Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar


) Allen testi ilə hansi damarlar müayinə edilir ?Yüklə 350 Kb.
səhifə2/6
tarix06.02.2017
ölçüsü350 Kb.
#7822
1   2   3   4   5   6

72) Allen testi ilə hansi damarlar müayinə edilir ?
A) barmaq arteriyaları

B) bud arteriyası və bud venası

C) ancaq mil arteriyası

D) mil və dirsək arteriyaları

E) ayağın arxa arteriyası və kalkaneal (axilles) arteriya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
73) Mastoektomiyadan sonra autogen toxumalardan hansı süd vəzisi rekonstruksiyasında az istifadə olunur ?
A) ” latissimus dorsi” fleb

B) “Lateral kalkaneus “flebi

C) “lateral arm” fleb

D) “gluteus maksimum”flebi

E) “rectus abdominus” flebi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
74) 5 ildir ki, üz siniri iflici olan xəstədə üzün bərpası üçün hansı metod seçilməlidir ?
A) N.suralis ilə “cross-nerve” qrefti-II mərhələli fassial reanimasiyanın I mərhələsi olaraq

B) üz sinirində neyrorafiya

C) Neyrovaskulyar əzələ flebi

D) sadə əzələ qrefti ilə bərpa

E) Dəri əzələ flebi ilə bərpa
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
75) Flebin metabolizmini zəiflətməyən prosedur hansıdır ?
A) flebi masaj etmək

B) flebin isidilməsi

C) hiperbarik oksigen tətbiqi

D) flebə qısa məsafəli tikişlər qoymaq

E) flebə zəli tətbiqi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
76) Hansi metod kiçiltmə mamoplastikası əməliyyatları arasında sərbəst NAC qrefti(nipple-areola complex) metodu olaraq da tanınır ?
A) Skoog metodu

B) Strombeck metodu

C) McKissock metodu

D) Thorek metodu

E) Gilles metodu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
77) Bəd xassəli hematoma nədir ?
A) Anadangəlmə anevrizma

B) bəd xassəli melanoma ilə birlikdə rast gəlinən hematoma

C) ölçüləri 4x8 sm və daxilində 500ml qan olan hematomanın xüsusi adı

D) İstənilən böyük hematoma

E) üz dartma əməliyyatlarından sonra əmələ gələn hematoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
78) Ən dərində yerləşən köklü diş hansıdır?
A) kəsici dişlər

B) ağıl dişləri

C) I premolyar dişlər

D) köpək dişləri

E) III molyar dişlər
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
79) Dodaq yarığı ,hipospadiyası,aksilyar-polidaktiliyası olan uşağın yaşına görə cərrahi əməliyyatlar hansı ardıcıllıq sırası ilə aparılmalıdır?
A) hamısı birlikdə və uşaq 3 aylıq olduqda

B) hamısı birlikdə və uşaq doğulan kimi

C) polidaktiliya- dodaq yarığı -hipospadiya

D) hamısı birlikdə və uşaq 2 yaşında olduqda

E) dodaq yarığı-polidaktiliya -hipospadiya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
80) Uşaqlarda ən çox hansı nahiyyənin elektrik yanığına rast gəlinir ?
A) əl

B) ayaq


C) dodaq

D) qulaq


E) dil
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
81) Mil sinirinin tam iflicində istifadə olunan vətər trasnferləri içərisində hansı metodun tətbiqi doğrudur?
A) Pronator teres → Ekstensor karpi radialis brevis

B) Fleksor carpi ulnaris→ ekstensor digitorum communis

C) Fleksor carpi radialis→ekstensor digitorum communis

D) Hamısı

E) Palmaris longus→Ekstensor pollicis longus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
82) Dirsək sinirinin iflicində aşağıdakı funksiyalardan hansı itir?
A) baş barmaq fleksiyası

B) baş barmaq ekstensiyası

C) barmaqların adduksiyası

D) baş barmaq opozisyası

E) baş barmaq abduksiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
83) Mil siniri əlin hansı hərəki funksiyasında iştrak etmir?
A) Baş barmağın opozisyası

B) Baş barmağın ekstensiyası

C) Biləyin ekstensiyası

D) II barmağın ekstensiyası

E) V barmağın ekstensiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
84) Orta sinir bilək səviyyəsində kəsilərsə, aşağıdakılardan hansı inkişaf etməz?
A) Radial tərəfdə üç barmaq fleksiyasında zəiflik

B) Əl baş barmağını qarşılaşdıran əzələnin atrofiyası

C) baş barmaqda opozisiyanın itməsi

D) pəncə-əl deformasiyası

E) Radial tərəfdə III,V barmaqların bayır səthində hisiyyatın itməsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
85) Yuxarı səviyyədə orta sinirin kəsilməsinin əlamətləri hansılardır?
A) Əldə radial tərəfdə üç barmaqda tam hissiyyatın itməsi

B) baş barmağın opozisya etməməsi

C) Əldə IV barmağın yarısına kimi palmar səthdə hissiyatın itməsi

D) baş barmağın falanqalar arası oynaqda fleksiyanın itməsi

E) hamısı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
86) Orta sinirin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyanın itməsi müşahidə olunur?
A) m.volar interosseus -ön sümükarası əzələ

B) m.fleksor carpi ulnaris -biləyi bükən dirsək əzələ

C) m.dorsal interosseus- arxa sümükarası əzələ

D) m.fleksor carpi radialis -biləyi bükən mil əzələ

E) m.opponens pollicis-baş barmağı qarşılaşdıran əzələ
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
87) Dirsək sinirinin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyasının itməsi müşahidə olunur?
A) m.fleksor carpi ulnaris- biləyi bükən dirsək əzələsi

B) m.abduktor digiti minimi -çeçələ barmağı uzaqlaşdıran əzələ

C) m.ekstensor pollicis longus -baş barmağı açan uzun əzələ

D) m.opponens pollicis-baş barmağı qarşılaşdıran əzələ

E) m.abduktor pollicis brevis -baş barmağı uzaqlaşdıran əzələ
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
88) Sümük sinastozlarında sindaktiliyanın hansı forması müşahidə edilir?
A) Natamam

B) Kompleks

C) Sadə

D) Tam


E) Sadə,tam
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
89) Aşağıdakıları qruplaşdırıın.

I. sindaktiliya 1. Barmaqlarda hipoplaziya

II. braxidaktiliya 2. Yapışmış barmaq

III. klinodaktiliya 3. Eyri barmaq

IV. polidaktiliya 4. Barmaq dublikasiyası

V. makrodaktiliya 5. Barmaqlarda anormal böyümə
A) I-2, II-3, III-2, IV-1, V-4

B) I-2, II-4, III-5, IV-3, V-1

C) I-1, II-3, III-4, IV-2, V-5

D) I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5

E) I-3, II-3, III-1, IV-4, V-5
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
90) Hansı qreft vətər qrefti kimi istifadə edilə bilməz?
A) M.fleksor pollicis longus

B) M. indicis proprius

C) M.fleksor digitorum superfacialis IV

D) M.palmaris longus

E) M.Plantaris
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
91) Sinir qrefti olaraq ən çox hansı donor sinir istifadə olunur?
A) N.radialis

B) N.axillaris

C) N.suralis

D) N.musculocutaneus

E) N.medianus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
92) Barmaqda distal falanqalar arası oynaq səviyyəsində və ovuc səthində kəsik olduqda hansı anatomik struktur zədələnmir?
A) barmaqları bükən dərin əzələnin vətəri

B) barmaq arteriyaları

C) oynaq kapsulu

D) barmaq sinirləri

E) barmaqları bükən səthi əzələnin vətəri
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
93) Tenar nahiyyəsinin əzələ qrupu hansı sinirlə hərəki innervasiya olunur?
A) Bayır dəri əzələ siniri

B) Mil siniri

C) Dirsək siniri

D) İçəri dəri əzələ siniri

E) Orta sinir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
94) Əldə birinci barmaq aralığının arxa hissəsini hansı sinir innervasiya edir?
A) Bayır dəri əzələ siniri

B) Mil siniri

C) İçəri dəri əzələ sinir

D) Orta sinir

E) Dirsək sinir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
95) Aşağıdakılardan hansı sinirin bərpası metodlarına aid deyil?
A) Fassikulyar qrup bərpası

B) Qreftlə bəra

C) Aksonal bərpa

D) Epinevral bərpa

E) Fassikulyar bərpa
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
96) Aşağıdakı sinirlərdən hansı, sinir qrefti kimi istifadə oluna bilməz?
A) N.suralis

B) N. interosseus anterior

C) N.medianus cutaneus antibrachialis

D) N.medianus

E) N.letaralis cutaneus antebrachialis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
97) Bükücü vətər anatomiyasında hansı nahiyyə "2 –ci kəszona" adlandırılır?
A) Bilək xəttindən əldarağı falanqa oynağı xəttinə qədər olan nahiyyə

B) Barmaq ucundan bilək xəttinə qədər olan nahiyə

C) Orta falanqanın mərkəzindən biləyə qədər olan nahiyə

D) Orta falanqanın mərkəzindən arxa ovuc xətti arasında qalan nahiyyə

E) Karpal tunel nahiyyəsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
98) Sinirin İkincili bərpasının hansı üstünlükləri var?
A) hamısı

B) Əməliyyatın planlaşdırılması daha yaxşı aparılır

C) Daha az infeksiyalaşır

D) sıxılmış və qəlpəli sümük zədələnmələrində normal fassikulyar diaqnozun qoyulması asan olur

E) Kök hüceyrənin bərpası üçün vaxt qazanılır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
99) Aşağıdakı faktorlardan hansı sinirin bərpasında vacib rol oynamır?
A) Xəstənin yaşı

B) Sinirin növü ( hərəki /hissi )

C) Kəsilmənin səviyyəsi

D) Xəstənin cinsi

E) Bərpa metodu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
100) Sinir bərpasından sonra aksonal regenerasiyanın sürəti təqribən nə qədər olur?
A) 5-6 mm/gün

B) 3-4 mm/gün

C) 4-5 mm/ gün

D) 1-3 mm/ gün

E) 7-8 mm/gün
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
101) Birincili sinir bərpasının üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Sinir uclarının minimal gərginlikdə olması

B) Çapıqsız toxumada disseksiyanın daha rahat olması

C) Cərrahi müdaxilənin bir dəfə olması

D) Hamısı

E) Sinirin sağalması tez başlaması
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
102) Barmaqları bükən səthi əzələnin vətəri ilkin olaraq hansı oynaqdan barmağı hərəkət etdirir?
A) əldarağı falanqa oynağından

B) Distal falanqalararası oynaqdan

C) Biləkarası oynaqdan

D) bilək əldarağı oynağından

E) Proksimal falanqalar arası oynaqdan
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
103) Birincili sinir bərpasının seçilməsində və tətbiqində nəyə diqqət yetirmək lazımdır?
A) yara təmiz və ya minimum kontagioz olmalıdır

B) Hamısına

C) sinir düzgün kəsilməlidir

D) Xəstə metabolik və emosional olaraq əməliyyata hazır olmalıdır.

E) yumşaq toxuma örtüyü və vaskulyarizasiya kifayət qədər olmalıdır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
104) Hansı Barmaqda sinir kəsikləri ilk növbədə bərpa edilməlidir?
A) III barmaq ulnar tərəf

B) V barmaq radial tərəf

C) II barmaq ulnar tərəf

D) Baş barmaqda ulnar tərəf

E) IV barmaq ulnar tərəf
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
105) Aşağıdakılardan hansı karpal tuneldən keçmir?
A) M.Fleksor digitorum superfacialis

B) M.Fleksor digitorum profundus

C) M. Fleksor carpi ulnaris

D) M.Fleksor pollicis longus

E) N.medianus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
106) Aşağıdakı sinirlərdən hansı sinir qrefti kimi istifadə oluna bilər?
A) Hamısı

B) bazunun orta dəri siniri

C) sümükarası sinirlər

D) Baldır siniri

E) saidin orta dəri siniri
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
107) Ən çox istifadə olunan vətər qreftləri hansılardır?
A) M.palmaris longus, M.pronator teres

B) M.pronator teres, M.anconeus

C) M.palmaris longus, M.plantaris

D) M.pronator teres, M.extensor digiti minimi

E) M.pronator teres, M.Plantaris
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
108) Hansı tip sinir zədələnməsində aksonlarda zədələnmə olmadan lokal ötürülmə blokadası müşahidə edilir?
A) Vallerian generasiyası

B) Aksonotmezis

C) neyropraksiya

D) Neyrotmezis

E) sanderland təsnifatına görə IV tip zədələnmə
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
109) Sinir bərpasında zamanla əlaqəli ifadələrdən hansı doğrudur?
A) 5 və 7 gün ərzində aparılan bərpa " gecikmiş birincili bərpa" adlanır

B) Bir həftədən sonra aparılan bərpaya "ikincili bərpa " adlanır

C) ilk 8 saat ərzində olan sinir bərpası" birincili bərpa" adlanır

D) Ən geci 12 saat ərzində olan sinir bərpasına " birincili bərpa" adlanır

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
110) Hansı vətər biləyin bükülməsində iştrak etmir?
A) M.Fleksor carpi ulnaris biləyi bükən dirsək əzələ

B) M.abductor pollicis- baş barmağı qarşılaşdıran əzələ

C) M.Fleksor carpi radialis-biləyin bükən mil əzələ

D) M.Fleksor pollicis longus-baş barmağı bükən uzun əzələ

E) M.Palmaris longus -Ovucun uzun əzələsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
111) Aşağıdakı sinirlərin hansının bərpasında qalıq əlamət az qalır?
A) Said səviyyəsində dirsək siniri

B) Barmaq sinirləri

C) Mil siniri

D) Dirsək səviyyəsində orta sinir

E) Biləyin distal səviyyəsində orta sinir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
112) Karpal tunelin bıçaqla zədələnmələrində ən az zədələnmə ehtimalı olan anatomik struktur hansıdır?
A) Baş barmağı bükən uzun əzələ

B) Orta sinir

C) Mil siniri

D) Dirsək siniri

E) Səthi bükücü vətər
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
113) Dirsək sinirinin iflicində aşağıdakılardan hansı müşahidə edilmir?
A) Əlin palmar səthində IV və V barmaqların ulnar səthində hissiyatın itməsi

B) “sallanmış “ bilək

C) Palmar və dorzal sümükarası əzələlərdə zəifliyin olması

D) Baş barmağın adduksiyasının itməsi

E) biləyin fleksiyasının itməsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
114) Orta sinirin aşağı səviyyədə ifilicində yaranan ən ciddi hərəki funksiya itkisi hansıdır?
A) baş barmaq supinasiyası

B) Baş barmaq adduksiyası

C) Baş barmaq pronasiyası

D) Baş barmaq oppozisyası

E) Bilək fleksiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
115) Kəskin replantasiyaya göstərişlər hansılardır?
A) Baş barmağın amputasiyası

B) Birdən çox barmağın amputasiyası

C) Uşaq yaşlarında olan amputasiyalar

D) İkitərfli amputasiyalar

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
116) Replantasiyada bərpa hansı ardıcıllıqla aparılır?

1. sümük

2. arteriya

3. vena

4. bükücü vətər

5. açıcı vətər

6. sinir
A) 2,1,4,6,5,3,

B) 1,2,3,4,5,6,

C) 1,4,2,5,3,6,

D) 1,2,6,4,3,5

E) 2,1,3,4,5,6,
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
117) Qopmuş barmaq əməliyyat otağına necə çatdırılmalıdır?
A) fizioloji məhlulla dolu olan qabda daşınır

B) qutunun içinə qoyulur, bu qutu ilıq suyun içində gətirilir

C) qopmuş barmaq təmiz bintə bükülərək gətirilir

D) ağzı bağlı qaba qoyulur , qab isə içərisində buzlu su olan başqa qaba qoyularaq daşınır

E) buzla dolu qabın içində gətirilir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
118) Aşağıdakı amputasiya səviyyələrindən hansı bərpadan sonra daha çox funksional qabiliyyətə malik olur?
A) saidin amputasiyası

B) topuğun üstündən baldırın amputasiyası

C) Barmaq amputasiyası

D) Biləyin amputasiyası

E) Dizin yuxarısından ,budun aşağı 1/3 dən amputasiya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
119) Volkman kontrakturası ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Etiologiyasında mütləq bazunun sınığı olur

B) Möhkəm və pis qoyulmuş gipsin təsiri ilə yarana bilər

C) Zədə almış əzələlərdə funksiya pozuntusu olur

D) Ətrafların passiv hərəkəti zamanı şiddətli ağrı yaranır

E) Ancaq saidin bükücü səthində əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
120) Düpüytren kontrakturası aşağıdakılardan hansı ilə birlikdə rast gəlinmir ?
A) Plantar fibromatoz

B) Barmaq toxumasında kiçik şişkinliklər

C) Fibrosarkoma qabarıqlığı

D) Penis fibromatozu

E) Miofibroblast
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
121) Aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir?
A) Amputant uzun müddət işemiyaya məruz qalması üçün dondurulur

B) Hamısı səhvdir

C) Bütün barmaqların amputasiyası zamanı V barmaqdan replantasiya başlanır

D) Amputasiyadan sonra proksimal hissədəki damarlar tapılıb qan dövranını pozmaq üçün bağlanmalıdır

E) Replantasiya zamanı birinci arteriyalar bərpa edilməlidir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
122) Aşağıdakılardan hansı replantasiyalarda mütləq göstəriş deyil?
A) Barmağın distal amputasiyası

B) ikitərəfli amputasiya

C) Uşaq amputasiyaları

D) Baş barmaq amputasiyası

E) Metakarpal səviyyədən saidə qədər olan nahiyyənin amputasiyası -total əl amputasiya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
123) Amputantın transportu zamanı lazım olan optimal tempratur nə qədərdir?
A) + 4O C

B) 0O C


C) +2 O C

D) +18 O C

E) - 4OC
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
124) Volkmanın İşemik kontrakturasında ən çox xəsarət alan əzələ və sinir cütlüyü hansılardır?
A) M.Flexor Carpi Radialis-N.Medianus

B) M.Flexor Pollicis Longus-N.Ulnaris

C) M.Flexor Carpi Radialis-N.Ulnaris

D) M.Flexor Digitorum Profundus-N.Medianus

E) M.Flexor Digitorum Profundus-N.Ulnaris
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
125) Düpüytren xəstəliyində ən çox hansı barmaq zədələnir ?
A) Şəhadət

B) Orta barmaq

C) Üzük barmaq

D) Baş barmaq

E) Çeçələ barmaq
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
126) Bütün barmaqların amputasiyası zamanı birinci hansı barmağın replantasiyası aparılmalıdır?
A) II və III barmaqları

B) I və III barmaqlar

C) IV və III barmaqlar

D) V və III barmaqlar

E) II barmaq
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
127) Bir çox replantasiya əməliyyatlarında ilk olaraq hansı tibbi prosedur icra edilməlidir?
A) Sümük fiksasiyası

B) Yaranın cərrahi işlənməsi

C) Yumşaq toxuma bərpası

D) Sinir bərpası

E) Arterial anastamoz
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
128) Orta sinirin aşağı səviyyədə iflicində rast gəlinən ən ciddi hərəki defisit hansıdır ?
A) Biləyin fleksiyası

B) Baş barmağın adduksiyası

C) Baş barmağın supinasiyası

D) Baş barmağın fleksiyası

E) Baş barmağın oppozisiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
129) Beşinci barmağın proksimal falanqalar arası oynağı səviyyəsində, anadangəlmə bükülmə deformasiyası necə adlanır ?
A) Klinodaktiliya

B) Kamptodaktiliya

C) Polidaktiliya

D) Sindaktiliya

E) Ameliya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
130) Beşinci barmağın distal hissəsinin radial tərəfə deviasiyası ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliya hansıdır ?
A) Sindaktiliya

B) Klinodaktiliya

C) Kamptodaktiliya

D) Adaktiliya

E) Fokomeliya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
131) Bükücü vətər zədələnmələri zamanı, “ karpal tunel sindromu ” hansı “ sahə ”də yaranır ?
A) Sahə 4

B) Sahə 5

C) Sahə 3

D) Sahə 2

E) Sahə 1
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
132) Hansı sinir biləyin stabil vəziyyətdə saxlanılmasını və barmaqların ekstensiyasını təmin edir?
A) N.Musculocutaneus

B) N.Ulnaris

C) N.Radialis

D) N.Medianus

E) N.cutaneus antibrachi lateralis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
133) Birincili sinir bərpa üsulunun seçilməsi və tətbiq olunması üçün aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil ?
A) Xəstənin metabolik və emosinal vəziyyəti əməliyyata uyğun olmalıdır

B) Vətər Sinirlə birlikdə kəsilməməlidir

C) Sinir kəsilmə xətti düzgün olmalıdır

D) Əməliyyat Qrupunun mikrocərrahi təcrübəsi olmalıdır

E) Yara təmiz, infeksiyalaşması minimum səviyyədə olmalıdır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
134) Hansı düzgündür ?
A) Neyropraksiya mütləq cərrahi yolla müalicə edilməlidir

B) Proksimal səviyyəli sinir kəsiklərində proqnoz daha yaxşı olur

C) Gecikmiş sinir bərpasında motor funksiya bərpa olunmaya bilər, hissi funksiya isə bərpa olunur.

D) Sinir hüceyrələrinin xüsusiyyətinə görə sinir bərpasında yaş faktorunun proqnoza təsiri yoxdur

E) Sinir bərpalarından dərhal sonra ətraf aktiv idman hərəkətləri etməlidir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
135) Aşağıdakı sinirlərdən hansı sinir qrefti kimi istifadə edilmir ?
A) N.Medianus

B) N.Suralis

C) n.interossei dorsales sinirinin terminal şaxəsi

D) n.antibrachii cutaneus lateralis et medialis

E) n.intercostalis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
136) Bükücü vətər zədələnmələri zamanı “ No men’s land ” kimi adlandırılan sahə hansıdır?
A) Sahə 1

B) Sahə 5

C) Sahə 3

D) Sahə 2

E) Sahə 4
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
137) Hansı əzələnin vətərinin zədələnməsi əldə ciddi funksiya itkisinə səbəb olmur ?
A) M.Ekstensor pollicis longus

B) M.Palmaris longus

C) M.Fleksor digitorum profundus

D) M.Fleksor pollicis longus

E) M.Ekstensor digitorum communis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
138) Əldə ən əhəmiyyət kəsb edən barmaq arası dəri sahəsi hansıdır?
A) II və III barmaq arası dəri

B) III barmaq arası dəri

C) II barmaq arası dəri

D) IV barmaq arası dəri

E) I barmaq arası dəri
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
139) Sinirin sağalması hansı amillərdən asılıdır?
A) Əməliyyat Vaxtının düzgün seçilməsi

B) Xəstənin yaşı

C) Bərpa texnikası ilə bağlı faktorlar

D) Hamısı

E) Sinir zədələnməsinin səviyyəsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
140) Süd vəzinin augmentasiyası zamanı protez hansı kəsik ilə yerləşdirilə bilər ?
A) Periareolyar , Submammarial

B) Periareolyar

C) Submammarian

D) Transaksilyar

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
141) Aşağıdakıların hansı alt dodaq defektindən sonra bərpada istifadə olunan metodlardan biri deyil?
A) Burov

B) ”wedge “ rezeksiyası

C) Simanovski

D) Mustard

E) Karapandzic
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 350 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə