Olgu Sunumu / Case ReportYüklə 103,58 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü103,58 Kb.
#5038
növüReport

Arı Sokmasına Bağlı Bilateral Optik Nevrit

Bilateral Optic Neuritis After Bee Sting

Olgu Sunumu / Case Report

DOI: 10.4274/tjo.09764 

72

Yusuf Türkyılmaz, Haluk EsginTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Haluk Esgin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Tel.: +90 284 235 76 41-1225  E-posta: halukesgin@trakya.edu.tr  Geliş Tarihi/Received: 10.12.2012  Kabul Tarihi/Accepted: 15.05.2013Bu çalışma 2012 Antalya TOD 46. Ulusal Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.

Arı sokmasına bağlı çok sayıdaki olguda kornea ödemi, hifema, iris atrofisi, lens dislokasyonu, katarakt ve glokom bildirilirken, az 

sayıdaki olguda ise optik nöropati bildirilmiştir. On gün önce arı sokması sonrası geçici bilinç kaybı ve her iki gözde görme kaybı gelişen, 

miyokard enfarktüsü ön tanısı ile koroner anjiografi yapılan ve görme azlığının düzelmemesi üzerine kliniğimize başvuran 46 yaşındaki 

olguda yapılan muayenede görme keskinlikleri sağ gözde 0,5; sol gözde ise 0,7 olarak bulundu. İki taraflı retrobulber optik nevrit tanısı 

konularak 64 mg/gün oral metilprednizolon tedavisi başlandı. Otuz dokuz günlük tedavi sonrası görme keskinlikleri iki gözde de 1,0 

olarak ölçüldü. Arı sokmasına bağlı optik nevrit nadir görülen, ciddi görme kaybı yapabilen ve erken sistemik kortikosteroid tedavisine 

genellikle iyi yanıt veren bir tablodur. 

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 72-4

)

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, optik nevrit, kortikosteroid tedavisi

Corneal edema, hyphema, lens dislocation, iris atrophy, cataract and glaucoma cases due to bee sting are frequently reported. Optic 

neuropathy developing after a bee sting is rarely reported. A 46-year-old man applied to our clinic with visual loss. He had a history of 

transient loss of consciousness and bilateral severe visual loss after a bee sting 10 days ago. His first diagnosis was myocardial infarction 

and coronary angiography was applied in a private hospital; the angiography was found normal. In our clinic, his best-corrected visual 

acuity was 0.5 in the right eye and 0.7 in the left eye. The diagnosis was bilateral optic neuritis, and 64 mg/day oral methylprednisolone 

treatment was applied. Visual acuity improved to 1.0 in both eyes 39 days later. Optic neuritis due to bee sting is a rare case that can 

cause severe visual loss and responds well to systemic corticosteroid treatment. 

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 72-4

)

Key Words: Bee sting, optic neuritis, corticosteroid treatment

Özet

Summary

Giriş

Arı sokmasına bağlı göz kapakları ve konjuktivada lokal 

değişikliklerden, ciddi görme kayıplarına kadar değişen tablolar 

görülebilir. Literatürde arı sokması sonrası kornea ödemi

1,2hifema2

, iris atrofisi

1,2

, lens dislokasyonu2

, katarakt

2

, daha 


nadir olarak da optik nöropati

3-8


 gelişebildiği bildirilmiştir. 

Optik nöropati olgularının büyük çoğunluğu, ön optik 

nevrit

3-7


 şeklinde ortaya çıkarken, bir olguda retrobulber optik 

nevrit8 bildirilmiştir. Olgular orta düzeyde3 veya ciddi görme 

azalması

4,5


 yakınması ile başvurabilirler. Tek taraflı

3,5,6,9


 veya 

iki taraflı

3,4,7,10

 optik nevrit olguları yayınlanmıştır. Literatürde 

bildirilmiş az sayıda arı sokmasına bağlı optik nevrit olgusu 

olup, bilindiği kadarıyla ulusal kaynaklarda bildirilmiş olgu 

bulunmamaktadır.

Arı sokmasına bağlı nadir gelişen bir retrobulber optik 

nevrit olgusunu paylaşmak amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Kırk altı yaşında çiftçilikle uğraşan erkek hasta 

polikliniğimize iki gözde görme azlığı yakınması ile başvurdu. 

Öyküsünden, 10 gün önce ensesinden arı sokması sonrası geçici 

bilinç kaybı oluştuğu ve iki taraflı görme azalması meydana 

geldiği öğrenildi. Acil olarak götürüldüğü sağlık kuruluşunda 

çekilen kranial MR’nin normal olduğu, EEG’nin normal olduğu 

ancak ajitasyon ve gögüs ağrısı bulunması ve yapılan laboratuvar 

incelemesinde; Glukoz: 101 mg/dl (74-106), Üre: 33 mg/dl (19-

44), Kreatinin: 0,82 mg/dl (0,6-1,2), AST: 64 U/L (0-38), CK: 

1092 U/L (30-200), CK-MB: 125 U/L (0-24), HDL Kolesterol: 


Türkyılmaz ve ark, Arı Sokmasına Bağlı Bilateral Optik Nevrit

32 mg/dl (45-70), WBC: 22,1 K/ul (4-10), Granülosit: %20,1 

(%2-6), Troponin I: 4,298 ng/ml (<0,05) olarak ölçülmesi 

üzerine koroner arter hastalığı düşünülerek, koroner anjiyografi 

yapıldığı, anjioda koroner arterlerin normal olarak izlendiği, altı 

saat sonra CK’nın: 868 U/L ve Troponin I: 1938 ng/ml’e düşmesi 

üzerine koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilerek genel 

durumu düzelen hastanın ertesi gün taburcu edildiği ve dokuz 

gün sonra görme azlığının düzelmemesi üzerine kliniğimize 

başvurduğu öğrenildi.

Hastanın öyküsünden çiftçilik yanında arıcılık da yaptığı 

ve daha önce de pek çok kez arı sokmasına maruz kaldığı, lokal 

allerjik reaksiyon dışında anafilaktik tipte bir reaksiyonun veya 

görme azlığının gelişmediği öğrenildi.

Kliniğimizde yapılan ilk oftalmolojik muayenesinde hastanın 

görme keskinlikleri en iyi düzeltme ile sağ gözde 0,5, sol gözde 

0,7 düzeyinde olup, direkt-indirekt ışık reflekslerinin pozitif 

olduğu ve rölatif afferent pupiller defektin olmadığı gözlendi. 

Biyomikroskopik muayenede patoloji saptanmayan hastanın 

fundus muayenesinde optik diskler normal olarak gözlendi.

(Resim 1) Optik Koherens Tomografide iki taraflı optik disk başı 

sinir lifi analizi (Resim 2) normal olarak değerlendirildi. Ishihara 

ile yapılan renk görme muayenesinde hastada yeşil renk körlüğü 

(döteranopi) bulunduğu, 16’lık 1,1 desen VEP incelemesinde 

P100 latanslarının sağda 107,1 msn, solda 107,7 msn olduğu 

saptandı (Resim 3). Hastaya 64 mg/gün oral metil prednisolon 

(16 mg tabx4) tedavisi başlandı. Tedavinin 13. gününde yapılan 

kontrol muayenesinde görme keskinlikleri en iyi düzeltme ile 

sağda 0,5, solda 1,0, olarak 21. günde sağda 0,8 solda 1,0 olarak 

ölçülerek tedavi dozu haftada 8 mg kademeli olarak azaltılarak 

kesildi. Otuz dokuz günlük tedavi sonrası yapılan muayenede en 

iyi düzeltme ile görme keskinlikleri sağ, sol tam olarak saptandı.

Üçüncü  ayda hastanın bu kez sol kolundan bir bal arısı 

sokmuş, hastada lokal reaksiyona ek olarak solunum sıkıntısı ve 

anjionörotik ödeme gidiş görülmüş, acilen 1 tab Pheniramine 

maleat (Avil tab 22,7 mg, Sandoz) ve 1 amp İM Deksamethasone 

(Dekort 4 mg amp, Deva) uygulaması sonrası yerel hastanede 

takibe alınmış, bu esnada görme azlığı gelişmediği hasta 

tarafından ifade edilmiştir.

İkinci  arı sokmasından sonra yapılan VEP incelemesinde; 

P100 latansları sağda 108,9 msn, solda: 103,8 msn olarak 

ölçüldü. Görme alanı incelemesinde iki taraflı nispi santral 

skotomlar gözlendi (Resim 4).

Beşinci  ayda VEP’te P100 latansı sağda 106,8 msn, solda 

99,6 msn olarak ölçüldü.

Tartışma

Arı sokması sonrası, toksik, immünolojik ve alerjik 

reaksiyonlardan, anafilaksi ve şoka kadar değişen tablolar 

gelişebilir. Özellikle baş ve boyun bölgesinden arı sokmasına 

bağlı gelişen Tip 1 anafilaktik şok sonrası, hipotansiyon, 

ve optik nöropati gelişebilmektedir. Akut anafilaksi sonucu 

sessiz miyokard enfarktüsü literatürde bildirilmiştir.

11

 Nitekim bizim olgumuzda da meydana gelen ani bilinç kaybı, kreatin 

kinaz ve troponin yüksekliği, olgunun miyokard enfarktüsü 

geçirdiğini düşündürmüş, koroner anjio yapılmış, ancak normal 

bulunmuştur. Gelişen anafilaktik şoka bağlı hipotansiyon ve 

rabdomyoliz sonucu kardiak enzimlerin yükselmesinin olguda 

miyokard enfarktüsü tablosunu taklit etmiş olduğunu düşündük.

Arı sokmasına bağlı optik nevrit gelişen olgularda görme 

farklı düzeylerde etkilenebilmektedir. Tanı anında orta dereceli 

görme azalması saptanan olgular

3

 olduğu gibi, ciddi görme azalması saptanan olgular

4,5


 da görülmüştür. Kişinin atopik 

73

Resim 1. Sağ-sol optik disk görünümüResim 2. Sağ-sol optik disk sinir lifi analizi 

Resim 3. Erken ve Geç dönemde desen VEP sonuçları

Resim 4. Görme alanı 4. Ay

74

TJO 44; 1: 2014

yapısının yanı sıra, arının türü, sokan arı sayısı ve arı sokmasının 

gerçekleştiği vücut bölgesinin optik sinire uzaklığının görme 

kaybının derecesini etkilediği düşünülmektedir. Bizim 

olgumuzda da, eski arı sokması öyküleri mevcut olup, enseden 

arı sokması sonrası şuur kaybı ve iki taraflı ağır görme kaybı 

geliştiği öyküden öğrenilmiştir.

Arı sokması sonrasında optik nevrit gelişen olguların hemen 

hepsinde fundus muayenesinde optik disk şişmesi görülmüş 

olup yalnızca Konstas ve ark.’nın

8

 bir olgusunda, akut dönemde ve takiplerde optik diskin normal olarak görüldüğü ve olgunun 

retrobulber optik nevrit olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. 

Onuncu günde gördüğümüz bizim olgumuzda da fundus 

muayenesinde iki taraflı optik diskler normal görünümde idi. 

O nedenle bizim olgumuzun da bir retrobulber optik nevrit 

olgusu olabileceğini, ya da hastayı akut dönemde görmediğimiz 

için erken dönemde oluşmuş bir optik disk şişmesinin gerilemiş 

olabileceğini düşündük. Nitekim, Choi ve ark.

5

 sokmasına bağlı tek taraflı optik nevrit gelişen bir olgularında optik 

disk şişmesinin iki gün gibi çok kısa bir sürede tamamen 

kaybolabildiğini belirtmişlerdir.

Erken sistemik kortikosteroid uygulaması ile arı sokmasına 

bağlı optik nevrit gelişen olgularda görme azlığının düzelebileceği 

bildirilmiştir. Literatürde tedavi sonrası görme keskinliğinin 

tam düzeyine çıktığı olgular

3,5,8


 olduğu gibi, Singh ve ark.

10 


yüz ve göz çevresinden pek çok arı sokması sonrası yoğun lokal 

alerjik reaksiyonla birlikte iki taraflı optik nevrit oluşan ve erken 

sistemik kortikosteroid tedavisine ek olarak bir hafta boyunca 

retrobulber injeksiyonla 0,5 ml deksametazon uygulanmasına 

rağmen sonuç görme keskinlikleri sağ gözde 20/30, sol gözde 

ise 20/40’ta kalan bir olgu bildirmişlerdir. Berrios ve Serrano

4

 

ise sistemik kortikosteroid tedavisine arı sokmasından iki hafta sonra başladıkları olgularında nihai görmenin tam düzeyine 

çıkmadığını bildirirken, erken tedaviye başlamanın önemine 

vurgu yapmışlar, Song ve Wray

6

 ise üçüncü günde tedaviye başladıkları olgularında da görme artışı sağlayamadıklarını 

ortaya koymuşlardır.

Arı sokmasına bağlı oluşan nörotoksik tabloda 

trombositlerden seratonin ve mast hücrelerinden bradikinin 

salınımı başta olmak üzere birçok biyokimyasal reaksiyon 

gerçekleşir.

1,2

 Özellikle bradikinin ile optik sinirde oluşan iskemi ve iskemik alanların reperfüzyonunun, serbest oksijen 

radikallerinin oluşumuna neden olduğu ve bu radikallerin 

nöron membranında lipid peroksidasyonuna ve hasara yol 

açtığı öne sürülmüştür.

3

 Kortikosteroidlerin ise, serbest oksijen radikallerinin yol açtığı doku hasarını önleyerek etki ettikleri 

düşünülmektedir. Tedavide gecikildiğinde toksinlere karşı 

oluşan allerjik cevap sonucu optik sinirde akut demyelinizasyon 

ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür.

6

 Bizim olgumuzda görme keskinliği tedavi sonrası tam düzeyine çıkmıştır. Başlangıçta her 

iki gözde görme keskinliği düşükken yapılan VEP incelemesinde 

iki taraflı P100 latanslarında uzama kaydedilmiş, daha sonra 

görme keskinliği düzeldikten sonra yapılan VEP incelemesinde 

sol gözde P100 latansının kısalarak normale dönmesine rağmen, 

sağ gözde optik sinir ileti hızındaki nispi uzamanın sebat 

etmesinin, optik sinirde ortaya çıkmış olan demiyelinizasyona 

bağlı olabileceğini düşündük.

Renk görme muayenesinde hastamızda döteranopi teşhis 

edilmiştir. Döteranopi, X’e bağlı geçiş gösteren kalıtsal 

bir hastalık olup retinadaki yeşile hassas koni hücrelerinin 

etkilenmesi ile kırmızı-yeşil ayrımının yapılamadığı bir 

durumdur. Erkeklerde %6 oranında görülür. Literatürde arı 

sokmasına bağlı optik nevrit gelişen olgularda renk görme 

kusuru bildirilmemiştir.

Kaynaklar

1.   Erol N, Basmak H. Bee sting of the cornea: a case report. Cornea. 

1998;17:333-4.

2.   Chen CJ, Richardson CD. Bee sting-induced ocular changes. Ann Ophthalmol. 

1986;18:285-6.

3.  Maltzman JS, Lee AG, Miller NR. Optic neuropathy occurring after bee and 

wasp sting. Ophthalmology. 2000;107:193-5.

4.  Berrios RR, Serrano LA. Bilateral optic neuritis after a bee sting. Am J 

Ophthalmol. 1994;117:677-8.

5.  Choi MY, Cho SH. Optic neuritis after bee sting. Korean J Ophthalmol. 

2000;14:49-52.

6.  Song HS, Wray SH. Bee sting optic neuritis. A case report with visual evoked 

potentials. J Clin Neuroophthalmol. 1991;11:45-9.

7.  Breen LA, Burde RM, Mendelsohn GE. Beesting papillitis. J Clin 

Neuroophthalmol. 1983;3:97-100. 

8.  Konstas P, Nikolinakos G. Neuritis retrobulbaris nach Bienenstich. Arch Soc 

Ophtal Grece Nord. 1965;14:144-6.

9.  Goldstein NP, Rucker CW, Woltman HW. Neuritis occuring after insect 

stings. JAMA 1960;173:1727-30.

10.  Singh I, Chaudhary U. Bilateral optic neuritis following multipl wasp stings. 

J Indian Med Assoc. 1986;84:251-2.

11.  Reismann RE. Unusual reactions to insect stings. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2005;5:355-8.


Yüklə 103,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə