Odlar yurdu universiteti TƏSDİq ediRƏM: Kafedra müdiri:­­­­­­­­ prof. E. M. Rzazadə “ 08” 02Yüklə 89,04 Kb.
səhifə1/2
tarix12.02.2020
ölçüsü89,04 Kb.
  1   2
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ

TƏSDİQ EDİRƏM:

Kafedra müdiri:­­­­­­­­ _____________ prof.E.M. Rzazadə“ 08” 02__ 2020-ci il

SİLLABUS

OYU-nun EŞ-nın 10.09. 2018 tarixli 1 saylı protokolu ilə təsdiq olunmuş fənn proqramı əsasında tərtib olunmuşdur.

Fənn: Məcburi, bakalavr (məcburi, seçmə, bakalavr, magistr)

Prerekvizit fənlər (əgər varsa) __________________________________
I. Fənn müəllimi: Məmmədov İbadət Əhməd oğlu____________________

Məsləhət saatı: çərşənbə günü

Əlaqə telefonu: 077-571-33-99
II. FƏNN: Əməlİyyatların tədqİqİ

Fakültə

Təbiət və tətbiqi elmlər

Kafedra

“Ümumi texniki fənlər və mühəndislik”

Fənnin adı: Əməliyyatların tədqiqi

Mühazirə: 30 saat

Məşğələ: 15 saat

Cəmi: 45 saat

Kreditlərin sayı

4 kredit

Semestr: IV

YAZ - 2020

Təhsil ili

2019/2020

Yerləşmə
E-mail: ibadatmammadov@gmail.com


III. FƏNNİN TƏSVİRİ:

“Əməliyyatlarm tədqiqi” fənni Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ali İxtisas Təhsilinin Dövlət Standartının peşə hazırlığı fənləri bölümünə İPF-B15 fənn kodu ilə daxildir. Bu standartda “Əməliyyatlarm tədqiqi ” fənni üçün auditoriya saatlarının miqdarı 75 saat nəzərdə tutulmuşdur.

Odlar Yurdu Universitetinin tədris planına əsasən bu fənn IV semestrlərdə 75 saat – 45 saat mühazirə, 30 saat məşğələ olmaqla tədris olunması nəzərdə tutulmuşdur.
IV. MƏQSƏDLƏR:

1. Fənnin məqsədləri:

1. Əməliyyatların tədqiqi fənni onun əsas anlayışları, xətti proqramlaşdırmanın əsasları və s. mövzularının öyrənilməsini əhatə edir;

2. Əməliyyatların tədqiqinin nəzəri əsaslarının prinsip və xüsusiyyətlərini anlamaqda, onların fəaliyyət mexanizmləri və metodlarını mənimsətməkdə kömək edir;

3. Əməliyyatların tədqiqi haqqında müasir bilikləri formalaşdırır;

4. Əməliyyatların tədqiqi bölməsində əhatə olunan nəzəri modelləri və praktiki təcrübələrin tətbiqi üçün real hallar və imkanlar verməklə bilikləri bacarığa çevirir.
2. Fənnin vəzifələri:


 • Əməliyyatların tədqiqinın mahiyyəti, onun strukturu və əsas inkişaf istiqamətləri haqqında təsəvvürlər yaradır.

 • Kompüter mühəndisliyi ixtisasını bitirən tələbələr istifadə olunan əməliyyatlarm tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi haqqında nəzəri və praktiki biliklərə malik olmalıdırlar.

 • Müasir dövr texnologiyalar dövrüdür və informasiya texnologiyaları cəmiyyətin bütün sahələinə, o cümlədən iqtisadiyyata da durmadan nüfuz edir.


V. NƏTİCƏLƏR:

1. Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbə bilməlidir:

Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbə aşağıdakıları bilməlidir: • Əməliyyatlarin tədqiqi obyektinini, predmetini və məqsədini, model və modelləşdirmə anlayışlarını

 • İqtisadi-iyazi modelləşdirmənin mərhələlərini

 • Xətti proqramlaşdırmanın əsaslarını,

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllərinin xassələrini, həndəsi izahını

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulunu

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoşmalıq nəzəriyyəsini

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün qoşma Simpleks üsulunu

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin nəqliyyat məsələsinin qoyuluşunu

 • İlkin dayaq planının tapılması üsullarını

 • Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarını: potensiallar və paylanma üsulu ilə həllini

 • Tamədədli Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoyuluşunu,

 • Tamədədli Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllinin Qomori, Budaqlar və sərhədlər üsullarını

 • Kütləvi xidmət modellərini

 • Oyunlar nəzəriyyəsinin məsələlərini.


2. Bacarmalıdır:

Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbə aşağıdakıları bacarmalıdır: • Əməliyyatlarin tədqiqi obyektinin modelini qurmağı və modelləşdirməyi

 • İqtisadi-iyazi modelləşdirməni mərhələlərə ayirmağı

 • Xətti proqramlaşdırmanın məsələsini obyektdən asili olaraq qurmağı, həll etməyi

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulunu tətbiq etməyi

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün qoşma Simpleks üsulunu tətbiq etməyi

 • Xətti proqramlaşdırma məsələsinin nəqliyyat məsələsini qoymağı

 • Nəqliyyat məsələsinin ilkin dayaq planının tapılması üsullarını tətbiq etməyi

 • Nəqliyyat məsələsinin həlli üçün potensiallar və paylanma üsulunu tətbiq etməklə həllini

 • Tamədədli Xətti Proqramlaşdırma məsələsini qoymağı

 • Tamədədli Xətti Proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Qomori, Budaqlar və sərhədlər üsullarını tətbiq etməyi

 • Kütləvi xidmət modellərini qurmağı və həll etməyi

 • Oyunlar nəzəriyyəsi məsələlərini qurmağı və həll etməyi bacarmalıdırlar.


3. Sahib olmalıdır:

-


;
VI. TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI:

Əməliyyatların tədqiqi fənninin tələbələr tərəfindən elmi cəhətdən mənimsənilməsi sistemli yanaşma ilə bərabər, informasiya axtarışı yanaşılmasını da əhatə edir.

Fənnin qarşıya qoyduğu məsələlərin realizə edilməsi aşağıdakı informasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi ilə həyata keçirilir.

1. Yeni materialın öyrənilməsində nümayiş və illüstrativ vasitə kimi multimediya

texnologiyaları;

2. İmitasiya yaradılması, bir sıra problemlərin və situasiyalı məsələlərin həlli

vasitəsi kimi kompüter modelləşdirməsi və oyun texnologiyaları;

3. Alınan biliklərin qiymətləndirilməsi üçün kompüter texnologiyaları;

4. Özünütəhsil vasitəsi kimi fərdi kompüterlərdən və İnternet texnologiyalarından bacarıqla istifadə;

5. Proqram təminatlı elektron vasitələrlə təmin edilir:

- İnformasiya tutumunun kifayət qədər olması və istifadəyə yaralığı üçün düzgün sənədləşdirilməsi;

- Əyaniliyin və vizual vasitələrin tətbiq olunması;

- Fənnin öpyrənilməsi zamanı ən vacib amilllərin göstərilə bilinməsi;

- Yeni bir fənnin öyrənilməsində tələbələrin motivasiya edilməsi;

- Tədris vaxtına qənaət edilməsi;

- Yeni və məlumat materiallarının tapilmasında sərbəstliyin əldə olunması;


Fənnin tədrisinin növü

Fənnin tədrisi zamanı istifadə edilən tədris və təlim texnologiyaları

1.

Mühazirələr

Elektron təqdimatlar və slaydlar

2.

Seminar və prakriki məşğələlər

İşgüzar oyunlar, qruplarla iş

3.

Müstəqil işlər

İnteraktiv təlim texnologiyaları

4.

Sərbəst tapşırıqlar

İlkin mənbələr üzrə işMüvafiq ədəbiyyatlarla işİnternet mənbələri üzrə aramalar


Tədris və Təlim metodları:

Aşağıda göstərilən təlim və tədris üsulları tətbiq ediləcəkdir .Mühazirələr : Tədris-tematik plana uyğun olaraq mühazirələr keçiriləcək. Hər mühazirədə xüsusi mövzu müzakirə və təhlil olunacaqdır .

Seminar məşğələləri: mövzular nəzəri mühazirələr vasitəsilə təlil olunaraq müzakirə olunacaqdır. Bu üsul tələbələrin tənqidi təfəkkürünü, həmçinin xüsusi mövzuları anlama və başa düşmə qabiliyyətini inkişaf etdirəcəkdir.

Multimedia Bölmələri : bir və yaxud daha çox nəzəri müzakirələr analitik qrup müzakirəsi ilə nəticələnən video təqdimatlar üzərində olacaqdır.

Sərbəst işlər, prezentasiyalar, seminar dərslərində qrup müzakirələri:

Əməliyyatların tədqiqi fənninin öyrənilməsi zamanı tələbələrin hazırlayacağı sərbəst işlər tədris materiallarının dərslik, dərs vəsaitləri üzrə öyrənilməsi və yadda saxlanılması, vacib olan məlumatların İnternetdə və ədəbiyyatlar üzrə axtarışı vərdişlərinə yiyələnməsi, tələbələrdə yaradıcı düşüncənin inkişaf etdirilməsi, daha yaxşı hazırlıqlı tələbələrdə elmi-tədqiqat işlərinə həvəs yaradılması və bu işlərin aparılması vərdişlərinin mənimsənilməsi kimi məsələləri həll edir.Master-klasslar: Uğurlu tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı real çətinlikləri təcrübədən keçirmək üçün tələbələrə təcrübə imkanı yaradılır. Öz işinin peşəkarı olan mütəxəssislərin tədris planında nəzərdən tutulmuş və qabaqcadan razılaşdırılmış mövzular üzrə natiqlik təcrübəsini master-klasslarda tələbələr ilə paylaşmaq üçün dəvət olunurlar .

Sosial media: Dərsdən kənar motivasiya və qeyri-rəsmi ünsiyyəti təmin etmək üçün hər qrup tələbələrinin WhatsApp, Telegram və Facebook qrupları təşkil olunur, moderatorlar təyin olunur və onlara mütəmadi olaraq müvafiq tapşırıqlar verilir. Hər hansı qrupda və ya səhifədə auditoriyada müzakirə edilən mövzular, mühazirələr, dərsliklər və təlimlər olan linklər paylaşılır. Tələbələr keçilən fənnə aid mövzu və məsələləri paylaşmağa və müzakirə etməyə həvəsləndirilir.

Auditoriyadan kənar dərslər . Tədris edilən fənnin təcrübəyə və mövcud real iş şəraitinə tətbiqini təmin etmək üçün mövzu ilə əlaqəsi olan şirkətlərlə əlaqə yaradılır, yaxud belə müssisələrin yaradılmış virtual modelindən istifadə edilir.

VII. Tələbələrin biliklərinin qiymətləndirməsi metodları
Tələbələr qiymətləndirilir

Təqdim etmə həftəsi

Qiymətləndirmə

1.

I araliq imtahanı

5-ci həftə

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2.

II aralıq imtahanı

10-cu həftə

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3.

III aralıq imtahanı

15-ci həftə

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4.

Sərbəst iş

1. 1-5-ci həftə

2. 5-10-cu həftə

3. 10- 15-ci həftə


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


Sorğu təminatı.

Tələbələrlə formativ və summativ sorğu keçirmək üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunur.

- Sərbəst işləri nəzərə alaraq auditoriyada keçirilən üzbəüz sorğu və qrup müzakirəsi

- Fərdi summativ və formativ sorğu

- Facebook, Telegram və WhatsApp qrupları ( fərdi və qrup şəkilində sorğu )

- Hər hansı bir konkret keyfiyyətli sorğu fərdi şəkildə keçiriləcəkdir.


Sorğu kitabı https://google.com /galagapigo
VIII. TƏQVİM -TEMATİK PLAN. FƏNNİN QURULUŞU VƏ MƏZMUNU

1. Fənnin mövzuları və tədris növləri üzrə saatlarının bölgüsü

Fənnin mövzuları

Ümumi dərs saatı


Cəmi

Tədrisin formaları üzrə dərs saatları

əyani

Mühazirə

Məşğələ

Auditoriyadan

kənar

1

Əməliyyatlarin tədqiqi obyekti, predmeti və məqsədi. Model və modelləşdirmə anlayışları.
2

-
2

İqtisadi-iyazi modelləşdirmənin mərhələləri.
2

-
3

Xətti proqramlaşdırmanın əsasları. Xətti proqramlaşdırma məsəsləsinin əsas məsələyə gətirilməsi.
2

2
4

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllərinin xassələri.
2

-
5

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həndəsi izahı.
2

2
6

Xətti proqramlaşdırmada xətti cəbrin tətbiqi.
2

2
7

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu.
2

-
8

Max Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu.
2

2
9

Min Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu.
2

2
10

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoşmalıq nəzəriyyəsi.
2

-
11

Qeyri-simmetrik qoşma məsəlalərin tərtibi üçün ümumi qaydalar.
2

2
12

Qoşma cədvəllər.
2

2
13

Qoşmalıq teoremləri.
2

-
14

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün qoşma Simpleks üsulu.
2

2
15

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin Nəqliyyat məsələsi. Nəqliyyat məsələsinin ilkin dayaq planının tapılması üsulları.
2

2
16

Nəqliyyat məsələsinin həlli üsulları. Nəqliyyat məsələsinin potensiallar üsulu ilə həlli.
2

2
17

Nəqliyyat məsələsinin paylanma üsulu ilə həlli.
2

2
18

Tamədədli Xətti proqramlaşdırma məsələsi.
2

-
19

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllinin Qomori üsulü.
2

2
20

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllinin budaqlar və sərhədlər üsulları.
2

2
21

Qeyri-xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli.
2

2
22

Kütləvi xidmət modelləri.
2

2
23

Oyunlar nəzəriyyəsinin əsasları
2

-Cəmi
45

30

2. Mühazirələr:

1. ___.___.20. Əməliyyatlarin tədqiqi obyekti, predmeti və məqsədi. Model və modelləşdirmə anlayışları. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: Fənnin obyekti, predmeti və məqsədi. Riyazi proqramlaşdırmanın ümumi məsələsi. Riyazi proqramlaşdırmanın bölmələri. Modelləşdirmə prosesinin tərkib elemetləri. Modelləşdirmə prosesinin mərhələləri və mahiyyəti.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


2. ___.___.20. İqtisadi-iyazi modelləşdirmənin mərhələləri. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: İqtisadi-riyazi model (İRM) anlayışı. İRM-in qurulmasının beş mərhələsi. İR modelləşdirmə prosesinin bir dövrünün altı mərhələsi. Mərhələlərin hər birinin mahiyyəti. İRM-ləşdirmənin mərhələlərinin qarşılıqlı əlaqələri.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


3. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırmanın əsasları. Xətti proqramlaşdırma məsəsləsinin əsas məsələyə gətirilməsi. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: Xətti proqramlaşdırmanın ümumi və əsas məsələləri. XP-nın əsas məsələsinin müxtəlif yazılış formaları. Maksimum XP məsələsinin minimum XP məsələsinə gətirilməsi və əksinə. XPM-nin əsas məsələyə gətirilməsi üçün ümumi qaydalar.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


4. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həllərinin xassələri. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: Nöqtənin qabarıq xətti kombinasiyası. Qabarıq çoxluqlar və onların xassələri. XPM-nin həllərinin xassələri. XPM-nin dayaq həlli və həllər çoxluğunun kənar nöqtəsinin qarşılıqlı əlaqəsi.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


5. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həndəsi izahı.-2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: XPM-nin məqsəd funksiyasının qiymətinin dəyişməsi. XPM-nin həndəsi izahı. n-məchullu XPM-nin həlli üçün qrafik üsul. İRM-nin həssaslığının qrafik üsulla təhlili.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


6. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırmada xətti cəbrin tətbiqi. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: Xətti tənliklər sistemi(XTS) və onun həllərinin xüsusiyyətləri. XTS-nin həlli. XP-da adi Jordan əvəzetməsi (AJƏ). AJƏ-sinin xətti cəbrə tətbiqi. Steynis teoremi. Tərs matrisin tapılması. Matrisin ranqının hesab lanması. Xüsusii XTS-nin həlli. XTS-nin Jordan-Qauss üsulu. Ümumi XTS-nin həlli. Dəyişdirilmiş Jordan əvəzetməsi(DJƏ).

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


7. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu. Max Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: “max” XP məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu. “min” XP məsələsi iki üsulla həll edilir: “min”XP məsələsi müvafiq “max” XP məsələsinə gətirilir.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


8. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu. Min Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üçün Simpleks üsulu.-2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: “min” XP məsələsi müvafiq “max” XP məsələsinə gətirilir. “min” XP məsələsi bilavasitə Simpleks üsulu ilə həlli. XP məsələsinin Excel-də Solver vasitəsinin köməyi ilə həlli texnologiyası.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


9. ___.___.20. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoşmalıq nəzəriyyəsi. -2 saat

Bu mühazirədə əsas diqqət yetirilməlidir: Xətti poqramlaşdırmanın qoşma məsələsinin tərtibi.Simmetrik qoşma məsələlərin tərtibi üçün ümumi qaydalar. Yeddi qayda.

Əsas ədəbiyyat:

1. A.H.Əliyev. Riyazi proqramlaşdırma.Dərs vəsaiti.-Bakı,İqtisad Universiteti, 2010, 476 səh.

2. Y.Hacızalov,Y. Kərimova, Z. Z. Hüseynova. Ekonometrika.Dərslik.Bakı: İU nəşriyyatı.2010,-520 səh.

3. M.H.Bağırov,Y.Q. Osmanov. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. Dərs vəsaiti. Çaşoğlu, Bakı-2001.


Əlavə tövsiyyə olunan ədəbiyyat:

1. F.İ.Abdullayev,Q.M.Namazov, N.Ə.Rəhimova. Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi riyazi modelləri (Dərs vəsaiti). Bakı,BBU nəşriyyatı, 2009.-183 səh.

2. S.Ə. Şabanov. Excel paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli. Bakı,2007

3. İnternet materialları.


Yüklə 89,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə