Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 30,85 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/152
tarix02.01.2022
ölçüsü30,85 Mb.
#1849
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152


«Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-

ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря

билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар

алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар».

Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ


2015‐ci ildə respublikanın ali elmi qurumu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis

edilməsinin 70 ili tamam olur.

Ölkədə elmi‐intellektual potensialın milli

sərvət kimi formalaşdırılmasında, elmin

dövrün tələblərindən irəli gələn strateji

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və onun

ən müxtəlif sahələri üzrə yüksəkixtisaslı kadr ‐

ların hazırlanmasında Milli Elmlər Akade ‐

miyasının müstəsna rolu vardır. Yarandığı

vaxt dan etibarən ötən fəaliyyət müddəti ərzində

o, mühüm nailiyyətlər qazan mış, elmi mək ‐

təblərin qurulmasına müvəffəq olmuş, bey ‐

nəlxalq elm struktur larına uğurla inteqrasiya

etmişdir. Akademiya müstəqil dövlətçiliyin

əsaslarının möhkəmləndirilməsində öz üzə ‐

rinə düşən vəzifələrin öhdəsindən bu gün də

layiqincə gəlir və cəmiyyətin sosial‐iqtisadi

tərəqqisinə, mədəni‐mənəvi təşəkkülünə töhfə ‐

lərini əsirgəmir.

Azərbaycan  Respublikası  Konstitu siya sı ‐

nın 109‐cu maddəsinin 32‐ci bəndini rəhbər

Yüklə 30,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə