Sumqayıt Dövlət Universiteti Folklorşönaslıq Elrni-Tədqiqat laboratoriyası Aslan BayramovYüklə 9,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/22
tarix25.07.2017
ölçüsü9,98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3itlisdən
473
“d>101

41 
j  
Axura
Axorot
Allahverdi 
j  
1897.  Tiflisdən 
(Tumanyan) 
|
474
42
Agxac (Cul)
Artavan
Əzizbəyov 

Dərə Ələyəz
1829-1830.  Səlmas və 
Xoy vilayətlərindən
475
43
Aşajı Sadaiı
1873 Bitlis (119kürd)
490
44

Axta 
(Konıur)
Aşağı Badalı 
j  
Talin 
Komur 

Dərs Əbyəz
1828. Xoyun 
kənölərindən
842
45
Aralıx
Kolanı
Qriboedov
Ückilsə
(Ecmiadrin)
1828. Muşun 
kəndlərindən
964
46
Ağcaqala
Qetaşen
Qəmərli
(Artaşat)
1828-1830.  Səlmas  və 
Xoy vilayətinin 
kəndlərindən
1
843
47
Ağcaqışlaq
Qetamedz
Nairi
1915-  1920.Bitlis, Muş, 
Bulanıq, Var.,Malazkert 
viiayətlərinin 
kəndlərindən
843
48
Aşağı
Adıyaman
Nertan
Qetaşen
Qaraxılıq
(Martııni)
1828-1829. Ərəşkertin 
Torpaqqala kəndindən
844
49
Ağcaqışlaq
Qetap
Zəngibasar
1918. Sürməlidən
847
50
Alıxan
Qetik
Qızılqıc
(Qukasyan)
1878 .Muş, Basen 
vilayətlərindən
848
51
Baharcıq
Arayi
Abaran
1828-1830. Bulanıq,  Muş 
və Ərəskertin 
kəndlərindən
i
388
52
Baybuıt
Bayburt
Qəmərli
(Artaşat)
1829-1930. Bitlisin 
kəndlərindən
587
53
Baytar
Baytar
Amasiya
1897-1918. Qarsm 
Gülseyran kəndindən
589
54
Baysız
Baysız
Talin
1897.  Türkiyənin 
müxtəlif yerlərindən 
(yezdi kürdləri)
591
55
Bayraməli
Bayraməli 
(Xaraba kənd)
Uçkilsə
(Ecmiadzin)
1873  .Türkiyədən 
(kürdlər)
592
56
Bəndovan
(Aşağı)
1951-ci ildə ləğv 
olunub
Amasiya
1829. Qarsın Teqor 
kəndindən
594
57
Bəndovan
(Yuxan)
Bəndivan
Amasiya
1916. Qars viıayətirıdən
595
58
Başkənd
|
Başqyuğ
Qızılqoç
(Qukasyan)
1830. Muş viiayətindən  ! 
603 
j
I
59
Basköy
Baskoy
Zalqa (Gürcüstan)
1830. Ərzurumdan 
Cyunanalar)
607
60
Bavra
Bavra
Axırkələk
1829. Ərdahan 
kəndlərindən
614
61
Bəbirli
Bardzrasen
Ani
1880.Qazarabad;  1915- 
1920.  Muş və Bu’anıq 
ölkəsinin kəndlərindən
1
592 
1
I
1
62
Beş nömrəli 
savxoz
.Araks
Sərdarabad
(Hoktemberyan)
1946-1950.  Suriya, İran 
və Gürcüstandan
209
j
63 
j  
Bitlıcə
Bardzraşer
Sisyan
1828-1829. Xoyvə 
Səlmas vilayətlərindən
630
64 
i  
Barsun
Barsum
Şəmkir
1878. Türkiyənin 
ucqarlanndan
635
65
Bəyli 

Hüseyn 

(Hüseynbəyli
)
Beqli
Nor Bayazid
1878 . Bayaziddən
650
1
j
66
Beşdaş
Beşdaş
Zalqa
1828-1829. Ərzunımun 
Beşdaş kəndindən
656
67
Berkaşad
Barkaşad
Sərdarabad
(Hoktemberyan)
1929-1928. Yunanıstan 
və İstanbuldan
679
68
Bunyadlı
Bunyadlı
Xocavənd
1840. Qaradağ 
vilayətindən
694
1
69  ! 
Bozalı

Bozal
Axırkələk
1830. Əızurumun 
kəndlənndən
716
j  70  '  Bozburun

Bozbur
Talin
1873.Sıvaşdan
718
!  71  ! 
Boğma'ı
j  
j
Boqmal
Gəmibasan
İramn müxtəlif 
yerlərindən
726
j  72  1  Becene (q)
Bjni
Axta
(Hrardan)
1914 .Bayazid vəVzn 
vilayətlərindən
737 
|
1

i
j  
73  ! 
Babakişi
!  . 
!  . 

_____
Buyakan
Nairi
1829-1831. Bitlis, M uş, 
Sasun,Xoy və Səlmas 
vilayətləridən
!
747
1 »
Başköy
Akunk
Ellər
(Abovyan)
1830.  Səlmas,Xoy, 
1 
Bayazid vila.yətlərinin 

146 
kəndlərindən 
!
75
Babakişi
Agvanadzor
Axta 
|  1829. Alaşkert 
("Hrardan) 
1 vilayətindən
159
I
i  76
I
Bəykənd 
(Sultan)....
Anuşavan
Ərtik
I Dünya müharibəsi 
illərində, İran, Türkiyə və 
Suriyadan
287
!  77
Badamiı 
j  
Badamlı
Şahbuz
1828.  Səlmas (10 aılə)
538
!  78
Bədaşxan 
|
Bədaşxan
Naxçıvan
1828.  Səlnıasdan (20 ailə 
)
538
79
Bad&kənd
Badakənd
Şəmkir
1880.1ramn Qaradağ 
ölkəsindən
539
80
Boz Abdal
Bazum
Quqar
1878. Səlmasdan
549
81
Böyük
Aragöl
Araqol
Boqdanova
1878. Ərdahandan
380
!  82
Balahovit
j
Balovit
Eliər
(Abowan)
Səlmas və Türkiyənin 
Balovit bölgəsindən
552
83
Baiax
Balax
Sisyaxı
1828-1829  Xoy, Səlmas 
və Bitlisin Balakəsir 
ölkəsindəki kəndlərindən
586
84
Bayandır
Bayandın
Dürkənd
(Axuryan)
1828. Muş, Basin, Qars 
vilayətlərindən (erməni 
və vunanlar)
587

85
Bı:qaşen
Buqaşen
Axırkələk
1830. Ərzumınun 
kəndlsrindən
754
86
Bumaşen
Bumasen
Axırkələk
1830. Əızurumun  Örtük 
kəndindən
758
87
Bumaşen
Berduvan
Zalqa
1830. Ərzurumdan
758
88
Başkənd
Qami
Abovyan
1897.  Makudan
793
89
Boqutlu
Arteni
Talin
1920. Artvindən
502
90
Bnunyant
Bnunyants
Sisıan
1886. Əhlətdən
713
91
Başkənd
Artsvaşer.
Qaraqoyunlu
1859.Səlmasdan
463
92
Böyük
Gilanlar
Qilanlar
Artaşat
1950.  Suriyadan
862
93
Coğaz
Berkavan
İcevan
1831.  Səlmas və Xoydan
879
94
Cobangərək
məz
Avşen
Ələyəz
(Arakadz)
1850.Qars və  Türkivənin 
dıgər yerlərindən
367 
...  ..
95
Cilovxan
Beniamin
Axuryan
] 897. Bitlisdən
370
96
Cadalı
(yuxan)
Catal
Göycə
1829. Muşdan
121
97
Ciqdamal
Arevaşad
Hamanlı (Spıtak)
1829. Makunun 
kəndlərindən
420
98
Cəfərabad
Arqavan
Zəngibasar
(Masis)
1897. Turkiyədən
403
99
Çaykənd
Qefaşen
Göygöl (Xanlar)
1917-1918.  Xoy.Muş, 
Sürməli  vilayətlsrindən
844
100
Dərəkənd
Baqravan
Ani
1828-1829. Muş, 
Ələşkert, Bulamq 
vilayətlərindən
535
101
Düzkənd
Baroj
Talin
1887. Qars və Diqor 
vilayətlərindən  (Kurrtlər)
1
633
102
Düzkənd
Axuryan
Axuryan
•878. Muş,  Sebastiya, 

p g  
Ərəşkert vilayətlərindən  |
103  j 
Dadaş
Dardeş
Axırkələk
1829-1830. Ackala Muş  ! 
və Qarsın kəndlarindən 
j
104
Daharh
Qetk
Düzkənd
1828-1829. Muşvə 

m
 
Qarsın kəndiərindən
105
Dəblər
Daiar
Qəmərli 
(Artaşat)
1828-1829.  Xoyun 

Q9() 
kəndlərindən 
!
106
Aşağı Zeyvə
Arataşen
Üçkilsə
(Ecmiadrin)
1828-1829 Səlmas va 
1915-1916  XoyƏrəşkert 
viiayətlərindən
320
107
Dəvəli
Ararat
Ararat
1828-1829.Səlmas və 
Mak'.: vilayətlərindən
205
108
Daylaxlı
Arin
Dərə Ələyəz
1949. Stırivadan 

443
109
Əlibəyli
Atarbeykan
Üçkilsə
1915-1920. V andan; 1946- 
İrandan
110  J 
Əkənlər
Arevşad
Artik
1821-1830.
Sanqamış,V&n və 

428 
Ərzurumdaıı 
!
1
 
111
Ərəbkirli
Ərəbkir
Irəvan
1878. Sürməli, İqdırdən
376

112
Ələyəz
Araqadz
Talin
1873. Bitlisdən
377
ı
|
ƏHqnx
Astğadroz
Megri
|  1829-1830. Vanvə 
Ələşkert vilayətlərindən
345
|  114 j 
Əşnək

Aşnak
Talin
1914-1920. Sasun 
kəndlərindən
294
|  115 i  Əbdüi'əhnıan 
|
Ani
1876. Iranrn müxtəlif 
yerlərindən
361
116 i 
Evlilər
i
Aıarap
Naxçıvan
1829. İranm Mahabad və 
Bulanıq mahalından
381
117 ! 
Əkərək
Aqarak
Meğri
1949. Makudan
17
118 j 
Əkərək
Aqarak
Əstəıək
1915,1916. Bitiis, Van
18
119 ! 
Əkərək
Aqarak
Qafan
1831 .Xoy və Səlmas
18
120

Əkərək
Aqarak
Calaloğlu
(Stepanavan)
1831. Səlmasdan
19
121
Ərtik
A/tik
Ellər
(Abovyan)
1873.Van.  !915.Qarsvə 
Bərkərdən
825
122
i
Əkərək
Aqarak
Düzkənd
I Dünya  müharibəsindən 
I  sonra Knm, Yunanıstan 
i  və Suriyadan
19 
j
123
Əşnək
Ashak
Talin
19I4,1920.Sasunun
kəndlənndən
2.94 
|
j
124
Haramoğlu
Aramus
Ellər
(Abovyan)
1828-1829. İranuı Xoy 
və Capanlı bölgələrindən
358
125
Hacıqara
Avqesad
Üçkilsə
(Ecmiadrin)
1829. Xoy  və Səlmas 
vilayətlərindən
228
126
Hacıqara
Ayqesaq
Sərdərabad
(Hoktemberyan)
1929. Xoy vilayətindən
228
127  ! Gürcü yolu
Toı'os
Qızılqoc
(Qukasyan)
1829. Türkiyənin Toros 
bölgəsindən
941
I  
128
Goran
Quqardn
Hamamlı
1829. Muşdan
942

1 
!  129  !
1
 
1
Cədik
Qoş
Karvansara
(lcevan)
1878. İrandan
945
!  130
(Ciçik
Qondaıa
Pokr Qondara
Qocabəy
(Boqdanovka)
1578. Ərzuı-jmdan
945
i  131  j
|
Ortakənd 
1
1
Qladzoz
Dərə Ələyəz 
(İlgeqnadzor)
1828-1829.Səlmasın 
Soma kəndindən
871
132  !

.
1
Kərkor 
j
Qarqar 
|
Calaoğlu 
(Stepanavan)
1878. Türkiyədən
879
133
Künbəz 
!
Qunbaz
Avaran
1829-1830. Türkiyədən
976
134
KUiicqala
Qunc
Ellər
(Abov>an)
1829-1830. Ərzurumun 
Kunca kəndindən
978
135
Xatunarx
Qay (Aknaşerı)
(Ecmiadzin)
Üçkilsə
1828-1829. Səlmas 
vilayətindən
978
136  1 Qarahəmzə
Buratsan
Qəmərli (Artaşat)
1830. Səlmasdan
780
137 
j
Qamıyarıq
Atarbeykan
Axta
(Hrazdan)
1831 .Türkiyənin Sasun, 
Muş vilayətlərindən
52
I

138
Qarakilsə
Azatan
Düzkand 
(Axuryan)
IS28. Ərəşkert və Qarsın 
ksndlərindən
40
139
Qarğalı
Ayqerard
Qəmərli (Artaşat)
1831. Səlmas və Qars 

^ 2 5  
kəndlərindən 
1
140
1
Quzuğüdən
Ayqeşat
Ssrdarabad
(Hoktembejran)
1915.  Suriya, İran,  Mvş 
və Sürməlinin 
kəndlərindən
1
228
141
Qulanwli
Ayqeşat
Qəraarli (Artaşat)
1830,Səlmas və Xoy 
vilayətlərmdən
228
142
ı
___
Qazənfər
Aıaqadz
Abaran
1840.1ranvə  Səlmasm 
j 
kəndiərindən 
j
143
Qondara
Qondar 

Boqdanovka
1907. Ərzurumdan 

9 4 4
144
Qotur
Araqadzotn
Əştərək
1914,1920.  İramn, Xoy 
| 
və  Səlmas 

379 
vilayətlərindən 
j
145
Qaracoran
Araqyuğ
Nairi
1878,1914,1921.  Baya- 
| 
zid, İqdır, Qars 
j  
361 
vilayətlərindən 
!
146
Qaıxun
Araks
Üçkilsə
(Ecmiadzin)
1915,1920.  Sürməlinin 

„n 
kəndləıindən 
j
147
Qaraqala
Artsvabert
Şamsəddin (Berd)
1878. İaranın Qaradağ 
vilayətindən
451
148
Qoytul
Axunk
Talin
1830  Qəzvin, Muş, Qars, 
Xolic  viiayətlərinin 
kəndlərindən
146
149
Qapüı
Qusanqyuğ
Agin (Ani)
1829. Ələskert, Muş, 
Bulanıq vilayotini 
K
ə
n
d
l
ə
r
i
n
d
ə
n
479
150
Qışlax
Arevakar
Kəvər (Kamo)
1829-1830. Bayazid
453
151
Qurdqulu
Armavir
Sərdarabad
(Hoktemberyan)
1897. Xoy,  Sürmə'.i, 
Muş, Ələşkert, Seniya
467
152
Qurumsulu
Bareqamavan
Barar.a
(Noembeyran)
1831.  Sasun vilayətindən
623
153
Qalaca
Qalaycı
Berdavan
Barana
(Noembeyran)
1831. Bitlis vəMuş 
vilayətlərindər.
6 6 8
154
Qaraxallı
Qeqanist
Qafan
1831.  Səlmas vüayəti
824
155
Qotur
Qetap
Dərə Ələyəz 
(Egeqnadzor)
1828-1890.  Səlmas 
j
•1
 
.

 
A
 
S4Ğ
vıiayətındən
156
Qasıməli
Qetap
Ərtik
1828-1830  .Ələşkert, 
Malazkert və Qars 
vılayətlərindən
8.30
157
Qırxbulaq
Akunk
Avaran
1831. Səlmas, Bayazid 
və Xoy vilayətlərindən
146
158
Qıhcyataq
Nor Artik
Ərtik
1897.Qarsvə  Qarin 

 
vilayətlərindən 
i
159
Qalakənd
Qedahovit
Karvansara
(Icevan)
1878. Səlmas vəXoy 
vilayətlərindən
843
:  
1 6 0
!  
F f T
;  
i  
Çətmdərə
1
Qeqanist
j  
1828-1829.  Muş,Xmıs 
j  
Ərtik 
1
  və Ələskert 
j  
828 
j  vilayətlərindən 
j
j  
Türk 
j  16: 
)  
Kürr.bət 
ı 
!  
Göy Kümbət
Qeqanist
j  
Zərıgibasar 
;  
(Masis)
i  
1831. İranın 
i  
ucqarlanndan
825
i  
162
Kiçik Sofulu
Qeqi 
I  
Qafan
1878. Xoy və Səlmasdan
720
!  
163
Gədədağ
Qetaıaq
Sisyan
1831. Xoy Səlmas
842
|  164
1
Göyçəli
Başkənd

Qeqarkuni
Kəvər
(Kamo)
1914-1918. Bulamq, 
1831. Muş Ələskert 
vilayətləri
826
j  
165
j
j  
Kürdəli 
j  
Arşalyus
Oçkilsə
(Ecmiadzin)
1828-1829. Xoydan
476
166 
I  
KiçikAragol  | 
Araqol
Boqdanovka
1878. Ərzurumdan
380
167
1
i  


Kürt 

Bardraşen
j
Qorus
1866,  İranın 
kəndlərindən
630
|  168
Kosa 
!
, 1  
Batıkyan 
Məmməd 
1
j  
Kəvər (Kamo)
1830. Muş Ələskert 
Bayazit vilayətləri
614
j  169
Məlikkənd
Arqvi

Allahverdi 
(Tumanyan )
1878. Türkiyənin 
kəndlərindən
412
i  
170  !  MuÇancıq
Ayqedror
Qorus
1888.  Səlmasdan 

227 
j

!
1
  17!  | 
Mosumüu
Ayberaq
Qsmərli
(Artaşat)
1828-1829.  Xoy və 
Səlmas vilayətlərindən
228
!  172  j  Sultanbəy
Sultanbek
Dərə Ələyəz
1829. Səlmasdan
632
j  173
Ocaxqulu
Arani
Düzkənd
1878. Qars vilayətindən
321
i  
174
Sıcanlı
Avtona
Talin
1873. Vandan (kürdlər)

Yüklə 9,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə