van haar religieuze, specifiek creationistische voorgangers. Men kan zich uiteraard de vraag stellen waarop een ander, voor Intelligent Ontwerp meer positief oordeel, gebaseerd zou zijn. Het begrip Intelligent Ontwerp ontstond net om te vermijden dat men het creationisme als een religieuze doctrine zou beschouwen. Na het beroemde ‘apenproces’ in Dayton, Tennessee (1925) duurde het tot de jaren zestig voor men in de Verenigde Staten wettelijk toeliet dat openbare scholen evolutietheorie onderwezen, naast het creationisme. Hierbij moet ik opmerken dat het ene creationisme het andere niet is. Zo nemen de ‘young earth creationisten’ de bijbel heel erg letterlijk. Ze zijn ervan overtuigd dat de aarde ongeveer zesduizend jaar oud is, dat Adam en Eva echt bestonden, dat de zondvloed zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, enzovoort. Daarnaast heb je de ‘gap creationists’ die van mening zijn dat de aarde al zeer oud is, maar dat de bijbel toch, mits de juiste interpretatie, een accuraat beeld geeft van de schepping, van het ontstaan van het leven, de mens, de natuur, enzovoort. De verschillende dagen waarop god voor de schepping zorgde, bijvoorbeeld, moeten we metaforisch interpreteren. Eén dag in Genesis betekent in feite vele miljoenen jaren. Daarnaast bestaan andere creationistische stromingen, die andere accenten leggen, maar ze delen allen het geloof in de bijbel als een soort wetenschappelijk handboek, ook al kunnen de interpretaties ervan verschillend zijn.
Het probleem nu voor de creationistische gemeenschap in de Verenigde Staten is dat tengevolge van enkele processen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw het uiteindelijk onwettelijk werd om creationistische opvattingen, van welke strekking ook, te onderwijzen in de lessen biologie van het openbare onderwijs. Pogingen van creationisten om de klok terug te schroeven mislukten. Ze liepen telkenmale stuk op de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat. Daarom ontwikkelden ze de strategie om creationisme voor te stellen als een wetenschap; als een alternatieve, wetenschappelijke theorie. Een eerste poging hiertoe was tamelijk doorzichtig. Men had het niet langer over het creationisme, maar over wetenschappelijk creationisme (scientific creationism). Het was voor de bevoegde rechters evenwel zeer duidelijk dat de toevoeging van het woord ‘wetenschappelijk’ het creationisme nog niet wetenschappelijk maakte. De volgende, voorspelbare, stap was om het begrip ‘creationisme’ te laten vallen. Zo ontstond dan, in de jaren negentig, de Intelligent Ontwerp-beweging, waarvan de intellectuele architecten auteurs als Philip Johnson (Darwin on trial, 1993) en Michael Behe (Darwin’s black box, 1996) zijn.
Het merendeel van de Intelligent Ontwerp-aanhangers erkent het bestaan van evolutie op zich, maar ziet andere mechanismen dan darwinistische aan het werk. Dat is uiteraard niet a priori onwetenschappelijk; er is discussie onder evolutiebiologen over de ‘kracht’ van natuurlijke en seksuele selectie om adaptieve structuren te ontwikkelen. Maar Intelligent Ontwerp brengt per definitie naar voren dat sommige adaptaties zo complex en functioneel zijn dat we niet anders kunnen dan erkennen dat iets of iemand ze ‘van bovenaf’ ontwierp. Hierdoor zijn we uiteraard terug aanbeland bij de natuurtheologie, voor zover die ooit al volledig van het toneel verdwenen was.
De huidige natuurtheologen, die zichzelf Intelligent Ontwerp-aanhangers noemen, geven niet meer dezelfde voorbeelden als Nieuwentyt en Paley, zoals het oog of kniegewricht, maar zoeken het in de wereld van de microbiologie en biochemie. Michael Behe verwijst bijvoorbeeld naar het zweepstaartje van sommige bacteriën, en naar de wijze waarop bloedstolling functioneert. Dat voor alle voorbeelden die hij geeft uitstekende darwinistische verklaringen bestaan – wat ook tijdens het proces in Dover zonneklaar werd aangetoond – glijdt van hem af zoals water van een eend. Er zijn, aldus Behe, structuren in de natuur die “onherleidbaar complex” zijn, dat wil zeggen, die men niet verklaren kan door darwinistische selectie. Het is evident dat Behe van mening is dat men daarom moet accepteren dat iets of iemand ze ontwierp, net zoals zijn illustere natuurtheologische voorgangers beweerden over zowel het horloge als het oog.
Wie ze een beetje aanport, krijgt van de Intelligent Ontwerp-aanhangers te horen dat de Ontwerper in principe een superieur intelligent buitenaards wezen kan zijn. Maar iedereen beseft de hypocrisie hiervan. Wat men echt gelooft is niet dat de Intelligente Ontwerper een marsmannetje is met een IQ dat ons bevattingsvermogen overtreft, maar dat hij samenvalt met de christelijke, in het bijzonder protestantse god. Alleen kunnen ze dit niet luidop zeggen, net om te vermijden dat men Intelligent Ontwerp, zoals de uitgesproken creationistische voorgangers ervan, als religieus in plaats van wetenschappelijk zou bestempelen. Het heeft evenwel niet mogen baten: rechter Jones maakte er in Dover korte metten mee, en noemde Intelligent Ontwerp zelfs “adembenemend stompzinnig”.
België & Nederland
Ondanks een totaal gebrek aan wetenschappelijke geloofwaardigheid, is Intelligent Ontwerp er toch in geslaagd om vele aanhangers te winnen. In België, zo blijkt uit onderzoek, is 21% van de ondervraagden het niet eens met de stelling dat “mensen ontwikkeld zijn uit vroeger bestaande diersoorten”. Vijf procent van de ondervraagden weet het niet zo goed, alle anderen accepteren de stelling. Dat betekent dat toch ongeveer één vierde van de ondervraagden moeite heeft met een stelling die men wetenschappelijk als even geldig beschouwt als bijvoorbeeld de uitspraak “de aarde is min of meer rond en draait rond de zon”. Hoeveel van deze mensen sceptisch zijn over evolutietheorie omwille van een geloof in Intelligent Ontwerp is onduidelijk. Ik vermoed dat relatief weinigen weten wat Intelligent Ontwerp precies betekent, maar dat men zich anti-darwinistisch opstelt omwille van uiteenlopende factoren, waarvan evenwel meerdere ook een rol spelen bij het maatschappelijke succes van Intelligent Ontwerp.
In Nederland liggen de cijfers nog wat hoger; daar verwerpt een flinke dertig procent de basisaspecten van evolutietheorie. Wellicht steunen de anti-darwinisten zich bij onze Noorderburen iets meer op Intelligent Ontwerp dan Belgische (neo-)creationisten. In 2005 liet zelfs de toenmalige minister van onderwijs en wetenschappen, Maria van der Hoeven van het CDA, zich positief uit over Intelligent Ontwerp. Ze raakte overtuigd van de waarde van Intelligent Ontwerp na een gesprek met de nanowetenschapper Cees Dekker, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Dekker is ondertussen meerdere malen in de media als aanhanger van Intelligent Ontwerp opgevoerd. Hij verzorgde bovendien ook de redactie, samen met enkele andere Nederlandse academici, van een aantal boeken waarin overwegend artikelen pro creationisme en Intelligent Ontwerp zijn opgenomen (o.a. En God beschikte een worm, Ten have, 2006). Momenteel heeft Nederland met André Rouvoet (ChristenUnie) zelfs een vice-premier die op zijn zachtst gezegd sympathie heeft voor het creationisme. Het is niet verwonderlijk dat de Nederlandse politieke en academische aanhangers van Intelligent Ontwerp uitgesproken christelijk en van gereformeerde strekking zijn. Vanzelfsprekend maakt het op velen indruk dat ook belangrijke politici en in hun vakgebied gerespecteerde wetenschappers in Intelligent Ontwerp geloven. Dat maakt Intelligent Ontwerp evenwel geen greintje wetenschappelijker. Ook bij Cees Dekker en zijn Nederlandse geloofsgenoten, net zoals bij Michael Behe en andere natuurtheologen, stellen we vast dat ze darwinistische mechanismen gelijkschakelen aan ‘het toeval’. Het luidt dan dat het onmogelijk is dat door ‘louter toeval’ complexe, functionele structuren in de natuur ontstaan zijn. Dat is evident waar, net zoals Nieuwentyts horloge niet kan ontstaan door met de doos te schudden waarin de onderdelen van het horloge zich bevinden. Maar Darwin, en a fortiori de moderne evolutietheorie, zegt helemaal niet dat functionele complexiteit door ‘toeval’ ontstaat. Integendeel, adaptaties ontstaan door natuurlijke en seksuele selectie, en dat is het tegendeel van ‘toeval’. Het is, om rechter Jones te parafraseren, adembenemend verbijsterend dat mensen als Michael Behe of Cees Dekker dat niet inzien.
Wat de toekomst is van Intelligent Ontwerp is moeilijk in te schatten. De kans dat men er wetenschappelijke bewijzen zal voor vinden is kleiner dan de doorsnee homeopatische verdunning. Ook kunnen we verwachten dat, zeker na de juridische nederlaag in Dover, de geloofsovertuiging andermaal een naamsverandering zal ondergaan. Relatief nieuw en erg belangwekkend is ook de ontwikkeling van een uitgesproken islamitisch creationisme in de lage landen. Een deel hiervan sluit aan bij de opvattingen van het traditionele christelijke creationisme, zie bijvoorbeeld de boeken en pamfletten van Harun Yahya, waarvan er meerdere geschreven zijn voor kinderen. Een ander deel haalt zijn mosterd bij het Amerikaanse Intelligent Design. Vaak kan je ook een vreemde mengeling van opvattingen aantreffen, zo bijvoorbeeld in de luxueus uitgegeven, maar in Europa gratis verspreide ‘Atlas of creation’ van Harun Yahya.
Zowel het christelijk als het islamitisch creationisme is het uiteindelijk niet te doen om de wetenschap vooruit te helpen. Ook al zou men er oprecht van overtuigd zijn dat men de moderne evolutietheorie wetenschappelijk moet verbeteren, dan nog is de drijfveer van de Intelligent Ontwerp beweging eerder filosofisch, en in het bijzonder moreel, politiek en religieus geïnspireerd. Men is er van overtuigd dat ‘Darwins gevaarlijke idee’ de grondslagen van het geloof, en bijgevolg van de beschaving, van menselijkheid en moraliteit aantast. Als Darwin gelijk heeft, zo redeneren zowel christelijke als islamitische creationisten, dan is het leven zin- en betekenisloos. Dan is het lijden en de dood niet meer te rechtvaardigen, dan is er niks dat ultiem nog waarde heeft, dan zijn we allen de facto nihilist. Dat talloze mensen die moderne wetenschap accepteren, uiteraard met inbegrip van de evolutietheorie, dag in dag uit het tegendeel aantonen van deze bizarre argumentatie doet blijkbaar niet ter zake. Intelligent Ontwerp is niet enkel wetenschappelijk onhoudbaar, het is ook filosofisch een uitzonderlijk zwak beargumenteerde opvatting. Darwin ontkrachtte de kern ervan reeds in 1859 in zijn On the Origin of Species, maar filosofen zoals Spinoza, David Hume en Immanuel Kant toonden reeds eerder de wijsgerige oppervlakkigheid ervan aan.

Zie ook:  • Waarom is de muizenval-analogie van Michael Behe misleidend en wetenschappelijk niet overtuigend?

  • Waarom Intelligent Design geen wetenschappelijk alternatief is voor de evolutietheorie

  • Darwins gevaarlijke idee

"Intelligent Design " in het kort

Eén van de kopstukken van intelligent design, William Dembski, heeft de centrale stelling van de theorie van intelligent design geformuleerd als:

"Er bestaan natuurlijke systemen die niet voldoende kunnen worden verklaard in termen van ongeleide natuurlijke krachten en die eigenschappen hebben die we in elke andere omstandigheid aan intelligentie zouden toeschrijven."

Aanhangers van de theorie zien aanwijzingen voor "tekenen van intelligentie": fysieke eigenschappen die zonder (intelligent) ontwerp onmogelijk zouden zijn.

Vaak genoemde tekenen zijn onherleidbare complexiteit (irreducible complexity) en specifieke complexiteit (specified complexity).

Voorstanders van de theorie stellen dat levende systemen dergelijke eigenschappen hebben en concluderen daaruit dat minstens enkele onderdelen van het leven "ontworpen" zijn.

Concepten

Onherleidbare complexiteit

Het concept van "onherleidbare complexiteit" is naar voren gebracht door Michael Behe, die het definieert als: "..een systeem dat bestaat uit goed-passende samenwerkende onderdelen die elk bijdragen aan de basisfunctionaliteit en waarin het weghalen van één van de onderdelen tot gevolg heeft dat het systeem niet meer functioneert.".

Om duidelijk te maken wat hij bedoelt, gebruikt Behe het voorbeeld van de muizenval, bestaande uit een plankje, een metalen beugel, een veer, een grendel en een scharnierend stukje hout dat bij beweging de vergrendeling opheft. Alle onderdelen zijn noodzakelijk voor het functioneren van de muizenval, en als één van de onderdelen wordt verwijderd, werkt het geheel niet meer.

De stelling is dat dergelijke onherleidbare complexiteit niet door een evolutieproces kan ontstaan: in een proces van natuurlijke selectie kan een dergelijk systeem niet stap voor stap ontstaan, want alle onderdelen moeten aanwezig zijn voordat er een selectief voordeel is.

Als concrete voorbeelden van onherleidbare complexiteit worden genoemd: de zweepstaart van de bacterie E. coli, trilharen, het mechanisme van bloedstolling, de werking van het oog en het immuunsysteem.

Tot nu toe is echter van alle voorbeelden die zijn aangedragen, aangetoond dat deze wel degelijk eenvoudigere voorgangers hebben gehad of in eenvoudiger vorm bestaan (zie voor meer informatie onder andere het artikel Irreducible complexity op de Engelse Wikipedia).


Specifieke complexiteit

Het concept van "specifieke complexiteit" is ontwikkeld en naar voren gebracht door de wiskundige William Dembski. Zijn argumentatie is dat als iets zowel complex als specifiek (betekenisvol) is, dat het dan aannemelijk is dat het ontworpen is. Een enkele letter van het alfabet is specifiek maar niet complex, een lange reeks willekeurige letters is complex maar niet specifiek. Een sonnet van Shakespeare is echter zowel complex als specifiek. Onderdelen van organismen kunnen hiermee worden vergeleken, bijvoorbeeld DNA dat de erfelijke code bevat.

Dembski definieert iets als complexe specifieke informatie als de kans dat het spontaan ontstaat kleiner is dan 1 op de 10150.

Er zijn diverse argumenten ingebracht tegen dit concept:

Het concept is niet zinnig, de kans dat een oog ontstaat is niet te berekenen.

Bekijk het als een loterij: de kans dat een bepaalde deelnemer de loterij wint is miniem, maar dat betekent niet dat er nooit iemand een loterij wint.

Specifieke complexiteit is juist datgene wat er volgens de evolutietheorie wel ontstaat, er zijn diverse computermodellen die juist dat aantonen.

Intelligent design en creationisme

Intelligent design laat zich als concept niet uit over de aard van de ontwerpende intelligentie. Veel aanhangers van deze visie vinden dat ze niet bij de creationisten ingedeeld moeten worden. In de praktijk blijkt echter dat de het gros van de ID-aanhangers in Amerika uit de conservatief-christelijke hoek komt en dat met de intelligente ontwerper de christelijke God wordt bedoeld.

De meeste Amerikaanse biologische wetenschappers stellen dat ID een poging is om het creationisme via een achterdeur weer in het Amerikaanse onderwijs te krijgen en dat de ontkenning van de relatie met religie enkel een rookgordijn is om de strikte scheiding van kerk en staat in de VS te omzeilen.

De rechter in Pennsylvania oordeelde in december 2005 dat Intelligent design niet op openbare scholen mag worden onderwezen, vanwege het ontbreken van enige wetenschappelijke onderbouwing van deze "theorie."

Parodieën

In een reactie op het besluit van de regionale overheid Kansas om tijdens biologielessen naast de evolutieleer ook de theorie van het intelligent design te onderwijzen, heeft Bobby Henderson de theorie van het Vliegende Spaghettimonster op internet gelanceerd en een officiële brief naar de Kansas Board of Education gestuurd waarin hij eiste dat in de klas aan het geloof in het Vliegende Spaghettimonster evenveel tijd zou worden besteed als aan de christelijke en andere scheppingsverhalen.

Een andere parodie is de theorie van Intelligent Falling als vervanging voor de natuurkundige wetten van de zwaartekracht.

Intelligent design in Nederland

In juni 2005 verscheen het boek "Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?" onder redactie van Cees Dekker (hoogleraar aan de TU Delft), R. Meester en R. Van Woudenberg.

Voor de publikatie van dit boek had Maria van der Hoeven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een gesprek met Cees Dekker, en schreef in haar weblog naar aanleiding hiervan onder meer:

"Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het [Intelligent design] uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen."

Maria van der Hoeven beoogde daarmee een debat over intelligent design te laten voeren tussen wetenschappers en het onderwijsveld.
Naar aanleiding van de betreffende tekst op de weblog werden zelfs kamervragen gesteld.

De Evangelische Hogeschool heeft een symposium aan het onderwerp gewijd, en de publieke omroep (met name de EO en de VPRO) gaf aandacht aan het onderwerp.

bronvermelding

1.
http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg26/obs24/art56.htm

2. µ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

msn-tsjok45

Nov 17, '07Een twaalf-delige Amerikaanse documentaire over het ‘Dover Trial’.

hier (<)

Op zeer treffende wijze wordt duidelijk hoezeer de ‘intelligent design movement’ inderdaad creationisme in een nieuw jasje is en voornamelijk hoe leugenachtig en onoprecht deze beweging blijkt te zijn.

Een aanrader voor iedereen om te zien, maar vooral voor creationisten die maar blijven schermen met oudbollige argumenten, irreducible complexity, Dembski en Behe.


chapter 1

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 1 thumbnail

watch chapter 1 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
A TOWN DIVIDED

The rural community of Dover, Pennsylvania is torn apart in the latest battle over the teaching of evolution, and parents file a lawsuit against the town's school board in federal court.running time 10:50
chapter 1 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 2

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 2 thumbnail

watch chapter 2 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
WHAT IS EVOLUTION?

More than 150 years ago Charles Darwin developed the theory of evolution to explain how the diversity of life arose, laying the foundation for modern biological science.running time 7:04
chapter 2 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 3

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 3 thumbnail

watch chapter 3 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
INTRODUCING INTELLIGENT DESIGN

The Dover School Board attempts to introduce into science classrooms the idea that life is too complex to have evolved naturally and therefore must have been designed by an intelligent agent.running time 8:47
chapter 3 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 4

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 4 thumbnail

watch chapter 4 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
THE TRIAL BEGINS

The court is asked to decide whether the School Board promoted religion or had religious motivation, and whether intelligent design is science.running time 9:32
chapter 4 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 5

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 5 thumbnail

watch chapter 5 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
THE FOSSIL RECORD

A 2004 discovery in the arctic of a transitional fossil from fish to land-dwelling animals is the latest substantiation of Darwin's theory of evolution.running time 8:36
chapter 5 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 6

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 6 thumbnail

watch chapter 6 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
A VERY SUCCESSFUL THEORY

The ongoing scientific quest to investigate the unknown has led to some of the strongest evidence for evolution, including findings in modern genetics and molecular biology.running time 9:26
chapter 6 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 7

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 7 thumbnail

watch chapter 7 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
THE NATURE OF SCIENCE

After experts point out that supernatural causes cannot be tested scientifically, the defense begins its case for intelligent design.running time 8:24
chapter 7 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 8

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 8 thumbnail

watch chapter 8 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
EXAMINING INTELLIGENT DESIGN

In court, biochemist Michael Behe argues that the concept of irreducible complexity is evidence for intelligent design, while biologist Ken Miller points out the weaknesses in that concept.running time 9:11
chapter 8 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 9

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 9 thumbnail

watch chapter 9 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
FAITH AND REASON

As the legal teams battle it out in court, the clash between evolution and intelligent design takes a toll on the Dover community.running time 7:25
chapter 9 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 10

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 10 thumbnail

watch chapter 10 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
SEPARATION OF CHURCH AND STATE

The court looks at evidence that the Dover School Board was motivated by religion.running time 9:49
chapter 10 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 11

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 11 thumbnail

watch chapter 11 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
A CULTURE CONFLICT

Some proponents of intelligent design would like to see the theory permeate our religious, cultural, moral, and political life.running time 8:52
chapter 11 transcript

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif

chapter 12

http://www.pbs.org/wgbh/nova/images02/spacer.gif
chapter 12 thumbnail

watch chapter 12 in


Quicktime
Windows Media: hi | low
CLOSING ARGUMENTS

After six weeks, the trial concludes with closing arguments that were as divided as Dover itself had become, and Judge Jones renders his unequivocal verdict.running time 10:38
chapter 12 transcriptmsn-tsjok45

ID en creationisme in Nederland anno (begin ) 2007

27 februari 2007

I

ID volgens een antropoloog

door Willem Bouwman

Antropoloog Wouter van Beek (1943) neemt deel aan het debat over Intelligent Design.

Dat is opmerkelijk, want het debat wordt vooral gevoerd door theologen, filosofen en natuurkundigen.

Van Beek, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, is gespecialiseerd in de religieuze antropologie.

Hij deed onderzoek naar de antropologie van het creationisme en Intelligent Design en naar de religieuze achtergrond van het klimaatdebat.

Wouter van Beek:,,Intelligent Design wordt in wezen gebruikt als wetenschappelijk godsbewijs. Maar godsbewijzen werken niet, ze zijn nooit sluitend en kunnen ook niet sluitend zijn, omdat God niet wetenschappelijk waarneembaar is. De verfijnde en ingewikkelde structuur van de natuur kan een bron van inspiratie zijn voor het geloof in God, maar een godsbewijs is ze niet.

Amerikaanse aanhangers van Intelligent Design zien de complexiteit van de natuur als een bewijs van het bestaan van God. Het kan niet anders, of de natuur is door een intelligent wezen geschapen, zeggen ze dan. Ik noem dat een vorm van godsbewijs.

Nederlandse aanhangers van Intelligent Design zijn genuanceerder en minder apologetisch. Voor hen is de complexiteit van de natuur meer een inspiratiebron dan een bewijs voor het geloof. Eensluidend zijn de meningen niet. In de bekende boeken over Intelligent Design, En God beschikte een worm en Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?, kom je allerlei, soms tegenstrijdige standpunten tegen. In Amerika zou dat niet gebeuren. In Amerika is Intelligent Design een vermomming van het creationisme.’’

Waarom is die vermomming nodig?

,,Het creationisme is afgeserveerd in Amerika, door de wetenschap, maar vooral door de rechter.

Volgens de rechter is creationisme een vorm van religie en dus ongeschikt om op de openbare school geleerd te worden.(1)

In de Amerikaanse Grondwet staat immers in steen gebeiteld dat kerk en staat gescheiden moeten zijn.

Om het scheppingsgeloof toch in de lesprogramma’s van het openbaar onderwijs te krijgen, proberen de creationisten onder een nieuwe vlag het oude doel te bereiken. Die nieuwe vlag heet Intelligent Design. Volgens de Amerikaanse creationisten wijst de wetenschap op Intelligent Design en is het evolutionisme een vorm van religie. Met die omkering probeert men de Amerikaanse rechtsgang te beïnvloeden. In sommige staten in het Zuiden is het gelukt en staat de scheppingstheorie nu in het lesprogram. Schrijvers van schoolboeken zijn voorzichtig geworden en laten verwijzingen naar de evolutietheorie achterwege. Soms is het hoofdstuk over evolutietheorie zelfs helemaal verdwenen.

In Europa speelt dat niet. De secularisatie is bij ons veel verder doorgedrongen dan in Amerika.’’

U hebt ontdekt dat de radicale islam wel door het Amerikaanse creationisme beïnvloed is.

,,Darwin is het doelwit geworden van mensen die zich niet thuis voelen in de geseculariseerde, westerse samenleving. Het gaat niet alleen om orthodoxe christenen, maar ook om orthodoxe moslims. Op de internetsites van fundamentalistische moslims heet Darwin een van de grote schurken uit de geschiedenis, nog groter dan Hitler en Stalin. De argumenten tegen Darwin zijn vaak letterlijk overgenomen van christelijke sites in Amerika, alleen is de naam van God veranderd in die van Allah. In de literatuurlijst zijn alle christelijke titels vervangen door islamitische literatuur.’’

Dat is opmerkelijk, want in de Koran gaat het nauwelijks over de schepping.

,,De Koran zegt zeer weinig over de schepping, maar omdat orthodoxe moslims de Koran als een uitbreiding van de Bijbel zien, geloven ze in het Bijbelse scheppingsverhaal. Lange tijd is de vraag naar schepping of evolutie nauwelijks een probleem geweest voor islamieten. Ze geloofden dat de mens door God geschapen was, evolutie vond men een belachelijk idee.

Pas sinds enige jaren verzetten ze zich tegen de evolutieleer, niet om inhoudelijke redenen, maar uit protest tegen de dominante, seculiere westerse wetenschap. Die seculiere aard van de westerse wetenschap zien ze het sterkst naar voren komen in de evolutieleer. Daartegen richt zich hun verzet. De snelle groei van het verzet is toe te schrijven aan het internet, waar men kennisnam van het werk van de Amerikaanse creationisten. Bij alle verschillen delen Amerikaanse creationisten en orthodoxe moslims hun diepe onbehagen in de seculiere wetenschap.’’

Waarom is Intelligent Design nu pas zo’n succes in Nederland? Was dat in 1980 ook mogelijk geweest?

,,Ik denk het niet. De verzuiling was toen nog sterk genoeg om het gesprek, het discours over schepping en evolutie, in eigen kring te voeren. De bezwaren tegen het evolutionisme klonken eigenlijk alleen aan de rechterkant van het Nederlandse christendom. De Evangelische Hogeschool in Amersfoort maakte zich sterk voor het creationisme, maar heeft nauwelijks voet aan de grond gekregen in de wetenschap in Nederland. Creationisme was vooral een alternatief voor gelovigen die de evolutieleer verwierpen.

Ik denk dat de opkomst van Intelligent Design verschillende redenen heeft. Allereerst werd creationisme pas populair toen de academische theologie een andere visie op de Bijbel kreeg. De meeste theologen nemen de Bijbel niet meer zo letterlijk en zien de eerste hoofdstukken niet meer als historische informatie over het ontstaan van de wereld. Wie gelooft dat de Bijbel alleen maar heilsgeschiedenis schrijft en geen natuurlijke historie, neemt afstand van het creationisme. Ik denk dat Intelligent Design een alternatief is voor christenen die het creationisme niet meer houdbaar vinden, maar zich evenmin aan een geheel seculiere wereldverklaring willen overleveren. Aanhangers van Intelligent Design geloven in de God van de Bijbel en erkennen tegelijk dat de aarde miljoenen jaren oud is en dat de natuurlijke soorten door evolutie zijn ontstaan.

Bovendien is de verzuiling van orthodox Nederland afgenomen, waardoor het debat over schepping en evolutie niet meer beperkt hoefde te blijven tot de EO of de Evangelische Hogeschool. Het discours over Intelligent Design is veel breder; kijk alleen maar naar de zeer uiteenlopende achtergrond van de auteurs van Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?.

Ten slotte spelen tv-kanalen als Discovery Channel en National Geographic Channel een rol. Ze hebben de wetenschap in de huiskamer gebracht, ze gaan uit van het evolutiemodel en ze presenteren een omvattend verhaal over ontstaan, bestaan en toekomst van de aarde en het heelal. Zo ontstond de behoefte aan een alternatief verhaal, met evenveel wetenschappelijk gezag. Het creationisme kan zo’n alternatief niet bieden, omdat het wetenschappelijk te weinig voorstelt.’’

Het geestelijk klimaat is ook gewijzigd. Het ietsisme bloeit, religie is niet meer taboe, een athest heeft iets uit te leggen.

,,Jazeker, en bovendien zijn natuurkundigen zich sterker bewust geworden van de grenzen van hun kennen. De gedachte dat straks alles wetenschappelijk verklaard zou kunnen worden, is op zijn retour.

We beseffen ook beter dat wetenschap niet tot athesme hoeft te leiden en dat athesme een keuze is, een geloofskeuze.

Wetenschap leidt noch tot geloof, zoals Intelligent Design beoogt, noch tot ongeloof, zoals de atheïsten zeggen. Wetenschap kan geen vervanging van religie zijn.’’

U bent hoogleraar religieuze antropologie: is de mens van nature religieus?

,,Mijn eerste reactie is: ja. Om te beginnen zijn er heel weinig niet-religieuze culturen op de wereld. Eigenlijk hebben alle culturen iets wat als religie herkenbaar is, soms heel duidelijk, soms na enig zoeken. Noord-Korea is formeel een communistisch land zonder religie. Maar onder het oppervlak? In Rusland werd religie ontkend en onderdrukt, nu worden er weer kathedralen gebouwd en bloeien de kerken.

Als antropoloog bezie ik de geschiedenis van de mensheid als een groot en zeer gevarieerd overlevingsexperiment. In die geschiedenis heb ik geen culturen zien overleven zonder religie. ’’

Samenlevingen hebben religie nodig om te kunnen overleven?

,,Die conclusie kun je trekken. In elk geval hebben we geen argumenten voor het tegendeel gevonden. Ik ken geen samenlevingen zonder religie. Als ze er zijn geweest, hebben ze geen sporen nagelaten. Zeker voor kleinschalige samenlevingen blijkt religie van grote waarde. Religie werkt samenbindend en inspireert.’’

Secularisatie is slecht voor een samenleving?

,,Nee, want secularisatie is iets anders dan het verdwijnen van religie. Secularisatie betekent dat religie een andere functie krijgt en aan betekenis verliest. Een seculiere samenleving hoeft ook niet religieloos te zijn. Onze cultuur is seculier, maar niet religieloos. We hebben alleen geen overheersende religie meer. Tegenover mijn huis staat een kerkgebouw uit 1901. Twintig jaar geleden is het verkocht en zijn er appartementen in gebouwd. Op de plek waar eens het altaar stond, waar de doop werd bediend en het huwelijk ingezegend, wonen nu mensen. Russisch-orthodoxe vrienden van mij begrijpen dat niet. Ze waren diep geschokt en vroegen zich af, hoe je op een heilige plaats kunt wonen. Wij snappen hun reactie niet, omdat we geseculariseerd zijn. Wij kennen geen betekenis meer toe aan plaatsen waar gedoopt en gezegend is. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen religie hebben.’’Heeft secularisatie voordelen, antropologisch beschouwd?

,,Jazeker. In een seculiere samenleving heeft de kerk geen politieke macht, en dat is een goede zaak, want het gaat meestal mis als de kerk de macht heeft. Dan krijg je kruistochten, inquisitie en godsdienstoorlogen. Geef mij dus maar een samenleving waar de religie zich aan de zijkant bevindt en waar het kerkelijk gezag gecontroleerd, weersproken en gecorrigeerd kan worden. Het fundamentalisme wil dat allemaal terugdraaien. Fundamentalisten willen de macht teruggeven aan de kerk of aan de moskee. In het denken van de fundamentalist speelt macht dan ook een overheersende rol.’’

U had dus ook een persoonlijk, ideel motief mee te doen aan het debat over Intelligent Design?

,,Een beetje wel.’’

Waarom bent u eigenlijk religieus antropoloog geworden?

,,Ik heb eerste enkele jaren biologie gestudeerd, maar daar vond ik geen antwoorden op de vragen die me bezighielden: de vraag naar mezelf, de vraag naar de aard van het mens-zijn. Ik was op zoek naar mezelf en ben antropologie gaan studeren uit belangstelling voor religie. Wat geloven mensen, waarom geloven mensen? Die vragen hebben me van jongs af aan geboeid.

Ik ben remonstrants opgevoed, dus helemaal niet zwaar. Dat lichte geloof vond ik heel aardig, maar het bood me weinig houvast. Je kon er alle kanten mee op. Ik zei vaak: ‘Je mag hier alles geloven wat je wilt, als het maar niet te veel is.’ ’’

Heeft de antropologie antwoorden op uw existentile vragen kunnen geven?

,,Ik heb geen antwoorden gekregen, ik heb antwoorden geconstrueerd, ook in religieuze en exis–tentiële zin. Ik heb vooral geleerd met vragen te leven, omdat sommige vragen niet te beantwoorden zijn. De vraag naar de zin van het leven en vooral de vraag naar de zin van het lijden zijn niet beantwoordbaar. Soms denk ik een antwoord gevonden te hebben, maar dat antwoord voldoet dan op zeker moment niet meer.’’Waarom doet u onderzoek naar verhalen over de eindtijd?

,,Eindtijdverhalen vind ik interessant, omdat ze zo weinig voorkomen, veel minder dan scheppingsverhalen. Kennelijk willen samenlevingen niet over hun eigen einde nadenken. Vaak zijn er wel verwachtingen omtrent het einde, maar die zijn doorgaans weinig expliciet: de wereld is een langzaam aflopende zaak die eindigt in een grauwe, lauwe soep. Uitgesproken eindtijdverwachtingen zijn bijna altijd gewelddadig, catastrofaal en apocalyptisch. Je vindt ze in Scandinavi, Midden-Amerika en het Midden-Oosten, bij de Perzen, de joden en de christenen. In de islam is het wereldeinde van weinig betekenis.

Antropologen verklaren uitgesproken eindtijdverwachtingen uit de snelle veranderingen die zich in een samenleving voordoen. Dan kunnen de mensen zich beter voorstellen dat het eens afgelopen zal zijn en denken ze na over hoe het einde zal zijn.

Ik vind die verklaring niet bevredigend, want ik ken zoveel snelle politieke veranderingen die niet tot apocalyptische verwachtingen hebben geleid.’’Leidt de klimaatverandering tot nieuwe ideen over het wereldeinde?

,,Hoe komt het dat we zoveel praten over klimaatverandering en haar zo bedreigend vinden? Nederlanders praten altijd over het weer en dat weer deugt nooit. Maar het klimaat mag niet veranderen. Dat is toch tegenstrijdig? Dat zie je overal ter wereld. Zelfs de aboriginals in Australiwillen niet dat hun dorre, droge klimaat verandert, ook al snakken ze dagelijks naar regen.

Mensen identificeren zich met de omgeving waarin ze wonen, ook met de natuurlijke omgeving, inclusief het klimaat. Als het klimaat verandert, veranderen wijzelf, althans: zo zien wij dat. Daarom vinden we klimaatverandering bedreigend.

Verder speelt schuldbesef ons parten. We voelen ons schuldig dat er straks geen walvissen en ijsberen meer zijn. Teloorgang en schuld zijn de grondtonen in het klimaatdiscours in West-Europa. Volgens mij is dat een bijzondere vorm van eindtijdverwachting. Onze cultuur is niet christelijk meer en heeft de christelijke eindtijdverwachting opgegeven. In het vacum van de christelijke apocalyptiek is een seculiere apocalyptiek gekomen, die zich richt op het klimaat en die aansluit bij het protestantse zonde- en schuldbesef.

In Amerika slaat het klimaatdiscours niet aan, omdat de Bijbelse eindtijdverwachtingen er zeer levend zijn. En de Bijbel leert nergens dat in het eind der tijden het klimaat veranderen zal. Voor Amerikaanse fundamentalisten is het westerse klimaatdiscours een concurrerende vorm van apocalyptiek. Ze vinden het even erg als het evolutiegeloof en ze gaan er net zo hard tegen tekeer.’’

(1) het onderwijs in een godsdienst is taboe op amerikaanse openbare scholen

Er worden daarom ook verwoede pogingen gedaan om de "evotheorie " eveneens als godsdienst te brandmerken --->zodat ze ook niet meer MAG worden onderwezen (volgens de rechterlijke logica )

Geen godsdienst betekent dan ( volgens de ID strategy ) ---> geen creationisme , geen ID en geen evolutietheoriezie daarover ook

http://sandwalk.blogspot.com/2007/10/teach-controversy.html
Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə