ĠnsulġNƏ rezġstentlġk və HĠpoqonadġzm rezident-endokrinoloq ġükürova ĠlahəYüklə 37,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.04.2017
ölçüsü37,77 Kb.
#13838

ĠNSULĠNƏ REZĠSTENTLĠK VƏ 

HĠPOQONADĠZM

Rezident-endokrinoloq ġükürova Ġlahə

H

IPOQONADIZM NƏDIR

?Qonadal hormonlardan hər hansı birinin çatıĢmazlığı(və ya hədəf orqanlarin rezistentliyi) nəticəsində 

yaranan simptomokompleksdir.

H

IPOQONADIZMIN KLASSIFIKASIYASıBirincili və ya testikulyar catıĢmazlıqIkincili və ya hipotalamo-hipofizar disfunksiyaGec baĢlanğıclı hipoqonadizm-(testikulyar və hipotalamo-hipofizar disfunksiyaya bağlı)Androgen reseptorlarının rezistentliyi European Association of Urology guideline

G.R. Dohle,S.Arver, C. Bettocchi, S. Kliesch,

M.Punab

B

IRINCILI

Anadangəlmə

Qazanılma 

Klaynfelter 

Testikulyar malignizasiya

Testikulyar disgeneziya-

kriptorxizm

Orxitlər

Anorxiya 

Kimyəvi terapevtiklər

Ulrich-noonan sindromu

Sistem xəstəliklər

Anorxiya 

I

KINCILI

Anadangəlmə

Qazanılma

1.Kallman sindrom

1.Hipofizar ĢiĢlər

2.Idiopatik hipoqonadotrop 

hipoqonadizm

2.Dərmanlar

3.Sistem xəstəliklər 

(XBÇ,hemoxramotozis,hipotroi

dizm,travma,infeksiya)

4.Steroidlərin nəzarətsiz 

qəbulu

5.Morbid piylənmə

6.Radioterapoya 

Gec baĢlanğıclı 

hipoqonadizm 

Androgen reseptor 

intensivliyi

1.YaĢlanma 

1.Partial androgen insentivity 

sindrome

(PAĠS)

2. Piylənmə

3. Xroniki xəstəliklər 

4.Qeyri-kafi həyat tərzi  

Prepubertal hipoqonadizmin əlamətləri

1.Kiçik cinsi orqanlar

2.kriptorxidizm

3.Ginekomastiya 

4.Ġncə,yüksək tembrli səs 

5. Epifizlərin bağlanmaması

6.Yevnuxoid bədən quruluĢu

7.kiĢiyə xas tüklənmənin olmaması

8. Dəri örtüklərinin solğun olması

9.Sümük kütləsinin azlığı

10.Sarkopenia 

11.Piy toxumasının bədəndə qadına xas  paylanması

Gec baĢlanğınclı hipoqonadizmin əlamətləri

1.Libidonun enməsi

2.Erektil disfunksiya

3.Sarkopeniya 

4.Sümük kütləsinin azalması

5. depresiya,yorğunluq,ruhi sferada dəyiĢiklik,qəzəbli,kinli

6.Yuxu pozğunluğu

7.bədən tüklərinin tökülməsi

8.istigəlmələr

9.insulinə rezistentlik, Metabolik sindrom, Visseral piylənmə

10. Ginekomastiya 

11. Enerji tükınməsı

12. Koqnitiv funksiyanın zəifləməsi

I

NSULINƏ REZISTENTLIYIN HIPOQONADIZMDƏ ROLUIlk dəfə 2004-cü ildə tip 2 DM xəstələrdə azalmıĢ Testosteron səviyyələri ilə uyğunsuz az LH və FSH 

hormonları aĢkarlanmıĢ,GnRH cavabları normal 

olmuĢdur.Eyni illərdə piylənməsi olan xəstələrdə də oxĢar əlamətlər diqqəti çəkmiĢdir.Bu xəstələrdə hipotalamik hipofizar bir patalogiya yoxdur.Bu anormallıqlar diabetin ağırlığı və müddəti ilə əlaqəli deyil.

R

ASTGƏLMƏ TEZLIYIDiabet olmayan 45 yaĢdan boyük, piylənməsi olan xəstələrin (BKĠ >40kg/m2) %40-də,diyabet olanların isə 

%50-də TT səviyyəsinin az olduğu aĢkarlanmıĢdır.Gənc Amerika populyasiyasında sT ölçümünə görə tip 2 diabet xəstələrin %33-də,tip 1 diabetli xəstələrin isə 

cəmi %7-də hipoqonadizm aĢkarlanmıĢdır.

Q

ARġILIQLI ƏLAQƏ

-

AZALMIġVƏ DIABET

RISKI1000-dən çox xəstəni əhatə edən 4 tədqiqatın metanalizinə əsasən TT səviyyəsi normal olanlarla 

müqayisədə, TT səviyyəsi aĢağı olanlarda diabet əmələ 

gəlmə riski daha yüksəkdir.Lakin tədqiqatların bir çoxu göstərir ki, diabetin TT səviyyəsi ilə bir-baĢa əlaqəsi yoxdur,bədən çəkisinin 

azaldılması ilə risk azalır.

A

ZALMIġ TESTOSTERON VƏ DIABET RISKIProstat xərçəngi olub antiandrogen terapiya (AAT) alan xəstələrdə 3 ay ərzində abdominal piylənmədə 

artım,insulin səviyyəyisində 25%-65% artım olmuĢdur.12 aydan çox AAT alan 73000 xəstənin metanalizində diabet riski 44% artmıĢdır.

Smith MR Curr Opin Endocrinoldiabetes obes 2007

Kasting NL et. Al. J Clin Oncol 2006

P

ATOGENEZInsulin rezistentliyi hipotalamik səviyyədə insulin siqnal mexanizminin pozulmasına səbəb olur.Insulinə rezistentlik zamanı hipotalamik neyronlarda GnRH ifrazı və sekresiyasının azalması baĢ verir.

P

ATOGENEZ

-SHBGSHBG- qaraciyərdə sintez olunan,T yüksək həssaslıqla bağlanan və T periferik toxumalara daĢıyan proteindir.SHBG- insulinə rezistentlik və BKĠ ilə tərs mütənasibdir.SHBG-də azalma nəticəsində periferik toxumalara daha az T daĢınır və hipoqonadizm əmələ gəlir.ArtmıĢ 

sT isə aromataza tərəfindən estradiola çevrilir.

P

ATOGENEZ

-SHBGSHBG ilə insulinə rezistentlik və diabet arasında əlaqə T və sT dan daha güclüdür.Qidanın tərkibindəki yüksək karbohidrat və kalori SHBG sintezini azaldır.Ġnsulinə rezistentlik və diabetin 

çox erkən xəbərdaredicisi hesab edilə bilər??SHBG səviyyəsi az olan kisilərdə diabet riski normal olanlarla müqayisədə 52% artmıĢdır.

M

ÜALICƏ

- K

LINIK ƏHƏMIYYƏTIPreklinik məlumatlara görə T hüceyrə səviyyəsində GLUT4 və insulin reseptor həssasligını artıraraq,qlikolizdə rol 

oynayan bəzi fermentlərə təsir etməklə qlukoza mübadiləsini 

düzəltmiĢdir.B hüceyrələri glukotoksikoz səbəbli apaptozdan qoruyur.Rao et al 2013 Nature reviews;9:479-493

M

ÜALICƏ

- K

LINIK ƏHƏMIYYƏTI

E

FFECT OF TESTOSTERON TREATMENT ON GLUCOSE METABOLISM IN MEN

WITH TIPDIABETS

,

RANDOMIZED CONTRELLED TRIALDiabet və ya metabolik sindrom aĢkarlanan xəstələrdə T terapiyasının təsir effektini araĢdıran 6 RSÇ var.Bu xəstələr piylənməli və T səvviyyələri daha aĢağıdır.Bu çalıĢmalardan yalnız ikisində insulin həssaslıgında 

yüngül düzəlmə aĢkarlanmıĢdır,dərialtı piy qatının 

azaldığı,visseral piy qatının isə dəyiĢilmədiyi 

aĢkarlanmıĢdır.Beləliklə T insulinə rezistentliyə təsir etmirN

ƏTICƏMetabolik sindromlu kiĢilərdə qeyri-spesifik əlamətlərlə özünü göstərən yüngül-orta dərəcədə T əksikliyi görülə 

bilərMetabolik sindromlu kiĢilərdə əlamətlər varsa T ölçülməlidir.Çəki itkisi ilə T səviyyəsi yüksəlir,bu hipotalamo-hipofizar-testikulyar sistem pozğunluğunun funksional 

və geri dönən xarakterli olduğunu göstərir.RSÇ T terapiyasının insulin rezistentliyinə olan müsbət təsirini göstərmədi.

S

AĞLAM HƏYAT TƏRZINI UġAQLIQDAN

FORMALAġDIRMAQ LAZIMDIR

Diqqətinizə görə təşəkkürlər 


Yüklə 37,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə