Суряти апеллйасийа protesti цзряYüklə 134,8 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2017
ölçüsü134,8 Kb.

 

1(104)-65/2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

Суряти 

 

АПЕЛЛЙАСИЙА PROTESTİ ЦЗРЯ ИЛКИН БАХЫШ ГЯРАРЫ 

 

«25» yanvar 2017-ъi ил                                                                   Эянъя шящяри  

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Əliyev Fikrət Hüseyn oğlu (сядрлик едян və мярузячи), Məhərrəmli 

Rəşid Ağamirzə oğlu вя Bayramov Elşad Abdulla оьлундан ибарят тяркибдя,  

Tağıyeva Ruhiyə Nadim qızının katibliyi, 

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят 

иттищамынын  мцдафияси  цзря  идарясинин  Апеллйасийа  вя  кассасийа  инстансийасы 

мящкямяляриндя дювлят иттищамынын мцдафияси  цзря шюбясинин прокурору,  II dərəcəli 

hüquqşünas Rizvanov Qalib Arif oğlunun, 

Mehdiyev  Elçin  Kamal  oğlunun  və  onun  müdafiəçisi  Səfərəliyev  Yusif 

İbrahim oğlunun иштираклары иля, 

Mehdiyev  Elçin  Kamal  oğlunun  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят 

Мяъяллясинин  (бундан  сонра  ЪМ-нин)  228.1-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsына 

даир  cinayət  işi  üzrə  Tərtər  Rayon  Mящкямясинин  «01»  dekabr  2016-ъı  ил  тарихли 

1(061)-54/2016  нюmrəli  hökmündən  dövlət  ittihamçısı-  Azərbaycan  Republikası 

Baş  Prokurorluğunun  Dövlət  ittihamının  müdafiəsi  üzrə  idarəsinin  Birinci 

instansiya  məhkəmələrində  dövlət  ittihamının  müdafiəsi  üzrə  şöbəsinin  prokuroru 

ədliyyə müşaviri Rəhman İbrahimov tərəfindən verilmiş apellyasiya protestinə açıq 

məhkəmə iclasında ilkin məhkəmə baxışı keçirməklə  

 

М Ц Я Й Й Я Н   Е Т Д И :  

 

Tərtər  Rayon  Mящкямясинин  (hakim  Mübariz  Məmmədov)  «01»  dekabr 2016-ъı ил тарихли 1(061)-54/2016 нюmrəli hökmü ilə Mehdiyev Elçin Kamal oğlu CM-

nin  228.1-ъи  маддяси  иля  тягсирли  билинmiş,  9  (доггуз)  ай  мцддятиня  азадлыгдан 

мящрум етмя ъязасы тяйин едилmiş, cязасыны цмуми режимли ъязачякмя мцяссисясиндя 

чякməsi, cязасынын яввялиnin шцбщя едилян шяхс гисминдя тутулдуьу 10 ийун 2016-ъы ил 

тарихдян  щесабланması,  bарясиндя  сечилмиш  «щябс»  гятимкан  тядбириnin  щюкм 

гануни гцввясини аланадяк дяйишдирилмядян сахланылması müəyyən edilmişdir. 

Həmin  hökmdən  dövlət  ittihamçısı  Rəhman  İbrahimov

 

apellyasiya  protesti verərək  hökmün  cinayət  qanununun  müddəalarına  uyğun  daha  ağır  cəza  təyin 

edilməklə dəyişdirilməsini xahiş etmişdir.

 

 

İş  materiallarından  görünür  ki,  Mehdiyev  Elçin  Kamal  oğlunun  ЪМ-нин 228.1-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsына  даир  cinayət  işi  üzrə  birinci  instansiya 

məhkəməsində  dövlət  ittihamçısı  Fətəliyev  Mazan  Məsim  oğlu  iştirak  etmiş, 

apellyasiya ptotesti isə dövlət ittihamçısı Rəhman İbrahimov tərəfindən verilmişdir.  

Məhkəmə  kollegiyasının  ilkin  baxış  iclasında  iştirak  edən  dövlət  ittiamçısı 

Rizvanov Qalib Arif oğlu bildirdi ki, apellyasiya protestinin tərtibi zamanı  texniki 


 

2

səhvə  yol  verilmiş,  cinayət  işi  üzrə  dövlət  ittihamçısı  Mazan  Fətəliyev  iş  yerini dəyişdiyinə  görə  apellyasiya  protestini  onun  əvəzinə  dövlət  ittihamçısı  Rəhman 

İbrahimov  imzalamışdır.  Ancaq  apellyasiya  protestindəki  mövqe  Mazan 

Fətəliyevin  mövqeyidir.  Ona  görə  də  apellyasiya  protestinin  hərəkətsiz 

saxlanılmasını  və  cinayət  prosessual  qanunvericiliyinin  tələblərinin  yerinə 

yetirilməsi üçün müddət təyin edilməsini xahiş etdi.   

Məhkəmə  kollegiyasının  ilkin  baxış  iclasında  iştirak  edən  məhkumun 

müdafiəçisi Səfərəliyev Yusif İbrahim oğlu apellyasiya protesti üzrə qanuna uyğun 

qərar qəbul edilməsini xahiş etdi.   

Məhkum  Mehdiyev  Elçin  Kamal  oğlu  müdafiəçisinin  fikirləri  ilə  razı 

olduğunu bildirdi.  

Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Prosessual  Məcəlləsinin  383.2-ci 

maddəsinə əsasən apellyasiya protesti vermək hüququna onun gəldiyi nəticələrin və 

təkliflərin  nəzərə  alınmadığı  hissədə  birinci  instansiya  məhkəməsində  işə 

baxılmasında iştirak etmiş dövlət ittihamçısı malikdir. Göstərilən dövlət ittihamçısı 

vəfat etdikdə, xəbərsiz itkin düşdükdə, uzunsürən ağır xəstəliyə tutulduqda, protest 

verməkdən  yayındıqda  və  ya  imtina  etdikdə,  habelə  onun  mövqeyi  ilə 

razılaşmadıqda  Azərbaycan  Respublikasının  Baş  prokuroru  və  ya  onun  müavini, 

habelə  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  birinci  instansiya  məhkəmələri 

tərəfindən  çıxarılmış  hökm  və  ya  qərarlardan,  həmçinin  Naxçıvan  Muxtar 

Respublikasının  prokuroru  birinci  instansiya  məhkəməsində  iştirak  etmiş  dövlət 

ittihamçısının  əvəzinə  apellyasiya  protesti  vermək  hüququna  malikdir.  Birinci 

instansiya  məhkəməsində  cinayət  işi  və  ya  məhkəməyədək  sadələşdirilmiş  icraatın 

materiallarına  bu  Məcəllənin  314.1,  314.3  və  314.4-cü  maddələrinin  tələblərinin 

ziddinə  baxıldığı  halda  apellyasiya  protesti  vermək  hüququna  Azərbaycan 

Respublikasının  Baş  prokuroru  və  ya  onun  müavini,  habelə  Naxçıvan  Muxtar 

Respublikasının  birinci  instansiya  məhkəmələri  tərəfindən  çıxarılmış  hökm  və  ya 

qərarlardan həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru malikdir. 

Həmin Məcəllənin 391.2.2-ci maddəsinə  əsasən apellyasiya şikayətinə və ya 

apellyasiya  protestinə  ilkin  baxılması  qaydası  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi 

tərəfindən  müəyyən  edilir  Bu  zaman  hər  bir  halda  apellyasiya  instansiyası 

məhkəməsi apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti verilərkən bu Məcəllənin 

381-390-cı maddələrinin tələblərinə riayət olunub-olunmadığını araşdırmalıdır. 

Həmin  Məcəllənin  391.5-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  şikayəti  və  ya 

apellyasiya  protesti  buna  hüququ  olmayan  şəxs  tərəfindən  verildikdə  apellyasiya 

instansiyası  məhkəməsi  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  öz 

icraatına qəbul edilməsindən imtina haqqında qərar çıxarır. 

Bunları  nəzərə  alan  mящкямя  коллеэийасы  belə  nətiъяйя  gəlir  ki,  apellyasiya 

protesti  buna  hüququ  olmayan  şəxs  tərəfindən  verildiyinə  görə  apellyasiya 

protestinin icraata qəbul edilməsindən imtina haqqında qərar çıxarmalıdır. 

Эюстярилянляри нязяря алараг вя Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 383, 391-ъи маддяlərini рящбяр тутараг, мящкямя коллеэийасы- 

 

 

 


 

3

Г Я Р А Р А   А Л Д Ы :  

 

Mehdiyev  Elçin  Kamal  oğlunun  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят Мяъяллясинин  228.1-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsына  даир  cinayət  işi  üzrə  Tərtər 

Rayon  Mящкямясинин  «01»  dekabr  2016-ъı  ил  тарихли  1(061)-54/2016  нюmrəli 

hökmündən  dövlət  ittihamçısı-  Azərbaycan  Republikası  Baş  Prokurorluğunun 

Dövlət  ittihamının  müdafiəsi  üzrə  idarəsinin  Birinci  instansiya  məhkəmələrində 

dövlət  ittihamının  müdafiəsi  üzrə  şöbəsinin  prokuroru  ədliyyə  müşaviri  Rəhman 

İbrahimov  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  protestinin  icraata  qəbul  edilməsindən 

imtina edilsin. 

Гярардан  1  (бир)  ай  мüддятиндя  Азярбайъан  Республикасы  Али 

Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасына кассасийа шикайяти вя кассасийа протести вериля 

биляр. 


СЯДРЛИК ЕДЯН:              

имза вар 

  

ЩАКИМЛЯР:                                имзалар ваr 

Ясли иля дцздцр: 

Щаким:                                                                              Fikrət Əliyev   

 


Yüklə 134,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə