GÜRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix24.01.2017
ölçüsü0,65 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

  

 

  

 

  

GÜRCÜSTAN QANUNVERCĠLĠYĠ 

MĠLLĠ AZLIQLAR HAQQINDA 

(parçalar) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 GÜRCÜSTAN KONSTĠTUSĠYASI 

 

Maddə 8 

Gürcüstanın  dövlət  dili  gürcü  dilidir,  Abxaziya  Muxtar  Repub-

likasında isə abxaz dili də dövlət dili sayılır. 

 

Maddə 14 

Bütün insanlar irqindən, dərinin rəngindən, dilindən, dinindən, siyasi 

və  ya  digər  inanclardan,  milli,  etnik  və  ya  sosial  mənsubiyyətindən, 

mənşəyindən,  malik  olduğu  əmlakdan  və  mənsub  olduğu  təbəqədən,  habelə 

yaşadığı  yerdən  asılı  olmayaraq  dünyaya  azad  gəlirlər  və  qanun  qarşısında 

bərabərdirlər.  

 

Maddə 26 

1.  Hər  bir  insanın  ictimai  birliklər,  o  cümlədən  həmkarlar  ittifaqı 

yaratmaq və onlarda  üzv olmaq hüququ var. 

2.  Orqanik  qanuna  əsasən,  Gürcüstan  vətəndaşların    siyasi  partiyalar 

və digər birliklər yaratmaq və onların fəaliyyətində iştirak etmək hüququ var. 

 

Maddə 38 

1.  Gürcüstan  vətəndaşları  milli,  etnik,  dini  mənsubiyyətindən, 

danışdıqları dildən asılı olmayaraq, ölkənin sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi 

həyatında  bərabərdir.  Beynəlxalq  hüquqda  ümumi  qəbul  edilmiş  prinsip  və 

normalara əsasən, Gürcüstan vətəndaşlarının hər hansı bir ayrıseçkilik və ya 

müdaxilə  olmadan,  öz  mədəniyyətini  inkişaf  etdirmək,  habelə  ana  dilindən 

şəxsi həyatda və cəmiyyətdə istifadə etmək hüquqları var.  

 

Maddə 85 

2.  Mühakimə  üsulu  Gürcüstan  dövlət  dilində  aparılır.  Mühakimə 

üsulu  aparıldığı  dili  bilməyən  şəxsə  tərcümə  xidmətləri  təqdim  edilir. 

Əhalinin  dövlət  dilini  bilməyən  rayonlarında  dövlət  dilinin  öyrənilməsi  və 

mühakimə üsulunun aparılması ilə bağlı məsələlərinin həlli təmin edilir. 

 

 

  

 

 

MĠLLĠ AZLIQLARIN MÜDAFĠƏSĠ HAQQINDA 

ÇƏRÇĠVƏ KONVENSĠYASI 

 

Gürcüstan Parlamentinin 2005 il oktyabrın 13 N1938 Qərarnamə ilə təsdiq edilmişdir 

 

KONVENSİYANIN 30-NCU MADDƏNİN ÜZRƏ ƏRİZƏSİ  

Protokolun  30-ci  maddənin  üzrə,  Gürcüstan  ərazi  bütövlüyünün  bərpa 

edilməsinə  qədər,  bu    Konvensiya,  yalnız  Gürcüstan  mərkəzi  hakimiyyətini 

yayılmış ərazisində təsir edilir . 

 

Strasburq, 1.II.1995 

 

Avropa  Şuraslna  üzv  dövlətlər  və  bu  çərçivə  konvensiyasını imzalayan digər dövlətlər; 

Avropa  Şurasının  məqsədinin,  ortaq  Mirasları  olan  idealları  və 

prinsipləri qorumaq və reallaşdırmaq üzrə üzvləri arasında daha möhkəm bir 

birliyə çatmaq olduğunu nəzərə alaraq; 

Bu məqsədə nail olmağın üsullarından birinin insan hüquqları və əsas 

azadlıqlarının qorunması və inkişaf etdirilməsi olduğunu nəzərə alaraq; 

9  Oktyabr  1993  tarixində  Vyanada  Avropa  Şurasına  üzv  dövlətlərin 

Dövlət Başçıları və baş nazirləri tərəfindən qəbul edilən bəyanatın davamını 

arzulayaraq; 

Öz  torpaqlarında,  milli  azlıqların  mövcudiyyətini  qorumağa  qərarlı 

olaraq; milli azlıqların müdafiəsi sabitlik, demokratik zəmanət və bu kıtadaki 

sülh  üçün  lazımlı  olduğunu,  Avropa    Şurası  münaqişə  ortaya  qoyduğunu 

nəzərə alaraq;  

Plüralist  və  həqiqətən  demokratik  cəmiyyətin,  yalnız  milli  azlıqlara 

mənsub  hər  fərdin,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  dini  şəxsiyyətinə  hörmət 

göstərməklə  qalmayıb  bu  şəxsiyyətin  dilə  gətirilməsi,  qorunması  və  inkişaf 

etdirilməsi  üçün  əlverişli  şəraitləri  yaratmasını  da  təmin  etməsi  lazım 

olduğunu nəzərə alaraq; 

Bir tolerantlıq və dialoq mühiti yaradılmasının, mədəni müxtəlifliyin, 

bir  cəmiyyətin  bölünməsinin  deyil,  bölünmə  üçün  deyil,  zenginleşmenin 

qaynağı  və  faktoru  olmasını  təmin  etmək  üçün  zəruri  olduğunu  nəzərə 

alaraq; 


Xoşgörüşlü  və  müreffeh  bir  Avropa  yaradılmasının,  yalnız  dövlətlər 

arasında  əməkdaşlığa  dayanmadığını,  hər  bir  dövlətin  konstitusiya  və 

bütövlüyünə  zərər  verməmək  qeydi  ilə  regional  və  yerli  idarələr  arasındakı 

sərhəd sonrası əməkdaşlığı tələb etdiyini də nəzərə alaraq

İnsan  hüquqları  və  əsas  azadlıqlar  müdafiəsi  müqaviləsini  və 

protokollarını nəzərə alaraq; 

1  Birləşmiş  Millətlər  Konvensiya  və  Məruzə  ilə  xüsusilə  29  İyun 

1990-ci  il  tarixli  Kopenhagen  sənədi  olmaq  üzrə,  Avropa  Təhlükəsizlik  və 

Əməkdaşlıq Konfransı sənədlərində iştirak edən milli azlıqların müdafiəsi ilə 

bağlı öhdəlikləri nəzərə alaraq

2  Qanunlar  çərçivəsində,  dövlətlərin  ərazi  bütövlüyünə  və  milli 

suverenliyinə  hörmət  göstərərək,  üzv  dövlətlərdə  və  bu  sənədə  iştirakçı 

olacaq  başqa  dövlətlərdə  milli  azlıqların  və  bu  azlıqlara  mənsub  fərdlərin 

hüquq  və  azadlıqlarının  fəal  qorunmasını  təmin  etmək  üçün  diqqət  ediləcək 

prinsipləri və onlardan irəli gələn öhdəliklərin təyin qərarlı olaraq; 

Daxili  qanunvericilik  və  uyğun  hökumət  siyasətləri  yolu  ilə,  bu 

Çərçivə  müqaviləsində açıqlanan prinsipləri həyata  keçirmə qətiyyəti içində 

tapılaraq; 

Aşağıdakılar barədə razılığa qalmışlar: 

 

                                BÖLÜM I  

Maddə 1 

Milli azlıqlar və bu azlıqlara mənsub fərdlərin hüquq və azadlıqlarının 

qorunması,  insan  hüquqlarının  beynəlxalq  qorunmasının  ayrılmaz  tərkib 

hissəsidir və beləliklə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yer alır. 

 

Maddə 2 

Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  müddəalarına,  anlayış  və  tolerantlıq 

temeliyle yaxşı qonşuluq, dostluq əlaqələri və dövlətlər arasında əməkdaşlıq 

prinsiplərinə uyğunlaşma içində, yaxşı niyyətlə tətbiq edilir. Maddə 3 

1.  Milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərd,  belə  bir  rəftar  görmək  və  ya 

görməməyə sərbəst seçmə hüququna malik olacaq və belə bir seçkidən, ya da 


bu  seçimlə  əlaqəli  hüquqların  istifadə  edilməsindən  heç  bir  qorxu  ortaya 

çıxmayacaq. 

2.  Milli  azlıqlara  mənsub  fərdlər,  fərdi  olduğu  kimi  başqaları 

kollektiv,  bu  Çərçivə  müqaviləsində  göstərilən  qanunlardan  doğulan  hüquq 

və azadlıqları istifadə edə bilərlər. 

 

                                 BÖLÜM II  

Maddə 4 

1.  Tərəflər  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde  qanun  qarşısında 

bərabərlik  haqqını  və  kanunlarca  bərabər  olaraq  qorunma  haqqını  zəmanət 

altına almağı öhdələrinə götürürlər. Bu baxımdan, milli azlıqlara mənsubluq 

üzərinə qurulu hər ayrı-seçkilik qadağan edilir. 

2.  Tərəflər  bir  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlər  ilə  əksəriyyətə  mənsub 

olanlar arasında, iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni həyatın bütün sahələrində, 

tam  və  təsirli  bir  bərabərlik  təmin  etmək  məqsədilə,  lazım  olduğu  yerdə, 

uyğun  tədbirləri  almağı  öhdələrinə  götürürlər.  Bu  baxımdan,  Tərəflər  milli 

azlıqlara mənsub fərdlərin xüsusi şəraitlərini nəzərə alacaqlar. 

3.  2-nci  fıkra  çərçivəsində  görülmüş  tədbirlər  ayrı-seçkilik  olaraq 

qəbul olunmaz. 

 

Maddə 5 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərə  mədəniyyətlərini  davam 

etdirmə  və  inkişaf  etdirmənin  yanaşı,  şəxsiyyətlərinin  əsas  ünsürlərini;  dil, 

din,  ənənələr  və  mədəni  miraslarını  qorumaq  üçün  lazımlı  şəraitləri  təşviq 

etməyi öhdələrinə götürürlər. 

2.  İnteqrasiya  ilə  əlaqədar  ümumi  siyasətləri  çərçivəsində  alınan 

tədbirlərə zərər verməmək şəraiti ilə, tərəflər, milli azlıqlara mənsub fərdlərin 

istəkləri xaricində, sindirmeye istiqamətli hər siyasət və ya tətbiqdən qorxub 

çəkinməli  və  bu  fərdləri,  bu  cür  sindirmeye  istiqamətli  hər  fəaliyyətə  qarşı 

qoruyacaqlar.  

Maddə 6 

1.  Tərəflər,  torpaqları  üzərində  yaşayan  bütün  fərdlər  arasında  etnik, 

mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyətlərinə  asılı  olmayaraq  tolerantlıq  və 

mədəniyyətlər arası dialoqu təşviq edəcəklər və qarşılıqlı hörmət və anlayışı 

və  əməkdaşlığı  təşviq  etmək  üçün  xüsusilə  təhsil,  mədəniyyət  və  media 

sahələrində təsirli tədbirlər görürlər. 

2.  Tərəflər,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyətləri 

səbəbiylə  təhdid  və  ya  ayrı-seçkilik,  düşmənçilik  və  ya  şiddət  hərəkətlərinə 

məruz  qala  biləcək  hər  hansı  bir  milli  azlıqlara  mənsub  fərdləri  qorumaq 

üçün müvafiq tədbirlər almağı öhdələrinə götürürlər.  

Maddə 7 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  sülh  olaraq  toplaşmaq 

azadlığı,  dərnək  qurma  azadlığı,  ifadə  azadlığı  və  düşüncə,  vicdan  və  din 

azadlığı hüquqlarına hörmət göstərilməsini təmin edəcəklər. 

 

Maddə 8 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde,  dinini  və  əqidəsini  tətbiq 

haqqını  və  dini  qurum,  təşkilat  və  dərnəklər  qurma  haqqlarını  tanımanı 

öhdələrinə götürürlər.  

Maddə 9 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  ifadə  azadlığı 

hüququnun,  fikir  sahibi  olma  azadlığı  və  ictimai  səlahiyyətlilərinin 

müdaxiləsi  olmadan  və  sərhədlərə  asılı  olmayaraq  azlıq  dilində  məlumat  və 

ya düşüncələri alma və çatdırma azadlığını əhatə etdiyini tanımayı öhdələrinə 

götürürlər. Tərəflər, öz qanuni sistemləri çərçivəsində milli azlıqlara mənsub 

fərdlərin 

media 


orqanlarına 

nəqliyyatda 

ayrı-seçkiliyə 

məruz 


bırakılmamalarını təmin edirlər. 

 2. Birinci fıkra, Tərəflərin, radio, televiziya verilişləri edilməsi və ya 

kino  şirkətlərinin  qurulmasını,  ayrı-seçkilik  etmədən  və  obyektiv  meyarlara 

əsaslanaraq icazəyə bağlamalarını mane olmur. 

3.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərin,  yazılı  mətbuat  orqanları 

qurma  və  bunları  istifadə  engelləməyəcəklərdir.  Radio  və  televiziya 

yayıncılığının  qanuni  çərçivəsi  içində,  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub 

fərdlərə  öz  media  orqanlarını  qurma  və  istifadə  etmə  imkanını  mümkün 

olduğu dərəcədə və 1.fıkranın hökmləri nəzərə alaraq təmin edirlər. 

4.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərin  media  orqanlarına 

ulaşımını  asanlaşdırmaq  və  xoşgörüşü  təşviq  etmək  və  mədəni  plüralizmi 


təmin  etmək  üçün,  öz  qanuni  sistemləri  çərçivəsində  müvafiq  tədbirlər 

görürlər.  

Maddə 10 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  azlıq  dilini,  sərbəst  və 

maneəsiz  olduğu  kimi  birlik  qarşısında  də  şifahi  və  yazılı  olaraq  istifadə 

hüququnu tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

2. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən  məskən  edilmiş  olan  bölgələrdə,  bu  şəxslər  tərəfindən  tələb 

edilmiş  isə  və  bu  tələbin  gerçək  bir  ehtiyaca  söykəndiyi  yerlərdə,  Tərəflər, 

mümkün  olduğu  dərəcədə,  azlıq  dillərinin  bu  kəslər  arasında  və  inzibati 

orqanlar tərəfindən istifadə edilməsini təmin etməyə çalışacaqlar. 

3.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  ən  qısa  zamanda 

anladığı  dildə,  həbs  səbəbləri  özünə  yönəldilən  cinayətin  cinsi  və  səbəbi 

barədə  məlumat  verilməsi  və  bu  dildə,  lazım  olsa  bir  tərcüməçinin  pulsuz 

köməyi özünü müdafiə haqqını zəmanət etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 11 

1. Tərəflər, milli azlıqlara  mənsub  hər ferde, azlıq dilindəki soyadını 

(ailə adını) və adını istifadə haqqını və bunların rəsmən tanınmasını haqqını 

öz qanuni sistemlərindəki üsullara görə təmin etməyi öhdələrinə götürürlər. 

2.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin  öz  azlıq  dilindəki 

işarələri,  yazıları  və  xüsusi  xarakterli  hər  cür  məlumatı  cəmiyyətə  açıq  bir 

şəkildə nümayiş etmə haqqını tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

3. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən  məskən  edilmiş  bölgələrdə,  Tərəflər,  öz  qanuni  sistemləri 

çərçivəsində,  müvafiq  yerlərdə  digər  dövlətlərlə  saziş  halları  daxil  olmaqla 

və öz xüsusi şəraitlərini də nəzərə alaraq, kifayət qədər tələb olduğu zaman, 

cəmiyyətə açıq ənənəvi, yerli adları , küçə adları və digər topografik işarələri 

azlıq dilində də bildirmək barəsində cəhd göstərirlər. 

 

Maddə 12 

1.  Tərəflər  uyğun  olan  hallarda,  milli  azlıqların  və  əksəriyyət 

mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və dininin tanıtılmasını təmin etmək üçün, 

təhsil və tədqiqat sahələrində tədbirlər görürlər. 

2.  Bu  məzmunda,  Tərəflər,  digər  tədbirlər  yanında  müəllim  tərbiyəsi 

və  məktəb  kitablarına  nəqliyyat  üçün  kifayət  qədər  imkan  yaradacaqları  və 

müxtəlif  cəmiyyətlər  arasında  müəllim  və  tələbə  təmasını  kolaylaştıra-

caklardır. 

3. Tərəflər,  milli azlıqlara  mənsub fərdlər  üçün  hər səviyyədə təhsilə 

girişdə şans bərabərliyini təşviq etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 13 

1.  Tərəflər,  öz  təhsil  sistemləri  çərçivəsində,  milli  azlıqlara  mənsub 

fərdlərə özlərinə xas xüsusi təhsil və yetişdirmə təşkilatlarını qurma və idarə 

etmə haqqını tanıyacaklardır. 

2. Bu hüquqdan istifadə edilməsi Tərəflər üçün hər hansı bir maliyyə 

öhdəlik gətirməyəcək. 

 

Maddə 14 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde  azlıq  dilini  öyrənmə 

haqqını tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

2. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən məskən edilmiş bölgələrdə, Tərəflər, mümkün olduğu dərəcədə və 

öz təhsil sistemləri çərçivəsində, kafi tələb olduğu təqdirdə, azlıqlara mənsub 

kəslərin,  azlıq  dilini  öyrənmələri  və  ya  bu  dildə  dərs  almaları  üçün  uyğun 

imkanlar yaratmağa çalışacaqlar. 

3.  Bu  maddənin  2.fıkrası  rəsmi  dilin  öyrənilməsinə  və  ya  bu  dildə 

təhsilə zərər vermədən tətbiq edilir. 

 

Maddə 15 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  şəxslərin  mədəni,  ictimai  və  iqtisadi 

həyat ilə cəmiyyət işlərinə, xüsusilə özlərini etkileyenlere hərəkəti iştirakları 

üçün lazımi şəraitləri yaradacaqlardır. 

 

Maddə 16 

Tərəflər, milli azlıqlara mənsub şəxslərin iqamət etdiyi coğrafi sahədə 

əhali  dərəcələrini  dəyişdirən  və  bu  Çərçivə  müqaviləsində  göstərilən 

qanunlardan  doğulan  hüquq  və  azadlıqlara  zərər  vermə  məqsədi  güdən 

tədbirlər almaqdan kaçınacaklardır.  

Maddə 17 

1. Tərəflər, milli azlıqlara mənsub şəxslərin başqa dövlətlərdə qanuni 

olaraq  olan,  xüsusilə,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyəti 

paylaşdıqları  və  ya  ortaq  mədəni  mirasa  sahib  olan  şəxslərlə,  azad  və  sülh 

əlaqə  qurma  və  davam  etdirmək  haqqını  engellememeyi  öhdələrinə 

götürürlər. 

2. Tərəflər, milli azlıqlara mənsub fərdlərin qeyri-hökumət təşkilatları 

həm  milli,  həm  də  beynəlxalq  səviyyədə  işlərinə  qatılma  haqqını 

engellememeyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 18 

1.  Tərəflər,  lazım  olan  hallarda,  əlaqədar  milli  azlıqlara  mənsub 

şəxslərin  qorunmasını  təmin  etmək  üçün  başqa  dövlətlərlə,  xüsusilə  qonşu 

dövlətlərlə, cüt tərəfli və çox tərəfli Contracts etməyə cəhd edəcəklər. 

2.  Uyğun  olan  hallarda,  Tərəflər,  transsərhəd  əməkdaşlığı  təşviq 

etməyi qarşısına məqsəd qoyan tədbirlər görürlər. 

 

Madde 19 

Tərəflər, bu Çərçivə Konvensiyasının tərkibindəki prinsiplərə hörmət 

göstərməyi və lazım olduğu hallarda, beynəlxalq hüquqi sənədlərdə, xüsusilə 

İnsan  hüquqları  və  əsas  azadlıqlar  müdafiəsi  Müqaviləsi  və  protokollarını, 

nəzərdə  tutulan  məhdudiyyət,  məhdudiyyət  və  ya  ayrılmaları,  bu 

prinsiplərdən  doğan  hüquq  və  azadlıqlara  uyğun  olduğu  ölçüdə  tətbiqi 

öhdələrinə götürürlər.  

                               BÖLÜM III 

 

Maddə 20 

Bu  Çərçivə  Konvensiyanında  nəzərdə  tutulan  qanunlardan  doğulan 

hüquq  və  azadlıqların  tətbiqində,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  hansı  bir  şəxs, 

milli  qanunvericiliyə  və  başqasının  hüquqlarına,  xüsusilə  əksəriyyətə  və  ya 

digər milli azlıqlara mənsub fərdlərin hüquqlarına hörmət göstərəcək. 

 

Maddə 21 

Bu Çərçivə Konvensiyasının heç bir hökmü, beynəlxalq hüququn əsas 

prinsiplərinə və xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, ərazi bütövlüyü və 

siyasi müstəqilliyi ilə tərs düşən bir hərəkət etmək və ya bu cür bir fəaliyyətə 

çəkmək haqqının mövcud olduğunu eyham edəcək şəkildə şərh edilə bilməz. 

 

Maddə 22 

Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  heç  bir  hökmü  Razılaşan  bir  Tərəfin 

qanunları  ilə  və  ya  iştirakçı  olduğu  müqavilələr  ilə  təmin  edilən  insan 

hüquqları və əsas azadlıqları məhdudlaşdıracaq və ya onlarla tərs düşəcək bir 

şəkildə şərh edilə bilməz. 

 

Maddə 23 

Bu  Çərçivə  Konvensiyanında  nəzərdə  tutulan  qanunlardan  doğulan 

hüquq və azadlıqlar, İnsan hüquqları və əsas azadlıqlar müdafiəsi Müqaviləsi 

və  Protokollərinde  bunlara  əhatə  edən  hökmlərə  tabe  olduqları  ölçüdə,  bu 

hökmlərə uyğun olaraq qəbul ediləcəkdir. 

 

                          BÖLÜM IV 

 

Maddə 24 

1.  Avropa  Şurası  Nazirlər  Komitəsi,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

Razılaşan Tərəflərin həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək. 

2.  Avropa  Şurasına  üzv  olmayan  Tərəflər,  müəyyənləşdirilmiş 

şəraitlər uymaq surətiylə Konvensiyanın tətbiq mexanizminə qatılacaqlar. 

 

Maddə 25 

1.  Razılaşan  bir  İştirakçı  bu  Çərçivə  sazişinin  özü  baxımından 

qüvvəyə  mindikdən  etibarən  bir  illik  bir  müddət  ərzində,  bu  çərçivə 

müqaviləsində  göstərilən  prinsipləri  tətbiq  etmək  üçün  alınan  hüquqi  və 

başqa  tədbirlər  haqqında  bütün  məlumatı  Avropa  Şurasının  Baş  katibinə 

göndərir. 

2.  Bunu  ardınca,  hər  bir  iştirakçı,  dövr  dövr  və  ayrıca  Nazirlər 

Kabinetinin  tələb  etdiyi  zamanlarda,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının  həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar digər bütün məlumatları Baş katibə çatdıracaq. 

3. Baş katib bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq özünə çatdırılan 

hər məlumatı Nazirlər Komitəsinə təqdim edir. 

 

 


Maddə 26 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyasında  göstərilən  prinsipləri  tətbiq  etmək 

üçün  Tərəflərin  alınan  tədbirlərin  kafi  olub-olmadığını  qiymətləndirmək 

üçün  vaxt,  Nazirlər  Kabinetinə,  üzvlərinin,  milli  azlıqların  qorunması 

sahəsində mütəxəssislikləri tanınmış kəslərdən ibarət olan bir məsləhətləşmə 

komitəsi köməkçi olacaq. 

2.  Məşvərət  komitəsinin  üzvləri  və  iş  üsulları  Bu  Çərçivə 

Konvensiyasının  qüvvəyə  minmə  sindən  etibarən  bir  illik  bir  müddət 

içərisində Nazirlər Komitesince təsbit ediləcək. 

 

                                    BÖLÜM V  

Maddə 27 

Bu  Çərçivə  Konvensiyası  Avropa  Şurasına  üzv  dövlətlərin 

imzalaması  açılacaqdır.  Qüvvəyə  minmə  tarixinə  qədər,  Nazirlər 

Assambleyası  dəvət  edilən  digər  dövlətlərin  də  imzalanmaq  açılacaqdır. 

Konvensiya  ratifikasiya,  qəbul  və  ya  təsdiq  edilməlidir.  Ratifikasiya,  qəbul 

və ya bəyənmə sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibinə təhvil verilir.  

Maddə 28 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyası,  Avropa  Şurasının  üzv  on  iki  dövlətin, 

27.  Maddə  uyğun  olaraq  Konvensiya  ilə  bağlı  olduqlarına  dair  razılıqlarını 

ifadə  etdikləri  tarixdən  sonrakı  üç  aylıq  bir  dövrü  sonra  gələn  ayın  ilk 

günündə qüvvəyə minir. 

2. Bu Çərçivə müqaviləsinə bağlı olduğuna dair razılığını daha sonra 

bildirəcək hər üzv Dövlət üçün, söz mövzusu Konvensiya ratifikasiya, qəbul 

və  ya  bəyənmə  haqqında  sənədin  veriliş  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  dövrün 

sona çatmasını sonra gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

 

Maddə 29 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  qüvvəyə  minməsi  və  Razılaşan 

dövlətlərə  keçirdikdən  sonra,  Avropa  Şurası  Nazirlər  Kabineti,  Avropa 

Şurası  Nizamnaməsinin  20.maddesinin  nəzərdə  tutduğu  üzrə  əksəriyyətlə 

alınan  qərarla,  27.maddenin  müddəalarına  əsasən  imzalanmaq  üçün  dəvət 

edilmiş,  lakin  hələ  Konvensiyanı  imzalamamış  Avropa  Şurasına  üzv 

olmayan hər dövlət ilə üzv olmayan başqa hər hansı bir Dövləti, bu Çərçivə 

müqaviləsinə iştirak etməyə dəvət edilə bilər. 

2.  İştirakçıların  hər  dövlət  üçün,  Çərçivə  Konvensiyası,  qoşulma 

haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə veriliş tarixindən sonrakı üç 

aylıq dövrün sona çatmasını sonra gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

 

Maddə 30 

1. Hər dövlət, imza əsnasında və ya ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya 

qoşulma  haqqında  sənədini  saxlanca  edərkən  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

tətbiq  olunacağı,  beynəlxalq  əlaqələrindən  məsul  olduğu  ərazi  və  ya 

torpaqları təyin edə bilər. 

2.  Hər  bir  dövlət,  daha  sonrakı  hər  hansı  bir  zamanda,  Avropa 

Şurasının  Baş  Katibinə  həmsöhbət  bildiriş,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

tətbiqi sahəsini, məlumatda göstərilən başqa hər hansı bir bölgəyə şamil edə 

bilər.  Çərçivə  Konvensiyası,  bu  bölgə  üçün  təbliğatı  Baş  katib  tərəfindən 

təslim  alınış  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  bir  dövrün  sona  çatmasını  sonra 

gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

3.  Bu  məlumat  göstərilən  hər  torpaq  parçası  baxımından,  bundan 

əvvəlki  iki  maddənin  müddəalarına  müvafiq  olaraq  verilən  hər  hansı  bir 

bildiriş  Baş  katibə  təqdim  edilən  tebligatla  geri  alına  bilər.  Geri  alma,  Baş 

katib  tərəfindən  təbliğatı  təslim  alınış  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  dövrün 

sona çatmasını təqib edən ayın birinci günü qüvvəyə minir. 

 Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə