Oceń prawdziwość stwierdzeń umieszczonych w tabeliYüklə 0,61 Mb.
tarix17.12.2016
ölçüsü0,61 Mb.
TEST XVIII
Zadanie 1.W rodzinie Adama, który prawidłowo rozróżnia barwy, występują przypadki daltonizmu. Daltonistą jest jego ojciec i wujek (brat mamy).

Oceń prawdziwość stwierdzeń umieszczonych w tabeli.

 

Stwierdzenie

Czy jest prawdziwe?

1.

Daltonistami są wyłącznie mężczyźni, ponieważ gen odpowiedzialny za prawidłowe widzenie barw znajduje się w chromosomie Y.

Prawda / Fałsz

2.

Adam otrzymał allel genu warunkujący daltonizm od ojca, ale od matki otrzymał allel prawidłowy i dlatego nie jest daltonistą.

Prawda / Fałsz

3.

Adam nie jest daltonistą, ale jest nosicielem tej choroby i może przekazać swoim synom allel genu warunkujący daltonizm.

Prawda / Fałsz

Zadanie 2.Na schemacie przedstawiono występowanie mukowiscydozy w pewnej rodzinie.Korzystając ze schematu, oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz TAK lub NIE w tabeli.

 

Stwierdzenie

Tak czy nie?

1.

Osoba 2 może być nosicielem mukowiscydozy.

Tak / Nie

2.

Osoby 3 i 4 są nosicielami mukowiscydozy.

Tak / Nie

3.

Osoby 5 i 6 mogą mieć pewność, że ich kolejne dziecko nie będzie chore na mukowiscydozę.

Tak / NieZadanie 3.Wskaż chorobę, której nosicielem nie może być mężczyzna.

A. mukowiscydoza C. fenyloketonuria

B. hemofilia D. anemia sierpowata

Zadanie 4. Gdy określeni ludzie są rodzicami dziecka chorego na chorobę dziedziczną, uwarunkowaną genem dominującym, nie sprzężonym z płcią, to jest mało prawdopodobne, aby:

A. u obojga z nich występowały objawy choroby; C. matka dziecka chorowała, a ojciec był zdrowy

B. u żadnego z nich nie występowały objawy choroby; D. ojciec dziecka chorował, a matka była zdrowa
Zadanie 5. Rodzice o falujących włosach mają dwójkę dzieci, jedno o włosach prostych, a drugie falujących. Zakładając, że kształt włosów zależy od jednego genu, na podstawie przedstawionych danych można ustalić, że:
A. włosy falujące są cechą recesywną. C. allele włosów prostych i falujących są sobie równe (równocenne).

B. włosy proste są cechą recesywną. D. nie można ustalić, która cecha jest recesywna, a która dominującaZadanie 6.Mitoza i mejoza to dwa rodzaje podziałów komórkowych.

Określ, którego rodzaju podziału komórkowego (mitoza/mejoza) dotyczą stwierdzenia podane w tabeli. Wstaw znak X w odpowiednim polu tabeli. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą być wspólne dla obu podziałów

mitoza

mejoza .

1. Bezpośrednio przed podziałem dochodzi do podwojenia ilości DNA.2. Zachodzi zarówno w komórkach diploidalnych, jak i haploidalnych

.
3. Umożliwia rekombinację i redukcję materiału genetycznego.
Zadanie 7. Zredaguj poniższą wypowiedź tak, by była prawdziwa. Zaznacz (A, B, C lub D) i dobierz odpowiedni przykład (1, 2, 3 lub 4). Komplementarność zasad w cząsteczce DNA dotyczy:Zadanie 8. Przyporządkuj do elementów budowy serca z kolumny A pełnioną przez ten element funkcję z kolumny B.


Kolumna A

Kolumna B

a) naczynia wieńcowe

b) przegroda między przedsionkiem a komorą

c) zastawki


1. zaopatrują serce w tlen i substancje odżywcze

2. powodują automatyczne skurcze serca

3. wymuszają jednokierunkowy przepływ krwi

4. zapobiegają mieszaniu się krwi natlenowanej z krwią odtlenowaną
a) ………………… b) …………………….. c) …………………..Zadanie 9. Organizmy są zbudowane głównie ze związków organicznych. Jednak tylko 2 rodzaje tych związków występuje u wszystkich organizmów oraz wirusów. Wymień te związki.
1. ……………………………………… 2. ………………………………………

Zadanie 10.Spośród podanych cech wybierz i zaznacz trzy, które są charakterystyczne dla gadów.
a) płeć osobnika determinowana jest przez temperaturę otoczenia w okresie rozwoju zarodkowego.

b) rozwój odbywa się w wodzie.

c) jajorodność lub jajożyworodność.

d) obecność błon płodowych.

e) Zapłodnienie zewnętrzne.


Zadanie 11.Przyporządkuj definicjom właściwe określenia wybierając spośród: genom, gen, kariotyp


Odcinek DNA, który zawiera informację o określonej cesze organizmu
Zestaw chromosomów charakterystyczny dla pojedynczej komórki ciała danego organizmu
Kompletny zapis informacji genetycznej danego organizmu


Zadanie 12. Spośród zdań dotyczących chorób genetycznych człowieka wybierz zdanie błędne:

a) Daltonizm i hemofilia należą do chorób sprzężonych z płcią, ponieważ geny warunkujące ich powstanie

zlokalizowane są na chromosomie płci.

b) Kobieta może być zdrową nosicielką uszkodzonego genu sprzężonego z płcią, mężczyzna jest albo

zdrowy jeśli na chromosomie X ma prawidłową kopię genu albo chory jeśli ten gen jest uszkodzony.

c) Synowie kobiety, która nie ma w swoim genomie uszkodzonego genu warunkującego powstanie hemofilii i

mężczyzny chorego na hemofilię, który ma na swoim chromosomie X uszkodzony allel będą zawsze

chorzy na hemofilię.

d) Nosicielkami chorób sprzężonych z płcią mogą być tylko kobiety.

Zadanie 13. Podział komórki przebiega na drodze mitozy lub mejozy. W świecie zwierząt podział mejotyczny służy do wytworzenia gamet, z których połączenia powstaje zygota. Wybierz zdanie prawdziwe:

a) W efekcie mitozy powstają cztery komórki o informacji genetycznej takiej samej jak w komórce

macierzystej.

b) Podział mejotyczny komórki zwierzęcej jest źródłem rekombinacji materiału genetycznego i zmienności

genetycznej komórek potomnych.

c) W komórkach potomnych powstałych wskutek podziału mitotycznego komórki zwierzęcej ilość materiału

genetycznego jest zredukowana o połowę.

d) W efekcie mejozy powstają dwie komórki, które mają o połowę zredukowaną ilość materiału genetycznego

w stosunku do komórek macierzystych.
Zadanie 14.Przy podanych informacjach wpisz nazwy organelli, których te informacje dotyczą.
1. zbudowane są z białka i RNA, w nich zachodzi synteza białka - ……………………………

2. modyfikuje białka i upakowuje je w pęcherzyki – ……………………………………….…..

3. przekształca energię pochodząca z glukozy na energię zawartą w ATP - ………………...…
Zadanie 15.Dokończ zdanie, Nie jest prawdą, że: wybierając odpowiedź oznaczoną literami a, b, c lub d.

a) miażdżyca polega na zgrubieniu ścian tętnic przez odkładanie się w nich złogów związków tłuszczowych

oraz złogów wapnia.

b) do powstania miażdżycy może przyczynić się palenie tytoniu.

c) blaszka miażdżycowa powoduje obniżenie ciśnienia krwi.

d) konsekwencją miażdżycy może być martwica tkanek np. mięśnia sercowego


Zadanie16. Wiedząc, że liczba chromosomów w komórkach ciała ślimaka winniczka wynosi 54,

kapusty warzywnej 18, a myszy domowej 40; określ, ile chromosomów będą miały komórki haploidalne

wytwarzane przez te organizmy.

Liczba chromosomów w komórkach haploidalnych:


ślimak winniczek ………….., kapusta warzywna …………., mysz domowa …………..


Zadanie 17.Rysunki oznaczone literami od A do E prezentują różne kształty dziobów u ptaków. Spośród

podanych rodzajów i sposobów pobierania pokarmu wybierz jeden charakterystyczny dla danego

ptaka. Odpowiednio zapisz w tabeli. (Uwaga! Na rysunkach nie zachowano skali wielkości).

Przykłady rodzaju i sposobu pobierania pokarmu:


1-zjada ziarno, 2-łowi myszy, 3-odcedza pokarm z wody, 4-wyłuskuje nasiona z szyszek,

5-wyciąga owadyz ziemi, 6-chwyta pokarm w locie


Oznaczenie

literowe dziobu ptakaA

B

C

D

E


Rodzaj i sposób

pobierania pokarmuZadanie 18.Oceń prawdziwość każdego zdania. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.


I.

Genem nazywamy odcinek nici DNA kodujący budowę jednego białka.
II.

Każda komórka budująca ciało wielokomórkowca zawiera inny zestaw genów.
III.

Niektóre geny są aktywne wyłącznie w wybranych grupach komórek danego organizmu.
IV.

Ujawnienie się danej cechy jest związane z aktywnością odpowiedzialnego za tę cechę genu.


Zadanie 19.Przeprowadzono następujące doświadczenie.

Do czterech probówek zawierających kolejno: sok z winogron, startą bulwę ziemniaka, starty miąższ jabłka, starty miąższ buraka cukrowego dodano odczynnik Fehlinga I i II, służący do wykrywania cukrów prostych. Następnie probówki podgrzano.


Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
Które z poniższych hipotez można sprawdzić za pomocą tego doświadczenia?
A. Cukry występują we wszystkich badanych substancjach.
B. Odczynnik Fehlinga barwi cukry proste na kolor pomarańczowy.
C. Cukry proste występują w owocach winorośli i w jabłkach.
D. Odczynnik Fehlinga służy do wykrywania cukrów prostych
Zadanie 20.Do termosu wsypano kiełkujące nasiona grochu. Pomiędzy ziarnami umieszczono termometr.
Otwór ciepło termosu szczelnie zatkano.

Wskaż poprawne dokończenie zdania, które jest wnioskiem z przeprowadzonego doświadczenia.

W czasie kiełkowania nasion zachodzi procesA. oddychania, podczas którego uwalnia się ciepło.
B. odżywiania, podczas której uwalnia się ciepło.
C. oddychania, podczas którego jest pobierane ciepło.
D. odżywiania, podczas której jest pobierane ciepło
Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə