Рамиз мещдийев ялийев илщам


«FƏXRİ LEGİONUN BÖYÜK XAÇ KOMANDORU»Yüklə 3,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/27
tarix16.12.2016
ölçüsü3,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 
 «FƏXRİ LEGİONUN BÖYÜK XAÇ KOMANDORU»   
 VƏ «HEYDƏR ƏLİYEV» ORDENLƏRİNİN  
 TƏQDİM  OLUNMA MƏRASİMİ  
 
Парис, 
Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
   
  Yanvarın 29-da Yelisey sarayında Azərbaycan  Рес-
публикасынын Prezidenti İlham Əliyevə  «Fəxri legionun böyük 
xaç komandoru» ordeninin və prezident Jak Şiraka «Heydər 
Əliyev»  ordeninin təqdim olunma mərasimi keçirilmişdir.  
Mərasimdə Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban 
Əliyeva, Fransa prezidenti Jak Şirakın xanımı Bernadet Şirak, 
habelə dövlətimizin başçısını müşayiət edən nümayəndə heyə-
tinin üzvləri iştirak edirdilər. 
Əvvəlcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransa prezi-
denti Jak Şiraka üzərində onun portreti toxunmuş xalça hədiy-
yə etdi. Dövlət başçıları xalçanın  önündə xatirə  şəkli  çəkdir-
dilər. Sonra Fransa prezidenti Jak Şirak dövlətimizin başçısı-
na xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. 
Prezident Jak Şirak Fransanın  ən yüksək ordenini Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim edərək dedi: 
–  Əziz dost, bildiyiniz kimi, 2004-cü ildə  mən atanızın 
təltif olunduğu «Fəxri legion» ordenini Sizə verdim. Siz bi-
lirsiniz ki, mən ona böyük hörmət və böyük dostluq hissləri 
bəsləyirdim. Mən həmin mükafatı Sizə  təqdim edərkən  çox 
böyük həyəcan hissi keçirirdim.  İndi isə Siz ölkəmizə ilk 
dövlət səfərinə  gəlmisiniz. Ona görə  də  böyük məmnuniy-
yətlə Sizi Fransanın yüksək mükafatı – «Fəxri legion» or-
deninin ən yüksək dərəcəsi ilə təltif etmək istəyirəm.  

 88 
Bildiyiniz kimi, bu orden Napoleon tərəfindən təsis olun-
muşdur və  bütün fransızlar  öz  ölkəsinin fərqlənmə nişan-
larına və medallarına  çox sadiqdirlər. Bəzən  əcnəbilər bizə 
gülərək deyirlər ki, iki fransız görüşdükdə  əgər bir-birini 
tanımırlarsa, ilk növbədə  fərqlənmə nişanlarına baxırlar.  
Bu mükafatı böyük məmnunluqla Sizə təqdim edirəm.  
Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransa prezidenti 
Jak Şiraka «Heydər Əliyev» ordenini təqdim edərək dedi: 
 – Hörmətli cənab Prezident, bu gün mənim üçün çox əziz 
bir gündür. Fransanın ən yüksək ordenini almaq çox böyük 
şərəfdir. Siz qeyd etdiniz ki, üç il bundan əvvəl mən Fran-
sada rəsmi səfərdə olarkən prezident Heydər  Əliyevin təltif 
edildiyi ordeni almaq mənə nəsib olmuşdur. Sizin şəxsi dost-
luğunuz Fransa–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında 
xüsusi rol oynamışdır. Məhz sizin birgə fəaliyyətiniz nəticə-
sində Fransa–Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf et-
mişdir və bu gün  ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Bütün sa-
hələrdə – siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə biz çox uğurlu 
əməkdaşlıq edirik, Fransa bizim üçün dost ölkədir,  çox 
yaxın tərəfdaşdır. Mən  çox  şadam ki, bizim aramızda olan 
şə
xsi münasibətlər də ən yüksək zirvədədir. Biz bir-birimizə 
dost deyirik və bu, sözün  əsl mənasında, böyük dostluğun 
nümunəsidir.  
Bu gün Sizin tərəfinizdən Fransa dövlətinin  ən yüksək 
ordeni ilə  təltif olunmaq, əlbəttə ki, böyük xoşbəxtlikdir. 
Demək istəyirəm ki, bundan sonra da iki ölkə arasında olan 
münasibətlərin inkişafında öz səylərimi göstərəcəyəm.  
Mən bu gün böyük məmnunluq hissi ilə Sizi Azərbaycan 
dövlətinin  ən yüksək ordeni – «Heydər  Əliyev» ordeni ilə 
təltif edirəm. Bu orden çox nadir hallarda təqdim olunur. Bu 
üçüncü ordendir və mən onu bu gün Sizə təqdim edirəm. Bu 
həm Azərbaycanın  ən yüksək mükafatıdır, eyni zamanda, 
Sizin dostunuz Heydər Əliyevin adını daşıyan ordendir. Sizi 
təbrik edirəm. 

 
89 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН ХАНЫМЫ 
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА ИЛЯ ФРАНСА 
ПРЕЗИДЕНТИНИН ХАНЫМЫ БЕРНАДЕТ ШИРАКЫН 
ЭЮРЦШЦ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Йанварын 29-да Азярбайъан президентинин ханымы, Милли 
Мяълисин депутаты, ЙУНЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийева Йелисей  сарайына эялди. 
Франса  президентинин  ханымы  Бернадет  Ширак  Азярбайъан 
президентинин ханымыны сарайын юнцндя сямимиййятля гаршылады. 
Сонра  дювлят  башчыларынын  ханымлары  арасында  эюрцш  ке-
чирилди. 

 90 
 
 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ VƏ XANIMININ ŞƏRƏFİNƏ 
ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ DÖVLƏT QƏBULUНДА  
НИТГ 
 
Парис, Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Франса президенти Жак Ширакын нитги 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханым! 
Ханымым вя мян Сизи Парисдя гябул етмякдян чох мям-
нунуг. Бцтцн франсызлар адындан ян дярин сямимиййятля Сизя 
хош  эялмисиниз  дейирик.  Мцнасибятляримизин  тарихиндя  бу  илк 
дювлят  сяфяри  юлкяляримиз  арасындакы  достлуьу  алгышламаг 
фцрсятидир.  Бу  эцълц  вя  сямими  достлуьун  тяшяббцскары  Сизин 
атаныз  мярщум  Щейдяр  Ялийев  олмушдур.  Иъазя  верин  бу 
тянтяняли анлары онун хатиряси иля баьлайаг. 
Ъянаб Президент! 
Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин тарихи щяля ки гыса-
дыр.  Лакин  бу  мцнасибятляр  бизим  зийалыларымыз  вя  бюйцк 
йазычыларымыз  тяряфиндян  ясрляр  бойу  формалашдырылмыш  телляря 
сюйкянир. 
Бюлэядяки  халгларын  юзцнямяхсуслуьу  Хязяр  сащилляринин 
чохсайлы  сяйащятчиляри  арасында  Франсада  вя  Авропада  ян 
йахшы  танынан  Александр  Дцманын  «Гафгаза  сяйащят»  яся-
риндя  тясвир  олунмушдур. 1858-ъи  илдя  Бакыда  Дцма  гонаьы 
олдуьу  ев  сащибляринин  франсыз  мядяниййяти  вя  фялсяфясиня 
мараьына  валещ  олмушдур.  Пайтахт  шящяри  ъазибясиня  вурул-
муш  Дцма  сизин  поезийа  яняняляринизин  вя  онун  бюйцк 
нцмайяндяляринин,  о  ъцмлядян  мяшщур  Низами  Эянъявинин 

 
91 
ясярляринин вя бюйцк шаиряниз Натяванын щейранедиъи тясириня 
гапылмышдыр. Беля дейирляр ки, Натяван юз истедады вя эюзяллийи 
иля ону мяфтун етмишдир. 
Илк Азярбайъан Республикасынын сцгутундан сонра Азяр-
байъан  зийалыларынын  бир  сыра  бюйцк  шяхсиййятляри,  тябии  ки, 
мящз Франсайа цз тутдулар. Мян Франсаны икинъи вятян сеч-
миш  вя  йазычы  щяйатыны  Бакы  вя  Парис  арасында  пайлашан  Ба-
нинин  адыны  чякмяк  истярдим.  Мян  парламентин  сядри  вя 
Версал конфрансында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин баш-
чысы,  сон  мяскяни  олан  Сен-Клодда  дяфн  едилмиш  Ялимярдан 
бяй Топчубашовун адыны чякмяк истярдим. 
1991-ъи илдя, бир чохларынын тяряддцд етдийи вахтда Франса 
Тцркийя иля бирликдя  Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан илк 
юлкялярдян бири олмуш вя она юз инамыны ифадя етмишдир. 
Юлкянизин  мцстягиллийини  мцшайият  едян  сынаг  илляриндян 
сонра мярщум атаныз Азярбайъан цчцн йени йцксялиш шяраити 
йарада билмишдир. Онун  1994-ъц илдя юлкянизин карбощидро-
эен  ещтийатларынын  истисмара  верилмяси,  Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт бору кямяринин вя Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ кямяринин 
иншасы  иля  баьлы  стратежи  гярарларына  Франса  юз  дястяйини 
вермишдир. Щямин гярарлар Сизин юлкянизя дцнйада ян йцксяк 
игтисади артым эюстяриъисиня наил олмаьа имкан вермишдир. Бу 
гярарлар  Сизя  вятяндашларынызын  леэитим  арзуларына  вя  даща 
бюйцк  игтисади  вя  сосиал  инкишафа  доьру  йюнялян  цмидляриня 
ъаваб  вермяк  васитясиня  чеврилмишдир.  Ейни  заманда,  узаг 
перспективдя  юлкяниздя  сабитлик  вя  фираванлыьы  тямин  едяъяк 
иътимаи азадлыглар вя демократийанын мющкямляндирилмясиня 
йюнялмиш  арзу  вя  цмидлярдян  дя  сющбят  эедир.  Бу  Сизин 
юлкяниздяки  дини  дюзцмлцлцк  вя  бярабярлик  янянясиня  там 
уйьун бир йолдур. Хатырлатмаг лазымдыр ки, юлкяниз гадынлара 
сечки щцгугуну щяля 1918-ъи илдя вермишдир. 
Ъянаб Президент! 
Тарихинизин бу йени мярщялясиндя Франса ясл демократийа, 
еляъя  дя  мцасир  вя  чохшахяли  игтисадиййатын  йарадылмасына 
кюмяк  эюстярмяк  цчцн  юз  милли  тяърцбясини  Сизинля  пайлаш-

 92 
маьа вя хцсусян дя щцгуги дювлятин формалашмасы сащясиндя 
ямякдашлыьы мющкямляндирмяйя щазырдыр. 
Франсыз ширкятляри юз тяърцбялярини игтисади инкишафыныз цчцн 
бюлцшмяйи  арзулайыр.  Онлар  Бакы,  онун  стратежи  цряйи  олан 
Хязярдя  карбощидроэен  ещтийатларынын  истисмарында,  щабеля 
диэяр секторлара сярмайя гойулмасында фяалиййятлярини эениш-
ляндирмяйя щазырдырлар. 
Ширкятляримиз  истяр  ятраф  мцщит,  шящярсалма  ишляри,  банк 
сектору, сыьорта, истярся дя кянд тясяррцфаты, йейинти сянайеси 
сащяляриндя юлкянизин тялябатларына ъаваб вермяк игтидарында 
олаъагдыр.  Мян  онларла  ишлямяйи  там  сямимиййятля  Сизя 
тювсийя едирям. 
Ейни заманда, биз гаршылыглы мядяни ялагяляримизи эцълян-
дирмяк  истяйирик. 2004-ъц  илдя  «Оранэерие»  музейиндя  «Ба-
кы–Парис»  сярэисиндян  сонра  Франсада  бюйцк  Азярбайъан 
мядяниййяти  эцнляри  лайищяси  франсыз  иътимаиййятиня  Азярбай-
ъаны, ясасян дя онун валещедиъи муьам сяняти, бюйцк бястя-
карлар  Цзейир  Щаъыбяйов  вя  Гара  Гарайевин  йарадыъылы-
ьындан  буэцнкц  мцасир  ясярляря  гядяр  мусиги  яняняляри  иля 
йенидян таныш олмаьа имкан веряъякдир. 
Ъянаб Президент! 
Сиз  билирсиниз  ки,  он  илдян  артыг  мцддят  ярзиндя  Франса 
Минск  групу  чярчивясиндя  аьрылы  Даьлыг  Гарабаь  мцнаги-
шясинин щялли истигамятиндя сяйлярини ясирэямямишдир. 
Мян  буну  Йереванда  бяйан  етмишям.  Бу  ахшам  буну 
бир  даща  Сизя  дейирям.  Франса  бу  эцн  инанмаг  истяйир  ки, 
сцлщ  вахты  артыг  йетишмишдир.  Франса  буна  инанмаг  истяйир, 
чцнки о, мцщарибянин няйя бярабяр олдуьуну билир. Буна наил 
олмаг сон аддымын атылмасыны тяляб едир. Чятин бир аддымдыр. 
Еля  бир  аддымдыр  ки,  инсанларын  эяляъяйиня  йюнялмиш  етимад 
акты  олаъагдыр.  Ъясарятли  щярякяти  статус-квонун  защири  тящ-
лцкясизлийиндян  цстцн  тутмаг  лазымдыр.  Бу  сон  аддым  щям 
Бакыда,  щям  Йереванда  атыла  биляр,  чцнки  онун  нятиъясиндя 
нурлу щяйатын, сцлщ вя фираванлыьын цфцгляри ачылаъагдыр. Мян 
бу арзулары бцтцн Ъянуби Гафгаз халглары цчцн ифадя етмяк 
истярдим. 

 
93 
Ъянаб Президент! 
Инди ися иъазя верин бадями Азярбайъанын, онун халгынын 
вя эяляъяйинин шяряфиня галдырым. 
Ъянаб  Президент,  мян  бадями  Сизин  шяряфинизя  вя  чох 
дярин  щюрмят  бяслядийим  ханымыныз  Мещрибан  Ялийеванын 
шяряфиня галдырырам. 
Мян  бадями  бу  ахшам  юз  иштираклары  иля  бизим  достлуьу-
муза  вя  бу  достлуьун    эяляъяйиня  инандыгларыны  нцмайиш 
етдирян  ики  юлкянин  бцтцн  йцксяк  вязифяли  шяхсляринин  шяряфиня 
галдырырам. 
Йашасын Азярбайъан! 
Йашасын Франса! 
Йашасын бизим достлуьумуз! 
 
               Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Язиз дост! 
Щюрмятли ханым Бернадет Ширак! 
Ханымлар вя ъянаблар! 
Илк нювбядя, ъянаб Президент, мяни юлкянизя дювлят сяфяри-
ня  дявят  етдийинизя  эюря  Сизя  црякдян  тяшяккцр  едир,  Франса 
торпаьында мяня вя нцмайяндя щейятиня эюстярдийиниз сями-
ми  гонагпярвярлийя  эюря  дярин  миннятдарлыьымы  билдирмяк 
истяйирям. 
Кечирдийимиз  эюрцшлярдян  чох  мямнунам.  Биз  икитяряфли 
ямякдашлыгла,  бир  сыра  реэионал  вя  бейнялхалг  мясялялярля 
баьлы эениш вя сямяряли фикир мцбадиляси апардыг. Шцбщясиз ки, 
бцтцн бунлар, щямчинин гябул етдийимиз Бирэя Бяйаннамя вя 
имзаланаъаг  сянядляр  ямякдашлыьымызын  даща  да  инкишафына 
вя дяринляшмясиня юз тющфясини веряъякдир. 
Мямнуниййятля  гейд  етмяк  истяйирям  ки,  ямякдашлыьымы-
зын сявиййяси йцксякдир. Франса Азярбайъанын игтисади тяряф-
дашлары сырасында биринъи бешлийя дахилдир. Юлкяляримиз арасында 
ямтяя  дювриййясинин  щяъми  сон  илляр  ярзиндя  тяхминян 3 дяфя 
артыбдыр.  Франса  ширкятляри  Азярбайъанын  игтисади  инкишафында 

 94 
йахындан  иштирак  едир,  Франса  иш  адамлары  енерэетика  вя 
инфраструктур  секторунда,  авиасийа,  мцлки  тящлцкясизлик,  ма-
лиййя,  истещсал,  хидмят  сащяляриндя  вя  диэяр  сащялярдя  фяаллыг 
эюстярирляр. 
Севиндириъи  щалдыр  ки,  Франса  Азярбайъанын  бейнялхалг 
мигйасда вя Авропа  гитясиндя енержи тящлцкясизлийиня тющфяси-
ня  хцсуси  юням  верир.  Хязяр  дянизинин  зянэин  карбощидроэен 
ещтийатларынын  щасилаты  вя  дцнйа  базарларына  нягли  сащясиндя 
ялдя  етдийимиз  уьурларда  Франсанын  мювгейи  бизим  цчцн  чох 
ящямиййятлидир.  Биз  щямчинин  Азярбайъанын  демократик  инки-
шафына Франсанын эюстярдийи дястяйи ваъиб щесаб едирик. 
Ейни заманда, юлкяляримиз бейнялхалг терроризм, нцвя силащ-
ларынын йайылмасы, наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси вя 
диэяр  мцасир  чаьырыш  вя  тящдидляря  гаршы  мцбаризя  сащясиндя 
уьурлу  ямякдашлыг  едир.  Бейнялхалг  вя  реэионал  тяшкилатлар,  о 
ъцмлядян Авропа Иттифагынын «Йени гоншулуг сийасяти» програ-
мы вя НАТО-нун «Фярди тяряфдашлыьын фяалиййят планы» чярчивя-
синдя сых ялагяляримиз мямнунлуг доьурур. Авропа Иттифагы иля  
Азярбайъан арасында енержи сащясиндя стратежи тяряфдашлыьа даир 
анлашма  меморандумунун  имзаланмасы  етибарлы  тяряфдашлыьы-
мызын парлаг нцмунясидир. 
Халгымызын  ян  аьрылы  проблеми  олан  Ермянистан–Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бейнялхалг щцгугун 
норма вя принсипляриня уйьун, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 
чярчивясиндя ядалятли щялли сащясиндя АТЯТ-ин Минск групу-
нун  щямсядри  кими,  Франсанын  вя  ъянаб  Президент,  шяхсян 
Сизин фяалиййятинизи йцксяк гиймятляндиририк. 
Азярбайъан  иля  Ермянистан  арасында  эедян  данышыглар 
просесини  даим  диггятиниздя  сахладыьыныза,  мцнагишянин 
арадан галдырылмасы истигамятиндя эюстярдийиниз шяхси сяйляря 
эюря Сизя  тяшяккцрцмц  билдирирям.  Яминям  ки,  мцнагишянин 
сцлщ  йолу  иля  арадан  галдырылмасы  Ъянуби  Гафгазда  сцлщцн, 
сабитлийин  вя  тящлцкясизлийин  бяргярар  олмасы,  реэионун  Ав-
роатлантик  структурларына  интеграсийасы  сащясиндя  йени  сящифя 
ачаъагдыр. 

 
95 
Бу  эцн  Азярбайъан  бюйцк  сцрятля  инкишаф  едир.  Щяйата 
кечирилян сийаси вя игтисади ислащатлар юлкянин динамик инкиша-
фына имкан йарадыбдыр. 2005-ъи илядяк, он ил ярзиндя Азярбай-
ъанда  цмуми  дахили  мящсулун  артымы  щяр  ил 10 фаиздян  чох 
олмушдур. 2005-ъи  илдя  ися  бу, 26 фаиз, 2006-ъы  илдя 35 фаиз 
артмышдыр.  Сон  цч  ил  ярзиндя  юлкядя 500 миндян  чох  йени  иш 
йери  ачылмышдыр.  Азярбайъанда  чох  йахшы  сярмайя  мцщити 
вардыр.  Сон 10 илдя  игтисадиййатымыза 33 милйард  доллар  сяр-
майя гойулмушдур. 
Азярбайъан  реэионда  сабитлийин  вя  тящлцкясизлийин  мющ-
кямлянмясиня, игтисади инкишафа вя интеграсийайа тякан веря-
ъяк бейнялхалг лайищяляр щяйата кечирир. Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт  кямяри,  Бакы–Тбилиси–Ярзурум  газ  кямяри,  Бакы–Тби-
лиси–Гарс дямир йолу лайищяляри бцтцн реэионун инкишафында вя 
Азярбайъанын  Авропайа  интеграсийасында  мцщцм  рол  ойна-
йаъаг, юлкяляримизи бирляшдирян мющкям ямякдашлыг кюрпцсц 
олаъагдыр. 
Мян Азярбайъан иля Франса арасында мцнасибятлярин бц-
тцн  сащялярдя  инкишаф  етмясинин,  эенишлянмясинин  тяряфдары-
йам  вя  инанырам  ки,  дост  юлкянизя  сяфярим,  Сизинля  эюрцшц-
мцз,  апардыьымыз  фикир  мцбадиляси  бу  мцнасибятляри  даща 
йцксяк сявиййяйя галдыраъагдыр. 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Иъазя  верин  бу  бадяни  Сизин  шяряфинизя,  ханым  Бернадет 
Ширакын шяряфиня, юлкяляримиз арасында сямими достлуг вя фай-
далы ямякдашлыг ялагяляринин инкишафы шяряфиня галдырым! 
 

 96 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ФРАНСАЙА 
ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 
Намялум ясэярин мязары юнцня яклил  
гойулмасы мярасими 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev 
yanvarın 30-da səhər Parisin Yelisey xiyabanına gələrək, 
Fransanın azadlıq rəmzi sayılan «Zəfər tağı»nın altında dəfn 
olunmuş Naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoymuşdur.   
Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Fransanın Dövlət 
himnləri səsləndi.  
Əklilqoyma mərasimini izləmək  üçün buraya minlərlə 
paytaxt sakini toplaşmışdı. Dövlətimizin başçısı burada İkinci 
dünya müharibəsinin Fransadan olan iştirakçıları ilə  səmimi 
görüşdü, Paris sakinlərini salamladı.  
Şəhərin «Zəfər tağı» istiqamətində  bütün yolları bağlan-
mışdı. Хатырладаг ки, бу йоллар али гонагларын Франсайа сяфяри 
заманы  чох  надир  щалларда  баьланыр.  Бу,  Азярбайъан  прези-
денти  Илщам  Ялийевин  дювлят  сяфяриня  чох  бюйцк  ящямиййят 
верилмясинин даща бир тязащцрцдцр. 
 
Парис шящяр мерийасында эюрцш 
 
Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Paris şəhər meriyasının binasına gəlmişdir. 
Binanın qarşısında dövlətimizin başçısının  şərəfinə  fəxri 
qarovul dəstəsi və ali qonağa hörmət və ehtiram əlaməti olaraq 
atlı milli qvardiyanın əsgərləri düzülmüşdü. 

 
97 
Azərbaycan prezidenti İlham  Əliyevi və xanımı Mehriban 
Əliyevanı Paris şəhərinin meri Bertran Delanoe böyük hör-
mətlə qarşıladı.  
Sonra prezident İlham  Əliyev ilə Paris şəhərinin meri 
Bertran Delanoe arasında görüş oldu. 
Görüşdə Azərbaycan ilə Fransa arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, tarixi, mədəni, 
iqtisadi və siyasi sahələrdə  əlaqələrin  genişləndiyi bildirildi. 
Həmçinin humanitar sahədə  əməkdaşlıq  üçün böyük poten-
sialın olduğu və bu istiqamətdə əlaqələrin genişləndirilməsinin 
vacibliyi vurğulandı.  
Prezident  İlham  Əliyev eyni zamanda, Bakı ilə Paris ara-
sında münasibətlərin inkişaf edərək,  ölkələrimiz arasındakı 
səviyyəyə çatmasının zəruriliyini söylədi. Dövlətimizin başçısı 
Parisin merini Bakıya dəvət etdi. 
Bertran Delanoe dəvəti məmnunluqla qəbul etdi və  döv-
lətimizin başçısına dərin təşəkkürünü bildirdi. 
Эюрцшцн  сонунда  Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  вя 
Парисин мери Бертран Деланое республикамызын Дювлят эербинин 
тясвири олан пергаменти имзаладылар. 
 

 98 
 
 
 
FRANSA İCTİMAİYYƏTİNİN VƏ DİPLOMATİK 
KORPUSUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ  
GÖRÜŞДЯ НИТГ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил 
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin 
Paris şəhər meriyasında Fransa ictimaiyyətinin və diplomatik 
korpusun nümayəndələri ilə görüşü keçirilmişdir. 
Meriyanın «Bayramlar» salonuna toplaşanlar prezident 
İlham  Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı  hərarətli alqış-
larla qarşıladılar. 
Azərbaycanın, Fransanın, eləcə də meriyanın himnləri səs-
ləndirildi.  
Görüşü Paris  şəhərinin meri Bertran Delanoe açdı. O, ali qo-
nağı  və xanımını, habelə  dövlətimizin başçısını  müşayiət edən 
nümayəndə heyətini salamladı, bu görüşü  özləri  üçün tarixi 
hadisə adlandırdı. Azərbaycanın 1991-ci ildə  müstəqilliyini  əldə 
etdiyi zaman Fransanın ölkəmizi tanıyan ilk ölkələrdən olduğunu 
bildirdi. Mer xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi 
xidmətlərini, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafındakı rolunu 
xatırlatdı  və hazırda qarşılıqlı  münasibətlərin prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirildiyini söylədi. Bertran 
Delanoe Azərbaycan xalqının keçdiyi  şərəfli tarixi yoldan, 
ölkəmizdə demokratik cəmiyyətin formalaşdırılması  üçün görü-
lən tədbirlərdən, habelə Azərbaycanın  üzləşdiyi  çətinliklərdən 
söhbət açdı. O dedi ki, Fransa Ermənistanla Azərbaycan ara-
sında sülhün yaranacağına əmindir.  
Paris  şəhərinin meri Azərbaycanı inkişaf edən dövlət kimi 
səciyyələndirərək dedi ki, iqtisadi inkişaf sürətinə  görə  ölkə 
dünyada birinci yeri tutur. Bakı ilə Paris arasında iqtisadi, mə-
dəni, humanitar və digər sahələrdə  əməkdaşlıq zəruridir. Mer 

 
99 
vurğuladı ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya siyasəti 
dəstəklənir və Azərbaycan Avropa üçün mühüm ölkəyə çevrilir.  
Sonra dövlətimizin başçısı  görüş  iştirakçıları qarşısında 
nitq söylədi. 
 
И л щ а м   Я л и йе в:  Hörmətli cənab mer! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə Fransada gös-
tərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə və bütün Fransa xalqına 
öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim Fran-
saya dövlət səfərim iki ölkə arasında möhkəmlənən əlaqələ-
rin inkişafı deməkdir. Bu, əlaqələrə yeni təkan verəcəkdir. 
Bizim aramızda olan əlaqələr bütün sahələri  əhatə edir və 
çox sürətlə inkişaf edir. Siyasi, iqtisadi, mədəni və bütün baş-
qa sahələrdə biz, sözün  əsl mənasında, tərəfdaşıq və bizim 
tərəfdaşlığımız, əməkdaşlığımız təkcə iki ölkə arasında olan 
münasibətlərə yox, eyni zamanda, regionda gedən proseslərə 
də öz müsbət təsirini göstərir.  
Cənab mer öz çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmi 15 
ildir müstəqil ölkə kimi yaşayır. Təbii ki, bu, tarix baxımın-
dan  çox qısa bir müddətdir. Ancaq buna baxmayaraq, bu 
qısa müddət ərzində Azərbaycan çox böyük uğurlara nail ola 
bilmişdir və indi ölkəmiz  çox dinamik şəkildə inkişaf edir. 
Siyasi islahatlar uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Avropa 
Şurasının üzvüdür, Avropa İttifaqı ilə «Yeni qonşuluq siya-
səti» proqramının iştirakçısıdır və bütövlükdə Avropa məka-
nına bizim inteqrasiyamız  çox uğurla davam edir. İqtisadi 
sahədə  ölkəmiz dünyada analoqu olmayan sürətlə inkişaf 
edir. 2005-ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz artmışdır, 2006-cı 
ildə isə  35  faiz  artıb və Azərbaycan  çox zəngin  ölkəyə  çev-
rilir. Həyata keçirilən nəhəng enerji layihələri həm  ölkənin 
tələbatlarını tam şəkildə  ödəyəcək, eyni zamanda, Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə də öz töhfəsini verəcək-
dir. Keçən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 

 100 
arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq 
haqqında memorandumun icrası  nəticəsində Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə Azərbaycan  öz töhfəsini 
verəcəkdir.  
Fransa  şirkətləri ilə  çox uğurlu  əməkdaşlıq edirik, bu 
əməkdaşlığın artıq böyük tarixi var və bundan çox məm-
nunuq. Mənim səfərim çərçivəsində yeni sahələr üzrə anlaş-
malar imzalanacaq və beləliklə, Fransa şirkətlərinin Azər-
baycanda fəaliyyəti daha da genişlənəcəkdir.  
Bizim təbii ehtiyatlarımız,  əlbəttə ki, böyük sərvətdir və 
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına xidmət 
göstərir. Ancaq bunlar tükənən sərvətlərdir. Bundan daha 
da dəyərli sərvət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün 
millətlər, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi, qardaş 
kimi yaşayırlar. Azərbaycanda mövcud olan milli və dini 
tolerantlıq, dözümlülük həm ölkəmizi zənginləşdirir, həm də 
başqa bölgələr üçün nümunə ola bilər. 
Siyasətimizin  əsas istiqamətləri ondan ibarətdir ki, biz 
güclü iqtisadi potensial yaratmalıyıq, siyasi islahatları da-
vam etdirməliyik, demokratikləşmə, insan hüquqları  məsə-
lələrində böyük nailiyyətlər əldə etməliyik, cəmiyyətdə sosial 
ədalət prinsipini bərqərar etməliyik və beynəlxalq müstəvidə 
özümüzə mənsub olan yeri tutmalıyıq. Bütün bu məqsədlərə 
nail olmaq üçün Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibət-
lərin inkişafına böyük ehtiyac var. Sadaladığım bütün bu 
məsələlərdə biz uğurlu əməkdaşlıq edirik.  
Bir sözlə, Azərbaycan  ötən 15 il ərzində  öz dövlət müs-
təqilliyini təsdiq edib, iqtisadi potensialını  möhkəmləndirib 
və Avropa ilə inteqrasiya siyasətini davam etdirir. Bizim çox 
gözəl iqtisadi perspektivlərimiz var. Dünya Bankının verdiyi 
məlumata görə, növbəti 20 il ərzində  təkcə neft əməliyyat-
larından ölkəmiz 140 milyard dollar qazanc əldə edəcəkdir. 
Bu vəsaitdən istifadə edib biz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf 
etdirəcək, müasirləşdirəcək və  dünyanın inkişaf etmiş  ölkə-
sinə çevirəcəyik.  

 
101 
Ancaq bununla bərabər, bu məqsədlərə  çatmaq  üçün 
təbii ki, bizim regionda sülh, təhlükəsizlik bərqərar olunma-
lıdır. Əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik və re-
gional məsələlərə  ən böyük təhlükə Ermənistanın Azərbay-
cana 15 ilя йахын davam edən təcavüzüdür. Bu təcavüzün nə-
ticəsində azərbaycanlılara qarşı edilən etnik təmizləmə siya-
sətidir və torpaqlarımızın  20 faizinin  işğal  olunmasıdır, 1 
milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın-köçkün vəziyyətinə 
düşməsidir. Biz tələb edirik ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa 
olunsun. Azərbaycanın  ərazi bütövlüyü  bütün dünya icti-
maiyyəti tərəfindən tanınır və dəstəklənir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı tərəfindən və bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
dəstəklənir və tanınır və təbii olaraq, biz tələb edirik ki, ərazi 
bütövlüyümüz bərpa olunsun. XXI əsrdə bir ölkənin başqa bir 
ölkənin  ərazisini işğal etməsi və 15 ilə yaxın müddətdə  işğal 
altında saxlaması dözülməz və qəbuledilməzdir. Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli işində Fransa çox fəal iştirak 
edir və bu fəallığa görə biz Fransa rəhbərliyinə  öz minnət-
darlığımızı bildirmək istəyirik. Mən  ümid edirəm ki, Cənubi 
Qafqazda mövcud olan bütün münaqişələr öz həllini tapacaq, 
bütün separatçı  qüvvələr  öz  əməllərindən  əl  çəkəcək və 
nəhayət, bölgəmizə sülh gələcəkdir.  
Əziz dostlar, mən bir daha demək istəyirəm ki, Fransa 
bizim üçün dost, tərəfdaş ölkədir. Bunu müxtəlif məsələlərlə, 
misallarla sübut etmək olar. Mən sizin vaxtınızı almaq 
istəmirəm. Bir məsələni deyə bilərəm ki, prezident vəzifəsinə 
seçiləndən sonra mən ilk rəsmi səfərimi 2004-cü ilin yanvar 
ayında Fransaya etmişəm. Ondan sonra da ölkənizdə  dəfə-
lərlə olmuşam, indi isə  dövlət səfərindəyəm. Bu gün cənab 
merlə  söhbət  əsnasında biz qeyd etdik ki, Parislə Bakı ara-
sında münasibətlər də Fransa–Azərbaycan münasibətləri sə-
viyyəsinə qalxmalıdır və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz bu-
na nail olacağıq.  
Əziz dostlar, mənə  və  nümayəndə heyətinə  göstərdiyiniz 
diqqətə, məhəbbətə  və qonaqpərvərliyə  görə sizə bir daha 

 102 
ürəkdən minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm, sizə cansağ-
lığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 
 
* * * 
 
 
Sonra prezident İlham  Əliyev salona toplaşan Fransa 
ictimaiyyətinin nümayəndələri, eləcə də, diplomatik korpusun 
nümayəndələri ilə görüşüb səmimi söhbət etdi. Onlar Azərbay-
canda gedən iqtisadi proseslərlə maraqlandılar və  ölkənin 
iqtisadi inkişafı, Avropaya inteqrasiya, demokratik cəmiyyət 
qurulması istiqamətində prezident İlham  Əliyevин  səylərini 
yüksək qiymətləndirdilər və onunla görüşməkdən məmnun 
olduqlarını söylədilər.   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə