Ozan dünyasi №2(5), 2011


-cu il.  OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011Yüklə 1,11 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix10.06.2017
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1979-cu il.

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
52 
SAZIN DOSTU, SÖZÜN DOSTU
 
 
 
Görkəmli  filoloq  alim,  professor,  tanınmıĢ 
ictimai  xadim,  elmimizin  və  xalqımızın  müdrik 
ağsaqqalı Həsən Mirzə həm də sazın-sözün dostu, 
folklorumuzun  yorulmaz  tədqiqatçısı  və  təbliğat-
çısıdır.  Gözünü  açandan  sazın-sözün  əhatəsində 
böyüyən  Həsən  müəllimin  doğulub  boya-baĢa 
çatdığı  ocaq  daim  qonaqlı-qaralı  olub,  bu  evdə 
tez-tez məĢhur aĢıqların məclisi qurulub.  
Bakıda da Həsən müəllim sazdan-sözdən ayrı 
olmayıb,  aĢıqlar  tez-tez  onun  qonağı  olublar. 
Ozan-aĢıq sənətinin kamil bilicisi olan H.Mirzə aĢıqlarımıza hər zaman qayğı 
göstərib,  istər  sənətlə  bağlı,  istərsə  də  məiĢət  problemlərinin  həllində  daim 
onlara  kömək  əlini  uzadıb.  Təkcə  respublikamızda  deyil,  eyni  zamanda  Cə-
nubi  Azərbaycanda,  Borçalıda  yaĢayan  aĢıqlar  da  hər  zaman  onun  yolunu 
gözləyib,  ona  olan  sevgi  və  sayğılarını  müxtəlif  formalarda  ifadə  etməyə 
çalıĢıblar.  Bəziləri  Həsən  müəllimə  olan  məhəbbətlərini,  istək  və  arzualrını 
poetik  dillə  ifadə  ediblər.  Həsən  müəllimə  ünvanlanmıĢ  Ģeirlər  isə  bir  deyil, 
beĢ deyil... Onlardan bir neçəsini dəyərli oxucularımıza da təqdim edirik. 
“Ozan dünyası” 
 
AY HƏSƏN MĠRZƏ 
Xaçbulaq yaylağına qonaq gəlmiĢ 
 sinədəftər el ağsaqqalı Həsən Mirzəyə 
 
Dilinə, dininə məhəbbətin var, 
Azəri oğlusan, ay Həsən Mirzə. 
DaĢqın çaylar kimi coĢan təbin var, 
Sinəsi dolusan, ay Həsən Mirzə! 
 
Vətən həsrətlisən, dərdi-sərin var, 
Bütün məclislərdə sənin yerin var, 
Qanmazı qandıran kəlmələrin var, 
Qananın qulusan, ay Həsən Mirzə! 
 
Sənintək düĢünüb duymaq olurmu? 
YaxĢı iĢlərini saymaq olurmu? 
O qədər Ģirinsən, doymaq olurmu? 
Beçənin balısan, ay Həsən Mirzə! 
 
Sən elin oğlusan, elə bağlısan, 
Bülbül həvəslisən, gülə bağlısan, 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
53 
AĢığın sazında telə bağlısan, 
Ələsgər, Alısan, ay Həsən Mirzə! 
 
YaxĢılıq toxumu əkən kiĢisən, 
Mərdlərə yurd-yuva tikən kiĢisən, 
Vətən təsibini çəkən kiĢisən, 
Nəbi, Koroğlusan, ay Həsən Mirzə! 
 
Yarandığın gündən sazı sevirsən, 
Sən Ģeiri, sənəti, sözü sevirsən
Yalanı tapdayıb, düzü sevirsən, 
Həqiqət yolusan, ay Həsən Mirzə! 
 
Ürəkdən deyirəm sizə maĢallah, 
Nur saçan, nur yağan üzə maĢallah, 
Bələdsən Ģeirə, sözə, maĢallah, 
Vurğun zəkalısan, ay Həsən Mirzə! 
 
Sənət dünyasında var adın-sanın, 
ġükür, sahibisən kəskin zəkanın, 
QaĢqaçaylı deyər, Ģeirin, dastanın, 
Hamsından halısan, ay Həsən Mirzə! 
 
AĢıq Məhəmməd QaĢqaçaylı 
19.07.2010-cu il  
 
DƏRDĠMĠ
 
 
Həsən Mirzənin “Dərdimi” rədifli Ģeirinə 
 Könül Xasıyevanın ifasında qulaq asanda  
mənim də dərdim təzələndi 
 
ġair Həsən Mirzə, darıxma, qardaĢ, 
Qoymaram namərdlər bilə dərdimi. 
Səbirdən ürəkdə bir tonqal qurram, 
Yandırıb döndərrəm külə dərdimi. 
 
Güvənərəm bir Allaha, Qurana, 
Can qurban eylərəm, Azərbaycana! 
Hər bir nisgil olsa, çəkərəm cana, 
Paylaram Araza, Kürə dərdimi. 
 
Həsən Mirzə, sözlərimdə yanğı var, 
EĢidəni inandırar, qandırar, 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
54 
Ayrılıqdan damarımda qan durar, 
Gətirər ürəkdən dilə dərdimi. 
 
Çağır, Ulduz xanım kökləsin sazın, 
“Misri”, “Koroğlu” ilə gözəl avazın, 
Türk ordusu çəksin Qarabağ nazın, 
Qoy qaldırsın hərdən zilə dərdimi. 
 
Həsən Mirzə, sənli mənli bir ürək, 
Yaxından danıĢaq, yaxından gülək, 
Kəsib Qarabağın yolların külək, 
Kərəməm, çəkəcək Lələ dərdimi. 
 
Ulduz xanım çalsın “Yanıq Kərəmi”, 
Qoymaz dərd qocalda Qızıl Qələmi, 
Unutdurar mənə dərdi, vərəmi, 
Kül edib sovurram yelə dərdimi. 
 
Qızıl Qələm (Əkbər Fəttahi)  
Ġran-Tehran  
22.04.2011 
 
AY HƏSƏN MĠRZƏ 
 
Elimizin, obamızın, məhləmizin 
 ağsaqqalı Həsən Mirzəyə 
 
Sən el ağsaqqalısan, tanrı payısan, 
Bütün insanlığın qibləgahısan, 
Sən coĢub çağlayan bir dağ çayısan, 
Elin çırağısan, ay Həsən Mirzə! 
 
Zəfər toxunmasın sənə heç zaman, 
Ġlqarın düz olub sənin hər zaman, 
Tanrıdan güc aldın sən zaman-zaman, 
Sən tanrı payısan, ay Həsən Mirzə! 
 
Hər zaman zirvədən gələcək səsin, 
Bizə həyan olsun isti nəfəsin, 
Sən tez fəth edirsən dağın zirvəsin, 
Qartal vüqarlısan, ay Həsən Mirzə! 
 
Bayram Ġsmayılov 
20 fevral 2011 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
55 
ÖLÜM SEVĠNMƏSĠN QOY... 
 
 
  Araz YAQUBOĞLU 
  
AġIQ HACI DA KÖÇDÜ... 
 
Sazlı-sözlü  adamlar  el-oba  arasında 
həmiĢə  ucada  tutulub,  hörmətli  baĢbilən 
sayılıblar.  Belə  adlı-sanlı,  könülləri  fəth 
eyləyən  ustad  aĢıqlardan  biri  də  AĢıq 
Hacı Göyçəlidir. 
Bayramov  Hacı  Abbas  oğlu  22  iyun 
1931-ci  ildə  Göyçə  mahalının  DaĢkənd 
kəndinin "Hacı  Qurban"  yaylağında ana-
dan оlub.  Hələ  uĢaq  yaĢlarından aĢıqlığa 
həvəs  göstərən  Hacını  atası  (o,  sazın-sö-
zün vurğunu idi) Qərib Abbas 1945-ci il-
də  həmkəndlisi  AĢıq  Abbasəli  Nəzərova 
Ģəyird vermiĢ və bir ildən sonra Bala Məzrəli AĢıq Hüseynin yanına Ģə-
yirdliyə göndərmiĢdir. AĢıq Hacıda olan fitri istedadı nəzərə alan qüdrətli 
sənətkar Qanlılı AĢıq Mehdi 1947-1950-ci illərdə ona ustadlıq etmiĢdir.  
AĢıq Hacı ustad aĢıq kimi bir neçə Ģəyirdə aĢıqlıq sənətinin sirlərini 
öyrətmiĢdir.  BalakiĢi  (Qanlı  kəndi),  AĢıq  Səlim  (Qaraqоyunlu  kəndi), 
AĢıq  Ġslam  (AĢağı  ġorca  kəndi)  AĢıq  Hacının  yanında  aĢıqlıq  sənətinin 
sirlərinə  yiyələnmiĢlər.  AĢıq  Ġslam  düz  on  il  (1968-ci  ildən  1978-ci  ilə-
dək)  ondan  sənətin  incəliklərini  öyrənmiĢdir.  Bundan  sonra  AĢıq  Hacı 
1978-ci ildən baĢlayaraq öz həmkəndlisi Nuriddin Ġsgəndərovu özünə Ģə-
yird götürmüĢ və onunla neçə-neçə ağır məclislər yola salmıĢdır. Həmin 
vaxtlarda  AĢıq  Hacı  AĢıq  Nuriddin  cütlüyü  nəinki  Göyçədə,  eləcə  də 
Qarabağda, Borçalıda, Gəncə-Qazax bölgələrində də kifayət qədər məĢ-
hurlaĢmıĢ və bu yerlərdə də el məclislərinə dəvət olunmuĢdular. 
1981-ci ildə AĢıq Hacı AĢıq Nuriddinlə birlikdə dövlət televiziyasın-
da "AĢıq Alı" dastanını, 1985-ci ildə isə "ġəmkirli AĢıq Hüsеyn" dasta-
nını  söyləmiĢlər  və  hər  iki  dastanın  lеnt  yazısı  televiziyanın  "Qızıl  fon-
duna" daxil edilmiĢdir. 
AĢıq Hacı 1984-cü ildə Azərbaycan aĢıqlarının IV qurultayına nüma-
yəndə sеçilmiĢ və qurultayda fəal iĢtirak etmiĢdir. Ustad aĢıq 1991-ci ildə 
Almaniyaya qastrol səfərinə gеtmiĢ və Almaniyanın bir sıra Ģəhərlərində 
konsertlər  vermiĢ,  Azərbaycan  aĢıq  sənətinin  layiqli  nümayəndəsi  oldu-
ğunu göstərmiĢ, Göyçə aĢıq məktəbini layiqincə təmsil etmiĢdir. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
56 
Xalq  Ģairi  Səməd  Vurğunun  anadan  olnasının  90  illik  yubileyi 
münasibətilə  keçirilən  tədbirdə  fəal  iĢtirakına  görə    AĢıq  Hacı  “ġah 
Ġsmayıl Xətai” adına Fəxri fərmanla təltif olunub.  
24-30  oktyabr  1992-ci  ildə  Türkiyənin  Konya  Ģəhərində  keçirilən 
Ümumtürk  aĢıqlar  müsabiqəsində  AĢıq  Hacı,  AĢıq  Mahmud,  Gülarə 
Azaflı  və  balabançı  Əkbər  Həsənovdan  ibarət  Azərbaycan  nümayəndə 
heyəti  iĢtirak  etmiĢ  və  27  oktyabrda  hər  iki  ustad  (AĢıq  Hacı,  AĢıq 
Mahmud) qızıl medala layiq görülmüĢlər. 
AĢıq  Hacı  Göyçəli  2002-ci  ildə  “Koroğlu  dastanı”  əsasında  çəkilən 
“Koroğlu” filmində aparıcı aĢıq rolunda çəkilmiĢdir.  
1988-ci  ildə  erməni  təcavüzünə  məruz  qalan  azərbaycanlılar  Qərbi 
Azərbaycandan,  eləcə  də  Göyçədən  vəhĢicəsinə  sıxıĢdırılıb  çıxarıldığı 
vaхt AĢıq Hacı da ailəsi ilə birlikdə ġəmkir rayonunun Çənlibel kəndində 
məskunlaĢmıĢdır. O, burada da sənətini davam etdirmiĢ, dəfələrlə televi-
ziya və radioda çıxıĢlar etmiĢdir. AĢıq Hacı ifaçılıqla bərabər, həm də ya-
radıcı  aĢıqdır,  bədii  yaradıcılıqla  məĢğul  olmuĢdur.  Onun  yaradıcılığını 
əsasən  iki  hissəyə  ayırmaq  olar.  Bunlardan  birincisi  Göyçədə  yazılan 
gözəlləmələr, təbiət qoĢquları və ustadnamələrdirsə, ikincisi məlum hadi-
sələrdən sonrakı vətən həsrətli, yurd nisgilli Ģeirlərdir. 
AĢıq  Hacı  Göyçəlinin  həyatı  və  yaradıcılığı  haqqında  yazarlarımız 
mütəmadi  olaraq  publisitik  məqalələrlə,  Ģeirlərlə  dövrü  mətbuatda 
çıxıĢlar etmiĢlər.  Ustad aĢığın 2008-ci ildə “Mənim sazlı, sözlü dünyam” 
adlı  ilk  kitabı  iĢıq  üzü  görmüĢdür.  Kitabda  37  qoĢma,  17  gəraylı,  4 
divani, 4 müxəmməs olmaqla 62 Ģeir, 10 bayatı, 4 qaravəlli və 1 dastan 
çap olunmuĢdur. Kitabda AĢıq Hacıya həsr olunmuĢ məqalələr və Ģeirlər 
də diqqəti cəlb edir. 
Azərbayan  aĢıq  sənətinin  görkəmli  nümayəndəsi  AĢıq  Hacı  80 
yaĢının  tamamına  düz  bir  ay  qalmıĢ,  22  may  2011-ci  ildə  vəfat  etdi. 
Böyük sənətkar ġəmkir rayonunun Çənlibel kəndində dəfn olundu. 
Bəli,  AĢıq  Hacı  da  köçdü.  Onun  sazlı-sözlü  dünyası  ürəklərdə  yurd 
saldı. 
 
Xalq  Ģairi,  AAB-nin  sədri  Zəlimxan  Yaqub  baĢda  olmaqla 
Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin Ġdarə heyətinin üzvləri  ustad aĢıq  
 
HACI  BAYRAMOVUN 
 
vəfatından  kədərləndiklərini  bildirir  və  mərhumun  ailəsinə  dərin 
hüznlə baĢsağlığı verirlər. 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
57 
 
 
 
 
 
 
Hacı BAYRAMOV 
 
 
DÜNYADA         
 
Unutmaram, heç vaxt çıxmaz yadımdan, 
Ustadın söhbəti, sazı dünyada. 
Ustadla Ģəyirtdə olar məhəbbət, 
Kəsərmi ustadın nazı dünyada? 
 
Nə desə, ustada demiĢəm bəli, 
Odur sənətimin sütun, təməli. 
Cəmi ustadların ustadı Əli, 
XoĢ gəlib Novruzu, yazı dünyada. 
 
Usta Ģəyirdinə bağıĢlar tacı, 
Deyər - bir aĢığa verməynən bacı. 
Bir gün də ustadtək sayılar Hacı, 
YaĢayar söhbəti, sözü dünyada. 
 
 
DEYĠRLƏR 
 
Atalardan bir misal var, əzizim, 
“Namərd körpü salsa keçmə”, - deyiblər. 
Su yerinə sənə versə də Ģərbət, 
Əlinnən alıban içmə, - deyiblər. 
 
Paxıl adam hey girəcək qəsdinə, 
Bədnəzərdi, kəm baxacaq tüstünə. 
Namərd qeyrətlənib gəlsə üstünə, 
Onu mərd igiddən seçmə, - deyirlər. 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
58 
 
Hacı, sən də bacar düĢmə kəməndə, 
Min fitnə var, hər üzünə güləndə. 
Nadan qapısında dursan köhləndə, 
Tutsa üzəngidən, düĢmə, - deyiblər. 
 
 
 
 
QOCALANDA 
 
AĢıq sazın qoya yerə, 
Saz çalmaya qocalanda. 
Adı düĢər tarixlərə, 
Təmiz adnan ucalanda. 
 
Ürəyimdə bir arzu var, 
Çiçək açsın bağça bağlar, 
Cavan qalar bil, sənətkar,  
El, obadan güc alanda. 
 
Yada düĢər ötən çağlar, 
Gen dərələr, uca dağlar. 
Göy dil deyib, bulud ağlar, 
Hacı vaxtsız qocalanda. 
 
 
           
BƏNZƏR 
 
Ġlahidən xəlq olubdur, 
QaĢların da yaya bənzər. 
Biri səhər doğan gün tək, 
Biri təzə aya bənzər. 
 
Ötən günlər soraqlanar,  
Qəlbim yüz yerdən oxlanar. 
Ağlama, sinəm dağlanar, 
Göz yaĢlarım çaya bənzər. 
 
Əlində durubsan Ģana, 
Tellərin tökülüb yana. 
Hacı vursun təziyana, 
Hər havası toya bənzər. 
 
 
 
 
GÖYÇƏ 
 
El səni unudar çətin, 
HəmiĢəlik qalan Göyçəm. 
Çox sevirdin mehmanı sən, 
Niyə oldun talan, Göyçəm? 
 
Gələn Ģair Ģeir yazdı, 
O təriflər sənə azdı. 
Sənətin Ģeirdi, sazdı, 
Çox ustadı olan Göyçəm. 
 
Hacı deyər vətənimsən, 
Üryan qalsam, kəfənimsən. 
Nemət verdin, nəfəsimsən, 
Niyə oldun yalan, Göyçəm. 
 
 
OLMASA  
 
AĢıq necə coĢa gəlsin,  
Sinəsində saz olmasa. 
Oxuyarmı Ģeyda bülbül, 
Bahar gəlib, yaz olmasa. 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
59 
 
Gəlsə bəxtimin əzəli, 
Mətləbin haxdan düzəli. 
Sevmək olmaz hər gözəli, 
Onda iĢvə, naz olmasa. 
 
Hacıyam, deyim dərdimi,  
Kim çəkər mən çəkdiyimi. 
Əzizlənməz sona kimi, 
Göldə süzən qaz olmasa. 
 
 
 
GÜLPƏRĠ 
 
Təzə bir gözəl çıxıbdı, 
Dağlar maralı Gülpəri. 
Hər kəsə qarĢı gəlsə, 
Yandırar nara Gülpəri. 
Camalından həya edir,  
Dağların qarı Gülpəri. 
And verirəm öz baxtına, 
Kəsmə etibarı, Gülpəri. 
 
Gülpəri nə Gülpəri, 
Bənzər cənnət almasına. 
Ay, gün görsə həya edir, 
Keçir bulud daldasına. 
EĢidənlər heyran qalır, 
Bu gözəlin sədasına. 
Nə ola qədəm basasan, 
Bir bizə sarı Gülpəri. 
 
Hər kim belə gözəl olsa, 
Bəxtəvər onun baĢına. 
Yüz yaĢında qoca olsa, 
Yenər on səkkiz yaĢına. 
Görənlər heyran qalıbdı, 
Onun  süzgün baxıĢına. 
Cəllad kimi hökm elədib, 
Qurdurur darı Gülpəri. 
 
AĢıq Hacı, qurban elə,  
Canını belə ceyrana. 
Çoxlarını dəli edib,  
Salıb çölü-biyabana. 
Hər kim belə gözəl olsa,  
Zəhmət versin Ģirin cana. 
Səyyad tor qursa tərlana,  
Bağlar Ģikarı Gülpəri. 
 
 
 
 
 
 
 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
60 
Əlixan YƏHYAOĞLU 
 
AġIQ VƏKĠL KÖÇ ELƏDĠ DÜNYADAN 
 
Bu ilin may ayı idi. Xət-
rini  istədiyim,  hörmətini  sax-
ladığım,  rəğbət  bəslədiyim 
əziz  dostum  Çingiz  Yaqubov 
mənə  telefon  açdı  və  o  xəttin 
o  baĢında  bir  anlığa  susdu. 
Birdən  doluxsunmuĢ  səslə: 
“QardaĢ,  sənin  üçün  nə  qədər 
gözlənilməz,  nə  qədər  ağır  və 
kədərli  olsa  da  deməyə  məc-
buram.  Dostumuz  AĢıq  Vəkil 
dünyasını dəyiĢdi və dünən haqq yerinə qoyduq. Özüm xəbər vermədim, 
ANA itkinizi nəzərə alıb yenidən o sarsıntıları sizə yaĢatmaq istəmədim. 
Günahkar  olsam  da,  siz  Allah  məni  bağıĢlayın.  Ancaq  xahiĢ  edirəm, 
dostumuzun vaxtsız ölümü ilə bağlı bir Ģey yazın”.  
Çingiz  müəllimin  qəfil  xəbəri  doğurdan  da  məni  sarsıtdı.  Dostum 
aĢıq  Vəkilin  vaxtsız ölüm  xəbəri ən müqəddəs varlığım, doğma və əziz 
bir insanın əbədi ayrılığına için-için tökdüyüm göz yaĢlarını daha da coĢ-
durdu, qəlbimi korun-korun yandıran odu daha da alovlandırdı. Varlığımı 
dərd  bürüyəndən,  qəm  çuğlayandan  bəri  qəlbimin  dərinliyindən  qalxan 
“qara buludlar” boĢalıb dolur, içimi qasırğa  kimi dağıdır, leysan kimi ya-
ğıb sulara qərq edir...  
...Vəkil Bayram oğlu Əliyev 1952-ci il mart ayının 30-da BaĢkeçidin 
Hamamlı kəndində anadan olub.   
1969-cu  ildə  Hamamlı  kənd  orta  məktəbini  bitirdikdən  sonra  Qazax 
Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda təhsilini davam etdirib. Qazaxda təhsillə 
yanaĢı həm də “Göyəzən” ansamblının üzvü olub, eyni zamanda  qazaxlı 
aĢıq  Hacı  və  məĢhur  aĢıq  Ədalət  Nəsibovdan  sazın  sirlərini  öyrənib. 
Sonra isə ustad Azaflı Mikayıldan sənət dərsi alıb.  
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra uzun müddət doğma BaĢkeçid-
dəki  “Dostluq”  və    Bolnisi  rayonunda  fəaliyyət  göstərən  “Könül” 
ansambllarının solisti olub.    
Müasir Borçalı aĢıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, layiqli  ye-
tirməsi,  dəyərli  davamçısı,  ilk  qadın  sənətkar,  ustad  AĢıq  Sonanın  yadi-
garı (qardaĢı oğlu) Hamamlı AĢıq Vəkil Əliyevin özünəməxsus ifa tərzi, 
çalıb-oxumağı,  danıĢıq  tərzi  vardı.  O,  geniĢ  və  güclü  səs  diapazonu  ilə 

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
61 
istənilən  aĢıq  havacatlarını,  xalq  mahnılarını  və  təsnifləri  məharətlə  ifa 
etmək  qüdrətinə  malik  sənətkar  idi.  Ecazkar  səsinə,  məharətli  və  Ģaqraq 
zəngulələrinə,  kövrəl  boğaz  xırdalıqlarına,  Ģirin  ləmsinə  görə  məĢhur 
xanəndə, mərhum Baba Mahmudoğlu onu ansamblına dəvət edib və uzun 
müddət el Ģənliklərində, toy məclislərində birgə çıxıĢ ediblər.  
AĢıq  Vəkil  hansı  məclisdə,  hansı  Ģənlik  və  yığıncaqlarda  sənətkar 
kimi çıxıĢ edərdisə həzin, yumĢaq və ecazkar səsi, oynaq mahnıları, mə-
zəli lətifə və qaravəlliləri ilə ziyafət üzvlərinə, məclis əhlinə gözəl ovqat 
bəxĢ edər, könül oxĢayardı.  
YaddaĢımdan bir xatırlama süzülüb gəldi ürəyimə: “Günlərin birin-
də  kəndimizin  bir toy məclisinə  aĢıq  kimi  dəvət olunan Vəkil vaxtından 
əvvəl gəldiyindən bizə döndü. Ġlk dəfə qapımızı dost kimi açan aĢıq sazı 
bir  tərəfə  qoyub  öncə  anamla  görüĢdü  və  “məni  tanıdınızmı”  dedi. 
ANAM  diqqətlə  qonağın  üzünə  baxıb,  “səni  bir  neçə  dəfə  televizorda 
görmüĢəm, ağrın alem, Hamamlı aĢıq...” Vəkil anamı üzməyib “bəli, aĢıq 
Vəkiləm”, - dedi.  
Anam yenidən Vəkili bala kimi bağrına basıb boyunu oxĢadı. Allah 
verən nemətlərdən anamın tələsik açdığı süfrədə daddıqdan, çay içdikdən 
sonra  AĢıq  Vəkil  əli  ilə  bığlarını  sığallayıb  ayağa  qalxdı  və  sazı  köy-
nəyindən  çıxardıb  köklədi.  Əvvəlcə  “Mansırı”,  sonra  da  “Dilqəmi” 
havaları  elə  yanıqlı, elə kövrək və elə təsirli çalıb-oxudu ki, havanın və 
səsin təsirindən və xəyala daldığımdan özümüzdə deyildim. Anamın göz-
lərindən yaĢ axırdı. Elə AĢıq Vəkilin özü də yaman kövrəlmiĢdi...  
AĢıq Vəkil könülləri riqqətə gətirən, xəyallara daldıran bu ifası ilə 
könlümüzü oxĢamaqmı istəyirdi? Yoxsa anamı görüb rəhmətlik anasımı 
yadına  düĢmüĢdü?  Bəlkə,  anasının  ətrini,  varlığını,  mənalı  baxıĢlarını, 
incə  yeriĢlərini  ağbirçək  anamda  tapıb  yanıqlı-yanıqlı  oxuyurdu?  Bir 
daha anamı görməyəcəyinə görəmi halallıq aldı? Bilmirəm...  
Bir onu bilirdim ki, AĢıq Vəkil son zamanlar çox qayğılı, çox fikirli 
və  küskün  kimi  gəzib  dolanırdı.  Deyilənlərə  görə, “oğul  dərdiydi  dərdi” 
və buna dözə bilmirdi. Dost-tanıĢ yanında xəcalətli, günahkar kimi hərlə-
nirdi. Kimə ağız açırdı, kimdən kömək istəyirdi, xeyri olmurdu... Qəlbini 
oxĢasaq da, fikrindən yayındırsaq da onu “qəm dəryasından” çıxarda bil-
mirdik. Sən demə, Vəkilin özü boyda içərisində gəzdirdiyi dərd ürəyində 
qövr edib öz iĢini görürmüĢ, dostumuzun yaxasından ölümü vaxtsız asıb 
onu son mənzilə apardı. Çingiz müəllimin dediyinə görə, dəfn günü gös-
tərilən  lent  yazısından  sonra  Vəkilin  həyat  yoldaĢının  fəryadlarında,  öv-
ladlarının  ürəkləri  dağlayan  yanıqlı  hönkürtülərində,  doğma  və  əzizləri-
nin  acı  göz  yaĢlarında,  dost-tanıĢın  həsrətli  baxıĢlarında,  el-obanın  inti-

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
62 
zarlı davranıĢlarında o  müdhiĢ ölüm daha tez nəzərə çarpır, insanı  için-
için daha çox yandırıb-yaxırdı...  
Ömrümün  bu  baharında,  dünyanın  “atiĢləməz  yollarında”  dərdlə 
döĢ-döĢə, üz-üzə gəlib qəm karvanının sarvanı oldum. Taleyimə düĢən bu 
Tanrı payı çalın-çarpaz dağ çəkdi sinəmə. Gah dərdin qəm gölündə üzür, 
gah da kədər havasında qol açıb “sındırıram”, VƏKĠL!  
Valideyn  itkisinin,  vaxtsız  dost  ölümünün  iztirabları  Ģırımlanıb 
alnımda...  Əbədi  ayrılığın  ĢimĢəkləri,  ömürlük  həsrətin  ildırımları  çaxır 
gözümdə... Qəm dəryasının azğın dalğaları bədöv atlar kimi Ģahə qalxır 
üzümdə...  Ġçimə  süzülən  dərdin  Ģıltaq  damlaları  böyüyə-böyüyə  dağa 
dönür ürəyimdə, Vəkil!  
Yaradıcılığının  və  ömrünün  kamil  dövrünə  qədəm  qoyduğun  bir 
vaxtda  sevib-sevilən  ürəyin  dünyanın  haqsızlıqlarına,  insanların  laqeyd-
liyinə dözməyib əbədi dayandı, həyatla vaxtsız vidalaĢdın, Vəkil!  
 Neçə-neçə  oxunmamıĢ  mahnılarını,  doğmalarına  deyilməmiĢ  söz-
lərini,  Ģirin  kəlmələrini,  mehriban  baxıĢlarını,  qəhqəhəli  gülüĢlərini 
özünlə bərabər o dünyaya apardın, Vəkil!  
Dostlar,  eloğlular,  aĢıqsevərlər  SƏNĠN  unudulmaz  simanı,  pəh-
ləvan vücudunu, bənzərsiz ifalarını, Ģaqraq zəngulələrini qəlblərdə  yaĢa-
dacaq, gül xatirəni solmağa, daĢa dönməyə qoymayacaq və çiçək ömrünə 
qəlblərin dərinliyində möhtəĢəm xatirə abidəsi ucaldacaqlar, Vəkil!  
Yat,  əziz  DOSTUM,  yat!  Vətənin  baĢı  qarlı  dağlarının  ətəyində, 
yaĢıl  yaylaqların  ətirli  güllərinin  arasında,  cənnət-məkan  torpağın 
qoynunda rahat yat!  
  
 
YASDADI 
 
Əcəl at oynadır, meydan sulayır,  
Ətirli baharım, yazım yasdadı.  
Qəlbimi çuğlayır qara buludlar, 
Leysana dönübdü gözüm, yasdadı.  
 
Fələk ürəyimə xal, ləkə saldı,  
Qəm-kədər karvanı sazını çaldı.  
Gedən qayıtmayır, bu necə yoldu?  
ġirin kəlmələrim, sözüm yasdadı.  
 
Dağların üstünü duman alıbdı,  
Sevən ürəklərə qüssə dolubdu.  

 OZAN  DÜNYASI                                                                № 2(5), 2011 
 
63 
Anam BaĢkeçidin gülü solubdu,  
Al-əlvan yaylağım, düzüm yasdadı.  
 
YaxĢını, yamanı seçib dedilər,  
EĢqin bulağından içib dedilər, 
Vəkil bu dünyadan köçüb dedilər,  
Qorqud yadigarı sazım yasdadı.  
 
Əcəl ayaq açıb üstümə gəldi, 
Zalım cəllad kimi qəlbimi dəldi.  
Əlixan, içimdə arzular öldü,  
Nə vaxtdı gülməyir üzüm, yasdadı.  
 
 

Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə