T. C. Adnan menderes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ uluslararasi iLİŞKİler anabiLİm dali uli-yl 2013-0002Yüklə 0,7 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix29.07.2017
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 
ULİ-YL 2013-0002
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTKOLONYAL FEMİNİZM BAĞLAMINDA 
“KÜRESEL KIZ KARDEŞLİK” KAVRAMININ 
İNCELENMESİ: HİNDİSTAN ÖRNEĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
Didem ŞERBETCİ 
 
 
 
DANIŞMAN 
Yard. Doç. Dr. Murat Necip ARMAN 
 
 
 
 
 
 
AYDIN-2013

 
 
 
 
 
 
 
T.C. 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 
ULİ-YL 2013-0002
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTKOLONYAL FEMİNİZM BAĞLAMINDA 
“KÜRESEL KIZ KARDEŞLİK” KAVRAMININ 
İNCELENMESİ: HİNDİSTAN ÖRNEĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
Didem ŞERBETCİ 
 
 
 
DANIŞMAN 
Yard. Doç. Dr. Murat Necip ARMAN 
 
 
 
 
 
 
 
AYDIN-2013

 
 
 
T.C. 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
AYDIN 
 
 
Uluslararası  İlişkiler  Ana  Bilim  Dalı  Uluslararası  İlişkiler  Programı  öğrencisi 
Didem  Şerbetci  tarafından  hazırlanan  Postkolonyal  Feminizm  Bağlamında  “Küresel 
Kızkardeşlik” Kavramının İncelenmesi: Hindistan Örneği başlıklı tez, 8 Temmuz 2013 
tarihinde  yapılan  savunma  sonucunda  aşağıda  isimleri  bulunan  jüri  üyelerince  kabul 
edilmiştir. 
 
 
 
 
Unvanı, Adı ve Soyadı 
: 
                         Kurumu  
 

                      
İmzası: 
(Başkan) Yrd. Doç. Dr. Murat Necip Arman            Adnan Menderes Üniversitesi 
                 Doç. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu                    Adnan Menderes Üniversitesi 
                 Yrd. Doç. Halil Mutioğlu                          Adnan Menderes Üniversitesi 
 
 
 
 
Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu yüksek lisans tezi, Enstitü Yönetim 
Kurulunun ………sayılı kararıyla 8 Temmuz 2013 tarihinde onaylanmıştır. 
 
 
 
 
 
                                                                                        Doç. Dr. Osman Peker 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Enstitü Müdürü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEMİN METNİ 
 
Yüksek  Lisans  Tezi  olarak  sunduğum  “Postkolonyal  Feminizm  Bağlamında 
‘Küresel  Kızkardeşlik’  Kavramının  İncelenmesi:  Hindistan  Örneği”  adlı  çalışmanın, 
tarafımdan,  bilimsel  ahlak  ve  geleneklere  aykırı  düşecek  bir  yardıma  başvurmaksızın 
yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara 
atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 
 
 
Adı Soyadı 
:     Didem Şerbetci 
 
 
İmza   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
YAZAR-ADI SOYADI: DİDEM ŞERBETCİ 
 
 
BAŞLIK:  POSTKOLONYAL  FEMİNİZM  BAĞLAMINDA  “KÜRESEL 
KIZKARDEŞLİK” KAVRAMININ İNCELENMESİ: HİNDSTAN ÖRNEĞİ 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu  tez,  Postkolonyal  Feminizm’in  “küresel  kızkardeşlik”  kavramını  eleştirisi 
üzerinden,  Üçüncü  Dünya  kadınlarının  da  yer  aldığı  bir  Feminist  Uluslararası  İlişkiler 
Kuramı’nın olabilirliğini konu almaktadır. Sovyetler’in dağılma sürecinde, Uluslararası 
İlişkiler’de  yer  almaya  başlayan  Feminist  Kuram,  “küresel  kızkardeşlik”  anlayışıyla, 
bütün  kadınların  ortak  deneyimlere  sahip  olduğunu  ve  ortak  bir  baskı  formuna  yani 
patriarkal  baskıya  maruz  kaldıklarını  savunmuştur.  Bu  bakış  açısıyla,  Feminist  Kuram 
dünyanın  her  yerinde  yer  alan  kadınların  birbirlerini  anlayabilen  kız  kardeşler  olduğu 
varsayımına  ulaşmıştır.  Ne  var  ki,  bu  bakış  açısı,  Postkolonyal  Feministler  tarafından 
tamamen  reddedilmemekle  beraber,  eksik  olarak  değerlendirilmiştir.  Söz  konusu 
anlayışın  geliştirilebilmesi  için  Feminist  Kuram’ın  “küresel  kızkardeşlik”e  yaklaşımı 
Postkolonyal  Feminizm  tarafından  çeşitli  açılardan  eleştirilmiştir.  Bu  anlamda, 
Postkolonyal  Feministlerce,  Batılı  Feminist  Kuram’ın  tarih  ötesi  bir  konuma 
yerleştirilmiş  ve  tek  bir  kategoriye  indirilmiş  bir  kadın  görüntüsü  çizmesi  hatalı 
bulunmuştur.  Oysa  Postkolonyal  Feminist  Kuram’a  göre,  kadın  profili  toplumdan 
topluma  ve  zamana  göre  değişiklik  gösteren  bir  kategori  olarak  ele  alınmalıdır.  Bu 
bağlamda,  bu  tezde  her  iki  kuramın  da  varsayımlarını  diyalog  çatısı  altında 
birleştirebilecek  ve  Batı-dışı  kadınları  da  kapsayabilecek  bir  Feminist  Uluslararası 
İlişkiler Kuramı’nın varlığı tartışılmıştır.  
 
ANAHTAR  SÖZCÜKLER:  Feminizm,  Feminist  Uluslararası  İlişkiler  Teorisi, 
Postkolonyal Feminizm, küresel kızkardeşlik. 
 

ii 
 
NAME: DİDEM ŞERBETCİ 
 
 
TITLE:  EXAMINATION  OF  “GLOBAL  SISTERHOOD”  CONCEPT  IN 
THE CONTEXT OF POSTCOLONIAL FEMINISM: INDIAN CASE 
 
ABSTRACT 
This  thesis  examines  the  possibility  of  Feminist  International  Relations  Theory 
that  may  reach  women  in  the  third  world  through  Postcolonial  Feminist  criticism  of 
“global  sisterhood”.  Feminist  Theory,  making  its  first  appearance  in  International 
Relations during the collapse of the Soviet Union, claims through the concept of “global 
sisterhood”  that  women  all  over  the  world    have  common  experiences  and  they  are 
subjected to a common  form of oppression,  i.e. patriarchal oppression. In this context, 
Feminist  Theory  assumes  that  women  all  over  the  world  are  sisters  who  are  able  to 
understand  each  other.  However,  this  perspective  is  considered  as  deficient  by 
postcolonial  feminists  although  not  being  ruled  out  entirely.  In  order  to  improve  the 
mentioned  understanding,  Postcolonial  Feminism  criticizes,  in  different  aspects,  the 
“global  sisterhood”  concept  of  the  Feminist  theory.  According  to  Postcolonial 
Feminism,  Western  Feminist  Theory’s  definition  of  woman  profile  placed  beyond 
history and degraded into a single category is defective. Conversely, In fact, according 
to  Postcolonial  Feminist  Theory,  the  woman  profile  should  be  regarded  as  a  category 
that changes according to the society and the time it is in. Within this context, the thesis 
study makes an argument on the possibility of a Feminist International Relations Theory 
that  may  unite  the  assumptions  of  both  theories  within  a  dialogue  framework  and 
compass non-western women, as well. 
 
KEY  WORDS:  Feminism,  Feminist  International  Relations  Theory,  Postcolonial 
Feminism, global sisterhood. 
 
 
 
 

iii 
 
ÖNSÖZ 
Öncelikle,  Sayın  Murat  N.  Arman  tarafından  bölgesel  bir  çalışma  olması 
yönünde  bir  fikir  önerilmiştir.  Ancak,  Ortadoğu’nun  bölgesel  olarak  ele  alınmasında 
eksik  noktalarının  çok  olacağı  nedeniyle,  Postkolonyal  Feminizmin  ele  almış  olduğu 
konulardan  “küresel  kızkardeşlik”  kavramının  çalışma  konusu  olarak  incelenmesi 
kararına  varılmıştır.  Murat  N.  Arman’ın  söz  konusu  kavramın  incelenmesinde  vaka 
incelemesinin  yüksek  lisans  tezlerinde  daha  faydalı  olacağı  önerisi  üzerine,  “küresel 
kızkardeşlik”  kavramını  incelemede  “Hintli  Kadınların  Durumu”nun  vaka  incelemesi 
olarak  çalışmada  kullanılması  sonucuna  ulaşılmıştır.  Oldukça  iyi  bir  rehber  olması, 
katkılarından dolayı çalışmanın ufkunun genişlemesini sağlaması ve sorun yaşanan her 
konuda  samimiyetle  yardımcı  olması  nedeniyle  Yard.  Doç.  Dr.  Murat  N.  Arman’a 
teşekkürler.  
 
Bu  teze  başlama  ve  bu  tezi  yazma  aşamasında,  her  anlamda  büyük  bir  destek 
vermiş  olan  sevgili  Duygu  Aydın’a  teşekkürler.  Çalışma  sırasında,  maneviyatıyla 
katkıda bulunmuş olan, moral ve desteğini çalışmanın sonuna kadar sürdürmüş olan ve 
her  daim  emeğini  sakınmamış  olan  sevgili  Hacer  Şerbetci’ye  ve  sonsuz  güvenini 
paylaşmış  olan,  bu  çalışmanın  layıkıyla  bitirileceğini  her  zaman  dile  getiren  ve  maddi 
konuda elinden geleni sakınmayan sevgili Şükrü Şerbetci’ye teşekkürler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
İÇİNDEKİLER 
ÖZET …………………………………………………………………...……........ i 
ABSTRACT ........................................................................................................... ii 
ÖNSÖZ ………………………………………………………………………...... iii 
İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………….. iv 
GİRİŞ …………………………………………….………………….…................ 1 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM  
1.  FEMİNİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE FEMİNİZM TÜRLERİ 
 
1.1. Feminizm’in Teolojik  Çerçevede Ortaya Çıkışı..………………...………..... 6 
1.2. Modernite Çerçevesinde Feminizm…...……………………………………. 12 
1.3. Feminizm’in Üç Dalgası ………………………………...………………..... 19 
1.3.1. Birinci Dalga Feminizmi: Medeni Kanun Talepleri  
            ve Siyasal Haklar………………………………………………............ 19 
1.3.2. İkinci  Dalga  Feminizmi:  Cinsellik  ve  Doğurganlığı  Birbirinden  Ayırma    
Mücadelesi………………………………..……………….................... 22 
1.3.3. Üçüncü Dalga Feminizmi: Kadın Kimliği…………………………...... 24 
1.4. Feminizm’in Batı’da Ortaya Çıkan Türleri ……...………………..……….. 26 
1.4.1. (Aydınlanmacı) Liberal Feminizm………………………………….... 26 
1.4.2. Marksist Feminizm...…………………..…………………………...... 28 
1.4.3. Radikal Feminizm………………………..…………………………... 30 
1.4.4. Sosyalist Feminizm……………………………..…………………..... 33 
1.4.5. Kültürel Feminizm………………...………………...………………... 35 
1.4.6. Lezbiyen Feminizm……………………………………..………......... 36 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
2.  BİR DİSİPLİN OLARAK FEMİNİZM 
                  
2.1. Feminizm’in Batı Kaynaklı Teorik Kökenleri..…..……………………….... 39 
2.1.1.  İlk Feminist Teorisyenler…………………………………………....... 40 


 
2.1.2. Batılı Feminist Teori’de Temel Kavramlar……………..…………….. 40 
2.1.2.1.  Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet……………………………...... 45 
2.1.2.2.  Ataerkillik/Patriarka...…………….………………………....... 45 
2.1.2.3.  Eşitlik…………………………….…………………………..... 48 
2.1.2.4.  Milliyetçilik ve Militarizm…………………………..……........ 52 
2.1.2.5.  Cinsellik ve Cinsel Taciz ………………………………..…...... 54 
2.1.2.6.  Heteroseksüellik ve Homoseksüellik……………………..….... 56 
2.2. Batılı Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisi….……………………………. 57 
             2.2.1.  Feminizm’in Uluslararası İlişkiler Disiplini’ne Girişi………………... 57 
    2.2.2.  Batılı Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisi’nin  
                    Temel Tartışma Alanları……………………………….………..... 60 
2.3. Batı Feminizmi’nde “Melezlik”………………………………………......... 66 
         2.4. Küreselleşme, Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisinde Küreselleşme ve                       
       “Küresel Kızkardeşlik”…………………………………………………….. 67 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3.  POSTKOLONYAL FEMİNİZM: TEMEL TARTIŞMA ALANLARI, 
KÜRESELLEŞME VE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ BAĞLAMINDA “KÜRESEL 
KIZKARDEŞLİK” 
 
        3.1. Batı-dışı Feminizm: Postkolonyal Eleştiri....................................................... 74 
        3.2. Postkolonyal Feminist Teori’nin Temel Tartışma Alanları............................. 80 
            3.2.1. Beden Politikaları/Cinsellik...................................................................... 80 
            3.2.2. Eğitim ve Sınıf ......................................................................................... 81 
            3.2.4. Maduniyet ve Madun (Subaltern)............................................................. 82 
            3.2.5. Üçüncü Dünya Kadınlarının İşgücüne Katılımı....................................... 83 
            3.2.6. Melezlik/Melez Kimlik............................................................................. 84 
            3.2.7. Küreselleşme.………...……...…............................................................. 86 
              3.3. Hindistan Örneği Çerçevesinde Postkolonyal Feminizm’de  
                       “Küresel Kızkardeşlik” Kavramı …………………….................................. 88 
                 3.3.1. Hindistan’da Kadınların Durumu.............................................................. 88 

vi 
 
                      3.3.1.1. İşgücü................................................................................................ 88 
                      3.3.1.2. Aile ve Hukuk................................................................................... 90 
                      3.3.1.3. Şiddet ve Cinsel İstismar................................................................... 91 
                     3.3.1.4. Eğitim ve Siyasal Katılım.............................................................. 95 
                 3.3.2. “Küresel Kızkardeşlik” Kavramı’nın  
                           Postkolonyal Feminist Eleştirisi................................................................ 98 
 
         SONUÇ   …………………………………………………………………........ 107 
         KAYNAKÇA  ……………………………………………….………………... 109 
         ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………....................120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GİRİŞ 
 
Postkolonyal Feminizm, İkinci Dalga Feminizmi’nin etkin olduğu yıllarda, yani 
1980’lerde,  Postkolonyal  Teori’den  ilham  alarak  kendini  göstermiştir.  Postkolonyal 
Feminizm’in, eğitim almak amacıyla Batı’ya göç eden birçok kadının, kadın sorununun 
Batı  merkezci  bir  şekilde  ele  alınmasını  sorgulamaya  yönelmeleriyle  ortaya  çıktığını 
söylemek  mümkündür.  Postkolonyal  Feminizm,  Postkolonyalizmin,  toplumsal 
kurumları  sorgulayan  kültürler  arası  eleştiri  alanının  etkili  bir  formudur.  Postkolonyal 
düşünürlerin  Batılı kaynaklardaki anlatıları eleştirdiği gibi Postkolonyal Feministler de 
Batı’nın  anlatılarındaki  yanlışlıkları  ortaya  çıkarmaya  çalışmışlardır.  Ancak 
Postkolonyal  Feministler  Postkolonyal  düşünürlerden  farklı  olarak,  toplumsal  cinsiyet 
konulu  anlatılara  da  eğilmişlerdir.  Bu  anlatılarda  yer  alan  eksiklikleri  tamamlayarak, 
kadınların  ‘kendilerini  savunan  nesneler’  olarak  sabitlenmesini  engellemeye 
çalışmışlardır.  Bunun  yerine,  Feminizm’i  özgül  toplumsal  koşulları  göz  önüne  alarak 
kurumsallaştırmak ve yorumlamak, onlara göre, daha uygundur. 
 
‘Kızkardeşlik  küreseldir’  anlayışı  Bernice  Johnson  Reagon’ın  1981  tarihinde 
Batı Sahili Kadınları Müzik Festivali’nde yaptığı bir konuşmayla somutluk kazanmıştır.  
Kızkardeşliğin  evrensel olması anlayışı; ulusal,  etnik  ve  ırksal  sınırları aşmaya  çalışan 
feminist incelemeler sonucu ortaya çıkmıştır. Ne var ki, pek çok Postkolonyal Feminist 
düşünür,    kızkardeşliğin  küresel  olması  anlayışını  benimsemez  çünkü  farklı  siyasal 
kanılara  sahip  olan  Batılı  Feministler,  kadınlar  arasındaki  özdeşliği  ortak  deneyimler 
temelinde savunur. Diğer kadınları kapsamadığı  için Batı kökenli  Feminizm’in küresel 
bir  kız  kardeşlikten  söz  etmesi  Postkolonyal  Feministler  açısından  gerçekçi  olarak 
değerlendirilmemektedir.  Bu  çalışmada,  Postkolonyal  Feminizm  açısından  “Küresel 
Kızkardeşlik” kavramının değerlendirilmesinin Feminist Uluslararası İlişkiler Kuramına 
nasıl  bir  katkı  sağlayacağı  sorusuna  yanıt  aranacaktır.  Bu  bağlamda,  çalışmada 
Postkolonyal  Feminizmin  eleştirisini  yaptığı  Feminizmin  tarihsel  süreç  içerisindeki 
gelişimi  ve  Uluslararası  İlişkiler  disiplininde  yer  edinmesi  ele  alınacaktır.  Bununla 
birlikte,  Postkolonyal  Feminizmin  ele  aldığı  kavramlar  ve  konular  incelenerek,  söz 
konusu kavramlardan  biri olan  “küresel kızkardeşlik” kavramı Hintli kadınların  yaşam 
deneyimleri  bağlamında  Postkolonyal  Feminizm  çerçevesinde  analiz  edilecektir.  Bu 


 
sayede, farklılıkları bir arada barındıran ve Batı dışı kadınlara da kapsayan bir Feminist 
Teori’nin Uluslararası İlişkiler’de var olması tartışılarak bu sayede söz konusu teorinin 
gelişmesi olanağı incelenecektir. 
 
Çalışmanın  ilk  bölümünde,  Feminist  Kuram’ın  Batı  kökenli  bir  kuram  olması 
nedeniyle,  Feminizm’in  Batı’da  ortaya  çıkışı  ve  Batı’da  ikinci  dalga  kadın  hareketiyle 
gündeme  gelen  farklı  Feminizm  türleri  ele  alınacaktır.  Genellemelere  düşmeden 
Feminizm’in  tanımı  yapılmaya  çalışılacak  ve  Uluslararası  İlişkiler  Kuramı  içinde  yer 
almaya  başlamadan  çok  önceleri  teolojik  çerçevede  ortaya  çıkışı  incelenecektir.  Bu 
anlamda,  Hıristiyanlık  temelinde  de  olsa  kadınlar  adına  sesini  duyurmaya  çalışan  ilk 
önemli  düşünürlerden  bahsedilecek  ve  bu  düşünürlerin  üzerinde  durduğu  konulara 
değinilecektir.  Buna  ek  olarak  kadınların  tek  tanrılı  dinler  karşısında  durumları  ele 
alınacaktır.  Daha  sonra,  teolojik  kalıpların  dışına  çıkarak  16.  yy  sonları  ile  17.  yy. 
başlarından  itibaren  modernite  temelinde  yükselen  Feminizm’in  gelişimi  üzerinde 
durulacaktır.  
 
Hem  teolojik  çerçevede  ortaya  çıkan  Feminizm’in  hem  de  modernite 
çerçevesinde  gelişen  Feminizm’in  tartışıldığı  sırada,  kadınların  söz  konusu 
dönemlerdeki  durumu  ifade  edilmeye  çalışılacaktır.  Şunu  belirtmek  gerekir  ki, 
“kadınlar”  ifadesiyle,  dünya  üzerindeki  tüm  kadınları  kapsayıcı  bir  ifade  kullanılması 
söz  konusu  değildir;  bu  ifadenin  kullanımı  genelleme  yapmanın  gerekliliğinden 
kaynaklanmaktadır.  Kadınların,  3.  yy’da  büyücü  yakmakla  başlamış  olan,  15.  yy’da 
doruğa ulaşan  ve 19.  yy’da  sona erebilen  ve  maruz kaldıkları en önemli  durum olarak 
kabul  edilebilecek  olan  Avrupa’da  “Cadı  Avı”  incelenecektir.  Ayrıca,  Feminizm 
modernite  çerçevesinde  kendini  gösterirken,  kadınların  durumu  genel  hatlarıyla  dile 
getirilmeye çalışılacaktır.  
 
Feminizm’in,  modernite  temelinde  gelişimi  incelendikten  sonra,  üç  dalga 
halinde  yayılmasından  bahsedilecek  ve  söz  konusu  üç  dalganın  temelde  birbirinden 
farklı  olan  taleplerine  değinilecektir.  Bu  açıdan,  birinci  dalga  kadın  hareketi,  medeni 
kanun  talepleri  ve  siyasal  haklar  bağlamında  kendini  göstermiştir.  İkinci  dalga  kadın 
hareketi  ise  birinci  dalga  kadın  hareketini  eleştirerek  cinsellik  ile  doğurganlığı 


 
birbirinden ayırma mücadelesi temelinde ortaya çıkmıştır. Üçüncü dalga kadın hareketi, 
çalışmanın asıl konusunu oluşturan Postkolonyal Feminizm’in de içinde yer aldığı kadın 
kimliği  etrafında  şekillenmiştir.  Söz  konusu  üç  dalga  genel  hatlarıyla  ifade  edildikten 
sonra, Feminizm’in  Batı’da ortaya çıkan türleri  ve bu türlerin ele aldığı temel sorunlar 
incelenecektir.  Batı  Feminizmi’nin  türlerinin  hepsinin  bu  çalışmada  ele  alınmasının 
mümkün  olmamasından  dolayı,  en  çok  yankı  uyandıran  Feminizm  türlerinden 
bahsedilecektir.  Batı  Feminizmi’nin  başlıca  türleri  olan  Liberal  (Aydınlanmacı) 
Feminizm,  Marksist  Feminizm,  Radikal  Feminizm,  Sosyalist  Feminizm,  Kültürel 
Feminizm ve Lezbiyen Feminizm ele alınacaktır.  
 
İkinci  bölümde  ise  Feminizm’in  bir  disiplin  olarak  ortaya  çıkışı  üzerinde 
durulacaktır. İlk Batılı  Feminist kuramcılar  Catherine Macaulay, Mary  Wollstonecraft, 
Christine  de  Pizan  gibi  düşünürlerden  ve  onların  temel  varsayımlarından 
bahsedilecektir.  Daha  sonra,  Batılı  Feminist  Kuram’ın,  üzerine  temel  varsayımlar 
yürüttüğü  konulardan  bazı  önemli  olanlarına  yer  verilecektir:  cinsiyet  ve  toplumsal 
cinsiyet,  ataerkillik/patriarka,  eşitlik,  milliyetçilik  ve  militarizm,  cinsellik  ve  cinsel 
taciz, heteroseksüellik ve homoseksüellik.  
 
Çalışmanın ikinci bölümünde, Feminizm’in Uluslararası İlişkiler Disiplini’ndeki 
yeri  incelenecektir.  Bu  bağlamda,  öncelikle,  Feminizm’in  Uluslararası  İlişkiler 
Disiplini’ne girişi anlatılacak, daha sonra da Uluslararası İlişkiler’de Feminist Kuram’ın 
incelediği  temel  Uluslararası  İlişkiler  kavramları  üzerinde  durulacaktır.  Feminizm’in 
Uluslararası  İlişkiler  Disiplini’ne  girişi  ile  ilgili  olarak  önce  Uluslararası  İlişkiler’de 
ana-akım  paradigmalardan  biri  olan  Neorealizm’in  Batılı  Feminist  eleştirisine  yer 
verilecek,  daha  sonra  “ulus-devlet”,  “güç”,  “ulusal  çıkar”  ve  “egemenlik”  kavramları 
Batılı Feminist Uluslararası İlişkiler Kuramı’nın bakış açısıyla ele alınacaktır. Melezlik 
kavramına  Batılı  Feminist  Uluslararası  İlişkiler  Kuramı’nın  yaklaşımı  incelendikten 
sonra,  Batılı  Feminist  Uluslararası  İlişkiler  Kuramı’nın  “küreselleşme”  ve  “küresel 
kızkardeşlik” kavramlarına bakışı üzerinde durulacaktır. 
 
Çalışmanın  üçüncü  bölümünde  ise,  Batılı  Feminist  Kuram’a  en  önemli 
eleştirilerden  birini  getirmiş  olan  Postkolonyal  Feminizm’e  yer  verilecektir.  Bu 


 
bölümde, öncelikle Postkolonyal Feminizm’in Batılı Feminist Kuram’ı hangi yönlerden 
eleştirdiğinden  ve  Postkolonyal  Feminizm’in  önemli  düşünürlerinden  bahsedilecektir. 
Daha sonra, beden politikaları/ cinsellik, eğitim ve sınıf, maduniyet ve madun, Üçüncü 
Dünya  kadınlarının  işgücüne  katılımı,  melezlik/  melez  kimlik  ve  küreselleşme  gibi 
Postkolonyal  Feministlerin  temelde  üzerine  tartıştıkları  kavramlar  ele  alınacaktır.  Söz 
konusu  kavramlar  incelendikten  sonra,  Hindistan  örneği  çerçevesinde  Postkolonyal 
Feminizm’in  “küresel  kızkardeşlik”  üzerine  getirdiği  eleştirilerden  ve  söz  konusu 
kavramın olumlu yanlarından söz edilecektir. Kızkardeşlik kavramının dışında bırakılan 
Üçüncü Dünya kadınları arasında yer alan Hintli kadınların deneyimleri üzerinden Batılı 
Feminist Uluslararası İlişkiler Kuramı’nın geliştirilebilirliği tartışılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə