Обложка с разворотом 4 номер 2020. cdrYüklə 254,52 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix29.12.2021
ölçüsü254,52 Kb.
#48257
  1   2   3   4
kutadgu-bilig-i-ego-duhovno-kulturnaya-tsennost
test 1000 2, Aeschylus, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, TEST TMM, TEST TMM, Taqdimot (5), Taqdimot (5), KURS ISHI gulli osimliklar AZIZA davomi, 3-sinf matematikadan dars ishlanmalar 1-dars 3-sinfda o tilgan , 2 5300813130228568918, 202, Сандуғаш слайд


20 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 


№4 2020 

 

Сайфулла Абдуллаев  Иссык-Кульский государственный университет 

Каракол, Кыргызстан 

abdullaev.sayfullah@gmail.com 

КУТАДГУ БИЛИГ И ЕГО ДУХОВНО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

KUTADGU BİLİG VE ONUN MANEVÎ-KÜLTÜREL DEĞERİ 

АННОТАЦИЯ  

ÖZET 

Дастан  "Кутадгу  Билиг"  –  памятник  ми-

рового духовного наследия, тюркской литерату-

ры, культуры и науки. Многие тюркские народы 

считают произведение "Кутадгу Билиг" первым 

тюрко-мусульманским шедевром своей письмен-

ной литературы. Необходимо учитывать поли-

тические,  социально-исторические особенности 

периода написания Дастана. Государство Кара-

ханидов  включало  Маверауннехир  и  Восточный 

Туркестан  и  состояло  из  нескольких  групп  пле-

мен,  в  частности  уйгуров,  карлуков,  аргунтов, 

ягмов  и  других.  Все  эти  племена,  называемые 

тюрками,  жили  здесь.  Имена  персонажей  Да-

стана  имеют  аллегорическое  и  символическое 

значение.  Они  являются  образным  символом 

этического и философского искусства, духовных 

ценностей.  Мыслитель  оценивает  обучение  

и  воспитание  как  наиболее  важный  способ  по-

знания мира. Сюжет Дастана основан на следу-

ющих четырех символических образах. Кунтогду 

Шах, символ справедливости и истины. Айтоль-

ди  –  символ  мира,  счастья,  богатства.  Огдул-

муш – сын Вазира, символ мудрости. Одгурмуш – 

родственник Вазира, символ милосердия, чисто-

ты, терпения. Третий иероглиф, который пере-

водится  как  "öğ",  на  древнетюркском  языке 

означает "разум, проповедь, наставление". 

Дастан Юсуфа Хас Гаджипа Баласагуни – 

это  в  основном  философское  произведение.  

В стихотворении анализируются смысл и цель 

человеческой  жизни,  устанавливаются  цели  

и нормы поведения в обществе. Автор Дастана 

Kutadgu  Bilig  Destanı,  dünya  kültürel 

mirasının, Türk edebiyatının, kültürünün ve ilminin 

eşsiz eserlerinden biridir. Türk halklarının çoğu, Ku-

tadgu  Bilig'i,  kendilerine  ait  yazılı  edebiyatın  ilk  

Türk-Müslüman eseri olarak kabul eder. Bu konuda, 

destanın yazıldığı dönemin siyasî, sosyal-tarihî özel-

liğini  dikkate  almak  gerek.  Karahanlılar  Devleti, 

Maveraunnehir  ve  Doğu  Türkistan  topraklarında 

hüküm  sürmekte  olup,  içinde  birçok  halk;  mesela 

Uygurlar,  Karluklar,  Argu  ile  Türgeşler,  Yagma  vb. 

İşte  bu  halkların  hepsini  bir  araya  getirip,  Türk 

diyerek  adlandırmışlardı.  Destandaki  kahraman-

ların  isimleri  alegorik-sembolik  ehemmiyete  sa-

hiptir. Onlar insan hayatındaki en özel ve en verimli 

manevî 

değerlerinin 

etik-felsefik 

sanatsal 

görünüşteki  sembolleridir.  Eserin  müellifi  okumayı, 

ilim-bilim sahibi olmayı, dünyayı tanıyıp bilmenin en 

önemli  yolu  olarak  değerlendirmektedir.  Destanın 

konusu  aşağıdaki  dört  sembolik  durum  vasıtasıyla 

verilmektedir.  Gündoğdu;,  şah  adâlet  ve  gerçeğin 

sembolü.  Dolunay;  vezir,  dünya,  mutluluk  ve 

zenginliğin  sembolü.  Öğdülmüş;  vezirin  oğlu,  akıl, 

ilim  ve  irfan  sahibi  olmanın  sembolü.  Odgurmuş; 

vezirin  kardeşi,  mütevazılığın,  saflığın,  sabır  ve 

tevekkül etmenin sembolü. Üçüncü kahramanın adı 

Öğdülmüş  adının  kökü  "öğ"  olup,  eski  Türk  dilinde 

"akıl, öğüt, nasihat" anlarınlarına gelir.  

Yusuf Has Hacib'in bu eseri, esas olarak felsefî 

eser olarak kabul edilmektedir. Eserde insanoğlunun 

hayatının  anlam  ve  taşıdığı  ehemmiyetin  üzerinde 

durulup,  toplumdaki  vazifeler  ve  günlük  hayatın 

normları ortaya konmuştur. Destanın yazarı, sadece 


 

21 


VOL.2 

№4 2020 


 

GIRIŞ  

Kutadgu  Bilig  Destanï  Orta  Çag daki  Tu rk 

halklarïnïn  edebiyatïnïn  klasik  yazarï  Yusuf  Has 

Hacib  Balasagunï 'nin  en u nlu   ve  bize  ulaşan  eseri 

olarak kabul edilir. Kutadgu Bilig, şiir temeline da-

yanan  bir  eser  olup,  13binden  fazla  dizelerden 

oluşmaktadïr.  

Kutadgu  Bilig  Destanïnda  85  bo lu mden 

oluşan  6520  beyit  vardïr.  Ayrïca,  destan  kendi 

içinde  u ç  bo lu me  bo lu nmu ş  olup,  124  beyitten 

oluşan u ç tane de eki bulunmaktadïr. Destan aruz 

vezniyle,  ikili  (mesnevï )  tarzïnda  yazïlmïş  olup, 

do rt kahramanïn hika yesinden oluşmaktadïr.  

Ana Bo lu m 

Yusuf Has Hacib'in bu eseri, esas olarak felsefï  

eser  olarak  kabul  edilmektedir.  Eserde  insanog lu-

nun  hayatïnïn  anlam  ve  taşïdïg ï  ehemmiyetin 

u zerinde  durulup,  toplumdaki  vazifeler  ve  gu nlu k 

hayatïn  normlarï  ortaya  konmuştur.  Destanïn 

yazarï, sadece idaredeki bu yu kler deg il, sïradan in-

sanlarïn da nasïl olmasï gerektig ini go stermektedir. 

Bu  yo nu yle  bakïldïg ïnda,  destan  Tu rk  halklarïnïn 

millï   ku ltu ru   u zerine  inceleme  yapmak  isteyenler 

için  tarihï   o neme  sahip  kaynak  olarak  sayïlmak-

tadïr.  Bunun  yanïsïra,  bu  eser  o  do nemdeki  Tu rk 

halklarïnïn  edebï   dilinin  tarihiyle  ilgili  de  o neme 

haiz eser olarak kabul edilmektedir [1]. 

Yusuf  Has  Hacib'in  hayatïyla  ilgili  şu  an  için 

kesin  bilgilere  yok  denecek  kadar  azdïr.  Ancak, 

mu ellifin  kendi  hakkïnda  yazdïg ï  bazï  bilgileri,  adï 

geçen  eserinde  bulmak  mu mku ndu r.  I lim  adamï  R. 

Arat'ïn  hesabïna  go re,  manzum  eseri  bitirdig i  do -

nemde Yusuf, 54 yaşïndaydï. O manzumesine Balasa-

gun  şehrine  başlamïş,  1067-1070  yïllarïnda 

Kaşkar'da  bitirmiş  olup,  toplam  18  ayda 

tamamlamïştïr.  Hanlar  hanï  diye  bilinen  Kaşkar 

şehrinin idarecisi Tavgaç Buura Karahan Ebu Ali Ha-

san'a takdim etmiştir. Han, manzumenin mazmun ve 

muhtevasïnï  fark  edince, ona  o vgu   anlamïnda  şaire 

"Ulug Has-Hacib" unvanïnï vermiştir. Burdaki "has" 

Arapça'da saraydaki saygïn insanlarïn biri, "Ulug Has

-

Hacib" ise, sarayda hizmet etmekte olan ileri gelen saygïn insan anlamïna gelmektedir. 

1069-1070  yïllarïnda  Yusuf  Balasagun'un 

yazdïg ï  Tu rkçe  Kutadgu  Bilig  isimli  bu  eser,  du -

nyanïn  çok  sayïda  diline  tercu me  edilmiştir. 

Gu nu mu zde  Kutadgu  Bilig  manzumesinin  u ç 

nu shasï(kopyasï)  muhafaza  edilmektedir.  Bir  ta-

nesi  Viyana  şehrindedir.  I kincisi  Kahire  şehrinde 

olup  1986  yïlïnda  keşfedilmiştir.  U çu ncu su   ise 

O zbekistan'ïn Namangan şehrinde bulunmuş olup, 

КУТАДГУ БИЛИГ И ЕГО ДУХОВНО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Языкознание и литературоведение / Абдуллаев С./ abdullaev.sayfullah@gmail.com / УДК 821.51 

 

показывает, каким должен быть каждый чело-век в обществе. В этом отношении эпос счита-

ется  источником  исторического  значения  для 

тех, кто хочет изучать национальную культу-

ру  тюркских  народов.  Кроме  того,  эта  работа 

считается  важной  в  истории  литературного 

языка тюркских народов того времени. 


Yüklə 254,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə