Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİRYüklə 10,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix22.12.2016
ölçüsü10,61 Mb.
  1   2   3

Qış semestr imtahan larına start verilib

20 YANVAR 

FACİƏSİ  

TARİXİMİZİN 

QÜRUR 

SƏHİFƏSİDİR

Tədris 

Cərrahiyyə 

Klinikasında 

daha bir uğurlu 

əməliyyat 

keçirildi

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 01 (1619) 15 yanvar 2016 - cı il                           Qiyməti 50 qəpik

“Tibb qəzeti”nin 

25 yaşı tamam olur 

Respublikamızda 

idmanın inkişafında 

xidmətlərinə görə 

universitetimizin 

professoru Kamal 

Kəbirlinskiyə 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin fərdi 

təqaüdünün verilməsi 

haqqında sənəd təqdim  

olunub.

BU  SAYIMIZDA 

2

6

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avropa üzrə baş direktorunu qəbul edib

Görüşdə  Azərbaycan-ABŞ  ikitərəfli  münasibətlərinin  müxtəlif 

istiqamətlərdə  inkişafından  danışıldı,  ölkələrimiz  arasında  bir  çox 

sahələrdə  tərəfdaşlıq  münasibətlərinin  qurulmasından  məmnunluq 

ifadə olundu. Zəngin tarixə malik olan enerji sahəsində əməkdaşlığın 

ABŞ-ın  dəstəyi  ilə  daha  da  genişləndirilməsinin  önəmi  qeyd  edil-

di.  Beynəlxalq  terrorizmə  qarşı  mübarizə,  təhlükəsizlik  sahəsində 

əməkdaşlıq  məsələlərinə  toxunularaq  Azərbaycan  hərbçilərinin 

Əfqanıstandakı sülhməramlı missiyanın tərkibində uğurlu fəaliyyətinin 

əhəmiyyəti  vurğulandı,  ölkəmizdə  gedən  demokratik  proseslər  və 

bunun perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Söhbət zamanı, həmçinin regional vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələlər 

müzakirə edildi.

İkitərəfli münasibətlərin hazırkı vəziyyətinin təhlil olunduğu görüşdə 

əməkdaşlığımızın bundan sonra daha da möhkəmləndirilməsinin va-

cibliyi bildirildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də ABŞ-ın Milli 

Təhlükəsizlik Şurasının Avropa üzrə baş direktoru Çarlz Kapçanı qəbul edib.

4-5

3


http://www.amu.edu.az

15 yanvar 2016-cı il

2

20 Yanvar faciəsindən 26 il keçir

H

ə min  gün  qu duz  So vet or du su  xal qı mı za  qar-

şı  ağır  ci na yət  tö rət miş, 

dinc  əha li ni  xə bər siz-fi lan sız  qa-

nı na qəl tan et miş dir. Gö rün mə miş 

bu  küt lə vi  ter ror  ak tı  nə ti cə sin də 

yüz lər lə  və tən  öv la dı  iş gən cə  və 

zülmlə rə  mə ruz  qal mış,  öz  haqq 

işi uğ run da aman sız su rət də qət-

lə ye ti r ilmiş dir. Er mə ni daş naq la rı-

nın tor paq la rı mı za olan id di a la rı nı 

dəs tək lə yən  SSRİ  rəh bər li yi nin  bu 

möv qe yi nə  eti raz  əla mə ti  ola raq 

aya ğa  qalxmış  əli ya lın  Azər bay-

can xal qı na bü tün dün ya nın gö zü 

qar şı sın da di van tu tul du. An caq nə 

ya zıq lar ol sun ki, baş ve rən ci na-

yət  ba rə də  dün ya nın  heç  bir  si vil 

döv lə ti sə si ni be lə çı xar ma dı. San-

ki bu fər ya dı haq q-əda lə tə söy kə-

nən dün ya təş kilat la rı nə gör dü, nə 

eşit di. Və be lə lik lə, dün ya mil lət lə ri 

içə ri sin də hü qu qu tap da nan Azər-

bay can adlı bir xal qı n ha ra yı na sa-

hib du ran ol ma dı. 

Bu  hadisələr  mahiyyət  etibarilə 

Azərbaycan  xalqının  milli-azad-

lıq  tarixinin  qürur  duyulası  bir 

səhifəsidir. Çünki bir tərəfdə azad-

lıq  üçün  mübarizə  aparan  xalq, 

digər  tərəfdə  isə  həmin  azadlığın 

qəsdinə  durmuş  sovet  imperiya-

sı  dayanırdı.  20  yanvar  hadisələri 

iradənin silaha, inamın ölümə qalib 

gəldiyi məqam idi. Bu hadisələrdə 

135  nəfər  qətlə  yetirildi,  yüzlərlə 

insan  yaralandı,  Bakının  küçələri, 

evləri,  yoldan  keçən  maşınla-

rı  atəşə  tutuldu.  Həmin  vaxt  qo-

şunun  gəldiyi  yerlərdə  bu  gəlişə 

etiraz  olaraq  müqavimət  sipərləri 

quran  insanlar  arasında  cəmi  43 

nəfər həlak olmuşdu, qalan insan-

lar  evində,  həyətində,  mənzilində 

qətlə yetirilmişdi.

Sovet  imperiyasının  Bakıya  50 

min  nəfərə  yaxın  qoşun  kontin-

genti  yeritməsinə  baxmayaraq, 

bu  ordu  insanları  yalnız  qətl  edə 

bildi,  onları  diz  çökdürə  bilmədi 

və  bu  mənada  Azərbaycan  xalqı 

şəhidlər  verməsinə,  minlərlə  ya-

ralıları olmasına, yüzlərələ insan-

ların həbslərə düşməsinə baxma-

yaraq, sınmadı, mübarizəni davam 

etdirərək milli istiqlalını qazandı.

Dünya  hələ  də  1990-cı  il  yan-

varın  19-dan  20-nə  keçən  gecə 

Azərbaycanda, onun paytaxtı Ba-

kıda nələrin baş verdiyindən xeyli 

dərəcədə səthi informasiyaya ma-

likdir. 

...Həmin 

gün 

Azərbay canın o  vaxtkı  rəh bər liyi nin  istəyi 

və  SSRİ  rəhbərliyinin  əmri  ilə 

Azərbaycanda kommunist rejimini 

qoruyub-saxlamaq və milli azad-

lıq  hərəkatını  boğmaq  məqsədilə 

Bakıya  böyük  bir  ordu  (rəsmi 

rəqəm  35  mini  göstərilir)  yeridil-

mişdi. SSRİ Müdafiə Nazirliyi, DİN 

və  DTK-nın  hazırlayıb  həyata  ke-

çirdiyi  «Udar»  adlı  əməliyyatda 

əsas  rolu  xüsusi  təyinatlı  «ALFA» 

və  SSRİ  DTK-nın  «A»  təxribat 

qrupları oynayırdı. Sovet qoşunla-

rının  təcavüzü  nəticəsində  Bakıda 

134  mülki  vətəndaş  öldürülmüş, 

600-dən  çox  adam  yaralanmışdı. 

Öldürülənlər arasında beş millətin 

nümayəndələri,  20-dən  çox  qa-

dın, uşaq var idi. «Qara Yanvar»ın 

indiyədək  özündə  saxladığı  sirlər 

çoxdur.  100  cildlik  istintaq  ma-

terialının  69  cildi  Bakıdan  Mosk-

vaya,  keçmiş  SSRİ  Prokurorlu-

ğuna  aparılıb  və  bir  daha  geri 

qaytarılmayıb.  Azərbaycan  xal-

qının  məruz  qaldığı  bu  təcavüz 

indiyədək  bəşəriyyət  əleyhinə 

cinayət kimi beynəlxalq müstəvidə 

layiq olduğu təsnifatı almayıb. Bu 

hadisələrə  emosiya,  kədər,  yaxud 

mübarizlik  səlnaməsi  kimi  pafos-

lu münasibətlə bərabər, bir qədər 

də soyuqqanlı olub, o hadisələrin 

gerçək  mahiyyətini  dünya  birliyi-

nin, çeşidli beynəlxalq təşkilatların 

önünə qoymaq barədə düşünməli, 

20  Yanvara  beynəlxalq-hüquqi 

qiymətin verilməsinə çalışmalıyıq. 

Azərbaycan  xalqı  şəhid lərin 

xatirəsinə  ehtiram  olaraq  40 

mərasiminə kimi bütün ölkəni si-

yasi məzmunlu tətillərə bürüdü, bu 

tətillər həm də qoşunların paytax-

ta girməsinə və bunun nəticələrinə 

etiraz idi. Həmin hadisələrdən aşa-

ğı-yuxarı  iki  il  sonra  Azərbaycan 

milli istqlalını elan etdi. 

Xal qı mı zın  qan  yad da şı na  qan-

lı  yan var  ki mi  həkk  olun muş  20 

Yan var  ha di sə lə rin dən  illər  ötsə 

də, düş mən lə ri miz onu da unut du 

ki,  Azər bay can  xal qı nı  tankla rın 

BTR-lə rin tə kər lə ri al tın da əz mək-

lə onu hə lə diz çök dü rə bil mə yib. 

Çün ki  onun  Hey dər  Əli yev  ki mi 

güc lü, bö yük fe no men yi yə si var-

dı. Düş mən lə ri miz dərk et mə di ki, 

bu mil lət ata sı özü Moskva da ağır 

şə ra it də ol ma sı na bax ma ya raq baş 

ver miş qan lı fa ci ənin ilk də fə ola-

raq bey nəl xalq küt lə vi in for ma si ya 

va si tə lə ri ilə bü tün dün ya ya çat dı-

ra caq.  Düş mən lər  bil məlidirlər  ki, 

il lər ke çə cək, 20 Yan var ha di sə lə-

ri  öz  si ya si-hü qu qi  qiy mə ti ni  də 

məhz  Bö yük  İn sa nın  ye ni dən  ha-

ki miy yə tə gə li şi döv rün də ala caq.

Ar tıq  20  Yan var  şə hid lə ri  xal qı-

mı zın qəh rə man lıq rəm zi nə çev ri-

lib, and ye ri nə dö nüb. Ne çə-ne çə 

mək tə bə, kü çə yə, uşaq baxça sı na 

və di gər ic ti mai yer lə rə on la rın adı 

ve ri lib.  Ad la rı na  şeir lər,  po e ma lar 

həsr  olu nub,  bir-birindən  dəyərli 

əsər lər ya zı lıb, nəğ mə lər qo şu lub, 

sə nəd li fi lm lər çə ki lib, rəsm əsər-

lə ri ya ra dı lıb. Bu də yər li ədə bi-bə-

dii, in cə sə nət əsər lə ri gə lə cək nə-

sil lə ri  mü ba riz  ruh da  bö yü mə yə 

sövq edir, ta ri xin bu qan lı sə hi fə-

si ni unut ma ma ğa səs lə yir.

Öl kə mi zin  bü tün  böl gə lə rin də,  o 

cüm lə dən hər bir ida rə və mü əs-

si sə lə rin də  ol du ğu  ki mi  Azər bay-

can Tibb Uni ver si te ti şə hər ci yin də 

də  20  Yan var  və  tor paq la rı mı zın 

azad lı ğı  uğ run da  şə hid  ol muş 

tə lə bə lə ri mi zin  xa ti rə si nə  abi-

də komplek si ucal dıl mış dır. Hər il 

Ümum xalq hüzn gü nün də uni ver-

si te ti miz də təd bir lər təş kil olu nur, 

qan lı 20 Yan var fa ci ə si nin sə bəb-

lə ri  və  ma hiy yə ti  ba rə də  söh bət 

açı lır.


O vaxtdan bə ri 20 Yan va rın do-

ğur du ğu hü zün və kə dər, şə rəf və 

qü rur  hisslə ri  bi zim lə  ya na şı  ad-

dım la maq da dır.  Za man  keç dik cə, 

şə hid li yin mə na sı nı xalq da ha də-

rin dən hiss edir, bu qan lı ci na yət-

lə rin  təş ki lat çı la rı  və  iş ti rak çı la rı 

lə nət lə nir.

Bə li, o müd hiş  ge cə dən 26 il ötür. 

Gü nah kar lar  bu  gün  də  cə za sız 

qa lır.  Ta rix  bo yu  öz  is tiq la liy yə ti 

və  mil li  var lı ğı  uğ run da  mü ba ri zə 

apa ran  xal qı mız  isə  bu  mis li-bə-

ra bə ri ol ma yan ci na yət işi ni za ma-

nın öz ix ti ya rı na bu ra xıb.

MƏNSUR

20 YANVAR FACİƏSİ  TARİXİMİZİN QÜRUR SƏHİFƏSİDİR

1990

-cı ilin 20 yanvar hadisələrinin növbəti 

ildönümü tamam olur. Həmin hadisələrdən 

ilbəil uzaqlaşdıqca bu hadisələrin mahiyyəti, əzəməti və 

zərurəti özünü daha dolğun sübut edir.


15 yanvar 2016-cı il

http://www.amu.edu.az

3

ATU-nun mətbuat xidməti

Yanvarın  1-dən  Azər-

baycan da  yeni  diridoğulma 

meyarlarının  tətbiqinə  baş-

lanılıb.  Bununla  əlaqədar 

Səhiyyə  Nazirliyinin  İctimai 

Səhiyyə  və  İslahatlar  Mərkəzi 

(İSİM)  mütəmadi  olaraq  diri-

doğulmanın  beynəlxalq  me-

yarlarına  keçidlə  əlaqədar 

ictimai  maarifləndirmə  işləri 

həyata keçirir. 

Azərbaycan  Tibb  Uni-

versiteti,  Azərbaycan  Dövlət 

Pedaqoji  Universiteti,  Bakı 

Qızlar Universiteti, 1 nömrəli 

Bakı Tibb Kolleci və 2 nömrəli 

Bakı  Baza  Tibb  Kollecində 

tələbə  heyəti  ilə  İSİM-in 

həkim  və  kommunikasiya 

mütəxəssislərinin  görüşləri 

keçirilib.

Reproduktiv 

yaşda 


olan  qadınlar  üçün  keçirilən 

görüşlərdə  ana  və  uşaqla-

rın  sağlamlığının  qorunması 

istiqamətində  zəruri  addım-

lara  diqqət  yetirilib.  Qeyd 

olunub  ki,  Azərbaycan  Res-

publikasında  yeni  diridoğul-

ma  meyarlarının  tətbiqinə 

başlanılması  ölkədə  çox  az 

çəkili  yenidoğulmuşların  ya-

şamasına ümid verir.

Vurğulanıb  ki,  düzgün 

həyat tərzi keçirmək və zərərli 

vərdişlərdən  uzaq  olmaq, 

erkən  yaşda  hamiləlikdən 

çəkinmək,  hamiləliyin  3  ay-

lığından  etibarən  mütəmadi 

həkim  nəzarətində  olmaq 

vaxtından  əvvəl  doğuşların 

qarşısının  alınmasına  kömək 

edir.  İnteraktiv  şəkildə  qu-

rulan 


təqdimatların 

so-


nunda  mövzu  ilə  əlaqədar 

maarifləndirmə  materialları 

paylanılıb.

Analoji  maarifləndirmə 

tədbirləri  2016-cı  ilin  yan-

var-fevral 

ayları 

üçün 


nəzərdə  tutulub.  Tədbirlər 

“Ana  və  uşaqların  sağlam-

lığının 

yaxşılaşdırılmasına 

dair 2014-2020-ci illər üçün 

Dövlət  Proqramı”nın  həyata 

keçirilməsi  üzrə  Səhiyyə  Na-

zirliyinin  Tədbirlər  Planına 

və  Səhiyyə  Nazirliyi  ilə  BMT-

nin  Uşaq  Fondunun  (UNICEF) 

Azərbaycan  nümayəndəliyi 

arasında  imzalanmış  birgə 

Fəaliyyət Planına müvafiq ola-

raq həyata keçirilir.

Vaxtından əvvəl doğulan körpələrin 

yaşamaq ehtimalı artırT

ibbin bütün sahələrində 

olduğu kimi sanitariya-

epidemioloji xidmətinin 

də fəaliyyətinin müxtəlif 

istiqamətləri üzrə davamlı 

inkişafına nail olunub.  

Yoluxucu 

xəstəliklərlə 

mübarizə və onların profilak-

tikası beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlıq şəraitində həyata 

keçirilir. Bu istiqamətdə apa-

rılan  tədbirlərin  nəticəsində 

bir çox ölkələrdə və region-

da  qeyd  edilən  epidemioloji 

gərginliyə baxmayaraq, res-

publikada  epidemioloji  sa-

bitlik qorunub saxlanılıb.

Profilaktik  və  əksepidemik 

tədbirlərin  səmərəli  həya-

ta  keçirilməsi,  müasir  im-

munlaşdırma 

strategiya-

ların  tətbiqi  və  çevik  epi-

demioloji  nəzarət  siste-

minin  təşkili  nəticəsində 

bu  gün  difteriya,  polio-

mielit,  qızılca,  məxmərək, 

göyöskürək  xəstəliklərinin 

ölkədə  müşahidə  edilmə-

məsi,  görülmüş  işlərin  bariz 

nümunəsidir.

Poliomielit 

xəstəliyinin 

dün ya  miqyasında  ləğvi-

nin  yekun  mərhələsi  kimi 

peyvənd  təqviminə  yeni 

inaktivləşdirilmiş  poliomie-

lit  vaksininin  əlavə  edilməsi 

və  2016-cı  ilin  aprel  ayın-

da  3-valentli  poliomie-

lit  peyvəndinin  2-valentli 

vaksinlə əvəz edilməsinə ha-

zırlıq  işlərinin  başa  çatması 

önəmli hadisələrdən biridir.

Ölkədə  həyata  keçirilmiş 

genişmiqyaslı  tibbi-profi-

laktika tədbirləri nəticəsində 

artıq 3 ildir ki, malyariyanın 

yerli  yoluxması  baş  vermir 

ki, bu da səhiyyəmizin böyük 

uğurudur.

Son  illərdə  epidemiya  və 

pandemiyaların  baş  verməsi 

təhlükəsinin  qarşısının  alın-

ması istiqa mətində yoluxucu 

xəs təliklərin monitorinqi ak-

tual məsələyə çevrilib.

Bu səbəbdən 2010-cu ildən 

tətbiqinə  başlanılmış  Yo-

luxucu  Xəstəliklərin  Elekt-

ron Müşahidə Sistemi daima 

yenilənir  və  təkmilləşdirilir. 

Bu  sistem  vasitəsi  ilə 

ölkəmizdə  qeydə  alınan  hər 

bir yoluxucu xəstəlik hadisəsi 

barədə  onlayn  rejimində 

məlumat  almaq,  operativ 

tədbirləri  həyata  keçir mək, 

epidemioloji  vəziy yəti,  hətta 

rayon  səviyyəsində  təhlil 

etmək  im kanları  mövcud-

dur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

müvafiq  məlumatların  bir-

başa  Ümumdünya  Səhiyyə 

Təşkilatına 

ötürülməsi 

təşkilat  tərəfindən  dəstək-

lənmiş  və  artıq  mütəmadi 

olaraq bu proses həyata ke-

çirilir.


Respublika  əhalisinin  sani-

ta riya-epidemioloji salamat-

lığının  qorunması  sahəsində 

təhlükəsiz  ərzaq  məhsulları 

və  su  ilə  təchizatı  müstəsna 

rol  oynayır.  Bu  məqsədlə 

Səhiyyə  Nazirliyi  tərəfindən 

alınan  ən  müasir  laborator 

avadanlıq,  kadrların  yenidən 

hazırlanması 

hesabına 

mikrobioloji  və  toksikolo-

ji  müayinələrin  beynəlxalq 

standartlar 

səviyyəsində 

aparılması təmin olunur.

Görüşdə  ATU-nun  beynəl-

xalq əlaqələr üzrə şöbə mü-

diri Nadir Zeynalov da iştirak 

edirdi.


Ölkədə epidemioloji durum 

nəzarət altındadır

 ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında hələ ana bətnində 

qastroşizis patologiyası aşkar edilən 

körpə doğulan kimi əməliyyat 

olundu. 

A

zərbaycan  Tibb  Universıtetinin (ATU)  Tədris  Cərrahiyyə  Klini-

kasında hələ ana bətnində qast-

roşizis patologiyası aşkar edilən körpə 

qeysəriyyə  üsulu  ilə  doğulub.  Dünya-

ya  gələn  kimi  körpənin  bağırsağında 

əməliyyat aparılıb.

ATU-nun  Tədris  Cərrahiyyə  Klinika-

sının  mama-ginekologiya  şöbəsinin 

müdiri  Turab  Canbaxışovun  sözlərinə 

görə,  xəstə  hamiləliyin  ilk  günündən 

sözügedən  klinikada  müayinə  olunub. 

Hamiləliyin  8-ci  həftəliyində  ultrasəs 

müayinəsi  (USM)  zamanı  qadında  dö-

lün  ürək  döyüntüsü  normal  izlənilib  və 

o, müəyyən analizlər verib: “Daha sonra 

qadın bütün hamilələr kimi hər ay ardıcıl 

olaraq  müayinələrə  çağırılıb.  Növbəti  ay 

baş  tutan  müayinə  zamanı  (hamiləliyin 

12-ci  həftəsində)  belə  bir  patologiya 

aşkar  edilib:  ana  bətnindəki  körpənin 

bütün  nazik  bağırsağı  və  yoğun  bağır-

sağın  bir  hissəsi  vücuddan  kənara  çı-

xıb.  Bu  patologiyanın  adı  qastroşizisdir. 

Yəni, uşağın bağırsağı bədənindən çöldə, 

qarnının  üstündədir.  Adətən  bağırsağın 

çölədönmə hərəkəti hamiləliyin 10-11-ci 

həftələrində bərpa olunur, bağırsaq içəri 

daxil olur. Lakin xəstədə bu proses baş 

verməyib.”

T.Canbaxışovun sözlərinə görə, hamiləli-

yin 28-29-cu həftəsində dölyanı mayenin 

möhtəviyyatı    dəyişdiyi  üçün  körpənin 

bağırsaqlarına ziyan dəyə bilərdi: “Bunun 

qarşısını almaq üçün biz hamiləliyin 28-

ci həftəsindən etibarən hər 3-4 həftədən 

bir  düz  4  dəfə  xəstənin  ana  bətninə 

müdaxilə edərək, dölyanı mayeni 500 ml 

litrdən 700 ml litrə qədər dəyişdik. Yəni 

bu mayeni porsiyalarla çəkib, əlavə ma-

yeni  durulaşdırdıq  ki,  bağırsağa  heç  bir 

zərər gətirməsin. Bu prosedur ilk olaraq 

yerli keyitmə vasitəsilə, digər 3 prosedur 

isə  xəstəni  ümumi  yatızdırmaqla  30-35 

dəqiqə  müddətində  icra  olundu”.  Həkim 

bildirib  ki,  bu,  olduqca  riskli  bir  prose-

durdur,  çünki,  ana  bətninə 

qarın  nahiyəsindən  giri-

lir:  “Ana  bətninə  bir  iynə 

ilə  müdaxilə  edirik  və  bu 

müdaxilə  çox  vaxt  erkən 

doğuşa  səbəb  olur.  Amma 

bütün  bu  təhlükələrdən 

uğurla  keçdik.  Hamiləliyin 

37-ci  həftəsi  tamamlan-

dıqdan  sonra  qadının  san-

cıları  başlayıb.  Qeysəriyyə 

əməliyyat  hazırlığında  26 

nəfərə  yaxın  tibbi  perso-

nal  iştirak  etdi.  Xəstə  gecə 

saat 1-də əməliyyata alındı 

və  əməliyyat  5-də  tamam-

landı. Əməliyyatxanada ana 

bətnindən  azad  edilən  körpə  1-2  saat 

özünə gəldikdən sonra uşaq cərrahlarının 

öhdəsinə verildi”.

    ATU-nun  uşaq  cərrahiyəsi  şöbəsinin 

müdiri Ramiz Poluxovun sözlərinə görə, 

qastroşizis  qarnın  ön  divarının  inkişaf 

qüsurudur  və  yaranma  səbəbi  qarın  di-

varının  qidalanmasının  pozulmasıdır: 

“Belə  qüsurların,  patologiyaların  aşkar-

lanması üçün Azərbaycanda xəstəyə tam 

yardım  göstərməsi  mümkün  olan  klini-

kalardan biri də bizim Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasıdır  ki,  burada  həm  mama-gi-

nekoloji,  həm  cərrahi,  həm  də  neona-

toloji  xidmət  göstərilir.  İlk 

olaraq  xəstə  təbii  ki,  bizim 

ginekoloqlara  müraciət  edib, 

müayinələr zamanı Turab dok-

tor  bu  xəstədə  qastroşizisin 

olduğunu müəyyənləşdirdi. Biz 

məsləhətləşdik və doğuşa qədər 

aparılmalı  olan  bütün  mani-

pulyasiyalar  ginekoloqlarımız 

tərəfindən 

müvəffəqiyyətlə 

həyata  keçirildi.  Belə  uşaqlar 

mütləq  qeysəriyyə  üsulu  ilə 

doğulmalıdırlar”.

R.Poluxovun bildirdiyinə görə, 

ana bətnində əməliyyat olunan 

uşaqda  qastroşizisin  ağır  for-

ması olub (ən böyük deffekt 4 sm sayılır) 

və  doğulan  kimi  körpəyə  neonatoloqlar 

tərəfindən yardım göstərilib: “Bütün çöldə 

olan  orqanlar  steril  plyonkaya  bükülüb 

və  uşağın  əməliyyat  üçün  hazırlanması 

gözlənilib. Burada əsas məqsəd o idi ki, 

orqanlar yerinə qaytarılsın, deffekt bərpa 

olunsun. Körpə üzərində əməliyyat uğur-

la keçirilib, heç bir fəsad baş verməyib”.

Hazırda  ATU-nun  həkim  briqadasının 

nəzarətində olan bu körpə tam sağlam-

dır.    Uşağın  qidalanması  da  tez  bir  za-

manda bərpa olunub.Tədris Cərrahiyyə Klinikasında daha bir 

uğurlu əməliyyat keçirildi

http://www.amu.edu.az

15 yanvar 2016-cı il

4

Hər il olduğu kimi, 

bu  il  də  ənənəyə 

uyğun olaraq im-

tahanın  gedişi  ilə  bağlı 

“Təbib” qəzeti üçün repor-

taj hazırlamağa qərar ver-

dik.  

Tələbə, müəllim, nəzarət-çi 

 

lərlər lə  görüşüb,  onların imtahanın  gedişi  ilə  bağ-

lı  fikirlərini  bölüşdük.  Elə 

ilk  görüşümüz  də  imtahan-

dan  yenicə  çıxmış  Türkiyə 

vətəndaşı,  II  MPF-nin  IV 

kurs tələbəsi  Həzni Çingizlə 

oldu.  Əhvalı  yaxşı  görünür-

dü.  Deyəsən  imtahandan 

müvəffəqiyyət  qazanmışdı.  

Zəndimizdə 

yanılmamış-

dıq.  Həzni  bəylə  söhbətimiz 

zamanı  məlum  oldu  ki, 

o,  həqiqətən  də  yoluxucu 

xəstəliklər  fənnindən  im-

tahanı  uğurla  verə  bilib. 

İndiyədək  verdiyi  imtahan-

larda  heç  bir  süni  maneənin 

olmadığını  bildirən  tələbə 

müəllimlərindən razı qaldığı-

nı da dilə gətirdi.  

Türkiyə vətəndaşı Ələddin 

Başak isə universitetin I MPF-

nə  yeni  tədris  ilində  qəbul 

olanlardandır.  Əvvəl  gələndə 

bir  az  darıxdığını  desə  də, 

hazırda  mühitə  əməlli-başlı 

öyrəşib.  Sanki  Azərbaycanda 

anadan  olduğunu  deyir.  Elə 

tibb  universitetinə  qəbul  ol-

masından  da  çox  razıdır. 

Özünə dostlar da tapıb. Dost-

larından  və  müəllimlərdən 

razıdır. O da heç bir subyek-

tiv  müdaxilə  olmadan  imta-

handan  maksimum  bal  top-

laya bilib. 

“Bu semestr 

22 ölkədən 664 


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti 2016 -> Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 10,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə