Ramiz ƏSKƏr m a h m u d k a şĞ a r iN İN


leri.  VI.  / /  T ü rkü nYüklə 6,44 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/25
tarix16.07.2017
ölçüsü6,44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

leri.  VI. 

/ /  T ü rkü n

  M ecm uası,  1937,  sayı  11,  s.  29-32.

357.  Brokcelmann  Cari.  Eski  Türkistan  Halk  Edebiyatı 

/ /  

Edebiyat  Fakültesi  M ecmuası,  İstanbul:  1339,  sayı  23,  s. 

108-117.

358.  Buğra  M ehmet  Emin.  Divanü  Lugat-it-Türk  880  Y aşın­

da 

/ /  T ü rkistan

  Dergisi,  sayı  1,  N isan  1953,  s.  5-10.

359.  Buğra  M uham m et  Emin.  Şarki  Türkistan  Tarihi.  A nka­

ra:  1987,  662 s.

360.  Caferoğlu  Ahmet.  D ivanü  Lugat-it-Türk’ün  Sonundaki 

En  Kadim  Türk  Cihan  Haritası 

/ /   Ü lkü

  Dergisi,  sayı  52, 

1937,  s.  315-316.

4 3


361.  Caferoğlu  Ahmet.  İlk  Türk  Dilçisi  Kaşgarlı  M ahm ud. 

İstanbul:  1938,  26 s

362.  Caferoğlu Ahmet.  Kaşgarlı  Mahmud.  İstanbul: 1970,  62 s

363.  Caferoğlu Ahmet.  Kaşğarlı  Mahmud.  İstanbul: 1985,  42 s

364.  Caferoğlu Ahmet.  Kaşğarlı  M ahm ud’a  G öre Akraba  A d­

ları // T D , sayı 253,  Ekim  1972,  s.  23-26.

365.  Caferoğlu  Ahmet.  Karahanlılar  Devri  Türk  Edebiyatı. 

Ankara:  1976.

366.  Caferoğlu Ahmet.  Türk D ili  Tarihi.  İstanbul:  1958.  I  cilt 

VIII  +  184 s.

367.  Caferoğlu  Ahmet.  Türk  Dili  Tarihi.  İstanbul:  1964  II 

cilt, X V  +  256 s.

368.  Caferoğlu  Ahmet.  Türkçemizdeki  -ğıl  ve  -gil  Emir  Eki  / /  

T D A Y -B ,  Ankara:  1971,  s.  1-10.

369.  Canpolat  Mustafa.  Günümüzde  Kutadgu  Bilig  ve  Di- 

vanü  Lugati’t-Türk 

/ /

 Türk  Dilleri  Araştırmaları,  cilt  14, 

istanbul:  2004,  s.  31-34.

370.  Canpolat  M ustafa.  Kaşgarlı  Mahmud  ve  Etimoloji 

/ / D i -  

vanü  Lugati’t-Türk  Bilgi  Şöleni  Bildirileri.  A nkara-  7-8 

Mayıs  1999, TD K ,  s.  19-29.

371.  Ciylan  Ferhat.  Kaşgarlı  Mahmut.  Türkçenin İlk Aliminin 

Gerçek Yaşam Öyküsü.  İstanbul:  2006,  512 s.

372.  Clauson  Sir  Gerard.  Eski  Türkçe  Üzerine  Ü ç  N o t  / /  

T D A Y -B ,  1966.  Ankara:  1966,  s.  1-18.

373.  Cumagulov  Çetin.  Kaşgarlı  M ahmud’un  Divanü  Lugat- 

it-Türk  Eserindeki  Bazı  Antroponimlerin  Kırgızistan’m 

Epigrafik  Abidelerinde  Yansıması  A  Kaşgarlı  M ahmud  ve 

D önem i  Sempozyumu.  Ankara:  2008,  Bildiri  Özetleri  s 

18-19.

374.  Coşkun  Ali  Osman.  Kaşgarlı  Mahmud  ve  Miliyetçilik 

M e se lesi//T K , sayı  226, Şubat  1982,  s.  237-240.

375.  Çağatay  Saadet.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  Bukuk  / / T D , 

sayı  253,  Ekim  1972,  s.  53-55.

376.  Çağatay  Saadet.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  İnançla  İlgili 

S ö z le r //B B ,  1972,  T D K ,  Ankara:  1975,  s.  385-391.

377.  Çakmak  Tülay.  Ç in’de  Tang  Dönem i  Şiiri  ile  Divanü 

Lugati  t-Türk’teki  Manzum  Parçaların  Karşılaştırılması.

4 4


Doktora  Tezi,  A.  Ü .,  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  Ankara, 

1995,320 s.

378.  Çatıkkaş  Ata.  Türk  Dilleri  Lugatçiliği  ve  Bazı  Türkçe 

L u g a tler//T D A , 41,  N isan  1986, s.  207-251.

379.  Çeneli  İlhan.  D ivanü  Lugati’t-Türk’te  Hayvan  Adları  / /  

TKA, sayı  11-14,  1973-1975. Ankara:  1975,  s.  99-122.

380.  Çetin  Altan.  Kaşgarlı  M ahm ud’dan  Yararlanan  Bir 

Memlük Tarihçisinin  Oğuzlara Dair Verdiği Bilgiler //K a ş - 

garlı  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara:  2008, 

Bildiri  Özetleri,  s.  19.

381.  Çetin  Engin.  D ivanü  Lugati’t-Türk’teki  Yiyecek  Adları 

ve  Bu  Adların  Türkiye  Türkçesindeki  Görünümleri  / /  Çu- 

kurova  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Dergisi. 

2005, sayı 2, s.  185-200.

382.  Çiçekli  Ali.  Kaşgarlı  Mahmut.  D ivanü  Lugat-it-Türk. 

İstanbul:  1970.

383.  Çiftçi  Musa.  Kaşgarlı  M ahm ud’un  Dil  Oğretim  Yöntem ı 

Ü z e r in e //V   Uluslararası  Türk  D ili  Kurultayı  Bildirileri.  I. 

Türk  Dil  Kurumu Yaymları,  Ankara:  2004,  s.  571-596. ^

384.  Çobanoğlu  Özkul.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  ’Türk’  ve 

’Öteki’  Kavramsallaştırmaları  Üzerine  T espitler//K aşgarlı 

Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara:  2008,  Bildiri 

Özetleri,  s.  19.

385.  Danişm end  İsmail  Hami.  Divanü  Lugat-it-Türk  / /  

C u m - 

h u riye t,

  I5  0 c a k   1942.

386.  Dedeoğlu  Behçet.  Kaşgarlı  M ahmut  Hakkında  Bibliyo- 

grafya

/ / Ç cığn ,

  sayı  11  (105), Ekim  1966,  s.  4-8.

387.  Delibaşı  Ali  Süha.  Türk  Dili  Hakkında  Düşünceler:  D i­

vanü  Lugat-it-Türk’ün  Tercümesi  M ünasebctiyle  / /  

C u m - 

h u riyet,

  6  Ağustos  1940.

388.  Deliöm eroğlu  Yakup.  Kaşgarlı  M ahmut  1000  Yaşında 

veya 2008  Kaşgarlı  M ahmut Yılı 

/ / К а и к у   K a le m le r,

  sayı  6, 

Haziran  2007,  s.  80-89.

389.  Demirel  Süleyman.  Sunuş.  M ahm ud  Kaşğari  / /   Divanü 

lügat-it-türk.  Tərcümə  edən  və  nəşrə  hazırlayan  Ramiz  Əs- 

kər.  Bakı:  Ozan, 2 0 0 6 ,1 cild, s.5-6.

4 5


390.  D ilaçar  A.  Carl  Brockelmann 

/ /

  T D ,  sayı  5,  Tcm inuz 

1956,  s.  612-624.

391.  Dilaçar  A.  Kaşgarlı  M ahm ud’un  Kişiliği  / / D D ,   sayı  33, 

Temmuz  1995,  s.7-9

392.  D ilaçar  A.  Kaşgarlı  M ahm ud’un  Kişiliği / /T D ,  sayı  253. 

Ekim  1972, s.  20-26.

393.  Dilaçar A.  Rifat  Bilge  (1876-1953)//D ilciler e   Saygi.  A n ­

kara:  1966, s.  99-101.

394.  Dilaçar A.  Kutadgu  Bilig İncelemesi.  Ankara:  1995,  208  s

395.  Dil  Dergisi  M ahm ut  Kaşgarlı  Özel  Sayısı.  Sayı  33,  1995, 

s.  793.

396.  D ilçin  Cem.  11.  Yüzyıl  Türk  Şiiri  ve  Aruz 

J /

  Kaşgarlı 

M ahm ud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara:  2008,  Bildiri 

Özetleri,  s.  20.

397.  D ilçin  Dehri.  Arap  Alafabesiııe  Göre  Divanü  Lugat-it- 

Türk D izini.  Ankara:  1957, 448 s.

398.  Dinçer  Aslıhan.  Divanü  Lugat-it-Türk’teki  Yemek  A d la ­

rı  Üzerine 

/ /

 Kaşgarlı  M ahmud  ve  Dönem i  Sempozyumu. 

Ankara:  2008,  Bildiri  Özetleri, s.  20.

399.  Divanü  Lugat-it-Türk Tercümesi.  Çeviren:  Besim A talay 

Ankara:  I,  1939, X X X V I+ 530 s.

400.  D ivanü Lugat-it-Türk Tercümesi.  Çeviren:  Besim  Atalav. 

Ankara:  II,  1941,  366 s.

401.  Divanü  Lugat-it-Türk Tercümesi.  Çeviren:  Besim  Atalay. 

Ankara:  III,  1943,  452 s.

402.  D ivanü  Lugat-it-Türk  Dizini.  Endeks.  Yazan:  Besim 

Atalay.  Ankara:  IV,  1943,  LX +868  s.

403.  D ivanü  Lugat-it-Türk.  Dizini.  Ankara: 1972, X X II+168  s

404.  Divanü  Lugat-it-Türk.  Tıpkıbasım.  Ankara:  1941,  638 s.

405.  Divanü  Lugat-it-Türk.  (Tıpkıbasımı).  Kültür  Bakanlığı 

Yaym ları,  Ankara:  1990,  638  s.

406.  Divanü  Lugati’t-Türk  Bilgi  Şöleni  Bildirileri.  Ankara-  7-8 

M ayıs  1999,  TDK,  146 s.

407.  D izdaroğlu  Etikmet.  Kaşgarlı  M ahmut  / /   TD  Belletefı, 

seri  3, sayı  10-11,  1947,  İstanbul:  1948,  s.  43-45.

408.  D onuk  Abdulkadir.  Eski  Türk  Devletlcrinde  İdari-As- 

keri  ü n van   ve Terimler.  İstanbul:  1998,  X + 109 s.

4 6


409.  D onuk  Abdulkadir.  Kültür  Tarihi  Açısmdan  Divanü 

Lugat-it-Türk’ün  Değerlendirilmesi  / /   D D ,  sayı  33,  Tem ­

m uz  1995,  s.  65-69.

410.  D onuk Abdulkadir.  Türk  Devletinde  Hakimiyet  Anlayışı 

//T E D ,  sayı X X I, yıl  1979-1980,  İstanbul: s.  44-56.

411.  D onuk  Abdulkadir.  Türk  Hükümdarı.  İstanbul:  1990, 

595  s.

412.  Durgut  Hüseyin.  Karahanlı  ve  Harezm  Türkçesi  Eserle- 

rinde  İsmin  Halleri.  D oktora  Tezi.  Çanakkale  Onsekiz 

M ayıs  Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler  Enstitüsiı.  Çanakkale, 

1999, s.  59-75.

413.  Düzgün  Hüseyin.  D ivanü  Lugat-it-Türk’ün  Farsça  Çevı- 

risi//K a şg a rlı  M ahmud ve D önem i  Sem pozyumu.  Ankara: 

2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  20.

414.  Eckmann  Janos.  Çağatayca  //T a r ih i  Türk  Şiveleri.  A n ­

kara:  1998,  s.  211-245.

415.  Eckmann  Janos.  Harezm Türkçesi //T a rih i  Türk Şiveleri. 

Ankara:  1998,  s.  173-210.

416.  Eckmann  Janos.  İslami  Orta  Asya  Türk  Edebi  Dilinin 

Ö zellik leri//T D A , sayı  57,  Aralık  1988,  s.  193-201.

417.  Egeubayev  Askar.  Eski  Türk  Edebiyatı  Mirasındakı  M ı- 

tolojik  ve  H alk  Kültürlcri  ile  İlgili  Akımlar,  Tarihi  ve  T o ­

ponim ik  Efsaneler,  Adlandırmalar //D iv a n ü   Lugati  t-Türk 

Bilgi  Şöleni  Bildirileri.  Ankara:  7-8  Mayıs  1999,  TD K ,  s.

62-71. 

A/r

418  Ekberzadc  Şahmar.  Divanü  Lugati’t-Türk  ve  Türk  M a- 

neviyatı  / /   Divanü  Lugati’t-Türk  Bilgi  Şöleni  Bildirileri. 

Ankara:  7-8  M ayıs  1999,  TDK,  s.  57-61.

419.  El-Cahiz.  H ilafet  Ordusunun  Menkıbelerı  ve  Türklerm 

Faziletleri.  Çeviri  ve  Açıklama:  Ramazan  Şeşen.  Ankara: 

1967,108  s.

420.  Elçin  Şükrü.  Kaşgarlı  Mahmut  ve  Kavak  Ağacı  / /  TK, 

sayı  359,  Mart  1993,  s.  149-151.

421.  Eker  Süer.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  ’iranlı’  Kavramı  / /  

Kaşgarlı  M ahmud  ve  Dönem i  Sempozyumu.  Ankara: 

2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  20.

4 7


422.  Ekrem  Erkin,  Karahanlı  Devletinin  Adı  Meselesi  //  Kaş- 

garlı  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara:  2008, 

Bildiri Özetleri,  s.  21.

423.  Emet  Erkin.  D ivanü  Lugat-it-Türk  ve  Uygur  Ağızları 

/ /  

Kaşgarh  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara: 

2008,  Bildiri Özetleri,  s.  21.

424.  Emet  Erkin.  D oğu   Türkistan  ve  Çinde  Divanü  Lugat-it- 

Türk  Üzerine  Yapılan  Dil  ve  Edebiyat  Araştırmalan 

/ /  

D D , sayı  33, Temmuz  1995,  s.  60-64.

425.  Emre  Ahmet  Cevat.  Eski  Türk  Koşuğu  ve  Ses  D üzeni 

/ /

T D   Belleten,  ser.  3,  sayı  45,  Kasım  1945,  Ankara:  1945  s 

338-341. 

'

426.  Erarslan  Kemal.  D ivanıı  Lugat-it-Türk’de  Aruz  V ezniyle 

Yazılm ış  Şiirler // T A D Y -B ,  1991,  s.  113-117.

427.  Erarslan Kemal.  Sözlük  Çalışmalarında  Divanü Lugat-it- 

Türk’ün  Önemi  / /   Kaşgarh  Mahmud  ve  Dönem i  Sem ­

pozyum u.  Ankara:  2008,  Bildiri Özetleri, s.  22.

428.  Ercilasun Ahmet  Bican.  A lp  Er T onga’ya  Ait  Bazı  Sözler 

//T K ,  Şubat,  1976,  sayı  160,  s.  220-222.

429.  Ercilasun Ahmet  В.  Başlangıçtan  Yirminci  Yüzyıla  Türk 

D ili Tarihi.  Ankara:  2006, 486  s.

430.  Ercilasun Ahmet В.  Divanü  Lugat’t-Türk’de  Ünlü  Uzun- 

luklarıyla İlgili  Kayıtlar/ZDivanü Lugati’t-Türk  Bilgi  Şöleni 

Bildirileri.  7-8  M ayıs  1999,  Ankara: TD K ,  s.  51-54.

431.  Ercilasun  Ahmet  В.  Divanü  Lugati’t-Türk’ü  Koruyan 

Ail 

e / / Y e n i   O rkun,

  Eylul  2003,  s.  26-28.

432.  Ercilasun  Ahmet  В.  Divanü  Lugati’t-Türk’ü  Koruyan 

Ail 

e / / Y e n i   O rkun,

  Ekim  2003,  s.  28-30.

433.  Ercilasun  Ahmet  В.  Karahanlı  Devri  Türk  Edebiyatı  / /  

Büyük  Türk  Klasikleri.  I,  İstanbul:  1985,  s.  114-179.

434.  Ercilasun  Ahmet  В.  Kaşgarh  Mahmud  ve  Divanü  Luga­

ti’t-Türk //B ü y ü k  Türk  Klasikleri.  I.  İstanbul:  1985,  s  118- 

131.

435.  Ercilasun  Ahmet  В.  Kaşgarh  M ahm ud’un  Müzipliği  / /  

Kaşgarh  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu.  Ankara: 

2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  22.

4 8


436.  Ercilasun  Ahm et  В.  Kutadgu  Bilig  Grameri.  Fiil.  A nka­

ra:  1984,  196 s.

437.  Ercilasun Ahm et  В.  Makaleler. Ankara:  2007,  752 s.

438.  Ercilasun  A hm et  В.  İlk  Müslüman  Devletlerinde  D il  ve 

Edebiyat//T ürkler, c.  5,  Ankara:  2002,  s.  759-783.

439.  Ercilasun  Ahm et  В.  Kaşgarh  M ahm ud’da  -sa /se  Eki  / /  

D D ,  sayı  33,  Temmuz  1995, s.  65-59.

440.  Ercilasun Ahm et  В.  Tiırkçede  Emir ve  İstek  Kipi  Üzerine 

//T D , sayı  505,  Ocak  1999,  s.  3-9.

441.  Ercilasun  Bilge.  D ivanü  Lugat-it-Türk’ten  M odern  Ede- 

biyata/ZKaşgarlı  Mahmud  ve  Dönem i  Sempozyumu.  A n ­

kara:  2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  22.

442.  Erdoğan M ehm et Nuri.  Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi 

Münasebetiyle 

/ /  Y en i S a b a h

, 28 A ğu sto sl  Eylul  1940.

443.  Eren  Hasan.  Sovetskaya  Tyurkologiya  Dergisinin  D i­

vanü  Lugat-it-Türk Özel S a y ıs ı//T D ,  sayı  253,  Ekim  1972,

s.  121-124. 

. . . . . . .  

, .....   t

4 4 4


  Eyüboğlu  İsmet  Z.  Türk  Dilinin  Etımoloji  Sozluğu.  İs­

tanbul,  1991,  782 s.

445.  Fındıkoğlu  Ziyaettin  Fahri.  Dil  Sosyolojısı  ve  Mahmud- 

U Kaşğari.  I. //T ü r k  Yurdu Dergisi, sayı 9, Ağustos  1966.

446.  Fındıkoğlu  Ziyaettin  Fahri.  Dil  Sosyolojisi  ve  Mahmud- 

u Kaşğari.  II. 

/ / T ü r k   Y u rdu

 Dergisi,  sayı  10,  Eylul  1966.

447.  Gabain  Annemarie von.  Codex  Cum anicus’un  D ili//T a -  

rilıi Türk Şiveleri.  Ankara:  1998,  s.  67-109.

448.  Gabain  Annemarie  von.  Eski T ü rk çe//T a rih i  Türk  Şive­

leri.  Ankara:  1998,  s.  29-66.

449.  Gabain  Annemarie  von.  Eski  Türkçenin  Grameri.  A nka­

ra:  1988,  313  s.

450.  Galanti Avram.  Eski  Savların  E k sik liği//E d eb iyat Fakü- 

Itesi  Mccmuası,  1339 (h),  yıl  2, sayı  6.

451.  Gariper  Cafer  -  Küçükcoşkun  Yasemin.  Orhun  Abidele- 

rinden  Divanü  Lugat-it-Türk’e  K ollektif Bilincin  İnşası  ve 

Sürekliliği  / /  Kaşgarh  Mahmud  ve  Dönem i  Sempozyumu. 

Ankara:  2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  22.

452.  Gencan  Tahir  Ncjat.  Divanü  Lugat-it-Türk  / /  T D ,  sayı 

2 5 0 ,1 9 7 2 ,s.  304-309.

4 9


453.  Gencan  Tahir  Nejat.  D ivanü  Lugat-it-Türk’te  D il  Kural- 

la r ız /T D ,  sayı  253,  Ekim  1972,  s.  27-52.

454.  Gencan  Tahir Nejat.  Divanü  Lugat-it-Türk’te Türkçülük 

ve  Oz  Türkçe  Sevgisi  / / B B ,  1972.  T D K ,  Ankara:  1975  s 

475-478.

455.  G encan  Tahir  Nejat.  Kaşgarlı  M ahm ud’un  Öz  Türkçeci- 

liğ i//T D , sayı  249,  1972,  s.  192-195.

456.  G enç  Reşat.  Karahanlı  D evlet  Teşkilatı.  İstanbul-  1981 

265 s.

457.  G enç  Reşat.  Karahanlılar  Tarihi  //  Genel  Türk  Tarihi.  2. 

Ankara: 2002,  s.  693-716.

458.  G enç Reşat.  Kaşgarlı  M ahm ud’a  G öre X I  Y üzyılda Türk 

Dünyası. Ankara:  1997, 412 s.

459.  G enç Reşat.  Kaşgarlı  M ahm ud’a G öre  XI  Y üzyılda Türk 

İllerinin  Siyasi ve  Etnik D u r u m u //T K A ,  c.  11-14  Ankara- 

1973-75,  s.  176-213.

460.  G enç  Reşat.  Kaşgarlı  M ahm ud’a  G öre  X I  Yüzyılda 

Ttirklerde Z ir a a t//D D ,  sayı  33,  Ternmuz,  1995,  s.  76-91.

461.  G enç  Reşat.  Kaşgarlı’dan  Anadoluya  U zanan  Kültür 

Değerlermiz //D iv a n ü   L ugati’t-Türk  Bilgi  Şöleni  Bildirile- 

ri.  Ankara:  7-8  M ayıs  1999,  TDK,  s.  7-9.

462.  G ençboyacı  M elek.  Ali Am iri  Efendi  ve  D ivanü Lugat-it- 

Türk 

/ /

 Kaşgarlı  M ahmud  ve  Dönem i  Sem pozyum u.  A n ­

kara:  2008, Bildiri Özetleri,  s.  22-23.

463.  G eng  Shimin.  Çinde  Türkoloji  Araştırmalar  2 / 

Yeni 

T ü rk iy e

  Dergisi,  sayı 43,  2002,  s.  114-119.

464.  G ezgin  Hakkı  Süha.  D ivanü  Lugat-it-Türk 

/ /   V a k it  9 

Eylul  1940,

465.  G olden  P.B.  Kara-Hanlıların  Meıışei 

/ /

 Bilge.  1999  savı 

21, s.  35-36.

466.  G ökalp  Ziya.  Türk  Medeniyeti  Tarihi.  İstanbul:  1976, 

4 1 6 s.

467.  G ökçeoğlu  M ustafa.  Divanü  Lugati’t-Türk  ve  Kıbrıs 

Türklerinin  Dillerinde  Yaşayan  Sözcükler 

/ /

 Divanü  Luga­

ti’t-Türk  Bilgi  Şöleni  Bildirileri.  Ankara:  7-8  Mavis  1999 

T D K ,  s.  72-77.

5 0


468.  Gökyay  Orhan  Şaik.  Divanü  Lugat-it-Türk  ve  A lp  Er 

T unga/^ T D ,  sayı  253,  Ekim  1972,  s.  56-59.

469.  GÖmeç  Sadettin.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  Geçen  Yer 

Adları 

/ /

 Kaşgarlı  M ahm ud  ve  D önem i  Sempozyumu.  A n ­

kara:  2008,  Bildiri Özetleri,  s.  23-24.

470.  Gül  Bülent.  Eski  Türk  Tarım  Terimlerinin  M etaforlu 

Kullanımları  Üzerine 

/ /

  Kaşgarlı  M ahm ud  ve  D önem i 

Sempozyumu.  Ankara:  2008,  Bildiri  Özetleri,  s.24.

471.  Gülensoy  Tuncer.  D ivanü  Lugat-it-Türk  ve  Kutadgu  Bi- 

lig’deki  M oğolca  Kelimeler  Üzerine 

/ /

TK A,  c.  22,  Ankara: 

1984,90-103.

472.  Gülensoy  Tuncer.  Divanü  Lugat-it-Türk’ü  Yeniden 

Okumak  / /   Kaşgarlı  M ahmud  ve  D ön em i  Sempozyumu. 

Ankara:  2008,  Bildiri  Özetleri,  s.  24.

473.  G ülensoy  Tuncer.  D o ğ u   A nadolu  Ağızları  ve  D ivanü 

Lugati’t-Türk  / /   V  Milletlerarası  Türkoloji  Kongresi.  i s ­

tanbul:  23-28  Eylul  1985.  Tebliğler.  1.  Türk  Dili.  Cilt  1,  is ­

tanbul:  1985,  s.  107-115.

474.  Gülmeden  N evhis.  Kaşgarlı  M ahm ut  ve  Türkçülüğü  // 

E m re

 Dergisi,  sayı  23,  M art  1966,  s.  11-13.

475.  Gülsün  Arife.  D ivanü  Lugat-it-Türk’te  Kadın  ve  Onun 

Dünyası  / /   Kaşgarlı  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu. 

Ankara:  2008,  Bildiri Özetleri, s.  25.

476.  Günay  Turgut.  Türk  Halk  Şiirinde tik  D eyişm e  Ornekle- 

ri //Ş ü k rii  Elçin Armağanı.  Ankara:  1983,  s.  43-46.

477.  Günay Turgut.  Yazılışının  900.  Yıldönüm üne  Doğru  D i­

vanü  Lugat-it-Türk //T K ,  sayı  100,  Şubat  1971, s.  298-302.

478.  Güney  Fatm a  Şahan.  Divanü  Lugat-it-Türk’te  Fiilden 

Tiiremiş  İsimler  ve  Sıfatlar:  Sözdizimsel  ve  Anlambilimsel 

Bir  İnceleme/ZKaşgarlı  Mahmud  ve  D önem i  Sempozyumu. 

Ankara:  2008,  Bildiri Özetleri,  s.  25-26.

479.  G ürsoy-Naskali  Emine.  Divanü  Lugati’t-Tiirk’de  Bir 

Kurt  Avı  ve  A nadoludaki  Şekli//Divanü  Lugati’t-Türk  Bil­

gi  Şöleni  Bildirileri.  Ankara:  7-8  M ayıs  1999,  TD K ,  s.  55- 

56.

480.  Hacıeminoğlu  Necm ettin.  Karahanlı  Türkçesi  Grameri. 

Ankara:  2003,  214 s.

51

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə