Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd liyyə Nazirliyi Kəngərli rayonunda in zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəYüklə 1,88 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix18.12.2016
ölçüsü1,88 Mb.
  1   2   3

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd-

liyyə Nazirliyi Kəngərli rayonunda in-

zibati  ərazi  dairəsi  üzrə  nümayəndə-

liklər tərəfindən doğum, nikah və ölüm

qeydiyyatı zamanı qanunvericiliyin tə-

ləblərinə riayət olunması ilə bağlı se-

minar-müşavirə keçirib.

    Tədbiri giriş sözü ilə Kəngərli Rayon

İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamal Ələk-

bərov açıb.

     Seminar-müşavirədə Naxçıvan Muxtar

Respublikasının ədliyyə naziri, II dərəcəli

dövlət  ədliyyə  müşaviri  Suliddin  Əliyev

məruzə  edərək  bildirib  ki,  ümummilli

liderimiz  Heydər  Əliyevin

2002-ci il 31 iyul tarixli Fər-

manına əsasən, rayon mərkə-

zindən kənarda yerləşən qəsəbə

və  kənd  sakinləri  üçün  daha

münasib şəraitin yaradılması,

onların rahatlığının təmin edil-

məsi, doğum, nikah və ölüm

qeydiyyatının  daha  operativ

həyata keçirilməsi məqsədilə

nikahın, doğumun və ölümün

dövlət qeydiyyatını rayon (şə-

hər) qeydiyyat şöbələri ilə yanaşı, icra ha-

kimiyyətlərinin nümayəndəlikləri aparır.

    Muxtar respublikamızın bütün rayon-

larında yerli icra nümayəndəlikləri üçün

yeni  inzibati  binalar  tikilib  və  müasir

standartlara  uyğun  iş  şəraiti  yaradılıb.

Məhz bu diqqət və qayğı nəticəsində Kən-

gərli rayonunun icra nümayəndəlikləri də

müasir inzibati bina və iş şəraiti ilə təmin

olunublar. 

    Qeyd  olunub  ki,  yaradılan  bu  şərait

icra  nümayəndələrinin  üzərinə  mühüm

vəzifələr qoyur. Hər bir icra nümayəndəsi

“Dövlət  rüsumu  haqqında”  Azərbaycan

Respublikası  Qanununun,  Azərbaycan

Respublikasının Ailə Məcəlləsinin, notariat

haqqında qanunun və kargüzarlıq qayda-

larını müəyyən edən təlimatın tələblərinə

əməl etməli və vətəndaşlıq vəziyyəti aktları

qeydə  alınmasına  görə  dövlət  rüsumu

ödənildikdən  sonra  müvafiq  əməliyyatı

rəsmiləşdirməlidir.  Xüsusilə  nikah  qey-

diyyatı ilə bağlı könüllü lük prinsipi daim

diqqətdə saxlanılmalı, vətəndaşların şəxsən

iştirakı təmin edilməli və nikah qeydiyyatı

üçün müraciət etmiş vətəndaşların ərizəsi

qəbul  edilən  zaman  tibbi  müayinə  ara-

yışlarının alınması təmin olunmalıdır. Hər

bir icra nümayəndəsi tərəfindən notariat

hərəkətlərinə  görə  qəbul  edilmiş  dövlət

rüsumu iki bank günü ərzində dövlət büd-

cəsinə  köçürülməli,  notariat  əməliyyatı

zamanı vətəndaşların şəxsən iştirakı təmin

edilməlidir. 

    Sonda seminar-müşavirə iştirakçılarını

maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Tədbirə  Kəngərli  Rayon  İcra  Haki-

miyyətinin başçısı Kamal Ələkbərov yekun

vurub. 

-

Kərəm HƏSƏNOVKəngərli rayonunda seminar-müşavirə keçirilib

    Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində

kreditlərin  verilməsi  nəticəsində  iqtisa-

diyyatın  ayrı-ayrı  sahələrinin  maliyyə-

ləşdirilməsi məhz bank sektorunun iqti-

sadiyyatın  inkişafında  rolunun  əsas

göstəricisidir. 

    Banklar tərəfindən kənd təsərrüfatı sa-

hələrinə verilən güzəştli kreditlər həmin

sahədə istehsalın artımına, istehsal olunmuş

məhsulların  ixracına,  məşğulluğun  artı-

rılmasına, aqrar sektorun və onunla əla-

qədar olan digər sahələrin (yeyinti, yüngül

sənaye sahələrinin) inkişafına birbaşa və

dolayı  təsir  edir.  Bundan  əlavə,  banklar

tərəfindən  verilən  kreditlərlə  müxtəlif

müəssisələrin yaradılması istehsalın həc-

minin artmasına, əhalinin məşğulluğunun

təmin olunmasına, nəticədə, dövlət büd-

cəsinə  vergi  daxilolmalarının  artmasına

təsir edir. 

    Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Res-

publikası İdarəsindən aldığımız məlumata

görə, muxtar respublikada fəaliyyət gös-

tərən  banklar  və  kredit  təşkilatları  tərə-

findən 1 iyul 2016-cı il tarixə iqtisadiyyata

yönəldilən  kredit  qoyuluşu  114  milyon

171 min manat, o cümlədən qısamüddətli

kredit qoyuluşu 12 milyon 371 min manat,

uzunmüddətli  kredit  qoyuluşu  isə  101

milyon 800 min manat təşkil edib. Kredit

qoyuluşu  keçən  ilin  müvafiq  dövrü  ilə

müqayisədə  5  milyon  617  min  manat

azalıb. Azalma cari dövrdə yığılmış vaxtı

keçmiş kredit borcları hesabına olub.

    Mərkəzi  Bankın  kreditləşmədə  əsas

məqsədi  aqrar  sektorun  inkişafı,  ixraca

yardım və daxili bazarın müdafiəsi, kiçik

və  orta  sahibkarlığın  inkişafına  nail  ol-

maqdır. Eyni zamanda muxtar respublika

əhalisinə  verilmiş  10  milyon  125  min

manat məbləğində şəxsi istehlak kreditləri,

daşınmaz  əmlak  alınması

üçün 9 milyon 49 min ma-

nat  məbləğində  verilmiş

ipoteka kreditləri vasitəsilə

vətəndaşların şəraitinin yax-

şılaşdırılması  ilə  bərabər,

real sektor da dəstəklənib. 

    Kredit qoyuluşu, əsasən,

dövlət proqramlarının icra-

sına,  real  sektorun,  kiçik

və orta sahibkarlığın inki-

şafına yönəldilib ki, bu da kənd təsərrüfatı,

yerli sənaye və istehlak malları istehsalının

həcminin artması və yeni iş yerlərinin ya-

ranmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.

    Bank və kredit təşkilatları tərəfindən

2016-cı ilin ilk 6 ayı ərzində 20 milyon

411  min  manat  kredit  verilib  ki,  bunun

da 6 milyon 805 min manatını qısamüd-

dətli,  13  milyon  606  min  manatını  isə

uzunmüddətli kredit təşkil edir. Verilmiş

kreditin 7 milyon 234 min manatı kənd

təsərrüfatı,  370  min  manatı  sənaye,  75

min  manatı  tikinti,  2  milyon  181  min

manatı  kommersiya,  3  milyon  617  min

manatı nəqliyyat sahələrinə, 721 min ma-

natı  daşınmaz  əmlakla  əlaqədar  ipoteka

kreditlərinin  verilməsinə,  6  milyon  203

min  manatı  digər  kommunal,  sosial  və

istehlak  kreditlərinin  verilməsi  kimi  sa-

hələrə yönəldilib. 

    “2014-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar

Respublikasının  sosial-iqtisadi  inkişafı

üzrə Dövlət Proqramı”nda banklar qarşı-

sında qoyulan vəzifələrin icrası ilə əlaqədar

müvafiq işlər görülüb. 2016-cı ilin 6 ayı

ərzində  verilmiş  kreditlərin  35,4  faizini

və  ya  7  milyon  233  min  manatını  kənd

təsərrüfatı kreditləri təşkil edir. Kənd tə-

sərrüfatı kreditləri aqrar sahənin inkişafı

ilə yanaşı, ənənəvi istehsal və kiçik emal

sahələrinin yaradılmasında stimul olub. 

    Bu  kreditlər,  əsasən,  prioritet  sayılan

və  muxtar  respublikada  qəbul  edilmiş

dövlət  proqramlarının  icrasına  uyğun

olaraq istehsal proseslərinin təmin edilməsi

üçün çoxsaylı komponentlərə – toxum və

əkin  materiallarının,  kiçik  emal  avadan-

lıqlarının  alınmasına,  digər  aqrotexniki

tədbirlərin  aparılmasına,  heyvandarlığın

inkişafına verilib. 

    Verilmiş kreditlərin 41,1 faizini kiçik-

həcmli kreditlər təşkil edir. Gələcəkdə bu

cür kreditlərin verilməsinin həcminin ar-

tırılması  istiqamətində  lazımi  iş  aparılır.

    2016-cı ilin 6 ayı ərzində banklara 27

milyon 404 min manat kredit borcu qay-

tarılıb. Vaxtı keçmiş kredit borclarının yı-

ğılması işi sürətləndirilərək cari ilin birinci

yarısında Sahibkarlığa Kömək Fondu və-

saitlərindən 3 milyon 555 min manat vaxtı

keçmiş kredit borcları yığılıb. Bu sahədə

müəyyən irəliləyişlərə nail olunsa da, 12

milyon 7 min manat vaxtı keçmiş kredit

borcları mövcuddur. Vaxtı keçmiş borcların

11 milyon manatını Sahibkarlığa Kömək

Fondunun  vəsaitləri  hesabına,  1  milyon

7  min  manatını  bank  və  bank  olmayan

kredit təşkilatlarının vəsaiti hesabına ve-

rilmiş kreditlər təşkil edir.

-

Rauf ƏLİYEV

Cari ilin ötən dövründə verilmiş kreditlər aqrar sahənin inkişafı ilə yanaşı, ənənəvi istehsal 

və kiçik emal sahələrinin yaradılmasında stimul olub

    Bu dövrdə pensiya hüququ yaranmış 1380 vətəndaşa

əmək  pensiyası  təyin  olunmuşdur.  Yeni  təyin  olunan

əmək  pensiyaçılarına  plastik  kartların  verilməsi  və

istifadə müddəti başa çatan plastik kartların yeniləri ilə

əvəzlənməsi üçün müvafiq müvəkkil banklara 14 min

160 plastik kart hazırlanması üçün sifariş verilmişdir.

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yaşa görə

əmək pensiyasının baza hissəsinin artırılması haqqında”

2016-cı il 16 yanvar tarixli və “Əmək pensiyalarının sı-

ğorta  hissəsinin  indeksləşdirilməsi  haqqında”  2016-cı

il 25 yanvar tarixli sərəncamlarının icrası üçün müvafiq

tədbirlər həyata keçirilmiş, pensiyaların artımlar nəzərə

alınmaqla ödənilməsi təmin edilmişdir. Həmçinin qeyd

olunan dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən elektron sənəd mü-

badiləsinin  daha  da  təkmilləşdirilməsi,  informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində

idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində

tədbirlər görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun mətbuat xidməti

Muxtar respublikada 2016-cı ilin birinci 

yarısında pensiyalar vaxtında ödənilmişdir

  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Dövlət  Sosial

Müdafiə Fondu əhalinin sosial təminatının yax-

şılaşdırılması  məqsədilə  ardıcıl  tədbirlər  görür.

Tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsini diqqət

mərkəzində saxlayan kollektiv 2016-cı ilin ötən

dövründə  əmək  pensiyalarının  maliyyələşdiril-

məsini vaxtından əvvəl başa çatdırmış, 60 milyon

482  min  150  manat  vəsait  pensiyaçıların  şəxsi

hesablarına köçürülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 15-də Türkiyə Respublikasının

xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Bu  yaxınlarda  Varşavada  Türkiyə  Respublikasının  Prezidenti  Rəcəb  Tayyib  Ərdoğanla

görüşünü  və  ikitərəfli  münasibətlərimizin  daha  da  möhkəmləndirilməsi  ilə  bağlı  danışmaq

fürsəti  əldə  etdiklərini  məmnunluqla  vurğulayan  dövlətimizin  başçısı  ölkələrimiz  arasında

əlaqələrin bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyini deyib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin

Baş naziri Binəli Yıldırımın ilk xarici səfərinin Azərbaycana etməsinin önəmini də qeyd edib.

Birgə layihələrin vaxtında icra olunmasına toxunan dövlətimizin başçısı Azərbaycan-Türkiyə

birliyinin  və  dostluğunun  getdikcə  daha  da  möhkəmləndiyini  və  artıq  bir  çox  sınaqlardan

çıxdığını qeyd edərək bildirib ki, xalqlarımız və digər ölkələr bu birliyin və qardaşlığın möhkəm

və sarsılmaz olduğunu görürlər. 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə ilə Rusiya arasında

əlaqələrin  düzəlməsində  verdiyi  güclü  dəstəyə  görə  ölkəsi  və  xalqı  adından  Prezident  İlham

Əliyevə  minnətdarlığını  bildirib.  Türkiyənin  xarici  işlər  naziri  son  vaxtlar  Azərbaycan

iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində atılan addımların yaxşı nəticələr verdiyini deyib

və bu uğurların ölkəsində sevinclə qarşılandığını qeyd edib.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta

Agentliyi tərəfindən 2016-cı ilin birinci yarısında sığorta

mədəniyyətinin  inkişaf  etdirilməsi  və  kütləviliyinin

təmin olunması sahəsində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.

Muxtar respublikanın təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, tikinti

və sahibkarlıq subyektlərində icbari və könüllü sığortanın

əhəmiyyəti  barədə maarifləndirmə tədbirləri aparılmış,

istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəti-

cəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari

sığorta işinə diqqət artırılmışdır. Rayonlardakı Dövlət

Sığorta agentlikləri isə yerli icra hakimiyyətlərinin nü-

mayəndələri ilə birlikdə kəndlərdə maarifləndirmə təd-

birlərini davam etdirmiş, sakinlərə sığortanın növləri,

əhəmiyyəti və şərtləri barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

    İcbari  sığortanın  mühüm  növlərindən  biri  də  avto-

nəqliyyat  vasitəsi  sahiblərinin  mülki  məsuliyyətinin

icbari sığortasıdır. Muxtar respublikanın iqtisadi inkişafına

paralel olaraq nəqliyyat vasitələrinin sayının durmadan

artması bu sahədə işlərin genişləndirilməsini şərtləndir-

mişdir. Buna görə də Dövlət Yol Polisi əməkdaşları ilə

birlikdə mütəmadi reydlər keçirilmiş,  nəqliyyat vasitələri

icbari sığortaya cəlb olunmuşdur. Ötən dövrdə kənd tə-

sərrüfatı  bitkilərinin  sığortası  ilə  əlaqədar  vətəndaşlar

arasında izahat işi aparılmış, bu sığorta növünün mahiyyəti

diqqətə çatdırılmışdır. Görülən işlərin nəticəsidir ki, sa-

hibkarların sığortanın bu növünə olan marağı getdikcə

artmaqdadır. Belə ki, 2016-cı ilin 6 ayında 627 vətəndaşa

məxsus kənd təsərrüfatı bitkiləri sığortalanmışdır. Hazırda

bu sahədə işlər davam etdirilir.

    Qeyd olunan dövrdə vətəndaşlar tərəfindən Naxçıvan

Muxtar  Respublikası  Dövlət  Baş  Sığorta Agentliyinə

daxil olan müraciətlərə də vaxtında cavab verilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta

Agentliyinin mətbuat xidməti

627 vətəndaşa məxsus kənd təsərrüfatı

bitkiləri sığortalanmışdır

Øß Ã

Ð

Doğma, canım-varlığım qədər

sevdiyim Azərbaycanım

mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı

Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Sayı: 130 (21.540)

16 iyul 2016-cı il, şənbə

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik


2

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının

ən  gənc  rayonu  olan  Kəngərli

2004-cü  il  martın  19-da  yaradılıb.

1995-ci ildən başlayaraq muxtar res-

publikada aparılan islahatlar regionda

ərazi  idarəetmə  strukturlarının  da

təkmilləşdirilməsinə öz təsirini gös-

tərib və nəticədə, Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti cənab İlham

Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respub-

likasında Kəngərli rayonunun yara-

dılması haqqında Azərbaycan Res-

publikasının Qanununu imzalaması

ilə  Kəngərli  rayonu  təşkil  edilib.

Qanuna görə, Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının Babək rayonunun Bö-

yükdüz, Çalxanqala, Xıncab, Şərur

rayonunun isə Qarabağlar, Xok, Qıv-

raq,  Qabıllı,  Yurdçu,  Şahtaxtı  və

Yeni  Kərki  kəndlərini  əhatə  edən

ərazi vahidləri bu rayona daxil edilib,

Qıvraq kəndinə qəsəbə statusu ve-

rilərək  rayon  mərkəzinə  çevrilib.

Biz də elə yolboyu səfərimizə rayon

mərkəzi olan Qıvraq qəsəbəsindən

başlayırıq...

    Hər şeydən əvvəl onu deyim ki,

Kəngərli rayonunda yerləşən əksər

yaşayış məntəqələri Naxçıvanın qə-

dim tarixə malik yurd yerləridir. Elə

Qıvraq qəsəbəsi də həmçinin. Təd-

qiqatçılara görə, Qıvraq kəngərlilərə

aid mülkün adı olub, sonra burada

həmin tayfaya mənsub ailələr məs-

kunlaşıblar.  1925-ci  ildə  aparılan

inzibati ərazi bölgüsünə görə Qıvraq

19 kəndi əhatə edən rayon mərkəzi

olub və 1930-cu ildə bu rayon ləğv

edilib. Bir də 74 il sonra bu yaşayış

məntəqəsi  rayon  mərkəzi  statusu

alıb. Qıvraq kəndi Sovetlər Birliyi

dövründə, əsasən, kənd təsərrüfatının

müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirildiyi

yaşayış məntəqəsi olsa da, daha çox

burada yerləşən hərbi hissəyə görə

tanınıb.  Elə  müstəqilliyimizin  ilk

illərində də muxtar respublikamızın

qərb  sərhədlərinin  qorunmasında

buradakı hərbi hissənin böyük rolu

olub.  Hazırda  rayon  mərkəzi  olan

Qıvraq qəsəbəsi son illərdə burada

aparılmış  quruculuq  tədbirləri  sa-

yəsində öz simasını tamamilə dəyi-

şib, qəsəbədaxili yollar yenidən qu-

rulub,  yeni  təhsil,  mədəniyyət,  sə-

hiyyə müəssisələri yaradılıb, dövlət

qurumları üçün yeni inzibati binalar

inşa olunaraq istifadəyə verilib. Son

onillikdə  keçmiş  Qıvraq  kəndinin

şimal  hissəsini  təşkil  edən  boş  və

quru  çöllük  ərazilərdə  rayon  mər-

kəzinə  xas  infrastruktur  salınaraq,

ümumilikdə,  gözəl  bir  qəsəbə  an-

samblının yaradılmasına nail olunub.

Ötən il qəsəbədə istifadəyə verilmiş

Ticarət-İaşə  və  Bazar  Kompleksi

isə burada yaşayan sakinlərə müxtəlif

xidmətlərin göstərilməsinə şərait ya-

radıb.  Qəsəbədə  olarkən  görüşüb

söhbət etdiyimiz sakinlərdən Mustafa

Bəylərov və Cəbi Əhmədov bildir-

dilər ki, Qıvraq qəsəbəsi tarixin heç

bir dövründə belə şəraitin, gözəlliyin

şahidi olmayıb. Burada rayon təşkil

olunduqdan  sonra  hər  il  qəsəbədə

quruculuq və abadlıq işləri aparılıb,

yeni tikililər istifadəyə verilib, parklar

salınıb, yaşıllıqların həcmi artırılıb.

Elə indinin özündə də bu işlər davam

etdirilir. Müsahiblərimiz dedilər ki,

ötən  il  burada  istifadəyə  verilmiş

yeni ticarət kompleksi isə sakinlərin

daha çox sevincinə səbəb olub. Belə

ki,  kompleksdə  fəaliyyət  göstərən

şadlıq  sarayı,  müxtəlif  mağazalar,

yeməkxana,  kənd  təsərrüfatı  məh-

sullarının satıldığı qapalı bazar qə-

səbədə yaşayan 6000-dən çox sakinin

rahatlığını təmin edib. Qeyd etmək

lazımdır ki, qəsəbədəki təmizlik də

nəzərimizi  ilk  baxışdan  cəlb  edən

amillərdən  oldu.  Təyin  olunmuş

müxtəlif yerlərdə məişət tullantıları

qutularının qoyulması, ərazinin daim

təmiz saxlanılmasına göstərilən diq-

qət  qəsəbənin  gözəlliyini  daha  da

artırıb. 

    Yurdçu kəndi Kəngərli rayonunda

rayon mərkəzinə ən yaxın məsafədə

yerləşən  kəndlərdəndir.  Rayonda

kompleks  quruculuq  tədbirləri  ən

son bu kənddə aparılıb. Bu ilin ilk

ayında kənddə yeni məktəb binasının,

kənd və xidmət mərkəzlərinin açılışı

olub. Həmin tədbirlərdən sonra Kən-

gərli  rayonu  muxtar  respublikanın

quruculuq xəritəsinə bütün yaşayış

məntəqələri abadlaşdırılmış ilk rayon

kimi həkk olunub. Qarabağlar kən-

dinə tərəf uzanan avtomobil yolun-

dan  sağa  tərəf  dönüb  kəndə  daxil

oluruq.  Bu  yoldan  daxil  olan  hər

kəs  ilk  olaraq  burada  yaradılmış

xidmət mərkəzinin yaraşıqlı binası

ilə  qarşılaşır.  Binanın  ətrafı  abad-

laşdırılıb, səliqə ilə gül-çiçəklər əki-

lib.  Bir  zamanlar  yolboyu  uzanan

uçuq,  bomboz  divarların  yerində

indi  yeniləri  tikilib.  Kəndin  daxili

yolları yenidən qurulub, qara örtük

salınıb. Kəndin girəcəyində yerləşən

məscidin həyətindəki ağsaqqal kişi

diqqətimizi çəkir. O, həyətdəki ağac-

lara  qulluq  edirdi.  Yaxınlaşıb  sa-

lamlaşırıq, kimliyimizi nişan veririk.

Yaşı  70-i  keçən  Cəlil  kişi  bizimlə

mehriban söhbət edir: “Sovet döv-

ründə  kənd lərimizdəki  bütün  məs-

cidlərin qapılarını qıfıllayıb bağla-

mışdılar, ya da ki bu cür müqəddəs

məkanlardan  anbar  kimi  istifadə

edirdilər.  İndi  şükürlər  olsun  ki,

dövlətimiz dini dəyərlərimizə böyük

diqqət yetirir. Muxtar respublikadakı

məscidlərimizin  böyük  əksəriyyəti

yenidən  qurularaq  əhalinin  istifa-

dəsinə  verilib.  Bu,  dini  və  mənəvi

dəyərlərimizə böyük qayğıdır”. Cəlil

kişi ilə bir xeyli söhbət edirik, kənddə

aparılan genişmiqyaslı abadlıq işlə-

rinə görə dövlətimizə minnətdarlığını

bildirir. 

    Sonra  yolumuza  davam  edirik

və üz tuturuq rayonun, ümumilikdə

isə muxtar respublikamızın ən böyük

kənd  yaşayış  məntəqələrindən  biri

olan Qarabağlar kəndinə. 

    XVII əsrdə bütün Yaxın Şərqdə

məşhur  olan  türk  səyyahı  Övliya

Çələbi “Səyahətnamə”sində 50 min

nəfərin  yaşadığı  10  min  evin,  70

məscidin, 40 minarənin, karvansara,

hamam və bazarların olduğu Qara-

bağlar şəhərindən bəhs edir. Tarixi

mənbələrdə  Qarabağların  qədim

Roma və Bizans imperiyaları ilə iq-

tisadi-mədəni əlaqələrini sübut edən

məlumatlar var. Bundan əlavə, orta

əsrlərdə elm və təhsilin inkişaf et-

dirildiyi Qarabağlar mədrəsələrində

riyaziyyat, təbabət, nücum elmlərinin

öyrədilməsi  də  geniş  yayılıbmış.

Naxçıvanın Kəngərlilər nəslinin sa-

yılıb-seçilən üzvlərinin pay torpaq-

larının olduğu Qarabağlarda indi də

məhəllələr aid olduğu tayfaların ad-

ları ilə adlandırılır: Bəydilli, Süley-

manlı, Ağahəsənli,  Cığallı,  Turab-

xanlı, Hacı Baxşəlilər və sair. Dünya

əhəmiyyətli  Qarabağlar  türbəsi  bu

kənddə yerləşir. Yaşı minillərə da-

yanan müqəddəs Asnı bulağı kəndin

əkin sahələrinə can verir, yerli xam-

mal kimi Sovetlər Birliyi dövründən

istehsalına  başlanılmış  üzlük  daş

plitələr Rusiya və Avropanın neçə-

neçə  şəhərlərinin  binalarına,  park

və xiyabanlarına gözəllik bəxş edir.

Hələ mən kəndin şimal-qərb istiqa-

mətində  yerləşən  Daş  məhəllədən

(buradakı  saf  daş  yataqlarının  də-

rinliyi, deyilənə görə, yüz metrədək

gedib çıxır), Naxçıvanda sovet ha-

kimiyyəti  yeni  qurulan  zaman  tə-

qiblər  üzündən  öz  mülklərini  tərk

etmiş  xan  ailələrindən  və  hazırda

da onların mövcud olan həyət evlə-

rindən, sovetləşmədən sonra Rusi-

yadan Naxçıvana göndərilən peda-

qoji kadrların buradakı təhsil ocaq-

larına daha çox yönləndirilməsi mə-

sələlərindən  danışmıram.  Bunların

hər  biri  ayrılıqda  bir  mövzu  oldu-

ğundan bu haqda gələcək yazıları-

mızda  bəhs  edəcəyik.  O  ki  qaldı

Qarabağlar kəndinin bu gününə, indi

burada vəziyyət tamamilə müsbətə

doğru dəyişilib. Son illərdə kənddə

böyük  quruculuq  tədbirləri  həyata

keçirilib, yeni məktəb binaları isti-

fadəyə verilib, kənd və xidmət mər-

kəzləri yaradılıb. Kənddaxili yollar

abadlaşdırılıb. Qarabağlar kəndindən

Çalxanqala kəndi istiqamətində uza-

nan yolda bütün həyətyanı sahələrin

ətrafı hasarlanıb, vətəndaşlara məx-

sus  darvaza  qapıları  dəyişdirilərək

yenilənib. 7000 nəfərdən çox sakinin

yaşadığı kənddə müxtəliftipli istehsal

müəssisəsi  – lavaş  sexləri,  plastik

qapı-pəncərə sexi, quşçuluq və ba-

lıqçılıq  təsərrüfatı,  un  dəyirmanı,

daş məhsulları istehsalı müəssisəsi

və  sair  fəaliyyət  göstərir.  2012-ci

ildə istifadəyə verilmiş Qıvraq-Qa-

rabağlar-Çalxanqala-Təzəkənd dai-

rəvi  avtomobil  yolu  isə  indi  təkcə

qarabağlarlılara deyil, bu yoldan is-

tifadə edən bütün sürücü və sərni-

şinlərə, sözün həqiqi mənasında, ra-

hatlıq  bəxş  edir.  Elə  bu  rahatlığın

bizə verdiyi imkanın nəticəsidir ki,

təxminən, 15 dəqiqə sonra Çalxan-

qala kəndinə çatırıq. 

    Çalxanqala kəndi də Kəngərli ra-

yonunun digər kəndləri kimi öz qə-

dimliyi ilə seçilən yurd yerlərindən-

dir. Bu kənddə hazırda ermənilərin

deportasiya  siyasətinin  qurbanına

çevrilmiş qərbi azərbaycanlıların bir

qismi  yaşayır.  Buradakı  sakinlər,

əsasən, heyvandarlıq və əkinçiliklə

məşğuldurlar.  Çalxanqalanın  bərə-

kətli  torpaqları  onlara  təsərrüfatın

müxtəlif sahələri ilə məşğul olmağa

imkan verib. Dövlətimizin kənd ya-

şayış məntəqələrinə göstərdiyi qay-

ğını burada da görmək mümkündür.

Son illərin quruculuq ünvanlarından

olan yeni məktəb binası, kənd mər-

kəzi, həkim ambulatoriyası çalxan-

qalalıların  rahatlığını  təmin  edib.

Kəndin mərkəzi hissəsində görüşüb

söhbətləşdiyimiz 70 yaşlı Ziyad Hə-

sənov,  ortayaşlı  Faiq Ağəmmədov

kəndin  müasir  günündən  razılıqla

danışdılar. Ziyad Həsənov ixtisasca

mühəndisdir. Hazırda təqaüdçü olan

həmsöhbətimiz təsərrüfatla məşğul-

dur. 4-5 iribuynuzlu mal-qarası, 40

arı ailəsi var. Hər uğurun kökündə

zəhmətin dayandığını deyir. Bildirir

ki, bu kəndin insanları zəhmətkeş-

dirlər. Hər kəsin qapısında mal-hey-

vanı, arı ailəsi var. Dövlətimizə də

minnətdarıq  ki,  torpağımızı  əkib-

becərməyə, təsərrüfatla məşğul ol-

mağa  əlverişli  şərait  yaradıb.  Yeri

düşmüşkən,  Qıvraq  qəsəbəsində,

Yurdçu  və  Qarabağlar  kəndlərində

gördüyümüz  təmizliyi  burada  da

gördük.  Rayonun  ucqar  kəndi  ol-

masına baxmayaraq, burada da la-

zımi yerlərdə məişət tullantıları qu-

tuları  qoyulub  və  kənddə  yerləşən

dövlət qurumlarının nümayəndələri

ərazilərin  təmiz  saxlanılması  üçün

daim sakinlər arasında təbliğat işləri

aparırlar. 

    Dairəvi yolla hərəkət edirik. Növ-

bəti  dayanacağımız  Təzəkənddir.

Yeni quruculuq ünvanları bu kəndin

də simasını dəyişib. Kəndin girəcə-

yində  tanış  olub  söhbətləşdiyimiz

Surac Budaqov rabitə işçisidir. Deyir

ki,  sovet  dövründə  Təzəkənd  və

Xıncab  ucqar  kəndlər  olmasa  da,

həmişə diqqətdən kənarda qalıblar.

Kənd  sakinləri  üçün  lazımi  şərait

yaradılmayıb.  Uzun  illər  kənd  ca-

maatı  işsizlikdən  digər  yerlərə  üz

tutub. Təsərrüfatla  məşğul  olmağa

imkan və şərait olmayıb. Ancaq bi-

zim kəndin sakinləri öz yurdlarına,

dəyərlərinə bağlı insanlar olub. Həm-

söhbətimiz deyir ki, indi çoxları öv-

ladına toy etmək üçün bəzən şəhərə

üz tutsa da, bu kəndin insanları toy-

düyünü  öz  qapılarında  edirlər.  Şü-

kürlər olsun, hər şey yaxşıdır. Döv-

lətimizə  minnətdarıq.  Naxçıvanın

gündən-günə inkişafı gələcəyə daha

ümidlə baxmağa imkan verir. Son-

radan söhbətimizə qoşulan 60 yaşlı

Çingiz Əliyev də bu fikirlərlə razı

olduğunu deyir. O, muxtar respub-

likada  əkinçilərin  indi  daha  rahat

şəkildə əkib-becərməyə imkanlarının

olduğunu bildirir. Hər il muxtar res-

publikada kənd təsərrüfatı sahələrinin

daha  da  inkişaf  etdirilməsi  üçün

dövlət tərəfindən müxtəlif addımların

atılmasını alqışlayır. Sabaha ümidlə

baxan  bu  sadə  kənd  sakinləri  ilə

söhbətimizi bitirib Naxçıvan şəhərinə

tərəf üz tuturuq...

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2011-ci il sentyabrın 2-də

“Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  Culfa  və  Kəngərli  rayonlarının  sosial-iqtisadi

inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalamışdı. Beş il bundan

əvvəl imzalanmış sərəncamda Culfa rayonunda 20 kənd yaşayış məntəqəsini birləşdirən, uzunluğu

57,6  kilometr,  Kəngərli  rayonunda  5  kəndi  əhatə  edən,  uzunluğu  39,2  kilometr  olan  avtomobil

yollarının yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdu. Ötən dövrdə adıçəkilən avtomobil yolları yenidən

qurularaq istifadəyə verilib. Ötən yazılarımızın birində Çeşməbasar-Boyəhməd yolu boyunca səfər

edərək  həmin  yaşayış  məntəqələrində  gördüklərimizi  yazıya  köçürmüş,  kəndlərimizin  müasir

simasını, əhalinin məşğuliyyətini yolboyu qarşılaşdığımız insanların söhbətləri və müşahidələrimiz

əsasında qələmə alaraq oxucularımızla bölüşmüşdük. Budəfəki yazımızı isə Kəngərli rayonunun

yaşayış məntəqələrini əhatə edən avtomobil yolu üzərində səyahətimiz zamanı gördüklərimizə həsr

etmişik. Beləliklə, yolumuz qədim Kəngərli yurdunadır.

   Bu  da  son.  Ölkə  Prezidentinin  5  il  bundan  əvvəl  imzaladığı

sərəncamla yenidən qurulan avtomobil yolunun Kəngərli rayonunun

yaşayış  məntəqələrini  əhatə  edən  hissəsində  hərəkət  etdik.  Hərəkət

etdiyimiz Qıvraq-Qarabağlar-Çalxanqala-Təzəkənd dairəvi avtomobil

yolunda yalnız sadə kənd sakinləri ilə görüşüb söhbətləşdik. “Görünən

dağa nə bələdçi?” məsəli ilə kəndlərimizin müasir vəziyyətini elə kə-

nardan – yolboyu görüşdüyümüz insanlar və müşahidələrimiz əsasında

qələmə  aldıq.  Gəldiyimiz  nəticə  bundan  ibarət  oldu  ki,  keçmişdə

doğma yurdlarına bağlılığı, zəhmətkeşliyi, şücaətləri ilə seçilən kən-

gərlilər bu ideyaları müstəqil Azərbaycanın onlara bəxş etdiyi müasir

imkanlar çərçivəsində indi daha uğurla davam etdirməyi bacarırlar. Kataloq: QezetSekilleri
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Nax çıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında
QezetSekilleri -> Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 127 (7271) ×ßRØßNBß axøAMÛ, 14 èéóí 2016-cû IL
QezetSekilleri -> Hər bir yaşayış məntəqəsinin inkişafın da başlıca amil yol infrastrukturudur. Ona
QezetSekilleri -> Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsində Məzun günü keçirilib
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə