Bİletin alinmasi və İSTİfadəSİNƏ daiR “ŞƏrtlər və qaydalar” SizdYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix13.07.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4

 

 

BİLETİN ALINMASI VƏ İSTİFADƏSİNƏ DAİR 

“ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR”

 

 

Sizdən xahiş edirik ki, Biletin  Alınması  və

 

İstifadə

sin

ə

 

dair  “Şə

rtl

ə

r  v

ə

 

Qaydalar”ı

 

(bundan  sonra“Şə

rtl

ər”)  diqqə

tl

ə

 

oxuyasınız.  Bu  “Şə

rtl

ər”  Bakı  2017  4

-

cü  İslam 

H

ə

mr

əyliyi  Oyunları  üçün  Biletlərin  alınması,  istifadə

si  il

ə

 

bağlı  Sizin  hüquq  və

 

öhd

ə

likl

ə

rinizi  mü

ə

yy

ə

n  edir.  Biletl

əri  sifariş  vermə

kl

ə

,  götürm

ə

kl

ə

,  saxlamaqla 

v

ə

/v

ə

  ya  istifad

ə

  etm

ə

kl

ə

 

Siz  bu  “Şə

rtl

ər”i  oxuduğunuzu,  anladığınızı,  qə

bul 

etdiyinizi v

ə

 

bu “Şə

rtl

ər”ə

 

ə

m

ə

l etm

ə

y

ə

 

razılıq verdiyinizi tə

sdiq edirsiniz. 

 

1. T

ə

rifl

ə

Bu “Şə


rtl

ər”də


 m

əzmunun başqa cür tə

l

ə

b etməsi halı istisna olmaqla aşağıdakı söz və

 

ifadə

l

ər bu m

ə

naları kə

sb edirl


ə

r: 


1.1 

Bakı 2017 

- Az

ərbaycan Respublikası qanunlarına uyğun təsis edilmiş və

 mövcud olan, 

hüquqi  ünvanı  Azərbaycan,  AZ1072,  Bakı,  Olimpiya  küçə

si  4  olan  Az

ərbaycan  İslam 

H

ə

mrəyliyi Oyunları Əmə

liyyat Komit

ə

sidir.; 1.2  Oyunlar  -  2017-ci  ilin  May 

ayında  Azərbaycan  Respublikasında  keçirilə

c

ə

k  4-cü  İslam 

H

əmr

əyliyi Oyunları

; 

1.3  ISSF 

 

İslam Hə


mr

əyliyi İdman Federasiyası

; 

1.4 


Bakı  2017  Bilet  Satışı  Veb  Sə

hif

ə

si  -  R

əsmi  Bilet  Satışı  Veb  Saytının 

baku2017.com/tickets

 sayt


ı

; 

1.5 

Bakı 2017 Rəsmi Bilet Satışı kanalları 

Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Sə

hif

ə

sində

 Biletl


ə

rin 


ictimaiyy

ə

tə

 

satışının Bakı 2017 tər

ə

fində

n t


əsdiq olunmuş bütün rə

smi m


ə

nb

əl

ə

ri; 1.6 

Şə

xsiyy

ə

ti t

ə

sdiq ed

ə

n s

ə

n

ə

d - Az

ərbaycan Respublikası 

v

ə

təndaşları üçün şə

xsiyy


ə

və

siq


ə

sini, h


ə

ddi-bü


luğa çatmamış şə

xsl


ər üçün doğum haqqında şə

had


ə

tnam


ə

ni, 


ə

cn

əbi 

v

ət

əndaşlar  üçün  pasportu,  və

t

əndaşlığı  olmayan  şəxsl

ər  üçün  şə

xsiyy

ə

ti  tə

sdiq  ed


ə

sə

n

ədi  v

ə

/və

  ya  s


ə

n

əd  sahibinin  xüsusi  şəxs  olduğunu  sübut  ed

ən  İslam  Hə

mr

ə

yliyi Oyunlarına aid akkreditasiyanı bildirir. Şə

xsiyy


ə

ti t


ə

sdiq ed


ə

n s


ə

n

əd etibarlı olmalıdır və 

üz

ərind

ə

 şəklin olması zəruridir (doğum haqqında şə

had


ə

tnam


ə

 istisna olmaqla);  

 

1.7 


Sifariş Alıcının Biletləri almaq üçün qanuna uyğun olan niyyə

tini bildirir. Biletl

ər Bakı 2017 

Bilet Satışı Veb Sə

hif

ə

si vasitə

sil


ə

 

alındığı təqdird

ə

, hə

min Biletl

ə

r

ə dair m

əlumat Alıcının 

şəxsi hesabında yerləşdirilir

; 

1.8 

Alıcı 

bir v


ə

 

ya daha çox Bilet almış şəxsdir; 

1.9 


Bilet Alışının Təsdiqi forması 

şə

xsi hesab və

 ya ele


ktron poçt ünvanı vasitə

sil


ə

 

alınmış Biletl

ə

r barə

d

ə t

ə

fərrüatların (ödə

nil


ə

n m


ə

bl

əğ daxil olmaqla) Bakı 2017 tər

ə

findən Alıcıya 

t

əqdim etdiyi v

ə

 xüsusi istinad nömrə

sini göst

ə

r

ən s

ə

nə

ddir; 

1.10  Sessiya 

Bakı  2017  tə

r

ə

findən  giriş  üçün  Bilet  tə

l

əb  olunan  Açılış M

ərasimi,  Bağlan

ma 

M

ərasimi v

ə

 ya hər hansı bir idman tə

dbiridir; 

1.11  Bilet Bilet Sahibin

ə

 Biletdə

 göst


ə

ril


ə

n tarixd


ə

 

müvafiq Yarış Obyektində keçiril

ə

cə

k xüsusi 

yarış Sessiyalarında iştirak etmə

k hüququ ver

ə

n s


ə

n

əddir; 

1.12  Bilet Sahibi - Bilet

ə

 h

əqiqi v

ə

 qanuni sahib olan Alıcıdır

 

1.13 

Yarış  Obyekti  və

 

ya  Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyekti 

Yarış  Sessiyalarının 

keçiril

ə

cə

yi m


əkanları bildirir

. 

 

2. 

Ümumi b

ə

ndl

ə

2.1  Bütün Biletl

ər bu “Şə

rtl


ər”ə

 

uyğun olaraq çap edilir və 

satılır. 

 

2.2  Bilet Sahibləri bu “Şə

rtl


ər”ə

 

əm

ə

l etmə

kd

ə m

ə

suliyyət daşıyır.

 

2.3 Bilet  Sahibi  18  yaşdan  aşağıdırsa

,  valideynl

ə

ri  v


ə

  ya  q


əyyumları  onun  hə

r

ək

ə

t  və

 

davranışının bu “Şərtl

ər”ə


 

uyğun gə


lm

ə

sində

 m

əsuliyy

ət daşıyır

 

3. Biletin sifariş verilmə

si 

3.1  Biletl

əri Bakı 2017

-nin R


əsmi Bilet Satışı kanallarından ə

ld

ə etm

ə

k olar. 3.2  Biletl

ərin  Bakı  2017  Bilet  Satışı  Veb  Sə

hif

ə

sindən  alınması  şə

xsi  h


esabın  qeydiyyatını 

t

əl

ə

b edir.  3.3 

Alıcının fiziki 

m

ə

hdudiyyə

ti 


olan şə

xsl


ə

r üçün n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş sahə

d

ə 

oturacağa ehtiyacı 

olarsa, bu haqda Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Sə

hif


ə

sind


ə

 olan 


ə

laq


ə

 vasit


ə

l

ərind

ə

n istifadə

 

edə

r

ək m

ə

lumat verməlidir. Bakı 2017 ona yardım edən şəxsi yanında yerlə

 (müvafiq yer 

v

ə

 fiziki mə

hdudiyy


ə

tin 


kateqoriyasından asılı olaraq) tə

min ed


ə

c

ək

dir. Bakı 2017 Alıcıdan 

fiziki m

ə

hdudiyyə

ti t


ə

sdiq ed


ə

n s


ə

n

ədin t

ə

qdim edilmə

sini t


ə

l

əb etm

ə

k hüququnu özündə

 

saxlayır.  

 

 

3.4 


Bakı  2017  öz  sə

lahiyy


ə

tin


ə

 

əsas

ən  bu  “Şə

rtl

ər”i  pozaraq  Bileti  təkrar  satış  üçün  təklif 

etm


əyi planlaşdırdığını və

 ya t


ə

klif etdiyini güman etdiyi ist

ə

nil


ən şəxsin Sifarişini ləğv edə

 

bilə

r.  


3.5 

Alıcı  Bakı  2017  tə

r

ə

findən  qoyulmuş  müddə

ərzind

ə

 Bilet  Sifarişinin  uğurla  başa 

çatdırılmasında mə

suliyy

ət daşıyır. 

3.6 


Alıcının müə

yy

ən sayda Bilet 

ə

ldə

 etm


ə

k üçün edil

ə

n müraci


ə

tl

ərin

ə

 limit tə

tbiq edil

ə

 bil


ə

r. 


Alıcı tə

r

əfind

ə

n tə

l

əb olunan Bilet sayı müəyy

ə

nləşdirilmiş limiti keçə

rs

ə, Bakı 2017 belə 

Sifarişi ləğv etmə

k hüququna malikdir. 

3.7 


Yarış  Sessiyalarının  cə

dv

əli  ist

ə

nilə

n  vaxt  d

əyişdirilə

  bil


ə

r,  yenil

ənmiş  variant  ilə

 

Bakı 2017-nin R

əsmi Veb Saytında tanış olmaq olar.

 

 

4. Biletl

ə

rin qiym

ə

ti, öd

ənişi və

 t

ə

sdiqi 

4.1  Biletl

ə

rin qiym


ə

ti 


Bakı

 

2017 Bilet Satışı Veb Səhif

ə

sində

 t

əf

ərrüatı ilə

 veril

ə

cə

kdir v


ə

 öd


əniş 

Az

ərbaycan Manatı ilə 

olacaqdır. Biletin qiyməti Bakı 2017 tə

r

ə

findən alış vaxtı müə

yy

əedil


ə

n qiym


ət olacaqdır. Digə

r valyuta il

ə

 öd


əniş və

 ya öd


ənişə

 c

əhd edilm

ə

si nə

tic


ə

sind


ə

 

yaranan istə

nil


ə

n v


ə

 ya bütün x

ə

rcl


ər (kredit kartı və

 ya valyuta d

əyişdirilməsi haqqı) üçün 

Alıcı mə


suliyy

ət daşıyır. 16 yaşından aşağı şə

xsl

ər üçün alınmış bütün Biletləən azı bir 

yetkin  şəxsin  (18  yaşdan  yuxarı)  iştirakı  ilə

 

alınmalıdır.  Bilet  qiymətl

ə

rinə

  qüvv


ə

d

ə  olan 

bütün vergil

ə

r daxildir. 4.2 

Alıcı Sifariş üçün tam şə

kild

ə

 ödənişi alış zamanı etməlidir. Əks tə

qdird


ə, Sifariş Bakı 2017 

t

ər

ə

fində

n l


əğv edilə

 bil


ə

r.  


4.3  Öd

əniş etdikdə

n  sonra  biletl

ə

ri  dəyişmə

k,  l


əğv etmə

k,  qaytarmaq  yaxud  yenid

ən satışa 

çıxarmaq mümkün deyildir (bu Şə

rtl

ə

rdə

 qeyd olunan hallara 

ə

lav


ə

 olaraq). 

4.4  Öd

əniş Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Səhif

ə

sində

 qüvv


ə

d

ə olan Öd

əniş kartından (debit və

 

ya kredit kartı) istifadə etm

ə

klə

, dig


ə

r R


əsmi Bilet Satışı kanallarında qüvvə

d

ə olan Öd

əniş 


kartı (deb

it v


ə

 

ya kredit kartı) ilə v

ə

 ya nağd şə

kild


ə

 öd


ə

nil


ə

 bil


ə

r. T


ə

qdim edil

ə

n öd


əniş 

kartına  aid  olan  mə

lumatlar  qanun  t

ə

rə

find


ə

n  t


ə

l

əb  edilm

ə

zsə

,  üçüncü  t

ə

r

əf

ə

 ötürülm

ə

yə

c

ək. Sifarişin ödənişini həyata keçirm

ə

k üçün tə

qdim edil

ə

n öd


əniş kartı Alıcıya 

m

əxsus 

olmalı, Alıcının adına qeydiyyatdan keçməli, yaxud kartın üzə

rind

ə

 ad olmazsa, Alıcı  tə

r

əfind

ən  imzalanmalıdır.  Bakı  2017  bu  “Şə

rtl

ər”in  4.3.  bəndin

ə

 uyğun  gə

lm

əy

əist

ə

nilən Sifarişdə

n imtina etm

ə

yin tam hüququnu özündə

 

saxlayır.  

 

 

4.5 


Bakı 2017 tə

r

əfind

ə

n ödəniş qə

bul edil


ə

rk

ən t

ə

qdim olunan ödəniş kartında kifayə

t q


ə

d

əv

əsaitin t

ə

min edilmə

sin


ə

 

yalnız Alıcı məsuliyy

ət daşıyır. Alış zamanı ödəniş tam şə

kild

ə

 olmalıdır.  Ödəniş  qə

bul  edilm

ə

zs

ə,  Bakı  2017  bu  barəd

ə

 Alıcıya  mə

lumat  ver

ə

c

əkdir. 

Öd

əniş qəbul edilm

ə

dikdə

 

Bakı 2017 Sifarişdən imtina etm

ə

k hüququnu özündə

 

saxlayır.  

4.6  Biletl

ər  Bakı  2017  Bilet  Satışı  Veb  Sə

hif


ə

sind


ən  sifariş  edilə

rs

ə,  Bilet  Alışının  Təsdiqi 

forması Alıcıya göndə

ril

ə

cə

kdir.  


4.7 

Bilet  Alışının  Təsdiqi  forması  Azərbaycan  Respublikasından  kə

nard

a  yaşayan  Bilet Alıcılarının Azərbaycan Respublikasına daxil olmaları üçün viza almalarına ə

sas vermir. 

Vizaya ehtiyacı olan bütün Bilet Sahiblə

ri  ölk


ə

y

ə  daxil  olmaq  üçün bilet  almazdan önc

ə

 viza  t

ə

lə

binin  t


əmin  olunmasına  əmin  olmalıdırlar.  Alıcı  viza  ver

ilm


ə

sinin,  Az

ə

rbaycan 


Respublikası  ə

razisin


ə

 

daxil  olmanın  Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq Qanunvericiliyin

ə

,  Azərbaycan  Respublikasının  diskresiyon  (müstə

sna)  hüquq  v

ə

 

sə

lahiyy


ə

tl

ərin

ə

   uyğun  olmasına  razılıq  verir,  qəbul  edir,  lakin  Bilet  Alışının  Tə

sdiqi 


forması vizanın verilmə

sin


ə

  z


ə

man


ət vermir; Bakı 2017, yaxud digə

r  müvafiq  qurum  v

ə

 

təşkilatlar hətta Bilet Alışının Təsdiqi formasının olduğu halda belə

 

vizanın verilməm

ə

sinə

Azərbaycan  Respublikasının  ə

razisin


ə

 

daxil  olmanın  qadağan  edilməsin

ə

  mə

suliyy


ə

daşımırlar. 

  M


ə

lumat üçün qeyd edilm

ə

lidir ki, elektron vizaya müraciə

t etm


ə

k ist


ə

y

ən Bilet Sahibl

ə

ri elektron  vizanın  ə

ld

ə 

olunması  qaydalarına  və

  müdd

ə

tlə

rin


ə

  riay


ə

t  ed


ə

r

ək  müvafiq  link 

https://evisa.com.az/en 

vasit

ə

silə

 e-vizaya müraci

ə

t ed


ə

 bil


ə

rl

ər.   

 

 5. 

Biletl

ə

rin verilm

ə

si 

5.1 


Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Sə

hif


ə

sind


ən alınan 

biletl


ə

r Bilet 


satışı 

m

ənt

ə

qə

l

ərind

ən Bakı


 

2017 Bilet Satışı Veb Sə

hif

ə

sində

 göst


ə

ril


ə

n vaxt v


ə

 tarixd


ə

 

əld

ə

 edilə

 bil


ə

r.  


5.2  Biletl

ə

ri yalnız  Alıcı  və

  ya  onun  s

ə

lahiyy


ət  verdiyi  şə

xs  (


Bakı  2017  Bilet  Satışı  veb 

s

əhif

ə

sində

əld

ə

 oluna bilə

c

ək Biletin götürülm

ə

si üçün Və

kal


ət Forması

 yaxud qüvv

ə

d

ə 

olan etibarnam

ə

 

əsasındaşübhə


l

ə

rdə

yayınmaq üçün, Biletin Götürülməsi üçün V

ə

kalə

Forması  bileti(biletl

ə

ri)  götürə

rk

ən  v

ə

kalət  verilmiş  şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  təqdim  olunmalıdır

etibarlı şəxsiyy

ə

t  və

siq


əsini,  tibbi şə

had


ə

tnam


əni (uyğun olduğu tə

qdird


ə), 16 yaşından 

aşağı  olan  bütün  Bilet  Sahibləri  üçün  etibarlı  şə

xsiyy

ə

t  və

siq


ə

sini  v


ə

 

Bilet  Alışının 

 Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə