Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495,29 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Sıra№si
T e s t l ə r
Testin çətlik 
dərəcəsi (asan (A); 
orta (O) və çətin 
(Ç)) olmaqla hər 
bir testin 
qarşısında 
yazılmalı
İstifadə 
edilmiş 
ədəbiyya
t
1
Patologiya fənninin hissələrini ardıcıl  düzün.                               
A) Tipik patoloji  proseslər,ümumi 
nozologiya,orqan və sistemlərin patofiziologiyası                                                          
B) Orqan və sistemlərin patofiziologiyası,  tipik 
patoloji  proseslər, ümumi nozologiya                                                          
C) Umumi nozologiya, tipik patoloji  
proseslər,orqan və sistemlərin patofiziologiyası                                      
D)Ümumi nozologiya,orqan və sistemlərin 
patofiziologiyası, tipik patoloji proseslər                         
E)Tipik patoloji proseslər,orqan və sistemlərin 
patofiziologiyası,ümumi nozologiya                                    
A
1-səh4-
5
2
Patologiya tədqiqat üsullarını göstərin.    
A)Eksperimental,klinik,eksplantasiya                        
B)Autopsiya,eksplantasiya,klinik                           
C)Selektiv, klinik, autopsiya                                        
D) heç biri                                                              
E)Klinik,selektiv,ekspermenal 
A
1-səh 6-
8

3
Tipik patoloji proses nədir?                                           
A)Zədələnmiş toxuma,orqan və ya orqanizmidə 
patogen nəticəsində törənən, qanunauyğun  
surətdə,müəyyən ardıcıllıqla inkişaf edən patoloji və 
qoruyucu-uyğunlaşma reaksiyalarının məcmusudur                                                        
B)Müxtəlif xəstəliklərin komponenti olub, hər hansı 
orqan və toxumalarda eyni komplekslər şəklində 
təsadüf edilərkən təkamül prosesində formalaşmış 
müəyyən qanunauyğunluqlarla inkişaf edən patoloji 
prosesdir                                               
C)Orqanizmin orqan və ya toxumalarının funksiya 
və quruluşunun uzunmüddətli pozulmasıdır                  
D)Xarici və daxili mühit amillərinin təsiri 
nəticəsində struktur və funksiyaları pozulmuş 
orqanizmin kompesasiya-uyğunlaşma 
mexanizmlərinin reaktiv səfərbəyliyi şəraitində 
keçən həyatdır.                    E)Xarici və daxili 
mühüt amillərinin  qıcıqlara qarşı orqanizmin qısa 
O
1-səh 6
mühüt amillərinin  qıcıqlara qarşı orqanizmin qısa 
müddətli verdiyi cavab reaksiyasıdır 

4
Tipik patoloji prosesləri seçin.                                   
A)Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma,allergiya, 
şiş, mikrosirkulyasiyanın,periferik qan dövranının, 
maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları 
pnevmoniya,ekstremal vəziyyətlər                           
B)Hüceryə zədələnməsi, iltihab,qızdırma,allergiya, 
şiş, mikrosirkulyasiyanın 
pozulması,anemiya,maddələr mübadiləsinin 
pozulması,podaqra,ekstremal vəziyyətlər               
C) Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma, 
allergiya, şiş,periferik qan dövranının tipik 
pozulmaları,bronxit,qastrit,ekstremal vəziyyətlər    
D)Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma, allergiya, 
şiş, ,periferik qan dövranının, maddələr 
mübadiləsinin tipik pozulmaları,ekstremal 
vəziyyətlər.                                                                
E)Heç biri
O
1-səh 6
5
Tipik patoloji proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
seçin.                                                                          
A)Polietiolojidir,mono patogenetikdir,ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarına makildir.                                     
B)Monoetiolojidir,polipatogenetikdir,ümumi inkişaf 
qanunauyğunluqlarina malikdir                                
C)Polietiolojidir,monopatogenetikdir,ümumi inkişaf 
qanunauyğunluqlarina malik deyildir                            
D)Monoetiolojidir,monopatogenitikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarina malik deyil                            
E)Monoetiolojidir,monopatogenitikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarina malikdir.
O
1-səh 6

6
Eksplantasiya üsulunun çatişmayan cəhətini 
göstərin                                                                      
A)Təcrid edilmiş toxuma yalnız sinir sisteminin 
tənziminin nəzarəti altındadır                                     
B)Təcrid edilmiş toxuma yalnız endokrin sisteminin 
tənziminin nəzarəti altındadır                      C)Təcrid 
edilmiş toxuma orqanizmin tənzimedici 
mexanizmlərinin təsirindən mərhumdur                 
D)Təcrit edilmiş toxumaya tənzimedeci  
mexanizmilər təsir edir                                               
E)Heç biri   
O
1-səh 6-
8
Xronik ekspermentin kəskin ekspermentdən fərqli 
olan xüsusiyyətlərinin göstərin                                   
A)Heyvan üzərində bir neçə saat ərzində tədqiqat 
7
A)Heyvan üzərində bir neçə saat ərzində tədqiqat 
aparılır                                                                       
B)Heyvan üzərində bir necə dəqiqə ərzində tədqiqat 
aparılır                                                                
C)Heyvan üzərində uzun müddətli  tədqiqat aparılır     
D)Heç biri                                                              
E)Heyvan üzərində bir neçə gün ərzində tədqiqat 
aparılır
A
1-səh 6-
7
8
Hansı qədim kitabda xəstəliklərin səbəbləri ,xəstəlik 
törədici amillərin orqanizmə daxil olma barədə 
düzgün fikirlər vardır?                                              
A)Ayurveda B)Avesta C)Tövrat D)İncil E)Quran
A
1-səh 
14

9
Hansı qədim yunan alimi humoral nəzəriyyəni 
inkişaf etdirmiş,tempramentin 4 tipini təsvir etmiş, 
orqanizmin tamlığı,etialogiya haqqinda fikir 
söyləmişdir?                                                          
A)Aristotel B)Alkmeon C)Empedoki D)Hippokrat 
E)Platon
A
1-səh 
14-15
10
Qədim Romanın hansı tanınmış həkimi tarixdə ilk 
dəfə xəstəliklərin təsnifatını yaratmış, müxtəlif 
xəstəliklər zamanı bədən temperaturunun 
yüksəlməsindən aslı olaraq, nəbzin tezliyini 
artmasını öyrənmiş,iltahabın 4 əlamətini təsvir 
etmişdir                                                                     
A )Sels B)Qalen C)Asklepiad D)Epekur 
E)Lükressin
A
1-səh 
15-16
11
Qədim Romanın hansı alimi iltihabın xarici kardinal 
əlamətlərindən beşincisi olan funksiyanın 
pozulamsını təsvir etmişdir                                       
A)Akslepiad B)Lükressin C)Sels D)Epekur E)Qalen
A
1-səh 
15-16
12
Xəstəliklərin orqanolokalistik prinsipə əsaslanan 
təsnifatını kim yaratmışdır?                                   
A)F.K.Bişa B)U.Harvey C)Q.Fallopi D)C.Morqani 
E)P.Dekart 
A
1-səh 
17-18
13
Aterosklerozun patogenezi haqqında infiltrativ 
nəzəriyyənin kim irəli sürmüşdür?                         
A) E.S.London B)N.N.Aniçkov C)S.S.Xalatov   
D)N.P.Prafkov  E)İ.P.Petrov
A
1-səh 
23-24

14
Nevrizm ideasını patologiyada kim inkişaf 
etdirmişdir                                                                
A)D.Y.Alperin B)A.N.Çernok C)A.D.Ado 
D)K.M.Bıkov E)A.B.Speranski
O
1-səh 
21-23
15
Hansı  görkəmli fizioloq ekspermental nevrozu 
yaratmışdır                                                          
A)İ.P.Pavlov B)C.N.Botken C)A.A.Uxtomiski 
D)A.D.Sprenanski E)İ.M.Seçonov
A
1-səh 
21-23
Hansı tanınmış rus patafizioloqu 1922-ci ildə 
Bakıya dəvət edilir,onun təşkil etdiyi ümumi 
patologiya kafedriyası 1925-ci ildən patofiziologiya 
kafedriyası adlanır                                                                
16
kafedriyası adlanır                                                                
A)V.V.Paşutin B)N.Q.Uşinski C)A.N.Kazımbəy 
D)A.D.Ado E)A.B.Çernok
A
1-səh 
27-28
17
Bu alimlərdən hansı Azərbaycan dilində 
patofiziologiya üzrə mühazirə oxuyan ilk 
professordur?                                                      
A)T.H.Paşayev B)Ə.H.Ələkbərov 
C)M.M.Mirsəlimov D)C.Ə.Quliyeva 
E)G.Ə.Hüseynov
A
1-səh 
27-28

18
Ümumi nozologiya nəyi öyrənir?                              
A) Xəstəliyin mahiyyətini, diaqnostikasını, müalicə 
üsullarını                                                               B) 
Xəstəliyin etiologiyasını, patogenezini, 
profilaktikasını                                                        
C) Xəstəliyin etiologiyasını, patogenezini, 
mahiyyətini, nomenklaturasını və təsnifatını                                 
D) Xəstəlik və sağalmanın, həmçinin müalicədə 
istifadə olunan dərman preparatlarının təsir 
mexanizmini                                                            
E)Xəstə orqanizmindəki morfoloji dəyişiklikləri           
tdir
A
1-Səh 5 - 
6
Norma nədir?                                                          
A) Tipik standart vəziyyətdir                                   
B) Optimal dəyişən prosesdir                                  
C) Sağlam insanın göstəriciləridir                             
19
C) Sağlam insanın göstəriciləridir                             
D) Təkamüldə formalaşmış sabit parametrlərdir       
E) Optimal vəziyyətdir
A
1-Səh 
30
20
Sağlamlıq anlayışını necə qiymətləndirmək olar?       
A) Orqanizmin normal vəziyyəti kimi                       
B) Orqanizmin ruhi və fiziki halının vəhdəti kimi        
C) Ətraf mühitə uyğunlaşmaq üçün optimal 
mexanizmlərinin mövcudluğu kimi                           
D) Xəstəliklərin və fiziki qüsurların olmaması kimi     
E) Orqanizmin sabit vəziyyəti kimi
A
1-Səh 
29 - 30

21
Xəstəlik nədir?                                                       A) 
Xəstəlik orqanizmin ətraf mühitlə qeyri - sabit, 
əlverişsiz uyğunlaşmasıdır                                       
B) Zədələnmiş orqanizmin müdafiə 
mexanizmlərinin işə düşməsinin 
mümkünsüzlüyüdür                                                
C) Təkamüldə formalaşmış müdafiə 
mexanizmlərinin təkmilləşməməsinin nəticəsidir        
D) Stereotip adaptiv proqramların müvafiq şəraitdə 
işə düşməsidir                                                         
E) Orqanizmin ətraf mühitə optimal 
uyğunlaşmasıdır   
A
1-Səh 
31 - 32
Xəstəliyin hansı mərhələsində sağalma başlayır?       
A) Latent dövründə                                                B) 
Prodromal dövrdə                                              C) 
22
Prodromal dövrdə                                              C) 
Klinik təzahürlər dövründə                                  D) 
Nəticədə                                                              E) 
Hər bir dövrdə
O
1-Səh 
45 - 46
23
Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzdür?                          
A) Sağalma xəstəliyin geriyə inkişafıdır                    
B) Sağalma xəstəliyinin inkişafının dayanmasıdır       
C) Sağalma keyfiyyətcə yeni prosesdir                     
D) Sağalma xəstəliyin sonudur                                
E) Sağalma patoloji prosesin olmamasıdır
A
1-Səh 
47 - 48

24
Ölüm prosesində orqanizmin toxuma və orqanları 
hansı ardıcıllıqla sıradan çıxır?                                 
A) Sinir toxuması, birləşdirici toxuma, 
parenximatoz orqanlar                                                                 
B) Beyin qabığı, beyin kötüyü, qabıqaltı nüvələr, 
parenximatoz orqanlar                                            
C) Beyin qabığı, qabıqaltı nüvələr, dəri və selikli 
qişalar, parenximatoz orqanlar                                 
D) beyin qabığı, qabıqaltı nüvələr, beyin kötüyü, 
onurğa beyni, parenximatoz orqanlar                        
E) Sinir toxuması, epitel toxuması, birləşdirici 
toxuma, əzələ toxuması
A
1-Səh 
50
Terminal halın mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını 
göstərin:                                                                   
A) Preaqonal vəziyyət, terminal fasilə, aqoniya, 
klinik ölüm                                                               
25
klinik ölüm                                                               
B) Preaqonal vəziyyət, aqoniya, terminal fasilə, 
klinik ölüm                                                               
C) Klinik ölüm, terminal fasilə, aqoniya, klinik 
ölüm                                                                         
D) Terminal fasilə, preaqonal vəziyyət,aqoniya, 
klinik ölüm                                                                
E) Bütün variantlar səhvdir
A
1-Səh 
51 - 52

26
Bioloji ölüm nə vaxtdan başlayır?                             
A) Qan dövranı və tənəffüs dayandıqdan sonra        
B) Beyin qabığı və qabıqaltı mərkəzlərin fəaliyyəti 
dayandıqdan sonra                                                 C) 
Beyin qabığı hüceyrələrində geridönməyən 
morfoloji dəyişikliklər yarandıqdan sonra                  
D) Qabıqaltı mərkəzlərdə morfoloji dəyişikliklər 
yarandıqdan sonra                                                  E) 
Beyin qabığı hüceyrələrində funksional 
dəyiçikliklər yarandıqdan sonra
A
1-Səh 
51
Semiotika nədir?                                                     
A) Xəstəliklərin əlamətləri haqqında təlimdir             
B) Xəstəliklərin səbəbləri haqqında təlimdir              
C) Xəstəliklərin əlamətləri və yaranma səbəbləri 
1-Səh 
27
C) Xəstəliklərin əlamətləri və yaranma səbəbləri 
haqqında elmdir                                                      
D) Xəstəliklərin inkişaf mexanizmləri haqqında 
təlimdir                                                                      
E) Xəstəliklərin inkişaf mexanizmi haqqında elmdir
A
1-Səh 
42
28
Etiologiya nədir?                                                    
A) Xəstəliklərin əlamətləri haqqında təlimdir             
B) Xəstəliklərin səbəbi və yaranma şəraiti haqqında 
təlimdir                                                                  C) 
Xəstəliklərin inkişaf mexanizmi haqqında təlimdir 
D) Xəstəliklərin səbəbi haqqında təlimdir                  
E) Xəstəliklərin yaranma şəraiti haqqında elmdir
A
1-Səh 
57 - 58

29
Patogenez nədir?                                                   A) 
Xəstəliklərin yaranmasının səbəbini, şəraitini, 
inkişaf mexanizmlərini öyrənən təlimdir                    
B) Xəstəliklərin əlamətlərini və onların inkişaf 
mexanizmlərini öyrənən təlimdir                               
C) Xəstəliklərin inkişaf mexanizmini, gedişi və 
nəticəsi haqqında təlimdir                                        
D) Xəstəliklərin səbəb və nəticəsini öyrənən 
təlimdir                                                                      
E) Xəstəliklərin səbəbini, əlamətlərini və nəticəsini 
öyrənən elmdir
A
1-Səh 
63
Patoloji proses nədir?                                             
A) Patogen amilin təsirindən sonra orqanizmdə 
yaranan zədələyici reaksiyalardır                             
30
yaranan zədələyici reaksiyalardır                             
B) Patogen amilin təsirindən sonra orqanizmdə 
yaranan kompensator uyğunlaşma reaksiyalarıdır                                                          
C) Patogen amilin təsirindən sonra orqanizmdə 
yaranan xəstəliyin inkişaf mexanizmidir                   
D) Patogen amilin təsirindən sonra orqanizmdə 
yaranan zədələyici və kompensator uyğunlaşma 
reaksiyalarının vəhdətidir                                        
E) Patogen amilin təsirindən sonra orqanizmin 
vəziyyətidir
A
1-Səh 
40 - 41

31
Qüsurlu dövran nədir?                                            
A) Səbəb və nəticə əlaqələri elə münasibət alır ki, 
patogenezin müəyyən mexanizmləri ardıcıl 
proseslərdən sonra yenidən özünün daha da 
güclənməsinə gətirib çıxarır                                    
B) Müxtəlif patogenetik mexanizmlər eyni nəticəyə 
gətirib çıxarır                                                         C) 
Patogenezin müəyyən prosesi bir neçə nəticəyə 
gətirib çıxarır                                                         D) 
Bir proses özündən əvvəlkinin nəticəsi, özündən 
sonrakının səbəbi olur                                             
E) Heç biri düz deyil
A
1-Səh 
71 - 72
Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil?            
A) Patoloji proses həmişə xəstəliyə gətirib çıxarmır                                                                       
B) Patoloji proses olmadan xəstəlik yarana bilməz                                                                       
32
B) Patoloji proses olmadan xəstəlik yarana bilməz                                                                       
C) Patoloji proses və xəstəlik anlayışları eynidir        
D) Eyni patoloji proses müxtəlif xəstəliklərin 
yaranmasında iştirak edə bilər                                        
E)Patoloji proses patoloji vəziyyətə keçə bilər.
A
1-Səh 
40 -41
33
Patoloji reaksiya nədir?                                           
A) Qıcığa qısa müddətli qeyri -adi cavab                  
B) Qıcığa uzunmüddətli qeyri - adi cavab                 
C) Zəif sürətlə inkişaf edən patoloji proses               
D) Zədələnmiş toxumanın müdafiə reaksiyası           
E) Zədələnmiş toxumanın kompensasiya reaksiyası
A
1-Səh 
40

34
Aşağıdakılardan hansı tipik patoloji prosesə aiddir?                                                                            
A) Ateroskleroz                                                       
B) İltihab                                                                   
C) 12 barmaq bağırsaq xorası                                  
D) Şəkərli diabet                                                      
E) Hipertoniya
A
1-Səh 
40 -41
35
Xal aşağıdakılardan hansına aiddir?                         
A) Patoloji prosesə                                                B) 
Patoloji vəziyyətə                                              C) 
Patoloji reaksiyaya                                            D) 
Tipik patoloji prosesə                                         E) 
Heç birinə
A
1-Səh 
41 - 43
Etioloji amillərin düzgün təsnifatını göstərin:              
A) Fiziki və bioloji                                                   
36
A) Fiziki və bioloji                                                   
B) Fiziki və kimyəvi                                                
C) Psixi və ictimai                                                   
D) İrsi və qazanılma                                                
E) Endogen və ekzogen
A
1-Səh 
58

37
Xəstəliyin yaranma şəraiti dedikdə nə nəzərdə 
tutulur?                                                                    
A) Xəstəliyin yaranması üçün mütləq əhəmiyyəti 
olan amillərin toplusu                                              
B) Xəstəliyin yaranması üçün mütləq əhəmiyyəti 
olan bir amil                                                               
C) Xəstəliyin yaranması üçün heç bir əhəmiyyəti 
olmayan amillər                                                       
D) Xəstəliyin yaranması üçün mütləq əhəmiyyəti 
olmayan amillərin toplusu                                        
E) Hər biri düzdür
O
1-Səh 
58 - 59
Xəstəliktörədici amilin orqanizmdə yayılma 
yollarından ibarət variantı göstərin:                           
A) Humoral, toxuma və sinir yolu                            
38
A) Humoral, toxuma və sinir yolu                            
B) Qan, limfa və toxumaarası maye yolu                 
C) Qan, limfa və sinir yolu                                      
D) Humoral, toxuma və reflektor yol                       
E) Hamısı düzdü
A
1-Səh 
66 - 67
39
Spesifik əlamətlər nədir?                                        
A) Bir sıra xəstəlikdə müşahidə olunan eyni 
əlamətlər                                                                   
B) Bir sıra xəstəlikdə müşahidə olunan əlamətlər 
toplusu                                                                     
C) Konkret xəstəlikdə təzahür edən əlamətlərin 
cəmi                                                                          
D) Təkamüldə formalaşmış və genetik 
proqramlaşdırılmış mexanizmlər                               
E) Səbəb amilindən asılı olan və xəstəliyin əsas 
xarakterini müəyyən edən ilk əlamətlər
O
1-Səh 
72 - 74

40
Aşağıdakılardan hansı adaptasiya reaksiyalarına 
aiddir?                                                                      
A) Orqanizmin pozulmuş homeostazının bərpasına 
yönəlmiş reaksiyalar                                               
B) Zədələnməni aradan qaldıra bilməyən reaksiyalar                                                               
C) Sağlam orqanizmi xarici mühitin şəraitinə 
uyğunlaşdıran reaksiyalar                                       
D) Funksional dəyişikliklərin fonunda törənmiş 
morfoloji dəyişikliklər                                             
E) Morfoloji dəyişikliklərin fonunda törənmiş 
funksional dəyişikliklər
O
1-Səh 
74 - 75
Aşağıdakılardan hansı kompensasiya reaksiyalarına 
aiddir:                                                                 A) 
Orqanizmin pozulmuş homeostazının bərpasına 


Yüklə 495,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə