Рамиз мещдийев ялийев илщам


ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕYüklə 3,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/27
tarix16.12.2016
ölçüsü3,05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ 
РЕЭИОНУНУН ИШЭЦЗАР АДАМЛАРЫ  
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 31-дя Франса пайтахтынын «Парис-Норд» ваьзалындан 
йцксяк сцрятли «ТЭВ» гатары иля юлкянин ян шималында йерляшян 
Норд-Па-де-Кале  реэионунун  баш  шящяри  олан  Лилля  эялмишдир. 
Президент  Илщам  Ялийеви  дямир  йолу  ваьзалында  Норд-Па-де-
Кале реэионал Шурасынын сядри Даниел Першерон гаршылады. 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 31-дя  Франсанын    шималында  йерляшян    Норд-Па-де-
Кале реэионунун баш шящяри олан Лиллдя бу бюлэянин иш адамлары 
иля эюрцшмцшдцр. 
Dövlətimizin başçısı regionun Ticarət Palatasına gəldi. 
Binanın qarşısında prezident İlham  Əliyevi palatanın sədri 
Patrik Van den Şrik böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. O, 
palatanın tarixi və  fəaliyyəti barədə  dövlətimizin başçısına 
məlumat verərək dedi ki, Palatanın yerləşdiyi bina 1910-cu 
ildə bu bölgədə toxuculuqla məşğul olan iş adamları tərəfindən 
tikilmişdir, geniş salonları və iş otaqları vardır. Ticarət Pala-
tası  əsasən  regionun iş adamlarının istər  ölkə daxilində, is-
tərsə də xaricdə fəaliyyəti üçün lazımi məsləhətlər verir.  
Sonra Ticarət Palatasının iclas salonunda regionun işgüzar 
adamları ilə görüş keçirildi. Patrik Van den Şrik görüşü aça-
raq, ali qonağı və onu müşayiət edən şəxsləri bir daha salam-
ladı. O dedi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Lill şə-
hərinə  gəlməsi bizim üçün böyük və  əlamətdar hadisədir, son 
bir neçə ildə biz belə  yüksək qonaq qarşılamamışdıq. Ticarət 
palatasının sədri işgüzar dairələrin nümayəndələrini təqdim 

 116 
edərək bildirdi ki, Lill şəhəri Fransanın sənaye mərkəzlərindən 
biridir.  
Яввялляр тохуъулуг цзря танынан бу реэионун бюйцк игтисади 
потенсиалы вардыр. Бурада мцхтялиф сащяляр цзря бир чох нцфузлу 
ширкятлярин,  университетлярин  елми-тядгигат  мяркязляри  дя  йер-
ляшир.  Ъоьрафи  бахымдан  ялверишли  мяканда  йерляшян  реэионун  
iş adamları  Böyük Britaniya, Hollandiya, Белчика, Almaniya 
və Avropanın digər  ölkələri ilə geniş  əlaqələr  гурмушлар  вя 
онларын 100 милйонадяк истещлакчысы вардыр. Fransanın, o cüm-
lədən bu bölgənin iş adamları Azərbaycanla da əməkdaşlığa 
böyük maraq göstərirlər. Бу щям ишэцзар даирялярин нцмайян-
дяляри,  щям  дя  юлкяляримиз  арасында  ялагялярин  даща  да  эениш-
лянмяси  цчцн  чох  ящямиййятлидир.  Патрик  Ван  ден  Шрик  дювля-
тимизин  башчысына  реэиона  эялдийиня,  эюрцшдя  иштирак  етмякля 
онлара бюйцк шяряф вердийиня эюря бир даща тяшяккцр етди вя бу 
эюрцшцн  бирэя  ямякдашлыг  цчцн  сямяряли  олаъаьына  яминлийини 
билдирди. 
Президент Илщам Ялийев эюрцшдя нитг сюйляди.  
 
И л щ а м   Я л и й е в: Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Язиз достлар! 
Мяним  Франсайа  дювлят  сяфярим  баша  чатыр.  Бу  эцнляр 
ярзиндя юлкяляримиз арасында олан ялагяляр йени тякан алмыш-
дыр. Сяфяр эцнляриндя эениш данышыглар апарылмыш, ики юлкя ара-
сында игтисади, мядяни вя диэяр сащялярин инкишафы цчцн лазым 
олан  сянядляр  имзаланмышдыр.  Дейя  билярям  ки,  бу  сяфярдян 
сонра  Франса–Азярбайъан  мцнасибятляри  йени  пилляйя  галх-
мышдыр.  Юлкяляримиз  арасында  мювъуд  олан  эюзял  сийаси  яла-
гяляр,  тябии  ки,  игтисади  сащядя  ишлярин  эюрцлмясиня  кюмяк 
эюстярир  вя  биз  цмид  едирик  ки,  Франса–Азярбайъан  тиъарят 
ялагяляри дя сцрятля инкишаф едяъякдир. 
Сизя дейя билярям ки, артыг нечя илдир Франсанын танынмыш, 
апарыъы  ширкятляри  Азярбайъанда  ишляйир,  сярмайя  гойур, 
мцхтялиф лайищяляр цзяриндя чалышырлар вя биз онларын Азярбай-
ъандакы фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндиририк. Мян  цмид 
едирям ки, бу сяфярдян сонра Франса ширкятляри Азярбайъанда 

 
117 
даща да фяал ишляйяъякляр вя беляликля, бизим игтисади ялагяля-
римиз даща да мющкямляняъякдир. Ейни заманда, Франсанын 
реэионлары иля Азярбайъан арасында  мцмкцн олан ялагялярин 
инкишафы  цчцн  дя  эюзял  имканлар  вардыр.  Мян  чох  шадам  ки, 
сяфяр заманы сизин реэиона – Норд-Па-де-Кале реэионуна эял-
мишям вя яминям ки, бу сяфярдян сонра бу реэиондан олан иш 
адамлары  да  Азярбайъана  эяляъякляр  вя  биз  бирликдя  ишля-
йяъяйик. 
Инди Азярбайъанда бизнесля мяшьул олмаг чох ялверишли иш 
олубдур.  Азярбайъанда  чох  эюзял  инвестисийа  мцщити  вар  вя 
сон 10 ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 33 милйард доллар сяр-
майя  гойулмушдур.  Бизим  тяряфдашларымыз  дцнйанын  апарыъы 
ширкятляридир. Онларын бюйцк яксяриййяти, ялбяття ки, енерэетика 
секторунда  фяалиййят  эюстярир.  Амма  биз  истяйирик  ки,  бюйцк 
ширкятляр,  о  ъцмлядян  Франса  ширкятляри  игтисадиййатын  диэяр 
сащяляриндя  дя  ишлямяк  цчцн  Азярбайъана  эялсин.  Чцнки  бир 
даща демяк истяйирям ки, иш эюрмяк, эюзял игтисади имканлар 
ялдя етмяк цчцн Азярбайъанда чох йахшы шяраит вардыр. 
Азярбайъанда игтисади инкишаф да чох сцрятля эедир вя бу 
бахымдан  юлкямиз  дцнйада  биринъи  йери  тутур. 2005-ъи  илдя 
игтисадиййатымыз 26 фаиз,  2006-ъы  илдя  ися 35 фаиз  артмышдыр. 
Чох  эцман  ки,  бу  ил  дя  игтисади  артым  тяхминян  ейни  сявий-
йядя олаъагдыр. Беляликля, цч ил ярзиндя Азярбайъанда цмуми 
дахили  мящсул 2 дяфя    артаъагдыр.  Ялбяття  ки,  бу,  инвестиси-
йаларын гойулушу цчцн дя чох юнямли мясялядир вя биз эюзял 
инвестисийа  мцщитиндян  истифадя  едиб  дцнйанын  мцхтялиф 
йерляриндяки  ширкятлярля  сямяряли  ямякдашлыг  едирик.  Бир  дя 
демяк  истяйирям  ки,  Франса  ширкятляринин  бу    ишлярдя  хцсуси 
йери  вардыр. Биз, садяъя, истяйирик ки, даща да фяал олсунлар. 
Дювлятимизин  эялирляри  артыр,  бцдъямиз  артыр  вя  беляликля, 
нювбяти  иллярдя  Азярбайъанда  чохлу  лайищяляр  щяйата  кечи-
риляъякдир. Бизим юлкямиз мцасирляшир. Инфраструктур лайищяляр 
бюйцк  сярмайя  гоймаг  фикриндяйик.  Тикинти  ишляриндя  бюйцк 
лайищяляр  нязярдя  тутулур.  Франса  ширкятляринин  бюйцк  тяърц-
бяси,  шющряти  вар  вя  онлар  бу  эюзял  имканлардан  файдалана 
билярляр. 

 118 
Яэяр Франса ширкятляри Азярбайъанда инвестор кими фяалиййят 
эюстярмяк  истясяляр,  биз  буна  чох  севинярик.  Яэяр  контрактчы 
кими ишлямяк истясяляр, бунун цчцн дя имканлар вар. Чцнки бир 
даща  билдирмяк  истяйирям  ки,  эялян  иллярдя  Азярбайъанда, 
демяк  олар,  игтисадиййатын  бцтцн  сащяляриня  дювлят  хятти  иля 
бюйцк  сярмайяляр  гойулаъагдыр.  Биз  садяъя,  истяйирик  ки,  бу 
ишляри йахшы ширкятляр ян йцксяк сявиййядя эюрсцнляр. 
Щяр бир игтисади уьурун ясасында сийаси сабитлик мясяляляри 
дайаныр.  Яэяр  Азярбайъанда  сийаси  сабитлик  олмасайды,  биз 
щеч вахт юлкямизя бу гядяр хариъи сярмайя эятиря билмяздик. 
Потенсиал  инвесторлар  цчцн  бу  амил  дя  чох  бюйцк  ящямиййят 
кясб  едир.  Азярбайъан  сийаси  ъящятдян  чох  сабит  юлкядир. 
Артыг  Азярбайъанын  щям  реэионал,  щям  сийаси,  щям  дя 
игтисади  мясялялярдя  апарыъы  ролу  вардыр.  Бизим  тяряфимиздян 
вя  хариъи  тяряфдашларла  бирликдя  инша  едилмиш  нефт-газ  кямяр-
ляри Азярбайъанын тябии сярвятлярини Авропа вя дцнйа базар-
ларына  чатдырыр.  Азярбайъан  Авропанын  енержи  тящлцкясизлийи 
мясяляляриня юз тющфясини вермяйя башламышдыр. 
Бизим Франса иля олан ялагяляримизин бир щиссяси дя Авропа 
Иттифагы–Азярбайъан  ялагяляри  чярчивясиндя  щяйата  кечирилир. 
Авропа  Иттифагы  иля  кечян  илин  нойабр  айында  имзаланмыш 
«Йени гоншулуг сийасяти»ня даир мцгавиля юлкямизи Авропа-
йа даща да йахынлашдыраъагдыр. Йяни бцтцн бу амилляр, ялбят-
тя  ки,  бцтювлцкдя  Азярбайъанын  эяляъяк  инкишафыны  мцяййян 
едяъяк,  Авропа  иля  Азярбайъан  арасында  мювъуд  олан  чох 
эюзял ялагяляри даща да мющкямляндиряъяк, Азярбайъаны Ав-
ропа  цчцн  чох  мющкям  тяряфдаша  чевиряъяк  вя  беляликля,  би-
зим щям сийаси, игтисади, щям дя башга сащялярдя олан мцна-
сибятляримиз  эенишляняъякдир.  Франсанын  бюйцк  ширкятляри, 
трансмилли ширкятляр, ялбяття ки, бу имканлардан истифадя едир-
ляр,  Азярбайъанда  олан  вязиййятля  танышдырлар.  Биз  истяйирик 
ки,  орта  сявиййяли    ширкятляр,  орта  тябягянин  марагларыны  якс 
етдирян ширкятляр Азярбайъанда ишлясинляр вя беляликля, ялагяля-
римиз даща да мющкямлянсин. Чцнки сиз дя буну йахшы билир-
синиз  ки,  инкишаф  етмиш  юлкялярдя  игтисади  потенсиалын  форма-
лашмасы ишиндя орта сявиййяли ширкятляр яксяриййят тяшкил едир. 

 
119 
Мян  чох  истярдим  ки,  Франсанын  реэионларында  фяалиййят 
эюстярян,  хцсусиля  сизин  реэионда  ишляйян  ширкятляр  Азярбай-
ъаны  танысынлар,  юзляри  цчцн  кяшф  етсинляр,  Азярбайъана  эял-
синляр вя бизимля ишлясинляр. Цмид едирям ки, бу эюрцшдян сон-
ра биз бунун шащиди олаъаьыг. 
Бир мясяляни дя демяк истяйирям ки, бу сяфяр заманы мяня 
вя бизим нцмайяндя щейятиня чох бюйцк щюрмят, бюйцк го-
нагпярвярлик  эюстярилмишдир.  Мян  Франсанын  ян  йцксяк 
ордени  иля  тялтиф  олунмушам.  Бу  мяним  цчцн  чох  бюйцк 
шяряфдир. Бу бир даща эюстярир ки, бизим арамызда олан ялагя-
ляр  сямимидир,  достлуг  ясасында  гурулубдур,  узунмцддятли-
дир,  ики  юлкя  цчцн  файдалыдыр  вя  Франса–Азярбайъан  халглары 
цчцн  ящямиййятлидир.  Мян  бу  фцрсятбян  истифадя  едиб  сизин 
щамынызы Азярбайъана дявят едирям. 
 
* * * 
 
Сонра Франсанын «Еуросасд», «Еуротекс», «Мод-Материал», 
«Текмипол  Лилл  Метропол», «Транспорт  Террестр  Промосйон» 
ширкятляринин  нцмайяндяляри  чыхыш  етдиляр,  тямсил  етдикляри  шир-
кятляр барядя мялумат вердиляр. 
Онлар  ясасян  кянд  тясяррцфаты,  сящиййя,  йцнэцл  сянайе,  ме-
бел,  мяишят  яшйалары  истещсалы,  истещсал  мцяссисяляри  цчцн  йени 
технолоэийаларын щазырланмасы, елми - тядгигат ишляринин эюрцлмя-
си, рабитя вя  информасийа технолоэийалары, шящяр няглиййаты, йцк-
дашыма  вя  диэяр  сащялярдя  фяалиййят  эюстярдиклярини  сюйлядиляр, 
Азярбайъанда да ишлямяк истядиклярини билдирдиляр. 
 
Д а н и е л   П е р ш е р о н (Норд-Па-де-Кале Реэионал Шу-
расынын  сядри):  Биз  йцксяк  сявиййяли  халгын  тямсилчиляринин – 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин вя нцмайяндя щейяти 
цзвляринин бу эюрцшдя иштиракыны  юзцмцз цчцн бюйцк шяряф вя 
тарихи  щадися  олдуьуну  щесаб  едирик.  Ъянаб  Президент,  биз 
Сизи  бу  эюзял  салонда  дярин  щюрмят  вя  ещтирам  щисси  иля 
саламлайырыг.  Мян  она  эюря  бюйцк  щюрмят  вя  ещтирамла 
дейирям  ки,  Сизин  дярин  щюрмят  бяслядийим,  тарихи  вя  мядя-

 120 
ниййяти гаршысында баш яйдийим халгыныз вардыр. Мян яввялляр 
Тцркийядя  чалышдыьым  заман  бцтцн  бунлары  дяриндян  юйрян-
мишям,  шащиди  олмушам.  Франсанын  бу  шимал  бюлэяси  зянэин 
сянайе  потенсиалына  маликдир.  Сиз  сийаси  ирадяниз,  тяърцбяниз 
вя  эцъцнцзля  юлкяниздя  игтисади  сярбястлийя,  игтисади  артыма 
наил  олмусунуз  вя  халглар  арасында  ямякдашлыьа  цстцнлцк 
верирсиниз. 
Игтисади дирчялиш цчцн мющкям сабитлийин олдуьуну вя ин-
кишаф едян юлкя кими,  щямчинин  «гара  гызыл»  вя диэяр сярвят-
лярля  зянэин  Азярбайъанда  йарадылмыш  сярмайя  мцщитиндян 
Франса ширкятляринин дя файдаланмасынын ваъиблийини вя бунун 
щяр  ики  тяряф  цчцн    сярфяли  олаъаьыны    вурьулайырам.  Мян 
йцксяк  сявиййяли  сийаси  лидер  кими,  президент  Илщам  Ялийевин 
фяалиййятини бир даща тягдир едирям. 
И л щ а м   Я л и й е в: Мян хош сюзляринизя эюря, бизя эюстя-
рилян гонагпярвярлийя эюря сизя црякдян тяшяккцр едирям. Биз 
сизинля  илк  дяфядир  эюрцшцрцк  вя  илк  дяфядир  ки,  сизин  реэиона 
сяфяр едирик. Амма яминям ки, мяндя вя нцмайяндя щейя-
тинин щяр бир цзвцндя беля бир тяяссцрат вар ки, биз бир-биримизи 
чохдан таныйырыг. Бу чох юнямли мясялядир вя щяр бир уьурлу 
лайищянин  щяйата  кечирилмяси  цчцн  башлыъа  шяртдир.  Инсанлар 
арасында  олан  мцнасибят,  гаршылыглы  мараг  вя  хош  ниййят, 
Франса–Азярбайъан  мцнасибятляри,  Франса  вя  Азярбайъан 
халгларынын  достлуьу,  ялбяття  ки,  бцтцн  эяляъяк  лайищяляри 
щяйата кечиряъякдир. 
Мян бу эюрцшя эялян бцтцн инсанлара, хцсусиля бурада юз 
фяалиййяти  щаггында  мялумат  верян  достларымыза  тяшяккц-
рцмц билдирирям. Чох мараглы мялумат вердиляр. Яминям ки, 
эяляъякдя биз перспективи эюряъяйик. 
 
* * * 
 
Палатанын сядри Патрик Ван ден Шрик Азярбайъан президенти 
иля  кечирилян  бу  эюрцшцн  чох  файдалы  нятиъяляр  веряъяйини 
вурьулады  вя  деди  ки,  бу  эюрцш  щям  дя  эяляъяк  эюрцшлярин  вя 
ямякдашлыьын тямялини гойду. 

 
121 
 
 
 
ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ 
РЕЭИОНУНУН ПРЕФЕКТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил 
 
   Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
Норд-Па-де-Кале реэиону префектлийинин бинасына эялмишдир. 
Префект  Даниел  Канепа  дювлятимизин  башчысыны  бинанын 
юнцндя бюйцк щюрмят вя ещтирамла гаршылады. 
Сонра  Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  иля  префект 
Даниел Канепа арасында эюрцш олду. 
«Марифо» залында кечирилян эюрцшдя Даниел Канепа президент 
Илщам  Ялийевин  Франсайа  дювлят  сяфяринин  бюйцк  марагла 
изляндийини,  дювлятимизин  башчысына  бу  реэиона  эялдийиня  эюря 
дярин миннятдарлыьыны сюйляди вя  бундан шяряф дуйдугларыны вур-
ьулады.  О,  цмидвар  олдуьуну  билдирди  ки,  бу  сяфяр  юлкяляримиз 
арасында ялагялярин  даща да эенишлянмясиня тякан веряъякдир. 
Эюрцшдя  Азярбайъан  иля  Франсанын  айры-айры  бюлэяляри,  о 
ъцмлядян чох бюйцк игтисади потенсиалы олан Норд-Па-де-Кале 
реэиону  арасында  игтисади  ямякдашлыьын  дяринляшмясинин  вя 
мцхтялиф  сащяляр  цзря  йени  ялагялярин  йарадылмасынын  файдалы 
олаъаьы вурьуланды. 
Эюрцшдян  сонра  Франсанын  Норд-Па-де-Кале  реэионунун 
префекти  Даниел  Канепанын  адындан  президент  Илщам  Ялийевин 
вя ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня нащар верилди. 
 
 
Франса Ветеранларынын Ишляри назири  
Щамлауи Мекашеранын чыхышы 
 
Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Парисдя  ики  эцн  олдугдан  сонра  Сиз  бу  реэионун  игтисади 
даиряляри иля эюрцшмяк  мягсядиля бурайа сяфяр едирсиниз. Лилл 

 122 
шящяри  вя    Норд-Па-де-Кале  реэионунун  рящбярляри  бу  эцн 
Сизи  гябул  етмякдян  шяряф  щисси  дуйурлар.  Бу  реэионун 
щюкумяти  вя  сийаси,  идарячилик,  игтисади  вя  мядяни  даиряляри 
адындан Сизя сямими-гялбдян «Хош эялмисиниз!» дейирям. 
Эюрдцйцнцз кими, реэион динамик инкишаф едир. Парисля вя 
диэяр  Авропа  юлкяляринин  пайтахтлары  иля  йцксяк  сцрятли  га-
тарларын бирляшдирдийи Лилл шящяри вя Норд-Па-де-Кале реэиону 
милли игтисадиййатда хцсуси йер тутур вя мцщцм рол ойнайыр. 
Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Мян  шцбщя  етмирям  ки,  бу  сяфяр  юлкяляримизин  гаршылыглы 
мараьына  хидмят  едян  ялагяляримизи  даща  да  инкишаф  етдир-
мяйя имкан йарадаъагдыр. 
Сизи дцнян «Зяфяр Таьы» гаршысында гябул етмякдян бюйцк 
шяряф  щисси  дуйдум.  Намялум  ясэярин  мязарына  яклил  гой-
дугдан  сонра  Сизи  сийаси,  игтисади  вя  мядяни  мяна  дашыйан 
сяфяриниз заманы мцшайият етмякдян чох мямнун олдум. 
Франса  иля  Азярбайъан  арасында  мцасир  ялагялярин  тари-
хинин гыса олмасына бахмайараг, онлар гаршылыглы щюрмят вя 
ещтирама ясасланыр. Ъянаб Президент, ханым Ялийева, мян бу 
сяфярин нятиъясиндя мцнасибятляримизин даща да мющкямлян-
мясиндян мямнунам. 
Мян  юз  бадями  юлкяляримиз  вя  халгларымыз  арасында  фор-
малашмыш достлуьун шяряфиня, щабеля Сизин вя ханым Ялийева-
нын шяряфиня галдырмаг истяйирям. 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин чыхышы 
 
Щюрмятли ъянаб назир! 
Щюрмятли префект вя ханымы! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Цч  эцн  чох  тез  кечди.  Бу  эцн  мяним  Франсайа  дювлят 
сяфяримин  цчцнъц  вя  сонунъу    эцнцдцр.  Амма  яминям  ки, 
бу  гыса  мцддят  ярзиндя  эюрцлян  ишляр  Франса–Азярбайъан 
мцнасибятляринин инкишафы цчцн чох бюйцк рол ойнайаъагдыр. 
Азярбайъан  мцстягил  юлкя  кими  эянъдир,  биз  мцстягиллийи-
мизин 16-ъы  илини  йашайырыг.  Мцстягиллийимизи  бярпа  етдикдян 

 
123 
сонра  Франса–Азярбайъан  мцнасибятляри  чох  сцрятля  инкишаф 
етмишдир  вя  дейя  билярям  ки,  бу  эцн  ян  йцксяк  зирвяйя 
галхмышдыр.  Бу  сяфяр  вя  сяфяр  заманы  апарылмыш  данышыглар,  
имзаланмыш сянядляр, ялбяття ки, ялагяляримизин узунмцддятли 
перспективлярини мцяййян едяъякдир. 
Мян  чох  шадам  ки,  сяфярин  сонунда  Норд-Па-де-Кале 
реэионуна  эялмишям,  Лилл  шящяриндяйям.  Бу  эцн  Тиъарят 
Палатасында  кечирилян  эюрцш  чох  цмидвериъи  олмушдур.Бу 
реэионун чох эцълц сянайе потенсиалы вар. Инди Азярбайъанын 
да  игтисади  сийасятинин  ясас  истигамяти  сянайеляшмя  иля 
баьлыдыр.  Она  эюря  дя  яминям  ки,  игтисади  сащядя  йаранан 
ялагяляр йахын заманларда юз эюзял нятиъялярини веряъякдир. 
Мян Тиъарят Палатасындакы чыхышымда бцтцн иш адамларыны 
Азярбайъана  дявят  етдим  вя  ямин  олдуьуму  билдирдим  ки, 
яэяр  онлар  Азярбайъанда  иш  эюрсяляр  сящв  етмязляр.  Бизим 
юлкяляримиз арасында ялагяляр чохшахялидир, сийаси, игтисади, ся-
найе, бцтцн башга сащялярдя бу ялагяляр мющкямлянир. Шцб-
щям йохдур ки, бу сяфярдян сонра ялагяляр даща да эцълц ола-
ъагдыр. 
Сяфяримин  сонунда  мян  бизя  эюстярилян  гонагпярвярлийя 
эюря Франсанын рящбярлийиня – Президентя, Баш назиря, бцтцн 
башга вязифяли шяхсляря, Франса халгына бир даща юз тяшяккц-
рцмц  билдирмяк  вя  бу  бадяни  Франса  халгынын  шяряфиня 
галдырмаг истяйирям. 

 124 
 
 
 
«АЛСТОМ»  ШИРКЯТЛЯР  ГРУПУНУН  ЗАВОДУ 
ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
Лилл  шящяриндя  «Алстом»  ширкятляр  групунун  заводунда  ол-
мушдур. 
Ширкятляр  групунун  сядри  Патрик  Кром  дювлятимизин  башчы-
сыны сямимиййятля гаршылады. 
Азярбайъан президентиня мялумат верилди ки, бурада  Авро-
панын  вя  дцнйанын  яксяр  юлкяляри  цчцн  сцрят  гатарлары,  дямир 
йолу  няглиййаты  цчцн  аваданлыг  истещсал    олунур.  Бу  сащядя 
«Алстом»  дцнйада  биринъи  йери  тутур.  Дцнйанын 70 юлкясиндя 
фяалиййят эюстярир. Лилл шящяриндяки заводда 60 мин ишчи чалышыр. 
Ширкятляр  групунун  эялиринин 90 фаизи  Франса  яразисиндяки 
фяалиййятдян ялдя олунур. 
Президент Илщам Ялийев заводла йахындан таныш олду, айры-
айры истещсал сащялярини эязди. 
Мцяссисядя  тядгигат  ишляринин  апарылмасы  цчцн 33 лабо-
раторийа  вар.  Дцнйа  цзря 50 ширкяти  бирляшдирян  «Алстом»  шир-
кятляр  групунун  цмумиликдя 200 мин  ишчиси, 2400 тядгигатчысы 
вардыр.  Баш  мцссисянин  цмуми  эялири 14 милйард  доллардыр. 
Бурада  сцрят  гатарлары 1978-ъи  илдян  башлайараг  истещсал  олу-
нур.  Бу  гатарларын  сцряти  саатда 300 километрдян  чохдур. 
Завод  няглиййат  инфраструктуру  сащясиндя  лайищялярин  щяйата 
кечирилмясиндя  дя  иштирак  едир.  Метро  вагонлары  истещсалында 
дцнйада икинъи йери тутур. Парис, Лондон, Нйу-Йорк, Вашинг-
тон,  Каракас,  Сингапур,  Шанхай,  Истанбул  вя  Афина  кими  шя-
щярлярин  йералты  няглиййат  системи  «Алстом»  тяряфиндян  гурул-
мушдур.  Ширкятляр  групу    електрик  стансийаларындан  ютрц  ава-
данлыьын истещсалы иля дя мяшьул олур вя СЕС-ляр цчцн  аваданлыг 
бурахылмасында лидердир. 

 
125 
Азярбайъан  президенти  Илщам Ялийев  заводда щазыр  вагон-
лара  бахды.  Билдирилди  ки,  бу  вагонлар  Сингапурун  сифариши  иля 
щазырланмышдыр. 
Дювлятимизин башчысы щяр  ъцр ращатлыгла тямин олунан, йцк-
сяк  зювгля  щазырланан  вагона  яйляшди,  икимяртябяли  вя  бирмяр-
тябяли  вагонларын  дизайнына  вя  гурулушуна  бахды  вя  бурада 
хатиря шякли чякдирди. 
Президент  Илщам  Ялийев    нящянэ  заводла  танышлыгдан  мям-
нунлуьуну сюйляди вя бу ъцр мцасир мцяссися иля ямякдашлыьын 
файдалы олаъаьыны вурьулады. 
Азярбайъан  президентиня  хатиря  олараг  вагон  макети  щя-
диййя олунду. 
 
Сяфяр баша чатды 
 
Йанварын 31-дя  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти 
Илщам Ялийевин Франсайа дювлят сяфяри баша чатды. 
Дювлятимизин башчысы Лилл шящяринин щава лиманына эялди. 
Азярбайъанын вя Франсанын дювлят байраглары иля бязядилмиш 
щава лиманында  президент Илщам Ялийевин шяряфиня фяхри гаро-
вул дястяси дцзцлмцшдц. 
Щярби оркестрин ифасында Азярбайъанын вя Франсанын дювлят 
щимнляри  сяслянди.  Президент  Илщам  Ялийев  фяхри  гаровул 
дястясинин гаршысындан кечди. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийеви  Франса  щюкумятинин, 
еляъя дя Норд-Па-де-Кале реэионунун йцксяк вязифяли шяхсляри 
бюйцк щюрмят вя ещтирамла йола салдылар. 
Президент Илщам Ялийев щямин эцн эеъя Бакыйа гайытды. 

 126 
 
 
 
ИРАНЫН РАДИО ВЯ ТЕЛЕВИЗИЙА 
ТЯШКИЛАТЫНЫН СЯДРИ ИЗЗЯТУЛЛАЩ 
ЗЯРЬАМИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
Президент сарайы  
 
1 феврал 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
февралын 1-дя  Президент  сарайында  Иран  Ислам  Республикасынын 
Радио  вя  Телевизийа  Тяшкилатынын  сядри  Иззятуллащ  Зярьамини 
гябул етмишдир. 
Президент  Илщам  Ялийев  юлкяляримиз  арасында  мцхтялиф  са-
щялярдя  ялагялярин  уьурла  инкишаф  етдийини  вурьулады,  гонаьын 
юлкямизя  бу  сяфяринин  телевизийа  вя  радио  сащясиндя  ямяк-
дашлыьа  тющфя веряъяйини билдирди. 
Иззятуллащ Зярьами Иран Ислам Республикасынын Президенти 
Ящмядинежадын  саламларыны  дювлятимизин  башчысына  чатдырды. 
Юлкяляримиз арасындакы икитяряфли мцнасибятлярин инкишафыны вур-
ьулайан  гонаг  бу  ялагялярин  радио  вя  телевизийа  сащясиндя  дя 
эенишляняъяйиня яминлийини сюйляди.  
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  Иран  президенти  Ящ-
мядинежадын  саламларына  эюря  миннятдарлыг  етди,  юзцнцн  дя 
саламларыны она чатдырмаьы хащиш етди. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə