Revmatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusuYüklə 1,15 Mb.
səhifə1/19
tarix23.12.2016
ölçüsü1,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Revmatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


Bölmə 1. Revmatologiyanın laborator və instrumental müayinə üsulları

1) Revmatoidli artritlə olan xəstələrdə rəng göstəricisinin dəyişiklikliyi əksər hallarda necə olur?
A) Hiporxromiya

B) Rəng göstəricisinin dəyişiklikliyi olmur

C) Axromiya

D) Disxromiya

E) Hiperxromiya
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», c. 35
2) Artritin rentgenoloji əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Oynaq yarığın asimmetrik daralması

B) Osteoskleroz

C) Subxondral kistoz

D) Oynaq yarığın simmetrik daralması

E) Osteofitoz
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.
3) Ümumi qan analizinin göstəricilərinin hansı dəyişiklikləri revmatoidli artritin proqnozunun pisləşməsi kimi qiymətləndirmək olar?
A) EÇS-nin artması və leykopeniya

B) Anemiya və leykositoz

C) EÇS-nin artması və anemiya

D) Anemiya və limfositopeniya

E) Anemiya və leykopeniya
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», c. 98-73
4) Felti sindromunda dərman terapiyasının ağırlaşması qanın ümumi analizində hansı dəyişiklliklərlə özünü biruzə verir?
A) Monositoz

B) Leykositoz

C) Trombositopeniya

D) Anemiya

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с.118
5) Artrozun rentgenoloji əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Osteoporoz

B) Sesamovid sümüyünin (fabella) deformasiyası

C) Osteolizis

D) Oynaq ankilozu

E) Sümük toxumasının eroziyası
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, 1993, с.191-192
6) Revmatoidli artrit zamanı sinovial mayenin mutsin çöküntüsü nə şəkildə dəyişir?
A) Orta kövşək mutsin çöküntüsü şəklində

B) “Düyü” şəklində çöküntü

C) Sıx mutsin çöküntüsü şəklində

D) Kövşək mutsin çöküntüsü şəklində

E) Orta sıxlı mutsin çöküntüsü şəklində
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 57- 61 s.
7) Vaaler – Rouz üsulu ilə qan zərdabında müsbət revmatoidli faktorun təyini hansı titrlə hesab olunur?
A) 1/15

B) 1/20


C) 1/32

D) 1/4


E) 1/8
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 57- 61 s.
8) Lateks sınağı ilə qan zərdabında müsbət revmatoidli faktorun təyini hansı titrlə hesab olunur?
A) 1/15

B) 1/20


C) 1/10

D) 1/32


E) 1/25
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 57- 61 s.
9) Psoriatik artritin fərqləndirən rentgenoloji əlamətləri?
A) Simmetrik sindesmofitlər

B) Simmetrik osteoskleroz

C) Asimmetrik osteofitlər

D) Asimmetrik sindesmofitlər

E) Simmetrik osteofitlər
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 467- 480 c.
10) Rentgenoqrammalarda müəyyən olunan sümük toxumasının aseptik nekrozu ədatən hansı patoloji proseslərin fəsadı sayılır?
A) Sümük toxumasının bakterial iltihabi

B) Sümük toxumasının kalsinozu

C) Sümük toxumasının osteosklerozu

D) Sümük toxumasının osteolozisi

E) Sümük toxumasının qan dövranının pozğunluqu
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61-62 стр.
11) Podaqrik artritin erkən rentgenoloji əlaməti hansıdır?
A) Zədələnən oynaqlarda düyünlərin (tofusların) inkişafı

B) Zədələnən oynaqlarda ”proboynik” şəklində eroziyaların inkişafı

C) Zədələnən oynaqlarda həqiqi sümük eroziyaların inkişafı

D) Zədələnən oynaqlarda periarttikulyar yumşaq toxumaların tranzitor qalınlaşması

E) Zədələnən oynaqlarda oynaq yarığın daralması
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, с. 384-386
12) Disproteinemiya nə deməkdir?
A) γ-qlobulinin artması

B) Qlobulinlərin artması

C) Albuminin artması

D) Ümumi zülalın azalması

E) Albuminin azalması, qlobulinlərin artması
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 50-52
13) Kəskin fazalı zülallara komplementin hansı komponentləri aiddir?
A) C2, C 1р

B) C3, C4

C) CH50, C3

D) CH50, C 1с

E) C2, C 1г
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 55- 57
14) Kəskin fazalı zülallara hansılar aiddir?
A) C-reaktiv zülal, serерuloplazmin, haptoqlobin

B) C-reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, antinuklear anticisimlər

C) C-reaktiv zülal, fibrinogen, DNT qarşı anticisimlər

D) C-reaktiv zülal, antinuklear anticisimlər, fibrinogen

E) C-reaktiv zülal, seromukoid, antinuklear anticisimlər
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 55-57
15) Qanda komplementin azalması hansı xəstəliklər zamanı müşahidə olur?
A) İmmunkompleksli xəstəliklərdə

B) Metabolik xəstəliklərdə

C) Bakterial yoluxmalarda

D) Xroniki iltihabi proseslərdə

E) Kəskin iltihabi proseslərdə
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр.61-62
16) Sistemli qırmızı qurd eşənəyi diaqnozunu qoymaq üçün hansı laborator göstəricilər daha əhəmiyyətli sayılır?
A) Аntinuklear və nativ DNT qarşı anticisimlər

B) Antinukleyar anticisimlər və fibrinogen

C) LE hüceyrələr və kəskin faza reaksiyaları

D) LE hüceyrələr və fibrinogen

E) Antinukleyar anticisimlər və kəskin faza reaksiyaları
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр.61-62
17) Hansı xəstəliklər zamanı leykositlərin səviyyəsi 15,0 – 30,0 x 10 9 çata bilər?
A) Kəskin revmatik qızdırma

B) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi

C) Sklerodermiya

D) Still xəstəliyi

E) Revmatoidli artrit
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.
18) Ürək qüsurlarını təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?
A) EKQ

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Koronaroqrafiya

D) Exokardioqrafiya

E) Döş qəfəsmnin R – skopiyası
Ədəbiyyat: Насонова В.А., Асташенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство для врачей, М. Медецина, 1989, с. 107
19) Ürəyin sağ və sol şöbələrinin kateterizasiyası hansı patologiyaları dəqiqləşdirir?
A) Qapaqların zədələnməsini

B) Patoloji axını

C) Remodelləşməni

D) Hipertrofiyanı

E) Dilatasiyanı
Ədəbiyyat: Насонова В.А., Асташенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство для врачей, М. Медецина, 1989, с. 108
20) EКQ müayinənin hansı patoloji dəyişiklikləri kəskin revmatik qızdırmanın aktivliyini təsdiqləyir?
A) QRS kompleksin uzanması

B) R- dişlərinin amplitudasının azalması

C) Mədəcik ekstrasistoliya

D) P-Q intervalın uzanması

E) Q-T intervalın uzanması
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 223 c.
21) Krioqlobulinlərin neçə tipini ayırd edirlər?
A) 5

B) 1


C) 6

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 58 - 61
22) İnsan immunoqlobulinlərin əsas hissəsini (80%) hansı sinif təşkil edir ?
A) Ig A

B) Ig M


C) Ig G

D) Ig D


E) Ig E
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 58 - 61
23) Ürək qapaqlarının üzərində olan vegetasiyaları aşkar etmək üçün təqdim olunan müayinə üsullardan hansı əhəmiyyətlidir?
A) Kompüterli tomoqrafiya

B) Exokardioqrafiya

C) Ventrikuloqrafiya

D) Koronaroqrafiya

E) Maqnit Rezonans tədqiqatı
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 67 c.
24) Antistreptolizin – O, antistreptokinazanın, antistreptohialuronidazanın,

antistreptodezoksiribonukleazanın təyin olunması hansı xəstəliyin diaqonozunu təsdiqləmək üçün daha əhəmiyyətlidir?
A) Kəskin revmatik qızdırma

B) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi

C) Depmatomiozit

D) Sistemli sklerodermiya

E) Revmatoidli artriti
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», 165 c.
25) Sidiyin ümumi analizində nefritin əlamətləri hansı xəstəliyə daha çox uyğundur?
A) Revmatoidli artrit

B) Dermatomiozit

C) Kəskin revmatik qızdırma

D) Sistemli qırmızıqurd eşənəyi

E) Sistemli sklerodermiya
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61- 62 стр.
26) Oynaqların zədələnməsini aşkar etmək üçün təqdim olunan müayinə üsullardan hansı daha tez istifadə olunur?
A) Kompüterli tomoqrafiya

B) Maqnit Rezonans tədqiqatı

C) Oynaqdaxili punksiya

D) Densitometriya

E) R-qramma
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 23- 48 с.
27) Revmatoidli artritin Şteynbrokera görə neçə rentgenloji mərhələsi var?
A) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 2
Ədəbiyyat: Ревматоидный артрит // под ред. Насоновой Е.Л., Лайне В.– Москва, «Медицина», 1983. с. 109 - 111
28) Şteynbrokera görə osteoporoz revmatoidli artritin hansı rentgenoloji mərhələsinə aiddir?
A) 1-ci

B) 3-cü


C) 4-cü

D) 5-ci


E) 2-ci
Ədəbiyyat: Ревматоидный артрит // под ред. Насоновой Е.Л., Лайне В.– Москва, «Медицина», 1983. – с. 109 - 111
29) Şteynbrokera görə sümük başcığının üzərində uzurların olması revmatoidli artritin hansı rentgenoloji mərhələsinə aiddir?
A) 4-cü

B) 2-ci


C) 1-ci

D) 3-cü


E) 5-ci
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 87-141 стр.
30) Vizual Analoq Şkalası (VAŞ) nəyi təyin edir?
A) Mərkəzi sinir sisteminin funksional pozğunluqlarını

B) Oynaqların xarici görünüşünü

C) Xəstəliyin ümumi aktivliyini

D) Eşitmə qabiliyyətinin dəyişikliklərini

E) Görmə qabiliyyətinin dəyişikliklərini
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 315-316 стр.
31) Sirkulyasiyaedən immun komplekslər hansı xəstəliklər zamanı təyin edilir?
A) Psoriatik artrit

B) Kəskin revmatik qızdırma

C) Podaqrik artrit

D) Revmatoidli artrit

E) Sistemli sklerodermiya
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 58 с.
32) Densitometriya nə üçün istifadə olunur?
A) Sümüklərin arxitektonikasını müayinə etmək üçün

B) Sümüklərin sıxlığını təyin etmək üçün

C) Sümüklərdə patoloji sınıqları təyin etmək üçün

D) Sümüklərdə boşluğu təyin etmək üçün

E) Sümüklərin anatomik dəyişikliklərini təyin etmək üçün
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с.50-53
33) Xoreya hansı mütəxəssis tərəfindən müayinə olunmalıdır?
A) Pulmonoloq

B) Nevropatoloq

C) Dermatoloq

D) Cərrah

E) Kardioloq
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», cтр. 122
34) Xoreyanı təyin etmək üçün hansı simptomlar daha əhəmiyyətlidir?
A) Yuxarı ətrafların titrəmə simptomu, çiyin kəmərinin zəifləmə simptomu

B) Filatovun göz və dil simptomu, diplopiya simptomu

C) Filatovun göz və dil simptomu, peritoniumun qıcıqlanma simptomu

D) Çiyin kəmərinin zəifləmə simptomu, uveit

E) Filatovun göz və dil simptomu, çiyin kəmərinin zəifləmə simptomu
Ədəbiyyat: Носков С.М. Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на–Дону, 2007. – «Медицина», стр.122-127
35) Kəskin revmatik qızdırma vaxtı döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası hansı məqsədlə keçirilir?
A) Ağ ciyərlərdə çoxlu sayda infiltratların müəyyən edilməsi

B) Rentgenoloji dəyişikliklər müəyyən olunmur

C) Kardiomeqaliya və kiçik qan dövranında durğunluq əlamətlərinin müəyyən edilməsi

D) Ürək hüdudlarının və aortanın genişlənməsinin müəyyən edilməsi

E) Kardiomeqaliya və böyük qan dövranında durğunluq əlamətlərinin müəyyən edilməsi
Ədəbiyyat: Кардиология — Национальное руководство по кардиологии под ред. Ю.Н.Беленкова – М.: Гэотар-Медиа, 2008. – стр. 1086 - 1099
36) Yumşaq toxuma elementlərinin zədələnməsini hansı instrumental üsulla təyin etmək daha məqsədə uyğundur?
A) Kompüterli tomoqafiya

B) Artroskopiya

C) Ultrasəs tomoqrafiya

D) Rentgenoqrafiya

E) Densitometriya
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61- 62 стр.
37) Birincili və ikincili Reyno sindromunun diaqnozunu hansı instrumental üsulla təyin etmək daha məqsədə uyğundur?
A) Kompüterli tomoqrafiya

B) Rentgenoqrafiya

C) Kapillyaрoskopiya

D) Maqnit Rezonans tədqiqatı

E) Ultrasəs tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 147-151 c.
38) Kəskin revmatik qızdırma vaxtı xırda oynaqların zədələnməsi necə adlanır?
A) Meyo poliartriti

B) Bexterev poliartriti

C) Bantiq poliartriti

D) Jaku poliartriti

E) Vilson poliartriti
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 400- 419
39) Qlükokortikoidli müalicədən sonra xəstələrin qanında hansı dəyişiklik müəyyən edilir?
A) EÇS artması

B) Qələvi fosfotazanın artması

C) Leykopeniya

D) Anemiya

E) Leykositoz
Ədəbiyyat: Клиническое руководство по лабораторным тестам // Под ред. Н.У. Тица, Юнимедпресс,– 401 с.
40) Çerc-Strauss sindromu qanın ümumi anlizinin hansı göstəricisinin dəyişiklikliyi ilə özünü biruzə verir?
A) Limfopeniya ilə

B) Leykositozla

C) Dəmirdefisitli anemiya ilə

D) Trombositozla

E) Eozinofiliya ilə
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 554-557 стр.
41) Kəskin podaqra diaqnozunu təsdiq edən sınaq hansıdır?
A) Qanda sidik cövhərinin artması

B) Qanda sidik turşusunun səviyyəsinin artması

C) Sidikdə sidik turşusunun səviyyəsinin artması

D) Urat kristalların sinovial mayedə tapılması

E) Qanda qələvi fosfotazanın artması
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61-62 стр.
42) Trombositoz hansı xəstəliyin diaqnostik göstəricisi sayılır?
A) Sistemli sklerodermiyanın

B) Sistemli dermatomiozitin

C) Kavasaki xəstəliyin

D) Bexterev xəstəliyin

E) Kəskin revmatik qızdırmanın
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 61-62 стр.
43) Still xəstəliyin inkişafı qanda hansı göstəricinin artması ilə səciyyələnir?
A) HLA B27

B) Kreatinin

C) Eozinofillərin

D) Ferritinin

E) Revmatoidli faktorun
Ədəbiyyat: İsmaylova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı, 2008 – 57 s.
44) Sistemli qırmızı qurd eşənəyin tez-tez rast gələn rentgenoloji simptomu hansıdır?
A) «Qapaqlı karandaş»

B) «Qu quşun boynu»

C) «Aypara»

D) «Bambuk ağaci»

E) «Dolça qulpu»
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 100
45) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə görə standartizə olunmuş protrombin vaxtını hansı göstərici təşkil edir?
A) Kefalin vaxtı

B) Trombin vaxtı

C) Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin vaxtı

D) Qanın laxtalanma müddəti

E) INR
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 467 стр.

Bölmə 2. Immun cavab haqqında ümumi təsəvvürlər

46) Kollagenin neçə cür növü ayırd olunur?
A) 12

B) 14


C) 20

D) 6


E) 18
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 37
47) Kollagen hansı toxumalarda rast gəlinir?
A) Epitelial, əzələ, sümük toxumalarda

B) Birləşdirici toxumalarda, sümük toxumasında

C) Əzələ, endotelial toxumalarda

D) Sümük, əzələ toxumalarda

E) Qığırdaq, əzələ, endotelial toxumalarda
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 25-28
48) Hüceyrə və bazal membrana daxilində vacib olan adhezinlər hansılardır?
A) Sindekan, serqlisin, fibrillin

B) Betaqlikan, laminin, fibrillin, perqlikan

C) Laminin, perqlikan, fibrillin, betaqlikan

D) Xondronektin, laminin, osteonektin, fibronektin

E) Fibrillin, serqlisin, sindekan
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 28
49) Qlikozaminoqlikanların neçə növü var?
A) 5

B) 4


C) 10

D) 2


E) 8
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 28-29
50) Xondroitin sulfat, deramatan sulfat, keratan sulfat hansı makromolekula növünə aiddir?
A) Qlikozaminoqlikanlara

B) Adhezinlərə

C) Kollagena

D) Proteoqlikanlara

E) Elastinlərə
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 28-29
51) Gel (Gel) və Kumbs (Coombs) təsnifatına görə immun cavabın neçə tipi seçilir?
A) 2

B) 4


C) 3

D) 5


E) 6
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 37
52) Limfositlər harada inkişaf edir?
A) Dalaqda

B) Sümük iliyində

C) Qaraciyərdə

D) Limfatik düyünlərdə

E) Timusda
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 35-41
53) Anadangəlmə immunitetə hansı amillər aiddir?
A) Anticismlər

B) Neytrofillər

C) Eozinofillər

D) Komplement

E) Şiş nekrozunun amili
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 35-41
54) Humoral immunitetdə iştirak edən əsas anticismlərin sinifləri hansılardır?
A) IgB, IgE, IgI

B) IgM, IgG, IgE, IgA

C) IgV, IgG, IgE, IgA

D) IgM, IgG, IgD

E) IgV, IgG, IgE, IgD
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 35-41
55) İltihab mediatorların neçə əsas sinifləri olur?
A) 5

B) 3


C) 6

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, стр. 41-44
56) Vazoaktiv mediatorlara hansılar aiddir?
A) γ- interferon

B) Araxidon turşusunun törəmələri

C) IL-8, IL-1, IL-6

D) C3, C4

E) Şiş nekrozunun amili
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, с. 41-44
57) İltihab meyilli sitokinlərə hansılar aiddir?
A) Araxidon turşusunun törəmələri, IL-1, IL-6

B) IL-1, IL-6, IL-8, şiş nekrozunun amili, γ- interferon

C) Triptaza, şiş nekrozunun amili, γ- interferon

D) γ- interferon, histamin, triptaza

E) Leykotrienlər, IL-6, triptaza
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 41-43 стр.
58) İltihab reaksiyalarda iştirak edən hüceyrələr hansılardır?
A) Osteositlər, epitelial hüceyrələr, trombositlər

B) Neytrofillər, eozinofillər, limfositlər

C) Makrofaqlar, trombositlər, osteositlər

D) Epitelial hüceyrələr, makrofaqlar, eritrositlər

E) Limfositlər, neytrofillər, makrofaqlar
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, с. 41-42
59) C-reaktivli zülalın sintezi hansı hüceyrələrdə baş verir?
A) Hepatositlərdə

B) Eоzinofillərdə

C) Leykositlərdə

D) Limfositlərdə

E) Osteositlərdə
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 41-62 стр.
60) Tüpürcək,ana südü ,göz yaşları ,bronxial mayedə tapılan sekretor immunoqlubilin hansı sinfə aiddir?

A) Ig А


B) Ig М

C) Ig G


D) Ig D

E) Ig E
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 41- 62


61) Lipoksigenaz yolla gedən araxidon turşusunun metabolizmi hansı maddənin sintezinə gətirir?

A) γ- interferonun

B) Prostaqlandihlərin

C) Şiş nekrozunun amilinin

D) Triptazanın

E) Leykotrienlərin


Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 41- 62
62) İnsan leykositar antigenin (HLA) hansı molekulaları I Histooxşarlıq sinfinə aid ola bilər?
A) HLA-DP, HLA-DR5, HLA-B29

B) HLA-DP, HLA-DQ, HLA-C

C) HLA-A, HLA-B, HLA-C

D) HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR3

E) HLA-DR4, HLA-B 27, HLA-A
Ədəbiyyat: Вест Стерлинг Дж. Секреты ревматологии. Пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский диалект 1999, с. 45-47

Bölmə 3. Kəskin revmatik qızdırma

63) Kəskin revmatik qızdırmanın törədicisi nədir?
A) β-hemolitik streptokokk

B) Mikoplazma

C) Virus

D) Qızılı stafilokokk

E) Rikketsiya
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə