Sığorta fəaliyyəti haqqında azərbaycan respublikasinin q a n u n u



Yüklə 0,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix06.05.2017
ölçüsü0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

Sığorta fəaliyyəti haqqında 



 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ  

Q  A  N  U  N  U 

 

 



 

I Fəsil 

5

 

Ümumi müddəalar 



5

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar 



5

 

Maddə 2. Sığorta qanunvericiliyi 



8

 

Maddə 3. İcbari və könüllü sığorta 



8

 

Maddə 4. Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən sözlərdən digər şəxslərin adlarında istifadəyə qadağalar 



9

 

Maddə 5. Sığorta sistemi və sığorta bazarının iştirakçıları 



9

 

Maddə 6. Sığorta sirri 



9

 

II Fəsil 



11

 

Sığortaçının fəaliyyətinin əsasları 



11

 

Maddə 7. Sığortaçının hüquqi statusu 



11

 

Maddə 8. Sığortaçının qiymətli kağızları 



11

 

Maddə 9. Sığortaçının adı 



11

 

Maddə 10. Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyəti 



12

 

Maddə 11. Sığortaçının fəaliyyət istiqamətləri 



13

 

Maddə 12. İnhisarın qadağan olunması 



14

 

Maddə 13. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun 



maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması  

14

 



Maddə 14. Həyat və qeyri-həyat sığortası, onlara aid olan sığorta sinifləri 

14

 



Maddə 15. Sığorta siniflərinə dair tələblər 

18

 



Maddə 16. Sığorta növü 

18

 



Maddə 17. Həyatın yığım sığortası üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinin əlavə xüsusiyyətləri 

19

 



III Fəsil 

19

 

Sığortaçının təsisçiləri və səhmdarları 



19

 

Maddə 18. Sığortaçının təsisçilərinin və səhmdarlarının kateqoriyası 



19

 

Maddə 19. Sığortaçının təsisçisinə və ya səhmdarına dair tələblər 



19

 

Maddə 20. Xarici sığortaçılara dair əlavə tələblər 



20

 

Maddə 21. Mühüm iştirak payının əldə edilməsinə və ya əhəmiyyətli nəzarətə razılıq 



20

 

Maddə 22. Mühüm iştirak payının əldə edilməsinə və ya əhəmiyyətli nəzarətə razılıq üçün müraciət 



21

 

Maddə 23. Səhmdarın məlumat vermək vəzifəsi 



21

 

Maddə 24. Səhmdarın səs hüququnun etibarsızlığı 



22

 

IV Fəsil 



22

 


 

 



Sığortaçılarda korporativ idarəetmə 

22

 

Maddə 25. Sığortaçının idarəetmə orqanları 



22

 

Maddə 26. Sığortaçının Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı 



22

 

Maddə 27. Sığortaçının Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının iclasları 



23

 

Maddə 28. Sığortaçının Direktorlar Şurasının tərkibi və iclasları 



24

 

Maddə 29. Sığortaçının Direktorlar Şurasının səlahiyyətləri 



24

 

Maddə 30. Sığortaçının Direktorlar Şurasının vəzifələri 



26

 

Maddə 31. Sığortaçının İdarə Heyəti 



27

 

Maddə 32. Sığortaçının Təftiş Komissiyası, onun tərkibi və iclasları 



27

 

Maddə 33. Sığortaçının Təftiş Komissiyasının səlahiyyətləri 



28

 

Maddə 34. Sığortaçının Təftiş Komissiyasının vəzifələri 



28

 

Maddə 35. Sığortaçının daxili audit xidməti 



29

 

Maddə 36. Yardımçı komitələr 



29

 

Maddə 37. Sığortaçının rəhbər işçilərinə dair tələblər 



29

 

Maddə 38. Sığortaçının rəhbər işçilərinin təyin edilməsi 



30

 

Maddə 39. Sığortaçının xarici fiziki şəxs olan rəhbər işçisi 



31

 

Maddə 40. Sığortaçının rəhbər işçiləri üçün məlumatların açıqlığı 



31

 

Maddə 41. Sığortaçının işçilərinin vəzifələri 



31

 

Maddə 42. Sığortaçının rəhbər işçiləri və müstəqil auditoru barədə məlumat 



31

 

V Fəsil 



32

 

Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması 



32

 

Maddə 43. Lisenziyalaşdırmaya dair tələblər 



32

 

Maddə 44. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciət zamanı təqdim olunan sənədlər 



32

 

Maddə 45. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciətə baxılması 



34

 

Maddə 46. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciətin rədd edilməsinin əsasları 



34

 

Maddə 47. Lisenziya verilməsi üçün yeni ilkin müraciət 



35

 

Maddə 48. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciətlə bağlı müsbət cavabın dəyişdirilməsinin əsasları 



35

 

Maddə 49. Sığortaçı olmaq üçün təsis edilmiş açıq səhmdar cəmiyyətinin dövlət qeydiyyatı 



35

 

Maddə 50. Lisenziya verilməsi üçün yekun müraciət zamanı təqdim olunan sənədlər 



35

 

Maddə 51. Lisenziya verilməsi üçün yekun müraciətə baxılması 



36

 

Maddə 52. Sığorta və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya verməkdən imtina edilməsinin əsasları 



37

 

Maddə 53. Lisenziyanın forması 



37

 

Maddə 54. Lisenziyaların reyestri 



38

 

Maddə 55. Sığorta növünün aparılmasına icazə 



38

 

Maddə 56. Sığorta növünün aparılmasına icazə verməkdən imtinanın əsasları 



39

 

Maddə 57. Müddətsiz lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müraciət 



39

 

Maddə 58. Müddətsiz lisenziyanın verilməsindən imtinanın əsasları 



40

 

Maddə 59. Müddətsiz lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müraciətə baxılmasının təxirə salınması 



40

 

Maddə 60. Lisenziyanın yenilənməsi 



40

 

Maddə 61. Sığortaçıların birləşməsi ilə bağlı lisenziyanın verilməsi 



41

 

VI Fəsil 



41

 

İ



nvestisiyalar 41

 

Maddə 62. Sığortaçının investisiya siyasəti 



41

 

Maddə 63. Sığortaçının öz vəsaitlərinin investisiyaya yönəldilməsi 



41

 

Maddə 64. Sığortaçının sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərinin investisiyaya yönəldilməsi 



42

 

Maddə 65. Sığortaçı tərəfindən verilən borclar 



42

 

Maddə 66. Digər hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payının alınmasına razılıq 



42

 

Maddə 67. Sığortaçının törəmə cəmiyyətləri 



43

 

VII Fəsil 



43

 

Ə



laqəli şəxslərlə bağlanan əqdlər 

43

 

Maddə 68. Sığortaçının əlaqəli şəxsləri 



43

 

Maddə 69. Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlər 



44

 

Maddə 70. Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlərə əlavə tələblər 



44

 

Maddə 71. Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlərə məhdudiyyətlər 



45

 

VIII Fəsil 



45

 


 

 



Sığortaçının fəaliyyətində əsaslı dəyişikliklər 

45

 

Maddə 72. Sığorta və ya təkrarsığorta müqavilələrinin ötürülməsi 



45

 

Maddə 73. Sığortaçıların birləşmə yolu ilə yenidən təşkili 



46

 

IX Fəsil 



47

 

Sığortaçının müstəqil auditoru və maliyyə hesabatları 



47

 

Maddə 74. Sığortaçının müstəqil auditorunun təyin edilməsi 



47

 

Maddə 75. Sığortaçının müstəqil auditorunun əvəz edilməsi 



48

 

Maddə 76. Sığorta nəzarəti orqanına müstəqil auditor barədə məlumat verilməsi 



48

 

Maddə 77. Sığortaçının auditinin keçirilməsi 



48

 

Maddə 78. Sığortaçının illik maliyyə hesabatları, digər hesabatları və məlumatları 



49

 

X Fəsil 



50

 

Sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti 



50

 

Maddə 79. Sığortaçının tələb olunan kapitalı və məcmu kapitalı 



50

 

Maddə 80. Sığortaçının nizamnamə kapitalı 



50

 

Maddə 81. Sığorta ehtiyatları 



51

 

XI Fəsil 



51

 

Sığorta vasitəçiləri 



51

 

Maddə 82. Sığorta vasitəçilərinin fəaliyyətinin əsasları 



52

 

Maddə 83. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması 



52

 

Maddə 84. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün tələb olunan sənədlər 



53

 

Maddə 85. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün müraciətə baxılması 



54

 

Maddə 86. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi 



54

 

Maddə 87. Sığorta vasitəçilərinin lisenziyalarının forması, yenilənməsi və reyestri 



54

 

Maddə 88. Sığorta brokerinə dair əlavə tələblər 



55

 

Maddə 89. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi 



şə

xsin təsisçiləri və ya iştirakçılarına dair tələblər 

55

 

Maddə 90. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi 



şə

xsin adı 

55

 

Maddə 91. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi 



şə

xsin rəhbər işçilərinə dair tələblər 

56

 

Maddə 92. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi 



şə

xsin rəhbər işçilərinin təyin edilməsi 

57

 

Maddə 93. Sığorta vasitəçilərinin hesabatları və məlumatları 



57

 

Maddə 94. Sığorta vasitəçilərinin digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olması 



58

 

XII Fəsil 



58

 

Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarəti 



58

 

Maddə 95. Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarətinin vəzifələri 



58

 

Maddə 96. Sığorta nəzarətinin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi 



59

 

Maddə 97. Səyyar yoxlamalar 



59

 

Maddə 98. Səyyar yoxlamanın təyin edilməsi haqqında qərar 



60

 

Maddə 99. Səyyar yoxlamanın müddəti 



61

 

Maddə 100. Səyyar yoxlama apararkən yoxlayıcıların hüquq və vəzifələri 



61

 

Maddə 101. Səyyar yoxlamanın nəticələri 



62

 

Maddə 102. Sığorta nəzarəti orqanının təqdimatları 



62

 

Maddə 103. Sığorta nəzarəti orqanının sanksiyaları 



63

 

Maddə 104. Təqdimatlar və sanksiyalar haqqında qərar 



64

 

Maddə 105. Lisenziyanın qüvvəsinin məhdudlaşdırılması 



64

 

Maddə 106. Lisenziyanın qüvvəsinin dayandırılması 



65

 

Maddə 107. Lisenziyanın ləğvi 



66

 

Maddə 108. Lisenziyanın ləğvinin nəticələri 



66

 

Maddə 109. Sığortaçının müvəqqəti inzibatçısı 



67

 

Maddə 110. Lisenziyanın qüvvəsi məhdudlaşdırıldıqda, dayandırıldıqda və ya lisenziya ləğv edildikdə sığortaçının 



vəzifələri 

68

 



 

 



Maddə 111. Sığorta növü üzrə fəaliyyətin və ya lisenziyanın qüvvəsinin bərpa edilməsi 

68

 



XIII Fəsil 

69

 

Sığortaçıların ləğv edilməsi 



69

 

Maddə 112. Sığortaçının ləğvinin əsasları 



69

 

Maddə 113. Könüllü qaydada ləğv edilən sığortaçının ləğvetmə komissiyası 



69

 

Maddə 114. Sığortaçının könüllü qaydada ləğvinin məcburi qaydada ləğvetməyə çevrilməsi 



70

 

Maddə 115. Sığortaçının məcburi qaydada ləğv edilməsinin xüsusiyyətləri 



70

 

Maddə 116. Məcburi qaydada ləğv edilən sığortaçının ləğvetmə komissiyası 



70

 

Maddə 117. Ləğv edilən sığortaçının kreditorlar komitəsi 



71

 

Maddə 118. Sığortaçının iflası və müflis elan edilməsinin xüsusiyyətləri 



71

 

Maddə 119. Sığortaçının kreditorlarının tələblərinin ödənilməsinin növbəliliyi 



71

 

XIV Fəsil 



72

 

Yekun müddəalar 



72

 

Maddə 120. Məhkəməyə müraciət hüququ 



72

 

Maddə 121. Vətəndaş qüsursuzluğunun müəyyən edilməsi 



73

 

Maddə 122. Əsas məlumat və göstəricilərin yayılması 



73

 

Maddə 123. Sənədlərin saxlanması qaydası və müddəti 



73

 

Maddə 124. Sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 



73

 

XV Fəsil 



74

 

Keçid müddəalar 



74

 

Maddə 125. İcbari sığortalarda işlərin aparılması xərcləri 



74

 

Maddə 126. Korporativ idarəetmə ilə bağlı müddəalar 



74

 

Maddə 127. Sığortaçıların və sığorta vasitəçilərinin adı ilə bağlı tələblər 



74

 

Maddə 128. Həyat və qeyri-həyat sığortası üzrə fəaliyyətin ayrılmasına dair tələblər 



75

 

Maddə 129. Könüllü sığorta qaydalarının sığorta qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması 



75

 

Maddə 130. Müddətsiz lisenziyaların verilməsi 



75

 

Maddə 131. İnvestisiyalara dair tələblər 



76

 

Maddə 132. Əlaqəli şəxslərə dair tələblər 



76

 

Maddə 133. Sığorta agentlərinə dair tələblər 



76

 

Maddə 134. Rəhbər işçilərə dair tələblərin tətbiqi 



76

 

Maddə 135. Qanunun qüvvəyə minməsi 



76

 

 



 

 



 

Bu  Qanun  Azərbaycan  Respublikasında  sığorta  sisteminin  inkişafının, 

sığorta 

bazarının 

peşəkar 

iştirakçılarının, 

cümlədən 



sığortaçıların, 

təkrarsığortaçıların,  sığorta  vasitəçilərinin  fəaliyyətinin  əsas  istiqamətlərini  və 

prinsiplərini,  habelə  sığorta  sahəsində  dövlət  tənzimlənməsinin  və  nəzarətinin 

hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. 

Bu Qanun sosial sığorta münasibətlərinə şamil edilmir. 

 

I Fəsil 

Ümumi müddəalar 

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar 

 

1.1. Bu Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir: 

1.1.1.

 

sığorta  –  sığortalının  və  ya  sığorta  olunanın  əmlakı,  həyatı, 

sağlamlığı,  mülki  məsuliyyəti,  həmçinin  qanunvericiliklə  qadağan  olunmayan 

fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin 

müdafiəsi  sahəsində  riskin  ötürülməsinə  və  ya  bölüşdürülməsinə  əsaslanan 

münasibətlər sistemi; 

1.1.2.

 

təkrarsığorta  –  sığortaçının  sığorta  müqaviləsi  üzrə  sığortaladığı 

risklərin bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin təkrarsığortaçı ilə bağlanmış müqaviləyə 

müvafiq  olaraq  ötürülməsi  və  ya  bölüşdürülməsinə  əsaslanan    münasibətlər 

sistemi; 



1.1.3.

 

sığortaçı  –  bu  Qanun  əsasında  sığorta  fəaliyyətini  həyata  keçirmək 

üçün  müvafiq  lisenziyaya  malik  olan,  sığorta  müqaviləsində  nəzərdə  tutulan 

sığorta  hadisəsi  baş  verdiyi  halda  qanunvericiliklə  və  ya  müqavilə  ilə  müəyyən 

olunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqaviləsinin 

tərəfi olan yerli hüquqi şəxs; 

1.1.4.

 

sığortalı  -  sığorta  haqqı  ödəyən,  sığorta  obyektinin  sığorta 

etdirilməsində sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfi; 



1.1.5.

 

sığorta  olunan  –  sığorta  müqaviləsi  əsasında  əmlak  mənafeləri 

sığortalanan şəxs; 



1.1.6.

 

faydalanan  şəxs  -  icbari  sığorta  qanunvericiliyinə  və  ya  sığorta 

müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs; 



1.1.7.

 

təkrarsığortaçı  –  sığorta  və  ya  təkrarsığorta  fəaliyyətinə  lisenziyası 

olan  ilkin  sığortaçı  və  ya  ilkin  təkrarsığortaçı  tərəfindən  bağlanmış  sığorta  və  ya 

təkrarsığorta  müqavilələri  əsasında  sığortalanmış  (təkrarsığortalanmış)  riskləri 

təkrarsığortalayan (təkrarsığortaya qəbul edən) tərəf; 



1.1.8.

 

təkrarsığortalı  –  sığortaladığı  və  ya  təkrarsığortaladığı  riskləri 

təkrarsığorta  müqaviləsi  əsasında  təkrarsığorta  etdirən  (təkrarsığortaya  ötürən) 

sığortaçı və ya təkrarsığortaçı; 

1.1.9.

 

sığorta  nəzarəti  orqanı – sığorta sektorunda  dövlət  tənzimləməsi  və 

nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı; 



 

 



1.1.10.

 

sığorta  müqaviləsi  -  sığortalının  müvafiq  sığorta  haqqı  ödəməsi 

müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən 

zərərin  əvəzinin  və  ya  razılaşdırılan  pul  məbləğinin  müəyyən  bir  hadisənin  baş 

verməsi  əsasında  ödənilməsinin  sığortaçı  tərəfindən  öhdəlik  kimi  götürülməsi 

şə

rtlərinin təsbit edildiyi razılaşma; 



1.1.11.

 

sığorta  şəhadətnaməsi  -  sığorta  müqaviləsinin  bağlanması  faktını 

təsdiq  edən,  sığortaçı  tərəfindən  sığortalıya  və  (və  ya)  sığorta  olunana  verilən 

sənəd; 

1.1.12.

 

sığorta  qaydaları  -  sığorta  qanunvericiliyinə  uyğun  olaraq, 

sığortaçının həyata keçirdiyi könüllü sığorta növünün əsaslandığı, sığortaçının özü 

tərəfindən  və  ya  sığorta  qanunvericiliyində  nəzərdə  tutulmuş  digər  qaydada 

hazırlanan, həmin sığorta növü üzrə qayda və şərtləri müəyyən edən sənəd;  



1.1.13.

 

sığorta  obyekti  -  sığortalının,  yaxud  sığorta  olunanın  qanunazidd 

olmayan hər hansı əmlak mənafeyi; 



1.1.14.

 

sığorta  haqqı  –  risklərin  qəbul  edilməsi  və  ya  bölüşdürülməsi 

müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə 

tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği; 

1.1.15.

 

sığorta  məbləği  –  sığortalanmış  risklər  üzrə  sığortaçının 

öhdəliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə 

olunan son həddi; 

1.1.16.

 

qaytarılan  məbləğ  –  həyatın  yığım  sığortası  üzrə  müqaviləyə 

vaxtından  əvvəl  xitam  verilərkən  sığortaçının  sığortalıya  ödəməli  olduğu  pul 

məbləği; 

1.1.17.

 

sığorta  predmeti  –  sığorta  müqaviləsi  üzrə  sığortalanan  əmlak 

mənafelərinin aid olduğu fiziki şəxs, əmlak və ya hal; 



1.1.18.

 

sığorta  riski  və  ya  risk  –  sığorta  obyekti  ilə  bağlı  itkilərin  və  ya 

zərərlərin  yaranmasına  səbəb  olan  hadisənin  baş  verməsi  və  ya  halın  yaranması 

ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəlik; 

1.1.19.

 

sığorta hadisəsi – qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə 

sığorta  ödənişinin  sığortalıya,  sığorta  olunana  və  ya  digər  faydalanan  şəxslərə 

ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində 

baş verən hadisə və ya yaranan hal; 



1.1.20.

 

sığorta  tələbi  –  sığorta  hadisəsi  baş  verdikdə  sığortalının,  sığorta 

olunanın  və  ya  faydalanan  şəxsin  sığortaçıya  öz  vəzifələrini  qanunvericiliyə  və 

sığorta  müqaviləsinə  uyğun  olaraq  icra  etməsi  barədə  müraciəti;  bu  anlayış 

təkrarsığorta  müqavilələri  üzrə  təkrarsığortalının  təkrarsığortaçıya  etdiyi  müvafiq 

müraciətinə münasibətdə “təkrarsığorta tələbi” kimi işlədilir; 

1.1.21.

 

sığorta  ödənişi  –  sığorta  hadisəsi  baş  verdikdə,  qanunvericiliyə, 

həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə 

kompensasiyası; 

1.1.22.

 

şə

xsi  tutum  –  sığorta  və  ya  təkrarsığorta  müqaviləsinə  əsasən 

sığorta riskinin sığortaçının (təkrarsığortalının) öhdəliyində qalan hissəsi; 



1.1.23.

 

şə

rikli  sığorta  –  sığorta  müqaviləsi  ilə  müəyyən  edilmiş  sığorta 

risklərinin birgə sığortalanması və sığorta ödənişi üzrə öhdəliklərin bölüşdürülməsi 



 

 



barədə bir neçə sığortaçının öz aralarında bağladıqları müqavilədən yaranan hüquqi 

və iqtisadi münasibətlər mexanizmi; 



1.1.24.


Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə