Sabah ı n alimlYüklə 75,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.01.2017
ölçüsü75,23 Kb.

Az

ə

rbaycan Respublikas

ı

 t

ə

hsil nazirinin  

268 nömr

ə

li 3 mart 2014-cü il tarixli 

ə

mrin

ə

 

ə

lav

ə

 

 

"Sabahı

n aliml

ə

ri" III Respublika müsabiq

ə

sinin qalibl

ə

rinin 

siyah

ı

s

ı

 

I YER Bölm

ə

 

Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

M

ə

kt

ə

b 

Riyaziyyat İ

smay

ı

lova Ülk

əİ

lqar q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, 291 nömr

ə

li “Ekologiya” liseyi Bayraq teoremi 

 

Fizika, astronomiya 

Nurdil Nuru Rauf o

ğ

lu 

Bak


ı

, BDU-nun “G

ə

nc istedadlar” liseyi Солнечные

 

элементы 

нового


 

поколения

 

 

Kimya  Abuz

ə

rov Ayaz Az

ə

r o

ğ

lu 

Bak


ı

, BDU-nun “G

ə

nc istedadlar” liseyi Новый

 

подход 

синтеза


 

фосфатов


 

сахаров


 

и

 их

 

использования 

для


 

повышения

 

эффективности 

образования

 

АТФ


 

в

 живых

 

организмах 

 

Tibb və

 

sağ

laml


ıHə

s

ə

nzad

ə

 R

ə

na Yusif q

ı

z

ı

 

H

ə

s

ə

nli Aydan Mü

ş

fiq q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, BDU-nun “G

ə

nc istedadlar” liseyi Eksperimentd

ə

 də

mir nanohiss

ə

cikl


ə

rinin t


ə

dqiqi 


Ekologiya 

v

ə 

ə

traf mühitin 

idar


ə

 

olunması

 

Mə

mm

ə

dli Niluf

əİ

sm

ə

t q

ı

z

ı

 

H

əş

imli N

ə

zrin Elçin q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, “Z


ə

ngi" liseyi 

Ekoloji t

ə

miz mə

hsullar – sa

ğ

laml


ığı

n etibarl

ı

 m

ənb

ə

yidir Müh

ə

ndislik Ş

irinov 

Ə

lia

ğ

a Faiq o

ğ

lu 

Sumqay


ı

t Öz


ə

l Türk Liseyi 

Sensory Pedestan Crossing 

Kompüter 

elml

ə

ri M

ə

mm

ə

dov El

ş

ad Yunis o

ğ

lu 

M

ə

mm

ə

dov 

Ə

li Rüst

ə

m o

ğ

lu 

Bak


ı

, Tofiq 


İ

smay


ı

lov ad


ı

na 6 nömr

ə

li orta mə

kt

əРазработка

 

системы


 

и

 ее

 

программного 

обеспечения

 

для


 

управления

 

дорожным


 

движением

 

II YER 

Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 


Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 

Riyaziyyat Ə

hm

ə

dov Orxan Röv

şə

n o

ğ

lu 

Xanm

ə

mm

ə

dova B

ə

yaz Fuad q

ı

z

ı

 

 

Bakı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

H

ə

ndə

si induksiya 

Fizika, 

astronomiya M

ə

mm

ə

dov Ayxan Samir o

ğ

lu 

Mirz

ə

yeva Ayan 

İ

ftixar q

ı

z

ı

 

Süleymanova 

Ş

eyda Ramin q

ı

z

ı

 

Bak


ı

 Avropa Liseyi 

Получение

 

тонких 

пленок


 

С

dS для

 

применения 

в

 солнечных

 

элементах 

 

Fizika, astronomiya 

Muradov C

ə

mil H

ə

bibulla o

ğ

lu 

Mursaqulova M

ə

din

ə

 Rüf

ə

t q

ı

z

ı

 

Cüm

ş

üdlü Lal

ə

 Cabir q

ı

z

ı

 

Bakı

 Avropa Liseyi 

Enerjinin distansiyalara gönd

ə

rilmə

si v


ə

 al


ı

nmas


ı

 

Kimya H

ə

t

ə

mov Murad Yas

ə

r o

ğ

lu 

Ə

mircanov Ülvi Samir o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

D

ə

niz suyundan enerjinin alı

nmas


ı

 

Kimya Qafarova C

ə

mil

ə

 Camal

ə

ddin q

ı

z

ı

  

Murtuzova Ayt

ə

kin Qabil q

ı

z

ı

 

V

ə

lizad

ə

 Ay

şə

n Elçin q

ı

z

ı

 

 Bak

ı

, BDU-nun “Gə

nc istedadlar” liseyi  

Fotonikada t

ə

tbiqi üçün yeni maye kristal kompozit Biologiya 

Allahverdiyeva N

ə

rgiz Vidadi q

ı

z

ı

 

İ

mranov C

ə

mil 

Ş

ahmar o

ğ

lu 

Bak


ı

, 16 nömr

ə

li Texniki-humanitar lisey D

ə

mir oksidi nanohissə

cikl


ə

rinin nar bitkisind

ə

 sintezi və

 xarakteristikas

ı

 

Tibb və

 

sağ

laml


ıCə

bray

ı

lb

ə

yova Ceyla Elçin q

ı

z

ı

 

Bakı

, 291 nömr

ə

li “Ekologiya” liseyi Перспективный

 

метод 

терапии


 

больных


 

деменциями

 

альцгеймеровского 

типа


 

Tibb və

 

sağ

laml


ıRzazadə

 Sahil

ə

 Az

ə

r q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, 291 nömr

ə

li “Ekologiya” liseyi Роль

 

витаминов 

в

 эмоционально

-

мотивационном 

поведении

 

Ekologiya, ə

traf mühitin 

idar

ə

 olunmas

ı

 M

ə

mm

ə

dova Af

ə

t Samir q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, E.M


ə

mm

ədov ad

ı

na 189 nömrə

li orta m

ə

kt

əTullant


ı

, yoxsa qiym

ə

tli xammal mə

nb

əyi 

Ekologiya, 

ə

traf mühitin idar

ə

 olunmas

ı

 Mikay

ı

lzad

ə

 N

ə

zrin 

Ş

ahin q

ı

z

ı

 

Bak


ı

, 160 nömr

ə

li klassik gimnaziya Avton

ə

qliyyatı

n s


ə

sbo


ğ

ucular


ı

ndan ç


ı

xan tüstünün z

ə

r

ərsizl

əş

dirilmə

si 


Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 

Müh


ə

ndislik 


F

ə

rz

ə

liyeva Ziba T

ə

hsin q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, Texniki v

ə

 t

əbi

ə

t elmlə

ri liseyi 

Qida m

ə

hsulları

n

ın uzunmüdd

ə

tli saxlanı

lmas


ı

 üçün piramedal kamera 

Müh

ə

ndislik Qas

ı

mova Sevinc Saleh q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, T


ə

bi

ət elml

ə

ri tə

mayüllü gimnaziya 

Ş

am vasit


ə

sil


ə

 miqyasl


ı

 istilik enerjisinin al

ı

nmas


ı

 

Kompüter elml

ə

ri Ta

ğı

yev Tuncay Aqil o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

T

ə

hlükə

siz avtomobil idar

ə

etm


ə

 sistemi 

Kompüter 

elml


ə

ri 


M

ə

mm

ə

dov Çingiz Natiq o

ğ

lu 

Sumqay


ı

t, 23 nömr

ə

li tam orta mə

kt

əM

ультифункциональный 

интернет


 

браузер


 «

Махаон


»/Multifunctional internet browser “Machaon” 

 

 III YER 

Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 

Riyaziyyat V

ə

liyev X

ə

yal Xazay

ı

r o

ğ

lu 

 

Ş

ükürlü Zümrüd Altay q

ı

z

ı

 

Ə

liyeva N

ə

rmin N

ə

c

ə

f q

ı

z

ı

 

Türkiy


ə

 D

əyan

ə

t Və

qfi Liseyi,  

Türkiy

ə

 Də

yan


ə

t V


ə

qfi Liseyi,  

Türkiy

ə

 Də

yan


ə

t V


ə

qfi Liseyi 

Paskal ilbizi, Nikomedin konxoidi v

ə

 Ofiurida ə

yril


ə

ri haqq


ı

nda yeni teoreml

ə Fizika, 

astronomiya Namazov F

ə

rhan Sübhan o

ğ

lu 

İ

brahimov Kamran Rasim o

ğ

lu 

Bak


ı

, BDU-nun “G

ə

nc istedadlar” liseyi Yar

ı

mkeçiricilə

rd

ə 

İ

n-un diffuziyası

 v

ə ion legir

ə

si ilə

 p-n keçidl

ə

rin al


ı

nmas


ı

 v

ə t

ə

dqiqi  

Fizika, 


astronomiya 

Ə

liyev Erol Ya

ş

ar o

ğ

lu 

Hüseynli Fuad Sabir o

ğ

lu 

Naxç


ı

van, 


Şə

rur Türk Liseyi 

Q

ı

zdı

r

ıc

ı

 qazanlarda ə

lav


ə

 istiliyi elektrik enerjisi olaraq t

ə

krar istifadə

 etm


ə

 

Fizika, astronomiya 

M

ə

mm

ə

dov Süleyman Raul o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

Ekoboru 2014 

Kimya  


Ç

ə

l

ə

bi F

ə

rid Namiq o

ğ

lu  

Had

ı

yev H

ə

s

ə

n Ad

ə

m o

ğ

lu 

Bak


ı

, Türkiy


ə

 D

əyan

ə

t Və

qfi Liseyi 

Azot istifad

ə

çisi-tə

bii membranlara hopdurulmu

ş

 binar birləş

m

əl

əKimya  

Ə

s

ə

dov Ülvi Vidadi o

ğ

lu   

H

ə

s

ə

nov F

ə

rid Az

ə

r o

ğ

lu  

Ming


ə

çevir Öz


ə

l Türk Liseyi 

Fabrik v

ə

 zavodlardan xaric olunan artı

q sular


ı

n ç


ə

ti filtri vasit

ə

si il


ə

 t

əmizl

ə

nmə

si 


Kimya 

Ə

bilov Müh

ə

mm

əƏ

bil o

ğ

lu  

Hüseynli F

ə

rid Sabir o

ğ

lu 

Naxç


ı

van, 


Şə

rur Türk Liseyi 

Bor v

ə

 mineralları

 il


ə

 radiasiyaya m

ə

ruz qalan canlı

lar


ı

n x


ə

rc

əng x

ə

stə

liyind


ə

n qorunmas

ı

 

Biologiya G

ə

nc

ə

liyeva M

ə

l

ə

k Turab q

ı

z

ı

  

Babayeva H

ə

c

ə

r Elmar q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, T


ə

bi

ət elml

ə

ri tə

mayüllü gimnaziya 

Elektromaqnit sah

ə

lə

rinin emal

ı

 

əsas

ı

nda bitkilə

rin yeti


ş

dirm


ə

 m

əhsuldarl

ığı


n

ı

n artı

r

ılmas

ı

 Biologiya 

Qas

ı

mov Sahil S

ə

yavu

ş

 o

ğ

lu 

Rüst

ə

mli Ramin Yunis o

ğ

lu 

Naxç


ı

van Türk Liseyi 

Su anbar

ı

 və

 göll


ə

rin seomer üsulu il

ə

 t

əmizl

ə

nmə

si 


 

Tibb v


ə

 

Əl

ə

kb

ə

rli N

ə

rmin N

ə

sib q

ı

z

ı

 

Hüseynli Ay

şə

n Bab

ə

k q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, Texniki v

ə

 t

əbi

ə

t elmlə

ri liseyi Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 

sa

ğlaml

ı

q  Kompleks immunitet  v

ə

 orqanizmin müdafiə

 qabiliyy

ə

tinin artı

r

ılmas

ı

  

 

Tibb və

 

sağ

laml


ı

 Quliyev 

Ə

bdül Emin o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

İ

nsan orqanizminin və

ziyy


ə

tini indekasiya ed

ə

n dabanc


ı

 Tibb v

ə

 sa

ğ

lamlı

 Quluzad

ə

 N

ə

rmin S

ə

f

ə

r q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, Texniki v

ə

 t

əbi

ə

t elmlə

ri liseyi 

A

ğı

r yanığı

n sah


ə

sinin müalic

ə

si üçün mə

lh

əmin al

ı

nması

 qur


ğ

usu 


 

Ekologiya, 

ə

traf mühitin idar

ə

 olunmas

ı

 M

ə

cidova F

ə

rid

ə

 Bala Orxan q

ı

z

ı

 

S

ə

id Ayt

ə

n Samir q

ı

z

ı

 

Qarada

ğ

l

ı

 Ayd

ı

n Vüqar o

ğ

lu 

Bak


ı

, 132-134 nömr

ə

li t


ə

hsil kompleksi 

ORTO elektrod 

ə

sası

nda qalvonik elementl

ə

rin yaradı

lmas


ı

 

 Ekologiya, 

ə

traf mühitin idar

ə

 olunmas

ı

 Mustafazad

ə

 C

ə

mil Vahid o

ğ

lu 

Ə

liyev N

ə

riman Zöhrab o

ğ

lu 

Bak


ı

, 287 nömr

ə

li “Z


ə

kalar” liseyi 

Gün

əş

  və

  kül


ə

k  enerjisind

ə

n  s


ə

m

ər

ə

li  istifadə

  etm


ə

kl

ə  s

ə

rf  olunan  və

saitl


ə

rin  minimuma 

endirilm

ə

si Ekologiya, 

ə

traf mühitin idar

ə

 olunmas

ı

 S

ə

f

ə

rli L

ə

man Tahir q

ı

z

ı

 

İ

smay

ı

ll

ı

 T

ə

hmin

ə

 

İ

smay

ı

l q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t,  Texniki v

ə

 t

əbi

ə

t elmlə

ri liseyi 

Ş

am a


ğ

ac

ı vasit

ə

silə

 

şəh

ə

rdə

 qaz


ı

n v


ə

 küyün s


ə

viyy


ə

sinin ölçülm

ə

si 


Müh

ə

ndislik Zamanl

ı

 Eldagiz Atif o

ğ

lu 

Gülm

ə

mm

ə

dov Mayis M

əşə

di o

ğ

lu 

N

ə

c

ə

fov Yusif Ya

ş

ar o

ğ

lu 

Sumqay


ı

t, 


İ

stedadlar Liseyi 

Naqilsiz elektrik c

ə

rə

yan


ı

n

ın ötürülm

ə

si qurğ

usu 


 

Müh


ə

ndislik 


B

ə

d

ə

lova Aygün 

Ş

ahin q

ı

z

ı

 

Tofiqli Arzu Mehman q

ı

z

ı

 

Sumqay


ı

t, 30 nömr

ə

li tam orta mə

kt

əD

əniz hövz

ə

sində

 t

ətbiq olunan d

ə

mir konstruksiyaları

n

ın korroziyas

ı

nı

 t

əyin etm

ə

k üçün yeni monitorinq sistemi 

Müh


ə

ndislik 


M

ə

mm

ə

dli 

İ

smay

ıİ

brahim o

ğ

lu 

M

ə

mm

ə

dov M

ə

mm

ə

d Mü

ş

fiq o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

Миноочистительный

 

робот 

в

 радиоактивных

 

зонах 

Kompüter 

elml

ə

ri Babayev Natiq Nizami o

ğ

lu 

Bak


ı

, “Z


ə

ngi" liseyi 

Mobil mü

ə

llim – sə

sin tan


ı

nmas


ı

 sisteml


ə

rind


ə

n istifad

ə

 etm


ə

kl

ə mobil mü

ə

llimlə

rin 


yarad

ı

lması

 


Bölm

ə

 

      Layih

ə

nin mü

ə

llifi 

                 M

ə

kt

ə

b 

Kompüter 

elml

ə

ri Ə

liquliyev H

ə

s

ə

n S

ə

f

ə

r o

ğ

lu 

Bax

şə

liyev M

ə

mm

ə

d Hilal o

ğ

lu 

Sumqay


ı

t Öz


ə

l Türk Liseyi 

Qaraba

ğ

 hə

qiq


ə

tl

ərini dünyaya çatd

ı

rmaq üçün informasiya – axtarış

 proqram


ı

n

ıhaz


ı

rlanmas


ı

 

 Kompüter 

elml


ə

ri 


Ə

liyev Elnur F

ə

xr

ə

ddin o

ğ

lu 

Mahmudov F

ə

rhad Adil o

ğ

lu 

Bak


ı

, akademik Z.

Ə

liyeva adı

na lisey 

Хочешь

 

знать 

больше


 –MaBlogos  

поможет


 

 

  

 


Yüklə 75,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə