Робоча програма неврологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 Лікувальна справаYüklə 1,2 Mb.
səhifə1/9
tarix16.03.2017
ölçüsü1,2 Mb.
#11801
növüРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра неврології

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Неврологія»

за спеціальністю 7.12010001 Лікувальна справа

медичного факультету

Івано-Франківськ

2012

Міністерство охорони здоров'я УкраїниДВНЗ ”Івано-Франківський національний медичний університет”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор
Проф. Ерстенюк Г.М.___________

_____ ____________________20 р.РОБОЧА ПРОГРАМА


НЕВРОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 Лікувальна справа

(шифр, назва спе ціальності)


Факультет медичний, підготовки іноземних студентів

Кафедра неврологіїФорма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисциплініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

IV

7

64

12

32

-

-

20

11-12, VII

8

101

10

56

-

-

35

39-40, VIII

41
Нормативні дані

Робочу програму склали: професор Герасимчук Р.Д., доцент Гриб В.А.

Івано-Франківськ – 2012

Робоча програма складена: на основі робочої програми, складеної опорною кафедрою Харківського державного медичного університету (завідувач кафедри – професор, академік УАН І.А.Григорова) (2006р.) і ухваленої на засіданні Комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства Освіти і науки України (протокол №2 від 15.06.2007р.); додатку відповідно до наказу МОЗ України від 19.10.2009 року № 749 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 № 539), складеного співробітниками опорної кафедри неврології Харківського національного медичного університету (завідувач кафедри професор І.А. Григорова), обговореного на засіданні завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів МОЗ України (протокол № 21 від 14.04.2011 р.).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”30” серпня 2012р.

Протокол № 1

Завідувач кафедри ________________доцент Гриб В. А.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”25”вересня 2012р.Протокол №_1_
Голова циклової терапевтичної методичної комісії __________ професор Міщук В. Г.
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .

2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій. Модуль 1

з/.п.


ТЕМА

год

1.

Введення у неврологію Принципи структури і функцій нервової системи. Нейрон, синапс. Чутливий аналізатор. Провідники нервової системи.

2

2.

Довільні рухи. Пірамідний шлях. Центральний і периферичний парез, параліч.

2

3.

Екстрапірамідна система та синдроми її ураження.

2

4.

Вищі мозкові функції та їх порушення.

2
РАЗОМ

8Тематичний план лекцій. Модуль 2з.п.

ТЕМА

К-сть годин

1

Судинні захворювання головного і спинного мозку.

2

2

Вертеброгенна патологія периферичної нервової системи.

2

3

Менінгіти. Енцефаліти (етіологія, клініка, лікування).

2

4

Демієлінізуючі захворювання нервової системи.

2

5

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (первинні та вторинні міодистрофії).

2

6

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (міотонія, захворювання з ураженням пірамідної, екстрапірамідно системи та мозочка). Міастенія. Хвороба Паркінсона.

2

7

Нейроснід. Нейросифіліс .

2
РАЗОМ

14


1.2. Тематические планы
1.2.1. Тематический план лекций. Модуль 1

ТЕМА

К-во час

1.

Введение в неврологию Принципы структуры и функций нервной системы. Нейрон, синапс. Чувствительный анализатор. Проводники нервной системы.

2

2.

Произвольные движения. Пирамидный путь. Центральный и периферический парез, паралич.

2

3.

Экстрапирамидная система и синдромы ее поражения.

2

4.

Высшие мозговые функции и их нарушения.

2
ВМЕСТЕ

8Тематический план лекций. Модуль 2ТЕМА

К-во

Час

1

Сосудистые заболевания головного и спинного мозга.

2

2

Вертеброгенна патология периферической нервной системы.

2

3

Менингиты. Энцефалиты (этиология, клиника, лечение).

2

4

Демиелинизирующие заболевания нервной системы.

2

5

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (первичные и вторичные миодистрофии).

2

6

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (миотония, заболевания с поражением пирамидной, экстрапирамидной системы и мозжечка). Миастения. Болезнь Паркинсона.

2

7

НейроСПИД. Нейросифилис.

2
ВМЕСТЕ

14


1.2. Thematic plans
1.2.1. Plan of lectures. module 1
Topic

Hour

1.

Introduction to neurology. Principles of structure and functions of the nervous system. Neuron, synapse. Sensible analyzer. Explore tracts. Syndromes of defeat.

2

2.

Motor sphere. Pyramidal tract. Central and peripheral paresis, paralysis.

2

3.

Extrapyramidal system and syndromes of its defeat.

2

4.

Higher cerebral functions and their violations.

2
Total

8Plan of lectures. module 2Topic

Hour

1

Vascular disease of the brain and spinal cord.

2

2

Vertebrogenic pathology of the peripheral nervous system treatment)

2

3

Meningitides. Encephalitis (etiology, classification, clinic, treatment.)

2

4

Demielinisation diseases of the nervous system.

2

5

Inherited degenerative nervous diseases (primary and second muscles dystrophy).

2

6

Hereditary-degenerative disease of the nervous system (miotoniya, disease with lesions of pyramidal, extrapyramidal system and cerebellum). Myasthenia gravis. Parkinson's disease.

6

7

Neurosyphilis. NeuroAIDS.

2
Total

14


1.2.2. Тематичний план практичних занять. Модуль 1.

з/п


ТЕМА

Год

1.

Принципи будови та функціонування нервової системи. Функціональна одиниця нервової системи. Уявлення про рефлекс та рефлекторну дугу.

2

2.

Клінічна класифікація чутливості. Анатомія чутливих шляхів. Методика дослідження. Види і типи чутливих порушень (симптомокомплекси чутливих порушень при ураженні різних рівнів чутливих шляхів).

2

3.

Довільні рухи та їх порушення. Пірамідна система. Кірково-ядерний та кірково-спінальний шляхи. Симптоми центрального і периферичного парезів, патогенез симптомів. Патологічні рефлекси, методика дослідження.

2

4.

Симптомокомплекси порушеннь руху при уражнні різних рівнів кортико-мускулярного шляху.

2

5.

Екстрапірамідна система та синдроми її ураження.

2

6.

Мозочок. Синдроми ураження мозочка. Види атаксій.

2

7.

Синдроми ураження спинного мозку на різних рівнях. Практичні навички.

2

8.

Патологія нюхового та зорового аналізаторів. Синдроми ураження окорухових нервів.

2

9.

Трійчастий, лицьовий, присінково-завитковий нерви та симптоми їх ураження.

2

10.

Патологія IX-XII пар черепних нервів. Бульбарний і псівдобульбарний синдроми.

2

11.

Анатомо-фізіологічні дані, патологія і методика дослідженння вегетативної нервової системи.

2

12.

Анатомо-фізіологічні дані, методика дослідження кіркових функцій. Синдроми ураження і подразнення кори. Порушення вищих мозкових функцій (афазії, агнозії, апраксії та іншіх).

2

13.

Функціональна діагностика захворювань нервової системи. Параклінічні методи дослідження в неврології.

2

14.

Ліквородіагностика. Менінгеальний синдром. Практичні навички.

2

15.

Підсумковий модульний контроль:

2
в тому числі практичної підготовки

1
теоретичної підготовки

1
РАЗОМ

30


Тематичний план практичних занять. Модуль 2.ТЕМА

К-во час

16.

Лікарські препарати, які застосовуються у неврології
17.

Епілепсія.

2

18.

Неепілептичні пароксизмалльні стани.

2

19.

Професійні і побутові нейроінтоксикації. Ураження нервової системи при дії фізичних факторів.

2

20.

Судинні захворювання головного і спинного мозку Кровопостачання, ауторегуляція. Класифікація порушень мозкового кровообігу.

2


21.

Минаючі розлади мозкового кровообігу. Ішемічні інсульти, диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика.

2

22.

Геморагічні інсульти, диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика.

2

23.

Головний біль.

2

24.

Порушення сну.

2

25.

Менінгіти. Туберкульоз нервової системи.

2

26.

Арахноїдіти. Енцефаліти.

2

27.

Поліомієліт. Гострий мієліт. Боковий аміотрофічний склероз.

2

28.

Неврологічні аспекти черепно-мозкової травми. Спінальна травма.

2

29

Нейросифіліс.

2

30.

Ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції.

2

31.

Демієлінізуючі захворювання нервової системи (гострий розсіяний енцефаломієліт, розсіяний склероз, енцефаліт Шильдера, Ван-Богарта ).

2

32.

Інфекційні поліневропатії, інфекційно-алергічні полірадикулонейропатії (Ландрі, Гійєна-Баре), токсичні, алергічні, дисметаболічні (гіпо-, авітамінози), при діабеті, захворюваннях печінки, нирок, ревматичних захворюваннях. Лікування.

2

33.

Захворювання периферичної нервової системи. Мононевропатії верхніх і нижніх кінцівок. Плексопатії.

2

34.

Вертеброгенне ураження периферичної нервової системи

2

35.

Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія.

2

36.

Практичні навички. Самостійна курація хворих зі складанням історії хвороби.

2

37.

Перинатальні ураження нервової системи. ДЦП.

2

38.

Соматоневрологічні синдроми при захворюваннях легень, серця, системи крові, травного каналу, печінки, нирок, ендокринної системи, колагенозах. Паранеопластичний синдром.

2

39

Соматоневрологічні синдроми (астенічний, вегетативної дистонії, полінейропатичний, нервово-м’язевих порушень). Курація 2 (захист історії хвороби).

2

40.

Захист історії хвороби. Практичні навики.

2

41.

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (первинні та вторинні міодистрофії)

2

42.

Спадково-дегенеративні захворювання з ураженням пірамідної та екстрапірамідної нервової систем.

2

43.

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:

4
В тому числі практичної підготовки

2
Теоретичної підготовки

2
РАЗОМ

56

1.2.2. Тематический план практических занятий. Модуль 1.з/п

ТЕМА

Год

1.

Принципы строения и функционирования нервной системы. Функциональная единица нервной системы. Представление о рефлексе и рефлекторной дуге.

2

2.

Клиническая классификация чувствительности. Анатомия чувствительных путей. Методика исследования. Виды и типы чувствительных нарушений (симптомокомплексы чувствительных нарушений при поражении разных уровней чувствительных путей).

2

3.

Произвольные движения и их нарушения. Пирамидная система. Корковоядерный и корковоспынальний пути. Симптомы центрального и периферического парезов, патогенез симптомов. Патологические рефлексы, методика исследования.

2

4.

Симптомокомплексы нарушений движения при поражении разных уровней кортико-мускулярного пути.

2

5.

Экстрапирамидная система и синдромы ее поражения.

2

6.

Мозжечок. Синдромы поражения мозжечка. Виды атаксий.

2

7.

Синдромы поражения спинного мозга на разных уровнях. Практические навыки.

2

8.

Патология обонятельного и зрительного анализаторов. Синдромы поражения глазодвигательных нервов.

2

9.

Трійчастий, лицьовий, присінково-завитковий нерви та симптоми їх ураження.

2

10.

Патологія IX-XII пар черепних нервів. Бульбарний і псівдобульбарний синдроми.

2

11.

Тройничный, лицевой, вестибуло-кохлеарный нервы и симптомы их поражения.

2

12.

Патология ІХ-ХІІ пар черепных нервов. Бульбарний и псевдобульбарний синдромы.

2

13.

Анатомо-физиологические данные, патология и методика исследования вегетативной нервной системы.

2

14.

Анатомо-физиологические данные, методика исследования корковых функций. Синдромы поражения и раздражения коры. Нарушение высших мозговых функций (афазии, агнозии, апраксии).

2

15.

Итоговый модульный контроль:

2
в том числе практической подготовки

1
теоретической подготовки

1
ВМЕСТЕ

30


Тематический план практических занятий. Модуль 2.ТЕМА

К-во час

16.

Лекарственные препараты, применяемые в неврологии
17.

Эпилепсия.

2

18.

Неэпилептические пароксизмалльни состояния.

2

19.

Профессиональные и бытовые нейроинтоксикации. Поражение нервной системы при воздействии физических факторов.

2

20.

Сосудистые заболевания головного и спинного мозга Кровоснабжение, ауторегуляция. Классификация нарушений мозгового кровообращения.

2

21.

Проходящие расстройствами мозгового кровообращения. Ишемические инсульты, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

2


22.

Геморрагические инсульты, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

2

23.

Головная боль..

2

24.

Нарушения сна

2

25.

Менингиты. Туберкулез нервной системы.

2

26.

Арахноидиты. Энцефалиты.

2

27.

Полиомиелит. Острый миелит. Боковой амиотрофический склероз.

2

28.

Неврологические аспекты черепно-мозговой травмы. Спинальная травма.

2

29

Нейросифилис.

2

30.

Поражение органов и систем при ВИЧ-инфекции.
31.

Демиелинизирующие заболевания нервной системы (острый рассеянный энцефаломиелит, рассеянный склероз, энцефалит Шильдера, Ван-Богарта).

2

32.

Инфекционные полиневропатии, инфекционно-аллергические полирадикулонейропатии (Ландри, Гийена-Барре), токсические, аллергические, дисметаболические (гипо-, авитаминозы), при диабете, заболеваниях печени, почек, ревматических заболеваниях. Лечение.

2

33.

Заболевания периферической нервной системы. Мононевропатии верхних и нижних конечностей. Плексопатии

2

34.

Вертеброгенные поражения периферической нервной системы

2

35.

Врожденные дефекты позвоночника и спинного мозга. Сирингомиелия.

2

36.

Практические навыки. Самостоятельная курация больных с составлением истории болезни.

2

37.

Перинатальные поражения нервной системы.

2

38.

Соматоневрологических синдромы при заболеваниях легких, сердца, системы крови, пищеварительного тракта, печени, почек, эндокринной системы, коллагенозах. Паранеопластический синдром

2

39

Соматоневрологических синдромы (астенический, вегетативной дистонии, полинейропатичний, нервно-мышечных нарушений).Курация 2 (защита истории болезни).

2

40.

Защита истории болезни. Практические навыки.

2

41.

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (первичные и вторичные миодистрофии)

2

42.

Наследственно-дегенеративные заболевания с поражением пирамидной и экстрапирамидной нервной систем.

2

43.

Итоговый модульный контроль, в том числе:

4
В том числе практической подготовки

2
Теоретической подготовки

2

ВМЕСТЕ

56


1.2.2. Plan of practical training. Module 1.
Topic

Hour

1.

Principles of structure and functioning of the nervous system. Functional unit of the nervous system. Reflex and reflex arc.

2

2.

Clinical classification of sensitiveness. Anatomy of sensible tract. Research methods. Kinds and types of sensible violations (syndromes of sensible violations at the defeat of different levels of sensible ways).

2

3.

Voluntary motions and their violations. Pyramidal system. Corticonuclear and corticospinal ways. Symptoms of central and peripheral paresises. Pathological reflexes, research method.

2

4.

Syndromes of motion violations at the defeat of different levels of corticomuscular way.

2

5.

Extrapyramidal system and syndromes of its defeat.

2

6.

Cerebellum. Syndromes of defeat of cerebellum. Types of ataxia.

2

7.

Defeat syndromes of spinal cord at different levels. Practical skills.

2

8.

Pathology of olfactory and visual analyzers. Syndromes of defeat of oculomotorius nerves.

2

9.

Trigeminal, facial, cochleovestibular nerves and symptoms of their defeat.

2

10.

Pathology of ІХ-ХІІ p. Of cranial nerves. Bulbar and pseudobulbar syndromes.

2

11.

Anatomy, physiology, pathology and research method of the vegetative nervous system.

2

12.

Anatomy, physiology and research method of cortex functions. Syndromes of defeat and annoying of cortex. Violation of higher cerebral functions (aphasia, agnosia, apraxia and other).

2

13.

Functional diagnostics of nervous diseases. Paraclinic research methods in neurology.

2

14.

Liquor diagnostics. Meningeal syndrome. Practical skills.

2

15.

Final module control:

2
practical preparation

1
theoretical preparation

1
TOTAL

30


Plan of practical training. Module 2.
Topic

Hour

16.

Medications used in neurology
17.

Epilepsy.

2

18.

Nonepileptyc paroksyzmal states.

2

19.

Professional and household neurointoxycations. Lesions of the nervous system under the influence of physical factors.

2

20.

Vascular disease of the brain and spinal cord. Blood supply, autoregulation. Classification of cerebral deaseses.

2


21.

Passing disorders of cerebral circulation. Ischemic stroke, the differential diagnosis. Treatment. Prevention.

2

22.

Hemorrhagic strokes, differential diagnosis. Treatment. Prevention.

2

23.

Headache.

2

24.

Sleep Disorders.

2

25.

Meningitis. Tuberculosis of the nervous system.

2

26.

Arahnoidities. Encephalitis.

2

27.

Poliomyelitis. Acute myelitis. Side amyotrophic sclerosis.

2

28.

Neurological aspects of brain injury. Spinal injury.

2

29

Neurosyphilis.

2

30.

The defeat of the organs and systems at HIV-infection.

2

31.

Demyelinating disease of the nervous system (acute disseminated encephalomyelitis, multiple sclerosis, Shilder’s, Van-Bogart’s encephalitis).

2

32.

Infectious polyneuropathy, an infectious-allergic poliradykuloneyropathy (Landry, Guillain-Barre Syndrome), toxic, allergic, dysmetabolyc (hypo-, deficiency), diabetes, liver, kidney, rheumatic diseases. Treatment.

2

33.

Diseases of the peripheral nervous system. Mononevropathy upper and lower extremities. Pleksopathy.

2

34.

Vertebrogenic lesions of peripheral nervous system.

2

35.

Birth defects of the spine and spinal cord. Syringomyelia.

2

36.

Practical skills. Independent curation of patients with drafting history.

2

37.

Perinatal lesions of the nervous system.

2

38.

Somatonevrologycal syndromes in diseases of the lungs, heart, blood system, gastrointestinal tract, liver, kidneys, endocrine system, collagen. Paraneoplastic syndrome.

2

39

Somatonevrologycal syndrome (asthenia, vegetative dystonia, polineyropathy, neuro-muscular disorders). Curation 2 (protection case history).

2

40.

Defense of case history. Practical skills.

2

41.

Hereditary degenerative disease of the nervous system (primary and secondary miodystrophy)

2

42.

Hereditary degenerative disease affecting pyramidal and extrapyramidal nervous systems.

2

43.

Final module control, including:

4
Including practical training

2
Theoretical training

2
TOTAL

56


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи (Модуль 1)


з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

14

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:2.1

Головні етапи розвитку неврологічної науки

2

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна самостійна робота

2
3.1

Складання задач з топічної діагностики; створення схем кірково-м’язового та чутливих шляхів
Схеми кірково-м’язового та чутливих шляхів

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.

4

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

22

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи (Модуль 2)


з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

19

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Пухлини головного та спинного мозку. Абсцес головного мозку.

3

Підсумковий модульний контроль
Паразитарні захворювання нервової системи, пріонові інфекції, нейроборреліоз.

3

Підсумковий модульний контроль
Лікарські препарати, які застосовуються у неврології

2

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна самостійна робота

2
3.1

Складання задач «Крок-2», підготовка доповідей на наукову конференцію, участь у міжвузівських олімпіадах.4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2.

4

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

33


1.2.3. Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы (Модуль 1)ТЕМА

Количество часов

Вид контроля

1.

Подготовка к практическим занятиям - теоретическая подготовка и проработка практических навыков

14

Текущий контроль на практических занятиях

2.

Самостоятельное обработки тем, которые не входят в план аудиторных занятий:2.1

Главные этапы развития неврологической науки

2

Итоговый модульный контроль

3.

Индивидуальная самостоятельная работа

2
3.1

Составление задач по топической диагностики, создание схем корково-мышечного и чувствительных путей
Схемы корково-мышечного и чувствительных путей

4.

Подготовка к итоговому контролю усвоения модуля 1.

4

Итоговый модульный контроль
ВМЕСТЕ

22

Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы (Модуль 2)
ТЕМА

Количество часов

Вид контроля

1.

Подготовка к практическим занятиям - теоретическая подготовка и проработка практических навыков

19

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостоятельное обработки тем, которые не входят в план аудиторных занятий:


Пухлини головного та спинного мозку. Абсцес головного мозку.

3

Итоговый модульный контроль
Паразитарні захворювання нервової системи, пріонові інфекції, нейроборреліоз.

3

Итоговый модульный контроль
Лікарські препарати, які застосовуються у неврології

2

Итоговый модульный контроль

3.

Индивидуальная самостоятельная работа

2
3.1

Складання задач «Крок-2», підготовка доповідей на наукову конференцію, участь у міжвузівських олімпіадах.4.

Подготовка к итоговому контролю усвоения модуля 2.

4

Итоговый модульный контроль
ВМЕСТЕ

33

1.2.3. Thematic plan of self -study out of classes (Module 1)Topic

Qty, hours

Type of controle

1.

Preparation for practical training - theoretical training and development of practical skills

14

Current control of workshops

2.

Self-study topics not included in the plan of classes:2.1

Main stages of neurological sciences

2

Final module control

3.

Individual self-study

2
3.1

Preparation of the topical problems of diagnosis; a cortical - muscular and sensitive trackts
Scheme cortical-muscular and sensitive ways

4.

Preparing for the final control module 1.

4

Final module control
Total

22

Thematic plan of self -study out of classes (Module 2)
Topic

Qty, hours

Type of controle

1.

Preparation for practical training - theoretical training and development of practical skills

19

Current control of workshops

2.

Self-study topics not included in the plan of classes:


Tumors of the brain and spinal cord. Abscess of the brain.

3

Final module control
Parasitic diseases of the nervous system prion infection neyroborrelioz.

3

Final module control
Medications used in neurology

2

Final module control

3.

Individual self-study

2
3.1

Compilation problems "Step-2", preparation of reports on scientific conference, participating in intercollegiate competitions.4.

Preparing for the final control module 2.

4

Final module control
Total

33

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə