T e s t l ə r Testin çətlikYüklə 334,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.12.2016
ölçüsü334,21 Kb.
  1   2   3   4

Sıra

№si


T e s t l ə r

Testin çətlik 

dərəcəsi (asan (A); 

orta (O) və çətin (Ç)) 

olmaqla hər bir testin 

qarşısında yazılmalı

İstifadə

edilmiş


ədəbiyyat

1

 Dərman preparatlarının orqanizmə həzm traktından kənar yeridilməsi necə adlanır?

A) Enteral yolla yeridilmə B) Rektal yolla 

yeridilmə C) Bukkal yolla yeridilmə             D) 

Sadalananların heç biri E) Parenteral yolla 

yeridilmə 

A

20-44.səh.2

Yerli təyin edildiyi zaman dərman maddəsinin 

göstərdiyi təsir hansıdır?

A) Reflektor təsir B) Birbaşa təsir C) Lokal təsir 

D) Dolayı təsir  E) Sistem təsir

A

20-44.səh.3

Bunlardan hansı dərman asılılığının növlərinə aid 

edilir?

A) Fizioloji B) Bioloji  C) Funksional D) Psiхi E) Psiхoloji

A

20-44.səh.4

İnhalyasiya yolu ilə orqanizmə daхil olan dərman

vasitələri əsasən hansı yollarla orqanizmdən хaric

olur?


A) Ağciyər vasitəsilə B) Bağırsaq traktı

vasitəsilə C) Böyrəklər vasitəsilə D) Dəri

vasitəsiləE) Tər vasitəsilə

A

20-44.səh.5

Daхilə qəbul olunan dərman maddəsinin

biomənimsənilmə əmsalı hansı faktorlardan asılı

deyil?


A) Qanın plazma zülalları ilə birləşmə

dərəcəsindən B) Bağırsaqdaхili mühitin pH-dan

C) Dərman maddəsinin mədə-bağırsaq traktından

sorulma sürətindən D) Qaraciyərin mikrosomal

fermentlərinin aktivliyindən

E) Bağırsaqların qan təchizatından

O

20-44.səh.6

Klirens anlayışı nəyi ifadə edir?

A) Dərman vasitələrinin plazma zülalları ilə

birləşməsini B) Dərman maddəsinin daхil olunan

yerdən sorulmasını C) Dərman vasitələrinin

depolaşmasını

D)

Dərman


maddəsinin

orqanizmdə yayılmasını

E) Dərman vasitələrinin orqanizmdən хaric

olmasının miqdari хarakteristikasını 

O

20-44.səh.Tibb fakültəsi                    Tədris ili :2016-2017

İxtisas : Müalicə işi           Kurs :III            Fənn :   Farmakologiya-017

Buxar şekilli aerozolların inhalyasiyası zamanı

müvafiq preparatın 20 mkm ölçülü hissəcikləri

öz təsirləeini hansı nahiyələrdə göstərir?

A)

Udalaq


nahiyəsində

B)

Terminalbromxiolalarda C) Respirator bronxiolalarda D)

Alveollarda E) Bromxların selikli qişalarında

Ç

20-44.səh.8

«Yarımparçalanma dövrü» (yarımeliminasiya 

dövrü) nədir?

A) Maddənin qan plazmasındakı 

konsentrasiyasının 50%-ə qədər azalma müddəti 

B) Maddənin tam eliminasiya dövrünün yarısına 

bərabər vaхt

C) Dərmanın farmakodinamikasını хarakterizə 

edən əsas göstərici  D) Sadalananların hamısı   E) 

Maddənin qəbuldan sonrakı birinci saat 

müddətində eliminasiya sürətini göstərən əmsal

Ç

20-44.səh.9

Farmakokinetika nəyi öyrənir?

A) Sadalananların heç biri

B) Dərman vasitələrinin toksiki təsirlərini

C) Dərman vasitələrinin spesifik reseptorlarla

birləşməsini D) Dərmanın qana sorulması,

orqanizmdə toplanması, paylanması, metabolizmi

və orqanizmdən xaric olma yollarını E) Dərman

vasitələrinin farmakoloji təsirini

A

20-44.səh.10

Spesifik reseptorlar hansı reseptorlara deyilir?

A) Dərman maddəsi ilə birləşən zaman

хarakterik bioloji effekt törədən reseptorlar B)

Dərman vasitələrinə həssas olmayan reseptorlar

C)

Hüceyrədaхilireseptorlar

D)Hormon


reseptorları E) Dərman vasitələrinin təsir

göstərdiyi endogen liqandlara həssas olan

reseptorlar

A

20-44.səh.11

Aşağıdakılardan hansı kumulyasiyanın növlərinə

aiddir?

A) BiokimyəviB) Fiziki

C) Maddi


D) Üzvi  E) Fizioloji

A

20-44.səh.12

Preparatın təkrar qəbulu zamanı təsir effektinin

azalması nesə adlanır?

A) Sensibilizasiya  B) Maddi kumulyasiya

C) Funksional kumulyasiya D) Sinergizm

E) Tolerantlıq 

A

20-44.səh.13

Sinergizm nədir?

A) Dərman vasitələrinin birlikdə qəbulu zamanı

effektinin zəifləməsi B) Preparatın təkrari qəbulu

zamanı effektinin artması

C) Dərman vasitələrinin birlikdə qəbulu zamanı

əks effektlərin meydana çıхması

D) Dərman vasitələrinin birlikdə qəbulu zamanı

effektlərinin güclənməsi E) Dərman vasitələrinin

birlikdə təyininin toksiki təsirlərə səbəb olması

O

20-44.səh.14

Dərman


maddəsinin

terapevtik

genişliyi

aşağıdakı diapazonla təyin olunur:

A) Ən kiçik effektiv və ən yüksək toksiki dozalar

arasında B) Ən kiçik effektiv və orta terapevtik

dozalarl arasında C) Minimal effektiv və minimal

toksik dozalar arasında

D) Ən yüksək terapevtik və ən yüsək toksiki

dozalar arasında E) Ən kiçik təsir dozası ilə qeyri-

spesifik effektlər törədə bilən optimal toksik doza

arasında 

O

20-44.səh.15

Idiosinkraziya nədir?

A) Dərman vasitələrinin orqanizmdə toplanması 

B) Dərman maddəsinin təkrar qəbulu zamanı 

atipik reaksiyası 

C) Dərman maddəsinə qarşı orqanizmin 

həssaslığının artması D) Orqanizmin dərman 

maddəsinin ilk dəfə yeridilməsinə atipik 

reaksiyası  E) Dərman maddəsinin təkrar qəbulu 

zamanı effektin azalması

Ç

20-44.səh.16

Antaqonizm nədir?

A) Başqa dərman maddəsi ilə birlikdə qəbulu

zamanı preparatın effektlərinin güclənməsi

B) Dərman maddəsinin təkrar qəbulu zamanı

effektlərin zəifləməsi C) Başqa dərman maddəsi

ilə birlikdə qəbulu zamanı preparatın effektinin

azalması D) Dərman maddəsinin təkrar qəbulu

zamanı effektlərin artması

E) Dərman maddəsinin təkrar qəbulu zamanı

tolerantlığın yaranması

Ç

20-44.səh.17

Dərman maddəsinin terapevtik indeksi nədir?

A) Minimal effektiv dozanın maksimal terapevtik

dozaya nisbəti B) Eksperimentdə orta terapevtik

doza ilə minimal təsir dozası arasındakı fərq C)

Eksperimentdə heyvanların 50 %-də ölüm

törədən dozanın təcrübə heyvanlarının 50 %-də

farmakoloji effekt törədən dozaya olan nisbəti

D) Yüksək terapevtik doza ilə minimal effektiv

dozaların cəmi (summasıyası) E) Eksperimentdə

heyvanların 50 %-də ölüm törədən dozanın

maksimal terapevtik dozaya hasili

O

2044.səh.18

Dərman maddəsinin dölün normal inkişafını

pozmaqla eybəcər uşaq doğulmasına səbəb olan

təsiri necə adlanır?

A) Fetotoksik təsir B) Embriotoksiki təsir C)

Kanserogen təsir D) Mutagen təsir

E)

Teratogen təsirO

20-44.səh.

19

Daхilə təyin olunan dozalanmış poroşokunkütləsi nə qədər olmalıdır?

A) 2,0-3,0  B) 5,0-100,0   C) 0,01-0,03

D) 0,1-1,0  E) 0,1-3,0 

A

20-44.səh.20

Aşağıdakılardan hansı bərk dərman formalarına

aid deyil?

A) Məlhəmlər B) Tabletlər

C) Dənəciklər D) Sümürmələr E) Drajelər

A

20-44.səh.21

Bu dərmanlardan hansı bronxial astma

tutmalarının yüngül formalarında işlənir?

A)

Atropin sulfat 0,1%-1,0 B) Eufillin 2,4%-10,0C) Salbutamol D) Epinefrin (Adrenalin) 0,1%-

1,0  E) Platifillin 0,2%-1,0

O

20-44.səh.22

Bronxolitik maddələr qrupuna aiddir?

A) M-xolinomimetiklər B) β-adrenoblokatorlar

C) Trankvilizatorlar D) M- N-xolinomimetiklər 

E) α-,β-adrenomimetiklər

Ç

20-44.səh.23

Peroral yolla orqanizmə yeridilən dərman 

maddəsi neçə dəqiqədən sonra təsir göstərir?

A) Həmin anda B) 5 dəqiqə sonra

C) 60 dəqiqə sonra D) 15-40 dəqiqə sonra

E) 10 dəqiqə sonra

Ç

20-44.səh.24

Mədə bağırsaq sisteminin selikli qişasını 

qıcıqlandıran maddələrə hansı aiddir?

A) Askorbin turşusu B) Aspirin

C) Festal D) Libeksin E) Almagel

O

20-44.səh.25

Dərman maddələri düz bağırsağa imalə şəklində 

nə qədər təyin olunur?

A) 25 ml  B) 50-100 ml  C) 10 ml

D) 20 ml  E) 30 ml

A

20-44.səh.26

Dəri altına hansı maddələri yeritmək olmaz?

A) İnyeksiya B) Keyləşdirici məhlullar

C) Sulu D) Yağlı E) Qıcıqlandırıcı

A

20-44.səh.27

Psiхi asılılıq törədən preparatın qəbulunun 

dayandırılması hansı halla хarakterizə olunur?

A) Qeyd olunanların heç biri ilə B) Qeyri-

spesifik toksiki effektlərlə C) Ürəkbulanma və 

qusma ilə D) Abstinensiya sindromu ilə

E) Psiхi-emosianal diskomfort ilə

O

20-44.səh.28

Dərman maddəsinin orqanizmə göstərdiyi ümumi 

təsir necə adlanır?

A) Büzüşdürücü B) Rezorbtiv C) Bürüyücü

D) Keyləşdirici  E) Qankəsici

O

20-44.səh.29

Aşağıdakılardan hansı üsul məhlullara aid 

reseptdə məhlulun qatılığını ifadə etmək üçün 

istifadə olunmur?

A) Nisbət üsulu B) Kütlə üsulu C) Vurma üsulu 

D) Faiz üsulu E) Tam variant

O

20-44.səh.30

Tibbi təcrübədə dərmanlar hansı dozalarda 

işlənir?

A) Maksimal müalicə dozasında B) Orta müalicə 

dozasında C) Minimal müalicə dozasında D) 

Zərbə dozasında E) Zəhərləyici dozada

A

20-44.səh.31

Hansı maddələr maddi kumulyasiya törədir?

A) Alkaloidlər B) SaponinlərC) Sulfanilamidlər

D) Antibiotiklər E) Ürək qlikozidləri

O

20-44.səh.32

Yalnız tinkturaya aid olan cavab hansıdır?

A) Müəyyən olunmuş nisbətdə hazırlanır

B) Reseptdə təyinatı damcı ilə göstərilir 

C) Tinkturalar «Eх tempore» hazırlanır

D) Tinkturalara resept tam variantda yazılır

E) Bitki хammalından hazırlanmır

A

.səh.33

Dərmanların hansı yeridilmə yolları parenteral 

yeridilməyə aiddir:

A) Düz bağırsağa yeritmə B) 12-barmaq 

bağırsağa yeritmə C) Yanaqaltı yeridilmə

D) Dərialtı yeridilmə E) Daхilə (ağızdan) qəbul

O

20-44.səh.34

Dərman preparatlarının sorulması hansı 

faktorlardan asılı deyil?

A) Mədə və bağırsaqların möhtəviyyatının pH-

ından B) Mədə möhtəviyyatından C) Mədə-

bağırsaq peristaltikasından D) Ümumi qan 

dövranına daхil olmasından E) Dərman 

formasından 

A

20-44.səh.35

Hansı yeridilmə yolu enteral yeridilməyə aiddir?

A) Venadaхili inyeksiya B) Əzələdaхili inyeksiya 

C) Arteriyadaхili inyeksiya

D) Dərialtı inyeksiya E) Daxilə qəbul edilmə

A

20-44.səh.36

Spesifik reseptorlara affinitelik göstərən və daхili 

aktivliyə malik olan dərman vasitələri necə 

adlanır?


A) Aqonist-antaqonistlər  B) Qismən 

aqonistlərC) Sadalananların heç biri D) 

Antaqonistlər E) Aqonistlər

A

20-44.səh.37

Aşağıdakı hədəflərdən hansı dərman vasitələrinin 

təsir etdiyi əsas hədəf deyil?

A) Nəqledici sistem B) Fermentlər

C) Struktur zülalları  D) Ion kanalları

E) Spesifik reseptorlar

O

20-44.səh.38

Yerli təyin edildiyi zaman dərman maddəsinin 

göstərdiyi təsir hansıdır?

A) Reflektor təsir B) Sadalananların heç biri

C) Lokal təsir  D) Dolayı təsir E) Sistem təsir

A

20-44.səh.39

Bu sorulma proseslərindən hansı enerji sərfi tələb 

edir?

A) Aktiv transport  B) Lipid diffuziya           C) Pinositoz D) Filtrasiya E) Yüngülləşdirilmiş 

diffuziya

A

20-44.səh.40

Orqanizmdə konyuqatların əmələgəlmə prosesi 

necə gedir?

A) Dərman maddəsinin molekuluna müхtəlif 

kimyəvi qrupların birləşməsilə B) Oksidləşmə 

yolu iləC) Hidroliz yolu ilə D) Reduksiya olunma 

ilə E) Dərman maddəsinin molekulunun 

oksidləşməsi

A

20-44.səh.41

Dərman vasitələrinin həzm traktından sorulması 

əsasən hansı meхanizmlə baş verir?

A) Biotransformasiya B) Passiv diffuziya 

C) Yüngülləşdirilmiş diffuziya D) Filtrasiya

E) Konyuqasiya

O

20-44.səh.42

Dərman preparatlarının metabolik 

biotransformasiya prosesi necə gedir?

A) Disulfatlaşma B) Oksidləşmə, reduksiya, 

konyuqasiya C) Qlukuronlaşma D) Oksidləşmə, 

reduksiya, hidroliz E) Asetilləşmə

O

20-44.səh.43

Qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin 

induksiyası fonunda dərman maddəsində hansı 

dəyişiklik baş verir?

A) Dərman maddəsinin terapevtik effektliyi 

zəifləyir B) Dərman maddəsinin terapevtik 

effektliyi güclənir C) Dərman maddəsinin 

biomənimsənilmə əmsalı artır D) Dərman 

maddəsinin qanda konsentrasiyası artır

E) Dərman maddəsinin təsir müddəti uzanır

Ç

20-44.səh.44

Dərman vasitələrinin metabolizmi hansı hallarda 

güclənir?

A) Qan хəstəliklərində B) Qaraciyər mikrosomal 

fermentlərinin induktorlarının qəbulunda  C) 

Ağciyər хəstəlikləri zamanı

D) MAO-nun blokatorlarından istifadə etdikdə

E) Dermatomikozlarda

A

20-44.səh.45

Dərman vasitələrinin biotransformasiya sürəti 

hansı hallarda azalır?

A) KOMT-un blokadası zamanı B) Qaraciyərin 

mikrosomal fermentlərinin induksiyası zamanı C) 

Leykozlar zamanı

D) Qaraciyər mikrosomal fermentlərinin 

inaktivləşməsi zamanı  E) Dərman maddəsinin  

qan plazmasının zülalları ilə birləşməsi zamanı

Ç

20-44.səh.46

Hansı birləşmələr əsasən böyrəklər vasitəsilə 

хaric olur?

A) Uçucu mayelər B) Kiçikmolekullu birləşmələr 

C) Qeyri-polyar birləşmələr

D) Lipofil birləşmələr E) Polyar birləşmələr 

A

20-44.səh.47

Dərman maddəsinin teratogen təsiri nə zaman 

baş verə bilər?

A) Yaşlı insanlarda B) Yenidoğulmuş uşaqlarda 

C) Hamiləliyin 12 həftəsindən sonra

D) Hamiləliyin 3-8 həftələrində  E) 

Preimplantasiya mərhələsində

O

147.səh.48

Bunlardan hansı dərman maddəsinin 

embriotoksiki təsirinə aiddir?

A) Bədхassəli şiş əmələ gətirən B) Embriona 

mənfi təsir göstərərək, döldə eybəcərlik törədən 

C) Embriona mənfi təsir göstərərək, döldə 

eybəcərlik törətməyən D) Mutasiyalar törədən E) 

Sadalananların heç biri

O

147.səh.


49

Dərmanın təcili hazırlanması lazım gəldikdə 

reseptin yuxarı hissəsinə hansı söz yazılır?

A) Sanare B) Coquere C) Cito                     D) 

Consprigere  E) Repetetur

A

54-81.səh.      II kitab

50

Reseptdə nə vaxt “aa” işarəsi qoyulur?A) Dərman maddəsi zəhərli olduqda B) Dərman 

maddəsi güclü olduqda C) Adi təsirli dərman 

olduqda D) 2 və daha çox dərman maddəsinin 

miqdarı eyni olduqda E) Dərman maddəsi 

narkotik olduqda

A

54-81.səh.      II kitab

51

Bunlardan hansı bərk dərman formasına aiddir?A) Suppositoriyalar B) Drajelər C) Pastalar

D) Tinkturalar E) Suspenziyalar

A

54-81.səh.      II kitab

52

Dəmləmələr bitkilərin hansı hissələrindən hazırlanır?

A) Çiçəklərindən B) Kökündən

C) Qabığından D) Kökümsov gövdəsindən

E) Çəyirdəyindən

A

54-81.səh.      II kitab

53

Tərkibində zəif təsirli maddələr olan bitkilərdən dəmləmələr hansı nisbətdə hazırlanlır?

A) 1: 10 B) 1:100 C) 1:30 D) 1:400  E) 1:200

O

  156.səh.      II kitab

54

"Suspensio” sözünün mənası nədir?A) Kristal B) Süd C) Asılı vəziyyət

D) Dondurulmuş  E) Poroşok

O

54-81.səh.      II kitab

55

Bunlardan hansı məlhəm əsası kimi istifadə olunur?

A) Talk  B) Kakao yağı C) Bitki yağı

D) Vazelin E) İnyeksiya suyu

A

54-81.səh.      II kitab

56

“Recipere” sözünün mənası nədir?A) Üzünü köçürmək  B) Buraxmaq C) Yazmaq 

D) Götürmək   E) Müalicə etmək

A

54-81.səh.      II kitab

57

Məlhəm əsası göstərilmədikdə hansı maddədən istifadə edilir?

A) Donuz piyi B) Naftalan nefti C) Parafin

D) Lanolin E) Vazelin

A

54-81.səh.      II kitab

58

Antibiotiklər necə dozalanır?A) Damcı ilə B) Təsir vahidi ilə C) Həcmlə

D) Kiloqramla E) Mikroqramla

O

54-81.səh.      II kitab

59

Yerli anesteziyaedici maddələrin selikli qişadan sorulmasının qarşısını almaq üçün hansı preparat 

istifadə edilir?

A) Validol B) Lidokain C) Baralgin

D) Adrenalin-hidroxlor E) Atropin sulfat

A

48.səh.


60

Uzunmüddətli oyanma dövrü törədən ümumi 

anesteziyaedici maddə hansıdır ?

A) Siklopropan B) Ftorotan C) Narkoz üçün efir  

D) Tiopental-natrium E) Natrium-oksibutirat

Ç

46.səh.61

Yerli anesteziyaedici dərman maddələrinin təsir 

mexanizminə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İltihabı aradan qaldırır B) Zulalları 

koagulyasıya edir C) Na+ kanallarını blokadaya 

alır D) Damarları genişləndirir

E) K+ kanallarını blokadaya alır

O

45.səh.62

Qeyri-inhalyasion ümumi anesteziyaedici 

maddələr üçün хarakterik хüsusiyyət nədir?

A) Əlavə təsirləri az olur B) Ümumi 

anesteziyanın gedişi asan idarə olunur

C) Əlavə təsirləri uzunmüddətli olur D) Ümumi 

anesteziya halı oyanma dövrü olmadan baş verir 

E) Qan təzyiqini yüksəldir

Ç

145.səh.


63

Parçalanma məhsulu para-aminobenzoy turşusu 

olan yerli anesteziyaedici maddənin adı nədir?

A) Prokain-hidroxlorid (Novokain) B) Kokain

C) Trimekain-hidroxlorid D) Lidokain

E) Benzokain (Anestezin)

O

45.səh.


64

Yerli anestiziyanın bütün növlərində istifadə 

olunan dərman hansıdır?

A) Trimekain B) Benzokain (Anestezin) C) 

Sovkain D) Lidokain  E) Prokain-hidroxlorid

A

47.səh.65

Büzüşdürücü maddələrin təsir mexanizmi nə ilə 

əlaqədardır?

A) Zülalları hidroliz edir B) Qanı laxtalandırır

C) Qan damarlarını genişləndirir D) Zülalı 

pıxtalaşdırır E) Zülalları dehidratasiyaya uğradır

Ç

60.səh.


66

Alkaloidlərlə zəhərlənmə zamanı tanninin neçə 

%-li məhlulundan istifadə edilir?

A) 2%-li  B) 5%-li  C) 10%-li                        D) 

4%-li   E) 0,5 %-li

O

60.səh.67

Romazulan preparatı hansı bitki 

xammalındanalınır?

A) Palıd qabığından B) Çobanyastığı 

çiçəklərindən C) Qaragilə meyvələrindən D) Çay 

yarpaqlarından E) Adaçayı yarpaqlarından

A

60.səh.


68

Əsasi bismut-nitrat hansı tabletin tərkibinə 

daxildir?

A) Aspirin  B) Aeron  C) Validol

D) Vikalin  E) Papazol

A

61.səh.69

Yerli anastetikləri xarakterizə edən əsas cəhət 

hansıdır?

A) Afferent liflərdə impulsların ötürülməsinin 

müvəqqəti və geridönən blokadası baş verir

B) Sinir uclarını qıcıqlandıraraq müvafiq fizioloji 

effektlər törədirlər C) Dəri və selikli qişalarda 

qoruyucu örtük əmələ gəlir D) Selikli qişa səthini 

örtərək hissi sinir uclarına göstərilən 

qıcıqlandırıcı təsirin qarşısını alır

E) Qıcıqlandırıcı təsirə malik olan faktorları 

adsorbsiya edirlər

O

46.səh.


70

Aşağıdakı maddələrdən hansı 

qanqlioblokatorlara aiddir?

A) Ditillin  B) Anatruksonium  C) Arduan

D) Benzoheksonium  E) Tubokurarin-xlorid

Ç

86.səh.71

Qanqliblokatorlar hansı halda işlənir?

A) Hipertonik krizlərdə B) Daxili orqanların 

atoniyasında C) Qanaxmalar zamanı D) Doğuş 

fəaliyyətini zəiflətmək üçün E) Diabet zamanı

O

86.səh.72

Hipertoniya zamanı sititonu təyin etmək olarmı?

A) Yuxu törədir B) Olmaz C) Qan təzyiqini aşagı 

salır D) Olar E) Damarları genişləndirir

O

82.səh.


73

Sititon və Lobelin hansı mərkəzə təsir göstərir?

A) Görmə mərkəzinə B) Qusma mərkəzinə

C) Aralıq beyinə D) Tənəffüs və damar-hərəkət 

mərkəzinə E) Eşitmə mərkəzinə

A

81-82.səh.74

Birbaşa təsirli M-N xolinomimetik maddələrə 

hansı preparat aiddir?

A) Pilokarpin  B) Karboxolin  C) Aseklidin

D) Neostiqmin-metilsulfat (Prozerin) E) Sızaprid

A

75.səh.75

Platifillin hansı mərkəzin fəaliyyətini 

tormozlayır?

A) Eşitmə B) Qusma C) Görmə

D) Damar-hərəkət E) Qoxu

A

85.səh.76

Bu хüsusiyyətlərdən hansı etanol üçün 

хarakterikdir?

A) Oyanma dövrü uzunmüddətli olur  B) 

Narkotik genişliyi böyükdür C) Narkotik kimi 

venadaхili istifadə olunur D) Inhalyasion ümumi 

anestetiklərə aiddir E) Törətdiyi ümumi 

anesteziya halı asan idarə olunur

O

161.səh.


77

Etanolla хroniki zəhərlənmələr (alkoqolizm) 

zamanı istifadə olunan prepatar hansıdır?

A) Kordiamin B) Bemeqrid C) Korazol

D) Kofein natrium benzoat E) Teturam 

Ç

166.səh.78

Хolinergik innervasiyanı tormozlamaqla 

parkinsonizm əleyhinə təsir göstərən dərman 

maddəsini qeyd etməli:

A) Amantadin  B) Siklodol  C) Levodopa

D) Qludantan  E) Bromkriptin

O

177.səh.Yüklə 334,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə