Название тестаYüklə 78,16 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü78,16 Kb.
#50798
Uçuş aparatlarının informasiya-ölçmə sistemləri testlər 1468a


additivКафедра: «Aerokosmik Informasiya Sistemləri»Название теста: «Uçuş aparatlarının informasiya-ölçmə sistemləri» _1468a

Составитель: (Vahidzadə Kamal Ziyad oğlu):

Qrup: 1468aParameter 12 bitdən ibarət olaraq xətti alqoritmlə proqramlaşdırılmışdır. Əgər siqnalın fiziki dəyişmə həddi 0 -256 vahid olarsa onda siqnalın ölçülmə həssaslığını təyin edin.
A :

0.0625B :

0.125C :
0.25D : 0.5ANSWER :

ATermoelektrik termometri vasitəsilə hansı temperatur diapazonu ölçülə bilər?
A : –270-dən +1000-dək

B : -50-dən +400-dək

C : –260-dan +2500-dək

D : -60-dan +250-dək

ANSWER : C
Bimetallik termometri vasitəsilə hansı temperatur diapazonu ölçülə bilər?
A : –270-dən +1000-dək

B : -50-dən +400-dək

C : –260-dan +2500-dək

D : -60-dan +250-dək

ANSWER : D
Müqavimət termometri vasitəsilə hansı temperatur diapazonu ölçülə bilər?
A : –270-dən +1000-dək

B : -50-dən +400-dək

C : –260-dan +2500-dək

D : -60-dan +250-dək

ANSWER : A
Manometrik termometr vasitəsilə hansı temperatur diapazonu ölçülə bilər?
A : –270-dən +1000-dək

B : -50-dən +400-dək

C : –260-dan +2500-dək

D : -60-dan +250-dək

ANSWER : B
Siqnalın yenilənmə intervalı 125 мsan olarsa bu halda sensorun sorğulanma tezliyini tapın?
A : 1

B : 2


C : 4

D : 8


ANSWER : D
Parameter 12 bitdən ibarət olaraq xətti alqoritmlə proqramlaşdırılmışdır. Əgər siqnalın fiziki dəyişmə həddi 0 -512 vahid olarsa onda siqnalın ölçülmə həssaslığını təyin edin.
A : 0,0625

B : 0,125

C : 0,25

D : 0,5


ANSWER : BSiqnalın yenilənmə intervalı 250 мsan olarsa bu halda sensorun sorğulanma tezliyini tapın?
A : 1

B : 2


C : 4

D : 8


ANSWER : C
Cihazın hazırlanmasının texnoloji prosesləri ilə əlaqədar olan xətalar necə adlanır?
A : Təsadüfi

B : Sistematik

C : Metodiki

D : Alət


ANSWER : D
Çoxlu sayda ölçmələr zamanı təkrarlanmayan və sistemləşdirilməsi mümkün olmayan xətalar necə adlanır?
A : Təsadüfi

B : Sistematik

C : Metodiki

D : Alət


ANSWER : A
Dəyişməz mühitdə çoxlu sayda ölçmələr apararkən təkrarlanan xətalar necə adlanır?
A : Təsadüfi

B : Sistematik

C : Metodiki

D : Alət


ANSWER : B
Hava sürətinin 0 – 512 knots diapazonunda qeyd edilməsi üçün 12 bit ayrılmışdırsa onda xətti tənliyin əmsalını tapın?


A : 1B : 0,5C : 0,25D : 0,125ANSWER : DParametrin binar qiyməti 011110000000, çevirmə əmsalı 0.2 olarsa, mühəndislik vahidi ilə qiymətini tapın.
A : 404

B : 384


C : 344

D : 312


ANSWER : B
Ölçmə metodunun qeyri-mükəmməlliyi ilə bağlı olan xətalar necə adlanır?
A : Təsadüfi

B : Sistematik

C : Metodiki

D : Alət


ANSWER : C
Misdən hazırlanmış termorezistor hansı dərəcəyədək olan temperaturları ölçə bilər?
A : +180

B : +300

C : +120

D : +1250

ANSWER : A
Nikeldən hazırlanmış termorezistor hansı dərəcəyədək olan temperaturları ölçə bilər?
A : +180

B : +300

C : +120

D : +1250

ANSWER : B
Yarımkeçirici materiallardan hazırlanmış termorezistor hansı dərəcəyədək olan temperaturları ölçə bilər?
A : +180

B : +300

C : +120

D : +1250

ANSWER : C
Platindən hazırlanmış termorezistor hansı dərəcəyədək olan temperaturları ölçə bilər?
A : +180

B : +300

C : +120

D : +1250

ANSWER : D
Temperaturun ölçülməsinin iki müxtəlif materiallardan hazırlanmış keçirici naqilin (termocüt) kontakta gətirilmiş uclarında kontakt potensiallar fərqinin temperaturdan asılılığına əsaslanıan üsul necə adlanır?
A : Termorezistiv

B : Pirometrik

C : Termoelektrik

D : Bimetallik

ANSWER : C
Temperaturun ölçülməsinin istilik çeviricisinin müqavimətinin temperaturdan asılılığına əsaslanan üsulu necə adlanır?
A : Termorezistiv

B : Pirometrik

C : Termoelektrik

D : Bimetallik

ANSWER : A
Temperaturun ölçülməsinin cismin elektromaqnit şüalanmasının onun temperaturundan asılılığına əsalanan üsulu necə adlanır?
A : Termorezistiv

B : Pirometrik

C : Termoelektrik

D : Bimetallik

ANSWER : B
Termomüqavimət kimi istifadə edilən naqilin uzunluğunun onun diametrinə olan nisbəti necə secilir?
A : 200-dən az

B : 200-300

C : 300-400

D : 500 və daha çox

ANSWER : D
Formal olaraq, Mark 33 Digital Information Transfer System (DITS) adlanan ARINC 429, avionik sistemləri arasında -------------- ötürülməsinə xidmət edən bir spesifikasiyadır.
A : Analoq siqnal

B : Rəqəmsal məlumat

C : Mexaniki siqnal

D : Elektrik gücü

ANSWER : B
ARINC 429 aşağı sürətli bit ötürmə tezliyi
A : 50 kbps

B : 100 kbps

C : 12,5 kbps

D : 30 kbps

ANSWER : C
ARINC 429 vasitəsi ilə ötürülən sözlərdə bit sayı
A : 12

B : 16


C : 32

D : 24


ANSWER : CARINC 429 standart sözündə Label informasiyası hansı bitlərdə kodlaşdırılır?
A : 1-3

B : 11-29

C : 1-8

D : 30-31

ANSWER : C
ARINC 429 sözünün hansı biti Parity məlumatı daşıyır?
A : 1-3

B : 11-29

C : 1-8

D : 32


ANSWER : D
ARINC 429 sözünün hansı biti SDİ məlumatı daşıyır?
A : 1-3

B : 11-29

C : 9-10

D : 32


ANSWER : CARINC 429 standart sözündə SSMİ informasiyası hansı bitlərdə kodlaşdırılır?
A : 1-3

B : 11-29

C : 1-8

D : 30-31

ANSWER : D
Parity bitinin məqsədi:
A :

Tək səhvlərin təyiniB : Cüt səhvlərin təyini

C : Vericinin adresi

D : Qəbuledicinin adresi

ANSWER : A

Sensorların kalibrasiya olunması periodikliyi
A : 12 aydan bir

B : 24 aydan bir

C : 60 aydan bir

D : Hər 2000 uçuş saatından sonra

ANSWER : C
BCD qısaltmasının mənası:
A : Binary coded document

B : Binary coded decimal

C : Bi-phase coded digital

D : Bi-polar coded digital

ANSWER : B
Hansı parametr HG-nin cari hündürlüyünə aid deyil?
A : Pressure ALT

B : Standard ALT

C : Baro ALT

D : Selected ALT

ANSWER : D
N1 parametri aşağıdakılardan hansına aiddir?

A : LP Compressor

B : İP Compressor

C : HP Compressor

D : LP Turbine

ANSWER : A

N2 parametri aşağıdakılardan hansına aiddir?

A : LP Compressor

B : İP Compressor

C : HP Compressor

D : LP Turbine

ANSWER : C

Mühhərrik rotorlarının fırlanma sürətini ölçən qurğu?

A : Gyroscope

B : İnclinometer

C : Accelerometer

D : Tachometer

ANSWER : D

HG-nin hərəkətoxları üzrə təcilləri hansı qurğu ilə ölçülür?

A : Gyroscope

B : İnclinometer

C : Accelerometer

D : Tachometer

ANSWER : C

Hansı parametr uçuş sürətinin dəyişməsi ilə daha çox əlaqəlidir?

A : mühərrik gücünün artması

B : vertikal yüklənmə

C : hühdürlük

D : xətti yüklənmə

ANSWER : D

Hansı sensor passivdir?

A : Fotodiod

B : Rezistiv

C : Tenzometrik

D : Tutum

ANSWER : A

Siqnalın hansı parametri diskretləşdirməyə məruz qalır?

A :


Amplitud B :

Davam etmə müddətiC :
FazaD : TezlikANSWER :

BSiqnalın hansı parametri kvantlaşdırmaya məruz qalır?

A :


Amplitud B :

Davam etmə müddətiC :
FazaD : TezlikANSWER :

AQlissadadan meyletmələr hansı vahidlə ölçülür?

A :


metrlə B :

millivoltlaC :
nöqtələrləD : dərəcə iləANSWER :

BQlissadadan meyletmələr hansı vahidlə indikasiya olunur?

A :


metrlə B :

millivoltlaC :
nöqtələrləD : dərəcə iləANSWER :

CDDM vahidinin dots vahidinə çevirmə əmsalı?

A :


0,875 B :

8,75C :
87,5D : 0,0875ANSWER :

D-10V-dan +10V-a diapazonu olan siqnalı 0,2V həssaslıqla çevirmək üçün neçə kvantlama səviyyəsindən istifadə edilməlidir?
A :

10 B :

25C :
50D : 100ANSWER :

DDiapazonu 10V olan siqnalı 0,2V dəqiqliklə çevirmək üçün neçə kvantlaşdırma səviyyəsindən istifadə edilməlidir?
A :

10B :

25C :
50D : 100ANSWER :

CDəniz milinin km-ə çevirmə əmsalı?

A :


1.50B :

1.75C :
1.852D : 1.88ANSWER :

C
Km-i dəniz millinə cevirmə əmsalı?
A :

0.7B :

0.54C :
1.852D : 1.2ANSWER :

BHLDC sensorunun oyatma gərginliyini göstərin.

A :


32VB :

3 VC :
5VD : 400 mVANSWER :

ASensorun ən aşağı dəqiqlik xarakteristikasına malik qoşulma sxemi hansıdır?
A :

bir naqilli qoşulmaB :

iki naqilli qoşulmaC :
üç naqilli qoşulmaD : dörd naqilli qoşulmaANSWER :

BKörpü sxemi ilə qoşulmuş sensorda siqnalın ölçülməsinin hansı metodu istifadə edilir?
A :

Siqnal nisbətlərinin ölçülməsi B :

Aktiv gücün ölçülməsiC :
Reaktiv gücün ölçülməsi D : Mütləq qiymətlərin ölçülməsi ANSWER :

DLLDC sensorunun oyatma gərginliyini göstərin.
A :

32VB :

10 VC :
5VD : 400 mVANSWER :

CSiqnalın yenilənmə intervalı 500 мsan olarsa bu halda sensorun sorğulanma tezliyini tapın?
A :

1B :

2C :
4D : 8ANSWER :

BSensorun ən yüksək dəqiqlik xarakteristikasına malik qoşulma sxemi hansıdır?
A :

bir naqilli qoşulma B :

iki naqilli qoşulmaC :
üç naqilli qoşulmaD : dörd naqilli qoşulma ANSWER :

DHansı kəmiyyətin vahidi faizdir?
A :

Nisbi xəta B :

Mütləq xəta C :
Korelyasiya əmsalı D : Aproksimasia edilən nöqtələrin sayı ANSWER :

ASiqnalın yenilənmə intervalı 62.5 мsan olarsa bu halda sensorun sorğulanma tezliyini tapın?
A :

1B :

4C :
8D : 16ANSWER :

DSelsin sensor siqnallarının rəqəmsal cevrilməsi üçün hansı alqoritmdən istifadə edilir?
A :

Teledyne Synchro Conversion B :

Discrete C :
Condition D : BCDANSWER :

AFırlanma hərəkətinin sürətini ölçən sensor?
A :

AccelerometerB :

LVDTC :
TachometerD : RVDTANSWER :

CVLLDC sensorunun oyatma gərginliyini göstərin.
A :

32VB :

10 VC :
5VD : 400 mVANSWER :

DFırlanma hərəkəti sensorunun siqnalını çevirmək üçün hansı alqoritmdən istifadə edilir?
A :

LinearB :

Discontinious linearC :
ConditionD : Co-ordinatesANSWER :

BHG-nin yüklənmələrini ölçən sensor?
A :

AccelerometerB :

LVDTC :
TachometerD : RVDTANSWER :

AXətti yerdəyişmələri ölçən sensor?
A :

AccelerometerB :

LVDTC :
TachometerD : RVDTANSWER :

BBucaq yerdəyişmələrini ölçən sensor?
A :

AccelerometerB :

LVDTC :
TachometerD : RVDTANSWER :

DHansı parametr təzyiq sensoru vasitəsilə ölçülür?
A :

N1B :

Localizer deviationC :
EPRD : Ground speedANSWER :

CHansı parametr İLS sistemində hesablanır?
A :

N1B :

Localizer deviationC :
EPRD : Ground speedANSWER :

BHansı parametr taxometrlə təyin edilir?
A :

N1B :

Localizer deviationC :
EPRD : Ground speedANSWER :

AHansı parametr İRS sistemində hesablanır?
A :

N1B :

Localizer deviationC :
EPRD : Ground speedANSWER :

DTaxometrin iş prinsipi?
A :

RezistivB :

TutumC :
İnduktivD : TenzometrikANSWER :

CTermistorun iş prinsipi?
A :

RezistivB :

TutumC :
İnduktivD : TenzometrikANSWER :

ALoad sell sensorunun iş prinsipi?
A :

RezistivB :

TutumC :
İnduktivD : TenzometrikANSWER :

DN1 Fan Shaft Speed sensorunun siqnal emal etmə sxemləri siqnalın hansı parametrini hesablayır?
A :

GərginliyiB :

CərəyanıC :
FazanıD : TezliyiANSWER :

DLVDT sensoru yerdəyişmənin istiqamətini siqnalın hansı parametrinə əsasən təyin edir?
A :

Gərginliyin amplituduB :

CərəyanC :
FazaD : TezlikANSWER :

CLVDT sensoru yerdəyişmənin mütləq qiymətini siqnalın hansı parametrinə əsasən təyin edir?
A :

GərginlikB :

CərəyanC :
FazaD : TezlikANSWER :

ARotorun fırlanma sürəti parametrinə aid vahidlər hansılardır?
A :

ddmB :

rpmC :
knotsD : degreesANSWER :

BGlideslope deviation parametrinə aid vahidlər hansılardır?
A :

ddmB :

rpmC :
knotsD : dotsANSWER :

A,DCAS parametrinə aid vahidlər hansılardır?
A :

ddmB :

rpmC :
knotsD : dotsANSWER :

CDiferensial transformator sensoruna minimal olaraq neçə naqil daxil olur?
A :

2B :

4C :
5D : 6ANSWER :

CLVDT sensorunun hərəkət edən hissəsi?
A :

Primary coilB :

Ferromagnet coreC :
Secondary coilsD : RotorANSWER :

BRVDT sensorunun hərəkət edən hissəsi?
A :

Primary coilB :

Ferromagnet coreC :
Secondary coilsD : RotorANSWER :

DLVDT sensorunun həssas elementi?
A :

Primary coilB :

Ferromagnet coreC :
Secondary coilsD : RotorANSWER :

CRVDT sensorunun oyatma gərginliyi hara verilir?
A :

Primary coilB :

Ferromagnet coreC :
Secondary coilsD : RotorANSWER :

AN1 Fan Shaft speed sensorunun işinə uyğun gəlməyən ifadəni göstərin?
A :

İki həssas dolağı varB :

Çıxış siqnalı dəyışən cərəyandırC :
Həssas dolaqlar daimi maqnit ətrafında dövr edirD : İnduktiv tipli sensordurANSWER :

CDiferensial transformator sensorunun siqnal emal etmə dövrələrində xətaların yox edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə edilir?
A :

Soyuq birləşmə kompensasiyası metoduB :

Siqnalın nisbi ölçülmə metoduC :
Siqnalın mütləq qiymətini ölçmə metoduD : Əks-əlaqə kompensasiya metoduANSWER :

BThermocouple sensorunun siqnal emal etmə dövrələrində xətaların yox edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə edilir?
A :

Soyuq birləşmə kompensasiyası metoduB :

Siqnalın nisbi ölçülmə metoduC :
Siqnalın mütləq qiymətini ölçmə metoduD : Əks-əlaqə kompensasiya metoduANSWER :

AResolver sensorlarda ikinci dolaqların bir-birinə nisbətən yerləşmş bucağı?
A :

45B :

90C :
120D : 180ANSWER :

BSelsin hansı sensor qrupuna daxildir?
A :

LVDTB :

ResolverC :
SynchroD : RVDTANSWER :

CHansı sensordan bucaq yerdəyişmələrinin təyin edilməsində istifadə edilmir?
A :

LVDTB :

ResolverC :
SynchroD : RVDTANSWER :

ALoad sells sensorunun neçə həssas elementi olur?
A :

1B :

2C :
3D : 4ANSWER :

DResolver sensorunun neçə həssas elementi olur?
A :

1B :

2C :
3D : 4ANSWER :

BSynchro sensorunun neçə həssas elementi olur?
A :

1B :

2C :
3D : 4ANSWER :

CBu həssas element təzyiq sensorlarında olmur?
A :

DiafraqmaB :

Burdon borusuC :
Tenzometrik lentD : DolaqANSWER :

DTəzyiq sensorunun hansı elementini foto qravirovka üsulu ilə hazırlamaq mümkündür?
A :

DiafraqmaB :

Burdon borusuC :
Tenzometrik lentD : DolaqANSWER :

CTemperatur ölçmə həddi ən yüksək olan sensor?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

BKiçik temperaturların ölçulməsində istifadə olunan sensor?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

AAşağıdakı sensorlardan hansı passiv sensor sayılır?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

BHansı sensor yarımkeçirici elementlərdən hazırlanır?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

AHansı sensordan HG-də temperatur tənzimlənmə sistemlərində istifadə olunur?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

CHansı sensordan elektrik dövrələrinin qapanması üçün istifadə etmək olar?
A :

ThermistorB :

ThermocoupleC :
RTDD : ThermoswitchANSWER :

DThermocouple sensoru hansı parametrin ölçülməsində istifadə edilir?
A :

Oil TemperatureB :

EGTC :
TATD : Brake temperatureANSWER :

BThermistor sensoru hansı parametrin ölçülməsində istifadə edilir?
A :

Oil TrmperatureB :

EGTC :
TATD : Brake temperatureANSWER :

ATüstü detektoruna aid olmayan ifadəni tapın?
A :

Passiv sensordurB :

HG-nin yük bölmələrinə yerləşdirilirC :
Həssas elementi fotodioddurD : Termal açardırANSWER :

DDual wavelength texnologiyası hansı sensora tətbiq edilir?
A :

Davamlı ilgəkB :

FotodiodC :
RTDD : PyezoelektrikANSWER :

BDual wavelength texnologiyasında hansı işıq mənbəyi istifadə edilir?
A :

Mavi LEDB :

Yaşıl LEDC :
Qırmızı LEDD : Sarı LEDANSWER :

A,CDəqiqliyi ən yüksək olan yanğın detektoru?
A :

PhotodiodeB :

ThermocoupleC :
Continuous loopD : ThermoswitchANSWER :

CYanğın sensoru deyil?
A :

Kiddie sensoruB :

Sibek sensoruC :
Fenval sensoruD : Sistron-Donner sensoruANSWER :

BPnevmatik iş prinsipinə malik olan sensor?
A :

Kiddie sensoruB :

Sibek sensoruC :
Fenval sensoruD : Sistron-Donner sensoruANSWER :

DFenval sensorunun iş prinsipi?
A :

İnduktivB :

TutumC :
RezistivD : PnevmatikANSWER :

CSistron-Donner sensorunun iş prinsipi?
A :

İnduktivB :

TutumC :
RezistivD : PnevmatikANSWER :

DHG mühərriklərinin vibrasyası hansı tipli sensorla ölçülür?
A :

İnduktivB :

TutumC :
PyezoelektrikD : PnevmatikANSWER :

CHidravlik sistemdə olan maye miqdarı hansı tipli sensorla ölçülür?
A :

İnduktivB :

TutumC :
PyezoelektrikD : PnevmatikANSWER :

BHG yanacaq sıxlığı sensorunun həssas elementinin hansı parametri sıxlıqla mütənasibdir?
A :

MüqavimətiB :

Start və stop impulsları arasındakı vaxt intervalıC :
Oyatma gərginliyinin amplituduD : Rezonans tezliyiANSWER :

DAxın sensorunun hansı parametri axın sürətini təyin edir?
A :

MüqavimətiB :

Start və stop impulsları arasındakı vaxt intervalıC :
Oyatma gərginliyinin amplituduD : Rezonans tezliyiANSWER :

BBuzlanma detektorunun həssas elementinin rəqs tezliyi?
A :

400 HzB :

6.5 kHzC :
40 kHzD : 20 kHzANSWER :

CHG-də istifadə edilən dəyişən cərəyanın tezliyi?
A :

400 HzB :

6.5 kHzC :
40 kHzD : 20 kHzANSWER :

AİRS sisteminin uçuşdan öncə tənzimlənməsi vaxtı hansı parametrlər hesablanır?
A :

PositionB :

Wind parametersC :
Ground speedD : HeightANSWER :

AİRS sistemində hansı parametrlər HG-nin digər sistemlərindən informasiya almadan hesablana bilməz?
A :

PositionB :

AttitudeC :
Ground speedD : AltitudeANSWER :

CİRS sistemində hansı parametrlər HG-nin digər sistemlərindən informasiya olmadıqda belə hesablana bilər?
A :

PositionB :

AltitudeC :
Ground speedD : Wind parametersANSWER :

AHansı sistemlərin tərkinində yalnız qəbuledicilər olur?
A :

WXRB :

SATCOMC :
VHFD : ILSANSWER :

DHansı sistem radiopelenq kimi işləyir?
A :

VORB :

WXRC :
VHFD : ILSANSWER :

B, CHansı sistemin işçi radio tezliyi FMS (Flight Management System) sisteminin komandasına əsasən köklənə bilməz?
A :

VORB :

DMEC :
VHFD : ILSANSWER :

CHansı sitemlər naviqasiya-eniş vasitələri hesab olunur?
A :

VHFB :

Localizer receiverC :
VOR receiverD : DMEANSWER :

BGPS sistemi hansı parametrləri hesablayır?
A :

HündürlükB :

KursC :
TanqajD : Uzunluq və enlik ANSWER :

DHansı parametr HG-nin 3 ölçülü fəzada yerləşməsini xarakterizə edən parametr sayılmır?
A :

HündürlükB :

KursC :
EnlikD : Uzunluq ANSWER :

BHansı parametr İnduksion sensorla ölçülür?
A : True heading

B :

Magnetic headingC :
Selected headingD : Heading holdANSWER :

BHG-nin kursunu bildirən hansı parametr riyazi yolla hesablanır?
A : True heading

B :

Magnetic headingC :
Selected headingD : Heading holdANSWER :

AHansı qəza cihazları (standby instruments) statik və dinamik hava təzyiqi sistemilərinə qoşulmuş olur?
A :

airspeed indicator,altimeter,and vertical speed indicatorB : airspeed indicator, vertical speed indicator, and magnetic compass

C :
airspeed indicator,altimeter,and angle of attack indicatorD : airspeed indicator,altimeter,and standby attitude indicatorANSWER :AÇox funksiyalı displey:
A : Əsas uçuş informasiyasını indikasiya edir

B : Müxtəlif tip informasiyanı indikasiya etmək üçün konfiqurasiya oluna bilər

C : Naviqasiya informasiyasının indikasiya edir

D :


Mühərrik parametrlərini indikasiya edir ANSWER :

BStatik hava təzyiqi ilə qidalanan qurğu:
A :

yalnız airspeed indicatorB : yalnız airspeed indicator və vertical speed indicator

C :
airspeed indicator, altimeter və vertical speed indicatorD : yalnız altimeter ANSWER :CHG-nin kren və tanqaj bucaqları hansı cihazda (displeydə) indikasiya olunur?
A :

EHSIB :

ECAMC :
EICASD : Standby attitude indicatorANSWER :

DMühərrik parametrləri hansı cihazda (displeydə) indikasiya olunur?
A :

EHSIB :

EADIC :
EICASD : Standby attitude indicatorANSWER :

CHG-nin yana sürüşmə bucağı hansı cihazda (displeydə) indikasiya olunur?
A :

EHSIB :

EADIC :
EICASD : Standby altitude indicatorANSWER :

BEHSİ displeyində indikasiya olunan parametrlər?
A :

engine parametersB : track angle,heading and bearing

C : heading,altitude and airspeed

D :

roll,pitch and vertical speed ANSWER :

B
Fiber-optik şəbəkələrin təşkilinə aid olan standart hansıdır?
A :

ARINC 429B :

ARINC 573C :
ARINC 629D : ARINC 636ANSWER :

DGPS sistemində olan peyklərin sayı:
A :

3 orbitdə 12 peykB :

6 orbitdə 24 peykC :
8 orbitdə 32 peykD : 12 orbitdə 48 peyk ANSWER :

BHG-də fiber-optik şəbəkələrin istifadə edilməsinin üstün cəhətləri?
A :

Sistemin sadəliyiB : Ucuz Qoşulmana qiymətləri

C : Texniki xidmətin asanlaşması

D :

Yüksək sürətli məlumat mübadiləsi ANSWER :

D
ARINC629 standartına əsasən məlumat ötürülmə sürəti?
A :

12.5 KbpsB :

100 KbpsC :
2 MbpsD : 10 MbpsANSWER :

Cİnformasiyanı iki tərəfli ötürməyə imkan verən şin?
A :

UnidirectionalB :

UniversalC :
BiderectionalD : SynchronousANSWER :

C

MIL-STD-1553B standartına əsasən məlumat ötürülmə sürəti?

A :


500 KbpsB :

1 MbpsC :
2 MbpsD : 10 MbpsANSWER :

BMIL-STD-1553B standartlı sözdə olan bitlərin sayı?

A :


3B :

32C :
16D : 20ANSWER :

DMIL-STD-1553B standartlı sözun sinxrosiqnalında olan bitlərin sayı?
A :

3B :

32C :
16D : 20ANSWER :

AMIL-STD-1553B standartlı sözun informasiya sahəsində olan bitlərin sayı?
A :

3B :

32C :
16D : 20ANSWER :

Cİlk dəfə HG-də Ethernet (AFDX) şəbəkəsinin istifadəsini hansı şirkət təklif edib?
A :

BoeingB :

Lockheed MartinsC :
AirbusD : FairchildANSWER :

CHava siqnalları hansı qurğuda hesablanır?
A :

EECB :

ADCC :
DFDAUD : FADECANSWER :

BAFDX şəbəkəsində olan müstəqil magistralların sayı?
A :

1B :

2C :
3D : 4ANSWER :

BBoeing EİCAS sisteminə ekvivalent olan Airbus sistemi necə adlanır?

A :


FADECB :

ECAMC :
EFISD : EECANSWER :

BAirbus ECAM sisteminə ekvivalent olan sistem?
A :

FADECB :

ACMSC :
EICASD : EECANSWER :

Cİnersial sistemin standart platformasının tərkibi?
A :

2 akselerometr и 2 lazer qiroskopuB :

3 akselerometr и 2 lazer qiroskopuC :
3 akselerometr и 3 lazer qiroskopuD : 2 akselerometr и 3 lazer qiroskopu ANSWER :

Cİnersial sistemdə hesablamalın dəqiqliyi nədən asılıdır?
A :

naviqasiya databazasının dəqiqliyindənB :

uçuş öncəsi kökləmənin dəqiqliyindənC :
GPS siqnallarının dəqiqliyindənD : radiotexniki vasitələrin dəqiqliyindənANSWER :

BAFDX şəbəkəsində informasiya ötürülməsində dəqiqliyinin yoxlanması necə adlanır?
A :

Parity checkB :

ChecksumC :
Cyclic redundancy checkD : Integrity checkANSWER :

DOptik lifli şəbəkələrdə istifadə olunan elektromaqnit dalğalarının diapazonu?

A :


İnfraqırmızıB :

UltraqırmızıC :
Gözlə görünən işıqD : İstənilən diapazon istifadə oluna bilərANSWER :

AOptik lifli şəbəkələrdə istifadə olunan elektromaqnit dalğalarının uzunluğu?
A :

1.9 мкмB :

13 мкмC :
1.3 мкмD : 130 мкмANSWER :

C10 Base-T Ethernet şəbəkəsində hansı naqil tipindən istidadə olunur??
A :

burulmuş naqillər cütüB :

koaksial kabelC :

burulmuş naqillərin 2 cütüD : qoşa naqilli optik lifli kabel

ANSWER :


A10 Base-2 Ethernet şəbəkəsində hansı naqil tipindən istidadə olunur?
A :

burulmuş naqillər cütüB :

koaksial kabelC :

burulmuş naqillərin 2 cütüD : qoşa naqilli optik lifli kabel

ANSWER :


B100 Base-Tx Ethernet şəbəkəsində hansı naqil tipindən istidadə olunur?
A :

burulmuş naqillər cütüB :

koaksial kabelC :

burulmuş naqillərin 2 cütüD : qoşa naqilli optik lifli kabel

ANSWER :


C100 Base-Fx Ethernet şəbəkəsində hansı naqil tipindən istidadə olunur?
A :

burulmuş naqillər cütüB :

koaksial kabelC :

burulmuş naqillərin 2 cütüD : qoşa naqilli optik lifli kabel

ANSWER :


DHansı şəbəkə dupleks informasiya şəbəkəsi hesab olunur?
A :

10 Base-TB :

10 Base-2C :
100 Base-TxD : 100 Base- FxANSWER :

DHansı informasiya şəbəkəsinin ötürmə sürəti 10 Mbit/san olur?
A :

ARİNC429B :

10 Base-2C :
100 Base-TxD : 100 Base- FxANSWER :

BHansı informasiya şəbəkəsinin ötürmə sürəti 100 Mbit/san olur?
A :

10 Base-TB :

10 Base-2C :
100 Base-TxD : ARİNC629ANSWER :

CWeather Radar sistemindən daxil olan informasiya hansı displeydə indikasiya olunur?
A :

PFDB :

NDC :
EICASD : CDUANSWER :

BMüasir HG-də yanacaq miqdarının ölçülməsinin hansı metodu istifadə olunur?
A :

radiotezlikB :

manometrikC :
tutumD : akustikANSWER :

CBu metod çəndəki maye sütununun təzyiqinin ölçülməsinə əsaslanır?
A :

radiotezlikB :

manometrikC :
tutumD : akustikANSWER :

BHansı mayenin miqdarını ölçərkən kondensatorun daxili borucuğunda nazik elektrik izolyasiya təbəqəsi tələb olunmur?
A :

suB :

turşuC :
qələviD : kerosinANSWER :

DHansı mayenin miqdarını ölçərkən kondensatorun daxili borucuğunda nazik elektrik izolyasiya təbəqəsi tələb olunur?
A :

turşuB :

bitumC :
yağD : kerosinANSWER :

AÇəndəki yanacaq miqdarını ölçərkən kondensatorun tutumunun maye səviyyəsindən asılılıq funksiyası?
A :

xəttiB :

qeyri-xəttiC :
loqarifmikD : eksponensialANSWER :

AYanacaq sərfinin ölçülməsində Venturi borusundan hansı üsulda istifadə olunur?
A :

hidrodinamikB :

turbinC :
mərkəzdənqaçmaD : ultrasəsANSWER :

AYanacaq sərfinin ölçülməsində halqa şəkilli əyilmiş borudan hansı üsulda istifadə olunur?
A :

hidrodinamikB :

turbinC :
mərkəzdənqaçmaD : ultrasəsANSWER :

CYanacaq sərfinin ölçülməsində pyezoelementlərdən hansı üsulda istifadə olunur?
A :

hidrodinamikB :

turbinC :
mərkəzdənqaçmaD : ultrasəsANSWER :

DElektromaqnit üsuluna əsaslənan sərf ölçənlə hansı mayenin sərfiyyatını ölçmək olar?
A :

suB :

bitumC :
yağD : kerosinANSWER :

AElektromaqnit üsuluna əsaslənan sərf ölçənlə hansı mayenin sərfiyyatını ölçmək olmaz?
A :

suB :

qələviC :
kerosinD : turşuANSWER :

CDəniz səviyyəsinə nisbətən ölçülən hündürlük necə adlanır?
A :

nisbiB :

mütləqC :
barometrikD : həqiqiANSWER :

BUçuş zamanı HG–nin faktiki keçdiyi yerdən olan məsafəsinə bərabər olan hündürlük necə adlanır?
A :

nisbiB :

mütləqC :
barometrikD : həqiqiANSWER :

DUçuş zamanı HG–nin uçuş zolağına nəzərən ölçülən hündürlüyü necə adlanır?
A :

nisbiB :

mütləqC :
barometrikD : həqiqiANSWER :

AUçuş zamanı HG–nin verilmiş atmosfer təzyiqinə nəzərən ölçülən hündürlüyü necə adlanır?
A :

nisbiB :

mütləqC :
barometrikD : həqiqiANSWER :

CAneroid sensorundan istifadə etməklə hansı parametrləri ölçmək olar?
A :

hündürlükB :

hava sürətiC :
M ədədiD : statik təzyiqiANSWER :

A,DManometr sensorundan istifadə etməklə hansı parametrləri ölçmək olar?
A :

hündürlükB :

hava sürətiC :
M ədədiD : statik təzyiqiANSWER :

B,CHG-nin statik portları birbaşa olaraq hansı parametrin ölçülməsində istifadə olunur?
A :

hündürlükB :

hava sürətiC :
ətraf mühitin temperaturuD : hücum bucağıANSWER :

AHG-nin pitot duyğacları hansı parametrin ölçülməsində istifadə olunur?
A :

hündürlükB :

hava sürətiC :
hücum bucağıD : statik təzyiqiANSWER :

BHG-nin hava sürəti nəyin funksiyasıdır?
A :

tam və statik təzyiqləri fərqininB :

tam təzyiqinC :
hücum bucağınınD : statik təzyiqinANSWER :

AHG-nin uçuş hündürlüyü nəyin funksiyasıdır?
A :

tam və statik təzyiqləri fərqininB :

tam təzyiqinC :
hücum bucağınınD : statik təzyiqinANSWER :

DİAS indikatoru hansı parametri indikasiya edir?
A :

barometrik hündürlüyüB :

cihaz sürətiniC :
hücum bucağınıD : həqiqi sürətiANSWER :

BAOA indikatoru hansı parametri indikasiya edir?
A :

hündürlüyüB :

hava sürətiniC :
hücum bucağınıD : statik təzyiqiANSWER :

CHansı parametrin ölçü vahidi yoxdur?
A :

hündürlüyünB :

hava sürətininC :
hücum bucağınınD : M ədədininANSWER :

DDəniz səviyyəsindən 30000 fut hühdürlükdə 1M nəyə bərabərdir?
A :

560 knotB :

587 knotC :
636 knotD : 661 knotANSWER :

DNaviqasiyada Yerin təbii geofiziki sahə parametrlərinin ölçülməsi vasitələri necə adlanır?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

CNaviqasiyada səma cisimlərinin pelenqlənməsi vasitələri necə adlanır?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

ANaviqasiyada yerüstü və bort işıq mənbələrindən istifadə vasitələri necə adlanır?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

DNaviqasiyada istifadə edilən radiokompaslar hansı naviqasiya vasitələrinə aiddir?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

BNaviqasiyada istifadə edilən maqnit kompasları hansı naviqasiya vasitələrinə aiddir?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

CNaviqasiyada istifadə edilən inersial sistem hansı naviqasiya vasitələrinə aiddir?
A :

astronomikB :

radiotexnikiC :
geotexnikiD : işıq-texnikiANSWER :

CNaviqasiyanın geotexnik vasitələrinə aid deyil?
A :

maqnit kompasıB :

dopler radarıC :
barometrik hündürlük ölçənD : akselerometrANSWER :

BNaviqasiyanın radiotexniki vasitələrinə aiddir?
A :

maqnit kompasıB :

dopler radarıC :
barometrik hündürlük ölçənD : akselerometrANSWER :

BBurdon borusu hansı həssas elementin iş prinsipinə əsaslanır?
A :

membranB :

borulu yayC :
aneroidD : silfonANSWER :

BÇox yüksək təzyiqləri ölçmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A :

güc üsuluB :

tezlik üsuluC :
pyezorezistiv üsulD : termoinduktiv üsulANSWER :

CTəzyiqin ölçülməsi oblastı (10-10-3) mm.c.süt. diapazonu ilə məhdud olan üsul?
A :

güc üsuluB :

tezlik üsuluC :
pyezorezistiv üsulD : termoinduktiv üsulANSWER :

DVibrasiyalı təzyiq duyğacında hansı üsuldan istifadə edilir?
A :

güc üsuluB :

tezlik üsuluC :
pyezorezistiv üsulD : termoinduktiv üsulANSWER :

BTəzyiqin ölçülməsi oblastı (10-3-10-8) mm.c.süt. diapazonu ilə məhdud olan üsul?
A :

ionizasiya üsuluB :

tezlik üsuluC :
pyezorezistiv üsulD : termoinduktiv üsulANSWER :

AKosmik uçuş aparatlarında atmosferin yuxarı qatlarında kiçik təzyiqləri ölçmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur ?
A :

tezlik üsuluB :

ionizasiya üsuluC :
pyezorezistiv üsulD : termoinduktiv üsulANSWER :

BHG-nin hava mühitinə nisbətən hərəkət sürəti necə adlanır?
A :

şaquli sürətB :

indikator sürətiC :
həqiqi hava sürətiD : yol sürətiANSWER :

CHG-nin havanın normal sıxlığına gətirilmiş hərəkət sürəti necə adlanır?
A :

şaquli sürətB :

indikator sürətiC :
həqiqi hava sürətiD : yol sürətiANSWER :

BHG-nin yerə nisbətən hərəkət sürətinin üfüqi təşkiledicisi necə adlanır?
A :

şaquli sürətB :

indikator sürətiC :
həqiqi hava sürətiD : yol sürətiANSWER :

DHG-nin yerə nisbətən hərəkət sürətinin şaquli təşkiledicisi necə adlanır?
A :

şaquli sürətB :

indikator sürətiC :
həqiqi hava sürətiD : yol sürətiANSWER :

AVariometr qurğusu hansı sürətin ölçülməsində istifadə olunur?
A :

şaquli sürətB :

indikator sürətiC :
həqiqi hava sürətiD : yol sürətiANSWER :

AHG-nin sürətinin dinamik təzyiqin ölçülməsinə əsaslanan metodu necə adlanır?
A :

mexanikiB :

inersialC :
aerometrikD : termodinamikANSWER :

CHG-nin sürətinin xətti təcilin ölçülərək birqat inteqrallanmasına əsaslanan metodu necə adlanır?
A :

mexanikiB :

inersialC :
aerometrikD : dopplerANSWER :

BHG-nin sürətinin yerə göndərilən və ondan əks olunan radiosiqnalların tezliklər fərqinin ölçülməsinə əsaslanan metodu necə adlanır?
A :

mexanikiB :

inersialC :
aerometrikD : dopplerANSWER :

DDuyğacın statik parametrlərinin sürüşməsi hesabına yaranan xəta necə adlanır?
A :

mütləqB :

nisbiC :
additivD : əlavə təhrif ANSWER :

CDolayı yolla ölçmə metodlarını istifadə edən cihazlara məxsus xəta adlanır?
A :

mütləqB :

nisbiC :
additivD : metodik ANSWER :

DƏn həssas giroskop hansıdır?
A :

lazer giroskopuB :

kvant giroskopuC :
mikroçip giroskopuD : optik lifli giroskop ANSWER :

Bİki sərbəstlik dərəcəli giroskoplar vasitəsilə HG-nın hansı parametri ölçülür?
A :

krenB :

tanqajC :
dönmə bucağıD : vurnuxma bucağı ANSWER :

CSanyak effektinə əsaslanan giroskop hansıdır?
A :

lazer giroskopuB :

kvant giroskopuC :
mikroçip giroskopuD : mexaniki giroskop ANSWER :

Aİşıq şualarının fazasının dəyişməsinə əsaslanan giroskop hansıdır?
A :

lazer giroskopuB :

kvant giroskopuC :
mikroçip giroskopuD : optik lifli giroskop ANSWER :

Dİşıq şualarının tezliyinin dəyişməsinə əsaslanan giroskop hansıdır?
A :

kvant giroskopuB :

lazer giroskopuC :
mikroçip giroskopuD : optik lifli giroskop ANSWER :

BGiroskoplar vasitəsilə HG-nın hansı parametrini ölçmək olmur?
A :

krenB :

tanqajC :
hühdürlükD : vurnuxma bucağı ANSWER :

Cİki sərbəstlik dərəcəli giroskoplar vasitəsilə HG-nın hansı parametri ölçülə bilmir?
A :

kursB :

tanqajC :
dönmə bucağıD : sürüşmə ANSWER :

BGirokompas vasitəsilə HG-nın hansı parametri ölçülür?
A :

krenB :

tanqajC :
dönmə bucağıD : kurs ANSWER :

DXətti akselerometrin siqnalının birqat inteqrallanması hansı parametrin hesablanmasına gətirir?
A :

xətti təcilB :

sürətC :
yerdəyişməD : qüvvə ANSWER :

BXətti akselerometrin siqnalının ikiqat inteqrallanması hansı parametrin hesablanmasına gətirir?
A :

təcilB :

sürətC :
yerdəyişməD : qüvvə ANSWER :

Cİnersial sistemdə sürətin ölçülməsində hansı akselerometrdən istifadə olunur?
A :

xəttiB :

1 oxluC :
3 oxluD : inteqrallayıcı ANSWER :

Dİnersial sistemdə neçə akselerometrdən istifadə olunur?
A :

1B :

2C :
3D : 4 ANSWER :

CVertical akselerometrin siqnalının birqat inteqrallanması hansı parametrin hesablanmasına gətirir?
A :

xətti təcilB :

sürətC :
şaquli sürətD : normal təcil ANSWER :

CEADI displeyində hansı indikasiya qərar qəbuletmə hündürlüyünün seçilməsini əks etdirir?
A :

WXRB :

DHREFC :
ARPTD : WPT ANSWER :

BEHSİ displeyində meteoradar məlumatını hansı indikasiya əks etdirir?
A :

WXRB :

DHREFC :
ARPTD : WPT ANSWER :

AEHSİ displeyində hansı indikasiya aeroportları əks etdirir?
A :

WXRB :

DHREFC :
ARPTD : WPT ANSWER :

CEHSİ displeyində hansı indikasiya marşrut nöqtələrini əks etdirir?
A :

WXRB :

DHREFC :
ARPTD : WPT ANSWER :

DEFİS sisteminə hansı displey daxildir?
A :

MCDUB :

ECAMC :
EADİD : EİCAS ANSWER :

CUçuş planı hansı displeydə əks olunur?
A :

EHSİB :

ECAMC :
EADİD : EİCAS ANSWER :

AATTİTUDE informasiyası hansı displeydə əks olunur?
A :

EHSİB :

ECAMC :
EADİD : EİCAS ANSWER :

CPilotlara xəbərdarlıq informasiyası hansı displeydə əks olunur?
A :

EHSİB :

MCDUC :
EADİD : EİCAS ANSWER :

DPlatformasız inersial sistemdə normal koordinatlar sisteminin ug mütləq bucaq sürətinin vektorunun komponentlərini formalaşdıran hissəni necə adlanır?
A :

akselerometrlər blokuB :

təkrar hesablama blokuC :
naviqasiya alqoritmiD : orientasiya alqoritmi ANSWER :

CPlatformasız inersial sistemdə HG-nin kren və tanqaj bucaqları hesablayıcının hansı hissəsində formalaşdırılır?
A :

akselerometrlər blokuB :

təkrar hesablama blokuC :
naviqasiya alqoritmiD : orientasiya alqoritmi ANSWER :

DPlatformasız inersial sistemdə HG-nin sürət və koordinatları hesablayıcının hansı hissəsində formalaşdırılır?
A :

akselerometrlər blokuB :

təkrar hesablama blokuC :
naviqasiya alqoritmiD : orientasiya alqoritmi ANSWER :

CPlatformasız inersial sistemə aid olmayan ifadə hansıdır?
A :

Gimbals dizayn texnikası istifadə olunurB :

Strapdown dizayn texnikası istifadə olunurC :
analitik sistemdirD : girostabilizasiya yoxdur ANSWER :

APlatformalı inersial sistemə aid olan ifadə hansıdır?
A :

sensorlar sərt obyekt üzərində yerləşirB :

Strapdown dizayn texnikası istifadə olunurC :
analitik sistemdirD : girostabilizasiya istifadə edilir ANSWER :

DPlatformalı inersial sistemə aid olmayan ifadə hansıdır?
A :

Gimbals dizayn texnikası istifadə olunurB :

Strapdown dizayn texnikası istifadə olunurC :
həndəsi sistemdirD : girostabilizasiya var ANSWER :

BGiroskop vasitəsilə HG-nin hansı parametri ölçülə bilər?
A :

hündürlükB :

sürətC :
kren bucağıD : eleronların vəziyyəti ANSWER :

CGiromaqnit vasitəsilə HG-nin hansı parametri ölçülə bilər?
A :

hündürlükB :

kursC :
kren bucağıD : eleronların vəziyyəti ANSWER :

BCoğrafi meridiana nəzərən hesablanan kurs bucağı necə adlanır?
A :

həqiqiB :

maqnitC :
ortodromikD : kompas ANSWER :

AMaqnit meridianına nəzərən hesablanan kurs bucağı necə adlanır?
A :

həqiqiB :

maqnitC :
ortodromikD : kompas ANSWER :

BHG-si hansı kursla uçduqda ən qisa məsafəni qət edir?
A :

həqiqiB :

maqnitC :
ortodromikD : kompas ANSWER :

CYarımgirokompaslar təyinatına görə hansı qrupa aiddir?
A :

pilotaj-naviqasiyaB :

güc qurğularına nəzarətC :
köməkçiD : tibbi-bioloji ANSWER :

ATaxometrlər təyinatına görə hansı qrupa aiddir?
A :

pilotaj-naviqasiyaB :

güc qurğularına nəzarətC :
köməkçiD : tibbi-bioloji ANSWER :

BAerometrik sensorlar çıxış siqnalına görə hansı qrupa aiddir?
A :

elektrikB :

optikC :
pnevmatikD : mexanikiANSWER :

CFotodiod sensorları çıxış siqnalına görə hansı qrupa aiddir?
A :

elektrikB :

optikC :
pnevmatikD : mexanikiANSWER :

BEADİ indikatoru hansı qrupa aiddir?
A :

əqrəb indikasiyalıB :

şərti təsvir indikasiyalıC :
rəqəm indikasiyalıD : diskret indikasiyalıANSWER :

BTutum əsaslı sensor hansı sistemdə daha geniş istifadə olunur?
A :

pilotaj sistemləriB :

naviqasiya sistemləriC :
yanacaq ehtiyatını ölçmə sistemləriD : güc qurğularına nəzarət sistemləriANSWER :

CTermocüt sensoru hansı sistemdə istifadə olunur?
A :

pilotaj sistemləriB :

naviqasiya sistemləriC :
yanacaq ehtiyatını ölçmə sistemləriD : güc qurğularına nəzarət sistemləriANSWER :

DLVDT sensoru iş prinsipinə görə hansı sistemə aiddir?
A :

mexaniki B :

elektromexanikiC :
radiotexnikiD : elektronANSWER :

BMetal naqilin uzunluğunun dəyişməsinə əsaslanan sensor hansıdır?
A :

Resolver B :

Bourdon tubeC :
RVDTD : Strain gageANSWER :

DHG-də pilotun şturvallara təsir qüvvəsi hansı sensor vasitəsilə ölçülür?
A :

resolver B :

Bourdon tubeC :
load sellD : strain gageANSWER :

CB767 tipli HG-də EGT parametri neçə termocüt vastəsilə ölçülür?
A :

8 B :

10C :
12D : 6ANSWER :

A

Yüklə 78,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin