Щ. Ф. Гулийева, И. М. СяфяроваYüklə 11,76 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/26
tarix25.12.2016
ölçüsü11,76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

О
Г
И
16 s.gün uz.
12 s.gün uz.
Лакин  се-се  милчяйи  учуш  заманы  енержи  мянбяйи  кими  йаьлары  дейил, 
карбощидратлары вя амин туршуларыны истифадя едир. 
 
Щяшяратларын  инкишафы  вя  диапауза  заманы  газ  мцбадилясинин 
дяйишилмяси. Йумурталарын инкишафы заманы газ мцбадиляси ящямиййятли 
дяряъядя  артыр  вя  артыг,  тыртыллар  чыхаркян  максимал  сявиййяйя  чатыр. 
Гышлайан  йумурталарда  инкишаф  дайаныр  вя  ембрионал  диапауза 
башланыр,  тяняффцсцн  интенсивлийи  кяскин  азалыр  –  минимал  сявиййядя 
стабилляшир.  Диапауза  просеси  кясилдикдян  сонра  инкишаф  едян 
йумурталарда олдуьу  кими, газ мцбадиляси артыр. Бцтцн щяшяратларда 
тыртылларын ( вя йа сцрфялярин) инкишафы заманы газ мцбадиляси периодик 
олараг  щяр  йаш  дюврцндя  дяйишир.  Йяни  бир  тыртыл(  вя  йа  сцрфя)  йашыны 
диэяриндян  айыран  габыгдяйишмядян  сонра  тяняффцс  интенсивлийи  дцшцр 
вя  йени  габыгдяйишмяйя  щазырлыг  просесиндя  йенидян  артыр.  Яэяр 
диапауза  тыртыл  мярщялясинин  мцяййян  йашында  башланырса,  онда 
мцвафиг  олараг  тяняффцс  интенсивлийи  дя  бцтцн  диапауза  бойу  азалыр.  
Щяшяратларын  тыртыл  мярщялясинин  инкишафы  заманы  периодик  олараг  газ 
мцбадилясинин дяйишилмяси баш верир. 
 
1984-88-ъи  илляр  ярзиндя  апарылмыш  тядгигатлар  нятиъясиндя  мялум 
олмушдур  ки,  18,  20,  25
0
Ъ  вя  12,  16  саат  эцн  узунлуьу  шяраитиндя  
щяшяратларын  тыртыл  мярщялясиндя  оксиэен  гябулу  интенсивлийинин  (ОГИ) 
динамикасы  фярдлярин  инкишаф  етдийи  еколожи  шяраитдян  асылы  олмадан 
дяйишир (шякил 20-22). 
 
Шякил  20.  Кялям  совкасынын  йумурталарында  18

Ъ
   
(А)  вя      25
0
Ъ(Б)  
шяраитляриндя  ОГИ-нин  (мм
3
/100  йумурта.саат)  дяйишилмяси(Абдинбяйова  вя 
б., 1984; Гулийева, Ящмядов, 1988 эюря). 
 
Йумурта  мярщялясиндя  ембрионун  инкишафынын  илк  эцнляри  (1-3 
эцнляр)  ОГИ  чох  ашаьы  сявиййядя  эедир.  Адятян,  бу  заман 
метаболизмин  енержи  субстраты  ещтийат  липидляр  олур.  Цчцнъц  эцндян 

 
 
43 
0
500
1000
1500
А
4
10
16
Б
6
12
18
гейдиййат эцнляри
О
Г
И
P.brassicae
12 с.э.уз.
16 с.э.уз.
B.brassиcae
12 с.э.уз.
16 с.э.уз.
сонра газ мцбадилясинин интенсивлийи артыр вя нящайят, тыртылларын чыхышы 
анында 3-4 дяфя артмыш олур (шякил 20).  
Бу  груп  щяшяратларда  онтоэенезин  пуп  мярщялясиндя  (шякил  21, 
22)  гысаэцн  узунлуьу  шяраитиндя  вя  нисбятян  ашаьы  температурларда 
(18,  20,  25
0
Ъ  12  саат)  диапауза  щалынын  башланмасы  иля  ялагядар 
олараг, 1-2 эцнлцк дюврдян  ОГИ даима енир: минимал сявиййяйя 10-12 
эцнлярдя чатыр вя узун мцддят бу сявиййядя галыр.  
Лакин  узунэцн  шяраитиндя  (16  саат  э.уз.)    температурдан  асылы 
олмадан  пуп  мярщялясиндя  енержи  мцбадилясинин  бу  эюстяриъисинин 
минимал  сявиййяси,  йалныз  мцяййян  мцддятя  гядяр  давам  едир  – 
совкаларда(Ноcтуидае)  –  8-10;  кяпяняклярдя  (Пиеридае)  –  10-12  эцн. 
Сонрадан  ОГИ-нин  йенидян  йцксялмяси  мцшащидя  олунур  ки,  йеткин 
фярдлярин учушу заманы бу эюстяриъи артыг максимал сявиййяйя чатмыш 
олур(шякил 21). 
   
 
 
 
 
  
Шякил  21.  Кялям  кяпяняйи(Пиерис  брассиcае  Л.)  вя  кялям  совкасы  (Баратщра 
брассиcае  Л.)  тыртылларында  18
0
Ъ(А),  25
0
Ъ  (Б)  шяраитиндя  газ  мцбадилясинин 
дяйишилмяси (Кулиева, Ахмедов, 1984; 1988  эюря). 
 
Оксиэен  гябулунун  интенсивлийинин  суткалыг  ритминя  даир  мялу-
матлардан мялум олмушдур ки, мянянялярдя, йяни инкишафы гейри-там 
чеврилмя  йолу  иля  эедян  щяшярат  нювляриндя  енержи  мцбадилясинин  бу 
эюстяриъиси  битсиклик  характер  дашыйыр.  Узунэцн  шяраитиндя  гаранлыг 
фазанын  башланмасы  иля  ОГИ  артыр  вя  эцндцз  саатларында  ашаьы  дцшцр. 
Мараглыдыр ки, пайызда гысаэцн шяраитинин мювъуд олдуьу бир дюврдя 
(20
0
Ъ  12  саат)  мянянялярдя  тяняффцс  ферментинин  (суксинатдещидро-
эеназа)  фяаллыьы,  сцрфя  мярщялясиндя  гаранлыг  саатларында  ашаьы 
дцшмцр, щалбуки узунэцн шяраитиндя нятиъяляр бунун яксиня баш верир. 
Мянянялярин  йеткин  фярдляриндя  мювсцмдян  асылы  олараг,  тяняффцс 
ферментинин фяаллыьы 1,9-2,2 дяфя йцксяк олур.
 

 
 
44 
0
50
100
150
200
250
300
350
А
2
6
10
14
18
Б
4
8
12
16
20
гейдиййат эцнляри
О
Г
И
П.брассиъае
12 C.э.уз.
16 C.э.уз.
Б.брассиъае
12 C.э.уз.
16 C.э.уз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 22. Кялям кяпяняйи(Пиерис брассиъае Л) вя кялям совкасынын (Баратщра 
брассиъае  Л.)  пупларында  18
0
Ъ
 
(А),  25
0
Ъ(Б)  шяраитиндя  газ  мцбадилясинин 
интенсивлийинин дяйишилмяси(Кулиева, Ахмедов, 1984; 1988  эюря). 
 
Нятиъяляр  ону  сцбут  етмишдир  ки,  там  инкишаф  йолуну  кечян 
щяшяратларда  мцбадилянин  аноксидатив  просесляринин  динамикасы 
фярдлярин  физиоложи  щалынын  мцхтялифлийиндян  асылы  олараг  дяйишир 
(Гулийева, 1999). 
Беляликля,  там  метаморфозла  инкишаф  едян  щяшяратларда  пуп 
мярщяляси  заманы  тяняффцсцн  интенсивлийи  У-шякилли  яйри  цзря  дяйишилир: 
максимал  сявиййядя  оксиэенин  истифадяси  пуплашма  заманы  яввялъя 
енир,  лакин  сонрадан  галхыр.  Эюрцнцр  ки,  газ  мцбадилясинин  илкин 
мярщялядя  азалмасы  тыртыл  тохумаларынын  щистолизи,  сонрадан  ися 
артмасы  щистоэенезин  башланмасы  вя  тохумаларын  дифференсиасийасы  иля 
баьлыдыр. Бу заман чохлу енержи тяляб олунур. 
Пуп диапаузасы заманы тяняффцс минимал сявиййядя стабилляшир вя 
газ  мцбадилясинин  У-шякилли  яйрисиня  уйьун  олур.  Газ  мцбадиляси 
просесляринин  У-шяклиндя  дяйишилмясинин  изащыны  веряркян  ону  гейд 
етмяк  лазымдыр  ки,  бу  щал  бир  сыра  фярзиййялярин  йаранмасына  сябяб 
олмушдур.  Бир  сыра  алимляр  Вейнландын(Weinlan,1906)  фярзиййясини 
гябул едирляр. Бу фярзиййяйя эюря, оксидатив газ мцбадиляси щцъейряви 
структурла  сых  баьлыдыр.  Метаморфозун  яввялиндя  пупда  тыртыл 
тохумасынын  чох  щиссяси  галмыш  олур.  Щистолиз  просеси  заманы  газ 
мцбадилясинин  сявиййяси  эет-эедя  енир  (У-нун  сол  щиссяси). 
Щистоэенезин  эедишиндя  вя  йеткин  фярдин  щцъейряви  структурлары 
йарандыгъа, газ мцбадиляси интенсивляшир (У-нун саь щиссяси). 
Уигглсуорсун  фикринъя  (Wigglesworth,1934),  пуп  мярщялясиндя 
тыртылын  трахейа  системи  йенидян  гуруларкян  щяшяратын  тяняффцсц 
кясилмир,  анаероб  йолла  эедир  вя  газ  мцбадилясинин  сявиййяси  енир. 

 
 
45 
10
60
110
160
210
260
А
0
4
8
12
16
20
0
4
8
20
50
7 0
90 110
 эцнляр
Г
аз
 м
цб
ад
ил
яс
ин
ин
 
ин
те
н
си
вл
ий
и
Имаэинал  трахейа  системи  йаранаркян  ися  щаванын  оксиэени  щесабына 
эедян газ мцбадилясинин сявиййяси дя галхыр. Б.И.Олифанын фикринъя ися 
(1947,  1951)  аьъаганадларда  метаморфоз  сцрфя  мярщялясиндян 
башланыр,  йяни  4-ъц  йаш  сцрфялярдя  щистолиз  щадисяси  башланыр:  имаэинал 
органларын  чоху  юз  инкишафыны  сцрфялярин  2-ъи  йаш  дюврцндян 
башлайырлар.  Пуп  мярщялясиндя  имаэинал  тохума  вя  органларын 
йаранмасы вя дифференсиасийасы тартыл тохумаларынын щистолизи иля паралел 
шякилдя эедир вя тяняффцсцн максимал депресийасы заманы артыр, йеткин 
фярдин  бцтцн  органлары  морфоложи  ъящятдян  формалашмыш  олур. 
Тяняффцсцн  депресийасындан  сонра  йенидян  галхмасы  –  инкишафа 
башлайан йени организмин бир типдян диэяриня кечмясиля ялагядардыр. 
Нящайят,  йеткин  фярдлярдя  репродуктив  инкишафла  (йяни  ъинси 
вязилярин  инкишафы  иля)  ялагядар  олараг,  цмуми  газ  мцбадиляси  дя 
дяйишир:  еркяклярдя  тяняффцс  интенсивлийи  тядриъян  азалыр,  дишилярдя  ися 
периодик  дяйишкянлик  мцяййянляшир  ки,  бу  да  синхрон  шякилдя 
йумуртагойма просеси иля баьлы олур( Гулийева, 1992). 
Шякил  23-дя  памбыг  совкасынын  мцхтялиф  физиоложи  щалда  олан 
пупларында  (йяни  фяал  вя  физиоложи  сакитлик  щалында  оланларда) 
мцбадилянин  дяйишкянлийини  якс  етдирян  мялуматлар  эюстярилмишдир. 
Апарылмыш тядгигатлар ону сцбут етмишдир ки, мцбадилянин интенсивлийи 
йалныз  реактивасийадан  сонра  артыр,  йяни  диапаузанын  дайандырылмасы 
вя метаморфозун бярпасындан сонра баш верир. 
 
Шякил  23.  Памбыг  совкасынын(Щелиотщис  армиэера  Щубн.)  пупларында 
мцбадиля просесляринин(см
3
 О
2
/кг
.
саат) интенсивлийинин дяйишилмяси (Гулийева, 
1999 – а эюря):  
А – фяал пупларда;   Б – диапаузада олан пупларда 
 
Аралыг  тяняффцс  мцбадиляси  вя  енержинин  азад  едилмяси.    Биоложи 
оксидляшмя  чохпилляли  просесдир.  О,  юзцндя  бир  нечя  мярщяляни  ящатя 
едир  ки,  бунлар  бирликдя  енержи  мцбадилясинин  реаксийалары  адланыр.  Бу 
енержини  чатдыран  цзви  бирляшмяляря  ися  енерэетик  субстратлар  дейилир. 
Щейвани  щцъейрялярдя  бу  енержи  дашыйыъылары  –  карбощидратлар,  йаь 

 
 
46 
туршулары,  амин  туршулары  вя  с.  бирляшмяляр  ола  биляр.  Ону  да  гейд 
етмяк  лазымдыр  ки,  ян  чох  тясадцф  едян  субстрат  –  глцкозадыр. 
Мцяййян олмушдур ки, щейван организминдя енержинин азад олмасы 2 
йолла баш верир:  
1) анаероб шяраитдя карбощидратларын парчаланмасы – гликолиз;  
2) енержи субстратынын аероб шяраитдя парчаланмасы – оксидляшдириъи 
фосфатлашма йолу иля. 
Щяр  ики  щалда  редуксийа  олунмуш  АЩ
2
  субстратындан  щидроэен 
айрылыб  аксептор  Б-йя  ютцрцлмяси  йолу  иля  оксидляшмя  баш  верир.  Бу 
реаксийаны  (АЩ
2


  А+  БЩ
2
)  щяйата  кечирян  ферментляр  дещидро-
эеназалар адланырлар. Онлар оксидляшян субстратын щяр молекуласындан 
2  електрон  вя  2  протон  айырырлар.  Лакин  биоложи  оксидляшмя  цчцн  ян 
мцщцм оланы – електронларын айрылмасыдыр. 
Енерэетик  субстратын  оксидляшмясиндя  иштирак  едян  кофермент-
лярдян  ясас  ролу  никотинамидадениндинуклеотид(НАД)  ойнайыр. 
Енержи мцбадиляси просесиндя НАД оксидляшян субстратдан щидроэени 
гябул едир вя редуксийа олунмуш формайа кечир – НАД
.
Щ
2
, сонрадан 
щидроэен атомуну башга аксептора веряркян йенидян оксидляшир. 
Гликолиз  заманы  молекулйар  оксиэендян  башга,  мцхтялиф  бирляш-
мяляр електронларын аксептору ола билярляр. Оксидляшдириъи фосфорлашма 
заманы  електронлар  молекулйар  оксиэеня  ютцрцлцр.  Молекулйар 
оксиэен тяняффцс заманы удулмуш олур вя хцсуси оксидаза ферментляри 
тяряфиндян  оксидляширляр.  Она  эюря  дя  бу  реаксийаларын  тсиклиня  аралыг 
тяняффцс  мцбадиляси  кими  бахыла  биляр:  бу  реаксийалар  йериня 
йетириляркян  дещидроэеназалар  вя  оксидазалар  тяняффцс  ферментляри 
ролуну ойнайырлар. 
Гликолиз  вя  оксидляшдириъи  фосфорлашма  заманы  азад  олунмуш 
енержи  макроерэиг  ялагяляр  (АТФ)  аденозинтрифосфат  т-су  шяклиндя 
топланыр.  АТФ  енержиси  мцхтялиф  биосинтез  просесляриндя,  механики  иш, 
синир импулслары вя биолцминисенсийа заманы истифадя олуна биляр. 
Щяшяратлар  синфинин  мцхтялиф  груплары(Ноътуидае,  Пиеридае,  Апщи-
дидае)  цзяриндя  апарылмыш  еколого-физиоложи  тядгигатлар  нятиъясиндя 
мялум  олмушдур  ки,  бу  нювлярин  (билаваситя  фярдлярин)  сахландыьы  вя 
инкишаф етдийи шяраитдян асылы олмайараг, газ мцбадиляси щямишя АТФ-
ин  мигдарынын  азалмасы  иля  мцшайият  олунур.  Лакин  бу  якс 
мцтянасиблийя бахмайараг, АТФ максимал сявиййяйя йалныз узунэцн 
шяраитиндя чатыр (Гулийева, 1992). Мараглыдыр ки, там чеврилмя йолу иля 
(Щолометабола)  инкишаф  едян  кялям  кяпяняйи,  кялям  совкасы  вя 
памбыг  совкасы  кими  нювлярдя  пуп  мярщялясиндя  АТФ-ин 
динамикасында мцщитин фототермики шяраитиндян асылы олараг, йяни фяал 
дювр  иля  диапауза  щалында  кяскин  кейфиййят  фяргляри  ашкар  едилмир. 

 
 
47 
Мясялян,  ъядвял  1-дя  бу  нювлярин  йеткин  мярщялясиндя  мцхтялиф 
физиоложи щалларда АТФ-ин мигдаръа дяйишилмяси якс олунмушдур. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Ъядвял 1 
Мцхтялиф фототермики реъимлярдя йеткин фярдлярдя АТФ-ин  
мигдарынын дяйишилмяси
  (мкмол/50 мг гуру тохумайа)
 
 
Гликолиз просесляри ситоплазмада, фосфорлашманын аероб просесляри 
ися  ясасян  митохондрилярдя  кечир.  Демяли,  митохондриляр  ъанлы 
щцъейрялярин енержи резервуары ролуну ойнайырлар. 
Митохондрилярдя  чохлу  мигдарда    флавопротеин  ферментляри  вар-
дыр. Онларын щамысы ейни простетик група малик олсалар да, бу груп иля 
бирляшмиш  зцлалларын  гурулушуна  эюря  бир-бириндян  фярглянирляр.  Ян 
мцщцм  флавопротеин  ферменти  НАД-дещидроэеназа(НАД
.
Щ
2
–дян 
електронлары алыр), суксинатдещидроэеназа (кящряба т-суну фумар т-на 
гядяр  оксидляшдирир)  вя 
α
-глисерофосфатдещидроэеназадыр  (
α
-глисеро-
фосфаты  оксидляшмя  нятиъясиндя  диоксиасетонфосфата  чевирир).  Щяр    цч 
фермент айрылмыш електронлары дямир тяркибли ферментляр – ситохромлара 
ютцрцрляр.  Ситохромлар  терминал  оксидляшмя  реаксийасынын  зянъирини 
гапайараг, електронлары молекулйар оксиэеня ютцрцр. Илк дяфя олараг, 
ситохромлар Кейлин тяряфиндян (Кеилин, 1925) бал арсы вя кяпяняклярин 
дюш язяляляриндя ашкар едилмишдир. 
 
Щяшяратларын  инкишафы  вя  диапауза  заманы  аралыг  тяняффцс  мцба-
дилясинин дяйишилмяси.     Щяшяратларын инкишафы заманы тяняффцс фермент-
ляринин фяаллыьынын дяйишилмяси цмуми газ мцбадилясинин дяйишилмяси иля 
уйьунлуг тяшкил едир. Беляки, ев милчяйи Мусъа доместиъа –нын пуплары 
инкишаф едяркян флавопротеин ферментляринин фяаллыьы газ мцбадилясинин 
У-шякилли  яйрисиня  мцвафиг  эялир  (шякил  24).  Ситохромларын  фяаллыьы  да 
пуп мярщялясиндя аналожи дяйишикликляря мяруз галыр. 
Реъим 
25
0
12 с. 
25
0
16 с. 
18
0
12 с. 
18
0
16 с. 
20
0
12 с 
20
0
16 с 
к я л я м      с о в к а с ы 
М+ м 
0,075+0,02 
0,082+0,01 
0,058+0,01 
0,067+0,007 


к я л я м     к я п я н я й и 
М+ м 
0,094+0,07 
0,104+0,004 
0,057+0,003 
0,072+0,003 


п а м б ы г     с о в к а с ы 
М + м 
0,071+0,02 
0,087+0,01 


0,051+0,001 
0,063+0,01 

 
 
48 
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
С
П0 П1 П2 П3 П4 П5
И
инкишаф дюврляри
фе
рм
ен
тля
ри
н 
фя
а
лл
ыь
ы,н
ис
би
 в
а
щ
ид
ля
1
2
Диапауза  баш  вердикдя  тяняффцс  ферментляринин  фяаллыьы  эцълц 
дяйишиклийя  уьрайыр.  Диапауза  оксидляшдириъи  фосфорлашмада  иштирак 
едян ферментлярин фяаллыьынын тормозланмасы иля мцшайият олунур. 
 
 
Шякил  24.  Мусъа  доместиъа  ев  милчяйинин  пупларынын  инкишафы  заманы 
α
-
глисерофосфатдещидроэеназа(1)  вя  суксинатдещидроэеназа(2)  ферментляринин 
фяаллыьынын  дяйишилмяси  (Лудwиэ,  Барса,  1959  эюря;  модификасийа  – 
Щ.Ф.Гулийева): 
 
С – сцрфя, П
0

5
 – пуплар мцхтялиф инкишаф эцнляриндя, И – имаго(йеткин фярд) 
 
Штегвийя  эюря  (Стеэwее,  1964),  колорадо  бюъяйинин  имаэинал 
диапаузасы  заманы  ганад  язяляляриндя  митохондрилярин  тяняффцс 
фяаллыьы,  чохалан  бюъяклярин(йяни  фяал)  фяаллыьынын  ъями  5%-ни  тяшкил 
едир.  Бу  ганад  язяляляринин  деэенерасийасы  иля  ялагядардыр.  Бир  чох 
щалларда  диапаузанын  башланмасы,  няинки  аероб  оксидляшмядя  иштирак 
едян  ферментлярин  фяаллыьыны  тормозлайыр,  щямчинин  карбощидратларын 
анаероб  парчаланмасында  иштирак  едян  ферментлярин  фяаллыьыны  да 
артырыр.  Р.С.Ушатинскайайа  эюря  (1973)  диапаузанын  характерик 
яламяти – гликолитик просеслярин биоложи оксидляшмянин аероб просесляри 
цзяриндя цстцнлцк тяшкил етмясидир. 
Енержи  субстратынын  терминал  оксидляшмяси  системи,  ембрионал  вя 
пуп  диапаузасы  заманы  дяйишир.  Бу  дяйишкянлийи  сцбут  едян  амил, 
диапаузада олан йумурта вя пупларда тяняффцсцн карбон-оксиди (ЪО) 
вя сианидляря гаршы зяиф щяссаслыьыдыр. Бу зящярляр, молекулйар оксиэеня 
а+а
3
 ситохромларын електронларынын кечирилмяси зянъирини позур. Сцбут 
олунмушдур ки, Hyalophora cecropia ипякгурдунун диапаузада олан 
пупларын  бир  чох  тохумаларында  ситохром  б  вя  ъ  тамамиля  йох  олур, 
ситохром  а+а
3
  ися  кяскин  сурятдя  азалыр.  Демяли,  електронларын 

 
 
49 
ситохром  б  –дян  оксиэеня  ютцрцлмяси,  ситохром  ъ  вя  а+а
3
  васитясиля 
мцмкцн  дейил.  Бу  щалда  електронлар  оксиэеня  ситохром  б
5
  васитясиля 
нягл олунур,  чцнки о, сианидляр вя йа карбон оксиди иля активляшмир вя 
сярбяст шякилдя молекулйар оксиэенля ялагядя олур (шякил 25). 
 
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
S
Po
P1
P2
P3
P4
P5
Imago
fazalar
fe
rm
en
tl
ər
in
 f
əa
llı
ğ
ı,
 n
is
bi
 
va
hi
d
I
II
 
 
Шякил  25.  Мусъа  доместиъа  ев  милчяйинин  пупларынын  инкишафы  заманы  α-
глисерофосфатдещидроэеназа (I)  вя суксинатдещидроэеназанын (II) фяаллыьынын 
дяйишилмяси (Ludwig, Barsa, 1959 эюря): 
 
С- сцрфя; П
0

5
 – пуплар эцнлярля; Имаэо – йеткин фярд 
   
 
      

 
 
50 
3. ГИДАЛАНМА ВЯ ЩЯЗМ ПРОСЕСИ
 
 
Щязм  системинин  гурулушу  вя  ясас  шюбяляри.    Щяшяратларын  чохусу 
сапрофаглар, фитофаглар, йыртыъылар, гансоранлар, паразитляр вя гейри-ади 
гида  иля  гидалананлардыр,  йяни  пейин,  йун,  буйнуз,  ляляк,  тцк,  аьаъ 
габыьы вя филтр каьызы иля. 
Мцхтялиф  мяншяли  гида  иля  гидаланма,  щяшяратларда  мцхтялиф  аьыз 
апаратынын  инкишаф  етмясиня  эятириб  чыхармышдыр.  Эямириъи  (дцзга-
надлылар,  бюъякляр,  тараканлар  вя  с.),  санъыъы(икиганадлылар,  тахтаби-
тиляр), соруъу(кяпянякляр) вя диэярляри. Щяшяратларын гидаланма режими 
вя цсулларынын мцхтялифлийи онларын щязм системинин гурулушунда да юз 
яксини  тапмышдыр.  Бцтцн  гидаланан  щяшяратларын  щязм  системини  3 
щиссяйя  бюлмяк  олар:  юн,  орта  вя  арха  баьырсаг.  Баьырсаьын  дивары 
сцтун,  куб  вя  йа  лювщяшякилли  щцъейрялярдян  ибарят  олан  епители  иля 
юртцлцдцр.  Хариъдян  епители  щцъейряляри  узунуна  вя  щялгяви  язялялярля 
ящатя  олунмушдур  ки,  онларын  йыьылмасы  баьырсаьы  щярякятя  эятирир. 
Ембрионал  инкишаф  заманы  юн  вя  арха  баьырсаг  ектодерманын  дахиля 
яйилмяси  нятиъясиндя  ямяля  эялир.  Она  эюря  дя  онларын  епители 
щцъейряляри  кутикулйар  юртцклцдцр.  Орта  баьырсаг  ися  ентодермал 
мяншяли  олдуьу цчцн кутикула иля дюшянмямишдир (шякил 26). 
 
Шякил  23.  Щяшяратларын  баьырсаьынын  схеми 
(Weber, 1966 – а) эюря: 
1-анал  дялик;  2-удлаг;  3-зоб;  4-  арха  баьырсаг;  5- 
криптляр;  6-  кардиал  клапан;  7-  малпиэи  борулары;  8- 
мандибулйар  тцпцръяк  вязи;  9-гида  борусу;  10-юн 
баьырсаг; 11-пилорик клапан; 12-перитрофик мембран; 
13- провентрикулус; 14-тцпцръяк вязисинин ахары; 15-
дцз баьырсаг; 16- ректал клапан; 17- аьыз дялийи; 18-
аьыз  бошлуьу;  19-  ректал  дцйцнляр;  20-  саливариум; 
21- тцпцръяк вязиси; 22- назик баьырсаг 
   
Эюрцндцйц  кими,  юн  баьырсаьа  аьыз 
бошлуьу,  удлаг,  гида  борусу,  зоб,  язяляви 
мядя 
(провентрикулус
аиддир. 
Аьыз 
органлары  иля  тцпцръяк  вязиляри  ялагядардыр. 
Удлаг вя гида борусу гиданын удулмасы вя 
зоба  кечмясини  тямин  едирляр.  Беля  ки, 
удлаьын диварына эцълц язяляляр бирляшир. Зоб 
чох  вахт  гиданын  сахланмасы  вя  илкин 
мярщялядя 
щязмини 
щяйата 
кечирир. 
Провентрикулус чох гцввяли язялялярля тяъщиз 
едилмишдир.  Ичяриси  кутикулйар  чыхынтылар, 

 
 
51 
дишъикляр  вя  галын  фырчашякилли  тюрямялярля  зянэиндир.  Бу  гиданын 
сцртцлмяси,  цйцдцлмяси  (дцзганадлыларда,  тараканларда,  бюъяклярдя) 
вя йа майенин филтрасийасы цчцн(арыларда) ваъибдир. 
Орта баьырсаг кардиал клапанлар васитясиля юн баьырсагдан айрылыр. 
Чох  вахт  орта  баьырсаг  характерик  пилорик  вя  йа  бармагшякилли 
криптляр(чыхынтылар)  ямяля  эятирир.  Бу  криптляр  щяъмин  эенишлянмясиня 
хидмят  едир.  Бир  чох  щяшяратларда  гида  орта  баьырсага  дцшдцкдян 
сонра  назик  перитрофик  пярдя  иля  ящатя  олунур.  Онун  ясас  щиссясини 
зцлаллар  вя  хитин  тяшкил  едир.  Мясялян,  икиганадлыларда  (Ъйълорщапща  – 
дяйирмитикишлиляр  групу)  перитрофик  пярдя  епителиал  щцъейряляр 
тяряфиндян  синтез  олунур.  Щяшяратларда  баьырсагда  хцсуси  вязиляр 
олмадыьы  цчцн  бу  пярдя    баьырсаьын  инъя  епителиал  диварыны  бярк 
гиданын зядясиндян горуйур. Лакин али милчяклярдя бу пярдя асанлыгла 
суйу, минерал дузлары, амин туршуларыны, дипептидляри, моносахаридляри, 
зцлаллары(полипептидляр),  олигосахаридляри,  полисахаридляри  кечирир.  Арха 
баьырсаг  орта  баьырсагдан  хцсуси  клапан  васитясиля  айрылыр.  Бура 
малпиэи  борулары  (ифразат  органы)  ачылыр.  Мясялян,  арыларын  вя  диэяр 
пярдяганадлыларын  сцрфяляриндя  арха  баьырсаг  диэяр  шюбялярдян  тяърид 
олунмуш вязиййятдя олур. Йалныз пуплар инкишаф едяркян онлар бирляшир 
вя йеткин фярддя дя бирляшмиш формада олур. 
Йастыъалар(Ъоъъинеа:Щомоптера)  вя  ъыръырамаларда(Ъиъадинеа: 
Щомоптера)  баьырсаьын  гурулушу  филтр  камерасынын  олмасы  иля 
фярглянир.  Онлар  битки  ширяси  иля,  йяни  сулу  гида  иля  гидаланырлар.  Юн 
баьырсагдан  филтрасийа  (сцзмя)  камерасынын  диварлары  васитясиля  су 
гидалы мящсуллардан айрылыр. 
Тцпцръяк  вязиляри  вя  онларын  функсийасы.  Щяшяратларын  аьыз 
апаратынын  бцтцн  ялавя  чыхынтылары  –  мандибулалар,  максиллалар  вя  алт 
додаг(лабиум)  онларла  баьлы  олан  вязилярля  (мандибулйар,  максилйар, 
лабиал)  ялагядядир.  Бу  вязиляр,  гидаланма  вя  щязмдя  иштирак  етдикляри 
цчцн тцпцръяк вязиляри адланырлар (шякил 24). 
 

Yüklə 11,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə