Рамиз мещдийев ялийев илщамYüklə 3,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/27
tarix16.12.2016
ölçüsü3,05 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

220. Йашар Бюйцк Аныт (д.1940) –  Тцркийя щярби хадими, ор-
ду эенералы. 2006–2008-ъи иллярдя Тцркийя Силащлы Гцввяляри Баш 
Гярарэащынын ряиси олмушдур. – 313. 
 
221. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропа-
да дювлят. Сащяси 312,7 мин км
2
, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. 
Инзибати  ъящятдян 49 войеводалыьа  бюлцнцр.  Али  вя  йеэаня  га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 223,315. 
 
222. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя Вар-
шаванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полшанын президенти олмуш-
дур. 2010-ъу  ил  апрелин 10-да  Смоленск  йахынлыьында  тяййаря 
гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят Партийасынын лидер-
ляриндян бири олмушдур. – 315. 
 
 

 364 
 
 
 
Шяхси адлар эюстяриъиси 
 
Adenaver Konrad   – 
250 
Аьабабайев  Тофиг 
 
– 187               
Axundov Vahid 
  – 
187 
Allio-Mari Mişel   – 
83 
Ansola Xose 
  – 
107 
Arveladze Georgi 
 – 
176,177 
Babayev Heydər 
 – 
39,206 
Babayeva Sündüz 
 – 
187 
Banin  
  – 
91 
Baran Zeyno 
  – 
312 
Bax Sebastyan  
 
– 247 
Baxışov Fəxrəddin  
– 206 
Bayramov Rövşən   – 
14 
Bertran İv 
  – 
103 
Bey Mogens 
  – 
73 
Bəykişiyev Nazim 
 – 
187 
Bolkiah Hacı Həssənal  
– 216 
Borsotti Marko 
  – 
127 
Böyük Anıt Yaşar   – 
313 
Breyak Arno 
  – 
305 
Budi Miloş 
  – 
183 
Cammeh Yəhya  – 
154 
Cəfərov Xosrov 
  – 
14 
Çambers Con 
  – 
80 
De-Vilpen Dominik  
– 
103–104 
Debre Жan-Lui 
  – 
105 
Delanoe Bertran   – 
97,98 
Der Veer Veroyn   – 

Dəryanı Rza Talibi  
– 
247 
Djankov Simeon 
 
– 150 
Dotrin Katrin   
 
– 104 

 
365 
Dü Brazi Filipp 
  – 
103 
Düma Aleksandr 
 
– 90 
Ettinger Günter  – 288 
Düpo Ambruaz  
 
– 110 
Eyvazor Əsgər  
 
– 14 
Əhmədinejad Mahmud  
– 126,184,311 
Əhmədov Xanlar 
 
– 187 
Ələkbərov Füzuli   – 39 
Əliyev Asif 
 
 
– 14 
Əliyev Aydın  
 
– 39 
Əliyev Heydər  
 
– 5,7,17,18,32,49,59,88,90,98,  
    114,130,131,153,166,174,  
    199,202,251,292,298 
Əliyev Natiq   
 
– 7 
Əliyeva Maisə   
 – 
249 
Əliyeva Mehriban   – 
83–125,188,217 
Əlimzanov Şamil   – 
14 
Sabah Cabir əl-Əhməd  
– 295 
Əmiraslanov Azər   – 
138 
Ənvər Xurşid 
  – 
181 
Ərdoğan Rəcəb Tayyib  
– 159,160–161,162–165,168-  
   177 
Əsgərov Cahangir   – 
104 
Əziz Şövkət 
  – 
181 
Fotiqa Anna 
  – 
315 
Georqadze Ramaz  
– 
177 
Gəncəvi Nizami   – 
118 
Gipaşvili Vladimir  
– 
167 
Hacıbəyov Üzeyir bəy  
– 92 
Hacıyev Cahangir   – 
177 
Heydərov Kəmaləddin   – 
104 
Həsənli Emin 
  – 
138 
Həsənov Ramil   – 
138 
Hovard Con 
  – 
25 
Hüseynov Arif 
  – 
187 

 366 
Hüseynzadə Çingiz  
– 
6, 
14 
Hüseynova Hicran  
– 
104 
Xamenei Seyid Əli  
– 
129 
Xanbabayev Şəmsəddin – 
206,209 
Xasayev Zaur 
  – 
14 
Xatəmi Məhəmməd  
– 
79 
Xəlilov Fərhad 
  – 
187,188,190 
İbrahimov Ağəli   – 
187 
İlves Toomas 
  – 
215 
İmamverdiyev Qabil  
– 
187–188 
Иsmayılov İsmayıl   – 

İsmayılova Samirə  
– 
247 
Jedjayrak Qreqori  
– 
206 
Kaçinski Lex 
  – 
315 
Kalam Əbdül 
  – 
23 
Kanepa Daniel 
  – 
121–123 
Karson Skott 
  – 
152 
Kaya Bahəddin 
  – 
247 
Kavtaradze Giya   – 
182 
Kərimov Mahmud   – 
104 
Kərimov Soltan  – 
14 
Klark Helen 
  – 
21 
Korotenko Valeriya  
– 
15 
Kömür Başar 
  – 
247 
Krom Patrik 
  – 
124–125 
Ksolner Klaus 
  – 
235,277,285–286 
Kufuor Kofi 
  – 
309 
Qaralov Zakir 
  – 
187,189 
Qarayev Qara 
  – 
92 
Qasımlı Fariz 
  – 
267 
Qasımova Kifayət   – 
14 
Qasımova Tubuxanım   – 
138 
Qədimova İlahə   – 
14 
Qloss Mixeil 
  – 
277,286,287 
Qurbanov Cavanşir  
– 
14 
Lemyer Jan 
  – 
82 

 
367 
Lenin   
 
 
– 167 
Lenmarker Qoran  
– 
180 
Levayev Lev 
  – 
82 
Lora Jan-Lui 
  – 
151 
Löluş Pyer 
  – 
108 
Masner Hanno 
  – 
271 
Mehbalıyev Səttar  
– 
187 
Merkel Angela 
  – 
217–218,219–223 
Məmmədli Elnur   – 
14 
Məmmədov Ələkbər  
– 

Məmmədov Fərhad  
– 
138 
Məmmədov Fazil   – 
39 
Məmmədov Samir  
– 
14 
Məmmədov Səlhab  
– 
187 
Məmmədov Ziya 
 
– 176, 177 
Məmmədyarov Elmar  
– 103 
Məmmədyarov Qəhrəman – 
14 
Mirzəyev Arif 
  – 
247 
Musayev Məmməd  
– 
206 
Musayev Yusif 
  – 
206 
Müslümov Səlim   – 
39 
Napoleon 
  – 
88 
Nəcəfov Dilavər   – 
14 
Nərimanov Elşad 
 – 
14 
Noğaideli Zurab 
 – 
157 
Pacapakse Mahinda   – 
60 
Pankatskaya Marina  
– 14 
Pebero Mişel    – 
107 
Perşeron Daniel   – 
119–120 
Pırvanov Georgi 
 
– 308 
Ponsöle Kristian 
 – 
109–114 
Pueza Bruno 
  – 
314 
Putin Vladimir 
  – 
267 
Rəhimov Azad 
  – 
6,138 
Rəhimov İlqar   
 
– 7 
Rinqştorff Harald   – 
238 

 368 
Robertson Peter   – 
306 
Rodman Piter 
  – 
193 
Roşinyak Tapi 
  – 
104 
Ruhe Fölker    – 
239 
Saakaşvili Mixeil 
– 158,160–161,162–165,166– 
                                                      167,168–177,291 
Saavedra Xose 
  – 
19 
Saqdeyev Roald   – 
153 
Salmanov Fərman   – 
185 
Salahova Zərifə 
 – 

Sarkozi Nikola 
  – 
104 
Sayqu Ergin 
  – 
313 
Semnebi Peter 
  – 
289 
Seyidov Famil 
  – 
206 
Səfəri Mehdi 
  – 
184 
Silqi İv 
   – 
106–107 
Sinqh Manmohan   – 
24 
Sizeli Jan Fransua  
– 
106 
Soros Corc 
  – 
79 
Stalin İosif  
 
– 288 
Suli Filip 
  – 
104 
Sullivan Daniel 
  – 
155–156 
Süleymani Əfşar   – 
311 
Süleymanlı Mövlud  
– 
187 
Svitserloot Raynip  
– 
277 
Şahbanov İbadulla  
– 
14 
Şahbazov İlkin 
  – 
14 
Şaymiyev Mintimir  
– 
20 
Şəhriyar   – 
149 
Şərifov Samir 
  – 
39 
Şirak Bernadet 
  – 
87–88,89–93,95 
Şirak Jak 
  – 
65,85–86,87–88 
Şopenhoff Andreas  
– 
262–276 
Şrik Patrik 
  – 
115–116 
Ştaudaxer Vilhelm 
 
– 250, 275 
Ştaynmayer Frank-Valter 
– 238, 290 

 
369 
Şvab Klaus 
  – 
76,78 
Tağıyev Cavid 
  – 
14 
Tağıyev Eduard   – 
14 
Tağıyev Qurban   – 
14 
Tarlev Vasile 
  – 
296 
Tibşidze Nikoloz 
 – 
167 
Tkeşelaşvili David  
– 
291 
Topçubaşov Əlimərdan bəy – 
91 
Vedjeyçak Qreqori  
– 
150 
Vəliyev Elmar    – 
206 
Vike-Freyberqa Vayra  
– 310 
Voverayt Klaus  – 
224–225 
Yanukoviç Viktor   – 
80 
Yıldırım Binali 
  – 
176 
Zeynalov Mirnadir  
– 
187 
Zeynalova Zərifə   – 
14 
Zərğami İzzətullah  
– 
126 
Zukkov Mixael 
 
– 244, 266 
 
 
 
 
 

 370 
 
 
 
                                  Coğrafi adlar göstəricisi 
 
Абхазийа 
  – 
232,261 
Abşeron (yarımada)  
– 
55,56,194,234,235,266 
Afina   
 
 
– 11 
Almaniya 
  – 
77,116,217–288,290 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
– 34,36,63,64,67,73,77,81,152,     
   155–156,193,226,227,228,  
   229,230,250,270,312 
Ankara  
 
 
– 166 
Aralıq dənizi    – 
254,255,266,283 
Asiya 
   – 
72,81,161,168,172,200,227, 
 
   244,283 
Астара   
 
 
– 292 
Avropa 
– 48,61,62,70,72,79,85,90,94,  
   99,100,102,116,118,141,161,  
  162,164,168,169,172,173,183, 
  193,200,205,219,221,223,226,  
  227,228,241,243,244,245,250, 
  251,254,255,259,268,270,283, 
  284,305 
Avstraliya 
  – 
25 
Baden-Vürteмberq 
 – 
288 
Bakı 
– 19,20,21,23,24,25,52,54,55,   
                                                     56,60,61,90,91,92,98,104,125, 
 
  128,129,153,154,166,174,179, 
 
  181,182,185,193,215,216,227,  
  234,235,236,242,246,254,255,    
  262,266,267,283,294,295,300, 
     
 
301,304,307,308,309,310 
Batumi  
 
 
– 172 
Belçika    – 
77,116 
Берлин 
   – 
217–288 

 
371 
Босфор   
 
 
– 270 
Braziliya 
  – 
77 
Bruney  
 
 
– 216 
Bolqarıstan 
  – 
308 
Böyük Britaniya   – 
77,116 
Брцссел    – 
85 
Ceyhan 
   – 
61,227 
Cənubi Qafqaz   – 
72,85,86,92,94,111,113,163, 
 
   221,263,264,270,273 
Cənubi Osetiya 
  – 
232,261,263 
Чеченистан 
  – 
263 
Çin 
   – 
77,81,168,172,228,270 
Даьлыг Ширван 
  – 
195 
Dağlıq Qarabağ – 
18,33,34,35,36,48,64,65,67,  
    68,74,85,86,94,105,133,146,   
    195,219,230,231,232,233,  
    238,258,259,260,261,263,264,  
    265,271,272,299 
Davos     – 
75–82 
Дявячи   
 
 
– 187 
Dnestryanı 
 
 
– 232,261 
Estoniya   –215 
Ярзурум 
  – 
227 
Finlandiya 
  – 
77 
Fransa    – 
34,59,61–72,77,83–125,169, 
 
   230 
Эянъя   
 
 
– 194 
Gürcüstan 
– 34,36,62,157–177,182,200,  
   255,261,263,265,267,268,  
   270,283,291 
Hindistan 
  – 
23,24 
Xaçmaz   – 
32,195,206,209,292 
Xəzər dənizi 
– 85,92,94,172,184,227,254,  
                                                       261,266,267,269,278,283 
Xınalıq 
   – 
188,210 
Хырдалан   – 
195 

 372 
Xocalı   
 
 
– 297–300 
Ираг 
   – 
81,229 
İran 
– 63,126,128,129,184,221,229,  
                                                       271,311 
İsrail     – 
63 
İsveç     – 
77 
İsveçrə  
  – 
75–82 
Иtaliya  
  – 
183 
Kanada   – 
77 
Koreya Respublikası   – 
55,77 
Косово    – 
232,263 
Крым   
 
 
– 271 
Küveyt  
  – 
295 
Qafqaz    – 
111,171,172,263,264 
Qambiya 
  – 
154 
Qana   
 
 
– 309 
Qara dəniz 
  – 
254,261 
Газах   
 
 
– 194 
Qazaxıstan 
  – 
77,266,270 
Quba   
 
 
– 194 
Latviya  
 
 
– 310 
Lerik   
 
 
– 188 
Lənkəran 
  – 
38,40,54,195,268 
Lill 
   – 
115–125 
Malayziya 
  – 
77 
Mərkəzi Asiya   – 
72,169,261,270,305 
Мяркязи Авропа   – 
253 
Mingəçevir 
  – 
52 
Moldova   – 
34,261,296 
Moskva   – 
64,188,266 
Набран  
 
 
– 209 
Naxçıvan 
  – 
32,49,206,268,311 
Nikaraqua 
  – 
19 
Norveç    – 
77 
Novorossiysk    – 
53 
Niderland 
  – 
77,81,116 

 
373 
Пакистан 
  – 
181 
Paris  
  – 
83–120 
Pekin     – 
6,10 
Polşa     – 
223,315 
Rusiya 
– 20,34,53,54,62,64,67,77,81,  
  149,226,228,259,267,269 
Səngəçal 
  – 
294 
Səudiyyə Ərəbistanı  
– 
77 
Сидней     – 
11 
 
Sumqayıt 
  – 
235 
Шяки 
   – 
32,195,292 
Şimali Qafqaz    – 
263,264 
Шуша   
 
 
– 265 
Şri-Lanka 
  – 
60 
Tatarıstan 
  – 
20 
Tbilisi   
 
 
– 157 
Tehran  
 
 
– 229 
Trabzon   – 
172 
Тулуза  
 
 
– 105 
Türkiyə 
 
 
– 34,36,61,72,91,159–165,168– 
  177,200,227,230,255,267,268,  
  270, 283,313 
Ukrayna   – 
34,62,80,81,23 
Йахын Шярг 
  – 
81 
Yardımlı   – 
188 
Yeni Zelandiya 
  – 
21 
Yevlax  
 
 
– 206 
Йереван   – 
92 
  
Yunanıstan 
  – 
61,173,223 
Zaqatala 
  – 
54,195 
Zirə 
 
 
 
– 188 

 374 
 
 
 
МЦНДЯРИЪАТ 
 
АЗЯРБАЙЪАН  MИLLИ OLИMPИYA KOMИTЯSИНИН 2006-cы il ЯР-
ЗИНДЯ  ЭЮРДЦЙЦ  ИШЛЯРЯ  ЩЯСР  ОЛУНМУШ  МЯРАСИМИНДЯ 
НИТГ  
 
26 декабр 2006-ъы ил .............................................................................................. 5 
 
ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНА  
 
27 декабр 2006-ъы ил .............................................................................................. 16 
 
НИКАРАГУА  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ПРЕЗИДЕНТИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ХОСЕ ДАНИЕЛ ОРТЕГА СААВЕДРАЙА 
 
9 йанвар 2007-ъи ил ................................................................................................ 19 
 
ТАТАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЪЯНАБ 
МИНТИМЕР ШАЙМИЙЕВЯ 
 
17 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 20 
 
ЙЕНИ  ЗЕЛАНДИЙАНЫН  БАШ  НАЗИРИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  ХАНЫМ 
ЩЕЛЕН КЛАРКА 
 
20 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 21 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
ШЯЩИДЛЯРИН ЯЗИЗ ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕТМИШДИР 
 
20 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 22 
 
ЩИНДИСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ПРЕЗИДЕНТИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ АВУЛ ПАКИР ЪАЙНУЛАБДИН АБДУЛ КАЛАМА 
 
20 йанвар 2007-ъи ил  ............................................................................................. 23 
 
ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МАНМОЩАН СИНГЩЯ 
 
20 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 24 
 
АВСТРАЛИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ  
ЪОН УИНСТОН ЩОВАРДА 
 
20 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 25 

 
375 
АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ  ЯЛИ-
ЙЕВИН  СЯДРЛИЙИ  ИЛЯ NAZИRLƏR KABİNETİNİN 2006-cы  ilin 
YEKUNLARINA VƏ 2007-ci  ildə QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏ-
RИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ИСЛАСЫНДА НИТГ  
 
22 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 26 
  
ЙЕКУН НИТГИ .................................................................................................. 39 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ  ЯЛИЙЕВ  ФРАНСАНЫН  «ЛЕ  МОНДЕ  ДИПЛОМАТИГУЕ» 
ГЯЗЕТИНИН МЦХБИРИНЯ МЦСАЩИБЯ ВЕРМИШДИР 
 
22 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 59 
 
ШРИ-ЛАНКА ДЕМОКРАТИК СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕ-
ЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ МАЩИНДА ПАЪАПАКСЕЙЯ 
 
22 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 60 
 
ФРАНСАНЫН «ФИГАРО» ГЯЗЕТИНЯ МЦСАЩИБЯ 
 
23 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 61 
 
«ВАЛМОНТ»  ШИРКЯТИНИН  ПРЕЗИДЕНТИ  МОЭЕНС  БЕЙИН  РЯЩ-
БЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
23 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 73 
 
АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ЩЯМСЯДРЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
24 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 74 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 
 
24 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 75 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАВОСДА ДЦНЙА ИГТИСАДИ ФОРУМУНУН  
ИЪЛАСЫНДА 
 
25 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 76 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ИСВЕЧРЯЙЯ СЯФЯРИ 
 
25 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 78 
 
 

 376 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 83 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИ-
ДЕНТИ ЖАК ШИРАСЫН ТЯКТЯБЯК ЭЮРЦШЦ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 85 
 
«FƏXRİ LEGİONUN BÖYÜK XAÇ KOMANDORU»  
VƏ «HEYDƏR ƏLİYEV» ORDENLƏRİNİN  
TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİ  
 
29 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 87 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН ХАНЫМЫ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА 
ИЛЯ  ФРАНСА  ПРЕЗИДЕНТИНИН  ХАНЫМЫ  БЕРНАДЕТ  ШИРАКЫН 
ЭЮРЦШЦ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 89 
 
AZƏRBAYCAN  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  VƏ XANIMI-
NIN ŞƏRƏFİNƏ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ DÖVLƏT QƏBULUНДА НИТГ 
 
29 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 90 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 96 
 
FRANSA  İCTİMAİYYƏTİNİN VƏ  DİPLOMATİK KORPUSUN NÜ-
MAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞЦНДЯ НИТГ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 98 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ФРАНСАЙА ДЮВЛЯТ СЯФЯРИ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 103 
 
ФРАНСА СЕНАТЫ СЯДРИНИН АДЫНДАН ЗИЙАФЯТ 
 
30 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 109 
 
ФРАНСАНЫН  НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ  РЕЭИОНУНУН  ИШЭЦЗАР 
АДАМЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 115 

 
377 
ФРАНСАНЫН НОРД-ПА-ДЕ-КАЛЕ РЕЭИОНУНУН ПРЕФЕКТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 121 
 
«АЛСТОМ» ШИРКЯТЛЯР ГРУПУНУН ЗАВОДУ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 
 
31 йанвар 2007-ъи ил .............................................................................................. 124 
 
ИРАНЫН РАДИО ВЯ ТЕЛЕВИЗИЙА ТЯШКИЛАТЫНЫН СЯДРИ 
ИЗЗЯТУЛЛАЩ ЗЯРЬАМИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
1 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 126 
 
 
БМТ-нин ЮЛКЯМИЗДЯКИ РЕЗИДЕНТ-ЯЛАГЯЛЯНДИРИЪИСИ 
МАРКО БОРСОТТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
1 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 127 
 
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ МАЩМУД ЯЩМЯДИНЕЖАДА  
 
2 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 128 
 
ИРАН  ИСЛАМ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  АЛИ  РЯЩБЯРИ  АЙЯТУЛЛАЩ 
СЕЙИД ЯЛИ ХАМЕНЕИ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ  
 
2 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 129 
 
ЭЯНЪЛЯР  ЭЦНЦНЦН 10-ъу  ИЛДЮНЦМЦ  МЦНАСИБЯТИЛЯ 
ЮЛКЯНИН  ЭЯНЪЛЯР  ТЯШКИЛАТЛАРЫНЫН  НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
2 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 130 
 
ЙЕКУН НИТГИ .................................................................................................. 138 
 
«ДОИНЭ  БУСНЕСС 2007»нин  МЦЯЛЛИФИ,  ДЦНЙА  БАНКЫНЫН  БАШ 
ИГТИСАДЧЫСЫ  СИМЕОН  ДЖАНКОВ  ВЯ  БАНКЫН  АЗЯРБАЙЪАН 
ЦЗРЯ МЕНЕЪЕРИ ГРЕГОРИ ЙЕДЖЕЙЧАК  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  
  
2 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 150 
 
АВРОПА  ШУРАСЫ  КАТИБЛИЙИНИН  СИЙАСИ  МЯСЯЛЯЛЯР  ЦЗРЯ 
БАШ ДИРЕКТОРУ ЖАН-ЛУИ ЛОРА ИЛЯ ЭЮРЦШ  
  
2 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 151 
 

 378 
«БОИНГ-МЦЛКИ  АВИАСИЙА  ТЯЙЙАРЯЛЯРИ»  ШИРКЯТИНИН  ПРЕ-
ЗИДЕНТИ  ВЯ  БАШ  ИЪРАЧЫ  ДИРЕКТОРУ  СКОТТ  КАРСОНУН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
5 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 152 
 
ЭЮРКЯМЛИ  ФИЗИК,  КЕЧМИШ  ССРИ  ЕЛМЛЯР  АКАДЕМИЙАСЫНЫН 
ЩЯГИГИ ЦЗВЦ РОАЛД САГДЕЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
5 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 153 
 
ГАМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЙЯЩЙА ЪАММЕЩЯ  
 
5 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 154 
 
АБШ ДЮВЛЯТ КАТИБИНИН МЦАВИНИ, АБШ–АЗЯРБАЙЪАН БИРЭЯ 
ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ КОМИССИЙАСЫНЫН ЩЯМСЯДРИ 
ДЯНИЕЛ СУЛЛИВАНЫН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
6 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 155 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ЭЦРЪЦСТАНА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ 
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 157 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ 
ЯЛИЙЕВИН ВЯ ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
7 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 158 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ТЦРКИЙЯНИН БАШ НАЗИРИ  
РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАН ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 159 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН, ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ МИХЕИЛ СААКАШВИЛИНИН ВЯ ТЦРКИЙЯ 
ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН БАШ НАЗИРИ РЯЪЯБ ТАЙЙУБ 
ЯРДОЬАНЫН ЦЧТЯРЯФЛИ ЭЮРЦШЦ 
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 160 
 
 

 
379 
ТБИЛИСИ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНЫН АЧЫЛЫШ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 162 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ЭЦРЪЦСТАНА ИШЭЦЗАР СЯФЯРИ 
 
7 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 166 
 
ЦЧТЯРЯФЛИ  РЕЭИОНАЛ  ЯМЯКДАШЛЫГ  САММИТИ  СЯНЯДЛЯ-
РИНИН ИМЗАЛАНМА МЯРАСИМИ  
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 168 
 
САХТА  ДЯРМАНЛАРА  ГАРШЫ  МЦБАРИЗЯ  ЦЗРЯ  БЕЙНЯЛ-
ХАЛГ КОНФРАНСЫН ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА 
 
7 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 178 
 
АТЯТ ПАРЛАМЕНТ АССАМБЛЕЙАСЫНЫН СЯДРИ ГОРАН 
ЛЕНМАРКЕРИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
8 феврал 2007-ъи ил .................................................................................................. 180 
 
ИГТИСАДИ  ЯМЯКДАШЛЫГ  ТЯШКИЛАТЫНЫН  БАШ  КАТИБИ  ХУРШИД 
ЯНВЯР ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
8 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 181 
 
ЭЦРЪЦСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ЯДЛИЙЙЯ  НАЗИРИ  ЭИЙА 
КАВТАРАДЗЕ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
8 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 182 
 
ИТАЛИЙАНЫН  БЕЙНЯЛХАЛГ  ТИЪАРЯТ  НАЗИРИНИН  МЦАВИНИ, 
СЕНАТОР  МИЛОС  БУДИНИН  БАШЧЫЛЫГ  ЕТДИЙИ  НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
8 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 183 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТИНИН ХЯЗЯР МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ ХЦСУСИ 
НЦМАЙЯНДЯСИ, ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН МЦАВИНИ  
МЕЩДИ СЯФЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ 
  
9 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 184 
 

 380 
МЯШЩУР НЕФТЧИ-ЭЕОЛОГ, ТАНЫНМЫШ АЛИМ  
ФЯРМАН САЛМАНОВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
9 феврал 2007-ъи ил  ................................................................................................. 185 
 
БИР ГРУП ЗИЙАЛЫЙА ОРДЕНЛЯРИН ВЯ ФЯХРИ АДЛАРЫН 
ВЯСИГЯЛЯРИНИН ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ МЯРАСИМИ  
  
12 феврал 2007-ъи ил  ............................................................................................... 186 
 
АБШ  МЦДАФИЯ  НАЗИРИНИН  БЕЙНЯЛХАЛГ  ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК 
МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ МЦАВИНИ ПИТЕР РОДМАНЫН БАШЧЫЛЫГ  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
12 феврал 2007-ъи ил  ............................................................................................... 193 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕЭИОНЛАРЫНЫН СОСИАЛ-
ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫ ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫНЫН ИЪРАСЫНЫН 
ЦЧИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ КОНФРАНСДА НИТГ 
 
13 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 194 
  
ЙЕКУН НИТГИ .................................................................................................. 206 
 
ЕСТОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ТООМАС ЩЕНДРИК ИЛВЕСЯ 
 
13 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 215 
 
BRUNEY DƏRÜSSALAMIN SULTANI ƏLAHƏZRƏT 
HACI HƏSSƏNAL BOLKİAHA 
 
13 fevral 2007-ci iл ................................................................................................ 216 
 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
14 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 217 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  
İLHAM ƏLİYEVİN ALMANİYANIN  
KANSLERİ ANGELA MERKEL ИЛЯ GÖRÜŞÜ 
 
14 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 219 
 
BERLİN ŞƏHƏR MERİ KLAUS VOVERAYT İLƏ GÖRÜŞ  
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 224 
 

 
381 
ALMANİYANIN «ДEUTSCHE WELLE» TELERADİO KANALINA 
ВЕРДИЙИ MÜSAHİBƏ 
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 226 
 
АЛМАНИЙАНЫН  MİXAEL ZUKKOV FONDUNUN PREZİDENTİ 
İLƏ GÖRÜŞ 
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 234 
 
ALMANİYANIN BİR SIRA ŞİRKƏTLƏRİNİN  
RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 235 
 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 238 
 
АЛМАНИЙАДА ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН АЗЯРБАЙЪАН 
ЪЯМИЙЙЯТЛЯРИНИН СЯДРЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
15 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 240 
 
YEKUN NİTQİ  ................................................................................................. 248 
 
ALMANİYANIN KONRAD ADENAUER FONDU TƏRƏFİNDƏN 
ТƏŞKİL OLUNMUŞ «AZƏRBAYCAN XXI ƏSRDƏ – İNKİŞAF VƏ 
PERSPEKTİVLƏR» MÖVZUSUNDA GENİŞ MÜZAKİRƏLƏRDƏ  
НИТГ 
 
15 феврал 2007-ъи ил  ............................................................................................... 250 
  
АЗЯРБАЙЪАН–АЛМАНИЙА БИЗНЕС-ФОРУМУНДА НИТГ 
 
16 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 277 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  
İLHAM ƏLİYEVИН АЛМАНИЙАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
16 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 287 
 
АВРОПА  ИТТИФАГЫНЫН  ЪЯНУБИ  ГАФГАЗ  ЦЗРЯ  ХЦСУСИ 
НЦМАЙЯНДЯСИ ПЕТЕР СЕМНЕБИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
17 феврал 207-ъи ил .................................................................................................. 289 
 
 

 382 
ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ FRANK-VALTER 
ŞTAYNMAYER İЛЯ ЭЮРЦШ 
 
19 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 290 
  
GÜRCÜSTANIN TƏBİİ  SƏRVƏTLƏR VƏ  ƏTRAF MÜHİTİN 
MÜHAFİZƏSİ NAZİRİ DAVİD TKEŞELAŞVİLİNİN RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
20 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 291 
 
BAKIDA MODUL TİPLİ ELEKTRİK STANSİYASININ AÇILIŞ 
МЯРАСИМИНДЯ ЧЫХЫШ 
 
22 феврал 2007-ъи ил  
........................................................................................... 
292 
 
KÜVEYT DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT ŞEYX SABAH  
ƏL-ƏHMƏD ƏL-CABİR ƏS-SABAHA 
 
13 fevral 2007-ci il ................................................................................................ 295 
 
МОЛДОВАНЫН БАШ НАЗИРИ ВАСИЛЕ ТАРЛЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
22 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 296 
 
XOCALI SOYQIRIMININ 15-ci İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ 
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏT 
 
23 fevral 2007-ci il ................................................................................................ 297 
 
АЗЯРБАЙЪАНДА  КИНО  СЯНЯТИНИН  ИНКИШАФ  ЕТДИРИЛМЯСИ 
ЩАГГЫНДА 
  
23 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 301 
  
«TOTAL»  ŞİRKƏTİNİN KONTİNENTAL AVROPA VƏ  MƏRKƏZİ 
ASİYA REGİONU ÜZRƏ BAŞ VİTSE-PREZİDENTİ 
ARNO BREYAKIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ  NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
23 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 305 
 
«ШEVRON» KORPORASİYASININ DİREKTORLAR ШURASI 
SƏDRİNİN MÜAVİNİ PЕTER ROBERTSONUN RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
23 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 306 
 
ATƏT-in BAKI OFİSİNİN YENİ TƏYİN OLUNMUŞ RƏHBƏRİ 
XOSE LUİS HERRERO ANSOLA ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
23 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 307 

 
383 
БОЛГАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЭЕОРЭИ ПЫРВАНОВА 
 
23 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 308 
 
QANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB 
CON KOFİ AQİYEKUM KUFUORA  
  
23 fevral 2007-ci il ................................................................................................ 309 
 
ЛАТВИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ХАНЫМ ВАЙРА ВИКЕ–ФРЕЙБЕРГАЙА 
 
26 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 310 
 
İRANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ ƏFŞAR SÜLEYMAN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
26 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 311 
 
HADSON İNSTİTUTUNUN AVRASİYA SİYASƏTİ ÜZRƏ MƏRKƏ-
ZİNİN DİREKTORU ZEYNO BARA ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
26 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 312 
 
ТЦРКИЙЯ  СИЛАЩЛЫ  ГЦВВЯЛЯРИ  БАШ  ГЯРАРЭАЩЫНЫН  ИКИНЪИ 
РЯИСИ  ЕРЭИН  САЙГУНУН  БАШЧЫЛЫГ  ЕТДИЙИ  НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
27 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 313 
 
BMT-nin REZİDENT-ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ BRUNO PUEZA  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
27 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 314 
 
POLŞANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ANNA FOTIQANIN RƏHBƏR-
LİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
28 феврал 2007-ъи ил ................................................................................................ 315 
 
Г Е Й Д Л Я Р  ................................................................................................... 316 
 
Шяхси адлар эюстяриъиси ........................................................................................... 364 
 
Ъоьрафи адлар эюстяриъиси ....................................................................................... 370 
 
 
 
 

 
384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
 
Китабы чапа щазырлайан    
Тофиг Бабайев
 
 
Техники редактор
 
 
Зойа Няъяфова
 
Йыьым цзря оператор    
Илщамя Кяримова
 
Компцтер тяртибаты  
 
Мящяббят Оруъов
 
 
 
 
 
 
Ъилдин щазырланмасында АзярТАъ-ын материалларындан истифадя олунмушдур. 
  
«Таймс» гарнитур. Форматы 84
×108
1/32
. Офсет каьызы 1. Шярти чап вяряги 24,0. 
Учот вяряги 24,5 Тиражы 5000. Мцгавиля гиймяти иля. 
  
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи 
Азярбайъан Дювлят Няшриййаты. Бакы – Мещди Щцсейн кцч. 61, далан 2, ев 3. 
«Шярг-Гярб» мятбяяси, Ашыг Ялясэяр кцчяси 17. 
 
 
 


Yüklə 3,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə