Sual: İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrinYüklə 6,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix18.04.2017
ölçüsü6,03 Kb.
#14443
  1   2   3   4   5   6   7

1
2
3
4
5
6
7
4004Y_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 4004Y Psixologiya
Sual: İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin:
Sual: Dünyanı olduğu kimi әks etdirәn bilik necә adlanır:
Sual: Elmi idrakın hansı sәviyyәsi tәcrübi faktları ünmumilәşdirәrәk konsepsiyalar hazırlayır:
Sual: Elmi idrakın hansı sәviyyәsinin әsasını tәcrübә tәşkil edir:
Sual: İnduksiya göstәrilәnlәrin hansıdır?
Sual: Mәzmunu insandan asılı olmayan bilik necә adlanır:
Sual: Tәfәkkürlә bağlı insanların dil vasitәsilә hәyata keçirdiyi ünsiyyәt prosesi nәdir?
sәsin zәifliyi
sәsin ucalığı
sәsin tembri

sәsin hündürlüyü
sәsin gurluğu
illüziya;
yalan;
hәqiqәt;

fantaziya;
yanılma;
induktiv;
eksperimental;
nәzәri;

intuitiv
empirik;
nәzәri;
dedaktiv;
empirik;

intuitiv?
mücәrrәd;
ikidәn üçә gedәn әqli nәticәdir
ümumidәn tәfәkkürә gedәn әqli nәticәdir
xüsusidәn­ümumiyә gedәn әqli nәticәdir

xüsusidәn seçmәyә gedәnә qli nәticәdir
tәkdәn ümumiyә gedәn әqli nәticәdir
mütlәq hәqiqәt;
subyektiv hәqiqәt;
obyektiv hәqiqәt;

intuitiv hәqiqәt;
nisbi hәqiqәt;

8
9
10
11
12
13
14
Sual: Tәfәkkürün neçә forması var vә hansılardır?
Sual: Tәfәkkürün subyektinin obyektlә birbaşa qarşılıqlı tәsir prosesi aşağıdakılardan hansıdır:
Sual: Yeni sosial rola, rәhbәr vәzifәsinә başlama hansı çәtinliklәrlә müşayiәt olunur?
Sual: Xarici firma rәhbәrlәrinin çoxu hansı metoddan istifadә edir?
Sual: Mәfhum anlayışına hansı variant uyğundur?
Sual: Әqli nәticәnin (tәfәkkürün formasıdır) növlәri hansıdır?
Sual: Tәfәkkür prosseslәrinә aid olmayan variant hansıdır?
hafizә;
diqqәt;
nitq;

duyğu.
mәntiq;
operatv, xulya;
idraki prosses vә iradi sәy;
mәfhim, hökm, әqli nәticә;

ümumi vә xüsusi yekun.
mәntiq, әqli fәaliyyәt, mücәrrәdlik, әqli nәticә;
abstraksiya;
intuisiya;
tәcrübә;

tәxәyyül?
seyr;
Psixoloji – pedaqoji

Fikirlәrin yadda saxlanılması ilә
Әmәyin tәşkilatçılığı ilә
Sosial ­ pedaqoji
Yeni texnalogiyanın inkişafı ilә
Eksperment
Әnәnәvi metod
Hәvәslәndirmә metodu

Müşahidә
İnandırmaq metodu
duyğu, diqqәt, qavrayış;
affekt, әhval, emosional adaptasiya mәfhumu;
ümumi, fәrdi, konkret, mücәrrәd mәfhum;

tәlim, tәhsil, tәrbiyә mәfhumu.
sanqvinik, mücәrrәd, fleqmatik, xolerik mәfhum;
iradi keyfiyyәt vә sosiometriya;
әqli fәaliyyәt, әqlin genişliyi, induksiya, deduksiya;
induksiya, deduksiya, tәşbih;

әqli fәaliyyәt, mücәrrәdlik, әqli nәticә
psixoaniliz, autotreninq, tәşbih;

15
16
17
18
19
20
21
Sual: Tәfәkkürün növlәrini göstәrin:
Sual: Tәfәkkür vasitәsi ilә insanlar arasındakı әn әsas ünsiyyәt vasitәsi hansılardır?
Sual: Ağlın tәnqidliyi hansı varintda düzdür.
Sual: Elmi idrakın hansı sәviyyәsi tәcrübi faktları ünmumilәşdirәrәk konsepsiyalar hazırlayır:
Sual: Elmi idrakın hansı sәviyyәsinin әsasını tәcrübә tәşkil edir:
Sual: İnduksiya göstәrilәnlәrin hansıdır?
Sual: Mәzmunu insandan asılı olmayan bilik necә adlanır:
zaman, mәkan, hәrәkәt;
tәhlil vә tәrkib müqayisә;
müqayisә, tәsnifat, mәfhum, sintez, mәntiq;

görmә, eşitmә, iybilmә.
ümumilәşdirmә, konkretlәşdirmә, tәsnifat;
psixi proseslәr, hallar vә xassәlәr;
әmәli­obrazlı, nәzәri­praktiki, hissi, mücәrrәd tәfәkkür;
әyani­әmәli, әyani­obrazlı, mücәrrәd, praktik, texniki, vәddi, mәntiqi tәfәkkür.;

pedaqoji psixologiya, yaş psixologiyası.
mücәrrәd, psixi, idraki, obrazlı tәfәkkür;
televizor;
telefon;
dil;

mәktub.
radio;
sensiblizasiya;
tәfәkkür;
tәnqidi tәfәkkür;

sinesteziya.
adaptasiya;
empirik;
induktiv;
nәzәri;

intuitiv
eksperimental;
nәzәri;
dedaktiv;
empirik;

intuitiv?
mücәrrәd;
ikidәn üçә gedәn әqli nәticәdir
ümumidәn tәfәkkürә gedәn әqli nәticәdir
xüsusidәn­ümumiyә gedәn әqli nәticәdir

xüsusidәn seçmәyә gedәnә qli nәticәdir
tәkdәn ümumiyә gedәn әqli nәticәdir

22
23
24
25
26
27
28
Sual: Tәfәkkürlә bağlı insanların dil vasitәsilә hәyata keçirdiyi ünsiyyәt prosesi nәdir?
Sual: Tәfәkkürün neçә forması var vә hansılardır?
Sual: Tәfәkkürün subyektinin obyektlә birbaşa qarşılıqlı tәsir prosesi aşağıdakılardan hansıdır:
Sual: Ziddiyyәtin yaranmasının sәbәblәri hansılardır?
Sual: Aşağıdakılardan hansı psixologiyada fәaliyyәtә verilәn tәrifә daha uyğundur
Sual: İnsanın öz hәrәkәtlәri vә fәaliyyәtindә tam sәrbәst olmasını tәbliğ edәn baxış necә adlanır
Sual: Fәaliyyәt aktının strukturu hansı elementlәri özündә birlәşdirir
mütlәq hәqiqәt;
subyektiv hәqiqәt;
obyektiv hәqiqәt;

intuitiv hәqiqәt;
nisbi hәqiqәt;
hafizә;
diqqәt;
nitq;

duyğu.
mәntiq;
idraki prosses vә iradi sәy;
ümumi vә xüsusi yekun.
operatv, xulya;
mәntiq, әqli fәaliyyәt, mücәrrәdlik, әqli nәticә;
mәfhim, hökm, әqli nәticә;

abstraksiya;
intuisiya;
tәcrübә;

tәxәyyül?
seyr;
әdalәtsizlik
özünә inam
informasiyanı qavramaq

idarәetmәdә düzgün yolun seçilmәsi
әmәyin düzgün qiymәtlәndirilmәsi
fәaliyyәt әmәk prosesidir
insan zәhmәtkeşliyidir
insanın dәrk olunmuş mәqsәdi ilә tәnzim edilәn daxili (psixi) vә xarici (fiziki) fәallığıdır

fәaliyyәt insanın sosiallaşması prosesidir
fәaliyyәt insan hәyatının hәqiqi mәnasını açan prosesdir
fatalizm
materializm
volüntarizm

ekzistensializm
idealizm

29
30
31
32
33
34
35
Sual: Fәaliyyәtin әsas strukturunu yaradan nәdir
Sual: İnsanı bu vә ya digәr fәaliyyәtә vә ya fәallığa sövq edәn, tәhrik edәn qüvvә nәdir:
Sual: Fәaliyyәtdә fәaliyyәt nәticәsinin aydın tәsәvvürünü nә şәrtlәndirir
Sual: İradәnin funksiyalarını göstәrin
Sual: Fәaliyyәt insanın nәyini formalaşdırır
Sual: Fәaliyyәt prosesindә insanın etdiyi yollar fәaliyyәtin nәyi adlanır?
Sual: Fәaliyyәt vә ünsiyyәt prosesindә insanların bir­birilә qarşılıqlı әlaqәsi hansı vasitә ilә tәnzim
predmet, nәticә, maraq, hәrәkәt
obyekt, tәlәbat, maraq, qabiliyyәt
subyekt, mәqsәd, vasitә, predmet, hәrәkәt, nәticә

istedad, maraq, tәlәbat, vasitә
vasitә, tәlәbat, maraq, istedad
predmet, nәticә
obyekt, tәlәbat
motiv vә mәqsәd

istedad, maraq
vasitә, tәlәbat
istedad
qabiliyyәt
motiv

maraq
vәsait
istedad
biliklәr
motivin dәrk edilmәsi

sәylәr
qabiliyyәtlәr
sadә vә mürәkkәb
mühafizәedici vә mәnfi möhkәmlәndirmә
tәhriketmә vә lәngitmә

müsbәt möhkәmlәndirmә vә mürәkkәb möhkәmlәndirmә
sosiallaşma vә mәnfi möhkәmlәndirmә
xarakterini
tipini
şәxsiyyәtini

temperamentini
davranışını
mәqsәdi
nәzarәti
priyomları

vәrdişlәri
tәlәbatı

36
37
38
39
40
41
olunur?
Sual: Fәaliyyәtin birinci fәrqlәndirici әlamәti nәdir?
Sual: Hәrәkәtlәr nәyә müvafiq olaraq müәyyәnlәşdirilir?
Sual: Tәlim insana mәxsus olan necә fәaliyyәtdir
Sual: Fәaliyyәt oyunun ictimai әlamәtlәrini saxlamaqla öz psixoloji strukturuna görә nәyә
yaxınlaşır?
Sual: Fәaliyyәt vasitәsilә insan nәyә tәsir göstәrir?
Sual: Fәaliyyәtdәn fәrqli olaraq hansı davranış tәlәbatlarla idarә olunur.(emosiya)?
sosial fәaliyyәt
sosial yönәlmәlәr
sosial normalar

sosial tәşkilatlar
sosial qruplar
fәaliyyәtin tәlәbatı
düşünülmüş,mәqsәd

fәaliyyәtin strukturu
fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi
qarşıya qoyulmuş mәqsәd
qarşiya qoyulmuş mәqsәdә
işin gedişatına
işin mәqsәdinә

vasitәsiz emosional ünsiyyәtә
insanın dünyagörüşünә
daxili
fәrdi
xüsusi

ümumi
xarici
xarakterә vә temperamentә
qabiliyyәtә vә әmәyә
әmәyә vә tәlimә

vәrdişә vә qabiliyyәtә
tәlimә vә vәrdişә
qarşıya qoyulmuş mәqsәdә
tәbiәtә vә özünә
tәbiәtә,başqa adamlara

şәxsi ünsiyyәtә
cәmiyyәtә
iradi
monipulyativ
impulsiv

hissi

42
43
44
45
46
47
48
Sual: Fәaliyyәtin mәzmunu nә ilә müәyyәn edilir?
Sual: İnsan fәaliyyәtinin әn qüvvәtli motivi nәdir?
Sual: İnsan şәxsiyyәti nәdә ifadә olunur?
Sual: İrаdi kеyfiyyәtin mәrhәlәlәrini qеyd еdin
Sual: İntеllеktuаl vә әqli inkişаf tәdqiqаtlаrının bаnisi kimdir?
Sual: Psixоlоji kеyfiyyәt kimi qаbiliyyәtin növlәri hаnsıdır
Sual: Bunlаrdаn hаnsılаrı mоtiv, mәqsәd fәаliyyәtidir
xarakterik
sadәliklә
mәnәviyatla
tәlәbatlarla

tәlimlә
ünsiyyәtlә
tәlim fәaliyyәt
maraqlar
peşә fәaliyyәti

tәlәbatdır
mәqsәdlәr
әmәkdә
ünsiyyyәtdә
fәaliyyәtdә

qabiliyyәtdә
temperamentdә
işin mоtivi, mәqsәdi
işdә müstәqillik, әzmkаrlıq
işә hаzırlıq mәrhәlәsi

iş prоsеsindә bаcаrıq vә qаbiliyyәt
işin icrа mәrhәlәsi vә işin sоnu
А.Lеоntiv
Z.Frеyd
F.Qаltоn

Y.А.Kоmеnski
X.Vоlf
ixtiyаri, qеyri­ixtiyаri
ümumi, fәrdi
ümumi, xüsusi

dаvаmlı, dаvаmsız
niyyәtli, niyyәtsiz
mоtiv insаnı dözümlü еdir
mоtiv insаnı fәаliyәtdәn çәkir
mоtiv insаnı fәаliyyәtә tәhrik еdir

mоtiv insаnı qәhrәmаn еdir.

49
50
51
52
53
54
55
Sual: Ümumi qаbiliyyәti şәrtlәndirәn аmillәr hаnsılаrdır
Sual: Qаbiliyyәtinin аdәt, bаcаrıq vә vәrdişlә әlаqәsi nеcә prоblеmdir
Sual: Psixоmеtriyа sözünün mәnаsı nәdir
Sual: Mаrаq insаnı nәyә tәhrik еdir
Sual: İnsаnı fәаliyyәtә tәhrik еdәn аmil hаnsıdır
Sual: İdrаk prоsеsini idarә еdәn prinsiplәrin üsul vә qаydаlаrının mәcmusu nеcә аdlаnır
Sual: Şәxsiyyәtin fоrmаlаşmаsındа hаnsı tәlim mоtivlәri mühüm rоl оynаyır
mоtiv insаnı müstәqilş еdir]
pеdаqоji psixоlоji prоsеsdir;
sаdә, psixikаdır
аli psixi prоsеslәrdir

mürәkkәb psixikаdır.
illuziyаdır
оbyеktiv prоblеmlәr
pаssiv prоblеmlәr
аktuаl prоblеmlәr

subyеktiv prоblеmlәr.
аktiv prоblеmlәr
bәdәni ölçürәm
qәlbi ölçürәm
ruhu ölçürәm

nәticәni ölçürәm
şüuru ölçürәm
оbyеkti hiss еtmәyә
оbyеkti düşünmәyә
оbyеkti әtrаflı qаvrаmаğа, dәrindәn öyrәnmәyә

оbyеkti tаnımаğа
оbyеkti qоrumаğа
tәlәbаt
dünyаgörüşü
әqli kеyfiyyәt
stimul
mоtiv, mәqsәd

intuisiya
аğıl
mеtоd

bacarıq
hiss
еstеtik mоtiv
ünsiyyәt mоtivi
idrаk mоtivlәri vә sоsiаl mоtivlәr

tәlim mоtivi

56
57
58
59
60
61
62
Sual: Şәxsiyyәtin psixоlоji xаssәsi оlаn xаrаktеrin tәrifi hаnsı vаriаntdа düzdür
Sual: İnfоrmаsiyаsının növlәri аşаğıdаkılаrdаn hаnsılаrdır?
Sual: Ünsiyyәtin növlәri hаnsılаrdır
Sual: Dаvrаnış zаmаnı diqqәtin pаylаnmаsı әn çоx hаnsı mütәxәssislәrә lаzımdır
Sual: Şәxsiyyәtә mәxsus irаdi kеyfiyyәtlәr hаnsı vаriаntdа qеyd еdilib
Sual: İntеllеkt sözünün mәnаsı nәdir?
Sual: Dаvrаnışdа tәzаhür еdәn strеss tеrmini ilk dәfә kim tәrәfindәn işlәdilib:
fәаliyyәt mоtivi
xаrаktеr fәаliyyәt vә ünsiyyәtdә tәzаhür еdәn psixi prоsеsdir
xаrаktеr fәаliyyәt vә ünsiyyәtdә tәzаhür еdәn dаvаmlı fәrdi xassәsidir
xаrаktеr fәаliyyәt vә ünsiyyәtdә tәzаhür еdәn dаvаmlı fәrdi xassәnin mәcmusudur

xаrаktеr fәаliyyәt vә ünsiyyәtdә tәzаhür еdәn psixi vәziyyәtidir
xаrаktеr fәаliyyәt vә ünsiyyәtdә tәzаhür еdәn xüsusi istеdаddır
nitq prоsеsi
pаrаlinqvistik
tәhrikеdici vә müәyyәnеdici

dil
еkstrаlinqvistik
dәrkеtmә, intеrаktiv, pеrspеkti
qаvrаmа, kоmmunikаtiv, pеrspеktiv
kоmmunikаtiv, intеrаktiv, pеrspеktiv

аnlаmа, intеrаktiv, pеrspеktiv
tәtbiqеtmә, intеrаktiv, kоmmunikаtiv
аlimlәrә
bütün insаnlаrа
müәllim, rәhbәr, iqtisаdçı, tәyyаrәçi

hәkimlәrә
аşpаzlаrа
cәsurlduq, qәtiyyәtlilik, qәhrәmаnlıq
аzаdlıq, tәәssüfkеşlik, işgüzаrlıq
müstәqillik, igidlik, qәtiyyәtlilik, qәhrәmаnlıq

оptimistlik, аzаdlıq, аğıllılıq
аğıllılıq, bаcаrıqlıqlıq, mәrdlik
sәviyyә, tәcrübә.
uzunömür, yuxu
аldаnmа, yаlаn
dәrkеtmә, bаşаdüşmә

tәcrübә, yаlаn
Mаslоu
L.Vqоtski
Q.Sеylе

А.Lаvrоvski

63
64
65
66
67
68
69
Sual: Ünsiyyәtin universal vasitәsi nәdir
Sual: Tәlәbat nәdir
Sual: İnsan nәdir:
Sual: Fәrd nәyә deyilir:
Sual: Bir fәrdi başqalarından fәrqlәndirәn spesifik, özünәmәxsus konkret bioloji vә sosial
cәhәtlәrin mәcmusuna nә deyilir:
Sual: Subyekt kimdir
Sual: Tәrbiyә insanın nәyә olan qabiliyyәtini reallaşdırır, artırır vә möhkәmlәndirir
Z.Frеyd
jestlәr
intuisiya
nitq

beyin
tәxәyyül
insanın nәyәsә meyl etmәsi
insanın maddi nemәtlәrә ehtiyacının olması
insanı hәrәkәtә tәhrik edәn, onun tәbiәtindәn, әn әhәmiyyәtli xassәlәrindәn irәli gәlәn ehtiyacı

insanın mәnәvi nemәtlәrә ehtiyacının olması
insanın nәyәsә malik olmaq istәyi
şәrәfli ad
primat
şüur vә praktikaının predmetli daşıyıcısı

şәxsiyyәt
tәbiәtin ağası.
başqalarına bәnzәmәyәn insana
canlı insan orqanizminә
ayrıca götürülmüş konkret insana

şәxsiyyәtә
özünә qapanmış insana
Fenomen
Orijinallıq
Fәrdiyyәt

talant
Şәxsiyyәt
namәlum bir şәxs
qәribә insan
fәaliyyәtin predmetli daşıyıcısı olan insan

sahibkar
xoşagәlmәz insan
xeyirxahlığa
xidmәtlәrә
fәaliyyәtә


70
71
72
73
74
75
76
Sual: İnsanın tәkamülündә әsas amil nә olmuşdur
Sual: İnsanın şәxsiyyәtә çevrilmәsi
Sual: Bu fәrdi digәr fәrdlәrdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr toplusuna nә deyilir
Sual: Şәxsiyyәti ilkin yaradıcı reallıq vә ali mәnәvi dәyәr kimi nәzәrdәn keçirәn dini­idealist
cәrәyanı göstәrin
Sual: Tәhtәl şüuru insanın varlığının әn mühüm amili kimi nәzәrdәn keçirәn kim olmuşdur
Sual: Freyd insan varlığının әn mühüm amili kimi nәyi nәzәrdәn keçirirdi
Sual: İnsan hәr şeyin ölçüsüdür tezisini irәli sürәn filosoflar kim olmuşdur

әylәncәlәrә
zәhmәtә
ünsiyyәt
instinktlәr
әmәk fәaliyyәti

vәrdişlәr
ailә
tәhsil prosesindә baş verir
söhbәt prosesindә baş verir
fәaliyyәt prosesindә baş verir

özünüdәrk prosesindә baş verir
oyun prosesindә baş verir
fәrd
şәxsiyyәt
fәrdilik

növ
insan
marksizm
fenomenologiya
personalizm

praqmatizm
ekzistensializm
Freyd

Darvin
Marks
Engels
Lenin
hüququ
iqtisadiyyatı
tәhtәl şüuru

әmәyi
siyasәti
pozitivistlәr
marksistlәr


77
78
79
80
81
82
83
Sual: İnsan hәr şeyin ölçüsüdür tezisinin antik müәllifi kimdir:
Sual: İnsanların davranışının hәrәkәtverici qüvvәsini psixi olanda görәn cәrәyan hansıdır
Sual: Psixologiya elminin banisi kimdir?
Sual: Psixologiya insan psixikasının, hansı mәsәlәlәrini aşkarlamağa çalışır?
Sual: . Son illәrdә psixologiyada hansı yönümlü problemlәrә marağı daha artırıb?
Sual: Qәdim Yunanıstanda hansı idarәetmә metodları sistemi işlәnib hazırlanmışdı
Sual: Yaradıcı fәaliyyәt üçün xüsusi maraq dairәsi
sofistlәr

modernistlәr
ekzistensialistlәr
Aristotel
Sokrat
Protaqor

Platon
Qorqiy
hermenevtika
ekzistensializm
freydizm

naturalizm
personalizm
Sellinq
Kant
Hegel
Aristotel

66
Platon
istehsal inkişafı
texnologiyanın inkişafı
qanunauyğun inkişaf

firmanın inkişafı
әmәyin inkişafı
rәqabәt
isthsal әmәkdaşlığı
partnyorluq vә işgüzar әmәkdaşlıq

işçilәrin hәmfikir olmaması
dostluq
ellin
demokratik Afina
demokratik Afina vә totalitar Sparta

düzgün cavab göstәrilmәmişdir
totalitar Sparta
dünyada yaradıcı mütәfәkkir kimi tanınmaq

84
85
86
87
88
89
90
Sual: . İnsan öz hakimiyyәtinә nәyi tabe etdikdә inanır?
Sual: Tәşkilatlarda bütün tәsirin yekunlaşdırıcısı nәdir?
Sual: İnsanların davranışını aydınlaşdırmaq üçün biz anlamalıyıq ki.....
Sual: Tәşkilatlarda davranışı aydınlaşdırmaq üçün nәyi öyrәnmәk lazımdır?
Sual: İdarәetmә psixologoyasının yaranması vә inkişafı hansı amillәrlә bağlı olmuşdur
Sual: Qәdim Yunanınstanda dialoq sәnәtinin misilsiz ustası kim sayılırdı
Sual: Qәdim Yunanınstanda ixtisaslaşma anlayışını daxil etmişdi
rәhbәr iddiasında olmaq
hiss vә emosiyalar

motivlәrin qarşılıqlı tabeliyinin formalaşması
әxlaqi tәsәvvürlәrin mәnimsәnilmәsi
rәhbәrliyin inamını qazandıqda
arzularına çatdıqda
öz xoşbәxtliyinә tәbiәti ram etdikdә

rәhbәrlik tәrәfindәn mükafatlandırıldıqda
qrupa daxil olan yeni adamlarla ünsiyyәt
böhrandan çıxmaq
yeni texnologiyalar
insanların davranışı

insanlar müxtәlif münasibәtlәrә qoşulduqda
әmәk fәaliyyәti
nә üçün onlar müәyyәn qaydada belә hәrәkәt edirlәr

qrupların davranış normaları, sabit davraniş tәlabatları olaraq fәaliyyәtdәdir
vәzifә normalarını qorumaq üçün
niyә fәaliyyәt sferasını mürәkkәblәşdirirlәr
hәr bir işçinin özünәmәxsus tәcrübәsi var
komunikativliyi
idarәçiliyi
şәraiti

rәhbәrin xarakterini
planlaşdırmanı
idarәetmә praktikası vә nәzәriyyәsindә insan amilinin rolu ilә
psixologiya elminin inkişafı ilә
bunların hamısı ilә

idarәetmә praktikasının tәlәbatları ilә
sosial tәşkilatın strukturunun mürәkkәblәşmәsi ilә
Demokrit
Platon
Sokrat

Epikür
Aristotel
Demokrit

91
92
93
94
95
96
97
Sual: Müdrik idarәetmә düşünülmüş qanunlar әsasında olmalıdır deyәn filosofu göstәrin:
Sual: İnsan münasibәtlәri mәktәbinin nümayәndәlәrini göstәrin
Sual: Adamların işә münasibәtlәri vә hәrәkәtlәri yalnız iqtisadi maraqlarla yox, hәm dә müxtәlif
tәlәbatlarla bağlıdır deyәn kim idi:
Sual: Hal hazırda insanların psixoloji tiplәri nәdә müәyyәn edilir?
Sual: Tәşkilatın mәqsәdi onun nәyindә böyük rol oynayır?
Sual: Psixoloji tәtqiqat metodlarını neçә qrupa ayrılır?
Sual: Fәaliyyәtin dәyәr әsasları nәyin meyarıdır?
Sokrat
Platon

Epikür
Aristotel
Demokrit
Sokrat
Platon

Epikür
Aristotel
Taylor vә Fayol
L. Qaunt vә Ç.Bebbicu
M. Follert vә E. Mayo

A.Smit vә D.Rikardo
Russo vә Volter
Russo
L. Qaunt
A.Maslou

Volter
Ç.Bebbicu
tәxәyyüldә, sahibkarda
biznesdә yaradıcılıqda
biznesdә ünsiyyәtdә

menecerin fәaliyyәtindә
tәfәkkürün inkişafında
icraçının yaradıcılıq fәaliyyәtindә
sosial әhatәdә
mövcud olmasında vә inkişafında

istehsal olunan malların inkişafında
tabeçilikdә
5
4
8

6
2

98
99
100
101
102
103
Sual: Stimullar necә qrupa ayrılır?
Sual: Psixologiya insan hәyatının hansı aspektlәrini öyrәnir?
Sual: Hәr bir әmәkçinin işgüzarlığı, daha çox hansı amillәrdәn asıldır?
Sual: Eksperment hansı yollarla aparılır?
Sual: Son illәrdә agentlәşdirmә metodunun spesifik variantı hansı metodikada da geniş
yayılmaqdadır?
Sual: Sosial­istehsalat şәraiti hansı münasibәtlәrin qaydaya salınmasına xidmәt edir?
әxlaqi hisslәrin
tәxәyyülün
effektliyin

sosial tәbәqәnin
praktik tәfәkkürün
6
3
7

4
2
fәaliyyәt üzәrindә nәzarәti
icraçılıq fәalyyәtinin xüsusiyyәtlәri
sahibkarlığın qarşılıqlı münasibәtlәrini
işçinin әmәk fәaliyyәtini
fәaliyyәtin psixoloji xüsusiyyәtlәrini

motivlәr qarşılıqlı tabeliyinin formalaşmasınsan
işçilәrin hәmfikir olmasından
fәaliyyәtin sәmәrәliliyindәn, mәnәvi psixoloji mühitdәn

insan fәaliyyәtini stimullaşdıran ona müdriyyәt vә rәhbәrlik tәrәfindәn verilәn müxtәlif tipli mükafatlardan
cәmiyyәtdә formalaşan insanın fәaliyyәtindәn
özünü yaxşı tanima bacarığı vә vәrdişlәrinin dәrk edilmәsi zaman
insanın isә yarağı olan zaman
labaratoriya vә tәbii şәraitdә aparılır

işçidәn asılı olmayan obyektiv şәraitdә
maddi maraqlar ödәnildiyi zaman
frustrasiya
psixoloji
sosiometrik

prespektiv
kordinasiya
rәhbәrlә tәşkilatın münasibәtlәrini, insanın öz imkanlarını tәhlil edәrәk qiymәtlәndirilmәsi
insanın dünyagörüşünü
qrupdaxili vә şәxsiyyәtlәrarası

insanın hәyat vә fәaliyyәtinin prinsiplәri
fәrdin davranışını

104
105
106
107
108
109
110
Sual: Tәdqiqatlarda mühüm rol oynayan nәdir?
Sual: Rәhbәr, tәşkilat vә müәssisәdә hansı mühit yaratmalıdır?
Sual: İş prosesindә rәhbәr, onun tabeliyindә olan işçinin hansı problemlәri ilә qarşılaşır?
Sual: Şәxsiyyәtin psixika vә davranışında gedәn dәyişikliklәr bilavasitә hansı ictimai mühitlә
әlaqәdә olduqda daha çox artir?
Sual: Menecerin psixoloji quruluşunun nüvәsi onun hansı qabiliyyәtidir?
Sual: Hansı üslublu rәhbәr әtrafdakıların fikri ilә razılaşmadan müstәqil hәrәkәt edir?
Sual: İnsanın öz tәcrübәsini qavraması vә qiymәtlәndirmәsi, habelә tәşkilatın şәrait vә tәlәblәrinә
adaptasiya prosesi hansı xarakter daşıyır

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 6,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə