Rbaycan RespublikaYüklə 274,11 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix10.06.2017
ölçüsü274,11 Kb.
  1   2 

İş

  2(107)-313/2017                                                                                          Surə

t 

 

 Az

ə

rbaycan Respublikası 

a

dından 

 

Q Ə T N A M Ə 

 

25 yanvar 2017-ci il                                                                              Şəki şə

h

ərind

ə

  

Şə

ki Apellyasiya Mə

hk

əm

əsinin Mülki Kollegiy

a  

Hakiml


ə

r  M


əcidov  Ələddin  Tofiq  oğlu  (sə

drlik  ed

ə

n  v


ə

  m


ə

ruz


əçi),  Qasımov  Vidadi 

Kamal 


oğlu

 v

ə 

Əsədli Mahir Abdulla oğlundan ibarə

t t

ə

rkibdə

Əliyev F

ə

rid Mehdi oğlunun 

katibliyi,  iddi

açı 

S

əf

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızının  nümayə

nd

əsi  C

əlilov  Hacıhə

s

əGülhə

s

ən oğlunun və cavabdeh Muradov Yunis Nadir 

oğlun


un 

iştirak


lar

ı

 ilə

İddiaçı  Səf

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızının  cavabdeh  Muradov  Yunis  Nadir  oğluna 

qarşı “uşağın xə

st

ə

liyi ilə

 

əlaq

ə

dar pul mə

bl

əğinin tutulması” təl

ə

binə

 

dair iddiası ilə 

bağlı 


mülki  iş  üzrə

  Qax  Rayon  M

ə

hk

əm

ə

sinin  12  oktyabr  2016-cı  il

  tarixli,  2(024)-1220/2016 

nömrə

li  q


ə

tnam


ə

sind


ə

iddiaçı  S

ə

fə

r

əliyeva  Elnar

ə

  Cəlil  qızı

  t


ə

r

əfind

ən  verilmiş 

apellyasiya 

şik


ay

ə

tinə

 

Şəki Apellyasiya M

ə

hkə

m

əsinin  inzibati bina

sınd


a a

çıq mə


hk

ə

mə

 

iclasınd

a baxaraq   

 

Müə


yy

ə

n etdi:  

Qax  Rayon  M

ə

hk

əm

ə

sinin  12  oktyabr  2016-cı  il

  tarixli,  2(024)-1220/2016 

nömrə

li 


q

ə

tnamə

si  il


ə

  (hakim  Atab

əy Kiçibə

yov)  iddia  qism

ə

n  t


əmin edilmiş, cavabdeh Muradov 

Yun


is  Nadir  oğlundan  09.02.2006  tə

v

əllüdlü  Muradova  Albina  Yunis  qızının  müalicəsi 

üçün  hə


r  ay  40  manat  m

ə

bləğində

  sabit  pul  m

ə

bl

əğinin  alınaraq  iddiaçı  Səf

ə

rə

liyeva 


Elnar

ə

 Cəlil qızına verilmə

si q


ət edilmişdir.

 

 İşin h

alla


 

 İddiaçı  Sə

f

ər

ə

liyeva  Elnarə

  C


ə

li

l  qızı  cavabdeh  Muradov  Yunis  Nadir  oğluna  qarşı iddia 

ə

rizə

si  il


ə

  m


ə

hk

əm

ə

yə

 

müraciət  ed

ə

rə

k  cav


abdeh  Muradov  Yunis  Nadir  oğlundan

 

09.02.2006  tə

v

əllüdlü  Muradova Albina Yunis qızının müalicəsi üçün hər  ay  150  manat 

m

əbl

əğində


 sabit pul m

ə

bləğinin tutulması

 

haqqında qətnam

ə

 çıxarılmasını mə

hk

əm

ə

də

xahiş etmişdir. 

İddiaçı  Sə

f

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızı  iddia  tə

l

əbini  onunla 

əsaslandırmışdır  ki, 

cavabdeh  Muradov  Yunis  Nadir  oğlu  ilə

 

nikahları  Bakı  şəh

ə

ri  Yasamal  rayon m

ə

hkə

m

əsinin  03.02.2012  tarixli  q

ə

tnamə

si  il


ə

 

pozulmuşdur.  Aralarında  olan  nikahın l

əğvində


n  sonra  19.02.2006  t

ə

vəllüdlü  övladı    Muradova  Albina  Yunis  qızının  onun 

himay


ə

sind


ə

 

qalması  müəyy

ən  edilmiş,  onun  yetkinlik  yaşına  çatana  kimi  saxlanması 

üçün  cavabdehin  bütün  növ  qazancından  (başqa  gə

lirl


ə

rind


ə

n)  2011-ci  ilin  sentyabr 

ayından  başlayaraq  hə

r  ay 


¼  (dörddə

  bir)  hiss

əsi  miqdarında  aliment  tutularaq  ona 

verilm


ə

si  q


ət  edilmişdir.  Cavabdeh  2015

-

ci  ilin  noyabr  ayına  kimi  alimenti  ödəmiş, Müdafiə

  Nazirliyi  sistemind

ən  ehtiyata  buraxılandan  sonra  yə

ni,  2015-ci  ilin  noyabr 

ayından  alimentin  ödə

nilm


əsi  dayandırmışdır.  Azərbaycan  Respublikası  Əmə

k  v


ə

 

Əhalinin  Sosial  Müdafiəsi  Nazirliyi  yanında  Dövlət  Tibbi-Sosial  Ekspertiza  v

ə

 Reabilitasiya  Xidm

əti  1  saylı  tibbi

-

sosial  ekspert  komissiyasının  15.10.2015 tarixli  

00273320001  saylı  xə

st

ə

lik  sə

n

ədin

ə

 ə

sas


ən  Muradova  Albina  Yunis  qızında  sinir 

sisteminin  x

ə

st

əlikl

ə

ri  və

 

ruhi pozulmalar. eşitmə, görmə,  nitq,  dayaq-h

ə

rə

k

ət aparatının v

ə

 digə

r sistem v

ə

 

ya orqanların nəz

ə

rə

 

çarpan pozulmaları ilə v

ə

 ya davranışın

 patoloji 

forması ilə

 

müştər

ə

k debillik də

r

əc

ə

sində

 

ağıl zəifliyi diaqnozu qoyulmuşdur. 

İndiyə


 

kimi cavabdeh Yunis Muradov qızı Albinanın müalicəsi üçün heç bir yardım 

göstə

rm

əmiş, 8 aydır  alimenti belə 

ödə


m

əmişdir. Onun maddi durumu olduqca ağırdır. 

Əlavə

  x


ə

rcl


ə

r

ə 

görə


 

borclara  düşmüşdür.  Uşağın    müalicəsi  müntə

z

ə

m  davam  edilir. Göstə

rdikl


ə

rini  n


ə

z

ər

ə

  alaraq  mə

hk

əm

ə

dən  cavabdeh  Muradov  Yunis  Nadir  oğlundan 

09.02.2006  t

ə

v

əllüdlü  Muradova Albina Yunis qızının müalicəsi üçün hər  ay  150  manat 

m

əbl

əğində


  sabit  pul  m

ə

bləğinin  tutulması  haqqında  qə

tnam


ə

 

çıxarılmasını  xahiş etmişdir.

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin iclasında iddiaçı Elnarə

  S

ə

fə

r

əliyeva  iddia  t

ə

lə

bini 


müdafiə

 

etmiş, cavabdeh Yunis Muradov isə iddia t

ə

lə

bini qism

ə

n q


əbul etmişdir.

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  iclasında  iddiaçı  Sə

f

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızının 

etibarnam

ə

 

üzrə 

nümayə


nd

ə

si  Cəlilov  Hacıhə

s

ən  Gülhəs

ən  oğlu  iddia  tə

l

ə

binə

 

uyğun izahat ver

ə

rək tiddianın tə

min edilm

əsini xahiş etmişdir. 

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  iclasında  cavabdeh

 

Muradov  Yunis  Nadir  oğlu izahat  ver

ə

rək  göstərmişdir  ki,  iddiaçı  ilə

 

aralarında  olan  nikah  Bakı  şəh

ə

ri  Yasamal rayon  m

ə

hkə

m

əsinin  03.02.2012  tarixli  q

ə

tnamə

si  il


ə

  l


əğv  edilmiş,  birgə

 

nikahlarında doğlumuş  qızı  Albina  Muradova  iddiaçının  himayə

sin


ə

  verilmi

ş  və

 

Albinanın  yetkinlik yaşına çatana kimi saxlanması üçün onun bütün növ qazancından 2011

-ci  ilin  sentyabr 

ayından  başlayaraq  hə

r  ay 


¼  (dörddə

  bir)  hiss

əsi  miqdarında  aliment  tutularaq  iddiaçı 

Ayt


ə

n S


ə

f

ər

ə

liyevaya verilmə

si q


ət edilmişdir. Aliment mütə

ma

di olaraq ödənmişdir. Lakin işdən çıxadıqdan sonra maddi durumu alimenti ödə

m

əy

ə

 yol vermə

diyind


ən ödə

y

ə bilmir. 

Bundan 


ə

lav


ə

 o x


ə

st

əlikd

əə

ziyy


ət çəkir. İddiaçı ilə

 

nikahları ləğv edildikdən sonra başqa qadınla  ailə

  h


əyatı  qurmuş  və

  h


əmin  qadınla  nikahndan  iki  uşağı  vardır.  150  manat 

m

əbl

əğində


 

ə

lavə

  x


ə

rcl


ərin  ödə

nilm


ə

si  t


ə

l

əbin

ə

 etiraz  edir.  Çünki  onun  da,  müalicə

 

xə

rcl


ə

ri  v


ə

  dig


ə

r  ail


ə

  x


ə

rcl


əri  vardır.  İddiaçının  tə

l

əb  etdiyi  m

ə

bləğ  isə

  h


ə

ddind


ən  artıq 

yüksəkdir. O, uşağın müalicəsi üçün hə

r ay 40 manat 

ödə


y

ə

 bilər. İddianı qismə

n q


ə

bul 


etmişdir. 

 

İş üzrə yuxa

rıd


göstə


ril

ə

n mə

hk

əm

ə

 qə

tnam


əsi çıx

a

rılmışdır. 

Q

ətnаməd

ən nаrаzı qаlаn iddiaçı Sə

f

ə

rə

liyeva Elnar

ə

 C

əlil qızı аpellyаsiyа şikаyəti 

ver


mişdir.

 

 Apellyasiya 

şik


ay

ə

tinin də

lill


ə

ri 


 

İddiaçı  Sə

f

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızı 

apellyasiya 

şik

ay

ətini 

ə

saslandır

araq 


göstərmişdir ki, 

q

ətnam

ə

 mə

hk

əm

ə

nin gə

ldiyi n


ə

tic


ə

 

üçün mühüm əh

ə

miyyəti olan bütün 

faktiki  halların  aydınlaşdırılmaması  və

  q

ə

tnamə

d

ə 

göstərilmiş  nə

tic

ə

lərin  işin  hallarına 

uyğun  gə

lm

ə

mə

si  s


ə

b

əbind

ə

n  qismə

n  l


əğv  edilməli,  alimentin  miqdarının  dəyişdirilmə

si 


hiss

ə

sində

 

işin  halları  və 

ə

lavə

  t


əqdim  olunan  sübutlar  əsasında  yeni  qə

tnam


ə

 

çıxarılmalıdır. 

M

əhk

ə

mənin  özünün  müə

yy

ən  etdiyi  kimi  indi  artıq  1  ildir  ki,  cavabdeh  heç m

ə

hkə

m

ə t

ə

rə

find


ən müə

yy

əedilmiş alimenti belə

 

ödə


m

əmişdir.


 

M

əhk

ə

mə

 

açıq-

aşkar  cavabdehin  tə

r

əfini  saxlayıb,  iddiaçı  tər

ə

findən  uşağın 

müalicəsi  üçün  tə

l

ə

b  edilə

n  m


ə

bl

əğin  həddind

ən  artıq  yüksək  olmasını,  cavabdehin 

maddi  v

ə

ziyyə

tin


ə,  o  cümlə

d

ən  onun  uşağın  saxlanması  üçün  aliment 

ödə


m

ə

sinə

 

maneçilik  törədilm

ə

sinə

 

istinad  etmişdir.  Hansı  ki,  birincisi  cavabdeh  onsuz  da  qəsd

əcinay

ə

t xarakterli mə

suliyy


ə

td

ən yayınaraq alimenti 1 ildir ki, ödəmir, ikincisi is

ə, danılmaz 

faktlar  var  ki,  cavabdehin  Bankdan  iri  m

ə

bləğdə

 

pul  götürməsi  v

ə

  Qax  Rayon M

ə

hkə

m

əsind

ə

 20.10.2016-cı il tarixində

 

baxılan işdə Y.Muradovdan dig

ər bir şə

xsin pul 

t

əl

ə

bini etmə

si onun f

ərdi sahibkarlıq işinin görməsini göstə

rir.  


M

ə

hkə

m

ənin 

“hə


dd

ən artıq”

 

saydığı, təl

ə

b edilən 150 manatlıq müalicə

 pulunun 40 

manata endirm

ə

si o demə

k deyil ki, t

əcrübə

sin


ə

 

görə 

ağır xə


st

ə

liklə

r

ə 

çə

kilən müntə

z

ə 

x

ərcl

ə

rdə

n  x


ə

b

ərsizdir.  Bu  hal  adic

ə

 olaraq  ağır  xə

st

ə 

uşağın  talehinə

  bigan

əlikdir,  işin baxılmasına qeyri

-

obyektiv yanaşmadır. 

Ona  görə

  d

ə

,  Qax  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  12  oktyabr  2016-cı  il

  tarixli,  2(024)-

1220/2016 

nömrə


li  q

ə

tnamə

sinin  qism

ən  alimentin  miqdarının  dəyişdirilmə

si  hiss


ə

sind


ə

 

ləğv edilmə

si bar


ə

d

ə yeni q

ə

tnamə

 

çıxarılmasını xahiş edir. 

 

Tə

r

əfl

ərin İz


ahatla

  

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında 

iddiaçı  Sə

f

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızının 

nümayə


nd

ə

si  Cəlilov Hacıhə

s

ən Gülhəs

ən oğlu  apellyasiya şikayə

tinin  d

ə

lillə

rin


ə

 

uyğun 

izahat ver

ə

r

əapellyasiya şikayə

tinin t

ə

min edilmə

sini 


xahiş 

etdi. 


Ə

lav


ə

 olaraq bildirdi ki, 

Yasamal  Rayon  M

ə

hkə

m

əsinin  16  dekabr  2016-

cı  il  tarixli  qə

tnam

ə

si  ilə

  19.02.2006-

cı 

ild


ə

 

anadan  olmuş  Muradova  Albina  Yunus  qızının  yetkinlik  yaşına  çatanadəsaxlanması üçün hə

r ay 140 manat sabit pul m

ə

bləğində

 alimentin Muradov Yunis Nadir 

oğlundan  tutularaq  Sə

f

ər

ə

liyeva  Elnarə

  C


əlil  qızına  verilmə

si  q


ət  edilmişdir.

  O  eyni 

zamanda h

ə

min qə

tnam


ə

nin sur


ə

tini m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasına tə

qdim etdi.  

M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının iclasında

 

cavabdeh Muradov Yunis Nadir oğlu apellyasiya 

şikayə


tin

ə

  etiraz  edə

r

ək, 

apellyasiya  şikayə

tinin  t

ə

min  edilmə

m

əsini  Qax  Rayon 

M

əhk

ə

mə

sinin  12  oktyabr  2016-

cı  il

  tarixli,  2(024)-1220/2016 nömrə

li  q


ə

tnam


ə

sinin 


d

əyişdirilmə

d

ən  saxlanılmasını  xahiş  etdi. 

Ə

lavə

  olaraq  bildirdi  ki,  h

ə

qiq


ə

t

ən  Yasamal 

Rayon M


ə

hk

əm

ə

sinin 16 dekabr 2016-cı il tarixli qə

tnam


ə

si il


ə

 19.02.2006-

cı ildə

 anadan 


olmuş  Muradova  Albina  Yunus  qızının  yetkinlik  yaşına  çatanadək  saxlanması  üçün  hə

ay  140  manat  sabit  pul  mə

bl

əğində  alimentin  ondan  tutularaq  S

ə

fə

r

əliyeva  Elnar

ə

  Cə

lil 


qızına verilmə

si q


ət edilmişdir. O, heç bir yerdə

 

işləmir, himay

ə

sində

 ikinci nikahdan olan 

iki uşağı vardır.

 

 Hüquqi mə

s

əl

ə

lə

 Az

ə

rbaycan  Respublikası Mülki Prosessu

al  M


ə

c

əll

ə

sinin  372.1-ci  maddə

sin


ə

 

görəapellyasiya  instansiya

sı mə

hk

əm

ə

si  tam hüquqlu mə

hk

əm

ə

 kimi işə, işdə

 olan  v


ə

 

əlav

ə

 t

əqdim olunmuş sübutl

ar 

ə

sasınd

a mahiyy


əti üzrə

 ba


xır. 

 

Hə

min M


ə

c

əll

ə

nin 372.7-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n, apellyasiya instansiyası mə

hk

əm

ə

si şik

ay

ətin  d

ə

lillə

rind


ə

n  a


sılı  olm

ayaraq,  m

ə

hk

əm

ə

nin  maddi  və

  prosessua

l  hüquq 

normala


rın

a riay


ə

t etm


ə

sini yoxla

yır.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası 

apellyasiya 

şik

ay

ətinin d

ə

lillərini işin m

aterialla

rı ü

zr

ə yoxla

yıb,


 

proses  iştirakçılarının

 

izahatını  dinləyib, 

iş  üzrə


  topla

nmış  sübutl

a

rı  tə


dqiq  edib 

qiym


ə

tl

əndir

ə

rə

k  hesab  edir  ki, 

iddiaçı  Sə

f

ər

ə

liyeva  Elnarə

  C


əlil  qızı

  t


ə

r

əfind

ən  verilmiş 

apellyasiya 

şik


ay

ə

ti  tə

min  olunmama

lı, 

Qax  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  12  oktyabr  2016-cı  il

 

tarixli, 2(024)-1220/2016 nömrə

li q


ə

tnam


ə

si d


əyişdirilmə

d

ən saxla

nılm


a

lıdır


Az

ərbaycan  Respublika

sı  Ali  Mə

hk

ə

məsinin  Plenumunun  “Mə

hk

əm

ə

  qə

tnam


ə

si 


ha

qqınd


a

” 2005


-ci  il  24  noyabr  tarixli,  04 

nömrə


li  q

ə

rarının 17

-ci  b


ə

ndind


ə

 

göstərilir    ki, 

kassasiya  v

ə

  apellyasiya  instansiya  mə

hk

əm

ə

lə

ri  a


ş

a

ğı  instansiya  m

ə

hkə

m

əl

ə

rinin q

ə

tnamə

l

ərind

ən  şik


ay

ə

tlə

r

ə  ba

xdıqd


a  q

ə

bul  etdiklə

ri  aktlarda  veril

ən  şik

ay

ətl

ə

rin d

ə

lillə

rin


ə

 

müfəss

əl hüquqi qiymə

t verm

ə

lidirlə

r. 


Ona 

görə


  d

ə

  mə

hk

əm

ə

  kollegiyası 

apellyasiya 

şik

ay

ətinin  d

ə

lillə

rin


ə

  v


ə

  birinci 

instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  g

ə

ldiyi  nə

tic


ə

y

ə  a

ş

ağıd

a  qeyd  edil

ə

n  halla


r  üzrə

 

hüquqi d

ə

yə

rl

əndirm

ə

 aparılm

a

sını zəruri hesab edir. 

İşdə


 

olan  DİN

-

nin  BPQMİ-

nin  MAPS  şöbə

sinin  verdiyi  18.07.2016-

cı  il  tarixli 

arayışdan görünür

 

ki, Muradov Yunis Nadir  oğlu Qax şəh

əri, H.Əliye prospekti, ev 107, 

m

ə

nzil 7-də

 

yaşayır. 

İşdə


 

olan Bakı şə

h

ə

ri Yasamal rayon mə

hk

əm

ə

sinin 03.02.2012-ci il tarixli, 2(004)-284/2012 saylı qə

tnam


ə

sind


ən görünür ki, cavabdeh Muradov Yunis Nadir oğlu ilə

 iddi


açı 

S

əf

ə

rə

liyeva  Elnar

ə

  C


əlil  qızının  arasında  olan  rə

smi  nikah  l

əğv  edilmiş,  19.02.2006 

t

əv

əllüdlü Muradova Albina Yunis qızı iddiaçının himayə

sind

ə

 qalması müə

yy

ən edilmiş, Albina Muradovanın yetkinlik yaşına çatana kimi saxlanması üçün cavabdehin bütün növ 
Yüklə 274,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə