Silicone Rod Exposure After Frontalis Suspension Procedure For Blepharoptosis Askılama Yöntemi İle Pitozis Cerrahisi Yapılan Olgularda Silikon Materyal Atılımı



Yüklə 41,11 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.04.2017
ölçüsü41,11 Kb.
#13671

 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

1

Pitozis Cerrahisi Sonrası Silikon Atılımı / Silicone Exposure After Ptosis Surgery



Silicone Rod Exposure After Frontalis Suspension Procedure 

For Blepharoptosis

Askılama Yöntemi İle Pitozis Cerrahisi Yapılan Olgularda 

Silikon Materyal Atılımı

DOI: 10.4328/JCAM.980  

Received: 02.04.2012  Accepted: 14.04.2012  Printed: 01.03.2015          J Clin Anal Med 2015;6(2): 250-2

Corresponding Author: Hande Taylan Şekeroğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.

T.: +905327752155 E-Mail: h_taylan@yahoo.com

Özet

Frontal askılama yöntemi genellikle miyojenik pitozis ve zayıf levator palpebra su-

perior kas fonksiyonunda uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Frontal kas ile üst ka-

pak tarsı arasında kurulan bağlantı ile üst kapağın primer pozisyondaki açıklığının 

ayarlanmasına olanak sağlar. Bu yöntem fasya lata veya plastik materyaller kulla-

nılarak uygulanabilir. Bu olgu sunumlarında, silikon materyal ile frontal kasa askı-

lama yöntemi ile pitozis tashihi yapılmış ancak takiplerinde silikon materyali atılı-

mı olan üç olgu tartışılmaktadır. 



Anahtar Kelimeler

 Pitozis; Silikon Askı; Frontalis Asma



Abstract

Frontalis  suspension  is  a  frequently  performed  procedure  for  myogenic  ptosis 

with  levator  palpebra  superior  weakness.  This  surgical  technique  provides  ap-

propriate  upper  eyelid  position  by  establishing  a  connection  between  frontalis 

muscle and tarsus of the upper eyelid. Fascia lata or silicone rod may be used. In 

these reports, we discuss three cases with blepharoptosis who were treated with 

silicone rod frontalis suspension surgery, and who developped silicone exposure 

during follow-up. 



Keywords

Ptosis; Silicone Rod; Frontalis Suspension

Hande Taylan Şekeroğlu, Altan Atakan Özcan, Firas Şimşek

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye



Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 

Bu olgular 2010 Antalya Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur. 

|  Journal of Clinical and Analytical Medicine

250


 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

Pitozis Cerrahisi Sonrası Silikon Atılımı / Silicone Exposure After Ptosis Surgery

2

Giriş

Pitozis, üst göz kapağının anormal derecede düşük pozisyonda 

bulunmasıdır.  Nörojenik,  miyojenik,  aponevrotik  veya  mekanik 

kökenli  olabilir.  Frontal  askılama  cerrahisi,  pitozis  tedavisinde 

kullanılan yöntemlerden birisidir. Üçüncü sinir felci, Miyastenia 

Gravis,  kronik  progresif  eksternal  oftalmopleji  (KPEO)  gibi 

hastalıklarda pitozis cerrahisi, göz hareketlerinde kısıtlılık olması 

nedeniyle  özelliklidir.  Ayrıca  Myastenia  Gravis  ve  KPEO’nun  il-

erleyici  tabiata  sahip  olması  nedeniyle  kapak  pozisyonunun 

korneayı  açıkta  bırakmayacak  kadar  düşük,  görmeyi  engelle-

meyecek  ve  kabul  edilebilir  bir  kozmetik  görünüm  sağlayacak 

kadar da yüksek ayarlanmasını gerektirdiğinden oldukça zor bir 

cerrahidir. Frontalis kasına askılama için fasya lata, temporalis 

fasyası , orbikularis okuli kası, emilmeyen sütürler ve silikon askı 

kullanılmaktadır [1,2]. Silikon ise ilk kez 1966 yılında Tillett ve 

Tillett tarafından pitozis tashihi için kullanılmıştır[3]. Bu şekilde 

silikon askının pitozis derecesine göre sıkılıp gevşetilebileceğini 

ve ilerleyen zamanlarda çıkarılabileceğini belirtmişlerdir. 

Bu  olgu  sunumunda  silikon  materyal  ile  frontalis  askılama 

cerrahisi  uygulanan  iki  KPEO  ve  bir  konjenital  pitozis  hastası 

tartışılmaktadır. 

Olgu Sunumu

Olgu 1

KPEO  tanısı  ile  izlenmekte  olan  71  yaşındaki  hastanın, 

kliniğimizde  yapılan  ilk  oftalmolojik  muayenesinde  görme 

keskinliği sağ gözde 0.3, solda 0.8 idi. Biyomikroskopik muay-

enesinde sağ göz psödofakik, sol göz fakik idi ve solda nükleer 

sklerozu mevcuttu. Sağ göz kapak aralığı 4 mm, kapak kenarı-

ışık reflesi arası mesafe 0 mm, levator fonksiyonu 4 mm idi ve 

Bell fenomeni zayıftı. Sol göz kapak aralığı 4 mm, kapak kenarı-

ışık reflesi arası mesafe ise 0 mm, levator fonksiyonu 7 mm idi, 

ve Bell fenomeni zayıftı. Sekiz yıl önce silikon materyal ile fron-

talis askılama cerrahisi uygulanan hastanın ameliyat sonrasında 

altı defa sol alın bölgesinde şişlik, kızarıklık gelişmesi ve silikon 

materyalin  alın  bölgesinden  açığa  çıkması  nedeniyle,  kültür 

alındıktan  sonra  silikon  materyal  6  kez  cilt  altına  tekrar  gö-

müldü. Kültürlerinde stafilokokus aureus üremesi olan hastaya 

sistemik  amoksisilin-klavülonat  kombinasyon  tedavisi  verildi. 

Ancak hastanın son kontrolünde silikonun enfeksiyonla birlikte 

tekrar açığa çıkması nedeniyle (Resim 1), sol gözdeki silikon askı 

tamamen çıkartıldı. Ameliyat sonrasında iki senelik takibinde sol 

göz kapak aralığı 4 mm, kapak kenarı-ışık reflesi arası mesafe 

0 mm idi. 

Olgu 2

Üç yıl önce dış merkezde sol gözden pitozis cerrahisi geçirmiş ve 

kronik progresif eksternal oftamopleji tanısı olan 56 yaşındaki 

kadın hasta, kliniğimize travma sonrası alın bölgesinde şişlik ve 

kızarıklık  şikayeti  ile  başvurdu.  Hastanın  oftalmolojik  muayen-

esinde  görme  keskinliği  sağ  gözde  0.6,  solda  0.8  idi.  Biyomi-

kroskopik ön segment muayenesi, bilateral pitozis ve bilateral 

nükleer skleroz dışında doğal idi. Sağ göz total pitotik idi. Sağda 

levator  fonksiyonu  ve  Bell  fenomeni  yoktu.  Sol  gözde  kapak 

aralığı  7  mm,  kapak  kenarı-ışık  reflesi  arası  mesafe  3  mm  ve 

levator  fonksiyonu  0  idi.  Bell  fenomeni  zayıftı.  Olguda  silikon 

materyalin  enfeksiyon  ile  birlikte  cilt  dışında  olduğu  saptandı. 

(Resim  2)  Silikon  materyal  çıkartıldı.  Ameliyat  sonrasında  iki 

senelik takibinde sol kapak aralığı 6 mm ve üst kapak kenarı-ışık 

reflesi arası mesafe 3 mm olup postoperatif değerlendirmede 

sadece kapak aralığı ölçümünde 1 mm azalma olduğu, üst kapak 

kenarı-ışık reflesi mesafenin korunduğu izlendi. (Resim 3)

Olgu 3

Kliniğimizde 2 yıl önce konjenital pitozis nedeniyle silikon ma-

teryal kullanılarak frontal askı yöntemi ile bilateral pitozis cerra-

hisi uygulanan hasta altı yaşında idi. Olgunun 1 yıllık takiplerin-

de herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Ancak daha sonraki 

kontrollerine  düzenli  getirilmeyen  olgunun  sol  alın  bölgesinde 

granülasyon  dokusu  ile  birlikte  silikon  materyalin  cilt  dışında 

olduğu görüldü. 

Silikon materyal granülasyon dokusu eksize edildikten sonra cilt 

altına  tekrar  gömüldü.  Olgunun  kontrollere  düzensiz  gelişi  ve 

yapılan önerilere uymaması nedeniyle tekrar aynı bölgede en-

feksiyon ve silikon materyalde atılım geliştiği görüldü. (Resim 4). 

Hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde görme keskinlikleri 

bilateral 1.0 idi ve ön segment ve fundus muayenesi doğaldı. Her 

Resim 1. Sol göz kaş üstünde açığa çıkmış olan silikon askı materyali izlenmek-

tedir. 


Resim  2.  Sol  göz  kaş  üstünde  lokalize  eritem  ve  ödem  ile  birlikte  açığa  çıkmış 

silikon materyal izlenmektedir.

Resim 3. Açığa çıkmış olan silikon materyal alınıp insizyon yeri kapatıldıktan son-

raki  klinik  fotoğraf.  Sol  gözde  askı  materyali  çıkarılmış  olmasına  rağmen  optik 

aksın açıklığının korunmuş olduğu görülmektedir. 

Resim 4. Silikon materyal ile frontalis askılama cerrahisi sonrasında sol göz kaş 

üstündeki insizyon bölgesinde pürülan sekresyon ile birlikte, şişlik, kızarıklık izlen-

mektedir.

Journal of Clinical and Analytical Medicine  |

251


Pitozis Cerrahisi Sonrası Silikon Atılımı / Silicone Exposure After Ptosis Surgery

 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

Pitozis Cerrahisi Sonrası Silikon Atılımı / Silicone Exposure After Ptosis Surgery

3

iki gözde kapak aralığı 7 mm ve kapak kenarı-ışık reflesi arası 



mesafe 3 mm idi. Tedaviye uyumun olmadığı görülen olguya sol 

gözden silikon materyal çıkarımı uygulandı. (Resim 5)

Konjenital pitozisli olguda cerrahi sonrasında sol kapak aralığı 7 

mm ve üst kapak kenarı-ışık reflesi arası mesafe 2 mm idi. Sekiz 

aylık takipte her iki ölçüm değeri aynı kaldı.

Tartışma

Frontal askı cerrahisi, pitozis tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yön-

temdir. Genellikle ciddi pitozis ve zayıf levator fonksiyonu (< 4 mm) 

hallerinde tercih edilmektedir. Frontalis kası ile üst kapak tarsı 

arasında bağlantı kurulmasını sağlayarak primer bakışta kapak 

pozisyonunun  daha  iyi  olmasını  gerçekleştirmektedir.  İlerleyici 

kas hastalıkları ile birlikte olan pitoziste cerrahi planlama oldukça 

zorlayıcıdır. Kas gücünün değişken olduğu böyle durumlarda, pi-

tozis tashihi optik aksı açık bırakacak kadar fazla ancak açıkta 

kalma keratopatisine neden olmayacak kadar az planlanmalıdır. 

Bir  başka  deyişle,  ayarlanmaya  imkan  sağlayacak  bir  cerrahi 

yöntem  ihtiyacı  vardır.  Bu  amaçla  kullanılan  askı  maddeleri 

arasında,  otojen  veya  allojen  fasya  lata,  sklera,  emilmeyen 

sütürler,  temporalis  fasyası,  orbikülaris  oküli  kası  ve  Gore-

Tex  şeritleri  bulunmaktadır[1,2,4].  Konjenital  pitoziste,  üçüncü 

sinir felci, kronik eksternal oftalmolpleji ve Myastenia Gravis’e 

bağlı pitoziste silikon materyalin, fasya lata ile frontalise asma 

işlemine göre daha iyi kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar verdiği 

ve nüks sıklığının daha az olduğu ayrıca komplikasyon sıklığının 

düşük olduğu gösterilmiştir[5,6]. Yüksel ve ark. frontal askılama 

cerrahisi yapılan olguların tartışıldığı çalışmalarında özellikle 3 

yaş altı olgular ve açıkta kalma keratopatisi gelişme riski yüksek 

olan olgularda silikon askı materyalinin daha başarılı sonuçlar 

verdiğini  bildirmişlerdir[7].  Değişik  materyallerle  yapılan  fron-

talis askılama işlemlerinde sütür granülomu, sütür enfeksiyonu, 

preseptal selülit, açıkta kalma keratopatisi, orbital inflamasyon 

gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Lamont ve ark. yaptıkları 

çalışmada,  silikon  materyel  ile  frontalise  askılama  yapılan  26 

hastada  granülom  oluşumu  ve  enfeksiyon  riskinin  diğer  ma-

teryallere  göre  daha  az  olduğunu  belirtmişlerdir  [8].Bu  olgu 

sunumlarında  tekrarlayan  enfeksiyonlar  nedeniyle  silikon  askı 

materyali çıkartılmasına rağmen postoperatif takiplerde gelişen 

skar ve granülasyon dokusu nedeniyle pitozisin tekrarlamadığı 

görülmüştür.  Green  ve  ark.  olgu  sunumlarında  silikon  askı 

çıkartılmasından sonra pitozis nüksünün görülmediğini ve bunun 

olası  nedeninin  silikon  askının  çıkartıldığı  yer  boyunca  gelişen 

skar dokusu olduğunu belirtmişlerdir [1,2].

Frontalis  askılama  cerrahisinde  otojen  fasya  lata  ile  alloplas-

tik  materyallere  göre  daha  iyi  klinik  sonuçlar  alınmaktadır. 

Fasya  lata  iyi  tolere  edilir  ve  komplikasyon  olasılığı  düşüktür. 

Ancak  fasya  latanın  elde  edilemediği,  geçici  bir  düzeltmenin 

amaçlandığı  veya  kapak  seviyesinde  ayarlama  yapılmasının 

gerektiği durumlarda alloplastik materyaller de kullanılmaktadır. 

Bu nedenle, silikon ile frontalis askılama yöntemi ayarlanabilme 

özelliği nedeniyle zor pitozis olgularında tercih edilebilecek bir 

cerrahidir.  Bu  uygulamanın  en  önemli  dezavantajı  ise  yabancı 

cisim  reaksiyonu  oluşturmasıdır.  Enfeksiyon  ve  silikon  madde 

atılımı  gibi  komplikasyonların  gelişme  olasılığı  olsa  da,silikon 

madde çıkarılmasından sonra bile kabul edilebilir düzeyde koz-

metik sonuçlar elde edilebilmektedir. 



Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı

Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı bey-

an edilmemiştir.

Kaynaklar

1. Takahashi Y, Leibovitch I, Kakizaki H. Frontalis suspension surgery in upper eye-

lid blepharoptosis. Open Ophthalmol J 2010;14(4):91-7.

2. Finsterer J. Ptosis: causes, presentation, and management. Aesthetic Plast Surg 

2003;27(3):193-204.

3. Tillett CW, Tillett GM. Silicone sling in the correction of ptosis. Am J Ophthalmol 

1966;62(3):521–3.

4. Cetinkaya A, Brannan PA. Ptosis repair options and algorithm. Curr Opin Oph-

thalmol 2008;19(5):428-34.

5. Carter S, Meecham WJ, Seiff SR. Silicone frontalis slings for the correction of 

blepharoptosis: indications and efficacy. Ophthalmology 1996;103(4):623–30.

6. Lee MY, Oh JY, Choung HK, Kim NJ, Sung MS, Khwarg SI. Frontalis sling opera-

tion using silicone rod compared with preserved fascia lata for congenital ptosis. 

Ophthalmology 2009;116(1);123-9.

7.  Yuksel  D,  Hekimoglu  E,  Oflu  Y,  Duman  S.  Otojen  fasya  lata  ve  silikon  çubuk 

ile frontalis askılama cerrahisinin etkinliri ve sonuçlarımızın karşılaştırılması. TJO 

2008;38:14-21.

8. Lamont M, Tyers AG. Silicone sling allows adjustable ptosis correction in chil-

dren and in adults at risk of corneal exposure. Orbit 2010;29(2):102-5.

Resim 5. Silikon askı çıkartılması işleminden sonra yara yerinin tamamen iyileştiği 

görülmektedir

|  Journal of Clinical and Analytical Medicine



252

Pitozis Cerrahisi Sonrası Silikon Atılımı / Silicone Exposure After Ptosis Surgery



Yüklə 41,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin