Ozan dünyasi №2(5), 2011Yüklə 1,11 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix10.06.2017
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ƏDƏBĠYYAT: 
 
1.
 
Əfəndiyev P. – Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, Maarif, 2008.  
2.
 
Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Gənclik, 1978.  
3.
 
Koroğlu. Bakı, Yazıçı, 1975.  
4.
 
Qaçaq  Ġsmayılın  dastanı.  (Toplayıb,  tərtib  edəni  Z.Xınalı)  Bakı,  Adiloğlu, 
2008.  
5.
 
Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). Bakı, Elm, 1972.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
105 
 
 
 
 
 
SAHĠBƏ PAġAYEVA 
AMEA Folklor İnstitutunun  
elmi əməkdaşı 
 
 
 
 
AġIQ ELĠ, EL AġIĞI YAġADAR 
 
Dünyaya  göz  açıb  özünüdərk  çağına  çatan  hər  bir  insanın  bir  amalı 
olur bu həyatda: özünə xas cığır açıb layiqli yer tutmaq. Elə bu amalla da 
kimi  müəllim,  həkim,  kimi  aĢpaz,  rəngsaz  olur.  Kimi  də  qəlbindəki 
yaradıcılıq  məĢəlindən  gələn  enerji  ilə  ömrünü  sənətə  verib,  elin-günün 
könlündə  yaĢayır.  Belə  sənətsevərlərdən  biri  də  xalqımızın  aĢıq 
yaradıcılığı irsinin layiqli davamçısı AĢıq Mahmuddur.  
Təxminən  30  il  öncə  xalqımızın  folklor  qaynaqlarının  görkəmli 
tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, professor Sədnik PaĢa Pirsultanlı 
topladığı folklor nümunələrinin orijinallığını qorumaq məqsədilə nənə və 
babalarımızdan  bizə  miras  qalan  irsimizi  yaddaĢlara  həkk  etmək  üçün 
min  bir  kənd  gəzir.  Elə  bu  minvalla  üz  tutur  Tovuz  rayonuna.  Rayonun 
kəndlərini  qarıĢ-qarıĢ  gəzib  ağbirçək  və  ağsaqqallarla  söhbətləĢən  S.Pir-
sultanlı  bir  dost  məclisinə  baĢ  çəkir.  Sazlı-sözlü  bu  məclisə  Ģuxluq  qat-
anlardan  biri  də  AĢıq  Mahmud  olur.  O  zamanlar  hələ  gənc  olan  AĢıq 
Mahmud valehedici istedadı ilə S.Pirsultanlının diqqətini cəlb edir. Alim 
geri dönər-dönməz gələcəyin bu istedadlı aĢığı haqqında məqalə yazır və 
beləliklə  də  onu  mətbuatda  iĢıqlandırmaqla  daha  geniĢ  kütləyə  təqdim 
edir.  Bilmirəm  bu  təsadüfdürmü,  deyilmi,  atam  Sədnik  PaĢa  Pirsultanlı-
nın bir zaman haqqında məqalə yazaraq elmi auditoriyaya təqdim etdiyi 
bu  istedadlı  sənətkar  AĢıq  Mahmudla  30  il  sonra  əməkdaĢı  olduğum 
AMEA Folklor Ġnstitutunda tanıĢ olub bu məqaləni qələmə almaq mənə 
də nəsib olur.  
El-el,  oba-oba,  kənd-kənd  gəzib  həm  xalqımızın  əsrlərdən  keçib  gə-
lən dastanlarını, el havalarını canlandıran, həm də özünün yeni-yeni yara-
dıcılıq yenilikləri ilə yaddaĢımızı təzələyən, irsimizi zənginləĢdirən AĢıq 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
106 
Mahmud “Hörmət olan yerdə məhəbbət olar” Ģeir kitabı ilə sevənlərinin 
qarĢısına çıxır.  
 
AĢıq  Mahmudun  yara-
dıcılığı  mənəvi  irsimizi 
zənginləĢdirməklə  bahəm 
mənəviyyatımızı  da  təzə-
ləyir.  Onun  poeziyası  insa-
nı  paklığa,  təmizliyə,  düz-
lüyə səsləyir. 
 
 
 
 
İnsanı pis yola aparar tamah
Pis yolun yolçusu çəkər aman-ah, 
 
- deyən AĢıq Mahmud insanı tamahının qurbanı olmaqdan çəkindirir. 
AĢığa görə əgər insanın qəlbi gözəl olarsa, həyatı da gözəl olar: 
 
Hər bir kəsə qəlbə görə 
Allah verir qisməti. 
 
Ġnsanın tamah, kin,  küdurət,  həsəd kimi  qəlbini  çirkləndirən hisslər-
dən qurtulub  paklanması  üçün mənəvi  gözəlliyə  səsləyən AĢıq  Mahmud 
Allahın  verdiyi  ağıldan  mahircə  istifadə  etməyi  öz  simasında  heç  Ģüb-
həsiz oxucularına da tövsiyə edir: 
 
Həyatı dərk edib düşünsən əgər, 
Mahmud, ömrün-günün mənalı keçər. 
 
Yaradıcılığında dini motivlərə yer verən AĢıq Mahmud insanı nəinki 
bu  günü,  həm  də  sabahı  üçün  də  tədarük  görməyə  çağırır.  Möv-
cudluğunun  sonunu  bu  dünyanın  hüdudları  ilə  sərhədləndirməyən  aĢıq 
insanın hər əməlinin axirəti üçün bir biçin olacağını vurğulayaraq yazır: 
 
Əzizim bu dünyada, 
Bu cahanda, bu dünyada. 
İnsan oğlu axirəti 
Qazanar bu dünyada. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
107 
 
Elinin,  vətəninin  dərdinə  yanıb,  halına  acıyan  aĢıqlarımız  qədirbilən 
xalqımız tərəfindən əbəs yerə “el aĢığı” adlandırılmamıĢlar. Çünki onlar 
xalqın sevincinə sevinib, kədərinə Ģərik olmuĢlar. Hər birimiz kimi, AĢıq 
Mahmudu da üzüb ortaq dərdimiz. 
 
Baş fikirli, ürək qəmdi, kədərdi, 
Bu həyatda yaşamaq da hədərdi, 
 
- deyən el aĢığı uca Allahdan dərdimizə Ģəfa diləyir və elə bu arzuyla 
da əl açır səmaya: 
 
Əzizim, gülsün üzü
Sevinsin, gülsün üzü. 
Azad olsun Qarabağ, 
Xalqımın gülsün üzü. 
 
 
Sözünə,  vədinə  sadiq  olan  AĢıq  Mahmud  dost  olan  insanlardan  da 
eyni  sədaqəti  gözləyib  vəfa  istəyir.  Belə  dostlar  yolunda  canından  belə 
keçməyə hazır olduğunu vurğulayır: 
 
Əzizim, qurbanam mən, 
İsmimdi, Qurbanam mən. 
Etibarlı dostlara 
Həmişə qurbanam mən. 
 
Könlünü saza verib, ömrünü sənətə fəda edən AĢıq Mahmud ömrünü 
hədər yaĢamamıĢ, həyatda layiq olduğu yeri  tuta bilmiĢdir. 
Bir  çox  mükafatlara,  o  cümlədən  Prezident  təqaüdünə  layiq  görülən 
AĢıq  Mahmud  bundan  da  ziyadə  xalqın  sevgisini  qazanıb  “el  aĢığı” 
səviyyəsinə  qalxa  bilmiĢdir.  Bütün  maddiliklərdən  uzaq  olan  AĢıq 
Mahmud təmiz adı, sağlam canı hər Ģeydən uca tutaraq yazır: 
 
Xoşbəxt kimdi, kimsə soruşsa məndən, 
Təmiz adı, sağlam canı deyərdim. 
 
Vətəninin qeyrətli oğlu, örnək ailə baĢçısı, sənətinin vurğunu olan el 
aĢığı sahib olduğu hər Ģey üçün uca Yaradanına Ģükür edir: 
 
 
Bu qəlbimdən qəmi sildi, 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
108 
Ol Xudaya min şükür. 
İşimi səhman elədi
Saldı saya, min şükür. 
Sənətimin qüdrətiynən, 
Çatdım şana-şöhrətə, 
Həmd olsun cəlalına, 
O Mövlaya min şükür. 
 
Qəlbindəki  istedada  sahib  çıxıb  onu  ən  gözəl  Ģəkildə  təqdim  edən, 
seçdiyi  sənətə  vicdanla  qulluq  edən,  səadətə  bərabərcə  qovuĢmaq  üçün 
ailə  qurub  övladlarını  ən  gözəl  Ģəkildə  tərbiyə  edən,  halal  ruzi  ilə  qane 
olub  Yaradanına  Ģükür  edən  hər  bir  insan  xoĢbəxtdir  məncə,  AĢıq 
Mahmud kimi!  
 
 
 
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
109 
 
ġĠRVANLI AġIQ AĞAMURAD 
 
Ġndi  onu  tanımayan 
yoxdur.  Adı  hər  yerdə 
hörmətlə çəkilir, el için-
də  nüfuzu  var.  Ölçülü-
biçili davranıĢı ilə seçi-
lir.  ġirvan  aĢıq  məktə-
binin  ən  layiqli  davam-
çılarından sayılır. Məla-
hətli  səsi,  kövrək  avazı 
ilə ürəkləri riqqətə gəti-
rir. Oxuduğu havalarda, 
havacatlarda 
tanınmıĢ 
sənətkarları – AĢıq ġakiri, AĢıq Məmmədağanı, AĢıq Bəyləri xatırladır.  
Yəqin  dəyərli  oxucularımız  söhbətin  AĢıq  Ağamuraddan  getdiyini 
duymamıĢ deyillər. Çoxlarının bu gözəl sənətkar haqqında kifayət qədər 
məlumatı var. Bu bilgini bir az da geniĢləndirmək məqsədilə el sənətkarı 
barədə müəyyən qeydlər etməyi lazım bildik.  
Ağamurad  Balamurad  oğlu  Ġsrafilov  1964-cü  ilin  iyunun  14-də  ġa-
maxı  rayonunun  Mərzəngəli  kəndində  anadan  olub.  Səkkizillik  məktəbi 
doğma kəndində, orta məktəbi isə Sabir qəsəbəsində bitirib. 1983-1985-
ci illərdə ordu sıralarında hərbi xidmətdə olub.  
UĢaq yaĢlarından aĢıq sənətinə xüsusi marağı ilə diqqət çəkib. Dövrü-
nün  tanınmıĢ  ziyalısı,  Ģair  Nadir  Mərzəngəli  Ağamuradın  yalnız  dayısı 
deyil, həm də ilk sənət  müəllimi olub. Sənətin sirlərini dayısından öyrə-
nən Ağamuradın bir aĢıq kimi yetiĢməsində əvəzsiz səsi, avazı ilə seçilən 
sənətkarların  rolu  da  az  olmayıb.  AĢıq  Baratdan,  AĢıq  ġərbətdən,  AĢıq 
Xanmusadan bu müqəddəs sənətə dair çox mətləbləri mənimsəyib.  
El  məclislərinə  1988-ci  ildə  -  hələ  14  yaĢında  ikən  ayaq  açıb.  Ġlk 
ifasından rəğbətlə qarĢılanıb, özünə çoxlu pərəstiĢkar toplayıb...  
Ġndi onun səsi televiziya ekranlarından, radio dalğalarından, müsabi-
qə və festivallardan, nüfuzlu tədbirlərdən gəlir. AĢıq sənətini bütün qüvvə 
və bacarığı ilə, istedadı və ruhu ilə yaĢatması, uluların, dədələrin ruhunu 
sazdan qərib düĢməyə  qoymaması  ona olan məhəbbət  və inamı  birə-beĢ 
qat artırıb. Amil Çingizoğlu, Rza Məmmədov və baĢqalarının Ģagird kimi 
onun qulluğunda durmaları da buna bariz bir nümunədir.  
AĢıq  Ağamurad  onların  bir  sənətkar  kimi  yetiĢmələri  üçün  əlindən 
gələni əsirgəmir, ifaçı və yaradıcı aĢıq kimi özünün  bir-birindən oxunaq-

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
110 
lı gəraylı, qoĢma, təcnis, deyiĢmə və ustadnamələri ilə də Ģagirdlərini va-
qif edir.  
O, bir sıra festivalların laureatı olub, səsi radionun qızıl fonduna daxil 
edilib. Haqqında radio və televiziya kanallarında rəngarəng veriliĢlər ha-
zırlanıb, qəzet və jurnallarda məqalələr dərc olunub.    
AĢığın zəngin kitabxanası, sənət arxivi var. KeçmiĢ aĢıqların lent ya-
zılarını, radio və televiziyalardakı çıxıĢlarını, ünvanına gələn məktubları, 
dəvətnamələri,  dövlət  tədbirlərindəki  çıxıĢlarını  və  s.  göz  bəbəyi  kimi 
qoruyur.  
AĢıq  Ağamurad  1990-cı  ildən  həm  də  doğma  Mərzəngəli  kənd  klu-
bunda çalıĢır. DöyüĢ bölgələrində - Ağdamda, Füzulidə, Qubadlıda, Zən-
gilanda, Goranboyda, Tərtərdə dəfələrlə əsgərlər qarĢısında çıxıĢları olub. 
Daha  sonra  bu  ifaların  coğrafiyası  geniĢlənib.  O,  Bərdə,  Mingəçevir, 
Yevlax,  Gəncə,  ġəmkir  və  digər  bölgələrdə  yerləĢən  hərbi  hissələrin  də 
qonağı  olub.    2007-ci  ildə  Ġğdır  Ģəhərində  Türkiyə  Cümhuriyyətinin 
yaranmasının ildönümü münasibətilə təĢkil olunmuĢ konsertdə çıxıĢ edib. 
Elə  həmin  il  “Səbuhi”  səsyazma  studiyasında  3  disk-albomu  buraxılıb. 
Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  Fransanın 
“Maison  des  siltires”  Assosiasiyası  ilə  birgə  hazırladığı  AĢıq  musiqisi 
antologiyası disk-albomunda AĢıq Ağamuradın ifasına da yer ayrılıb.      
S.Ə.ġirvani adına ġamaxı rayon tarix muzeyində aĢıq Ağamurada aid 
xüsusi guĢə də yaradılıb. Burada onun tərəfindən muzeyə təhvil verilmiĢ 
onlarla eksponat nümayiĢ etdirilir...  
 
TURAL 
 
 
Redaksiyadan:  Aşıq  Ağamurad    2011-ci  il  iyunun  2-6-da  Dağıstan 
Respublikasının paytaxtı Mahaçqala şəhərində keçirilən “Xəzər dənizi – 
dostluq  sahilləri”  Rusiya  regionları  və  Xəzəryanı  ölkələrin  Beynəlxalq 
Xalq  yaradıcılığı  festivalında  sənət  yoldaşları  Qənimət  Qədirov,  Mahir 
Niftəliyev  və  Cahandar  Musayevlə  birlikdə  Azərbaycan  aşıqlarını 
ləyaqətlə  təmsil  edib,  fəxri  diploma  layiq  görülüb.  Bu  münasibətlə  Aşıq 
Ağamuradı təbrik edir, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 
 
 
  
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
111 
 
OZAN DÜNYASINDAN SORAQLAR 
 
SARI AġIĞA HƏSR OLUNMUġ KONSERT 
 
  
 Aprelin 30-da Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasında Laçın rayonunun aĢıqları “Sarı AĢığın iĢığında” adlı konsert 
proqramını təqdim etmiĢlər.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan AĢıqlar Birliyi və Laçın 
Rayon Ġcra Hakimiyyətinin birgə təĢkil etdikləri gecədə tanınmıĢ elm və 
mədəniyyət xadimləri, ziyalılar iĢtirak etmiĢlər. Konsertə ölkəmizin digər 
bölgələrindən də aĢıqlar dəvət olunmuĢdular.  
AMEA-nın  Nizami  adına  Ədəbiyyat  Ġnstitutu  direktorunun  müavini, 
professor Məhərrəm  Qasımlı Azərbaycan aĢıq  sənətinin  xüsusiyyətlərin-
dən danıĢmıĢdır. Hazırda Laçında 100-dək aĢığın el sənətini davam etdir-
diyini  diqqətə  çatdıran  alim  bunun  təsadüfi  olmadığını,  onların  qüdrətli 
söz  sərrafı  Sarı  AĢığın  ilham  bulağından  su  içdiklərini  demiĢdir. 
BildirmiĢdir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 
ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyevanın  qayğısı  sayəsində  Azərbaycan  aĢıq  sənəti  YUNESKO-nun 
“Qeyri-maddi mədəni irs siyahısı”na daxil edilmiĢdir.  
Sonra mərdlik diyarı Laçının tarixini, təbii gözəlliklərini və memarlıq 
abidələrini,  eləcə  da  Sarı  AĢığın  məqbərəsini  əks  etdirən  film  nümayiĢ 
etdirilmiĢdir.  

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
112 
Laçın Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Ramiz Cəbrayılov Azərbay-
can  aĢıq  sənətinin  tarixi,  o  cümlədən  Sarı  AĢığın  həyat  və  yaradıcılığı 
haqqında  məruzə  etmiĢdir.  BildirmiĢdir  ki,  Azərbaycan  aĢıq  ədə-
biyyatında qüdrətli bayatı ustası kimi adını tarixin yaddaĢına yazan Sarı 
AĢığın zəngin irsi ilə təkcə laçınlılar deyil, bütün xalqımız öyünə bilər.  
BildirilmiĢdir ki, günümüzə gəlib çıxan rəvayətlərə görə, el sənətkarı, 
saf məhəbbət, zərif duyğular tərənnümçüsü Sarı AĢıq XVII əsrdə Laçının 
Güləbird kəndi yaxınlığında yaĢamıĢ, elə o torpağa da qovuĢmuĢdur. Sarı 
AĢıqdan  söz  açan  ilk  yazılı  qaynaq  isə  Əndəlib  Qaracadağinin 
“Təzkirəyi-Qaradaği” əsəridir.  
Bir sıra əsərlərdə AĢıq Qərib, Yetim, Qurbanəli, Abdulla, Nəbi adı ilə 
tanınan Sarı AĢığın  əsl  adı  Sarı olmuĢ, YaxĢı adlı bir qıza aĢiq  olandan 
sonra “AĢiq” təxəllüsü ilə tanınmıĢ, bayatı janrının incilərini yaratmıĢdır.  
Tədbirdə  AĢıq  Cabbar,  AĢıq  Umbay,  AĢıq  Famil  və  baĢqa  sənətkar-
ların ifaları səslənmiĢdir. TamaĢaçılar Sarı AĢığın kövrək bayatılarındakı 
duyğuların saflığından od almıĢ aĢıq havalarını heyranlıqla dinləmiĢlər. 
 
 “SAZIN SÖZÜ” 
 
Aprelin 21-də  Hüseynqulu Sarabski adına mədəniyyət evində “Sazın 
sözü” adlı konsert keçirilib. 
 Xətayi Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin AĢıqlar Birliyi ilə birgə təĢkil 
etdiyi  tədbiri  giriĢ  sözü  ilə  açan  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası 
(AMEA)  Folklor  Ġnstitutunun  AĢıq  yaradıcılığı  Ģöbəsinin  müdiri, 
folklorĢünas, AAB-nin Ġdarə heyətinin üzvü Elxan Məmmədli son vaxtlar 
aĢıq sənətinə xüsusi diqqət və qayğı göstərildiyini bildirib. 
FolklorĢünas deyib ki, qədim saz sənəti özünün yeni inkiĢaf dövrünü 
yaĢayır. Azərbaycanın aĢıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni 
irs  üzrə  reprezentativ  siyahısına  daxil  edilməsi  dövlətin  mədəniyyət 
siyasətində apardığı islahatların nəticəsidir. 
Azərbaycan  AĢıqlar  Birliyinin  katibi,  “Ozan  dünyası”  jurnalının  baĢ 
redaktoru  Musa  Nəbioğlu  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  AĢıqlar 
birliyi  ilə  birgə  həyata  keçirdiyi  layihələrdən  danıĢıb.  O,  Azərbaycanda 
Beynəlxalq  AĢıq  Festivalının  davamlı  olaraq  iki  ildən  bir  keçiriləcəyini 
deyib. 
Konsertdə  gənc  aĢıqlardan  Nemət  Qasımlı,  Azər  Fərmayıloğlu, 
Fatimə Cəbrayıllı, Məhsəti Azaflı və baĢqaları maraqlı konsert proqramı 
ilə çıxıĢ ediblər. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
113 
 
 
 TEATR MUZEYĠNDƏ TƏDBĠR  
 
2011-ci  il  mayın  14-də  Cəfər  Cabbarlı  adına  Azərbaycan  Dövlət 
Teatr Muzeyi “Muzeylər gecəsi ”  beynəlxalq  aksiyası ilə bağlı   aĢıq ya-
radıcılığına  həsr  olunmuĢ  bədii  gecə  keçirmiĢdir.  Tədbiri  muzeyin  elmi 
iĢlər  üzrə  direktor  müavini  Sevinc  Mikayılova  açaraq    iĢtirakçıları  sa-
lamlamıĢ, qonqlara aĢıq sənətində tamaĢa ənənələrindən söhbət açmıĢdır. 
Sonra  söz  Azərbaycan  AĢıqlar  Birliyinin  katibi  Musa  Nəbioğluna  veril-
miĢdir. M.Nəbioğlu aĢıq yaradıcılığının qədim el sənəti olmasından, tari-
xin  bəzi  məqamlarında  sıxıĢdırılmasına  baxmayaraq,  layiqli  təmsilçilər 
tərəfindən bu günə qədər yaĢadılaraq gənc nəsillərə çatdırılmasından da-
nıĢmıĢdır. O, birlik üzvləri sırasında cavanların çox olmasını sevindirici 
hal kimi qiymətləndirmiĢdir.  
Sonra söz  musiqiyə verilmiĢdir. Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin üzv-
ləri  Ġlham  Aslanbəylinin,  Elçin  Xaliqoğlunun,  Azər  Fərmayıloğlunun, 
Kamil  Nəbizadənin,  həmçinin  Cənubi  Azərbaycan  aĢıqlarından  Ġbrahim 
Qaradağlının,  Rza  Rzainin,  Ümid  Cabbarinin  və  Yunis  ġahbazinin  ifa 
etdikləri  musiqi nömrələri tədbir iĢtirakçılarının ruhunu oxĢamıĢdır. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
114 
 
AġIQLARIMIZ DAĞISTANDA KEÇĠRĠLƏN 
BEYNƏLXALQ FESTĠVALDAN QAYIDIB 
 
2011-ci  il  iyunun  2-6-da  Dağıstan  Respublikasının  paytaxtı 
Mahaçqala Ģəhərində “Xəzər dənizi – dostluq sahilləri” Rusiya regionları 
və  Xəzəryanı  ölkələrin  Beynəlxalq  Xalq  yaradıcılığı  festivalı  keçirilib. 
Festivalda  respublikamızı  Azərbaycan  AĢıqlar  Birliyinin  katibi  Musa 
Nəbioğlunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. Bu günlərdə 
səfərdən  qayıdan  M.Nəbioğlu  festivalla  bağlı  təssüratlarını  bölüĢərək 
demiĢdir:  Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin 
xətti ilə festivala  yola düĢən nümayəndə  heyətinə aĢıq  Ağamurad  Ġsrafi-
lov və onu müĢayiət edən Qənimət Qədirov, Mahir Niftəliyev və Cahan-
dar  Musayev  daxil  idi.  Festivalda  Azərbaycanla  yanaĢı  Qazaxıstandan, 
Rusiyanın  Astraxan  vilayətindən  və  Kalmıkiyadan  gəlmiĢ  nümayəndə 
heyətləri  və  Dağıstan  Respubliksında  yaĢayan  ayrı-ayrı  xalqları  təmsil 
edən folklor qrupları iĢtirak edirdi. 
Festivalın proqramına əsasən iyunun 2-də Maxaçkala Ģəhərindəki Rus 
Dram  Teatrında “Milli  geyimlərin poeziyası” devizi  altında gənc dizay-

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
115 
nerlərin  müsabiqəsi  keçirildi.  Həmin  tədbirdə  milli  geyimdə  səhnəyə 
çıxan aĢıqlarımızın da çıxıĢı oldu.  
Ġyunun 3-də günün birinci yarısında festivala gəlmiĢ nümayəndə he-
yətlərinin  rəhbərləri  ilə  əvvəlcə  Dağıstan  Respublikası  Hökumətində 
görüĢ  keçirildi.  Burada  baĢ  nazirin  müavini  Nizami  Kaziyev  bizi  qəbul 
etdi. Sonra isə Maxaçkala Ģəhərinin meri S.Əmirovun  qəbulunda olduq.  
Günün ikinci yarısında isə festivalın Qala konserti keçirildi ki, burada 
Azərbaycanı təmsil edən aĢıqların çıxıĢı tamaĢaçılar tərəfindən alqıĢlarla 
qarĢılandı,  festivalın  təĢkilat  komitəsinin  üzvləri  tərəfindən  yüksək 
qiymətləndirildi.  
Ġyun ayının 4-də günün birinci yarısında festivalda iĢtirak edən nüma-
yəndə  heyətləri  rəhbərlərinin  kütləvi  informasiya  vasitələri  iĢçiləri  ilə 
“Mədəniyyətlərin dialoqu” adlı görüĢü keçirildi. Dağısatan respublikası-
nın Milli Kitabxanasının konfrans zalında baĢ tutan bu görüĢdə Dağıstan 
Respublikasının  Mədəniyyət  naziri  Z.Z.Süleymanova,  Rusiya  Federa-
siyası Mədəniyyət Nazirliyinin BaĢ Katiblik Depaertamentinin direktoru 
Y.A.ġubin, Rusiya Dövlət Xalq Yaradıcılığı Evinin prezidenti E.S.Kuni-
na,  Rusiya  Fedrasiyası  Mədəniyyət  Nazirliyinin  incəsənət,  xalq  yara-
dıcılığı  və  beynəlxalq  əlaqələrə  dövlət  dəstəyi  Ģöbəsinin  rəisi  Q.Q.Fur-
manova  və  Dağıstan  Respublikasının  Dövlət  katibi  T.Mahmudovanın 
iĢtirak etdiyi həmin tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin də 
çıxıĢı oldu, jurnalistlərin sualları cavablandırıldı.  
Ġyunun 4-də saat 15-də isə festivalın proqramına uyğun olaraq “Oxu, 
aĢıq!”  adlı  böyük  konsert  oldu.  Bu  möhtəĢəm  tədbirdə  də  Azərbaycan 
aĢıqları  mədəniyyətimizi  layiqincə  təmsil  edərək  bənzərsiz  ifaları  ilə 
dağıstanlıların rəğbətini qazandılar.  
Ġyunun 5-də festival öz iĢini bölgələrdə davam etdirdi və Azərbaycan 
nümayəndə  heyəti  proqramda  nəzərdə  tutluduğu  kimi,  Dərbənd  rayo-
nunun Tatlıyar kəndində konsert proqramı ilə çıxıĢ etdi, sonra isə tarixi 
Dərbənd qalasına ekskursiyamız oldu.  
Azərbaycan aĢıqlarının son çıxıĢı iyunun 6-da Maxaçkala Ģəhərindəki 
B.Muradova adına Dağıstan Mədəniyyət və Ġncəsənət Kollecində oldu.   
Festivalın  keçrildiyi  günlərdə  Azərbaycan  nümayəndə  heyəti  Dağıs-
tan  kütləvi  informasiya  vasitələrinin  diqqət  mərkəzində  oldu,  televizi-
yalar,  qəzet  və  jurnallar  aĢıqlarımızın  çıxıĢını  geniĢ  iĢıqlandırdılar,  mü-
sahibələr  götürdülər.  Orada  olduğumuz  müddətdə  hər  an  mədəniyyəti-
mizə və incəsənətimizə böyük sayğı və ehtiram gördük.
  
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
116 
 
“DƏDƏ ġƏMġĠR KÖNÜLLƏRDƏ” 
 
2011-ci il yunun 23-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Döv-
lət Filarmoniyasında Kəlbəcər aĢıqlarının “Dədə ġəmĢir könüllərdə” adlı 
konserti olmuĢdur.  
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  Azərbaycan  AĢıqlar  Birliyi  və 
“AĢıq  ġəmĢir”  Mədəniyyət  Ocağı  Ġctimai  Birliyinin  təĢkilatçılığı  ilə 
keçirilən  tədbirdə  Milli  Məclisin  deputatları,  Ģair  və  yazıçılar,  Kəlbəcər 
ziyalıları, saz-söz vurğunları iĢtirak etmiĢlər.  
Tədbiri  açan  folklorĢünas  alim,  filologiya  elmləri  doktoru,  professor 
Məhərrəm  Qasımlı  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  milli  mənəvi  dəyərləri-
mizin qorunub saxlanmasında müstəsna xidmətlərini xatırlatmıĢdır. Ənə-
nəvi aĢıq sənətinin xüsusiyyətlərindən bəhs edən alim Dədə ġəmĢirin si-
masında  bu  sənətin  ölməzlik  qazandığını,  daha  da  inkiĢaf  etdiyini  de-
miĢdir.  BildirmiĢdir  ki,  Azərbaycan  aĢıq  sənətində  Kəlbəcər  qolu  xüsu-
silə  fərqlənir.  Qədim  köklərə  malik  olan  bu  sənətin  zənginləĢməsində 
AĢıq ġəmĢirin böyük əməyi vardır.  
Kəlbəcər Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Vidadı Məhərrəmov çı-
xıĢında bugünkü tədbiri dövlət qayğısının təzahürü kimi qiymətləndirmiĢ 
və  Ağdabanlı  Qurbanın  ailəsində  dünyaya  gələn,  Səməd  Vurğun  tərə-
findən Azərbaycana tanıdılan AĢıq ġəmĢirin həyat və fəaliyyəti haqqında 
məlumat vermiĢdir.  

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
117 
Ermənistan  hərbi  birləĢmələri  tərəfindən  iĢğal  olunmuĢ  Kəlbəcər 
rayonunun  tarixi,  coğrafiyası,  təbiəti,  memarlıq  abidələri  və  mineral 
ehtiyatlarını əks etdirən film göstərilmiĢdir.  
Sonra Dədə ġəmĢirin yetirmələri konsert proqramı ilə çıxıĢ etmiĢlər.  
AĢıqlardan  QardaĢxan,  Xalıqverdi,  Əməkdar  Mədəniyyət  ĠĢçisi 
Ədalət Dəlidağlı, ġöhrət Kərimov və baĢqaları Dədə ġəmĢirin, Sücaətin, 
Bəhmən Vətənoğlunun sözlərini saz havaları üstündə oxumuĢlar.  
Kəlbəcər aĢıqlarının çıxıĢları alqıĢlarla qarĢılanmıĢdır. 
 
Ozan dünyasından soraqları çatdırdı:  
ElĢad ÇOBANLI 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
118 
 
MÜNDƏRĠCAT 
 
Z.Yaqub. Göyçədən gələn səslər..................................................  3 
F.Çələbi. AĢıq Ələsgər, yoxsa xanəndə Ələsgər?.........................  31 
Ġ.Məmmədli. Bir fotoĢəklin tarixi haqqında................................. 38 
Sarı AĢıq. Bayatılar ...................................................................... 41 
Aydın Çobanoğlu – 60 ................................................................. 43 
T.Pənahqızı. AĢıq eldən yuxarı .................................................... 44 
A.Çobanoğlu. Saz, söz, ifaçılıq və...   .......................................... 47 
Sazın dostu, sözün dostu ............................................................. 52 
A.Yaquboğlu. AĢıq Hacı da köçdü .............................................. 55 
H.Bayramov. ġeirlər. ................................................................... 57 
Ə.Yəhyaoğlu. AĢıq Vəkil köç elədi dünyadan ............................. 60 
B.Abdulla. Bayramlar bayramı Novruz ....................................... 64 
B.Vətənoğlu. ġeirlər ..................................................................... 78 
Sazımız, sazbəndimiz .................................................................. 82 
T.Vahid. Ustadlar ustadı Dirili Qurbani ....................................... 88 
V.Hacılar. Ahıskalı sənətkarlar: Feydayi, ġeydayi və Kazım...... 92 
M.Allahmanlı. Qaçaq Ġsmayıl dastanı. ........................................ 102 
S.PaĢayeva. AĢıq eli, el aĢığı yaĢadar........................................... 105 
Tural. ġirvanlı AĢıq Ağamurad .................................................... 109 
Ozan dünyasından soraqlar ....................................................... 111 
 
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
119 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няшриййатын директору: профессор Н.Б.Мяммядли 
 
 
 
 
Korrektor: ElĢad ÇOBANLI 
 
Йыьылмаьа верилмиш 3.12.2010 
Чапа имзаланмыш 24.12.2010  
Шярти чап вяряги 7,5. Сифариш № 382. 
Каьыз форматы 70х100 1/16. Тираj 500     
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurnal  «Нурлан» няшриййат-полиграфийа мцяссисясиндя  
щазыр диапозитивлярдян чап олунмушдур.  
 
Цнван: Бакы, Ġчяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4. 
  
Qiyməti müqavilə ilə. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
121 
 


Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə