T. C. Sa lık Bakanlı ıYüklə 463,05 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix21.01.2017
ölçüsü463,05 Kb.
#6123
  1   2   3   4   5   6   7

                               T.C.

                    Sa lık Bakanlı ı

ğ

ğ Haseki E itim ve Ara tırma Hastanesi

ğ

ş1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i

ğ

                  ef Dr. Gül en Bican

Ş

ş

DESFLURAN VE  SEVOFLURANINGÜNÜB RL K ANESTEZ   UYGULAMALARINDA DERLENME ZAMANI,

İ

İİ

 

MENTAL VE PS KOMOTOR  FONKS YONLAR VE A RI ÜZER NE

İ

İĞ

İ

 OLAN ETK LER

İ

İUZMANLIK TEZİ

DR. JALAN  ERBETÇ G L ERGÖNENÇ

Ş

İ İSTANBUL - 2006

İ


Ç NDEK LER

İ İ


İ

                                                                            

                                                                                Sayfa No

ÖNSÖZ……………………………………………………

2

G R  …………………………………………………..…

İ İŞ


3

GENEL B LG LER…………………….……………….

İ

İ4-32

 - GÜNÜB RL K ANESTEZ ……………………….…

İ

İ

İ4-5

 - KOGN T F FONKS YONLAR………………….….

İ İ

İ

6-8 -  NHALASYON ANESTEZ KLER ……………………

İ

İİ

9-32


  - DESFLURAN …………………………………………

9-21


  - SEVOFLURAN ……………………………..………....

22-32


MATERYAL VE METOD……………………..….……. 33-36

BULGULAR……………………………………..……….

37-49

TARTI MA………………………………………….……

Ş

50-52SONUÇ……………………………………………………

53

ÖZET…………………………………………………......

54-55

KISALTMALAR…………………………………………

56

        KAYNAKLAR……………………………………………

57-65

ÖNSÖZ

2


Bilgi  ve    becerilerini  tüm asistan arkada larım dahil  benden esirgemeyen,

ş

 varlı ını   ve   sıcaklı ını   her   zaman   yanımda   hissetti im,   destekleyici   tavrıyla

ğ

ğğ

 

mesleki anlamda geli memi sa layan sevgili hocam, klinik  efimiz Sn. Dr. Gül en

ş

ğş

ş

 Bican’a,

Her   konuda   görü lerine   ba vurdu um   Sn.   Dr.   Ecder   Bey   ve   her   iki

ş

şğ

 

anesteziyoloji ve reanimasyon klini inin sevgili uzmanlarına,

ğ

Birlikte  çalı maktan  her  zaman  keyif  duydu um tüm asistan  ve   hem ire

ş

ğ

ş 

arkada larıma, anestezi teknisyenlerimize, ameliyahane ve reanimasyon servisinin

ş

 tüm personeline te ekkürlerimi sunarım.

ş

Her zaman ve her durumda yanımda olan, sevgi ve  efkatlerini hiçbir zaman

ş

 

benden esirgemeyen sevgili aileme ve biricik e ime sevgilerimi sunarım.

ş

                                                                                                   

                                                                                          Te ekkürler…

ş

                                                                                    Dr. Jalan  erbetçigil Ergönenç

Ş

 G R

İ İŞ


3

             Anestezik ve cerrahi yöntemlerin geli mesi ile günübirlik cerrahi uygulamaları hızla

ş

 artmı tır. Anestezide hızlı ve kısa etkili iv (intravenöz) anestezikler, inhalasyon anestezikleri,

ş

 analjezikler ve kas gev eticiler; cerrahide ise minimal invaziv yöntemlerin kullanılması medikal

ş

 problemi olan pekçok hastanın günübirlik ko ullarda anestezi almasına olanak tanımı tır.(1) 

ş

ş                       Günübirlik cerrahi için seçilecek anestezi teknikleri arasında genel anestezi oldukça 

yaygın bir yöntemdir. Genel anestezi hem cerrahi giri im bölgesinin özelli i hem de hastaların

ş

ğ

 uyuyarak   çevresel   stres   faktörlerinden   uzakla ma   arzuları   nedeniyle   sıklıkla   tercih

ş

 edilmektedir(2).  Günümüzde   genel   anestezi  uygulamasında,  inhalasyon  anestezikleri  minimal 

postoperatif     yan   etkiye   neden   olmaları,   hızlı   ve   tam   derlenme   sa lamaları   gibi   nedenlerle

ğ

 

sıklıkla   tercih   edilmektedirler(3).   Ayrıca   inhalasyon   anestezikleri   ile   intraoperatif   anestezi derinli inin   daha   kolay   sa lanabilmesi   ve   derlenmenin   hızlı   olması   önemli   bir   avantaj

ğ

ğ 

sa lamaktadır(4). 

ğ

                       deal bir inhalasyon anesteti inden beklenen; kimyasal saflık ve stabilite, vücuttaİ

ğ

 metabolize   olmama,   organ   spesifik   toksik   etki   ta ımama,   hızlı   indüksiyon   ve   eliminasyon

ş

 sa layacak olan dü ük kan/gaz çözünürlü ü, yanıcı olmama (hava, oksijen veya azot protoksit

ğ

şğ

 

içinde), uzun vadede çalı anlar üzerinde olumsuz etkisi olmama, ho  kokulu ve non-irritan olma,ş

ş

 vital fonksiyonlara minimal etki, analjezik etki, santral sinir sisteminde kısa sürede kalkan etki, 

uygun fiyat gibi özelliklerin hepsini birden ta ımasıdır (5). Florla halojenize edilmi  ilk ajan olan

ş

ş

 halotandan sonra ideal anestezik yaratma çabaları sonucu izofluran, desfluran, sevofluran gibi 

yeni ajanlar kullanıma girmi tir.  Bu özellikler gözönüne alındı ında halen ideal bir inhalasyon

ş

ğ

 anesteti ine ula ılamadı ı ancak yakla ılmaya ba landı ı görülmektedir. 

ğ

şğ

ş

şğ

                 Bizim bu çalı mada amacımız Haseki E itim ve Ara tırma Hastanesi Ortopedi ve

ş

ğ

ş 

Travmatoloji   Klini ine   ba vuran,   günübirlik   artroskopi   operasyonu   planlanan       hastalarda

ğ

ş

 desfluran   ve     sevofluranın     postoperatif     anesteziden derlenme zamanı, anestezinin mental, 

psikomotor ve  kognitif fonksiyonlar ile a rı üzerine etkilerini  kar ıla tırmaktır.

ğ

ş ş


 

GENEL B LG LER

İ

İ            GÜNÜB RL K ANESTEZ

İ

İİ

            Günübirlik anestezi, hastanın opere edildi i gün hastanede tutulmayan fizik ve mental

ğ

 

aktiviteleri   yeterli   olarak   evine   gönderilmesini   sa layan,   hastalara   ekonomik   ve   psikolojikğ

 

4yararları olan, hastanelerin daha fazla hasta kabul edebilmesine imkan tanıyan ve bazı cerrahi 

giri imlerde özellikle tercih edilen bir anestezi yöntemidir

ş

(6)


. Günübirlik anestezi son 30 yıldır 

büyük   oranda   geli mi   ve   son   10   yıldır   cerrahi   merkezlerde   yatan   hasta   oranı   azalırken,

ş ş

 

günübirlik   hastaların   oranı   ise   hızla   artar   hale   gelmi tirş

(7)


.   Günübirlik   anestezinin   faydaları 

arasında hastanın ameliyat günü hastaneye gelmesi ve aynı gün çıkması; cerrahi listelerinde ve 

hastane   yataklarında   sirkülasyonun   artması;   ekonomik   tasarruf   sa lanması;   nazokomiyal

ğ

 enfeksiyon, morbidite ve mortalite oranlarının azalması sayılabilir

(6)


.

Hasta Seçimi

            Günübirlik cerrahi giri im için ASA (Amerikan Society of Anesthesiologist) I  grubundan

ş

 hastalar alınırken; deneyimlerin artmasına ba lı olarak ASA II ve III grubundan hastalar kabul

ğ

 edilir   hale   gelmi tir.  Ancak   bu   hastaların   mevcut   sorunlarının   kontrol   altına   alınmı   olması

ş

ş 

gereklidir(6,8).   Cerrahi operasyon süresi 2 saatten kısa olmalıdır. Giri im sonrasında hastayı

ş

 

evde en az 24 saat takip edebilecek ve sorumluluk alabilecek bir eri kinin bulunması gereklidir.ş

 

Hastanın   ya ının   6   aydan   büyük,   70   ya ından   küçük   olması   gerekmektedir.   Uyku   apneş

ş

 sendromu olmamalıdır. BM  (Body mass index)  35 kg/m2  den az olmalıdır(6). 

İ

Tablo  

 1. 

   Cerrahi giri im tipleri

ş

  

(6,9)

   

   

  

                    

 

 

Dental


Çekim, koruma 

Dermatoloji

Deri lezyonları eksizyonu, biyopsi

Genel


Biopsi ve küçük lezyon eksizyonu, laparoskopi, hemoroidektomi, endoskopi, 

varikoz venler

Jinekoloji

Laparoskopi, konizasyon, küretaj, tubal ligasyon

Göz

Katarakt, tonometri,  a ılıkş ş

Ortopedi


Artroskopi, karpal tünel sendromu, kapalı redüksiyon, extremite cerrahisi

KBB


Tonsillektomi, adenoidektomi, laringoskopi, timpanoplasti, rinoplasti

Plastik cerrahi

Basal hücreli kanser eksizyonu, liposuction, skar revizyonu, rinoplasti, cilt 

greftlemesi 

Üroloji

Sistoskopi, litotripsi, or iektomi, prostat biyopsisi, vazektomiş

A rı tedavisi

ğ

Kimyasal sempatektomi, epidural enjeksiyon,  sinir bloklarıEk bir sorun yoksa bu hastalar labaratuar testleri, tetkikler açısından yatan hastalarla 

benzerlik gösterirler. Premedikasyon vermemek bir alternatif olsa da  fentanil ve midazolam gibi 

kısa etkili ajanlar uygun dozlarda kullanıldı ında derlenme zamanını uzatmazlar(10).

ğ

Minimal postoperatif morbidite ile kaliteli derlenme sa layan, bilinen özenli ve güvenliğ

 

anestezik   teknikler   (inhalasyon,   T VA(Total   intravenöz   anestezi)   veya   rejyonel)   uygulayarakİ

 

cerrahi   sonrası   kısa   sürede   hastaların   taburcu   olması   gereklidir(8).   Propofol,   sevofluran, desfluran, mivakuryum, midazolam, flumazenil gibi yeni ajanlar derlenme zamanını daha da 

kısaltmı tır(10). Anestezi volatil ajanlar, kısa etkili opioidlerin küçük bolusları veya intravenöz

ş

 

anesteziklerin   sürekli   infüzyonu   ile   idame   ettirilebilir.   Süksinil   kolinin   veya   orta   etkili   non-depolarizan   kas   gev eticilerin   dikkatli   titrasyonu   (örne in   vekuronyum,   atrakuryum)

ş

ğ 

5


intraoperatif relaksasyonu sa lar ve anestezi ihtiyacını azaltır. Süksinil kolinden sonra günübirlik

ğ

 hastalarda   postoperatif   miyalji   görülebilmektedir(10).   Yeterli   analjezi   (anestezi   uzmanının 

tercihine göre de i ebilir) sa landı ından emin olunmalıdır. Bunun için opioid ajanlar yerine

ğ ş

ğ

ğ 

NSA  kullanılabilir. Bulantı ve kusmayı önleyici ajanlar uygulanmalıdır.

İİ

Giri im tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında olabilir.ş

 

Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya, sedasyon öncesi bilinç düzeyine ula ıncaya kadar derlenme odasında izlenmelidir. Hastaların mental durum ve

ş

 sedasyon düzeyleri periyodik olarak (en azından 15 dakika aralarla) izlenmelidir. Hipoksinin 

önlenmesi için oksijen verilmelidir. Günübirlik hastalar taburcu edilmeden önce

(8)

:

1. Tamamen uyanık ve oryante olmalıdır.2. Bebekler ve mental durumu ba langıçta bozuk olan hastaların, ilk durumlarına

ş

dönmeleri beklenmelidir.3. Vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalıdır.

4. Antagonist ilaç (flumazenil, naloksan) verilen hastalarda yeniden sedasyon

geli meyece inden emin olmak için yeterli süre (2 saate kadar) beklenmelidir.

ş

ğ5. Kantitatif sedasyon skorunun kullanılması hastanın taburcu edilebilmesine yardımcı

olabilir.

6. Günübirlik hastalar taburcu edilirken,  yanlarında sorumlu bir eri kin bulunmalıdır.

ş

7. Hastaya giri im sonrası uygulanması gereken diyet, ilaç ve aktivite ile ilgili (varsa)ş

yazılı bilgi verilmelidir.

8. Cerrahi giri imden makul bir süre sonra hastanın oral gıda alabilmesi.

ş

9. A rı, bulantı ve kusmanın hasta evine gönderilene kadar kontrol altına alınabilirğ

düzeyde olması.

10. Hasta evine gönderilirken mobilizasyonuna engel bir durumun olmaması.

KOGN T F FONKS YONLAR

İ İ


İ

Kognitif terimi Latince ‘Cognita’ sözcü ünden gelmektedir. Ki inin kendini ve dünyayı

ğ

ş

 ö renmesi, anlaması, çevresi hakkında edindi i kanı ve bilgiyi içeren ruhsal süreçtir. Bilinç,

ğ

ğ 

dikkat, ö renme, hafıza, algılama, oryantasyon, zeka, eylem, duygu, dü  kurma, sorun çözme,

ğ

ş

 karar verme, konu ma, okuma, yazma ve hesaplama gibi yüksek beyin i levlerini kapsar 

ş

ş(11,12) 

.

                      Kognitif Fonksiyonlar  le Anestezinin  li kisi

İ

İ şKognitif   fonksiyonların   postoperatif   de erlendirilmesindeki   amaç;   ya   artık   etkileri

ğ

 belirleyerek  derlenme   düzeyini   saptamak,  ya   da   anestezi   ve   cerrahi   giri imin  neden  oldu u

ş

ğ  mental de i iklikleri ara tırmaktır. Postanestezik etkilenme süresinin belirlenmesinde ajanların

ğ ş


ş

 

6solunum  ve  dola ım   sistemleri  üzerine  etkileri  kadar;  hafıza,  di er  kognitif  fonksiyonlar  ve

ş

ğ 

psikomotor kabiliyetler üzerine etkileri de önemlidir 

(12)

. Anestezik maddelere maruz kalındıktan sonra,   psikomotor   ve   kognitif   fonksiyonlarda   10-12   saat   süre   ile   bozulma   oldu u,   duyarlı

ğ

 testlerle bu bozulmanın 1-2 gün sürebildi i gösterilmi tir 

ğ

ş(13) 

.

Anestezi  sonrası uzun süreli  kognitif  ve  psikomotor  bozukluk  nadir  olmakla  beraber, geli ti inde ciddi bir problemdir. Postoperatif kognitif fonksiyon ve psikomotor kabiliyetlerde

ş ğ


 

bozulmalar sıklıkla kısa süreli ve geçici olmaktadır. Bu semptomların çok kısa süreli anestezi 

uygulamalarını bile izleyebilece i gösterilmi tir. Yine anestezi sonrası dönemde genç hastalarda

ğ

ş 

hafıza, ya lılarda mental organizasyonlar daha çok etkilenir 

ş

(14,15,16) .

                       North American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition 

(DSM-IV) sınıflamasına göre kognitif bozukluklar 4 gruba ayrılmaktadır 

(17) 


:

   1.  Deliryum,  dikkati   belirli  bir  konu  üzerinde   odaklama,  sürdürme  ya  da   yeni  bir 

konuya kaydırma yetisinde azalma ile seyreden akut bilinç bozuklu u ve kognitif de i iklik

ğ

ğ ş


 

(bellek,   yönelim,   dil   bozuklu u)   ile   karakterize   ve   gün   içinde   dalgalanmalar   gösteren   bir

ğ

 

sendromdur.2.  Demans,  çoklu   kognitif  yetersizlik   (dil,   yönetsel   i lev   ve  bellek  bozuklu u)  ile

ş

ğ 

karakterizedir. Sözü edilen kognitif bozuklukların her biri toplumsal ya da mesleki i levsellikte

ş

 

belirgin bir bozuklu a neden olur ve önceki i levsellik düzeyinde belirgin bir dü me olur.ğ

ş

ş3.  Amnestik   Bozukluklar,  yeni   bilgileri   ö renme   ya   da   daha   önceden   ö renilmi

ğ

ğş 

bilgileri   ya   da   geçmi teki   olayları   anımsama   yetilerinde   bozulma   ile   karakterizedir.   Di er

ş

ğ  


kognitif fonksiyonlarda belirgin bir bozuklu a rastlanmaz.

ğ

4.   Nörokognitif   bozukluk   (Mild   Neurocognitive   Dysfunction),  iki   veya   daha   fazla 

kognitif   fonksiyon   bozuklu u   ile   karakterize   olup,   ço unlukla   iki   haftadan   önce   düzelme

ğ

ğ 

göstermez. Bellek, yönetsel fonksiyonlar (planlama, organizasyon, sıralama, soyut dü ünme),

ş

 

dikkat   konsantrasyon   ve   konu magibi   kognitif   fonksiyonlarda   bozukluklar   görülür.   Kognitifş

 

fonksiyon bozuklukları nöropsikolojik testler ile kanıtlanır. Bu kognitif yetersizlikler toplumsal ve mesleki i levsellikte ve di er önemli alanlarda göze çarpan sorunlara yol açar

ş

ğ(17)

.

Postoperatif kognitif bozuklukları iki ana grupta incelemek mümkündür: ‘Postoperatif deliryum’  ve   ‘mild   neurocognitive   dysfunction’.   Literatürde   ‘Postoperatif   kognitif   fonksiyon 

bozuklu u’ (POCD) olarak söz edilir 

ğ

(17) 


.

POSTOPERAT F DEL RYUM

İ

İ7

Postoperatif deliryum, ya lı hastalarda iyile meyi geciktiren, hastanede kalma süresini

ş

ş 

uzatan,   morbidite   ve   mortaliteyi   artıran   bir   sendromdur.   Deliryum   bilinç   ve   kognitif 

fonksiyonlarda   akut   bozukluklar   ile   karakterizedir.   Kognitif   fonksiyonlardan   oryantasyon, 

konu ma, ö renme ve hafıza da bozukluklar görülür. Emosyonel rahatsızlıklar, anksiyete, hiddet

ş

ğ

 ve  depresyon görülebilir. Postoperatif deliryum gün içinde dalgalanmalar gösterir  

(17)  


. Yatak 

ba ında   uygulanabilen   kognitif   fonksiyon   testleri   mental   de i ikliklerin   tesbitinde   oldukça

ş

ğ ş


 

faydalıdır. Bu testler oryantasyon, kısa süreli bellek, dil, algılama ve bazı motor fonksiyonları 

de erlendirir. Mini Mental Test, kısa ve uygulamasının kolay olması nedeni ile hasta ba ında

ğ

ş 

sıklıkla uygulanan testtir. Ameliyat sonrası sıklıkla görülen deliryum tipi postoperatif 2. ve 7. gün 

arasında görülen interval deliryumdur 

(17) 
POSTOPERAT F KOGN T F FONKS YON BOZUKLU U

İ

İ İİ

Ğ

(POST-OPERAT VE COGN T VE DYSFUNCTION) (POCD)

İ

İ İ


POCD ya lı hastalarda dü ünüldü ünden daha sık görülür. Uluslararası, çok merkezli

ş

şğ

 

geni  kapsamlı bir ara tırmada 60 ya  üzeri 1218 hastanın % 25.8’inde ameliyattan 1 haftaş

ş

ş 

sonraki, % 9.9’unda ise ameliyattan 3 ay sonra POCD görülmü tür. Orta ya lı cerrahi hastalarda

ş

ş

 dahi ameliyattan 1 hafta sonraki POCD oranı oldukça yüksektir (% 19.2). 

           Postoperatif Kognitif Fonksiyon Bozuklukları tanı kriterleri Tablo 2’de gösterilmi tir 

ş

(17) 


.

Tablo 2. Postoperatif Kognitif Fonksiyon Bozuklukları Tanı Kriterleri

 

 

(17)

                        

 

 

Ö renme yetene inin veya hatırlamanın azalması ile ortaya çıkan bellek zayıflaması

ğ

ğ

Yönetsel fonksiyonlarda bozukluk (planlama, organizasyon, sıralama, soyut dü ünme)ş

Dikkat veya bilgi i lem hızında bozukluk, psikomotor yetilerde zayıflama

ş

Anlama, kelime bulma gibi dil fonksiyonlarında zayıflamaPost-Operatif Kognitif Disfonksiyon Risk Faktörleri

(17)

Preoperatif

- leri ya

İ

ş

-Kognitif bozukluk-Kötü sa lık durumu

ğ

-Alkol ba ımlılı ığ

ğ

8-Glukoz, Na ve K de erlerinde dengesizlik

ğ

ntraoperatif

İ

-Cerrahi giri imler (Açık kalp ameliyatları, kalça kırı ı cerrahisi)ş

ğ

-Ameliyat süresiPostoperatif

-Psikoaktif medikasyon

-Postoperatif enfeksiyon ve respiratuar komplikasyonlar

-Postoperatif a rı

ğ

NHALASYON ANESTEZ KLER

İ

İİ

DESFLURAN

1960'lı   yıllarda,   daha   iyi   inhale   anestetikler   geli tirmeye   yönelik   bir   program

ş

 

çerçevesinde   Ohio   Medical   Produds'da   Dr.   Ross   C.   Terrell   ve   çalı ma   arkada ları   700'ünş

ş

 üzerinde florlu bile ik sentezlediler. Enfluran (347. Bile ik) ve izofluran (469. Bile ik) bu

ş

şş

 

programdan elde edilen ürünler oldular. 700'ün üzerinde bile i in üretilmi  olmasına ra men,ş ğ

ş

ğ 

son   yıllara   dek   sadece   bu   iki   inhalasyon   anestezi i   klinik   uygulamalarda   kullanılmı tır.

ğ

ş  


Enfluran ve izofluran üzerinde yo unla ılmasında bazı faktörler rol oynamı tır. Bu faktörler,

ğ

şş

 

mükemmel   bir   anestezi   sa lamaları   ile   sentezlenmelerinin   kolay   olu u   ve   maliyetlerininğ

ş

 dü üklü ü olarak sayılabilir. Di er bile iklerin bir ya da daha fazla sakıncası bulunmaktaydı.

ş

ğğ

ş

 Bazıları anestezi sa layamıyordu; bazısı da çok toksikti. Çok azı görünü te mükemmel bir

ğ

ş 

anestezi sa lamakla birlikte, üretimleri ola an dı ı zor, tehlikeli ve pahalı bulunmu tu. Bu

ğ

ğ

şş

 

görü ler, daha sonra desfluran ile birlikte dramatik bir  ekilde de i ikli e u radış

ş

ğ şğ

ğ

(18) . 

Desfluran   (CF2H-O-CFH-CF3),   serideki   653.   bile ikti.   Bile i in   iki   kısıtlayıcı   yönü

ş

ş ğ


 

vardı; oda ısısında bir atmosfere yakın bir buhar basıncına sahipti, bu nedenle vaparizasyon için 

standart yöntemlerin kullanılması mümkün de ildi ve   izofluranın be te biri düzeyinde etki

ğ

ş 

gücüne sahipti. Bu da sentezini göreceli olarak pahalı hale getirmekteydi  

(19)

.  Bu nedenlerden 9

dolayı   desfluran,   o   sıralarda   pazarlama   açısından   çekici   bulunmadı. 

Daha sonra iki faktör bu görü ü de i tirdi. Birincisi, ayaktan günübirlik anestezinin, anestezi

ş

ğ ş


 

uygulamalarının önemli bir parçası haline gelmesi, kısa etki süreli anesteziklere gereksinimi 

arttırdı.   Bu   görü   ba kaları   tarafından   da   payla ıldı   ve   kısa   etki   süreli   kas   gev eticiler

ş

şş

ş

 (atrakuryum, vekuronyum), narkotikler (alfentanil), benzodiazepinler (midazolam), indüksiyon 

ajanları   (propofol)   geli tirildi.   kincisi,   desfluranın   yapısı   (florla   halojenlenme),   kanda

ş

İ

 çözünürlü ün çok daha az  olabilece i ve dolayısıyla  kısa etki  süreli preparat gereksinimini

ğ

ğ 

kar ılayabilece ini dü ündürdü 

ş

ğ

ş(20) 

. Bunun üzerine bu anestezikten küçük miktarlar sentezlendi 

ve kandaki çözünürlü ü (kan/gaz partisyon katsayısı) incelendi. Beklendi i gibi, desfluranın

ğ

ğ 

çözünürlü ü   (0.42),   di er   güçlü   etkili   inhalasyon   anesteziklerinkinden   dü üktü   ve   nitröz

ğ

ğ

ş 

oksitinkine (0.46) e itti. 

ş


Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k
anestezi reanimasyon -> Microsoft Word Özlem Demirtaş Uzmanlık Tezi doc
anestezi reanimasyon -> Microsoft Word tez son kontrol docx
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 463,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə