Рамиз мещдийев ялийев илщамYüklə 3,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/27
tarix16.12.2016
ölçüsü3,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
Парис, 
«Матинйон» сарайы 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 
 
 
Сянядлярин имзаланма мярасими 
 
Йанварын 30-да  Парисдя  «Матинйон»  сарайында  Азяр-
байъан  президенти  Илщам  Ялийевин  вя  Франсанын  Баш  назири 
Доминик  де  Вилпенин  иштиракы  иля  сянядлярин  имзаланма  мяра-
сими олмушдур. 
«Азярбайъан  Республикасынын  Мядяниййят  вя  Туризм  На-
зирлийи вя Франса Республикасынын Мядяниййят вя Коммуника-
сийа Назирлийи арасында ямякдашлыг меморандуму»ну, «Азяр-
байъан  Республикасынын  Мядяниййят  вя  Туризм  Назирлийи  вя 
Франса  Республикасынын  Мядяниййят  вя  Коммуникасийа  На-
зирлийи  арасында  музей  иши  сащясиндя  ямякдашлыьа  даир  прото-
кол»у, «Мирзя Фятяли Ахундов адына Азярбайъан Милли Китаб-
ханасы вя Франса Милли Китабханасы арасында гаршылыглы ямяк-
дашлыг щаггында меморандум»у Азярбайъан тяряфиндян Хариъи 
Ишляр назири Елмар Мяммядйаров, Франса тяряфиндян бу юлкя-
нин Хариъи Ишляр назири Филипп дц Биази имзаладылар. 
«Азярбайъан  Республикасы  щюкумяти  вя  Франса  Респуб-
ликасы  щюкумяти  арасында  туризм  сащясиндя  ямякдашлыг  щаг-
гында сазиш»и Азярбайъан тяряфиндян Хариъи Ишляр назири Елмар 
Мяммядйаров, Франса тяряфиндян бу юлкянин Туризм назири Ив 
Бертран имзаладылар. 
«Азярбайъан  Республикасынын  Аиля,  Гадын  вя  Ушаг  Проб-
лемляри  цзря  Дювлят  Комитяси  вя  Франса  Республикасынын 

 104 
Ямяк,  Сосиал  Бярабярлик  вя  Йашайыш  Назирлийи  арасында  ики-
тяряфли ямякдашлыг щаггында инзибати разылашма»ны Азярбайъан 
тяряфиндян  Аиля,  Гадын  вя  Ушаг  Проблемляри  цзря  Дювлят  Ко-
митясинин сядри Щиъран Щцсейнова, Франса тяряфиндян бу юлкя-
нин Ямяк, Сосиал Бярабярлик вя Йашайыш назири Катрин Дотрин 
имзаладылар. 
«Азярбайъан  Республикасы  щюкумяти  вя  Франса  Респуб-
ликасы щюкумяти арасында мцлки мцдафия вя тящлцкясизлик сащя-
синдя  ямякдашлыг  вя  йардым  щаггында  сазиш»и  Азярбайъан  
тяряфиндян  Фювгяладя  Щаллар  назири  Кямаляддин  Щейдяров, 
Франса  тяряфиндян  Ярази  вя  Абадлашдырма  назири  Никола  Сар-
кози имзаладылар. 
«Азярбайъан  Республикасы  Милли  Елмляр  Академийасы  вя 
Франса Республикасы Милли Елмляр, Арашдырмалар Мяркязи ара-
сында  елми  ямякдашлыг  сазиш»ини  Азярбайъан  тяряфиндян  Милли 
Елмляр Академийасынын президенти Мащмуд Кяримов, Франса 
тяряфиндян  Милли  Елмляр,  Арашдырмалар  Мяркязинин  рящбяри 
ханым Тапи Рошинйак имзаладылар. 
«Азярбайъан  Республикасынын  Игтисади  Инкишаф  Назирлийи  вя 
Франсанын «КНИМ» тяшкилаты арасында разылашма меморанду-
му»ну  Азярбайъан  тяряфиндян  Игтисади  Инкишаф  назири  Щейдяр 
Бабайев, Франса тяряфиндян «КНИМ» тяшкилатынын рящбяри Филип 
Сули имзаладылар. 
Бу  сяняд  Бакы  шящяри  ятрафындакы  туллантылардан  истифадя 
мягсяди дашыйыр. 
«Дюрд АТР типли тяййарянин алынмасы иля баьлы «Азярбайъан 
Щава Йоллары» Дювлят Консерни – Азал вя АТР типли тяййаря-
лярин истещсалчы ширкяти арасында сазиш»и Азярбайъан тяряфиндян 
Консернин Баш директору Ъащанэир Ясэяров, Франса тяряфиндян 
АТР ширкятинин иърачы директору Филип Бонйато имзаладылар. 
 
Франсанын Баш назири адындан рясми нащар 
 
Йанварын 30-да Франсанын Баш назири Доминик де Вилпенин 
адындан  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийе-
вин вя онун ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня рясми нащар 
верилди. 

 
105 
Fransa Milli Assambleyasыnыn sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev yan-
varın 30-da Fransa parlamentinin aşağı palatasının – Milli 
Assambleyanın binasına gəlmişdir. 
Burada Azərbaycan prezidentinin şərəfinə ancaq nadir döv-
lət başçılarına göstərilən hörmət və ehtiram əlaməti olaraq, 
süvari milli qvardiyaçılardan   ibarət fəxri qarovul dəstəsi dü-
zülmüşdü. 
Prezident  İlham  Əliyevi binanın  önündə Milli Assamble-
yanın sədri Jan-Lui Debre səmimiyyətlə qarşıladı.  
Azərbaycanın və Fransanın dövlət bayraqları önündə xatirə 
şəkli  çəkdirildikdən sonra prezident İlham  Əliyev ilə Jan-Lui 
Debre arasında görüş oldu. 
Milli Assambleyanın sədri dedi ki, Azərbaycan preziden-
tinin Fransaya dövlət səfərinin ikitərəfli  əlaqələrin inkişafı 
baxımından böyük  əhəmiyyəti var. Milli Assambleyada 
keçirilən görüş deputatlar, Fransanın iqtisadi strukturlarında 
məşğul olan iş adamları və digər insanlar üçün Azərbaycanda 
və regionda gedən proseslər barədə bilavasitə Sizdən məlumat 
almaq baxımından çox dəyərlidir.  
Prezident  İlham  Əliyev dedi ki, son üç ildə Fransaya beş 
dəfə səfər etməyim Azərbaycanın bu ölkə ilə əlaqələrə böyük 
əhəmiyyət verdiyini göstərir. Siyasi sahədə əlaqələrimiz uğurla 
inkişaf edir, Fransa bizim üçün  dost ölkədir. Azərbaycanın 
Avropa  İttifaqı ilə  əməkdaşlığının inkişafında Fransanın 
rolunu qeyd edən dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə geniş 
əməkdaşlığın olduğunu xatırladaraq  гейд  етди ki, Fransaya 
ötən səfərim zamanı Tuluza şəhərində olduq və aerobus tipli 
təyyarələr aldıq. Bu gün imzalanan sənədə görə isə yeni ATR 
tipli təyyarələr alınacaqdır. Energetika və digər sahələrdə  də 
əməkdaşlıq münasibətlərimizin inkişafını göstərir. 
Söhbət zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə  də toxunuldu. Prezident İlham  Əliyev Minsk 
qrupunun həmsədri kimi, Fransanın danışıqlar prosesində fəal 

 106 
iştirakını  və bu münaqişənin Azərbaycanın  ərazi bütövlüyü 
prinsipi  əsasında həllinə sadiq olduğunu yüksək qiymətlən-
dirdi. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü, ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti barədə danışdı, 
ərazilərimizin 20 faizinin işğal edildiyini, 1 milyon insanın 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü bildirdi. 
Görüşdə parlamentlərarası  əlaqələrin genişlənməsinin 
əhəmiyyəti və bu baxımdan qarşılıqlı  səfərlərin rolu vurğu-
landı. Bildirildi ki, əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənməsi 
üçün yaxşı imkanlar vardır. 
 
«Qaz de France» şirkətinin prezidenti ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev yan-
varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransanın «Qaz 
de France» şirkətinin prezidenti və Baş direktoru Jan Fransua 
Sireli ilə görüşmüşdür. 
Jan Fransua Sireli rəhbərlik etdiyi şirkətin fəaliyyəti və 
gördüyü  işlər haqqında dövlətimizin başçısına məlumat verə-
rək, Azərbaycan ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istədiyini bil-
dirdi.  
Prezident  İlham  Əliyev bu şirkətlə  əməkdaşlığa müsbət 
baxdığını  söyləyərək, birgə  işlərin görülməsi  üçün yaxşı 
imkanların olduğunu vurğuladı.  
 
«VİNCİ»  şirkəti idarə heyətinin sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev yan-
varın 30-da Parisdə onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fran-
sanın «VİNCİ» şirkətinin idarə heyətinin sədri İv Tibo Silqi ilə 
görüşmüşdür. 
İv Tibo Silqi Azərbaycan prezidentinin Fransaya dövlət sə-
fərini yüksək qiymətləndirərək, onu çox gözəl və tarixi hadisə 
adlandırdı.  

 
107 
Görüşdə  səfər zamanı imzalanmış  sənədlərin ikitərəfli 
əlaqələrin gələcək  inkişafına böyük təkan verəcəyi vurğulandı.  
«VİNCİ»-nin idarə heyətinin sədri Azərbaycan ilə  əmək-
daşlığa üstünlük verdiyini və bu baxımdan konkret layihələrin 
olduğunu söylədi. 
Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə xarici şirkətlər, iş adam-
ları üçün hər cür şəraitin yaradıldığını bildirdi. 
 
«Сосиете Эенерале» ширкятинин баш иърачы 
директору иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 30-да  онун  цчцн  айрылмыш  игамятэащда  «Сосиете 
Эенерале»  ширкятинин  Баш  иърачы  директору  Даниел  Бутон  иля 
эюрцшмцшдцр. 
Эюрцшдя «Сосиете Эенерале» ширкятинин Азярбайъанла йахшы 
ямякдашлыг  гурдуьу  вурьуланды.  Ейни  заманда  билдирилди  ки, 
ялагялярин  даща  да  эенишляндирилмяси  цчцн  ширкят  конкрет  ишляр 
эюрцр  вя  артыг  бир  сыра  лайищяляри  малиййяляшдирир.  Нязярдя 
тутулан йени лайищяляря дя сярмайя гойулаъаг вя Азярбайъанын 
банк секторунда мцяййян ишляр эюрцляъякдир. 
 
«BNP paribas» bankынын direktorlar  
Şurasынын sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev yan-
varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransanın ikinci 
ən böyük bankı olan «BNP Paribas»ın direktorlar Şurasının 
sədri Mişel Pebero ilə görüşmüşdür. 
Azərbaycan prezidentinin Fransaya dövlət səfərinin  əhə-
miyyətini vurğulayan Mişel Pebero bankın fəaliyyəti barədə 
məlumat verdi. 
Görüşdə  ölkələrimiz arasında  əməkdaşlıqla bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı.  

 108 
Prezident  İlham  Əliyev «BNP Paribas»ın Azərbaycanda 
bir sıra layihələri maliyyələşdirdiyini xatırladaraq dedi ki, 
bundan sonra qeyri-neft sektoruna da sərmayə qoyulması 
məqsədəuyğun olardı. Eyni zamanda, Azərbaycanda  gedən 
iqtisadi proseslərə  təkan verə bilən sahələr  üzrə  də  fəaliyyət 
mümkündür. 
 
NATO Parlament Assambleyasынын 
sədri ilə görüş 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev yan-
varın 30-da onun üçün ayrılmış iqamətgahda NATO Par-
lament Assambleyasının sədri Pyer Löluş ilə görüşmüşdür. 
Pyer Löluş Fransada keçiriləcək prezident seçkiləri  ərə-
fəsində bu ölkədə gedən proseslər, seçkilərə hazırlıq barədə 
dövlətimizin başçısına məlumat verdi.  
Görüşdə bir sıra regional məsələlərə dair geniş fikir müba-
diləsi aparıldı.  

 
109 
 
 
 
ФРАНСА СЕНАТЫ СЯДРИНИН АДЫНДАН 
ЗИЙАФЯТ 
 
Парис 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 
Франса  Сенатынын  сядри  Кристиан  Понсюленин  адындан 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийевин  вя  ханымы  Мещрибан 
Ялийеванын шяряфиня зийафят верилмишдир. 
Дювлятимизин  башчысы  Илщам  Ялийев  Франса  Сенатына  эялди. 
Бурада Азярбайъанын вя Франсанын дювлят байраглары асылмыш, 
фяхри  гаровул  дястяси  дцзцлмцшдц.  Фяхри  гаровул  дястясинин 
ряиси Азярбайъан президентиня рапорт верди. 
Президент  Илщам  Ялийеви  вя  ханымы  Мещрибан  Ялийеваны 
Франса  Сенатынын  сядри  Кристиан  Понсюле  бюйцк  щюрмят  вя 
ещтирамла, сямимиййятля гаршылады. 
Азярбайъан  президенти  вя  Франса  Сенатынын  сядри  фяхри 
гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр. 
Сонра Франса Сенатынын сядри Кристиан Понсюленин адындан 
Азярбайъан президентинин вя ханымынын шяряфиня зийафят верилди. 
 Сенатын  цзвляри  президент  Илщам  Ялийевя,  Азярбайъан 
нцмайяндя щейяти ися Франса Сенатынын сядриня тягдим олунду. 
Франса Сенатынын сядри вя Азярбайъан президенти зийафятдя 
нитг сюйлядиляр. 
 
Франса  Сенатынын сядри Кристиан Понсюленин нитги 
 
Ъянаб Азярбайъан Республикасынын Президенти! 
Чох щюрмятли ханым Ялийева! 
Ъянаб назирляр! 
Ъянаб сенаторлар вя язиз щямкарлар! 
Ъянаб сяфирляр! 

 110 
Зати-алиляри, ханымлар вя ъянаблар, артыг эюрдцйцнцз кими, 
бу ахшам бурайа мцхтялиф сащялярдян олан, лакин бир-бири иля 
сых  достлуг  ялагяляри  гурмуш  мясулиййятли  шяхсляр  топлаш-
мышдыр.  Мян  бурайа  топлашан  бюйцк  франсыз–Азярбайъан 
аилясини  эюрмякдян  олдугъа  мямнунам.  Сизляри  эюрмякдян 
вя сизя язиз достлар кими мцраъият етмякдян чох шадам. 
Ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым Ялийева! 
Илк  юнъя,  ъянаб  Президент,  иъазя  верин  сон  илляр  ярзиндя, 
хцсусян  дя 2004-ъц  илин  йанвар  айында  хариъя,  Франсайа  илк 
сяфяриниз  чярчивясиндя  Сизинля  эюрцшдцйцмцз  тарихи  салонда 
Сизи  йенидян  гябул  етмякдян  мямнун  олдуьуму  билдирим. 
Бу, юлкя башчысы кими,  Сизин илк рясми сяфяриниздир вя биз буну 
олдугъа  йцксяк  гиймятляндиририк.  Мян  Сизин  вя  ханымынызын 
мцшайияти иля бурада, Сенат сядринин салонунда кечирилян йени 
эюрцшц  ялагяляримизин  мющкямляндирилмясиня  садиглийинизин 
рямзи вя достлуг яламяти кими дяйярляндирирям.  
Ъянаб  Президент,  юлкяляримиз  арасында  мювъуд  олан  мц-
насибятляр  эюзялдир.  Апардыьымыз  сийаси  диалог  зянэин  вя 
эенишдир. Бу иш мяни чох севиндирир, чцнки яминлийин бязян тя-
ряддцдля явяз олундуьу бир вахтда дцнйада сабитлийи, тараз-
лыьы вя тящлцкясизлийи арзулайан юлкяляр арасында ямякдашлыьын 
апарылмасы бюйцк ящямиййят дашыйыр. 
Парламентлярарасы ямякдашлыьымыз фяалдыр, гаршылыглы сяфяр-
ляр  дюври  характер  дашыйыр.  Онун  динамик  инкишафы  ясасян 
Франса–Гафгаз  парламентлярарасы  групунун    сядри,  бурада 
яйляшян щямкарымыз вя достумуз Амбруаз Дцпонун фяалий-
йяти  иля  баьлыдыр.  Мядяни  ялагяляримиз  инкишаф  едир  вя  Сенат 
щазыркы  мядяни  мцбадиляляримизин  танынмыш  гцввяси  олан 
Бакыда  Франса  Мядяниййят  Мяркязинин  йарадылмасы  лайищя-
сини  дястяклямяйиндян  гцрур  щисси  дуйур.  Билдийиниз  кими, 
щямин  мяркяз  Сенатын  тяшяббцсц  иля  тясис  едилмишдир  вя  мян 
чох  шадам  ки,  онун  фяалиййяти  уьурлудур  вя  о,  мцнасибят-
ляримизин инкишафына хидмят едир. 
Айдындыр ки, игтисади ялагяляримиз сийаси мцнасибятляримиз 
сявиййясиндя дейил, лакин бу гейри-таразлыьын арадан галдырыл-

 
111 
масы  цчцн  щяр  ики  тяряфдян  бюйцк  сяйлярин  эюстярилдийини 
билирям.  Бу  бахымдан,  ъянаб  Президент,  иъазя  верин,  Сизин 
щямчинин бу мягсядя ня гядяр йцксяк дяряъядя наил олмаьа 
чалышдыьынызы  вурьулайым.  Ютян  илин  декабр    айында  франсыз 
сащибкарлардан  ибарят  нцмайяндя  щейятини  шяхсян  гябул 
етдиниз вя щазыркы сяфяриниз чярчивясиндя артыг бир нечя мцга-
виля имзаланмышдыр. Игтисадиййатынын шахяляндирилмяси йолунда 
бюйцк  сяйляр  эюстярян  вя 2005-ъи  илдя 26 фаиз  игтисади  артым 
эюстяриъиси  иля  сечилян  Азярбайъана  франсыз  мцяссисяляринин 
артан мараьыны мцшащидя етмякдян шадам. 
Ъянаб Президент, язиз достум! 
Азярбайъан  еля  бурада  гябул  етмяк  шяряфиня  наил  олду-
ьум  рящмятлик  атанызын  рящбярлийи  алтында,  инди  ися  Сизин 
рящбярлийинизля чох дяйишикликлярдян кечмишдир. Лакин юзцнцн 
яняняви  дяйярлярини,  дини  дюзцмлцлцйцнц  вя  нящайят,  щяля 
1918-ъи илдя гадынлара сечки щцгугу веряряк онларын мювге-
йини  мющкямляндирмяк  язмини  горуйуб  сахлайа  билмишдир. 
Тябии,  биз  буну  етираф  етмялийик  ки,  сиз  гадын  иля  киши  арасын-
дакы бярабярлийи биздян юнъя танымысыныз. 
Ирялийя доьру атылмыш бу ъцр эюзял аддымла йанашы, тящдид-
ляр  щяля  дя  галмагдадыр.  Сющбят  сцлщдян  эедир.  Билдийиниз 
кими,  Франса  Сенаты – иъазя  верин,  мян  буну  бир  даща  ха-
тырладым – Ъянуби  Гафгазда  мцнагишялярин  арадан  галдырыл-
масына  юз  фяал  тющфясини  верир.  Франса  Сенатынын  сядри  олду-
ьум  вахтдан  етибарян  мян  ъянуби  Гафгазын  цч  парламенти 
арасында ямякдашлыг вя мцзакирялярин апарылмасы мягсяди иля 
шяхсян чалышмышам. 1999-ъу илин декабр айында Версалда тяш-
кил  етдийим  илк  эюрцшдян  сонра  бир  чох  бу  ъцр  топлантылар 
кечирилмишдир.  Эюстярилмиш  сяйляр  туризм  вя  мядяни  ирсин 
горунмасы сащяляриндя реэионал ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк 
гярары иля нятиъялянди. Бу мягсядля щесабатлар щазырланмыш вя 
щяр  бир  тяряфя  эюндярилмишдир.  Биз  Сенатда  цмид  едирик  ки, 
онлар  эялян  айлар  ярзиндя  щамы  тяряфиндян  мцзакиря  олуна-
ъагдыр.  Билирям  ки,  сцлщцн  бяргярар  олунмасына  садиглийи  иля 
танынан юлкянизин дястяйиня архалана билярям. Мцнагишялярин 
ядавят вя эцъ щесабына щяллинин мцмкцнсцзлцйцнц анламаг 

 112 
няинки  вятяндашларын,  о  ъцмлядян  сийасятчилярин  ян  бюйцк 
мясулиййятидир.  Сцлщ  эяляъякдир.  Биз  ону  бир  чох  заманлар 
файдасыз  олан,  ясрляр  бойу  апарылмыш  мцщарибяляр  вя  мцна-
гишялярдян сонра Авропада щисс етмишик. 
Хцсусян  Минск  групу  дахилиндя  чалышан  вя  даими  садиг-
лийиня бяляд олдуьунуз Франса вя Авропа Иттифагынын гоншу-
луг  сийасяти  чярчивясиндя  юлкянизля  тядбирляр  планы  имзаламыш 
бцтцн Авропа щяля дя щялл олунмамыш Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин гяти вя разылашдырылмыш формада низамланмасында 
сизин тяряфиниздя олаъагдыр. Мян беля цмидляря ялавя ясаслары 
эюрцрям. 
Йекун  олараг  иъазя  верин  бу  бадяни  халгларымыз  арасын-
дакы  достлуьун  шяряфиня,  Сизин  вя  ханым  Ялийеванын  шяряфиня 
галдырым. 
Йашасын Азярбайъан! 
Йашасын Франса! 
Йашасын Франса–Азярбайъан достлуьу! 
 
 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб сядр! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Язиз достлар! 
Мяним  Франсайа  дювлят  сяфярим  баша  чатмышдыр.  Сабащ 
мян Вятяня гайыдаъаьам. Дейя билярям ки, сяфяр чох уьурлу 
кечмишдир вя сяфярдян сонра икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы 
цчцн дя бюйцк ишляр эюрцляъякдир. Бу сяфяр Франса–Азярбай-
ъан  мцнасибятляринин  инкишафында  чох  юнямли  рол  ойнайа-
ъагдыр.  Сяфяр  заманы  кечирилян  данышыглар,  фикир  мцбадиляси, 
имзаланмыш сянядляр бизим юлкяляримизи бир-бириня даща да сых 
баьлайаъагдыр.  Икитяряфли  мцнасибятляр  чохшахялидир.  Чох  ша-
дам ки, Франса Сенатынын бу мцнасибятлярин инкишафында чох 
бюйцк ролу вардыр вя Азярбайъанда буну чох йахшы билирляр. 
Щюрмятли  ъянаб  сядр,  Сизин  бу  ишлярдя  фяал  иштиракыныз 
Азярбайъанда чох бюйцк ряьбятля гаршыланыр. Сиз Азярбайъа-
нын  досту  кими,  тябии  олараг  чалышырсыныз  ки,  щям  Франса–

 
113 
Азярбайъан мцнасибятляри даща сцрятля инкишаф етсин, щям дя 
бизим  йашадыьымыз  бюлэядя,  Ъянуби  Гафгазда  тезликля  сцлщ, 
тящлцкясизлик там шякилдя бяргярар олунсун. Бизим сийаси мц-
насибятляримиз – шцбщясиз,  буну  щаглы  олараг  гейд  етдиниз – 
ян  йцксяк  сявиййядядир.  Азярбайъанын  Авропа  Иттифагы  иля 
мцнасибятляриндя  Франсанын  чох  бюйцк  ролу  вардыр  вя  бу 
дястяйя эюря мян Франса щюкумятиня, Сената, бцтцн достла-
рымыза миннятдарам. 
Азярбайъанын  Авропа  тяшкилатлары  иля  сямяряли  ямякдаш-
лыьы, давам едян ишбирлийи щям бизим цчцн чох бюйцк ящямий-
йят  кясб  едир,  ейни  заманда  Авропанын  енержи  тящлцкясизлийи 
цчцн дя юнямли йер тутур. Мян билирям ки, Авропа Иттифагы иля 
Азярбайъан  арасында  имзаланмыш  йени  гоншулуг  програ-
мынын  щяйата  кечирилмясиндя  Франсанын  чох  бюйцк  ролу 
олмушдур.  Цмид  едирям  ки,  нювбяти  беш  ил  ярзиндя  Азярбай-
ъанда мювъуд олан вязиййят, мейарлар Авропа мейарларына 
даща да йахын олаъагдыр. 
Бунунла  бярабяр,  цч  ай  бундан  яввял  Авропа  Иттифагы  иля 
Азярбайъан  арасында  енержи  сащясиндя  стратежи  тяряфдашлыг 
щаггында  меморандум  имзаланмышдыр.  Бу  меморандумун 
иърасы нятиъясиндя Азярбайъанын зянэин нефт-газ ещтийатлары, о 
ъцмлядян  Авропа  истигамятиня  нягл  олунаъаг  вя  беляликля, 
бизим ямякдашлыьымыз даща да эениш шякилдя давам едяъякдир. 
Франса бюйцк дювлятдир, Авропанын апарыъы юлкясидир, Бир-
ляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты  Тящлцкясизлик  Шурасынын  даими 
цзвцдцр. Бир сюзля, дцнйада эедян просесляря Франсанын чох 
бюйцк тясири вар. Ялбяття ки, Франсанын бейнялхалг эцндялийи 
дя  чох  эенишдир.  Бизим  цчцн  чох  ваъибдир  ки,  бюлэямиздя, 
хцсусиля  Ъянуби  Гафгазда  мювъуд  олан  мцнагишялярин  щял-
линдя Франсанын чох бюйцк ролу вар вя АТЯТ-ин Минск гру-
пунун  щямсядри  кими,  Франса  сямими  олараг  чалышыр  ки,  бюл-
эядя сцлщ бярпа  едилсин. 
Щяр бир мцнагишянин щялли цчцн башлыъа амил бейнялхалг прин-
сиплярин  горунуб  сахланмасыдыр.  Азярбайъанын  ярази  бцтюв-
лцйцнц  таныйан  юлкя  кими,  Франса  мцнагишянин  щяллиня  юз 
дяйярли тющфясини верир. Биз истяйирик ки, мцнагишянин щяллиндя, илк 

 114 
нювбядя, бейнялхалг щцгуг принсипляри ясас эютцрцлсцн вя ейни 
заманда,  ядалят  бярпа  олунсун.  Чцнки  бизим  торпагларымызын 
узун илляр ярзиндя ишэал алтында галмасы щям бейнялхалг щцгуг 
нормаларынын, ейни заманда, ядалятин позулмасыдыр. 
Бизим  мцнасибятляримизин  гыса,  анъаг  чох  зянэин  тарихи 
вардыр. 1991-ъи  илдя  Азярбайъан  мцстягиллийини  бярпа  етдик-
дян  сонра  Франса  бизим  мцстягиллийимизи  таныйан  илк  юлкя-
лярдян  бири  олмушдур.  Анъаг  бизим  стратежи  ямякдашлыьымыз 
1993-ъц  илин  сонунда  башламышдыр.  О  вахт  Щейдяр  Ялийев 
президент вязифясиня сечиляндян ики ай сонра илк рясми сяфярини 
Франсайа  етмишди  вя  о  эцндян  бу  эцня  гядяр  бизим  мцна-
сибятляримиз  сцрятля  инкишаф  едир.  Азярбайъанда  инсанлар  ян-
яняляря  чох  садиг  олурлар  вя  бу  эюзял  яняняни  биз  дя  йаша-
дырыг.  Мян  дя 2003-ъц  илин  октйабр  айында  президент  вязи-
фясиня  сечиляндян  цч  ай  сонра  илк  рясми  сяфярими  Франсайа 
етмишдим.  Бу  щям  яняняляря  сядагятимизи  якс  етдирян  амил-
дир,  ейни  заманда,  бизим  хариъи  сийасятимизин  яламятидир.  О 
вахтдан бу эцня гядяр, цч ил ярзиндя мян Франсада дяфялярля 
олмушам вя щяр дяфя, язиз достум, Сизинля эюрцшмцшцк, чох 
дяйярли  фикир  мцбадиляси  апармышыг.  Щяр  дяфя  Сизинля    эюрцш-
мяк мяним цчцн чох хошдур. Юлкяляр арасында мцнасибятляр 
мцхтялиф  амилляря  сюйкянир.  Онлардан  бири  дя  достлугдур, 
мещрибанчылыгдыр, о да бизим арамызда вар. 
Щюрмятли  ъянаб  сядр,  бу  бадяни  Сизин  шяряфинизя  галдыр-
маг истяйирям. Франса–Азярбайъан ялагяляринин шяряфиня гал-
дырмаг истяйирям.  
Йашасын Франса! 
Йашасын Азярбайъан!  
 
* * * 
 
Зийафятдян  сонра  президент  Илщам  Ялийев  Сенатын  Хатиря 
китабыны имзалады. 
Дювлятимизин башчысына вя  ханымына Франса Сенаты адындан 
хатиря щядиййяси тягдим едилди. 
Азярбайъан  президенти  ъянаб  Кристиан  Понсюлейя  йадиэар 
олараг щядиййя тягдим етди вя хатиря шякли чякдирилди.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə