Quduzluq əleyhinə vaksinaYüklə 123,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü123,36 Kb.

s

sual


1

"Quduzluq əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

2

Turş duz adları necə düzəlir?3

"Aktivləşdirilmiş kömür" termini reseptdə necə yazılır?

4

"Bərabər hissələrə böl” termini resepturada necə işlənir?5

"Daralma, əsas, narkoz üçün, birdəfəlik qəbul üçün" yunan söxlərini 

düzgün tərcüməsini təyin edin? 

6

Urano, odonta, procto, spleno, rhino yunan terminlərinin latınca düzgün adlarınıgöstərin:                                                 

7

Vitamin C preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq adı:

8

Orqanın və ya ətraf hissələrin  cərrahi yolla götürülməsi əməliyyatının latınca adı hansıdır?

9

Sinir, lif, piy, sümük, damar, qığırdaq kimi  isimlərin şiş mənasını verən latınca terminləri   göstərin:

10

Klinik terminologiya nəyə əsaslanır:11

İltihab xəstəliklərinin adları hansı suffikslə göstərilir:

12

 -sis ilə bitən yunan isimlərinin düzgün tərcüməsini təyin edin: əsas, daralma, narkoz üçün, bir dəfə qəbul üçün.

13

Hansının tərcüməsi düzgündür:14

Əks vəziyyətdə olma, əks təsir mənasını verən önşəkilçilər hansılardır?

15

Həm "Accusativus" həm də "Ablativus" halını tələb edən söz önləri hansılardır?

16

Anatomik terminologiyada istifadə olunan palatum, labium, nasus, intestinum, anus kimi sözlərin yunanca dubletləri hansılardır?

17

Anatomik nomenklaturada: göz, buynuz qışa, bəbək, gözqapağı, billur kimi orqanların latın dilində tərcüməsini göstərin:

18

Böyrək, öd kisəsi, burun, qarın, dodaq kimi orqanların latın dilində düzgün adlarını göstərin:

19

Farmakoloji təsirinə görə qanda şəkəri aşağı salan dərman maddələrinin latınca necə adlandırılır?

20

Diaqnostik tədqiqat metodunu göstərən yunan termin adlarını göstərin:21

Aşağıdakılardan hansı ön şəkilçilər hər hansı bir şeydən əvvəl olma, 

qabağında olma mənasını verirlər? 

22

Bir tərəfdən o biri tərəfə keçmə, bir şeydən kənara çıxma mənasını verən önşəkilçiləri  göstərin:

23

Ətrafında, yaxınlığında yerləşmə mənasını verən önşəkilçiləri hansılardır:    24

Funksional patoloji prosesləri və vəziyyətləri bildirən yunan elementləri 

hansılardır?

25

Genəlmə mənasını daşıyan termini göstərin:26

"Vəzinin rentgenlə təsviri" latın dilində necə tətcümə edilir?

27

Oksidlərin, peroksidlərin, hidroksidlərin latın dilində adları beynəlxalq qayda ilə necə göstərilir? 

28

Xaricində olma mənasını verən önşəkilçilər hansılardır29

Latın dilində -osis suffiksli fel əsasları hansı məna verir:

30

Şiş xəstəliklərinin adları hansı suffikslə göstərilir:31

"Gülxətmi"nin latınca adının düzgün variantı:

32

Osteo, stelho, spondylo, genia, podo, arthro kimi yunan termin elementlərinin latınca adlarını göstərin:

33

Xlorit turşusunun latınca adı:34

Resepturada "ağız vasitəsilə" latınca ncə ifadə edilir?

35

Çatışmazlıq, qan cisimciklərininm miqdarının azalması mənasını verən yunan termin elementihansıdır?

36

Hər hansı bir orqanın, toxumanın cərrahi əməliyyatla kəsilməsi mənasını verən yunan termin elementini göstərin:

37

Aşağıdakı hansıları oksigenli turşuların adlarını düzəltmək üçün istifadə olunur:

38

"Rəvənd kökü"  latınca düzgün tərcüməsi hansıdır?39

"Biyanın qatı ekstraktı" dərman adının latınca düzgün tərcüməsi hansıdır?

40

"İnjeksiya üçün adrenalin hidroxlorid məhlulu" dərman adının latınca düzgün tərcüməsi hansıdır?

41

Hansı sıra patoloji terminləri əks etdirməyən terminlərdən ibarətdir?42

"Xoruzgülü otu" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:43

"Qanqrena əleyhinə serum" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

44

Oksigensiz turşuların adları hansı suffikslərin köməyi ilə düzəldilir?45

Oksidlərin adları beynəlxalq qaydada necə  düzəldilir?

46

Dördəsaslı üzvi və qeyri-üzvi oksigensiz turşuların duzlarının anionlarına hansı suffiks əlavə edilir?

47

Biokimya nomenklaturasında fermentlərin sistematik və şərti adları hansı suffiksin köməyi ilə  düzəldilir?

48

"Qarın yatalağı əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

49

"Ablativus" halını tələb edən söz önlükləri hansılardır?50

Turş duz adları necə düzəlir?

51

Reseptdə "destillə edilmiş su" qısa şəkildə necə göstərilir?52

"Gündəlik doza" termini latınca necə yazılır?

53

"Mumlu kağızda" termini latınca necə yazılır?54

"Qutuya, qutuda" termini latınca necə yazılır?

55

Kimya terminologiyasında turşu və karbohidrogen radikallarının adını düzəltmək üçün əsasa:

56

"Benzilpensillin natrium" un latınca adının düzgün variantı:57

Hormon preparatlarının latınca adları götürülmüşdür:

58

"Rəvəndin sulu tinkturası" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:59

"Murdarçanın duru ekstraktı" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

60

Vitamin B6 preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq adı:

61

"Çiçək əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:62

"Eybəcərlik, nədənsə qorxma, meyledən, ruhi" mənasını verən yunan 

termin elementlərini göstərin:

63

Hansı dərman maddəsi latınca düzgün yazılmışdır:64

Hansı dərman maddəsi latınca düzgün yazılmışdır:

65

"Tetanus əleyhinə serum" preparatının xüsusiyyətini təyin edən ifadələr:66

Qurdqovucu müalicə effekti verən kəsik hissəsi hansıdır?

67

"Qankəsici, ödqovucu, yuxugətirici, sidikqovucu" dərman vasitələrinə aid sifətlər hansıdır?

68

İşlədici müalicə effekti verən kəsik hissəsi hansıdır?69

"Göz damcısı" termuinin latınca düzgün tərcuməsinin göstərin?

70

"Sağ, sol, yan, arxa, ön" sifətlərinin ardıcıllığına uyğun variantı göstərin:71

Latın dilində ön şəkilçilər necə adlanır?

72

İltihab latın dilinə necə tərcümə edilir?73

"Rhagia" hansı mənanı daşıyır?

74

"Beyinin təsviri" latın dilinə necə tərcümə edilir?75

"Soyuqla müalicə"  latın dilinə necə tərcümə edilir?

76

"os, oris n" sözünün yunan sinonimini göstərin:77

"Kökümsov gövdə"  latın dilində yiyəlik halda necə yazılır?

78

"Venanın kirəclənməsi"  latın dilinə necə tərcümə edilir?79

Hansı dərman maddəsi latınca düzgün yazılmışdır:

80

Hansı dərman maddəsi latınca düzgün yazılmışdır:81

"Turşuluğun normadan artıqlığı"  latın dilinə necə tərcümə edilir?

82

Düzgün variantı göstərin:83

"Fenilsalisilat"  dərman maddəsinin latın dilində düzgün yazılışı:

84

"Ağ gil"  terminin latın dilinə düzgün tərcümə edin.85

"Pişikotunun kökü ilə kökümsov gövdəsi"  ifadəsinin reseptdə yazılışı:

86

"Folium"- yarpaq sözünün yunan sinonimini göstərin:87

"Sidikqovucu yığıntı" ifadəsinin tərcüməsi:

88

"Acı badam yağı" sözünün latın dilinə tərcüməsi:89

"Çobanyastığı" bitki adınının  latın dilinə tərcüməsi:

90

"Somnus"-yuxu sözünün yunan sinonimini göstərin:91

"Damarların müayinəsi" terminin latın dilinə tərcüməsi:

93

Hansı söz birləşməsi latın dilində düzgün yazılıb?94

"Xanımotu  ekstraktı" termini resepturada necə tətbiq edilir?

95

"Pulsus"- nəbz sözünün yunan sinonimini göstərin:96

"Mədənin müayinəsi" termininin  latın dilinə tərcüməsi:

97

"Üst çənə" termininin  latın və yunan dilinə tərcüməsi:98

"Öd kisəsinin iltihabı" termininin  latın dilinə tərcüməsi:

99

"İxtiopl şamları" latın dilində necə yazılır?100

"Auris" latın sözünün yunan sinonimi:

101

Hansı dərman maddəsi latın dilində düzgün yazılıb?102

"Palıd qabığı" ifadəsinin reseptdə yazılışı:

103

"Yağlı kamfora məhlulu ” ifadəsinin reseptdə yazılışı:104

“İnciçiçəyi və ya xanımotu” ifadəsinin latınca  yazılışı: 

105

"Qarışdır ki, rektal şamlar alınsın” termininin reseptdə yazılışı:106

"Accusativus" halını tələb edən söz önlükləri hansılardır?

107

“Murdarça” bitkisinin latın adı:108

Düzgün variantı göstərin:

109

Ən yüksək oksidləşmə dərəcəsi olan turşu adlarında hansı suffiks işlədilir?

110


Bitki xammalında və heyvani məhsullardan çıxarış almaq üçün hansı 

qarışıqlardan istifadə olunur?

111

"Gözün müayinəsi" termininin  latın dilinə təcüməsi:112

Mendeleyev cədvəlinin VII qrup elementlərinin ən yüksək oksidləşmə 

dərəcəsi olan turşu adlarında hansı ön şəkilçi və suffiks işlədilir?

113


Oksigenli tuşulardan əmələ gələn və oksigeni çox olan duzların 

Nominativus və Genetivus singularis-də sonluqları:

114

“Ağ vazelin” ifadəsinin latınca düzgün adının  göstərin:115

“Ayıqulağı yarpaqları” ifadəsinin tərcüməsi:

116

Vitamin B1 preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq adı:

117


"Günəbaxan"nin latınca adının düzgün variantı:

118


"Sianokobalamin və ya VitaminB12" preparatının latınca düzgün adının  

göstərin:119

"Bağırsağın normal florasının pozulması" terminin göstərin:

120

Axerophtholum hansı vitaminin terapevtik təsirinin əlamətidir121

Adrenokortikotropin hormonu təsir göstərdiyi yer: 

122

"Qarın yatalağı əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

123


"Ftalazol" dərman maddəsinin latın dilində yazılışı:

124


Oksigensiz tuşuların duzlarının Nominativus və Genetivus singularis-də 

sonluqları:

125

Latın dilində turşu və karbohidrogen radikallarının adını düzəltmək üçün onların əsasına hansı sonluqlar əlavə olunur?

126


"İxtiopl şamları" latın dilində necə yazılır?

127


Hansı söz birləşməsi latın dilində düzgün yazılıb?

128


Ağrını azaldan, ağrıkəsici xarakterə malik olan kəsikləri göstərin:

129


Bitki xammalından alınan çıxarışlardan ibarət dərman preparatlarınin 

adlarının göstərin. 

130

"Ablativus" halını tələb edən söz önlükləri hansılardır?131

Aşağıdakılardan hansı dərman maddələrinin farmakoloji təsirlərinə verilən 

adlardır?

132


Dəmləmə və bişirmələrin  latınca adları necədir?

133


Thiaminum, Pyridoxinum, Acidum ascorbicum vitaminlərinin adları hansı 

hərflərlə göstərilir:                                    

134

"Taun əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:135

Hipoyodit turşusunu latınca adlnda hansı ön şəkilçi və suffiks işlədilir?

136

“Decoctum”  termininin mənasını göstərin::137

“Səna yarpağı” ifadəsinin tərcüməsi:

138

"Quduzluq əleyhinə qammaqlobulin" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

139


Qanda təzyiqini aşağı salan farmakoloji təsir göstərən preparatın latınca 

düzgün adının  göstərin:

140

“Dəvədabanı yarpaqlarının bişirməsi” terminini latın dilinə tərcümə edin:141

Tabletlərin adlarında istifadə olunan təyin xarakterli sözlər:142

Bakteriyaöldütücü farmakoloji təsir göstərən preparatın latınca düzgün 

adının  göstərin:

143


“Üskükotu yarpaqları” ifadəsinin tərcüməsi:

144


“Palıd qabığının bişirməsi” ifadəsinin reseptə yazılışı:

145


Bağırsaqlara işlədici və təmizləyici məna verən  kəsikləri göstərin:

146


Göbələk əleyhinə farmakoloji təsir göstərən preparatın latınca düzgün 

adının  göstərin:

147

“İnfusum”  termininin mənasını göstərin::148

“Bisakodil” dərman maddəsinin latınca düzgün yazılışı:

149

Yoğun bağırsaq termininin latın-yunan dilində adını göstərin:150

"Perxlorat turşusu"nun latınca adının düzgün variantı:

151

Serumlarda və vaksinalarda onların xüsusiyyətini təyin edən ifadələr:152

Sidikqovucu farmakoloji təsir göstərən preparatı bildirən sifəti göstərin:

153

Ekstraktların adlarında istifadə olunan təyin xarakterli sözlər:154

 “Unguentum”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin::

155

“Dəvədabanı yarpaqlarının bişirməsi” terminini latın dilinə tərcümə edin:156

Psixosedativ dərman adlarında istifadə olunan kəsiklər:

157

Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinə təsir göstərən hormon:158

Mədənin turş mühitində parçalanan və effektini itirən dərman maddələri 

hansı şəkildə buraxılır:

159


Gərginlik, tonus mənasını verən yunan termin elementi hansıdır:

160


Yerli keyləşdirici dərman adlarında istifadə olunan kəsiklər:

161


Periferik qanda leyjositlərin miqdarının artmasın mənasını verən termin 

hansıdır:

162

Dil altına qoyularaq istifadə olunan dərman maddələri necə adlanır:163

Uzlaşmayan təyinin köməyi ilə düzəlmiş  vaksinanın latınca düzgün adının  

göstərin:

164


“Unguentum”  termininin azərbaycan dilində mənası göstərin:

167


Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsində hazırlanan hormon:

168

Eybəcərlik, inkişaf qüsuru mənasını verən yunan termin elementi hansıdır:

169

Sintomisin dərman preparatının latınca adının düzgün variantı:170

Qızdırmasalıcı müalicı effekti verən dərman maddəsinin latınca adı 

hansıdır:

171


Mədəaltı vəzinin Lanqerhans adacıqlarında hazırlanan hormon:

172


Antibiotiklər - şua göbələklərindən alınan preparat adlarında istifadə 

olunan kəsiklər:

173

Toxumada qidalanma pozöunluğu mənasını verən yunan termin elementi hansıdır:

174


“Solutio”  termininin azərbaycan dilində mənsını göstərin:

175


Latın dilində sirkə turşusu necə adlanır:

176


Qalxanabənzər vəzində hazırlanan hormon:

177


Tinkturaların adlarında istifadə olunan təyin xarakterli sözlər:

178


Vaksinalarda vaksinanın vəziyyətini təyin edən ifadələr:

179


Önlüklər əlavə edin: Qıdalanmama - trophia, həzm pozğunluğu - pepsiya, 

təzyiq azalması - tensio,  hissiyyatın ititilməsi - aestesia

180

"Qatı ekstrakt" termini resepturada necə tətbiq edilir?181

Hansı dərman maddəsi latın dilində düzgün yazılıb?

182

"Uterus"- uşaqlıqözünün yunan sinonimini göstərin:183

“Günəbaxan yağı” terminini latın dilinə tərcümə edin:

184

"Alt çənə" termininin  latın və yunan dilinə tərcüməsi:185

Qalxanabənzərətraf vəzində hazırlanan hormon:

186

Anatoksinlərdə xüsusiyyəti təyin edən ifadələr:187

“Suppositoria”  termininin azərbaycan dilində mənası göstərin:

188

"Üst çənə" termininin  latın və yunan dilinə tərcüməsi:189

"Duru ekstrakt" termini resepturada necə tətbiq edilir?

190

Antibiotiklər - penisillinlərin adlarında istifadə olunan kəsiklər:191

"Göbələk xəstəliyi "mənasını verir:

192

"Nasus"- burun sözünün yunan sinonimini göstərin:193

“Fructus”  termininin azərbaycan dilində mənası göstərin:

194

"Düz bağırsaq vasitəsilə" mənasını bildirən termini göstərin: 195

Önlüklər əlavə edin: sıxılma - pressio, yaxınlaşdırma - ductio, təzyiq 

artması - tensio,  ağrısızlaşdırma - algesia

196


Antibiotiklər - tetrasiklinlərin adlarında istifadə olunan kəsiklər:

197


Boymadərən otunun latın adı:

198


"Cornea"- buynuz qişa sözünün yunan sinonimini göstərin:

199


Göbələk əleyhinə farmakoloji təsir göstərən preparatı bildirən sifəti 

göstərin:200

“Linimentum”  termininin azərbaycan dilində mənsını göstərin:
Yüklə 123,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə