O'zbekistonda davlat qarzi siyosati va uning samaraligi tahlili. AnnotatsiyaYüklə 30,09 Kb.
səhifə1/2
tarix07.01.2024
ölçüsü30,09 Kb.
#208533
  1   2
maqola davlat moliyasi


O'ZBEKISTONDA DAVLAT QARZI SIYoSATI VA UNING SAMARALIGI TAHLILI.
Annotatsiya: Maqolada davlat qarzini boshqarish, iqtisodiy o'sishning ahamiyati va qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Qarzni boshqarishga rioya qilish shartlari, davlat qarzining iqtisodiyotga salbiy ta’siri, qarz olish masalalari, qarz olish samaradorligi, qarzni qoplash manbalari, qarzlarning davlat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri o‘rganiladi.

Kalit so'zlar: qarz, kamomad, inqiroz, tashqi qarz, mexanizm, usul, tashqi qarzni boshqarish.

Kirish:
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasida “... davlat tashqi qarzining eng yuqori yuqori chegarasini belgilab oldik. Vazirlar Mahkamasiga uch oy muddatda xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda “Davlat moliyaviy nazorati to‘g‘risida”gi va “Davlat qarzi to‘g‘risida”gi qonun loyihalarini ishlab chiqish topshirildi”

Tashqi qarzning tasnifi qarzga xizmat ko'rsatish va uni samarali boshqarish bilan chambarchas bog'liq. Qarzga xizmat ko'rsatish - bu asosiy qarz, foizlar, komissiyalar va penyalarni to'lashni o'z ichiga olgan qarzning umumiy to'lanishi. Qarzlarga xizmat ko'rsatish koeffitsienti tashqi qarz holatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Bu koeffitsient xizmat ko'rsatish to'lovlarining mamlakat qarziga nisbatining tovar va xizmatlar eksportidan tushgan tushumlarga nisbati sifatida ifodalanadi. Bu ko'rsatkich odatda davlat tashqi qarzini va davlat tashqi qarzini tavsiflaydi. Davlat qarzini boshqarish davlat tomonidan quyidagi harakatlar majmuini o'z ichiga oladi: ssuda kapitalining bozor kapitallashuvini o'rganish; yangi kreditlar berish shartlarini ishlab chiqish; Ilgari berilgan kreditlar bo'yicha foizlarni to'lash; kreditlarni konvertatsiya qilish va birlashtirish; pul bozori obligatsiyalari stavkalarini belgilash; davlat kreditlari va ssudalari bo'yicha foiz stavkalarini belgilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish; ilgari berilgan kreditlarni to'lash.Tegishli adabiyotlarni tahlil qilish Kirish Davlat qarziga oid ilk qadimiy qarashlar uning siyosiy yo‘naltirilgan xususiyatlariga qaratilgan edi. Xususan, davlat qarzi, birinchi navbatda, mag'lubiyatga uchragan mamlakatlar tomonidan urushayotgan mamlakatlarga yetkazilgan zararni qoplash uchun badallar ko'rinishidagi majburiyatlar sifatida qaraldi. TSEU ilmiy xodimi Shotlandiyalik faylasuf-iqtisodchi Devid Yum davlatning kredit siyosatiga salbiy munosabatda. Uning fikricha, davlat qarzi soliq yukini oshirmagan holda davlat byudjeti taqchilligini moliyalashtirishning muqobili sifatida qaraladi. Biroq, davlatning davlat qarz siyosatini suiiste'mol qilishi, xalqning qarzlarini tugatish mumkinligini tan oladi va aksincha, agar bu davlatga rioya qilinmasa, davlat qarzlari xalq qarzlarini tugatishi mumkin
Bunda D.Yum “davlat krediti” kategoriyasini kapitalni nisbatan samarali sektordan samarasiz hisoblangan davlat sektoriga aylantirish usuli sifatida qaraydi, bu davlat qarzining moddiy asosini tashkil qiladi.
Klassik iqtisodchilar maktabining asoschilaridan biri Adam Smitning davlat qarzi haqidagi pozitsiyasi uning iqtisodiyotga davlat aralashuvini cheklash haqidagi qarashlariga asoslanadi. Uning fikricha, davlatning ichki va tashqi qarzi iqtisodiyotga birdek salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
Devid Rikardo davlat qarzini iqtisodiy inqiroz davrida byudjet taqchilligini moliyalashtirish uchun soliq yukini oshirish evaziga byudjetga tushumlarni oshirmasdan ichki va tashqi moliyaviy resurslarni jalb qilish vositasi sifatida qaraydi. Iqtisodchi Tomas Robert Maltus byudjet taqchilligini qarz bilan moliyalashni tan oladi (1) Y=C(YT)+I(r)+G yalpi talabni oshirishning makroiqtisodiy omili sifatida
Jon Styuart Millning e’tirof etishicha, “ortiqcha to‘plangan xorijiy investitsiyalar”ni davlat qarzi sifatida jalb qilish davlat investitsiyalari mamlakat iqtisodiyotiga samarali yo‘naltirilganda makroiqtisodiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatmaydi. U kreditga ixtiyoriy bitim sifatida qaraydi. Qarz munosabatlarida ssuda kapitali qarz beruvchining ixtiyoriga ko'ra tan olinadi.
A.V.Mukabenovning fikricha, davlat qarzi - bu davlat byudjeti taqchilligining ma'lum davrdagi yig'indisi.
N. Lyushninning fikricha, tashqi qarzning ko'payishi unga xizmat ko'rsatish xarajatlarining oshishiga olib keladi, bu ijtimoiy rivojlanishga davlat investitsiyalari yoki inflyatsiya soliqlari hisobidan moliyalashtiriladi.
Tadqiqot metodologiyasi
Mazkur maqolaning nazariy-uslubiy asosini umumiy iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning davlat qarzini boshqarish bo‘yicha tadqiqotlari, olimlar va soha vakillari bilan suhbatlar, ekspert baholari, qiyosiy tahlillari, tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha xulosalar, taklif va tavsiyalar tashkil etadi. Mavzuni o'rganish jarayonida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda ma'lumotlarni tuzilmalashda solishtirish, nazariy va amaliy materiallarni jamlash, tizimli tahlil qilish kabi maxsus yondashuvlardan foydalanildi.
Masalan, soliq yukining kamayishi byudjet daromadlarining kamayishiga va natijada byudjet taqchilligiga olib keladi. Soliq yukining (T) pasayishi parallel ravishda soliq to'lovchilarning daromadlarini o'zgartirmagan holda shaxsiy daromadlarining (Yd) oshishiga va pirovardida iste'mol va jamg'arma stavkalarining oshishiga ta'sir qiladi.
YT =Yd = bC+ (1-S)
Iqtisodiyotda tovar va xizmatlarga iste’mol talabining oshishi qisqa muddatda ishlab chiqarishning o‘sishiga ta’sir qiladi. Bu, ayniqsa, talabning harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaraladigan iqtisodiyotda to'g'ri keladi. Natijada, IS egri chizig'i o'ngga va yuqoriga ko'tariladi. Bunda (1) formula bilan ifodalangan pul bozoridagi muvozanat (LM) ishlab chiqarish va foiz stavkalarining qisqa muddatli o'sishi hisobiga o'ngga va yuqoriga siljiydi.
(M/ P)s=(M/ P)d (Y,i)
Tabiiyki, tegishli ravishda tovar va xizmatlar bozorida muvozanatning (IS) siljishi mavjud. Buni quyidagi formula bilan ifodalash mumkin:
Y=C(YT)+I(r)+G
Shaxsiy daromadning o'sishi evaziga iste'mol talabining ortishi real foiz stavkasining oshishiga va pulga bo'lgan talabning oshishiga parallel ravishda olib keladi.
Foiz stavkalarining oshishi investitsiyalarning kamayishiga va chet eldan kapital oqimining sekinlashishiga olib keladi ( NFI1 dan NFI2 ga o'tish ). Natijada sof eksportning (NX(er)) kamayishi kuzatiladi, bu valyuta kursining va pirovardida milliy valyuta kursining o‘sishi bilan funksional bog‘liqdir.
Tahlil va natijalar
Mustaqillik yillarida O‘zbekiston tashqi qarz siyosatining konservativ xarakterga ega bo‘lishi natijasida davlat qarzi darajasi xalqaro standartlar va boshqa davlatlar bilan qiyosiy tahlil qilishda o‘rtacha. Buni quyidagi 1- jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rishimiz mumkin.
O‘zbekiston Respublikasi va jahon miqyosida davlat qarzining YaIMga nisbatan qiyosiy tahlili

Ko'rsatkichlar

2018

2019

2020

2021

2022

ning davlat qarzi ulushi, O‘zbekiston YaIMda, foizda,

29.2

30.5

36.1

34.1

36.4

Jahon davlat qarzining YaIMdagi ulushi,%

81.5

83.3

96.4

97.8

92.3

Rivojlangan mamlakatlar davlat qarzining (G8) YaIMdagi ulushi, %da

103.9

105.2

122.4

124.8

120.3

Tez rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, foizda,

49.7

53.2

62

58

65.1

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi axboroti.

1-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, tahlil qilingan 2012-2019 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida davlat qarzining o'sish tendentsiyasi kuzatilgan. Davlat qarzining YaIMga nisbatan tebranish amplitudasi ushbu davrda (2012-2020 yillar) min.7,1% va maks. 36,1%. Past ko'rsatkich 2014 yilda qayd etilgan va so'nggi yillarda barqaror o'sish tendentsiyasiga ega. O‘zbekistonda qarz yuki boshqa davlatlarga nisbatan past. Xususan, jahonning yalpi ichki davlat suveren qarzi 2013-yilda jahon yalpi ichki mahsulotiga nisbatan eng past ko‘rsatkich bo‘lib, 78,3 foizni, 2020-yilga borib esa 96,4 foizni, eng yuqori ko‘rsatkichni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Jahon davlatining suveren qarzining ushbu ko'rsatkichi va uning o'sishiga rivojlangan mamlakatlarning qarzlari ta'sir ko'rsatdi.
Xususan, tahlil qilinayotgan davrda rivojlangan (Katta sakkizlik) davlatlarining qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 100 foizdan oshganini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, tahlil qilinayotgan davrda eng past ko‘rsatkich 2018-yilda (103,9 foiz) kuzatilgan bo‘lsa, 2020-yilga borib bu ko‘rsatkich 122,4 foizga yetishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, bu, asosan, 2020-yilgi global pandemiya natijasida iqtisodiy o‘sish sur’atlarining sekinlashishi, davlat xarajatlarining haddan tashqari oshishi bilan bog‘liq muammolar bilan bog‘liq.
Rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past bo'lsa ham (min.37% - 2012, maksimal 62% -2020), tahlil qilinayotgan davrda barqaror o'sish sur'atlariga ega bo'ldi.
Umuman olganda, O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi solishtirma ko‘rsatkichlarga nisbatan past bo‘lsa ham (yuqori qarz yuki 2020 yil prognozini hisobga olgan holda 36,6 foiz), 2017-2020 yillarda O‘zbekistonda ularning dinamik o‘rganish tendentsiyasi yuqori ekanligini ko‘rsatmoqda. o'sish. Bu, o‘z navbatida, beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatda mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etishda faol qarz siyosatidan keng foydalanilayotganidan dalolat beradi.
O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish. Demak, bu davrda davlat qarzi siyosatining konseptual asosi davlat qarzining kapital ishlab chiqaruvchi nazariyasiga asoslanadi.
Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining statik ko'rsatkichlari yaqin vaqt ichida o'zgaradi
yillik dinamik tendentsiya natijasida uning ishlashiga qarab o'rta muddatli hisoblanadi.
Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining yillik o‘sishi (+) yoki kamayishi (-) sur’ati (D(Uzb)) o‘tgan yilgi nominal miqdoridan joriy yil ulushining nominal miqdorini (N(Uzb)t) ayirish yo‘li bilan. yillik o'sish (N(Uzb)t- aniqlash mumkin.

Xususan, 2013-14 yillarda global miqyosda (DW2013=-1,3%) jahon yalpi ichki mahsulotidagi davlat qarzining yillik qisqarishi asosan G8 (G2013=-1,5% ) qisqarishi bilan bog‘liq edi . Bu yillardagi pasayish quyidagi holatlar bilan izohlanishi mumkin.


Birinchidan, davlat qarzi, asosan, tashqi qarz hisobiga shakllangan bo‘lib, uning hissasiga xorijiy investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasi hukumati kafolatlari ko‘rinishidagi ichki qarzlar to‘g‘ri keldi.
Ikkinchidan, davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining yillik qisqarishi qarzni to‘lash jarayoni bilan emas, balki davlat qarzining nominal hajmining o‘sishi bilan, yalpi ichki mahsulotdagi davlat qarzi ulushining yillik qisqarishi bilan bog‘liq.
Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining birinchi to'lqini (2007-2011) sharoitida rivojlangan mamlakatlarda (Katta sakkizlik) davlat moliya tizimidagi muammolar, surunkali taqchillik va qarzdorlikning yuqori darajasi Inqirozning ikkinchi to'lqini sharoitida ( 2012 yildan keyin) devalvatsiya (Devalvatsiya-Qarz tuzog'i) muammosining oldini olishga qaratilgan siyosat yuritish uchun asos bo'ldi .
Shu bois rivojlangan mamlakatlarda 2013-2015 (2013-yil -1,5%, 2014-yil -0,6%, 2015-0,4%) va 2017-2018 (2017-yil -2,2%, 2018-yil) -0,6% yillarda davlat qarz ulushining qisqarishi kuzatildi.

2-rasm. Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining dinamik tendentsiyalari.

2 -rasmga ko'ra , davlat qarzi ulushining o'zgarishi dinamik tendentsiyasi


O‘zbekistonda 2016-2020-yillarda YaIMda yuqori bo‘ldi va tendentsiya tenglamasi quyidagicha edi:
y=0,6193x2 -2493,4x+3E+06
Determinatsiya koeffitsienti R² = 0,9907 edi. Bu ko'rsatkich 2020 yilga borib dunyo, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori o'sishdir. Xususan, 2019 yilga nisbatan rivojlangan mamlakatlarda davlat qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushida 2020 yilda yuqori o‘zgarishlar kuzatildi, R 2=0 gorizontal platformasining zaif pasayishiga asoslangan polinom tenglamasini aniqlash koeffitsienti past, 6139. Chunki 2020-yilga kelib 2019- yilga nisbatan keskin o‘sish kuzatilmoqda.
2010-yildan buyon O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzi siyosatida tashqi qarz ustuvor yo‘nalish bo‘lib kelgan. Natijada oxirgi o‘n yillikda shakllangan davlat qarzi asosan tashqi qarz bo‘ldi. Amalda qisqa muddatli davlat obligatsiyalari ichki qarz vositalari sifatida qo‘llanilgan va bu qarz vositalari vaqtinchalik naqd pul tanqisligini qoplash orqali davlat byudjetining amaldagi joriy likvidligini ta’minlashga xizmat qilgan. Ushbu majburiyatlarning qisqa muddatli bo'lishi ularni joriy yil davomida to'liq qoplash imkonini berdi.
Yalpi davlat qarzi 2014 yilda 4698,2 mln. AQSH dollarini, 2017 yilga kelib esa 7600 mln. dollarni tashkil etgan bo'lsa, asosan umumiy qarz tashqi qarzga to'g'ri kelganini ko'rishimiz mumkin. Davlat o’rta muddatli g’aznachilik obligatsiyalari asosan banklar va yuridik shaxslarga joylashtirish uchun mo’ljallangan bo’lib, REPO operatsiyalarining ob’yekti bo’lib, kreditlar bo’yicha garov sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu jarayonda ham markaziy bank fiskal agent vazifasini bajarib, kredit vositasi investor uchun davlat byudjetiga hissa qo‘shganligini tasdiqlaydi. Shuningdek, tahlil qilinayotgan davr mobaynida yalpi davlat qarzining asosiy tarkibiy qismini tashqi qarz tashkil etgan. Shu bois o‘rta va uzoq muddatli davlat qarzini boshqarish tizimida tashqi qarzni boshqarish tizimini takomillashtirish strategik masalalardan biridir.
Tashqi qarzni jalb qilishda kreditorlar nuqtai nazaridan xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning kreditlari katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, 2020-yil boshiga qadar davlat qarzi 21,7 milliard so‘mni tashkil etadi. AQSH dollarini (YaIMga nisbatan 36,0%) tashkil etdi. Shundan tashqi qarz 15710,1 mln. AQSh dollarini (YaIMga nisbatan 25,4%) tashkil etdi.
Mamlakatning kreditorlar hisobidan tashqi qarzi 6,7 milliard so‘mni tashkil etdi. AQSh dollari ko‘tarildi. Xalqaro moliya institutlari hisobidan 7,7 mlrd. AQSH dollari va 1,0 mlrd. USD.
2019-yilda kredit mexanizmi ko‘rinishidagi tashqi qarz manbalari (jami 3929,0 million dollar) bo‘yicha Osiyo taraqqiyot banki yetakchi bo‘lib, xalqaro moliya institutlarining umumiy kreditlarining 51 foizini tashkil etdi. Bundan tashqari, Jahon banki guruhi a’zolari tomonidan ajratilgan kreditlarning ulushi 37 foizni, Islom taraqqiyot banki kreditlarining kreditlardagi ulushi esa 11 foizni tashkil etadi.

Yüklə 30,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin