Рамиз мещдийев ялийев илщам


– Sonuncu sualımı verim. Hazırda Fransada TürkiyəninYüklə 3,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/27
tarix16.12.2016
ölçüsü3,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

– Sonuncu sualımı verim. Hazırda Fransada Türkiyənin 
Avropa İttifaqına qoşulması ilə bağlı mübahisələr gedir. Əmi-
nəm ki, Siz Türkiyənin həmin quruma daxil olmasını istə-
yirsiniz. 
– Bəli. Əlbəttə ki, istəyirik. Bu, düzgün olardı. 
– Siz bu ölkənin Avropa İttifaqına daxil olmasını necə 
əsaslandırardınız? 
– İlk növbədə onu deyim ki, Türkiyənin Avropa İttifaqının 
üzvü olmağa haqqı var, çünki bu məsələ uzun illər ərzində mü-
zakirə edilmişdir. Bu yaxınlarda Türkiyədən xeyli sonra müra-
ciət etmiş ölkələr onun üzvünə çevrilmişlər. Həmin ölkələrdəki 
inkişaf səviyyəsi Türkiyənin səviyyəsindən o qədər də  fərq-
lənmir. Ona görə  də fikrimcə, Türkiyənin Avropa İttifaqında 
olmağa tam hüququ var. Bu, Türkiyə və Avropa, habelə bütün 
region  üçün vacibdir. Çünki Türkiyə  qəbul olunarsa, bu o 
deməkdir ki, Avropa İttifaqının sərhədləri bizim sərhədlərə 
çatacaqdır. Bu isə Cənubi Qafqaz ölkələrini Avropaya daha sıx 
bağlayacaqdır. Bundan əlavə, Avropa bizim regionda və Mər-
kəzi Asiyada fəaliyyətini daha da genişləndirə bilər. Bu, dini 
dözümlülük baxımından da çox vacibdir. Əgər Türkiyə Avropa 
İttifaqının  üzvü olsa, onda bu təşkilatın xristian ölkələrin 
klubuna bənzəməsi barədə gəzən söhbətlərə son qoyulacaqdır. 
İndi həmin söhbətlər artmaqdadır. Bu, sivilizasiyalararası 
dialoq baxımından da əhəmiyyətlidir, чцnki hazırda bu haqda 
da çox danışılır. Lakin əslində vəziyyət fərqlidir və biz, əksinə,  
müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında gərginliyi görürük. 
Bu hətta Avropada da müşahidə olunur. Bir sözlə, bu, regional 
inkişafa və region ölkələrinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasına 
çoxtərəfli təsir göstərəcəkdir.  
– Çox sağ olun. 
– Sağ olun. 
 

 
73 
 
 
 
«ВАЛМОНТ» ШИРКЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
МОЭЕНС БЕЙИН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
23 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 23-дя  Президент  сарайында  «Валмонт»  ширкятинин 
президенти Моэенс Бейин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини 
гябул етмишдир. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  Америка  Бирляшмиш 
Штатларынын  иш  адамларынын  вя  айры-айры  мцщцм  ширкятляринин 
юлкямиздяки  фяалиййятиндян  мямнунлуьуну  ифадя  етди.  Дювля-
тимизин  башчысы  кянд  тясяррцфаты  сащясиндя  чалышан  юзял  ширкят-
лярля  ямякдашлыг едян «Валмонт» ширкятинин дя Азярбайъанда 
щяйата  кечирдийи  програмларын  уьурлу  олаъаьына  яминлийини 
билдирди. 
«Валмонт»  ширкятинин  президенти  Моэенс  Бей  онларын 
фяалиййятини  даим  дястякляйян  Азярбайъан  президенти  Илщам 
Ялийевя миннятдарлыг етди. Гонаг билдирди ки, яэяр президентин 
дястяйи  олмасайды,  нязярдя  тутулан  лайищяляри  реаллашдырмаг 
мцмкцн олмазды. О, рящбярлик етдийи ширкятин щяйата кечирдийи 
конкрет лайищяляр барядя дювлятимизин башчысына мялумат верди. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  ширкятин  фяалиййятинин 
даща да эенишляндирмясинин ваъиблийини вя дювлят тяряфиндян щяр 
ъцр кюмяк эюстяриляъяйини билдирди. 
Гонаглар  Азярбайъан  президентиня  шякил  вя  китаб  тягдим 
етдиляр. 
 
 

 74 
 
 
 
АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ЩЯМСЯДРЛЯРИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 24-дя  Президент  сарайында  АТЯТ-ин  Минск  групу-
нун щямсядрлярини гябул етмишдир. 
Эюрцшдя  Ермянистан–Азярбайъан,  Даьлыг  Гарабаь  мцна-
гишясинин щялли иля баьлы апарылан данышыгларын  щазыркы вязиййяти 
вя перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 
 
 
 
 
 
 

 
75 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 
 
24 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
Давос  шящяриндя  кечирилян  яняняви  иллик  Дцнйа  Игтисади  Фору-
мунда иштирак етмяк цчцн йанварын 24-дя Исвечряйя йола дцш-
мцшдцр.  
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 24-дя ахшам Исвечря Конфедерасийасына эялмишдир. 
Дювлятимизин  башчысы  Сцрих  Щава  Лиманындан  Давос  шящя-
риня йола дцшмцшдцр.  

 76 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
ДАВОСДА ДЦНЙА ИГТИСАДИ   
ФОРУМУНУН ИЪЛАСЫНДА 
 
25 йанвар 2007-ъи ил 
 
Исвечрянин  Давос  шящяриндя  Дцнйа  Игтисади  Форуму  ишя 
башламышдыр.  
Йанварын 25-дя Давосун «Морасани Швеизерщоф» мещман-
ханасында  Давос форумунун «Нефт эеосийасятинин артан ящя-
миййяти» мювзусунда илк иъласы кечирилмишдир. Президент Илщам 
Ялийев исласда иштирак етмишдир. 
Цмумиййятля, Давос форуму кими танынан бу яняняви  тяд-
бир  бу  ил  «Эцълярин  глобал  балансынын  йердяйишмяси»  девизи  ал-
тында кечирилир. Буилки форумда дцнйанын 90-а йахын юлкясиндян 
тяхминян 2,5 мин  нцмайяндя, о ъцмлядян 20-дян чох юлкянин 
дювлят вя щюкумят башчылары, 100-я йахын назир, гейри-щюкумят 
тяшкилатларынын  рящбярляри  иштирак  едирляр.  Яняняйя  эюря  дцн-
йанын  ян  бюйцк 800-дян  чох  ширкятинин  рящбярляри  дя  бу  бей-
нялхалг тядбиря дявят олунмушлар. Форум эцнляриндя, йяни йан-
варын 28-дяк 200-дян  чох  иълас  вя  «дяйирми  маса»  кечири-
ляъякдир. 
Форумун  илк  иъласыны  Дцнйа  Игтисади  Форумунун  баниси  вя  
иърачы  президенти  Клаус  Шваб  ачды.  Азярбайъан  президенти 
Илщам  Ялийевя,  диэяр  дювлят  вя  щюкумят  башчыларына,  бцтцн 
гонаглара  тядбирдя  иштирак  етдикляриня  эюря  дярин  тяшяккцрцнц 
билдирди. О бу мютябяр тядбирин сямяряли ямякдашлыг шяраитиндя 
кечяъяйиня яминлийини сюйляди, иштиракчылара уьурлар арзулады. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  иъласда  чыхыш  етди. 
Дювлятимизин  башчысы  юлкямиздя  глобал  енержи  лайищяляринин  щя-
йата кечирилдийини вурьулады, бунун бцтцн дцнйа цчцн ящямий-
йятли олдуьуну билдирди. Президент Илщам Ялийев енержи тящлцкя-

 
77 
сизлийи  мясялясиндя  Азярбайъанын  ролунун  эцнбяэцн  артдыьыны 
сюйляди,  енерэетика  сащясиндя  ялдя  олунан  уьурлардан,  бцтюв-
лцкдя юлкямизин игтисади потенсиалындан данышды. 
Иъласда иштирак едян АБШ, Русийа, Бюйцк Британийа, Кана-
да,  Франса,  Алманийа,  Исвеч,  Исвечря,  Финландийа,  Бразилийа, 
Малайзийа,  Нидерланд,  Сяудиййя  Ярябистаны,  Корейа  Респуб-
ликасы, Норвеч, Чин, Кцвейт, Газахыстан, Белчиканы тямсил едян 
нцмайяндя  щейятляринин  рящбярляри  чыхыш  етдиляр.  Онлар  ясасян 
нефт-газ  юлкяси  кими  танынан  юлкялярдя  игтисади  инкишафдан 
сющбят ачдылар. 
Чыхышларда нефт-газ ихраъысына чеврилян Азярбайъанын Авро-
панын енержи тящлцкясизлийи сащясиндя эюрдцйц ишляр йцксяк гий-
мятляндирилди,  юлкямиздя  бу  истигамятдя  апарылан  сийасятин 
уьурлу вя узагэюрян олдуьу хцсуси вурьуланды. 
Иъласда нефт сянайесинин сон 100 иллик тарихиня нязяр салынды, 
енержи  дашыйыъыларынын  дцнйа  базарларына  чатдырылмасы,  базар 
режими вя сярмайя гойулушлары чярчивясиндя эеосийасы вязиййятин 
динамикасынын  дяйишилдийи  билдирилди.  Ейни  заманда,  дцнйада 
баш  верян  иглим  дяйишиклийи  вя  нефт  щасилатынын  йцксяк  щяддя 
чатмасы,  глобал  енержи  тящлцкясизлийи  кими  мясялялярдян  бящс 
едилди,  бу  бахымдан  бейнялхалг  ялагялярин  юн  плана  чыхарыл-
масынын зярурилийи хцсуси вурьуланды. Мцзакиряляр заманы бей-
нялхалг  енержи  секторунда  щазыркы  эеосийасы  вязиййятин  идаря 
олунмасы цчцн сярмайячилярин цзяриня дцшян мцщцм вязифяляр-
дян,  айры-айры  реэионларда  енержи  секторунун  миллиляшдирилмяси 
вя Авропа Иттифагынын бу сащядя тящлцкясизлик тядбирляринин щя-
йата кечирилмяси вя эцъляндирилмяси бахымындан эюряъяйи ишляр-
дян  дя  эениш  сющбят  ачылды.  Хцсуси  вурьуланды  ки, азад  тиъарят 
вя игтисади базар системи, гиймятлярин йцксяк олмасы инвестисийа 
гойулушуна  бирбаша  тясир  едя  биляр.  Бяшяриййятин  щяйатында 
енержи  дашыйыъылары  ясас  рол  ойнайыр,  бу  бахымдан  мювъуд  сис-
темляр инкишаф етдикъя бейнялхалг вязиййятя вя эеосийасы мяся-
ляляря тясир эюстярир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, террор тящлц-
кясиндян горунмаг  цчцн енержи мянбяляринин вя ютцрцъц хят-
лярин мцщафизя олунмасы эцнцн реаллыьы вя заманын тялябидир. 
Бунунла да иълас баша чатды. 

 78 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 
 
25 йанвар 2007-ъи ил 
 
Дцнйа Игтисади Форумунун иърачы президенти иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 25-дя Давосда Конгрес Мяркязиндя Дцнйа Игтисади 
Форумунун Иърачы президенти Клаус Швабла эюрцшмцшдцр.  
Эюрцшдя  бу  бейнялхалг  тядбирин  уьурла  кечдийи  вя  юлкяляр 
арасында  игтисади  ямякдашлыьын  эенишлянмяси  ишиндя  ролу  гейд 
олунду. 
Клаус Шваб Азярбайъан президентинин бу мютябяр форумда 
иштиракынын  ящямиййятини  вурьулады.  Юлкямиздя  бюйцк  игтисади 
уьурларын  газанылмасы,  йцксяк  инкишаф  сцрятиня  наил  олунмасы, 
Азярбайъанын  енержи  сащясиндя  артан  ролу,  реэионал  ямякдаш-
лыгда иштиракы йцксяк гиймятляндирилди. 
 
Щолландийанын «Шелл» ширкятинин иърачы директору иля эюрцш 
 
Йанварын 25-дя  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти 
Илщам  Ялийев  онун  цчцн  айрылмыш  игамятэащда, «Морасани» 
мещманханасында  Щолландийанын  «Шелл»  ширкятинин  иърачы 
директору Йеройн Ван дер Веер иля эюрцшмцшдцр. 
Азярбайъанын  бу  ширкятля  ямякдашлыьынын  перспективляринин 
мцзакиря  олундуьу  эюрцшдя  Йеройн  Ван  дер  Веер  «Шелл»ин 
Азярбайъан иля енерэетика сащясиндя ямякдашлыг етмяйя бюйцк 
мараг эюстярдийини сюйляди. 
Президент  Илщам  Ялийев  онларын  бу  истяйини  мцсбят  гаршы-
ладыьыны вя «Шелл» иля ямякдашлыьын башланмасы цчцн юлкямиздя 
мцвафиг тапшырыглар вериляъяйини билдирди. 

 
79 
Иранын сабиг Президенти иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 25-дя  Давос  Форуму  чярчивясиндя  Иран  Ислам  Республи-
касынын сабиг президенти Мящяммяд Хатями иля эюрцшмцшдцр.  
 
«Сорос» фондунун президенти иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 25-дя  «Сорос»  Фондунун  президенти  Ъоръ  Сорос  иля  эю-
рцшмцшдцр. 
Ъоръ  Сорос  сон  илляр  Азярбайъанда  эедян  просесляр,  юл-
кямизин эяляъяк инкишаф перспективляри щаггында фикирлярини сюй-
ляди  вя  бу  просеслярдян  разы  галдыьыны  билдирди.  Ейни  заманда, 
бу  бахымдан  Азярбайъан  президентинин  фикирлярини  юйрянмяк, 
нязярдя  тутулан  програмлар  барядя  мялумат  алмаг  истядийини 
сюйляди. 
Президент  Илщам  Ялийев  Азярбайъанда  эедян  просеслярин 
эяляъякдя  щансы  истигамятлярдя  давам  етдириляъяйи  барядя  да-
нышды. 
Эюрцш  заманы  Азярбайъанын  хариъи  сийасятинин  ясас  исти-
гамятляри вя хцсусиля Авропада, Аврасийада енержи тящлцкясиз-
лийи мясяляляри ятрафында эениш фикир мцбадиляси апарылды. Щям-
чинин бир сыра реэионал мясяляляр барядя дя мцзакиряляр олду. 
Ъоръ  Сорос  Азярбайъанда  щяйата  кечирилян  бир  сыра  тяшяб-
бцслярин разылыгла гаршыландыьыны билдиряряк Нефт Фонду иля баьлы 
шяффафлыьын  тямин  олунмасы  тяшяббцсцнц  хцсуси  вурьулады  вя 
деди ки, бу, дцнйанын бир чох дювлятляри цчцн бир нцмунядир. 
Президент  Илщам  Ялийев  Азярбайъанда  тящсил  сащясиндя, 
йохсуллуьун арадан галдырылмасы иля баьлы эюрцлян тядбирлярдян 
дя бящс етди. 
Бу  истигамятдя  ишлярин  давам  етдирилмясини  йцксяк  гиймят-
ляндирян  Ъоръ  Сорос  Азярбайъан  щюкумяти  иля  ямякдашлыг  ет-
мяк арзусунда олдуьуну билдирли. 
  
 

 80 
АБШ-ын «Сиско» ширкяти идаря щейятинин сядри иля эюрцш 
 
Йанварын 25-дя  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти 
Илщам  Ялийев  онун  цчцн  айрылмыш  игамятэащда  Америка  Бир-
ляшмиш  Штатларынын  «Сиско»  ширкяти  идаря  щейятинин  сядри  Ъон 
Чамберс иля эюрцшмцшдцр. 
Эюрцшдя  Азярбайъанда  информасийа  технолоэийаларынын 
инкишафы,  юлкямиздя  хцсуси  игтисади  зоналарын  йарадылмасында 
«Сиско» ширкятинин иштиракы мясяляляри мцзакиря олунду. 
Ъон Чамберс деди ки, сон заманлар Азярбайъанда техно-
ложи  тутумлу  игтисади  секторларын  информасийа  технолоэийалары-
нын  инкишафына  йюнялдилмиш  дювлят  сийасяти,  президент  Илщам 
Ялийевин  бу  истигамятдяки  сийасяти  чох  дястяклянир.  Биз  бу 
сащядя Азярбайъан щюкумяти иля щяртяряфли ямякдашлыг етмяйя 
щазырыг.  О  вурьулады  ки,  бу  ясасян  Азярбайъанда  йени  типли 
информасийа  инфраструктурунун  гурулмасы,  хцсуси  игтисади 
зоналарын  йарадылмасы,  бу  сектора  сярмайялярин  эятирилмяси  вя 
диэяр мясялялярля баьлыдыр.  
 
Украйнанын Баш назири иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 25-дя  Украйнанын  Баш  назири  Виктор  Йанукович  иля  эю-
рцшмцшдцр. 
Азярбайъан  иля  Украйна  арасында  мцхтялиф  сащялярдя  яла-
гялярин  уьурла  инкишаф  етдийинин  билдирилдийи  эюрцшдя  сийаси, 
игтисади  вя  диэяр  сащялярдя  ямякдашлыьын  даим  эенишлянмясин-
дян мямнунлуг ифадя олунду. Юлкяляримизин бейнялхалг тяшки-
латларда реэионал сявиййядя ямякдашлыьынын мющкямляндирилдийи 
вурьуланды вя бунун эяляъякдя дя давам етдириляъяйиня яминлик 
ифадя олунду. 
Виктор  Йанукович  Азярбайъана  сяфяринин  уьурла  кечдийини 
мямнунлугла хатырлатды. 
 
 

 
81 
«Енержи–2007: нефт сийасятинин йени ерасы» 
мювзусунда кечирилмиш иъласда 
 
Давос  Форуму чярчивясиндя Конгрес Мяркязиндя «Енержи–
2007»  Нефт  сийасятинин  йени  ерасы»  мювзусунда  иълас  кечи-
рилмишдир. Азярбайъан президенти Илщам Ялийев иъласда иштирак ет-
мишдир. 
Дювлятимизин  башчысы  иъласда  чыхыш  едяряк,  юлкямизин  эяля-
ъяйиня  йюнялмиш  нефт  стратеэийасындан,  онун  уьурлу  нятиъя-
ляриндян  сюз  ачды,  нефт  капиталыны  инсан  капиталына  чевирмяк 
цчцн  тядбирляр  эюрцлдцйцнц  сюйляди.  Президент  Илщам  Ялийев 
юлкямиздя  сон  иллярдя  дцнйада  аналогу  олмайан  игтисади 
артымын  мцшащидя  едилдийини,  ютян  ил  цмуми  дахили  мящсулун 
щяъминин 35 фаиз артдыьыны вурьулады. Дювлятимизин башчысы деди 
ки, ясас мягсядимиз юлкямизи нефт вя газ сащясинин асылылыьындан 
хилас  едяряк,  йени  сащялярин  дирчялдилмяси  иля  Азярбайъаны 
инкишаф етдирмякдир. 
Иъласда  Америка  Бирляшмиш  Штатларынын  Енерэетика  назири 
Самуел  Бодман,  Украйнанын  Баш  назири  Виктор  Йанукович, 
Русийанын  «Газпром»  ширкятинин  нцмайяндяси  Александр 
Медведев,  Щолландийанын  «Шелл»  ширкятинин  иърачы  директору 
Йеройн  Ван  дер  Веер, «Екссон-Мобил»  корпорасийасынын  вя 
Чинин  нцмайяндяляри  чыхыш  етдиляр.  Онлар  нефт  вя  газла  баьлы 
эяляъяк  планлардан  данышдылар.  Билдирилди  ки,  енержи  дашыйыъы-
ларынын  тящлцкясизлийинин  фундаментал  мясяляляри  вя  бу  сащядя 
сийаси  тясирин  максимум  азалдылмасы  зяруридир.  Цмумиййятля, 
форум  чярчивясиндя  кечирилян  диэяр  иълас  вя  «дяйирми  ма-
са»ларда  иглим  дяйишиклийи,  бейнялхалг  лайищялярин  щяйата 
кечирилмяси,  антикоррупсийа  мясяляляри,  щабеля  Асийа  юлкяля-
риндя  игтисади  инкишаф,  игтисади  ландшафтын  цмуми  дяйишиклийи, 
Ираг  вя  Йахын  Шяргдя  вязиййят  иля  баьлы  мцзакиряляр  апарыла-
ъагдыр. 
 

 82 
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын 
президенти иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  йан-
варын 25-дя Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын прези-
денти Жан Лемйер иля эюрцшмцшдцр. 
Эюрцшдя  Азярбайъан  иля    бу  бейнялхалг  банк  арасында 
уьурлу ямякдашлыг гейд  олунду, ялагялярин щазыркы вязиййяти вя 
перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылды. 
 
 
МДБ вя Балтик Дювлятляри Йящуди Иъмалары  
Федерасийасынын рящбяри иля эюрцш 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 25-дя эцнцн сонунда МДБ вя Балтик Дювлятляри Йя-
щуди  Иъмалары  Федерасийасынын  рящбяри  Лев  Левайев  иля  эюрцш-
мцшдцр. 
Лев  Левайев  Азярбайъанда  мцхтялиф    халглара  вя    динляря 
мянсуб  инсанларын,  о  ъцмлядян  йящудилярин  азад  йашамасы 
цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны вурьулады, бунун рящбярлик 
етдийи  тяшкилат  тяряфиндян  йцксяк  гиймятляндирилдийини  сюйляди. 
О,  бцтцн  бунлара  эюря  дювлятимизин  башчысына  миннятдарлыьыны 
билдирди. Лев Левайев хцсуси вурьулады ки, Азярбайъанда тари-
хян  мцхтялиф  халглара  вя  милли  азлыглара  мцнасибятдя  йцксяк 
толерантлыьын инди дя давам етмяси Азярбайъан халгынын тарихи 
наилиййятляриндян биридир. 
Президент  Илщам  Ялийев  Азярбайъанда  йашайан  мцхтялиф 
халгларын  нцмайяндяляриня  дювлят  тяряфиндян  даим  диггят  вя 
гайьы  эюстярилдийини  вя  бунун  эяляъякдя  дя  давам  едяъяйини 
билдирди. 

 
83 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСРУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев 
йанварын 29-да  Франса  Республикасына  илк  дювлят  сяфяриня 
эялмишдир. 
Парисин  Бейнялхалг  «Орли»  Щава  Лиманы  Азярбайъанын  вя 
Франсанын дювлят байраглары иля бязядилмиш, дювлятимизин башчы-
сынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийеви  вя  ханымы  Мещрибан 
Ялийеваны  тяййарянин  пиллякяни  йанында  Франсанын  Мцдафия 
назири ханым Мишел Аллио-Мари, Парис щярби гарнизонунун ряиси, 
Парисин Вал  де-Марн реэионунун префекти вя диэяр рясми шяхс-
ляр бюйцк щюрмятля вя сямимиййятля гаршыладылар. 
Щярби оркестрин ифасында Азярбайъанын вя Франсанын Дювлят 
щимнляри сяслянди. 
Президент Илщам Ялийев фяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечди.  Фяхри  гаровул  дястясинин  ряиси  дювлятимизин  башчысына 
рапорт верди. 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев «Орли» щава лиманында 
щярби  вертолйотла  Франса  пайтахтынын  мемарлыг  инъиляриндян 
олан Ялилляр евинин йерляшдийи мейдана эялди. Дювлятимизин баш-
чысы  бурадан  сцвари  милли  гвардийачыларын  мцшайияти  иля  онун 
цчцн айрылмыш фяхри игамятэаща – «Марини» сарайына эялди. 
Хатырладаг  ки,  бу  тарихи  мягамы  Парисин  йцзлярля  сакини 
бюйцк  марагла  мцшащидя  етди.  Мейданда  вя  йолбойу  Азяр-
байъанын Дювлят байраглары асылмышды
 

 84 
Йелисей сарайында рясми гаршыланма 
 
Йанварын 29-да  Франса  президентинин  игамятэащында – 
Йелисей  сарайында  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти 
Илщам Ялийевин рясми гаршыланма мярасими олмушдур. 
Сарайда  Азярбайъанын  вя  Франсанын  дювлят  байраглары 
асылмышды.  Президент  Илщам  Ялийевин  шяряфиня  фяхри  гаровул 
дястяси дцзцлмцшдц. 
Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийев  щярби  маршын  сядалары 
алтында фяхри гаровул  дястясинин гаршысындан кечди. 
Франса  Республикасынын  Президенти  Жак  Ширак  щюрмят  вя 
ещтирам  яламяти  олараг  Азярбайъан  президенти  Илщам  Ялийеви 
сарайын  пиллякянляри  юнцндя  бюйцк  сямимиййятля  вя  ещтирамла 
гаршылады. 
 

 
85 
 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЖАК ШИРАКЫН ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ 
 
Парис, 
Йелисей сарайы 
 
29 йанвар 2007-ъи ил 
 
Йанварын 29-да Йелисей сарайында Азярбайъан Респуб-
ликасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  вя  Франса  Республикасынын 
Президенти Жак Ширак арасында тякбятяк эюрцш кечирилмишдир. 
Президент  Жак  Ширак    Азярбайъан  президентинин  Франсайа 
дювлят  сяфяриндян  чох  мямнун олдуьуну,  сон заманлар Азяр-
байъанла  Франса  арасындакы  ямякдашлыьын  инкишаф  етдийини  вя 
бу  ил    Франсада  «Азярбайъан  Или»нин  кечириляъяйини  вурьулады, 
мцнасибятлярин щям сийаси, щям дя игтисади бахымдан чох ваъиб 
вя сямярялилийини гейд етди. 
Президент  Илщам  Ялийев  тяшяккцр    едяряк  Франсайа  дювлят 
сяфяринин  онун  цчцн  чох  шяряфли  олдуьуну  нязяря  чатдырды  вя 
президент  сечилдикдян  сонра  илк рясми сяфярини  дя Франсайа  ет-
дийини билдирди. 
Дювлят  башчылары  енержи  лайищяляри,  Ъянуби  Гафгазда  вязий-
йят  вя  Даьлыг  Гарабаь  мцнагишяси  иля  баьлы  фикир  мцбадиляси  
апардылар. 
Президент Илщам Ялийев Бакы–Тбилиси–Ъейщан вя Бакы–Тби-
лиси–Ярзурум  лайищяляри  щаггында  данышараг  онларын  ящя-
миййятини вурьулады, ютян илин нойабрында Брцсселя сяфяри зама-
ны  Азярбайъан  иля  Авропа  Иттифагы  арасында  енержи  мясяляляри 
цзря  стратежи  тяряфдашлыьа  даир  анлашма  меморандумунун 
имзаландыьыны хатырлатды. Дювлятимизин башчысы билдирди ки, беля-
ликля, Азярбайъан Хязяр реэионундан Авропа базарларына нефт 

 86 
вя  газ  ихраъ  едян  илк  юлкя  олаъагдыр.  Бу  да  Азярбайъан 
дювлятинин сечимидир. 
Реэионда  эедян  просеслярин  мцзакиряси  заманы  президент 
Жак Ширак юз юлкясинин мювгейини ифадя едяряк деди ки, биз чох 
истярдик,  Азярбайъанын  йерляшдийи  реэионда  сцлщ  вя  сабитлик 
шяраити олсун. 
Президентляр  эюрцшдя  Даьлыг  Гарабаь  мцнагишясинин  щялли 
иля баьлы данышыгларын сон вязиййятини дя мцзакиря етдиляр. 
Президент Илщам Ялийев щямсядрлярин реэиона ахырынъы сяфяри 
барядя  данышараг  кечирилян  эюрцшлярин  файдалы  олдуьуну 
сюйляди. Дювлятимизин башчысы Азярбайъан вя Ермянистан прези-
дентляринин  сон  эюрцшцнцн  Минскдя  кечирилдийини  билдиряряк 
деди ки, Ермянистан юз тяъавцзкар сийасятиня сон гоймалыдыр вя 
бундан  сонра  Ъянуби  Гафгаз  реэионунда  сабитлик  тямин  едиля 
вя даща чох инкишаф ялдя олуна биляр. 
Президент  Жак  Ширак  вурьулады  ки,  Минск  групунун  щям-
сядри  кими,  Франса  реэиона  сцлщцн  даща  тез  бир  заманда 
эялмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин юз доьма йурд-йува-
ларына  гайытмасы  цчцн  бцтцн  нцфузундан  вя  имканларындан 
истифадя едяъякдир. 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə